12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 15MART1992PA2AR 16 SPOR Başkan Alp Yalman ve ekibi kulübe yeni gelir kaynaklan bulmak için kollan sıvadı Galatasaraytam profesyonelliğe doğruMUSTAFA ERSOY(lstanbtd) - Galatasaray, profesyonelliğe doğru adım adım yaklaşıyor. Tek başkan adayı Alp Yalman ve ekibi bazı projeler üzerinde duruyor. Bunlann arasında Galatasaray'ın ismi kullanılarak bazı şirketlerce deplasman giderlerinin karşılanması da var. Galatasaray Başkanı Alp Yalman, Ga- latasaray'ı kendi ayaklan üzerinde duran bir kulüp yapmak için kollan sıvadı. Yeni yönetim listesini büyük birgizlilik içerisin- de haarlayan Alp Yalman şu andaki kad- rosuna da iki yılûk yeni dönem için proje- ler hazuiauyor. Bunlann arasında Gala- tasaray'ın deplasman masraflannı' bedavaya' getirme çahşmalan da var. HrmatarntlfMcak Galatasaray'ın 91 yılı bütçesinde 200 milyon lirayı bulan deplasman giderleri bundan sonra şirketler tarafından karşıla- nacak. Bundan önce Almanya'daki Wer- der Bremen maçına bır tur şirketinin yar- dımıyla ücretsiz giden Galatasaray aynı işlemi lige de uygulayacak ve turlar düzen- leyecek. Taraftarlarla birlikte deplasman- lara gıdecek olan San-Kırmızılılar tur şirketleri araalığı ile otellerde de ücretsiz kalmış oiacaklar. Galatasaray'ın adının bedava kullanılmaması için girişimlerde bulunan San- Kırmızılılılar Bakan Meh- met Ali Yılmaz'la da bu konuyu aynnülı olarak görüşecekler. Dfğerprojeler Galatasaras rn profesyonellik yolunda- ki dığer adımlan da daha önce Başkan Alp Yalman tarafından üstü kapalı bır şe- kilde açıklanmıştı. San-Kırmızılı kulübün yeni dönemdeki en büyük projesi televız- yonda Galatasaray kanalı. Bu yüzden Hollanda'nın NTC şirketı ile görüşen Ga- latasaray kulübü menacen Henk Van Ginkel telefonla bilgj sısteminı de gelıştir- meye çalışıyor. YaJnaı'daıjMt Galatasaray kulübü Başkanı Alp Yal- man her fırsatta San-Kırmızılı kulübe mali destek sağlıyor. Geçen hafta içerisin- de bir derginin reklam kampanyasında yer alan ve televizyonda görüş belirten Alp Yalman bu raklamdan aldığı 50 mil- yon lirayı yine kulübe verdi Böyle olayla- nn duyulmasını istemeyen AJp Yalman'ın yakmlan"Elinden gelse her şeyini Galata- saray'a verecek" di\ orlar. G.Saray Bremen zengini Galatasaray çarşamba günkü Bremen maçından net 5 milyar lira gelir bekliyor. Stat değışımı yüzünden 300 bin marklık reklam geliri 200 bıne düşen San-Kırmızı- lılar ası! gelirin tur atlamalan halinde di- ğer turda olacağını söylüyorlar Karahasan ve Kalkavan'ın çekişmesi Ötc >andan yeni sezon için transfer ca- hşmalannı şımdıden sürdüren Gaiatasa- ray'ın kondorlannda çeşıtli dedıkodular duyuluyor. Bunlardan birine göre Genç- lerbırliği'nde O)nayan Ali'nın transfenni Galatasaray bitirmiş. 1 milyar 350 milyon lıraya anlaşüklan söylenen futbolcu için Beşıktaş da devreye girmış durumda. Söy- lenıilere göre İhsan Kalkavan genç futbol- cuya 25 mılyonluk avans vermiş. Bu olay da İhsan Kalkavan ve Yurdaşen Karaha- san'ın moralini bozmuş gibi gözüküyor. Oenizli: Herkes maça gelsin Galatasarav Teknik Dırektorü Musta- fa Denizlı. dünkü çalışma sonrası yaptığı açiklamada. "Kimse bilet bulamadım de- mesin, herkesi maça bekliyorum. Bre- men'ı burada-ezeceğiz" dedi. Denizli şöyle devam etti: ' ı uru geçmek yalruz bizim için değil herkes için çok önemli. İnançlı- yız. İlk golü yesek bile Werder Bremen buradan çıkamayacak. Bremen'in Stutt- gaıi Kickers ile yaptığı maçı futbolculan- mızla birlikte seyrettik. Tek üzüntümuz kötü bir maç seyretmek oldu. Werder Bre- men şu anda bir uyumsuzluk dönemi geçi- rebilir.Bunu bilemiyoruz. Hangi mevsim- lerde yüksek, hangj mevsimlerde düşük grafik gösteriyorlar bunu yalnız hocalan bilir. Ben ve ekibim Bremen'in son maçını dıkkate almıyoruz. Werder Bremen bura- ya geldığınde moralmen bir çöküntü içine girmeli ve Ali Sami Yen'den çıkamayaca- ğını bilmeli". Denizli taraftarlarla Takımlanna Avrupa kupası maçından önce moral vermek için dün Florya tesisle- nni dolduran San-Kırmızılı taraftarlar çalışma sonrası Denizli'yi soru yağmuru- na tuttular. Arabasıyla tesisleri terk eder- ken taraftarlann yoğun ilgisiyle karşılaşan Denizli. çeşıtli sorulara yanıtlar verdı. Ta- raftarlann, "LJğur oynayacak mı, Erdal'ın durumu nedır, galip geleceğiz değil mi" so- ruiannı şöyle yanıtladı: "Uğur'un duru- mu henüz belli değil. Erdal ise daha iyi oynayacak. Burada kesınliklegalıpgeliriz ama siz de yanımızda olursanız. Siz olma- yınca bir şey olmaz". ItrfamndııruRiu Bu arada Galatasaray kulübü dün yazı- lı bir açıklama yaparak geçtığımız gün bır gazetede yayımlanan" Iorfa canından bezdi" haberinin gerçek dışı olduğunu be- hrtti. 2.Başkan Doğan Hasol imzalı açık- lamada. "Iorfa aradan geçen 2.5 ay içinde 291 milyon lira para aldı. Bu haber gerçek dışıdır. Hakkımızı saklı tutarken tutarsız haberi yasal yollardan kovuşturma duru- mundayız""denıldi. Rotariu'rtaıgolşov Galatasaray'ın dün yaptığı çaiışmada Rotariu'nun şık golleri taraftarlan mem- nun etti. Çalışmaya belınden ağnlan olan Yusuf katılmazken, Uğur yaptığı düz ko- şular sonrası çift kale maçta yer aldı. Çift kale maçta, Hayremn'in kalesini korudu- ğu mavi takım, beyaz takımı 9-1 yendi. Mavi takımın gollenni Muhammet (2), Rotariu (4), Tayfun (1), Koseçki (2), be- yaz takımın tek golünü ise Iorfa kaydetti. Galatasaray bugün yapacağı çalışma- dan sonra Sılivri Klasıs Otel'de kampa gırecek. F.Bahçe'de çağdaş Şambaba YORUM 'AHALİT DERİNGÖR Fenerbahçe, 35 yıl bir "Şambaba" eliyle yürütül- dü. Gerçek ismi Semih Ba- yülken'di. Rahmetlınin kendine has bir takım yete- nekleri vardı. Yönetüği msanJann protop- lazmalanna kadar bıhrdi. İnsanlan kan gruplanna göre ayırmıştı. Yönettiğı 250-300 kişinin içinde her tipte ve formas- yonda insanlar vardı. Genellikle etkisi, bı- linçsiz enteller, çıkarcılar ve alkolikler üzerinde fazlaydı. Zenginlerden alır, fakir- lerle birlikte, koltuk meyhanelerinde veya gazinolarda ziyafetlerde yerdi.Bir anlam- da toplumsal bir insandı da. Bu "Şambaba"nın iktidan 1988 yılında yıkıldı. Fenerbahçe bir ara "Şambaba" krizi geçirdi. Sonuçta bunun yerine bir başkası geldi oturdu. Ama gerceği söyle- mek gerekirse bu günkü "Şambaba", eski "Şambaba" dan çok daha değışık bir dü- şünüşte. Asbnda bu da eski "Şambaba"- nın koltuğu altmdan çıkanlardan biri ama, bu engm deneyimini bu günkü çağ- daş düzene uydurmayı bildi. öncelikle bir dernek kurarak üyeleri meyhane köşele- rinden alıp bir çatı altında topladı. Der- nekte de yenildi, içildi, zaman zaman yat gezıleri yapıldı.Çağdaş "Şambaba" aylık bültenJer ve dergiler yayınladı. İçinde sos- yal içerikli yazılar da bulunuyordu. Bu "Şambaba" Fenerbahçe'de ılk İcez şahane bir almanak da yaptı. "Şambaba", bu ya- yınlar içinde demokrasiden ve onun er- demlikleri olan ekonomik özgürlük, kan- lımalık. yayıhmahk, yasallıktan bahsedi- yordu. Jşte bu günkü çağdaş Şambaba'nın adı Aziz Yılmaz'dır. Sonuçta bilindiği gibi büyük rakipler karşısında, kongreyı aldı götürdü. Ne var- ki bu çağdaş Şambaba, bundan önce ol- duğu gjbı yine bir başka "baba" olan Metin Aşık'ı da sırtında getirdi. Oysa aynı ikili bir yıl önce birbirlerini yemişlerdi. Bu durum bir hikâyeyi çağnştırdı: Akrepin biri derenın bır yanından diğer yanma geçmek ister. Yüzme bilmediği için de dere kenannda bulunan kurbağaya; "ne olur beni sırtına bindir, karşıya geçir" diye yalvanr. Kurbağa bir gaflete düşerek bu teklifi kabul eder.Ama dere ortasma gelince işler değişir. Akrep akrepliğini ya- par. kurbağayı sokar ve ikisi birden sulara gömülürler. Venglos'la devam karan Venglos'la bir yıl daha Spor Servisi - Galatasaray macının erte- lenmesi üzerine haftayı dinlenerek geçi- recek olan Fenerbahçe, dün 90 dakikahk bir çitf kale maç yaptı. Çalışmayı başkan Metin Aşık da izledi. Antrenman biti- minde teknik direktörJoseph Vengfos ile görüşen Metin Aşık, Çek antrenör ile ge- lecek yıl için de prensip anlaşmasına var- dı. Venglos'un çok kalitelı bir teknik adam olduğunu belirten Metin Aşık, Çe- koslovak teknik direktöre ödenecek üc- reti açıklamadı. Bu arada Rıdvan'ın 200 milyonluk pa- ra cezasının affedildiği yolundaki haber de yalanlandı. Rıdvan'ın cezasının şu an için kalkmadığmı belirten yöneticiler, ancak bu oyuncunun sahaya çıkıp oyna- ması halinde af konusunun gündeme gelebileceğini de söylediler. Lig lideri Fenerbahçe, Hüsnü'nün oynamadığı maçı zörlanmadan kazandı F.Bahçeyolunadevametti EBahçe:92 Beşiktaş:78 SALON:L«V// Kırdar HAKEMLER:A>ap Kapatlh(6), Ege Su- av (6) FENERBAHÇE:Can^y )5 , Aliço(6)8 , Cenk(5)3, Levent(7)17, Kemal(6)7, Rk- hard(8)32, M.AH(6)7, Güray(6)7 , İbra- him<6)6. Ömer(5)0 BEŞİKTAŞ:Rem:i/6)13, Çağatay(6)8, Jones(6)17 , Burak(5)16 . Turabi(5)18 , Hakan(4)0 , Vedat(4)0 , Sedat(4)2 . Er- dal(4)4 İLK YAR1:43-39(Fenerbahçe önde > LEVENT YÜCELMAN (Istanbul)- Fe- nerbahçe, Beşiktaş'ı 92-78 yenerken zor- lanmadı. Ezeli rakiplçri karşı karşıya getıren bu maçta tribünlerde Fenerbahçe taraftarla- nnın üstünlüğü vardı. Çünkü ligde hiçbır ıddiası kalmayan ve play-off şansını çok- tan kaçıran Beşiktaş'ın hıçbir taraftan karşılaşmayı izlemeye gelmemişti. Maç başiamadan önce taraftarlann tezahürat- lan ile yaptığı baskı sonucu Erzincan'dakı depremde ölenler için saygı duruşunda bıüunuldu. Maça Hüsnü'den yoksun olarak deği- şik bir ilk beşle başlayan Fenerbahçe ilk dakikalarda rakibine karşı üstündü. Sa- vunması ile pek çok maçta etkili olan Kemal, Beşiktaş skor yükünü çeken Bu- rak'ı tutarken Hüsnü yok diye kadroya alınan genç İbrahım'e sakatlıktan yeni kurtulan Turabi"yi tutma görevi veriliniş- ti. Fenerbahçe"nın adam adama savun- masına karşılık Beşiktaş ilk dakikalarda bocaladı. Levent'in asistlerine Larry Ric- hard, Kemal ve İbrahim ayak uydurunca San-Lacivertli ekip şov yaparcasına ilk 5 dakikayı 13-4 önde geçti. Beşiktaş'ta Bu- rak ve Turabi yapılan baskılı savunmadan kurtulamayınca değil sayı atmak, yeterli şut imkanı bile bulamadılar. Skorda geri düşen Beşiktaş alan savun- masına dönerek Fenerbahçe'nin sayı üret- mesini engellemeye çabştı.îbrahım ve Kemal gibi sayı üretmekte kısıtlı kapasite- ye sahip olan iki oyuncuyla oynayan Fe- nerbahçe'ye karşı Siyah-beyazlı ekip Larry'nin sayı üretimini durdurabilmek için bu oyuncuyu Jones ile tuttuğu gibi za- man zaman iklli hatta üçlü sıkıştırmalar yaptı. Ancak Larry'i durdurmakta başan- lı olamadığı gibi boşta kalan Kemal'in sayilannı da önleyemedi. Levent'in asist yapmak uğruna kaptırdıgı topJara rağ- men lO.dakikayı F.Bahçe 23-16 önde geçti. Levent ve Larry'nin yüksek yüzdeli oyunlan ile skorda önde kalmasını bilen F.Bahçe Can'ın savunmasındaki Remzi'- nin sayılannı önlemeyemedi. Larry'e karşı blok yeme korkusundan pota altma yak- laşamayan Jones'un ikisi 3'lük olmak üze- re isabetli şutlan ile Beşiktaş farkı indirdi, ancak devreyi Fenerbahçe 43-39 galip ka- padı. Maçın 2.yansına başlarken F.Bahçe Cenk, Aliço ve M.Ali gibi 3 oyuncusunu oyuna aldı ve Levent ve Larry ile birlikte hücumda sayı potansiyelıni arttırdı. An- Fenerbahçe'nin ABDTİovTincusuRichaıtlsaw«raadab«şar*>dı.(Fotoğraf MUSTAFA ERŞOY) cak hücum gücü artan F.Bahçe bu kez savunmada Burak ve Turabi'yi tutmaya gerek görmedi. Aliço, Burak karşısında kısa kaldı ve ilk yanyı 2 sayıyla kapatan Burak 2.yanda 10 dakıkada 12 sayı üretti. 5 dakikada 4 sayı atabilen Beşiktaş'a karşı F.Bahçe 25. dakikayı 59-43 önde geçti. Ancak Beşiktaş 28. dakikada Remzfnin 4. faulü alması ile her zaman olduğu gibi maçı yine bıraktı. Jones, pota dibinde Larry'e karşı çok zayıf kahnca, Remzi de kenarda oturunca Beşiktaş pota altından sayı bulmayı unuttu ve tamamen Burak'a \öneldi. Larry'i Jones ve Hakan ile önlü arkalı savunup rakibini dış şut kullanma- ya zorlayan Beşiktaş, Çağatay'ın çaldığı toplar ve hızlı hücum sayılan ile 32. daki- kada farkı 6'ya indirdi (67-61). Baskılı adam adama savunmayla farkı indiren Beşiktaş'a karşı F.Bahçe çabuk toparlan- dı ve Larry üzerinden oynayıp işi garanti- >e aldı.Aynca Aliço, Levent ve M.AJi gibi dış adamlar boş kaldıklannda 3'lükleri kaçırmadılar ve F.Bahçe 35. dakikaya 82-67 önde girdi.Bu dakikadan sonra Gü- ray ye Ömer gibi gençlerle savunmada etkili olan F.Bahçe hücumda da aksamadı \e Jones'un 4. faulü almasından yararla- nıp maçı 92-78 kazandı. F.Bahçe'de 32 sayı atan. 12 ribaunt alan, 5 blok yapan Larry Richard günün en başanh ısmiydi. Maç boyunca 5 asist yapan Levent 8 top kaybı yapmasına rağ- men galibiyette etkili oldu. Beşiktaş'ta ise 4 top çalan Çağatay başanlıydı. Diğer sonuçlar: Tofaş: 93 - Kolej: 86 , Nasaş: 86 - Eczacıbaşı: 65, PTT: 87 - Bes- len: 81, Kolej: 55 - Urla: 67, yükseliş: 46 - Fenerbahçe: 47 , Botaş: 65 - İÜSBK: 74 . Beşiktaş: 94 - Brisaspor: 85. Deniz Naklı- yat: 78 - İzmırspor: 81 . Çukurova: 89 - ITÜ: 84. Genç basketbolcunun ölüınü ve düşündürdiikleri YORUM DR. NECMETTtN ERKAN Önce Alkaş aılesıne. en iç- ten duygularla başsağlığı dıle- yerek, derin acılannı pay- laşmak i«te- rim. Bu beklen- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ meyen ölüm ile ™^~l ~"™^™'^^— ılgılı gazete haberlen, Türk sporunun kro- nik bır hastahğını yenıden gündeme getiri- vor. Spor dünyamızda sağlık hizmetleri gerçeklen yetersiz \e her türlü eleştinye açık bir durumdadır. Beden Terbiyesi Teş- kilatı yıllardır bu konunun önemini anla- yamamış ve gerekli önlemlen gözardı etmiştir. Beden Terbiyesi Teşkilatfnda istihdam edilen tüm hekimler, kendilerine sunulan servis oianaklan ile boğuşmakta, çoğu kez sadece bundan şikâyet etmekle vakit ge- çırmek \a da mevzuatın kendılerini zorla- dığı yetkili ımzayı atmakla yetinmektedır- ler. Teşkilatın spor ve sağlık anlayışının çağın çok gensinde olması. hekimlik ideal- len ve sorumluluklannı dahı gölgelemek- tcdır. Bölgelere ve stallara atanan hekim- lenn. kulüplerde görev alan hekımlerin ne gibi bir bılgi bınkımı ya da ön eğitımi ol- malıdır kımse düsünmüyor. Bu he- kımin doğru dürubt \c hckımüğe yakışır hizmet verebilmelen için gerekli. dahili muayene oianaklan. ergometnk test ci- hazlan. röntgen ve biyokimyasal tetkik oianaklan hıç düşünülmemiş. Bu hekim- lenn. şüphelı vakalarda sporcuyu sevk edebileceklen sağlık kuruluşlan bellı değil. Spor teşkilatında ve kulüplerde çalışan hekımlere acaba. ne ölçüde önem \erili- yor? Ücretlen ne kadar? Bu hekımlenn bilimsel görüşleri, tesıs ve malzeme ıstekle- n dıkkate alınıyor mu? Sevgili Burak'ın bir sağlık sorunu olabi- leceğını. genç sporcuyu yakından izleyen ve ona kendi çocuğu gibi şefkatle yaklaşan bir beden eğitimi öğretmenı fark etmiş. Böyle bır meslek adamını tebnk etmelı. Ancak ne yazık kı. Burak Türk sporunun çarpık sağlık hızmetlen ve yetersiz düzeni içinde, çok yüzevsel bırtakım tetkıkleri ar- dından "sağlam" raporu almış. Mesleki bir sorumluluk taşıyan ve iyi ni- yetli beden eğitimi öğretmeninin görebil- dıklerini, tüm antrenman ve maçlarda bu genç sporcuyu, gerek maç heyecaru ve ge- rekse aşın fiziksel efor halinde iken yön- lendiren antrenörü neden görememiş. Eğer bu hevesli ve iyi niyetli sporcu, ıyı bir dahili muayene ardından bırelektrokardi- yogram çekilerek incelenseydi ve gerekli görülürse eforlu bir test yapılarak ve hatta bır mikro filmi çekilerek tetkik edilseydi. kendısine sağlam raporu verilmez, koru- yucu bir yaklaşımla gerekli tıbbi destek sağlanaraİc spor yaşamı ve ömrü uzatıla- bilırdi. Çok genç yaşta spor camiasından ayn- lan Burak oğlumuz, Türk spor camiasına önemli bir mesaj verdi. Milyonlarca genç ve her yaşta insanın büyük bir heves ve coşku ile katıldığı spor olayında önemli açıklanmız var. Özellikle sporcu sağiığı konusunda bılinçsiz ve duyarsız bir teşkı- 'latlanma söz konusu. Antrenörlerin ya da kulüp idarecilerinin getırdiklen sporcu lı- sanslannı, gözü kapalı ımzalayan bölge doktorlan, sadece haftanın birkaç gür.ü, hiçbir teşhis düzeni olmayan bir odada oturup hizmet veren, sözde meslek yemmı etmiş hekimler, koruyucu hekimlik >akla- şımında sporcu sağiığı olayını, henüz gün- demine almamış tıp dünyamız var. Oysa okul doktorlan ile beden eğitimi öğretmenlen işbirliğı içinde çalışsalar ne kadar yararlı olur. Aslında sporcu sağiığı zaman zaman gündeme geldı. Bu alanda hekımlerin ihti- saslaşması bile denendi fakat. sadece kışi- sel heyecanlar ve cabalar düzeyınde kaldı. Son zamanlarda. birkaç iyi niyetli heki- min girişımı ile Türk Tabipler Odası Mer- kez Konseyi "Spor Hekimliği" sertifıka kurslannı başlattı. En büyük hata, bu mo- dern spor çağında; hekimler, beden eğiti- mi öğretmenleri ve antrenörlerin nasıl bir işbirliği icınde bulunması gerektiğını dü- şünerek kurallaştıramamış olmamızdan kaynaklanıyor. Spor gibi ınsanlann sağ- lık. zındelik ve mutluluğuna önemli katkı- lan olan bır toplumsal olayda; koruyucu sağlık hızmetlennin yetersiz olması, hıçbır nedenle gözardı edilemez. G.Saray - F.Bahçe berabere Spor Servisi - Profesyonelliğe Aday Futbolcular(PAF) ligi maçında iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe 0-0 berabere kaldılar. Selimiye Stadı'ndaki maçta iki ekip de kale önünde yakaladıklan pozisyonlan değerlendiremeyince beraberliğe razı oldular. G. BiPliği rahat • CUMHURİYET (Ankara) -Birinci lıgde düşme korkusu olmayan Ankara'nın Gençlerbirliği takımı bugünkü Gazıantepspor maçına rahat çıkıyor. Lıgde 25 puanı olan Kırmızı-Sıyahlı ekip tehlikeh bölgeye girmek istemeyen Gaziantepspor'la cetın bir mücadele yapacak. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Aldoğan Argon, bugünkü maçla ılgili olarak şunlan söyledi: "Bizim için kolay bir maç olacak. — Güreş ligi ISpor Servisi -Deplasmanlı Serbest Güreş Lıgi'nde klasman grubu müsabakalanna Bursa'da devam edildi. Çekırge spor salonundaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: MTA-Turha! Şeker: 7-3.Tekel-MTA: 7-3, Tekel-Şekerspor: 8-2, SEKA-Afşin Tek: 17-19,TMO-SEKA:4-6, TEK-TMO:4-6. Bolu'da ZOP maç • CUMHURİYET (Bolu)-Ligin 10ve 11 'inci sırasında bulunan Bakırköy ve Boluspor takımlan bugün Bolu'da zor bir lig mücadelesi verecek. Dün yaptığı son çalışmayla bu zor maç için kampa gıren Boluspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü maçın çok zor olacağını belirterek" Bakırköy tecrübeli ve zor bir rakip. Biz de güçlüyüz ve kazanmak zorundavız. Bu yüzden zor bir maç olacak" dedi. •: G.Antep'te af • CUMHURİYET (Gaziantep) -Gaziantepspor'da uzun süredir paralannı alamadıklan için antrenmanlara çıkmayan Brezilyalı futbolculara af çıktı. 75'er milyon ceza venlen Balalo. Osmaır ve Marcello, Başkan Ahmet Yılmaz tarafından affedıldı. Ve Brezılyalı futbolcular bugünkü Gençlerbırlığı maçı öncesi kadroya dahil edildiler. Basket Federasyonu Spor Servisi - Osman Solakoğlu'nun istifası ile boşalan Basketbol - Federasyonu Başkanlığı için saü günü seçım yapılacak. Spordan sorumlu ( ' Devlet Bakanı Mehmet Ali Yllmaz'ın" ' 1 .lig. 2.1ig ve diğer kurullardan temsilcilerle yapacağı toplanü sonrası seçime gıdilecck ve Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı beürlenecek. Ankara'daki bu toplanü salı günü saat 14.00'de başlayacak. Erzincan'a saygı •Spor Servisi -Futbol Federasyonu, Türkiye Profesyonel futbol lig maçlannda, Erzincan'da meydana gelen depremde ölenler için saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi. Federasyon tarafından yapılan yazılı acıklamada "Erzincan'da meydana gelen depremde hayatıru kaybeden vatandaşlannuz için maçlardan önce birer dakika saygı duruşu yapılacaktır" denildi. Grup birinciliği CUMHURİYET (Adana) - Lise ve Dengi Okullararası Basketbol Grup Birinciliği sona erdi. Erkeklerde Hatay Osman ötken Anadolu Lisesi, Kızlarda ise lskenderun Istiklal Makzume Anadolu Lisesi yan flnale yükseldi. Adnan Menderes Spor Salonu'nda 3 gün süren mücadelede, erkeklerde 6, kızlarda 4 takım yan final vizesi aradı. Erkeklerde, (A) grubu birincisi Hatay Osman Ötken Anadolu Lisesi, (B) grubu birincisi Sıvas Lişesi'i 74-61 yenerek yan finalist oldu. Üçüncülük maçında da Gaziantep Anadolu Lisesi, Kahramanmaraş, Ç.Elektrik Anadolu Lisesi'ni 76-60 yendi. Hakemlerin boykotu • AA (İzmit) - Kocaeli bölgesinde görev yapan hakemler, 3 aydan beri yönettikleri karşılaşmalann ücretlerini alamadıklan gerekçesiyle boykota gittiler. Hakemler bu nedenle, bu hafta yapılacak maçlara çıkmayacaklannı açıkladılar. Bölgedegörevli94 hakemden 74'ü boykot karanna katıhrken Kocaeli 2. amatör kümede bu hafta oynanacak 37 maça, ancak 20 hakem kaldığı ve bu maçlann büyük bir bölümünün yapılmama tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bıldirildi. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne başvuran hakemler, 3 aydan beri yönettikleri karşılaşmalann ücretlerini alamadıklannı ve maçlara çıkmayacaklannı belirttiler. 13+ 1'e 679 milyon Spor Servisi- Spor-Toto ve Loto'nun 26. haftasında dağıtılacak ikramiye miktan belirlendi. Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Spor-Toto"da 26. haftada dağıtılacak ikramiye 1 milyar 235 milyon 185 bin lira olarak belirtildi. Spor-Toto'da beher dereceye 555 milyon 833 bin lıra düşerken. 13 ve 13 + 1 bilen 1 kışı 679 milyon 352 bin lira kazanacak. Spor-Loto'da ise dağıtılacak ikramiye 855 milyon 868 bin lira oldu. Lotb'da beher dereceye 427 milyon 934 bin lıra düşüyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle