09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IS IMART1992PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 19 f~»LAYLAKIN OERCEK P ^ Baştarafi 1. Sayfada) ıa a~ kavıpla atlatılabıle- '.c^f* türden. Ama bunun için \kr^2tJercilıkten sıynlmak. her \f&-laketten bir süre sonra ege- \rrm£~nlik kuran unutkanlığa 'lc*3Jg{lmamak gerekiyor. OncelMe insan yaşamınm • u^rtadrsanması ve bunun içın •g^r&kli organizasyon ve yenı- leşmelerın vaptlması, çağdaş • b£r toplumun temel gösterge- • lerî arasmdadır. Bunu yap- n sık sık doğal afeüerk z' yüze gelmek ve yakın- k ise 3. Dünya diye de ta- nımlanan geri kalmış' ülkele- rin temel özelliklerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti. ku- ruliAşundan beri çağını her alartda yakalamau hedefle- miş bir ülkedir. Ancak bunu hedeflemek yetmiyor. toplum vaşammda bu ilerlemeyt sağ- lavcıcak sürekli bir uyanıklık ve çaba da gerekiyor. Erzincan 'da 1939faciasın- dan sonra yapılan afet evlerı- nin son depremde ayakta kalması, ama datıa sonra ya- pılan birçok yüksek binamn yıktiması, deprem kuşağmdu dikkat edilmesi gereken inşa- at kurallanmn göz önüne alınmadığım gösteriyor. Peş peşe facialar ve cıcılar- la başlayan 1992 yılı. belkı bundan sonra toplum otarak silkinmemize yol açarak in- san yaşamına öncelık veren çağdaş çabaların da baslan- gıcı olabilir. • • • Diinya • (Baştarafi 1. Sayfada) sına da yer verdiler. Haben çoğunlukla AA'dan izleyen ya- bancı haber ajanslannın Erzin- can Vali Vekili Fikret Çuhada- roğlu ve bölge yetkilileri ıle telefon bağlantılan kurduklan ızlendi. Yabancı ajanslar. Türkiye'de daha önce de çığ felaketi ve gri- zu faciasının da yaşandığına ve felaketlenn üst üste geldığine dikkat çekerek en büyük depre- min aralık 1939'da yine Erzin- can'da meydana geldiğini \e 30 bin kj$inin hayatını kaybettiği- nihatırlatıyorlar. Yunanistan'daki gazeıeler. depremi ilk sayfalannda ya- yımlarken radyo ve TV islas- yonlan da konuya ilişkin geliş- meleri sürekli olarak haber bültenlerinde duyurdular. "Elefteros Tipos" gazetesi. haberi "Türkiye'de deprem... Şehir yerle bir oldu... Binlerce ölü..." manşetıyle verdi. Ta Nea gazetesi, "Türkiye'de felaket... Depremde binlerce ki- şi öldü..." derken Apoyevmati- ni gazetesi ise sürmanşetinde "Türkiye'deki depremde 1.500 ölü. Enkaz altından sürekli ce- setçıkıyor" başhğını kullandı. Mahkûmlar U(Baştarafi 1. Sayfada) nn sürdüğü cezaevinde. saat 10.00 sıralannda çok sayıda si- lah sesi duyuldu. Cezaevı çevre- sine ise tüm ginş ve çıkışlar yaşaklandı. İsminin açıklanmasını ıste- meyen bir yetkili, mahkûmlarla güvenlik güçlen arasında çıkan çatışmada >aralananlar oldu- ğunu belirterek "İsyan kısmen de olsa bastınlmış durumda. Çevre illerden zırhlı araç iste- dik. Araçlar gelir gelmez mah- kûmlan Erzurum \e Gümüş- hanedeki cezaevlenne sev k edeceğiz" dedi. Aynı yetkili. tu- tuklulann elinde silah ve rehine olup olmadığı yolundaki soru- lan ise yanıtsız bıraktı. Erzincan Kapalı Cezaevi ve Yanaçık Cezaevı'nde de büyük oranda hasar meydana geldiğı. kapalı cezaevınden bazı mah- kûmlann kaçtığı iddia edildı. TURAN YILMAZ (Erzin- can) - Erzincan'da önceki ak- şam meydana gelen deprem fe- laketinden sonra elektriklerin kesilmesiyle güç koşullarda ya- pılan kurtarma çalışmalanna sabahm ilk ışıklarıyla birlikte hız verildi. Afet Işleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Merkezi, Erzincan'ın sabaha kadar 21 kez sarsıldığını belir- ledi. Enkaz altından 279 cese- din çıkanldığı açıklanırken, bu sayının çok yükselmesinden en- dişe ediliyor. Erzincanlılar, ge- ceyi panik içinde sokaklarda geçirdiler. Devlet Hastanesi'nin devre dışı kalması nedeniyle enkaz al- tından cıkarılan yaralılar has- tane bahçesinde oluşturulan ilk yardım servisine taşımyor. Ya- ralılar, burada ilk müdahale yapıldıktan sonra ambülanslar- la çevre il ve ilçelerdeki hasta- nelere sevk ediliyor. Depremde yaralananlardan 200'u Erzurum'a getirildi. Kent merkezinde elektriklerin kesik olması nedeniyle gece boyunca güçlükle yürütülen kurtarma çalışmalanna sabahm erken sa- atlerinde hız verildi. Çevre il- lerden gelen kurtarma ekipleri- nin yoğun çabaları sonucu en- kaz altındaki vatandaşlara ula- şılmaya başlandı. Erzurum'daki Araştırma Hastanesi'ne 95, Numune Has- tanesi'ne 62, Sigorta Hastane- si'ne de 43 yaralı vatandaş ge- tirildi. Yetkililer, hastaneye sevkedilenlerden Bünyamin Akar, Yıldıray Yıldız ve kim- liği belirlenemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiğini söylediler. 25 kişinin durumlannın da cid- di olduğu bildiriliyor. Yarah akışına karşı, Erzurum'daki hastaneler doktor, hemşire ve diğer sağlık personeliyle takvi- ye edildi. Deprem bölgesindeki yaralı- lara anında müdahale etmek amacıyla Ankara, Erzurum ve Trabzon'dan gönderilen sağlık ekipleri, kentte kurulan seyyar hastanelerde görev yapıyor. Büyük hasar gören SSK Has- tanesi'nde deprem sırasında dünyaya gelen bebeğin Emine Işık adlı hemşire tarafından kurtarıldığı, kadın doğum ve intaniye servisleri dışmda kalan diğer servislerin yerle bir oldu- ğu bildirildi. Erzincan il merkezinde etki- li olan depremin özellikle bü- yük binalann yıkılmasına yol açtığı görüldü. Yıkılan binalar arasında Urartu ve Roma otel- leri, Belediye Sarayı, Sağlık Meslek Lisesi yatakhanesi, po- lis lojmanlan ve baa büyük iş- hanları bulunuyor. Tek katlı evlerde pek fazla hasar gözük- mezken, 4-5 kath olup, dep- remden etkilenmeyen binalar da var. Ambülanslann sürekli ola- rak ceset taşıdığı, boşaltılan devlet hastanesinin odalarının cesetlerle dolduğu Erzincan il merkezinde, ölü sayısının çok yüksek olmasından endişe edi- üyor. 21 sarsıntı Afet tşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Merkezi, Erzincan'ın sabaha kadar 21 kez sarsıldığını belirledi. Sabah saat 08.45'teki sarsıntı, geceyi sokaklarda geçiren halk arasın- daki tedirginliği biraz daha art- tırdı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kurulmaya başlanan çadırlara, evleri yıkılan vatan- daşlann yerleştirilmesine baş- landı. Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, Erzincanhlann çevre il- lerle yap>acakları telefon görüş- melerinden ücret alınmayacağı- m açıkladı. Depremin, İcentte- ki telefon şebekesini de büyük ölçüde calışamaz duruma getir- mesi sonucu, çok sayıda seyyar telefon aracının Erzincan'a sevkedildiği öğrenildi. Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, Erzincan ve çevresinde önceki gün meydana gelen dep- rem faciasından sonra bakan- lığı tarafından bir dizi önlem alındığını, hasar gören 20 bin hathk telefon santralının 14 bin hattımn tamir edildiğini bildir- di. Bakan Topçu, dün yaptığı yazılı açıklamada, şehirlerara- GENÇLER! DR. HAYDAR DÜMEN ARTK HER15GÜNDEBİR SİZİNLE OLACAK Dr. Haydar Dümen gençlere her 15 günde bir değişen konularla bir dizi Eonieranslar verecek. Ûki 17 Martta... Isa Çelik"in dia gösterisi eşliginde... Kenterler Tiyatrosu'nda... Konusu: "CINSELLIK ve GÜÇ" Bütûn konleranslarda giriş ücretsiz. Gençler! Bu konieranslara mutiaka kcrtüın, cinselliginiz ve sağlıgınızla ügili cevapsız sorunuz kalmasın... Tamamen ücretsiz olan bu konferanslar ALO BÎLGl'nln katkılanyla gerçekleştlrllmektedlr. sı santrala 60 devre daha ilave yapıldığını, 20 adet telefon ve faks cihazı ile basın merkezi oluşturulduğunu bildirdi. Devlet Bakanı Türkân Ak- yol, depremde çocuk yuvası ve huzurevinde hasar olmadığım, her olasılığa karşı burada ka- lan çocuk ve yaşhların Tunceli ve Erzurum'a nakledileceğini söyledi. Çorum sallandı Çorum, dün sabah bir kez daha sallandı. Saat 11.08 sıra- lannda meydana gelen ve 6 sa- niye süren deprem sonrasında Çorumlular evlerini terk ederek sokaklara çıktılar. Erzincan afet bölgesi ilan edildiCLMHLRIYET(Ankara) - Bakanlar «.urulu. Erzıncan'ın "afet bölgesi" ilan edilmesini kararlaştırdı. Karan önce "ola- ğanüstü hal ilanı" olarak açık- lavan Başbakan Sülevman Demirel. daha sonra "Erzın- can'a getinlecek durumun ola- ğanüstü hal ile alakası vok" dedi. Devlet Bakanı ve Hükü- met Sözcüsü Akın Gönen kara- nn. bölgenin varalannın sanla- bilmesı ve ihtivaçlann vakit geçirilmeden karşılanması için alındığını bildirdi. Demirel Afctler Yönetme- lıeı'nin 53. maddesine aöre Er- zincan'da "olağanüstü hal" ilan edeceklennı belirterek. Ba- kanlar Kurulu'nun bu amaçla toplandığını kaydetti. Demirel. karan n yanlış anlaşılmamasını iste>erek. olağanüstü halin Gü- nevdoğuda olduğu gibi "gü- venlik" bakımından değil. hizmetleri daha iyı koordine edebilmek için ilan edileceğini söyledi. bemirel'in. afet bölgesinde olağanüstü hal ilan edileceğini dçıklamaM tartışmalara neden oldu. Anavasa ve Olağanüstü Hal Yasasf nda "afet" nedenıy- le de olsa olağanüstü hal ilanı karannın "Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak Ba- kanlar Kurulu'nda ahnabilece- ği" hükme bağlanırken, Demi- rel'in bu karar.n, kendi başkan- lığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda alınacağını açıkla- ması bazı soru işaretlerine vol açtı. Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Akın Gönen de. yakla- şık yanm saat süren Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gazetecilerin sorulannı yanıt- larken. "Afetler Yönetmeliği'- ne göre Erzincan'da olağanüs- tü hal ilan edildiğini" söyledi. Gönen, Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun "tam vetkili" kılındıgını bildirdi. İdare Hukuku uzmanlan, Afetler Yönetmeliği'ne göre olağanüstü hal ilanının müm- kün olmadığım belırtirlerken, Bakanlar Kurulu toplantısını izleyen saatlerde hükümet yet- kilileri, daha değişik ifadeler kullanmaya başladılar. Alınan karann yönetmelığe değil yasa- \a dayandığı açıklanırken, ola- ğanüstü hal ilanının, MGK'nın tavsiyesini, Bakanlar Kurulu'- nun Cumhurbaşkanı başkanlı- ğında toplanmasını vc Meclis karan alınmasını gerektirmesi, hukuki yönden baa soru işaret- lerine yol açtı. Ancak, bu yön- deki sorulara hükümetin verdi- ği yanıtlar, Erzincan için alınan karann "olağanüstü hal" değil, "afet bölgesi" olduğuna da ke- sinlik kazandırdı. Başbakan. "Ekonomik bir olağanüstü hal mi?" sorusuna, "Ha>ır, hayır. Bu daha çok bu işleri koordine etmek için, ko- ordinasyonu sağlamak için ge- tirilmiş bir durum. Yeni bir kavram. Mevcut idareyle ala- kası yok" karşılığını verdi. Erzincan'a yardım yağıyor SOKAKLAR HASTANE — Erzincan'da sağlam kalan tek sağlık kuruluşu Devlet Has- tanesi tıka basa dolunca, yaralılar sokaklara atılan sedyelerin üzerinde tedavi edilmeye başlandı. (Fotoğraf: AP) Haber Merkezi - Erzıncan'ı önceki akşam yerle bir eden deprem felaketınin ardından yurdun dört bir yerinden kente yardım >ağmaya başladı. Sağlık Bakanlığı, kriz masası olarak da adlandınlan Afet, Felaket. Salgın Göç ve Olağa- nüstü Durumlar Sağlık Koor- dınasyon Merkezi'nce bölgeye 664 kişilik sağlık ekibı gönderil- diğini açıkladı. Sağlık ekipleri Giresun, Tokat, Sıvas, Elazığ. Bingöl, Kayseri, Ağn, Bayburt. Ankara, Amasya, Bitlıs ıllerin- deki göre.lilerden oluştu. Ba- kanlığın gönderdiği sağlık eki- bine 22 ambulans eşlik ediyor. Bu arada deprem bölgesine gönderilmek üzere Ankara'- daki kan merkezi ve hastanele- re yeterli miktarda kan bağışı vapıldığı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Beledi- ye Başkanı Nurettin Sözen, bu sabah İstanbul Büyükşehir Be- lediyesi Sağlık Daire Başkan- lığı'nda belediye personeli ile birlikte kan vereceğini açıkladı. Sözen. tüm İstanbullulan Er- zincan'daki vatandaşlar için kan bağışına çağırdı. . İzmir Büyükşehir Belediyesi de depremzede yurttaşlar için yardım kampanvası başlattı. SHP avnca Erzincan felaket- zedelerinc vardım için Türkiye İş Bankası Necatibey Şubesi'n- de 30459-362899 numarah bir hesap açtırdı. SHP MYK, dep- rem felaketi için düzenlediği toplantıda genel merkezde Acil Yardım ve Dayanışma Komis- yonu oluşturulmasım kararlaş- tırdı. ABD Büyükelçiliğj'nden ya- pılan açıklama>a göre Büyü- kdçi Richart! Barkley, Kızılay Genel Başkanı Ûnal So- muncu'va 25 bin dolarlık yar- dım çeki verdi. Merkez üssü Adana'da. İn- Demirelve Özal afetbölgesindeCUMHURİYET (Erzincan/ Ankara) - Cumhurbaşkanı Özal, Başbakan Demirel. çok sayıda bakan ve siyası parti temsilcisi, depremin hemen ar- dından Erzıncan'a gıderek afe- tın boyutlannı gözlerivle gör- düler. Erzincan sokaklannda karşılaşan Cumhurbaşkanı ve Başbakan birbirlerine geçmiş olsun dileklerini iietırken, öğle saatlerinde Ankara'ya dönen Demirel. önce Bakanlar Ku- rulu'na. sonra Meclis'e dep- remle ilgili bilgi verdi. Başbakan Demirel, dün sa- bah 09.00'da, ATA adlı özel uçakla Ankara'dan Erzincan'a hareket etti. Demirel'e. Devlet Bakanlan Cavit Çağlar. İbra- hım Tez ve Erman Şahin ıle Bavındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı. Sağlık Bakanı Yıldınm Aktuna. Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz eşlık ettiler. Cumhurbaşkanı Turaut Özal da, saat 10.25'te GAP uçağıyla deprem bölgesıne ha- reket etti. ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz ıle eski başbakanlardan Erzincan Mil- letvekili Yıldınm Akbulut da avnı uçakla Erzincan'a gittıler. Saat 10.00 sıralannda Erzin- can'a ulaşan Başbakan Demi- rel ve beraberindekiler. havaa- Ianından şehir merkezıne geçti- Ier ve burada araçlardan inerek hasar gören Kinalan aczdıler. vaıandaşlarla konuştular. Er- zincan Valısı Recep Yazıcıoğlu. heyettekilere bilgi verirken ya- kınlan enkaz ultında bulunan Erzincanlılar. Başbakan'dan >ardım istedi. Hastane ziyaretleri Demirel. daha sonra dep- remde büyük hasar gören SSK hastanesini ziyaret etti. Burada baa vatandaşlar Başbakan'a ağla>arak dert vandılar ve "Hastalanmızı çık'aramıyoruz. cenazelenmizi çıkaramıyoruz" dediler. Demirel de. vatandaş- lara devleıin tüm imkânlanyla seferber olduğıınu. enkaz altın- dakilerin çıkanlması için her şevin vapılacağını sövledı. Erzincan Devlet Hastanesi'n- de de incelemelerde bulanan Başbakan'a, hastane binası içinde kimsenin bulunmadığı bövlendı. Demirel. çadırlardan oluşan seyyar hastanedekı ve Devlet Hastanesi bahçesindeki varalılara da geçmiş olsun dile- ğinde bulundu. "Biz vanz. bu- radavız. her şev var. rahut olun"dedi. Busırada bırvatan- daşın. "39'un varalan hâlâ sd- rılmadı. yaralan sar baba" dıve bağırdığı duvuldu. Demirel. bu sözlere karşılık, varalann sarı- lacağını. ama ha>atını kaybe- denlen geri getinnenın müm- kün olmadığım sövledi. Daha sonra büv ük hasar gö- ren ve 26 öârencının enkaz al- tında kaldıgı Sağlık Meslek Lısesi'ne geçen Demirel ve be- raberindekılere, yetkılilerce enkaz altındakilerin seslerinin sabaha kadar duyulduğu anla- uldı. Demirel de. enkaz altın- dan bazı öğrencilerin sağ ola- rak kurıanlabılecekleri umudu- nu dıle getirdi. Buradan 3. Ordu Karar- gâhı'na geçen heyete. Kurmay Başkanı Tümgeneral Osman 11- gaz tarafından bir bnfıng veril- di. Ilgaz, bnfıngde. enkaz altın- dan o saate kadar 268 ceset çıkanldığını. 266 kişinin avakta tedavi gördüğünü. 251 varalı- nın çevre il ve ilçelere göndenl- diğıni. günde 360 ton suva, 60 ton akaryakıta. 50 ton gıda malzemesine ihtivaç duvuldu- ğunu ve 3 bin 500 çadır. 2 bin 500soba. 12binbattanı>cılc40 sey\ar mutfağın acilen devreve gırmesı gerektığını sövledı. Erzincan Vali Vekili Fikret Çuhadaroğlu da. bugünden ıtı- baren jeneratörlerle şehnn bir bölümüne elektrik verileceğini açıkladı. Demirel. vetkilılere. "Şehri elektnksiz bırakmavın. Birtakım ola>lar olabilir. Ek- mek de, çadır da geliyor. Gere- kırse uçakla ekmek vollarız" dedi Bnfıngden sonra Cumhur- başkanı Özalı karşılamak için havaalanına gidecek olan Dc- mirel. Cumhurbaşkanı"vla Er- zincan sokaklannda karşılaştı. Cumhurbaşkanı Özal'ın yanı- na gelerek elıni sıkan Demirel. "Neye nivet. neye kısmet" dedi. Özal da. Demirel'e. uçaktan çevreyi incelediğini. ama etrafta fazla bir hasar görmediğini, asıl felaketin kent merkezinde va- şandığını söyledi. Cumhurbaş- kanı ile Başbakan bir süre bir- likte incelemelerde bulundular ve Demırel, Ankara'ya dön- mek üzere Özal'ın >anından aynldı. Demirel. Ankara'ya dön- dükten sonra Bakanlar Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Yıldı- nm Aktuna ve Devlet Bakanı Erman Şahin, kurtarma faalı- yetlennin yürütülmesi içın Er- zincan'da kahrlarken. akşam saatlerinde Türkiye'ye dönen Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü. Bakanlar Kurulu'na ka- tılamadı. Başbakan Demirel. daha sonra TBMM Genel Kurulu'- na da olayla ilgili bilgi verdi. Bu arada Madrid'teki Sosya- lıst Enternasvonal Başkanlar Kurulu toplantısında bulunan SHP Genel Başkanı ve Başba- kan Yardımcısı Erdel İnönü. temaslannı yanda keserek dün akşam Ankara'ya döndü. TBMM'de Başbakan Demi- rel'le görüşen İnönü, bu sabah özel bir uçakla Erzincan'a gide- cek. Önce devlet binalançöktü I (Baştarafi l. Sayfada) !er Nikılmı^ . Afet ışıdır. buna akıl ermez. Neden vıkılmıştır. bılınme7. Mesela orada Ordu'- nun lojmanlan var. Bırşev ol- mamış. Pekçok bina avakla duruvor. \'anı fennen bir de- ğerlendirme yapmak mümkün değil." Demirel. Erzıncan'dan dö- nüşünde TBMM Genel Ku- rulu'nda depremle ilgili bilgi venrken "imar tatbikatında" önemli hatalar olduğunu sövle- di. Demirel. "Bir mühendıs ola- rak gördüğüm. burada 'şehir olmaz' denılen bir vere, çok katlı binalar neden vapılır? Bu. ilme ve fenne avkındır. İlk na- zarda bü>ük binalaryıkılmıştır. Bunlann vapılması imardısipli- nıne aykırıdır. Şehircilık açısın- dan buradan alınacak dersler var. Türkiye bir deprem bölge- sıdir, yıkılanı vapan/. Ama daha akıllıca. fenne ve ılme göre \apanz" dive konuştu. Zongul- dak'tan sonra bovle bir felake- tin gelmebinı "takdır-ı ılahı" olarak değerlendiren Demirel. "Öleni dirikemev ız ama v arala- n sarari7" dedi. ANAP Grup Başkanvekıli Clkü Günev. Başbakan Demi- rel'e. depremle ilgili bılgı verdiği için teşekkürettikten sonra. ko- nut yapımında geleceğe vönelik tedbirler alınması gerektığıni belirttı. SHP Grup başkanvekıli Mahmut Alınak da. Fr/ıncan - da bundan sonra vapılacak bi- nalann depreme da>anıkl; olması içın gerekenın vapılma- sını istedi. Bu arada. Refah Partısı Grup Başkanvekıli Oğu/han Asiltürk, Meclis'ıe düzenlediği basın toplantisında. ""\ikilan binalann çoğunun. dev let ihale- siyle yapılmış kamu binası ol- duğunu" belirterek. konunun araştınlması gerektığını kay- detti. "Beklenenoldu" Bu arada. SHP Genel Sekre- teri Cevdet Selvı. düzenlediği basın toplantisında. " Erzin- can'da tahmın edilme>en. hıç bılınmc>en bir olayla karşılaş- madık" dedi. Toplu Konut İdaresi Başka- nı Yiğil Gülök'ıüz de. Erzin- can'da özellikle büvük kamu bınalannın vıkıldığına dıkkatı çekerek, bu binaların çok sıkı şekilde kontrol edilmesi gerck- tiğinı belırttı ve "bunlar maale- Sef Turkıvede ihmal edılir" dedi. Kuşkuların üzerınc ilk gıden ise şehırcılikten sorumlu Devlet Bakanı Erman Şahin oldu. Dün gecevi Erzincan'da geçiren Şahin, yıkılan kamu binalan- nın ihalelerinin inceleneceğinı bildirdi. Şahin. "sorumlular- dan hesap soracağız" dedi. İnşaat Mühendisleri Odası'- nın açıklamasında da, "Bu şid- dette bir depremin, görülen büyüklükte hasar ve can kaybı- na neden olması. mühendislik hizmetlerinin gereken düzeyde vapılamadığı gerçeğini ortaya koymaktadır" denildı. Deprem yasası olmayan. deprem vönetmeliğinin ne ölçü- de uygulandığı ise her facia son- rasında yeniden tartışılan Tür- kiye'de. Erzincan son "ıncele- mc konusu" olacak. SSK Genel Müdürlüğü ile Yapı İşleri Ge- nel Müdürlüğü. bu inceleme için dün ilk hevctlerinı bölgeve göndcrdı. cirlik'te bulunan Birleşik Görev Kuvveti'nde (çekiç güç) görevli Amerikan kuvvetleri. dün sa- bah bir C-130 nakliye uçağı ve üç MH-60 Pave Havvk helikop- terlenyle Erzincan'a yardım malzemesi ve sağlık personeli götürdü. Türkiye Mimarlar Odası da Erzincan depremiyle ilgili tek- nik inceleme yapmalan için bölgeye bir ekip gönderiyor. Banka hesap numaraları Dışişleri Bakanlığı'ndan veri- len bilgiye göre, deprem bölge- sine yardım amacıyla yapılacak Türk Lirası ve döviz cinsinden nakdi yardımlann yatınlabilece- ği banka hesap numaraları şöy- le: Vakıflar Bankası Ankara Kı- zılay Şubesi: 2026535 (TL hesa- bı), 4026536 (DM hesabı), 4025537 (USD hesabı). Vakıflar Bankası Ankara Maltepe Şubesi: 2012000 (TL hesabı), 4012001 (DM hesabı), 4012002 (USD hesabı). Ziraat Bankası Ankara Kızı- lay Şubesi: 30440-3004.2 (TL), 30105-5406.7 (DM) ve 30103 - 5405.8 (USD). Deprem felaketi üzerine çok sayıda ülke, bölgeve yardım göndereceğini açıkladı. Cum- hurbaşkanı Turgut Özal ıle gö- riişen Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand"i:i enkaz kaldırma faaliyetleri içın eğitil- miş iki özel timi göndermeyi tekhf ettiğj ve ekibin yola çıktığı bildirildi. İsveç ve Norveç'den deprem vardım ekipleri ile yard>m mal- zemelerinin Erzincan'a gönde- rildiği açıklandı. İsveç'in bölge- ye doktor, hemşire ve deprem araştırma uzmanı kişiler ile en- kaz altmda kalan kişilerin kur- tanlması için eğitilmiş köpekler yolladığı belirtildi. Norveç Kızılhaçı da ilaç, ça- dır, hastane ve 200 yatağı Er- zincan'a yolladı. Isviçre'nin Felaket Haiinde Yarndım ku- ruluşuna bağlı 9 kişiden oluşan yardım ekibi, özel bir uçakla Zürih'ten Türkiye'ye hareket etti. Avusturya Savunma Bakan- lığı dün yaptığı açıklamada, uzman askeri birliklerin kurtar- ma çalışmalanna katılması için BM'den çağn beklendiğini bil- dirdi. Alarm geçirilen ekibin, daha önce Ermenistan'daki büyşük depremin kurtarma ça- lışmalanna katıldığı ve binlerce kişiyi enkaz altından sağ çıkar- dığı kaydedildi. Avrupa Topluluğu Komis- yonu üyesi Abel Matutes, Dı- şişleri Bakanı Hikmet Çetin'e gönderdiği mesajda, "İstenildi- ği takdirde topluluğumuz yar- dım göndermeye hazırdır" dedi. Ulyuslararası Kızılhaç Federasyonu, bölgeye 200 ya- taklı seyyar bir hastane ve yar- dım ekibi gönderileceğini açık- ladı. 60 kişiden oluşan yardım ekibi ile birlikte, bin 500 çadır. 7 bin battaniye ve seyyar mutfa- ğın da yola çıkanldığı belirtildi. İngıltere hükümeti de Kızılay aracıhğıyla 50 bin sterlin nakit para yardımı yaplı, aynca kur- tarma çalışmalan için özel eği- tilmiş 6 köpek gönderileceği kaydedildi. RAI'nln iddiası Bu arada İtalyan devlet tele- vizyonu RArnın bir ve ikinci kanallannda dün yayımlanan haberde, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden uzmanlann bir hafta önce yakın bir deprem tehlikesine karşı yetkilileri uyardığını ancak önlem alın- madığını öne sürdü. vor: "Çocuk yaşıyor dokto- Jj rum..." Biz olay yerinden aynbrken kurtarma çalışmalan 12saatini doldurmuş. bu süre içinde kü- çücük bir havalandırma deliği açılabilmişti. Hemen her sokakta. caddede bir ya da birkaç bina çökmüş durumda. Olayın insanı şaşır- tan yönü. yanyana iki binadan bin yerle bir olurken. dığennin sapasağlam ayakta durması ya da yanındaki binamn tuzla buz olmuş enkazının üzerinde küçük hasarlarla .vükselen bi- nalann varlığı. Kent içindeki gözlemlerimiz, tuzla buz olan binalann kamu kurum ve kuru- luşlanna ait olduğunu gösteri- yor. Bir enkaz yığınının başında Ankaralı bir konukla karşılaşı- yoruz. Aslen Erzincanlı, şimdi Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'n- da Teftiş Kurulu Başkanhğı yapıyor. Yusuf Demirel. gözle- rini enkaz yığınından avırma- dananlatıjor: "Ben de depremzedev im. Ya- ni bizim aile. Babam ve annem .__, ı once ayn kişilerle evlilermiş. 39 dep- reminde ânnem eşiyle üç çocu- ğunu. babam da yine eşiyle iki çocuğunu bu yığınlann arasın- da yitirmiş. Sonra karşılaşıyor- lar. evleniyorlar ve ben doğuyo- rum." Bir çocuğun çığlıklanyla ka- labalık dalgalamyor.. "Burda ölü var!" Çocuğun işaret ettiği yer, çö- ken bir binamn enkazının dar bir araüğı idi. Koşuyoruz. Eş- yalann ve sütunlann arasında çıplak bir ayak göze çarpıyor. Belli ki, yemekten yeni kalkmış, henüz oruç rehavetini üzerin- den atamamış. Mavi-beyaz çiz- gili pijamasıyla öylece kalakal- mış. Hemen ötesinde minik bir çocuğun eli göze çarpıyor. Onun da elinden başka bir yeri gözükmüyor. Üzerinde kosko- ca binayı taşıyor. Olay yerine gelen semt sakınleri bilgi veri- vor. Mınik el, ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Alper'e ait. Çıp- lak ayak, Alper'in büyükbaba- sına. Alper'in babasından ise eser yok. SSK Hastanesi Baş- hekimi Aydın Özen. enkazın altmda kaybolup gitmiş. 'Oy oğıu\ çık M(Baştarafi I. Sayfada) diye yakanvordu. Yaşlı ananın haykınşlan. ağıtlan. susmak bilmeyen ambülanslann siren seslerine kanşıyordu. Yine bir binamn enkazı önünde başka bir yaşlı kadın. enkazı kaldır- maya çalışan askerlere. hemen hemen her dakika soruyordu: "Yavrum. ıh sesi de mi çıkmı- yor?" Askerlerin, "Hiç ses yok ana" demeleri üzerine enkaza koşan vaşlı kadın "İşte burada olması lazım" diyerek elleriyle toprağı deşeliyordu. Erzincan- lılar enkazdan çıkardıklan ce- setleri "Belki ölmemiştir" umuduyla hastaneve yetiştiri- yor. dıriltmenin mümkün ol- mayacağını anlayınca da ağıt- lar vakıyordu. Sağlık Meslek Lisesi .öğrencilerinden Aylin Kar hiçkimsenin hatırlamak is- temediğı o geceyi şöyle anlatı- >ordu: "İftardan sonra müzik odası- na çıktık. Bırden ortalık sal- landı. lşıklar söndü. Camlar başımıza yağmaya başladı. Bir- den tekrar bir gürültü oldu. Odadan dışiirı çıktığımızda bi- nanın varısı voktu. Anlatırken bile ürperiyorum." Dün Erzincan'a gelen Süley- man Demirel'e hiç kimse "Kur- tar bizi baba" demiyordu. Kimse peşinden koşup iş iste- miyordu. Halk Demirel'in ar- dından kente gelen Cumhur- başkanı Turgut Özal'dan da bir istekte bulunmuyordu. Erzincan Devlet Hastanesi bahçesindeki battaniyeye sanlı cesetler başında ağıtlar yakıh- yordu. Erzdncanhlar bütün ge- ceyi bir ikinci yıkıcı sarsıntıya karşı ayakta geçirmişti. Yüzler- deki endişenin, korkunun, üzüntünün arasına uykusuzluk ve bıtkinlik de katılmıştı. Ceset ve yaralılarla dolu Erzincan Devlet Hastanesi artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. Yaralılar Sıvas ve Gümüş- hane'deki hastanelere taşmı- yordu. 35 yaşındaki şoför Yusuf Bolat ise hala olayın şo- kundaydı ve ağzından güçlükle şu sözler cıkıyordu: "Caddeler ceset doluydu. Hastaneye yaralı almaya git- tim. Morgda cesetler üstüsıe is- tif edilmişti. Böyle bir acıyı Erzincan bir daha göremez."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle