18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 15MART1992PAZAR 14 GORÜŞLER DÜŞ İŞLERİ BÜLTENİ \AZLI ERAY Dikkat, Kınlabilir! S evgıiı okurlanm, bugunku konum "ınsan kal- bı" Kalp cenrahlan, tıkanmış, yıpranmış, patlamış bır ınsan kalbını onarmanın ne denJı güç bır ış ol- duğunu bııırler İnce ınce çahşırlar, tıkanan da- marlan degıştınrler, yaşama dondurduklen hastaya ıhtı marnla bakarlar "'İnsan kalbı" Ne tuhaf bır olgudur bu? Hem soyut, hem SOftlUt însanın ıçınde, yurek boşluğunda tıkır tıkır çalışırken farkına bıle varmayız onun Bence dunyada kınlması en kolay şeylerden bındır o Bır ıkı duşuncesız sozcuk, bıı haksız suçlama ne bıleyım ben bır yalan, bır gereksız kaça mak ınsan kalbını bır anda kınp paramparça edebılır Ama o yürek gene çarpmaja de\am eder, kınlmıştır, ıçı acı dolu- dur, onu taşıyan kışı bu yureğın kınklannı, başka hıç kımse gormedığı ıçın gun boyu sessızce goğsunun ıçınde taşır du- rur Yollarda acılı bedenını surukler, kapalı yerler dar gelır ona Peşpeşe agara ıçer İçınden yanar. 'ah' çeker Bugun sutunumu tum 'kalbı kınk" okurlanm ıçın yazıyorum Boşvenn Uzmeyın kendınızı Demesi kolay. Bılıyorum. Şımdı bütün 'kalp kınnış' olan okurlanma seslenıyorum Bır kalp kırdınız, parça par- ça ettınız, acaba farkında mısınız9 Kımınız de mahsustan yapnuştır. Öylesıne .. Ezjvermek ıçın. Evet kalbı kınklar ve kalp kıranlar Bugunkü konum sıziersınız Şımdı şoyle bırşey duşunehm sevgıiı okurlanm Farzedın bır an bır mucıze oldu, sevdığınızın, yaşayan, du- yan ozumleyen kalbı ve beynı elınıze venldı Bıraz taşı- manız ıçın Bırkaç dakıkaak ıçın Nasıl, ama nasıl ozen göstenrsınız değıl mı9 Aman kalbe bırşey olmasın, aman be> nın en ufak kıvnmına bır zarar gelmesın dıye heyecan ıçınde taşırsınız onlan Belkı taşımaktan urker, bır zarar vermemek ıçın bır cam kabın ıçıne koyar, oylece ıhtımamla bakarsınız onlara fşte karşınızda çıplak bır kalp ve çıplak bır beyın olduğu ıçın Işın bılıncındesınızdır, onlan goruyorsunuzdur çunku Oysa az önce kırdığınız ınsanın da kalbı aynı1 Tıpatıp o çıplak yurek gıbı Beyın de aynen oyle Ona nıye bağınyorsunuz9 Beynınden hıç sılemeyeceğı cümlelen düşuncesızlık ıçınde nıçın ah, nıçın soylüyor- sunuz9 Duydunuz rau1 Soyleyın, duydunuz mu çatırdayıp kınlıveren İcalbın sesını9 flle de elınıze venlınce mı anlıyabılıyorsunuz onun bır kalp olduğunu ve de bır beynın beyınlığını Neolurduşunun îçerde de kınlıyor onlar İnsan govdesınm ambalajı yetmıyor' 60-30YIL ÖNCE CUMHURIYET "" 1932: Ecnebiler neler yapamıyacak AdlıyeEncumenı bugun Turkıye'de Turk vatandaşlanna tahsısedılen san'at ve hızmetler hakkındakı lâhıvayı tesbıt ettı Hükümetınteklıfındekı gıbı matbaaeılık memnuıyetı kaldınlmıştır Duvarcılık, sıvacılık. nakkaşlık kaldınlmamak, tesvıyealık, tornaahk, hamurkârlık, fınncıhk ve alelûmum ışçılık hammallık, kufecılık, kundura boyacılığı dansığ ve barlarda kadın ve erkek hızmetçılık, bar oyunculuğu ecnebılere yasak san'atlar arasına konulmuştur Büyuk şohretı olan artıstler hukûmetın musaadesıle bu san'atlannı ıcra edebılırler Musıkı alâtı ımal edenlenn de hukûmet musaadesıle gelebılmelen mumkundür Kanunun neşn tanhınden ıtıbaren aıtı ay ıçınde yasak olan ışlennı bırakmalan mecbundır Bırakmıyanlardan sulh mahkemesı karanle 50 lıradan 100 lıraya kadar ceza alınır Kanun neşn tanhınden muteberdır Bu tanhte kanundan aynca bır ızahname yapılacaktır Izahnameye hukûmet yasak san'atlar arasına yukanda sayılan sanatlardan başka sanatlan da koymağa mezun kılmaktadır 1962: Castro'nun demeci Bırleşık Amenka Dtşışlen Bakanlığı sozculennden Joseph Reap, Kuba'da hukum surmekte olan kıtlıktan Amenka'nın mesul olduğu hakkında Castro'nun ılen surduğu ıthamlan reddetmış ve "komuntzm gıttığı her yere açlıgı da beraber göturur" demıştır Joseph Reap "Kuba zıraatının uzun zamandan ben sıkıntı ıçınde olduğu bılınmekteydı demış ve "Bırleşık Amenka'nın Castro'nun ıdaresızlığmın kurbanı olan Kuba halkına karşı ıyı nıyetler besledığmı" soylemıştır Dışışlen Bakanlığı sozcusü Bırleşık Amenkanın Küoa'ya karşı tatbık etmekte olduğu tıcan ambargodan ılaçlar, tıbbı malzemeier ve bazı hayatı gıda maddelennın ıstısna edıldığını ve bunun sırfınsanı gayelerle yapıldığını soylemek ve "komunızmın Küba'ya getırdıklennı, Amenka'nın kabahatı ınuş gıbı göstermek en hafif tabın ıle gulunçtur" demıştır Küba Başbakam Fıdel Castro, bu sabah erken saatte yaptığı bır konuşmada, Kuba'nın genç nesıllennın bır gun komunıst ıdaresı altındayaşıyacaklannı müjdelemıştır Toplanüda yapılan başka bır konuşmada Allahın adı kasten sansüredıldığj ıçın Castro kızmış, konuşma metnınden Allahın adının çıkanlmasıyle 'korkakça ve aptalca ' bır harekette bulunulduğunu ve bunun Marksıst-Lenınıst prensıplennın bır ıhlâlı olduğunu so> Iemıştır TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN TALÂTPASAyA ERMENİKUfJŞUHU 1921 'DE SUSÜN, ÛA/LÛ OSMANLi ADÂMI 7*L4r PAŞA, S/& £6M£M r* FtMPAM SEGlİM'&E ÖL0UG(JLMUŞrÜ f ir MeşeTyr'ren SNKA rrtHAr OME ALTfAf- Ş, 8E&İ 8İLEYEN DAYOl. ç , MAHtCEAAESİMDE ŞE04AT ETTlfGİLMrŞTİ f Tuketici Eğitiminin Aile Açısından Onemi Prof. Dr. MÜBERRA BABAOĞLU (YENER) Hacettepe Ünv. Ev Ekonomisi Y.okulu B ugun dunya toplumlan bu- yuk bır ekonomık bunalım donemı yaşamaktadır Enerjı bunalımı, kıtlık, yıyecek fıyat- lannın artması, hukumetlenn aılelenn yaşamlannı etkılevecek kararlar alması sonucu tuketıa alışkanlıklannın ve ya- şam standartlannm değışmesı, ıstenılen hedefe ulaşmayı zorlaştırmaktadır Dı- ğer yandan mal ve hızmet çeşıtlılığı, tu- ketıcıye yonelık basın ve yayın organ- lannda venlen reklamlar, tuketıcının gelırsevıvesı, alıskanlıklan tasarrufeğı- lımı, sosyal mevkıı, eğıtım sevıyesı ve gostenş merakı dd tuketıcı>ı, ıhtıyaç ve zorunluluklan dışında harcamaya yo- neltmektedır Bu sorunlar nedenıyle bugun bırçok konularda tuketici, harcadığı paradan gerektığı gıbı fayda sağlayamamakta. ozelhkle de eğıtım duzeyı duşuk kışıler- de bu durum çeşıtlı sorunlara neden ola- bılmektedır Tuketıcıler satın alma sırasında ras- yonel bır ınceleme ve değerlendırme ya- pamadıklanndan, para, zaman, enerjı gıbı satın alma malıyetlennı yennde ve doğru kullanamamaktadır ve hızmetle- nn ıhtıyaanı karşılayacak nıtelıkle olup olmadığı, mal ve hızmetlenn kalıtelen- nın nasıl olduğu, kendısı ıçın uygun olan mantıklı bır fıyatı nasıl saptayabıleceğı gıbı konularda çeşıtlı problemlerle karşılaşmaktadır Bu durum tuketıcılen pıyasada zayıf duşurerek onlann tuketı- a olarak eğıtılmelennı bır zorunluluk ve aktüellığını uzun yıllardır koruyan bır konu olarak gundeme getırmektedır Tuketici eğıtımı, bıreyın ekonomık fd- alıyetlennı yonlendırme, ıhtıyaçlannı gıdenne ve pazan etkıleme gucunu art- tırmayı hedef alan eğıtım ve bılgılendır- me yatınmı olarak tanımlanabılır Tu- ketici eğıtımı bıreyın yalnızca tuketici rolu ıçın değıl, toplumda ustlendığı va- tandaşlık, ekonomık, polıtık roller gıbı dığer sosyal roller ıçın eğıtılmesını de kapsar Tüketıcı eğıtımı denıldığınde, bır top- lumdakı her meslekten kışıler tamamen ve her şeyden once "tuketici" kımlıkle- nyle ele alınmaktadır Tuketici eğıtımı, tuketıcnı koruma fa- alıyetlen kapsamında bır faalıyettır Amacı tuketıcılenn secımlennı yonlen- dınnek olmayıp mevcut alternatıf \e ım- kanlardan haberdar ederek amacına en uvgun olanı seçmede ona yardıma ol- mak, tuketıcılen mallar hakkında mum- kun olduğunca çok bılgı sahıbı yapmak, tuketıcılen mallan ne zaman ve nereden satın alacaklan konusunda uyarmak, mallann kalıtelennı nasıl tespıt edecekle- n ve fıyatlan nasıl kıyaslayacaklanna aıt bılgılen vermek, mallarla ılgılı tahlıl ve deney sonuçlannı tuketıalere üetmek Bu eğıtım, tüketıcıye ınsanı ve mater- yal kaynaklannı pazarda en rasyonel şe- kılde kullanılmasını sağlayacak bılgıyı veren bır oğretım surecıdır Bu eğıtım kı- şıyı, her gunku yaşamında mevcut kay- naklanndan maksımum fayda ve tatmın sağlamayı başaracak beoen anlayış ve dûşunuş tarzına hazırlar Tuketıa eğıtım ve oğretımı dar anlam- da tuketıcılenn alışvenş oncesı, alışvenş anında ve alışvenş (satın alma) sonra- sında odedıklen paranın tam karşılığını alarak mutlu olmalannı hedefler Bunu da tuketıcılenn bılınen sekız hakkının (guvenhk, serbest secım, tazmın edılme, Tüketicilerin, mevcut gelirleriyle smırsız ihtiyaçları arasında doyurucu bir denge kurup yaşama düzeylerini yükseltmeleri, planlı bir eğitim sorunudur. sesını duyurma veya temsıl edılme, eğı- tım ve oğretım, bılgılendınlme, temel ıh- tıyaçlann gıdenlmesı, sağlıklı bır çevreye sahıp olma gıbı) gerçekleştınlmesı yoluy- la ydpmavd çalışır Eğıtılmış bır tuketici, ekonomının ve daha genış anlamda toplumun değışme- sıne yol açacaktır Dunya nufusunun he- men hemen tumu, aıle bınmlen halınde yaşamaktadır Aıle bır toplumun temel sosyal ve ekonomık bır ünıtesıdır Aıle en bellı tuketım bınmı olarak kabul edı- lır ve bır ülkede uretılen mal ve iıızmetle- nn hemen hemen 0 /o80'ı bu tuketici grup tarafından satın alınır ve tuketılır Aıle gerek ınsanı ve gerekse materyal tum kaynaklan yonlendınr Aılelenn, ka>- naklannı ıdare etme şeklı, dolayısıyla toplum kaynaklannı da etkılemektedır Aılelenn ıhtıyaç ve ısteklennı gıdere- cek mal ve hızmetlen satın alması, yanı tuketıa olarak davranışlan, bır sen faalı- yet sonucu oluşur Bu faalıyetler satın alma oncesı, satın alma sırasında ve satın alma sonrası olmak uzere 3 grupta topla- nabılır Dığer bır deyışle aılede satın alma on- cesı, satın alma sırasında ve satın alma sonrası faalıyetlenn yurutulebılmesı ıçın aıle uyelen arasında soylenmeden anlaşı- lan belırlı yetkı ılışkılenne dayalı bır go- rev bolumu vardır Bu gorev bolumu aı- lenın, yapısına ve gelınne, yaşadığı yenn çevresel ozellıklenne (kırsal-kentsel) bıl- gı kaynaklanna, geçmış tecrubelenne, değerlenne, eğıtım duzeyıne ve daha pek çok faktore gore farklılıİc gosterebılmek- tedır Bu faktorlenn her bın kendıne has fonksıyonlan olan, bırbın ıçıne'gmnış parçalardır ve aılenın tuketici olarak davranışlannda payı vardır Ülkemızde aılelenn tuketici olarak davranışlannı belırlemeye yonelık çeşıtlı araştırmalar sonucunda aılelenn ve ozelhkle aıledekı konumlan ıtıbanyla kadınlann, tuketımın sayısız cephelen ıçın sorumluluklar ve gorevler yuklen- mek zorunda olduğu ortaya çıkmıştır Bugun serbest pazar ekonomisi koşul- lannda aılelenn mevcut bılgılenyle bu sorumluluklannı yenne getırebılmesı ve tatmınkar bır satın almayı gerçekleştıre- bılmesı mumkun değJdır Bu durumda en buyuk tuketici grubunu oluşturan aı- lenın her ferdının ve ozelhkle aıledekı ko- numlan ıtıbanyla kadınlann, tuketici olarak eğıtılme ve bılgılendınlmelenne ıhtıyaç vardır Ancak bu eğıtım, başta belırtılen amaçlara ve tuketıa ıhtıyaçlanna gore sıstemlı ve planlı bır bıçımde organıze edıldığınde. tuketıcıler (aıleler) ıyı bır alıa olabılmemn on şartlanna^^hıp ola- rak mevcut gelırlen ıle sınırsız ıhtıyaçlan arasında daha doyurucu bır denge ku- rup yaşama duzeylennı yukseltebılırler SELÇUKDEMİREL Tuketici Gününde Erzincan İSKENDER ODABAŞOĞLU Tüketiciyi Koruma Birlığı Vakfı Genel T uketıa. bır mal veya hızmetı kullanan veya tuketen kışı vej a kurum Demokratık gelenekle- nn yaygın olduğu toplumlar- da, tuketıaler de dığer kesımler gıbı or- gutlü ve kurumlaşmış durumda Turkı- ve, tüketiciyi bılınçlendırme ve orgutle- mede mesafe aldı Yenı "tuketıa>ı ko- ruma yasa tasansı taslağı" ıse yenı bır boyut kazandırdı Genel kural olarak haklann korun- ması ve gelıştınlmesı orgutlenmeden ge- çer Tuketıcılenn korunması çalışma- lannın kurumsallaştınlma çabalan, bu yonden, desteklenmelıdır Bu kurum- laşmada, sıvıl toplum orgutlen kadar devletm de yer alması doğaldır ve gerek- lıdır Sıvıl toplum orgutlen, yasalann tanı- dığı sınırlar ıçınde, bır araya gelen kışıle- nn oluşturduğu dernek, vakıf ve bazı "tı- can" kuruluşlardır Devlet ıse getırdığı yasalar ve gorevlendırdığı kurum ve ku- ruluşlarla bu konuda tavnnı onaya ko- yar Turk Standartlan Enstıtusu (TSE), tüketrayı koruma doğrultusunda çalışma yapan en koklu durumdur Tüketıcılenn orgutlenmesı, devletm tuketıcının yanında olması ve bu sesın basın aracılığı ıle kamuoyuna aktanl- ması yetmez Yaptınm gucu de gereklı- dır ve bu gucu yasalar venr Yasalann genelde guçlu kamuoyu odaklan doğ- rultusunda çıktığı bılıncınde olarak Sa- nayı ve Tıcaret Bakanlığı'nın ortaya sunduğu yasa taslağı uzennde, tuketıa yaranna son şeklı alması ıçın yoğun ça- ba gostenlmesı gerektığı açıktır Dunya Tuketici Gunu'nde, Erzincan depremının yınelenmış aasıyla, ınşaat sektorundekı TSE belgelı olmayan urun kullanımı, yapım ve kontrol hızmetlen- nın eksıklığının getırdığı can ve mal kay- bına dikkat çekmek ıstıyonız Ana hatlanyla ozetlersek, Turk Stan- dartlan Enstıtusu ülkemızde kullanılan mal ve hızmetlenn standardını ortaya koyar Örneğın, ınşaat sektorunde kul- lanılacak malzemenın "asgan" kalıtesı- nı ve mıktannı belırler Bu çalışma, ünı- versıteler, devlet kurumlan, yerel yo- netımler, meslek odalan gıbı tum ılgılı kurum ve kuruluşlann ortak urunudur Dünya tuketici Gününde, Erzincan depreminin v inelenmiş acısıv ia, ınşaat sektöründeki TSE belgesi olmayan ürün kullanımı, yapım ve kontrol hizmetlerinin eksikliğinin getirdiği can ve mal kaybına dikkat çekmek istiyoruz. Gelgelelım. bır ınşaatın yapılması sı- rasında, 1 Yuklenıcının bılınçlı olarak veya yanlışlıkla uygun nıtelıkte malze- meyı, projede gostenlen mıktarlarda kullanmaması, 2 Işveren adına, bu ışle- nn duzgun yapılmasını sağlamakla so- rumlu gorev lılenn kontrolde ıhmal, yuklenıcıye guven veya "ınısıyatıf kul- lanrna" gıbı nedenlerle. eksıklığı ve yan- lışhğı gozden kaçırması, 3 Kullanıanın, >anı tuketıcının veya ışverenın, kulla- nım oncesındekı kabul veya kabullen- mektekı "yaptınm gucu" ve benzen du- rumlar, engın bır "hoşgoru"ıle üst uste gelırse, ne olur' Eğer bu ınşaat yapılırken yıkılmaz ıse kullanılır Evet, yanlış okumadınız Kendılığınden yıkılmaz ıse kullanılır Sonrası ıse duşünulmez Başka bır deyışle. bırçok ınsanımız muhendıslık hızmetı satın aimanın ya- jamsal faydasından çok, parasal lasar- rufu duşunerek evlennı sıgara paketının arkasına aldığı notlarla un yapan ehlı- yetsız kışılere >aptırmayı surdurmekte Teknık elemanlara uygulanan ucret po- lıtıkası ıse ortalama teknık hızmet duze- yı açısından, kamudan beklenenı vef- memekte Boylece. ıyı gunlerdekı kont- rolsuzlukveumursamama,ruzgârlı,yağ- murlu depremlı gunlerde buyuk aalan getırmekte Erzincan depremı nedenı>le, gunde- mın başlanna alıp meslek odalannın bazı yerel vonetımlenn ve kuruluşlann yıllardır savunageldığı, şu konulan ye- nıden tartışmalıvız 1 TSE tarafından tanfı yapılan mal- larda, belge almış olanlar dışında kalan urunlenn ıç pazarda satımı engellenme- lıdır TSE'nın dığer mallarda standart uretımı onceden ılan edılen bır program dahılınde yapılmalıdır 2 Yerel yonetımler, meslek, sanayı ve tıcaret odalannın proje, malzeme ve ış- çılık konulannda, tam bırmutabakat ve kararlılık ıçınde, kalıcı bır ışbırlığıne gıt- melen sağlanmalıdır 3 Devletın de bu kurum ve kuruluş- larla bırlıkte, Tuketıayı Koruma Vakıf- lan, derneklen ve gonullü kuruluşlanna tam destek vermesı ıle genel halk ılgısı ve kamuoyu denetımı sağlanmalıdır De- mokrası adına başıbozukluk, denetım- sızlık, keyfılık, hoşgoru adına sahtealık, yasadışılık savunulamaz Oyle olunca, da trafık, gıda zehırlemesı, kanserojen maddelenn yanı sıra depremler, çığlar da toplu kıyım aracı Bır başka deyışle, kontrolsuz ve deneümsız yapılan ınşaat- lar da onu denetımden uzak olan tuketı- cının, yanı hastanedekı hastanın, okul- da yatılı oğrenanın, evlerdekı aılelenn canlannı alıvor Bugun ıçın buyuk kent- lerdekı çok katlı yapılann % 60'ının 6 2 şıddetındekı bır depreme dayanamaya- cağını soylersek olayın addıyetını belkı anlatabılınz HAFTÖA BAK1Ş AHMET TANER KIŞLALI t f "KüPdü Kürde Kırdırmak Bır kere sorunun adını cesurca koyalım Kurtçeden başka dıl bılmeyen yuz bınlerce ın- sanımız olabılır Anadılı Kurtçe olan bırkaç bın kışı sılaha sanlabılır Hatta on bınlerce kışı • başka bır bayrakla karşınıza çıkabılır • Ama butun bunlar karşınızda bır etnık sorun olduğunu gostermez' Sanayının bulunmadığı, tıcaretın durduğu, hayvanalığın yok olduğu, toprak dağılımında korkunç bır adaletsızlığın hukum surdüğu, hemen butun gençlenn ışsız dolaştığı bır bolge duşunun Insanlann suya, yola, doktora, okula hasret olduklan bır bolge Ve o msanlan, tam 14 yıldır asken ya da sıvıl bır sı- kıyonetım altında yaşatın Elıne sılah alabılecek çağa gel- mış olan bır genç, "olağan ' yonetımın ne olduğunu bıleme- sın Kendısının doğal haklanna saygı duyulan bır ortam- da, bır gun bıle yaşamamış olsun O bolgede, o icoşullarda yaşayan Laz olsa ne değışır, Çer- kes olsa, Arap olsa, Turk olsa ne değışır9 Nıçın Ankara'dakı, Izmır'dekı, Istanbul'dakı -bolgesın- dekınden daha kalabalık olan- Kurt kokenlı yurttaş ısyan etmıyorda, Şırnak'takı edıyor9 Olaya bır "Kurt sorunu" olarak bakmak, ılenalık değıl, ırkçılıktır, genalıktır Çunku olay, bır gen kalmışlık ve ınsan haklan sorunu-' dur • • • Kurt kokenlı aydınlann, hem kendı yorelennde hem de tüm • Turk halkına karşı sorumluluklan buyuk ' Kqruculuk olayını, "Kurdu Kurde kırdırmak" sloganı ıle değerlendırmek Ataturk'esaldırmak,yadaEcevıt'ıbı)e"fa- şıst'Mıkle suçlamak gıbı duygusal ve kolaya tepkılerden vez- geçmelıler fç Anadolu'da koyle- • — — ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ — — ^ - ~ re saldıran eşkıyalar tu- rese, "Turku Turke kırdırmamak ıçın", o koylere Guneydoğu'- dan mı korucu getırmek gerekecek9 Apo adam- lannı koylere saldır- tınca "Kurdu Kurde kırdırmak" olmayacak da, o koylen korusun dıye ınsanlara ucret ve- nlınce mı "Kurdu Kur- de kırdırmak" olacak9 Bask bolgesınde go- — ^ — ^ — — — ^ — — rev yapan guvenhk gutlennın ıçmdekı Basklı oranını buyuk olçude arttırarak olaylann azalmasını sağlayan, İspanyol sosyahstlennın yaptığı "ılencıhk" sayılacak, ama ıçendekı benzerbıruygulama-PKK bo> le dıyor dıye-"Kurdu Kur- de kırdırmak stratejısı' dıye nıtelendınlecek Kurt kokenlı aydınlar, "farklı" olduklannı vurgulamak ıçın aşın bırçaba gostermenm ve "Kurt mıllıyetçısı" olmak- la ovunmenın olfsı sonuçlannı da ıyı hesap etmelıler Kurt kokenlı bır yurttaşın bakan olmasını, başbakan ol- masını, senato başkanı olmasını, rektor olmasını, genelkur- may başkanı olmasını, hatta cumhurbaşkanı olmasını des- tekleyenler, o kışıyı "kendılennden farklı" saymadıklan ıçın, "Kurt kokenlı" olduğunu bıle bıle desteklıyorlar Doktoru, bakkalı, berben, manavı, avukatı Kurt kokenlı olanlar, onlan bu toplumun herhangı bır bıreyınden ayırt etmedıklen ıçın, bır başkasına gıtmek gereğını duymuyor- lar Ama sız çıkıp da, her fırsatta' Ben sızden değılım" derse- nız >ann ınsanlar da tercıhlennı, "kendılennden olana- olmayana" göre yapmaya başlarlar Bu da çağdaşhktan uzaklaşmak anlamına gelır kı, bun- dan kazançlı çıkacak hıçbır toplum kesımı yoktur Kurtuluş Savaşı'nda yanlış ata oynayıp, fngılızlerle ışbırlığı yapmayı terah eden Kurt aydınlan, Doğu'dakı ağa-aşıret duzenının omrunun uzamasına ıstemeden katkı yapmışlar- dı (Çunku, onlardan buJamadığı desteğı, M Kemal'e aşı- ret reıslen vermıştı ) Şımdı de, duygusal tutumlar takınarak, kıtlelere doğru onderhk yapma fırsatını karçınrlarsa, PKK'nın sloganlan- na ve anayetlenne karşı çıkmak cesaretını gösteremezlerse, bır kez daha kendı yorelennın çağdaşlaşmasındakı gecık- menın vebalını yuklennuş olacaklardır. Halklanna onculuk etmek ısteyen Kurt kökenlıler, "Tek vatan, tek bayrak, tek resmı dıl" dıyebıldıklen olçude, etkı- lennı arttıracaklannı ve sorunun demokraük yollardan çö- zumune de en buyuk desteğı vermış olacaklannı bılmelıdır- ler ' Tanh onundekı sorumluluklan buyuktur' Kürt kökenli aydınlar, PKK'nın sloganlarına ve cinayetlerine karşı çıkmak cesaretini gösteremezlerse, kendi yörelerinin çağdaşlaşmasındaki gecikmenin vebalini yüklenmiş olacaklardır. OKURLARDAN Orman köylülerinin kalkındmiması Orman Koy Ilışkılen Genel Mudurlugu(ORKOY) yenıden faalıyetegeçınbrken orman koylulennın beklentılen, uygulamaalann gecmıştekı deneyımlen goz onunde bulundurularak daha başanlı çalışmalar >apmak mumkundür Ulke ekonomisi açısından da bu çalışmalar > ararlı olacak. kentlere akan nufus artışını yennde tutmak ve kırsal kalkınmayı sağlama açısından faydalar sağlavacaktır Geçmışten derslerçıkanrken bazı noktalan gozden uzak tutmamakta fayda var Ilçe kalkınma planlan 20 yıllık sure>ıdoldurmuş bulunmaktadır Turk toplumu çok dınamık bır toplum, herşey kısa surede değışmektedır Ilçe kalkınma planlannın revızyonu japılmah, çahşmalann yapılacağı oncehklı voreler belırlenmelıdır Geçmışte tum ulke yuze> ıne dağılan bır çalışma yapılmış, bu dunım kaynaklann yetersızlığı nedenıyle başanyı azaltmıştı Koalısyon hukumetının programına uygun olarak vennden yonetım ılkelennı u>gulamak merkezın ışlere fazla kanşmasını onlemek lanmdır Onıeğın butçede odeneğı olup jıllık programa alınan kredılenn venlmesı ıçın a> nca merkezden onay almava ve ısım bstesı gondeımeyegerek yoktur Yıne ıl kuruluşlannın kredı tahsıs lırrutlen arttınlmab, gunun koşullanna uygun halegetınlmelıdır Orman Koylulen Kalkındınna Fon YonetmehğYnde faız venne "masraf' sözcüğü kullanılmasının yararlan olacaktır Onemlı bır konu da aıle ışletmelennın buyûkluğunu gûnün koşullanna uydurmaktır Omeğın gunumüzde ıkı başlı süt sığırcılığı ekonomık olma durumunu yıtınnıştır Enaz beş baş ünıte buyüklüğü kabul edılmelıdir Son yıllarda Orman Koylulen Kalkındırma Fonu'nun kaynağını oluşturan Orman Genel Müdürluğu ürûnlennın satış yüzdesı azalmış ve genel bütçeden her yıl butçenın % 1 'den az olmamak uzere v enlecek payın yasa gereğı olmasına karşın venlmemesı, fonu ıyıce fakırleşürmışür Genel bütçeden aynlacak payın mutlak surette fona aktanlması sağlanmalıdır Uy gulanacak projelerdc yenıhklere yer venlmelı, orman tunzmı, tarla balıkçılığı, taüısu babkçıbğı projelenne de kredı verme olanaklan yaratıbTiab, projelendırmede gûnun koşullanna uygun parasal kaynak temın edılmebdır Koylüyü >ennde tutmak ve kalkındırmak ıçın uygulanan ORKÖY modeb başanb bır uygulamaydı. ancak yanbşbklan vardı, bu yanhşbklan düzelterek uygulamayı başanb kılmak mümkündur ÖNER DEMfREL Ankara
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle