18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
F 15KLART1992PAZAR CUMHÜRfYET SAYFA HABERLER Bilgisayar merfcszi • ANKA (İzmir) - Balkanlar, Ortadoğu v e Ortaasya'nın ilk süper bilgisayar roerkezinın. Başbakan Süleyman Demirel'in onayıyla Ege Üniversitesi'nde kurulması lcararlaştınldı. Ege Ünıvers-itesi Bilgisayar Araşunna ve Uygulama. Merkezi Başkanı Prof. Dr. ©ğuz Manas, önce Pakistan, Mısır ve İran'ın yararlanması amacıyla planlanan projenin, Başbakan Süleyınan Demirel'in dırektifleri doğnıltusunda eski Sovyetler Birliğı'ndeki Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) altı ülkesi ile Karadeniz ülkelerini de içine alacak biçimde geliştinleceğjni açıkladı. Prof. Dr. Manas. yapılan hesaplara göre 10 ay içinde gerçekleştirecekleri projenin 140 milyar liraya mal olacağını ve ödemelerin dört yıla bölüneceğini anlatarak, "Bölgemizin ilk süper komptitürmerkezinı kurarak tslam ülkelenne, BDT ülkelenne ve Karadeniz •ülkelerine bilgisayar eğitimi vereceğiz" dedi. Denizli'de intihar • CUMHURİYET (Denizli) - Tütüncülükle geçımıni sağlayan Veli Maraç adlı çiftçi, geçirdiği bunalım sonucu "folidol" içerek intihar etti. Denızli'ye bağlı Akdere köyünde meydana gelen olayda, yakınlan tarafından bağ evınde baygm bir halde bulunan 42 yaşındaki çiftçi, devlet hastanesınde tiim çabalara karşın kurtanlamayarak öldü. Veli Maraç'ın, elinde üç ton tütünü bulunduğu ve üriinünü satamadığı için son günlerde çevresine dert yandığı öğrenildi. Toplusözleşmeler kilitlendi • AA (İzmir) - Yem dönem toplu iş sözleşmesı görüşmelenninçoğu, ışverenlerin. enflasyon oranında zam önermeleri nederuyie uyuşmazlıkla sonuçlandı. Ege Bolgesi'nde halen Tek Gıda-İş Sendikası'na bağb tzmir, Manisa ve Kemalpaşa'da Tariş'e bağlı işyerlen, Bağyağlan Ticaret Sanayii Kontuar'ı. Cidersen, Asil Gıda, Pınar Süt ve Mıs Süt. Toleyıs Sendikası'nın örgütlü bulunduğu fzmır Jokey Kulüp. Çeşme Altınyunus, Foça ve Kuşadası Fransız Tatil Köylen. Çimse-İş'ın örgütlü bulunduğu Batı Anadolu, Söke veÇimentaş ile Petrol-İş Sendikası'nın örgütlü bulunduğu Manisa'da kurulu Polinas ile Denizlı AcıpayarrTda kurulu Aaselsan işyerlerindekı toplu iş sözleşme görüşmeleri uyuşmazlık aşamasında TV'de gecekondulaşma • AA (tzmir) - Başbakanlık Müşaviri Alev Erlevent, özel televızyonlann, en etkin kitle iletişim aracı olarak tanımlanan televizyon yayıncılığına gecekondulaşmayı getirdığini soyledî. Eilevent, Elektrik Mühendisleri Odası tânirŞubesi'ncedüzenlenen özel televizyon konulu panclde yaptığı konuşmada, telekomünikasyonun üvey evlat muamelesi gördüğünü belirterek şöylededi: "Yayınlan oluşturan ses, resim vedata sınyallerinin iletiminde kullanılan çevre, tabii bir kaynaktır ve kirletilmemelıdır. Tüm dünya ülkelerinin, uluslararası kurallara uygun olarak bu çevreyı kullanmalan şart. Radyo frekanslannın küçük bir bölümü de radyo-televızyona aynlmıştır. Türkiye'de de altı program kanalı televizyona tahsısedildıği için özel televizyonlann devreye girmeleri ile birlikte frekanslar birbirine kanşacak ve kanallarbirbirinezararvereceklerdir." Dözeltme • Gazetemızın dünkü üçüncü sayfasında yeralan "Valilik Eğit-Sen"i yasadışı ilan etti" başhğı "Valilik Eğıtim-İş'i yasadışı ilanetti" olacaktır. Düzeltir, özürdileriz. Kentin Avrupa yakası doğalgazla önümüzdeki ay, Beyoğlu yakası ise ağustosta tanışacak İstanbul'unyeni fatihi: Doğalgazistanbul Haber Servisi - Doğalgaz, Kartal ve Pendik'ten sonra İstanbul'- un Avrupa yakasında nisan ayından itibaren kullanılmaya başlaya- cak. Kentin Beyoğlu yakası ise doğalgazla ağustosta tanışacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in 22 ocak 1992 tarihinde ilk kibnti cakmasıyla doğalgaza kavuşan Sahrayı Cedit ve Suadiye'den sonra gele- cek ay Avrupa yakasında bulunan Ata- köy, Yeşılyurt, Yeşilköy ve Fıruzköy gibi bölgelerde de doğalgaz kullanılmaya baş- layacak. İGDAŞ'ın açıkladığı programa göre haziran 1992 tanhine kadar servis hatfan- nın bağlantı çahşmalan sürecek. Projede meydana gelebilecek aksaklıklann doğal- gazın hizmete girmesini bir kez daha uza- tıp uzatmayacağı merakla beklenıyor. Nurettin Sözen, projede çeşitli sorunlann çıkmasmın doğal olduğunu söyledi. Proje- nin. dünyanın en büyük doğalgaz projesi olduğunu belirten Nurettin Sözen şöyle dedi. "Bu sadece projenin kapsamından kay- naklanmıyor. Sıstemin sıfırdan kurulması çalışma koşullannı zorlaştırmıştır. Tüm bunlara karşın proje rekor bir hızla ger- çekleşti. Böylesine büyük bir projede çeşit- li sorunlann çıkması doğaldır. Her büyük projede çıkan sorunlar o işin mantığı için- de çözümlenir. Amacımız böylesine bü- yük bir projede sorunlan en aza indirmek- tir. İGDAŞ'ın yeni Genel Müdürü Turgay Baylav dâ doğalgazın birçok ülkede uy- garlık göstergesi olarak kabul edildiğini. doğalgazlı yaşama geçildikten sonra kazı süresince verilen rahatsızlıklann unutula- cağını söyledi. İGDAŞ'ın programına göre şebeke bağlantı çalışmalan yedi ay içinde tamam- lanacak. Doğalgazın işletme programı şöyle: Mart: Yalı. Küçükyah, YayaJar. Çavu- şoğlu, Ataköy, Yeşilyurt, Yeşilköy, Firuz- köy, Topselvi. Nisan: Kozyatağı, Erenköy, Otosan, Avcılar, İstanbul Universitesi Kampusu, Florya. Şenlikköy. Mayıs: Merdivenköy, Acıbadem, İçe- Şehzadebaşı, Unkapanı, Orlaköy, Etiler, Levent-1, Kâğıthane. Okmeydanı. renköy, Kadıköy, Küçükçekmece, Sefa köy,Halkalı-l.Halkah-2. Haziran: Selımiye. Üsküdar, Altuniza- .. ._ de, İcadiye. Kandılli, Mahmutbey, İkitel- PMjtlllllS0R dUrtMIH li, Alemdar, Yenibosna, Kocasinan. Temmuz: örnektepe, Bulgurlu, Ümra niye, Bahçelievler, Ayvalı, Davutpaşa Tozkoparan. Ağustos: Keresteciler Sitesi, Güngören, İncirli, Merter, Ataköy-3, Rami. Küçük- köy, Taşlıtarla, Topçular, Defterdar. Eylül: Ataköy-5, Kartaltepe, Osmani- ye, Hipodrom, Alibeyköy Mecidiyeköy, Fulya, Esentepe. Ekim: Ataköy-1, Bakırköy, Yedikule, Samatya, Yıldız, Kabataş, Harbiye. Tak- sim. Kasım: Şehremini, Kumkapı, Aksaray, 1989 yılının mart ayında başlayan do- ğalgaz çalışmalanndan ana dağıtım şebe- kesinin yüzde 97'si tamamlandı. Projede öngörülen 262 kilometre borunun 251 ki- lometresi döşedi. 11 kilometresinin ise döşeme işlemi süriiyor. 1652 kilometrelik polietilen borunun ise 1586 kilometresi döşendi. 112 bölge regü- latörünün 108'ı. toplam 168 vana odası- nın 142'si bıtirildi. Boru döşeme işleminin mayıs 1992'de bitirilmesi öngörülüyor. Ancak proje ge- nişletme çalışmalannın 1993 yılı başlanna kadar sürmesi beklenivor. Doğalgazın daire başı maliyeti 3 milyon 850 bin lira İGDAŞ'ınhedefi 750 bin aboneİstanbul Haber Servisi - Konutlarda ıs'nma ve sıcak su temininde, sanayide ise kazanlarda, fınn ve çevirim santrallerin- de kullanılan doğalgazı İstanbul'un üçte biri kullanacak. İGDAŞ'ın hedefi 750 bin abona. Ancak bugüne kadar sadece 10 bi- ne yakın abone ile sözleşme yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri tuğrul Erkin, projenin kendi ken- dini finanse edebilmesi için iyi bir hazar- lama çaiışmasının yapılması gerektiğini söyledi. Bu konuda kollan sıvayan bele- diye ve projenin müteahhidi Alarko, baş- lattığı reklam kampanyasını genişleterek büyütmeyi hedefliyor. Tuğrul Erkin, projeyi en iyi pazarlaya- cak sistemin doğalgazın kendisi olduğuna dikkat çekiyor. Doğalgazın hava kirliliği- ni önleyeceğini, kiri ve dumanı olmadığı- nı belirten Erkin, şu bilgileri verdi: "Do- ğalgaz çevre dostu olarak tanımlanıyor. Sağlayacağı rahatlıklar saymakla bitmez. Her şeyden önce havayı kirletmeyecek. Üs- telik ucuz bir yakıt. Bu nedenle doğalgaz kendi kendini pazarlayacak. En iyi rekla- mı doğalgazı kullanan Istanbullular yapa- caktır. Çünkü sağladığı yararları görecek- lerdir. Bu yararlar başkalanna anlatılacak- tır. Bu arada belediyenin de doğalgazı ta- nıtım kampanyası devam edecektir." İstanbullular ne diyor? Üç yıldır süren proje ve uygulama ça- lışmalanndan sonra geçen ocak ayında do- ğalgazla tanışan tstanbullular doğalgaz hakkında ne diyor? Istanbul'da doğalgaz bağlantısımn ya- pıldığı ilk konut olan Suadiye Çamlı So- kak'taki 5 numaralı apartman sakinleri doğalgazlı yaşamın çok rahat olduğunu söylediler. 22 Ocak 1992 tarihinde İstan- bul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından kullanıma açılan doğal- gazdan ilk yararlanan Suadjyeli Durutürk ailesi de geçen 1.5 aylık süre içinde doğal- gazla ilgili hiçbir şikâyetleri olmadığını ifa- de etti. Doğalgazla çahşan kat kaloriferini ilk kez evinde kuilanan Betül Yahyaoğlu da doğalgazlı hayatın çok güzel olduğunu söyledi. Musluğu açtığında sıcak su aktı- ğını belirten Yahyaoğlu, doğalgazın diğer yakıtlara oranla daha ucuz olduğunu vur- guladı. Konutlar ve ticari kuruluşlar 750 bin li- ralık katılım bedeli ile İGDAŞ'la abone- lik sözleşmesı yaparak doğalgazı kullana- bilecekler. Katılım payını ödeyen kişi dai- resinin iç tesisatını kendi imkânlanyla özel bir kuruluşa yaptırabilecek. İGDAŞ, ya- pılan tesisatı sadece denetleyebilecek. İGDAŞ tarafından yapılan bir araştır- mada 10 dairale bir apartmanda doğalga- zın maliyeti şöyle hesaplandı: Yeni kalorifer kazanı, brulör tesisat be- deli ve ek havalandırma sistemi ile doğal- gazın bir daireye toplam maüyeti 1 milyon 470 bin liraya çıkıyor. Doğalgazı alan kişi mutfak ve fınn tesisinde de bunu kullan- mak istiyorsa daire başına tesisat bedeli olarak 1 milyon 670 bin lira ödemesi ge- rekiyor. Doğalgazı kullanacak kişi hem ka- loriferini, hem de mutfak tesisatını doğal- gaza dönıiştürmek istiyorsa toplam 3 mil- yon 100 bin lira ödemesi gerekiyor. Bu ma- liyete daire başına 750 bin lira katılım pa- yı da eklendiğinde doğalgazın maliyeti 3 milyon 850 bin liraya yükseliyor. Doğalgaz fiyatı Doğalgazın metreküpü konutlar için bin lira, ticari kuruluşlar için 1200 lira olarak belirlendi. Sanayi kuruluşlarında kullanı- lacak gazın fiyatı ise gaz tüketim miktarı- na göre saptanacak. Uç bölümden oluşan şebekede binalann girişine servis kutulan bağlanacak. Gazi al- mak isteyenler iç tesisatı bu kutulara bağ- layacak. Projenin hacmi 24 Mart 1989 yılında başlayan doğalgaz çalışmalannda bugüne kadar 13 bin ser- vis hattı bağlandı, 60 bin aboneye gaz ve- rilebilir duruma gelindi. 1.6 trilyon liraya mal olan proje istanbul'un doğusunda ve batısında iki ayn şebekeden oluşuyor. Ba- tıdaki şebeke Botas'ın Esenyurt istasyo- nundan aldığı 20 barlık gaa İstanbul'un baü ve kuzey kesimine dağıtıyor. Doğu şe- bekesi ise Dolayoba'daki Botaş istasyo- nundan aldığı gazı kentin Anadolu yaka- sına iletiyor. Şu anda Pendik, Kartal ve Cevizli'de üç regülatör istasyonu servis hattı ile birlikte tamamlandı ve gaz verile- bilir duruma geldi. Projede 349'u Türk, 77'si Fransız olmak üzere 426 beyaz yakalı, 1631 de mavi yakalı olmak üzere toplam 2057 kişi çalışıyor. Transelerin kapatılması için son altı ayda dökülen beton miktan 35 bin metreküp olarak belirlendi. Doğalgazda en güvenli, en ekonomik çözüm rensan'daKullanmakta olduğunuz kalorifer kazanınız kömürle veya sıvı yakıtla çalışıyor ve siz, doğalgaza dönüştürmek ya da kombi kat kalorıferi ile bağımsız ısınma ve sıcak su elde etmek ıstiyorsunuz. Hem kesenizi hem çevrenizi koruyacak olan doğalgaza dönüşüm için hazırlık yapıyorsunuz. Erensan doğalgaza hazır... Erensan doğalgaza dönüşüm konusunda özel eğitimli, İGDAŞ belgeli elemanlarıyla projeden tesisata kadar bütün hızmetleri veriyor. Isıtma ve sıcak su alanında bir dünya markası olan Vaillant ürünleri yetkili Erensan bayilerinde bulunuyor. Erensan bayilerini gecikmeden arayın, size en güvenli, en ekonomik çözümü sunsunlar. ERENSAN ISI SANAYİ A.Ş. Sanayi Cad Selvı Sokak 7 34530 Yembosna İSTANBUL Tel (1)551 05 00(6hat-PBX) Fax (1)551 34 84 Telex 28649 eısı tr "Doğalgazda Doğal Kazancınız" DIN V a i l l a n t v e E r e n s a n Ü r ü n l e r i Y e t k i l i S a t ı c ı l a r ı E R E M M O K B a r ^ e O ISISANÇ!ftehavuztar3365365*İLTESMÛH.Fındıl<zade585 6688 • KAMETSAŞŞtşS2401375 ONUR ISI Göztepe 350 45 43 • SERVOTEKNİK LTD. ŞTİ Acıbadem 386 05 80 • SARSAN LTD. ŞTİ. Şırınevler 504 13 96 TERMOFER LTD. ŞTİ Bostancı 361 33 17 • TERMGAS LTD. ŞTİ. Ataköy 560 71 60 • UYSAŞ LTD. ŞTİ Üsküdar 343 34 32 TEKNİK ISI KOLL. ŞTİ. Altumzade 333 18 82 • ÇINAR TİCARET Ramı 576 57 61 • GÖKTES LTD. ŞTİ Maltepe 305 03 33 FATİH DALAY Mecidiyeköy 266 82 08 »ISITES LTD. ŞTİ. Beşıktaş 259 51 75 • GAS-TES Sefaköy 599 00 87 Doğalgaz için ilk kazmanın 1989'da vurulduğu Isüuıbul'da halen 10 bin abone var. D O Ğ A L G A Z D A Emsa G ü v E N c E s i • Anahtar teslim sanayi dönüşümleri • Radyant ısıtma sistemleri • Gaz alarm sistemleri • Sınai ve ticari mutfak dönüşümleri • Konutlarda projelendirme ve tesisat işleri îçin uzman kadrolarımız hizmetinizdedir. • CAM ÇİMENTO, METALÜRJİ, TEKSTİL SEKTÖRLERİNDE OTUZDAN FAZLA REFERANSI İLE: ğğ Emsa B B Yıldızp JmJm Tel: ( Enerji Dağıtım, Ölçüm ve Kontrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yıldızposta Cad. 11/26 Esentepe 80280 İstanbul Tel: (1)2753767(2 hat)Fax: (1)2753769 CUMHURBAŞKAN1 GAZtltLKEMAL PAŞATNEV SONBAHAR GEZtLERİ Nuri Onat (yayına hazırlayan) 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-Istanbul ödemcU göDderiimez. ISI SANAVt va TİC A? Sizde 1800 aile gibi Doğalgaz-da SATE'ye danıştınızmı?.. SATE ISI SANAYİİ VETİC. A.Ş. Necatibev Cad. Galata Be>azıtSk. No: 20 80020 Karakö)/İstanbul Tel.: 244 % 42 - 252 68 03 - 252 68 04 Kurmaylar ne diyor? Sözen: Amaç daha güzel birlstanbııl Nurettin Sözen (Jstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı): Havayı kırletmeyen, çevreyi koruyan, güvenle kullanılan do- ğalgaz, ülkemizde de yerini almaya başL- yor. Dünya çapında rekor bir hızla yürüt- tüğümüz doğalgaz çalışmalanmız, Istan- bullulann sabır ve desteği, çalışanlanmı- zın şevkı ve gayreti ile hızla ilerlıyor. [>oğalgaz, daha güzel, daha temiz, daha çağdaş bir İstanbul için, en önemlisi bu kentin gerçek sahıplen ıçındir. Malijetiyaklaşık I trilyon 600 milyar li- ra olan bu dev projenin büyük ve tarihi bir kent olan İstanbul'da uygulanması, çahş- malann boyutlannı daha da büyütmekte- dir. Bu proje asiında bir mühendislik ola- yıdır. Bu nedenle uygulama sırasında kararlar. çeşitli rakamsal gerekçelere ve ciddi verilere dayanılarak alınmaktadır. Her karann cıddı gerekçeleri vardır. Bu nedenle bu proje hakkında rastgele yo- rumlar yapmak. genelde kişileri yanlışlık- lara sürükler. Yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı bu cski kentte, örümcek ağı gibi uzanan bir projenin uygulamasında çeşitli sorunlann çıkması doğaldır. Her büyük projede ol- duğu gibi çıkan sorunlar yine o işin mantı- ğı çerçevesinde çözülmektedir. istanbul'da her konuta bağlanmak üze- re bir metre dennliğinde kilometrelerce boru döşenmesinin güçlüğü gözden kaçı- nlmamalıdır. Önemli olan bunu en aza ındırmektir. Biz de bunu yapıyonız. Şimdi işlevlerin konutlara bağlantı çalışmalan sürüyor. Doğalgaz borulan saptanan kıstaslara göre kimi caddelerde iki yandan. kimi cadde ve sokaklarda tek hat olarak geçiril- miştir. Tek hatlı borulann döşendiği bolü- mün karşı tarafında olan konutlara, bağ- lanünın, yolu keserek yapılması en doğal sistemdir. Burada şaşmanın, "E^ah yol- lar kazılıyor" diye feryat etmenin hiçbir mantıklı gerekçesi yoktur. Yalnız doğal- gaz değil. su, kanalizasyon. elektrik ve PTT şebekeleri de aynı şekılde döşenmek- tedir. Anacaddelerdeki yeni kazılar, havagazı şebekesınin kullanılamayacak düzeydeol- duğunun anlaşılması üzerine yapıldı. Islah edilip doğalgaza uygun hale getırilmesi uygun olmayan İETT havagazı şebekeşi- nin kuilanılmasından vazgeçilmiştir. Mevcut havagazı şebekesi 100 yıl gibi çok eski olup, borulann çoğu da eskimiş du- rumdadır. Tuğrul Erkin (İstanbul Bü- vükşehir Belediyesi Genel Sek- reteri): İstanbul'da ocak 1992'- de doğalgaz kullanılmaya başlanacaktı. Bu oldu. Çahş- malar daha önce belirlenen tak- vime göre ilerliyor. Halk bugü- ne kadar çektiğı cefanın bir şekilde sefasını görmeye başla- >acak. Doğalgaz bu kente yapı- lan en büyük yaünmdır. Ama kentin bütününde başladığı için, isteristemezsıfırdan başla- yan bir yatınm olduğu için kentliyi rahatsz etmiştir. Bunu inkar etmek doğru değil. Bütün sokaklara. kentin her tarafına doğalgaz girmiştır. Böyle plan- lanmıştır. bu şekilde yapılmış- ıır. Onun için gazın sefasmı görmeye başlayacağjz. Her ay 5 bin. 6 bin, 10 bin abone yeniden gaz vakar hale gelecektir. Önü- müzdeki sene 300 bin civannda abonenin bağlanacağı abone anlaşmasının yapılacağmı dü- şünüyoruz. Doğalgaz için önemli bir ta- nıtım kampanyası gerekiyor. Ancak en güzel reklamı doğal- gazı kullanan vatandaşın ken- disi yapacaktır. Gaz yanmaya başladıktan sonra abone sayısı daha da artacaktır. Çünkü sağ- ladığı yararlar daha iyi biline- cek. Turgay Baylav (İGDAŞ Ge- nel Müdürü): Yurdumuzun en büyük kentınde doğalgaz pro- jesinin gerçekleştirilmesi kentin hava kirliliği ve çevre sağlığı so- runlannın çözümüne sağlaya- cağı destekten dolayı önem kazanmaktadır. "Önce ınsan, önce güvenlik, önce çevre" düşüncesi doğnıl- tusunda. konutlara, sanayi ku- ruluşlanna ve ticari kuruluşlara doğalgaz dağıtımına başlana- caktır. Doğalgazlı yaşama geç- tikten sonra, kazı çalışmalan bo>unca süren rahatsızlık unu- tuiacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle