30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/8 KENTYAŞAM 6EYLÜL 1990 Ekmek fiyatı 'Vatandaşı aldatıyorlar' İsunbul Haber Servisi — ts- tanbul Halk Ekmek Müdiirü Ayhan Efeogju, ekmek fiyatı konusunda vatandaşın aldauldı- gını söyledi. Efeoglu, Halk Ek- mek'in halen 400 liraya satıldı- ğını belirterek "Bufiyatlaek- mek satışında 10 lira kâr ediyoruz" dedi. Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'nda bir basın toplantısı düzenleyen Efe- oghı, Halk Ekmek'in bu sektör- deki tekelleşme eğilimlerıne al- ternatif oJarak görev yaptığmı belirterek şunları söyledi: "Ekmekte vatandaş aldatılı- yor. Biz halen 400 liraya satö- ğımız ekmekten, ekmek başına 8 ile 10 lira arasında kâr elde ediyoruz. Oysa fınncılar sigor- (asız işçi çalı$tırma, sendikasız olma ve eksik vergi ödeme gibi etkenler yiiziinden ekmeği yüz- de 25 daha ucuza üretiyorlar. 600 liraya sattıklan ekmegin nuüiyeti 250-260 Krayı geçmez". Efeoğlu Halk Ekmek'e olan talebin arunası halinde iki var- diya sistemini üç vardiyaya çı- kararak günde 450 bin ekmek üretebileceklerini belirtti. Kira- lama sistemine de geçilebüeceği- ni de sözlerine ekleyen Ayhan Efeoglu, "Şu anda kiralayaca- ğunız 8 fınn mevcul. Uznn va- dede İstanbul'a bir F. Alman firması tarafından 6 fınn, bir tlalyaoflrmasıtarafından da bir değirmen knnılacak" dedi. Tüm Tüketicileri Koruraa Derneği Başkanı Mehmef Ba- rak, ekmek tavan fîyatımn 600 lira olarak belirlenmesini, "fı- nn kartetine talitnat vennek" olarak nitelendi. Tüm Tüketicileri Koruma Derneği Baskanı Mehmet Barak yaptıfı açıklamada, son ekmek zammını eleştirerek şöyle devara etti: "Aukent Bdediyesi tstan- bul'da çok önemli bir fırsaö ka- çumışbr. Eger ekmcgi tamamen serbest bırakıp fatıiş fiyatla ve kalitesiz ekmek üreteo fınnlan 'teşhir' yoluna gitseydi, bu so- rnnu çözerdi. Ancak Sayın Sö- zen'in akılsız ve beceriksiz da- aışmanlan kartellere ve lekelle- re karşı mücadele etmek yerine, halkiD etiyle ve ekmeğiyle oyna- mayı daha kolay gördükJerin- de» bu yoJo seçmişlerdir." Yeni GalataKöprüsü'nün 30 Haziran 199Vde hizmete girmesi bekleniyor Ifeni köprüde son yılDiinyanın en büyük baskül köprüsü için bugüne kadar 18 milyar lira harcandı. Köprünün tamamlanmasıyla Eminönü ve Karaköy meydanlan düzenlenecek. REMZİ GÖKPAĞ ~ Yapımı tamamlandığında dün- yanın en büyük baskül köprüsü olacak olan yeni Galata Köprü- sü'nün, 30 Haziran 1991'de hiz- mete gireceği bildirildi. F.Alman kredi kuruluşu "Krediet An Stalt Für VVieder Anf Ban" ile Türki- ye hükümeti arasında yapılan an- laşmayla tamamen Alman kredi- si kullanılarak yapılan köprü için bugüne kadar 15 milyar lira har- candığı belirtildj. Karayollan 17. Bölge Müdür- lüğü denetiminde STFA- THYSSEN Konsorsiyumu tara- fından yapımı sürdürülen Galata Köprüsü'nde, üç gidis, ûç geliş trafık şeridi bulunacak. Köprü- nün orta kısmı 9 metre genişliğin- de haflf raylı sstemin geçişine uy- gun olabilecek. Köprü tamamlandığında alt döşemesınde 6 bin metrekare alış- veriş merkezi bulunacak. Kara- yollan yetkilileri 80 metre boyun- da, 2 metre çapında ve 2 santim kalınlığında, 114 tane kazık üze- rine oturan köprünün tamamlan- masıyla Karaköy ve Eminönü meydanlarırun da yeniden düzen- leneceğini söylediler. Yetkililer köprünün son durumu hakkında şunlan söylediler: "Köpranün, Eminönü ve Kara- köy öngörmeii betonanne betonu yaklaşım köpnilerifaemenhemen tamatnlanmış olup ortak kısımda baskül köpriiniin monte edilece- ği keson inşaatlan sonuçlandınl- mak iizcredir. Kesonlar denizin 33 metre derinüghıe kadar indirilmiş olan 650 metrekarelik bir yiizeye oturan 13 katiı apartman yüksek- liğindedir. Su üstu kesimindeki parçalann oren'mi de başianuşbr. 2 bin ton ceiik kullanıiarak 30 ki- lometre boyandaki kaynak işçili- Köprünün zaraanıada açılması için çalısmalar sürdürüliiyor. Veni köprüde 3 geliş, 3 gidiş bulunacak. (Fotograf: Suat Kozluklu) ğiyle iiretilecek 4 parçadan olnşa- cak çelik köprü kısmı ise Pendik Şantiyesi'nde imal edilmekte olup yuzdiiriilerek Eminönii'oe geliri- lecek ve ber biri 500 ton olan 4 parça dev vinçlerie kaldınlmak sareliyle kesonlara monte edile- cek. 500 işçi ve 30 mühendisin ça- lıştığı köprü, tamamlandığında tamamen Türkraühendisve işçi- sinin emegi ile gerçeideştirileıı bir eser olacakür." 80 yıldır lstanbullulara hizmet veren, bugün artık eski sıfatını ya- kjştırdığunız Galata Köprüsü, ye- ni köprünün faaliyete gecmesin- den sonra ne olacak? Bu soruya yanıt bulabilmek için tstanbul Bü- yükşehir Belediyesi'nin 28 mayıs- ta düzenlediği ve Eski GaJata Köprüsü'nün geleceğinin tartışü- dıgı "Galata Köprüsii Sempozyn- mu"nda mimarlar, bilim adam- lan ve uzmanlar eski köprü konu- sunda bir anlaşmaya varamamış- tı. Sempozyumda İconusan Istan- bul Büyükşehir Belediye Başkanı Nnrettin Sözen, eski köprünün ta- rihi kimliğinin korunması için her çeşit çözüme maddi olanak sağla- yacaklanm söylemişti. Kültür Ba- kanlığı'nın da eski Galata Köprü- sü'nün tarihi kimliğinin korunma- sı için maddi yardımda bulunaca- ğının belirtilmesi üzerine gerekli girişimlere başlayan belediye yö- netimi, bu konudak titiz davraru- lacağım belirtiyor. Bazı uzmanla- nn ve meslek odalannın eski köp- rü ile ilgili önerileri şunlar: Mimar ve Mühendis Odalan: Yeni köprü, trafık sorununu çöz- meyecektir. Köprü kapasitesini arttırmak zorundadır. Eski köp- rü yeni köprüden 100 metre içe- riye Yemiş Burnu'na alınabilir. Böylece 6 gidiş 6 dönüş yaratıla- bilir. Her iki köprü birlikte bir RtNG oluşturacağından hiçbir kesişme olmadan uzun vadeli tra- fık çözümüne yararlı olacaktır. tTÜ Deprem Arasbrma Merke- zi: Nasıl Londra Köprüsü'nün es- kidiği öne sürülerek hurdaya çı- karulıp atılması hiçbir İngilizjn aklına bile gelmiyorsa, tstanbul ve Habç ile bu derece bütünleşmiş es- ki Galata Köprüsü'nün de yerine birkaç fazla trafık şeridi yapılıyor diye hurdaya atılması dUşünüle- mez. Böyle bir düşünce benzer yaştaki çoğunluğu ahşap birçok bina ve yapırun da yıkılıp yok edilmesine emsal ve gerekçe hazır- layacaktır. Mimar Sinan Üniversitesi Rek- törii Prof. Dr. Gttndüz Gökçe: Yeni yapılmakta olan Galata Köprüsü'nün devreye girmesiyle eski köprünün iki yaka arasında- ki baglama görevini sona erdire- cektir. Köprü Istanbul ile bütün- leşmiş ve Istanbuilulann zihinle- rinde bir sembol haline gelmiştir. tşte bu ikinci işlevi ne şekilde ko- runacağ] konulanrun tartışüması- na etken olacak. Prof. Mimar H. Kemali Söyle- mezoglu: Galata Köprüsü'nün kaidırıiması şarttır. Her iki köp- rü birden çok çirkin bir su üstü yolu oluşturacaktır. Bir başka ye- re nakli özelükle Haliç'te kesin olarak yanlıştır. Galata Köprüsü'nün tarihçesi: 2. Mehmet döneminde Azapka- pı ile Unkapanı arasmda yapılan ahşap köprü yetersiz kabnca Ab- dülmecit döneminde bugünkü Galata Köprüsü'nün yerine !845'te ahşap köprü yapıldı. 1863'te bunun yerine yine ahşap- tan ikinci köprü yapJdı. 1870 yı- bnda George VVells adlı îngiliz şir- ketine yaptınlan yeni demir köp- rü, ikinci Karaköy Köprüsü'nün yerini aldı. Son olarak 1910'da Alman MAN şirketine bugünkü köprü ısmarlandı. Boyu 462 met- re, eni 25 metre olan bu köprü, 14 Nisan 1912'de hizmete açıldı. CjEREKLİ TELEFONLAR 056 • laMa MMMHI: 527 57 00 • MrarMriar umMH 172 13 73 -74-75 ve 088 •todanza: 068 • UtUfc Hnr AdfcO77 511 89 18 T»: 588 48 00 Çapa Tıp: 534 00 00 MaiMnT*: 340 01 00 Ib|riafpi9i ftMMMt: 345 46 80 $ M Ethfc 131 22 09 Tafcsfcı lkyv*K 152 43 00 «K SaMtya: 588 44 00 SSKOkMyriMC 132 30 00 SSK fiiztapc 358 67 60 • TMffcb TnA Şat» I M J 176 24 14 (İst.), 356 04 85-86 (Kadıköy) Htf Traflfc 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (ŞehiriçO. 314 36 (B.Çelnnece) • TKT: k Itaitar 573 13 31, n« IMtan 573 04 33. Sartnfc 574 73 00, R*z«naq«K 573 35 25 • DBY: Shted D M I | « I : 527 00 50, 348 80 20 SİNEMA • TÎYATRO • GÖSTERİ $tWr HjtUn: 526 40 20. 144 42 33, OMb Yıtlan («CMto): 145 53 66, 144 25 02. 149 18 96 OMfa O M M : 543 05 25 M3 Aio Post Servısı Oldtirdü ve intihar etti • tstanbul Haber Servfei — Ikitelli'de cinnet geçiren bir kişi, tartıştığı iki kardeşi av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar eni. Olayda, bir kişi de yaralandı. IkiteUi Mehmet Aİcif Ersoy Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Yasemin Sokak'ta öğle sıralannda Şevket Terzi (65) adlı bir kişi, evinin önünden geçen yol konusunda komşusu Nurhanım Aydın adlı kadınla tartışmaya başladı Tartışmanın büyürnesi üzerine, yine aynı mahallede oturan Rıza (14) ve Mutlu Kazak (17) adh kardeşler olaya müdahale etmek istediler. Ancak, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Şevk« Terzi evinden aldığı av tüfeği ile Rıza ve Mutlu Kazakı öldürdü. PERA 146 97 38-132 64 26 1989 En İyi Film Oscar Adayı DüŞLER TARLASI FlELD OF DREAMS KEVIN COSTNER MM MAD1GAN JAMES EARL JONES BURT LANCESTER v**mm PHIL ALDEN R O B I N S O N A FUAYEMİZDE "Sava? Yıkımdır" adlı karikatür sergisi izlenetrilir. Ş HAYIR DEMENİN HAKLILIĞINI KANITLAYAN FİLM• SAVAŞ'A ISMINI UNUTMA 13.00 - 15.30 - 18.00- 20.00 LUOMİLLA KASATRINA • LUOMİLLA İVANOVA OKM 158 69 87 Söylemedi demeyin! Sakın gece beslemeyin... 2.HAFTA Kahramanlartmız en iyi macerayı en sotia sakladılar... Belki de bu kez çok ileri gittiler. BACK T0 THE FUTUREIII" UNIV&SAI Osmanbey-GAZl (1479665) 1^:00-1300-15:00-17 15-19:30-21 45 Beyağb-ATUS KidAoy-SUREVYA Bakırkoy-74 B«ıkta$-ruMURCAK Ank»a4«ETR0P0L Izmir-SEHA (14375761 '2 00-14:15-16 30-1645-2115 «3360662ı 1100-13:30-1600-1900-2145 3C (16-0'9tı 12 00-14T5-16 30 18 45-210C Iİ2S7478İ 1215-1430-17:00-1915-21:30 139100ı 12 15-14 30-1645-19.00-21 15 EikiMtıır-KIUÇOĞLU (12063 12:00-14:30-î6:45-19:15-21:15 VINCENT LINOON Yfln: CLAUDE PINOTEAU 7 EYLÜL'DEN İTİBAREN Bntlita DÜ«» 1149 «3 i l | IZOO-Vt 15-16»-18.45-21 15 KJdıkfrf RA81K0Y 1337 74 001 11.00-13 15-15 15-17 X-19 30-21 15 EDEBİYATBAŞ YAPITI SİNEKLERİN TANRISI y^"Lord of the flies" MBT^«J*. Btyo|lu EMEK [144 84 3911200-14 15-1630-1845-2115 Kadıkir DEKS 1336 011211200-14 15-16.30-16.45-21.15 Ankırı A«U» (127 76 56/1215-14.30-16.4S-19.00-21.15 Çok MvlmHydi ker»ta.. haylazdı.sjntfın er\ ç^ışhan, gİBBi ve «n ZGnçn ktzının JohnCu«aok IoneSky* Jahn Mahomıy Siz siz olun! Sakın suya sokmayın... 9 ftir kadın ..ftir hayal,.Rir koca h>r fcnin^r t* r ^ ;; • Hanımlar! Alışverişten döndOjjünüzde kocanızı mahallenin sütçüsû ileyatakta yakafasanız ne yaparsınız? ;.-• a) Kocanızı boşarsmu b) F&m'mıst oJûrsunuz c) Süt içmeye tövbe ederstniz. • Evli olan ve bir gun evlenecek olan tüm kadınlar, bu fîlmi kaçırmayin! Hayat görûşünüz değişecek.... • Evlilik Ortadtjğu g/bidir. Asha çözüme varılmaz. • Kansıtarafıridan akJatılan ve aldatılma korkusuyla yaşayantüm erkekier! Bu film dünyamzı değiştinscek. : , : • Kıştşanç eşierin bu fîlmi seyretmesi sağlığa zârairtıdif. SHIRLEY VALENTINE3. HAFTA BeyoOfcjBEYOĞLU (1513240) 12:00-14 15-16:30-19 00-21 15 İŞTEAMERİKANIN ENKOMÎKDÖRTADAMI.. HEPSEYİNİSMİ EDDIE MURPHY ÖNEMÜ NOT: BU FILMİN B.AZJ SAHNELERI ZAMU^DA KRALI NIN İSTEĞİ ÜZERİNE AMERİKA HÛKÜMETl TARAFINDANKESİLMİŞTİR. ANCAK KRALİYETPENİSİ'NİN TEMİZLİK SAHNESİ AYNEN COSTERİMDEOİR • 4. HAFTA smis. tûa yaşam] bir cehenneme dönmüştü... Bütüa yollar kesik, Dûtûa kapılar kapalıydL RUYASI SUCSUZ BİR ADAMn Irnoceni Man" Akurı» KUSTM.SI8 44 5310 30-13 30-15.30-17.30-19.30-21.30 Tantapı SU1 SK 67 1211 30-13 30-15.30-17.30-19 30-21.15 Bakırfcöy RENK 572 I I 63 11.00-13 00-1500-17.00-19.00-21.00 AnUrî BATI I 118 83 Z3 12.15-14.30-16.*> 19.00-21.15 3. HAFTA BAŞLIYOR..! TOM CLANICY'NİN TÜM DÜNTA'DA SATIS REKORLARI KIRAN ROMANINDAN Sinema Tıyatro Gösteri Duyurulannız îçin 146 97 38 132 64 26 PATB1CKSWAYZE IA K.K8» İMKAH (337 88 8Z111.00-13 15-1530-17 45-21 30 ALBERTO MORAVIA'mn eserinden BENveOME&HIM Yfa DOR1S DÖRRIE KSM-Kıdıkiy KSItir Santt M. (346 01 421 12.00-14.15-16Jti-19.00-21.15 STANDARD FILMCIÜK A.Ş. KuraHar ve sımrlar bıraz eğienemeyeceğimiz anlamtna gelmez.J Daha ne bekliyorsunuz' 5 E Ğ L E N C E B A Ş L A D I W/IP/AHSiBIRSEY Melanie Griffith • Jeff Daniels • Yön: Jonathan Demme Bltlğkı flTAS |I49 01 661 12 00-14 15-16.30-21 15 , Ankvl ETİ S«»»T MERKEZt |Z?2 62 80| 1200-14 15-16 30-21 15 ilginç bir SCHLESINGER fllmi... "Santaria" ve torkunun ydnettiği insanlar..! THE BELIEVERS TARIKAT Yön: JOHN SCHLESINGER Martin Sheen • Helen Shaver P E K Y A K I N D A S İ N E M A I A R D A MICHAEL J. SEAN FOX PENNYonetmen:BriandePalma SAVAŞ CİNAYETE KILIF OLAMAZ... CİNAYET, CİNAYETTİR! 7 EYLUL'DE SINEMALARDA <£~ REKLAM FI1MI OtfilTIMINIA FÎOfl Fîim MCTFItM 149 50 33 PINK FLOYD TheWaU Yön: Alan Parker 2 HAFTA Bikırko» KAm 542 I I 72 11.00-13.30-16.00 1130-21J0 "Pir Sultan ABOAL'ı VALİ YASAKLADI. SAVCI AKLADI...VAÜ YENİDEN YASAKLAOI... ŞIMDi DANIŞTAYDA. AM4Ali \ Iİİ1ÎLİİ4 üîüzaffer izgü-zeki göker* (pjibk icraatut içiüdeıt insanmaraaraları Yöneten: ZEKl GÖKER Oyun 2 Bölüm Müzik: KIZILIRMAK 7-8 Eylül Saat: 21.00, 9Eylül Pazar 15.00'de Beyoğlu KARACA rİYATROSU'nda Tel: 143 68 83
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle