26 Mayıs 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/16 HABERLER 6 EYLÜL 1990 Komisyondan geçti Türbana yasal destekANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Üniversitelerde kılık ve kıyafetin yanı sıra "türban"ın da serbest bırakılmasıru öngören tasarı, Bütçe ve Plan Komisyo- nu'nda ANAP oylarıyla kabul edildi. Milli Eğitim Komisyonu'nda Yûkseköğretim Yasası'nda de- ğişiklik yapan kanun hükmün- deki kararnameye eklenen, "Genel ahlak. adap ve meri ka- nuniara aykın olmamak kaydıy- la kılık ve kıyafetin serbest bı- raVılmasını ve cezalann affını öngören" maddeaynen benira- sendi. Komisyonda konuşan Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol, söz konusu maddenin hükümetin tercihi olmadığını belirterek, eleştirileıin muhatabı olmadığını söyledi. Akyol maddenin Milli Eğitim Komisyonu üyeleri tara- fından metne eklendiğini bildir- di. "kılık ve kıyafetin üniversi- tderin iç sonınu oldugu" görü- şüne kaüldığını kaydeden Bakan Akyol, "Uygulamada yetki YÖK ve ttniversitelerindjr" de- di. Komisyon Başkanı Yusuf özal da yeni düzenlemenin tür- banla bir ilişkisi bulunmadığını savunarak, maddede türbanın " T s i " bile bulunmadığını söy- ledi. Yusuf özal, diğer dinler ile Islam dini arasında bir eşitsizlik yarattığı için önceki yasanın ip- tal edıldiğini bildirdi. SHP Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş ve arkadaşla- nnın verdiği, maddenin gün- deraden çıkanlmasını isteyen öneri reddedilerek, tasarı ANAP'lıların oylanyla kabul edildi. Öğretmenlerin ödeneği yüzde 50 arttırıldı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Bakanlar Kurulu öğret- menlere ödenen "oğretim yılına hazırlık ödeneği"nin yüzde 50 arttırılmasını kararlaştırdı. Milli Eğitim Bakanı Avni Ak- yol dün aksam yapılan Bakan- lar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, geçen yıldan itibaren ödenmeye baslayan öde- neğin arttınlmasınm kararlaştı- nldığını söyledi. Akyol'un açık- laması şöyle: "1988 yıhndan itibaren öde- meye başlanan ögretim yılına hazırlık ödeneği 1988'de üç ka- demeli olarak verilmişti. Kalkın- mada öncelikli yörelerdeki öğ- retmenlere 150 bin lira, Olağa- niıstu Hal Bolgesi'nde bulunan- lara 200 bin lira, diğer illerde bu- lunanlara da 100 bin lira vermiş- tik. Bu sene Bakanlar Kurulu bu miktann yüzde 50 arttınlması- na karar verdi ve bu ödenekler sırasıyla, 150 bin, 225 bin ve 300 bin lira oldu. Okullar biliyorsu- nuz 17 eyliilde başhyor, ama bu ödemeler 17 eylülden önce yapı- lacak." ÇEKİŞMELt SEÇİM — Türkiye Ermenilerinin 83. patriğini belirlemek için Kumkapı Meryera Ana Ertneni Kilisesi'nde adaydan 3'ii çekilince çekişme Sıvacıyan ile Kazancıyan arasında oldu. (Fotograf: Iğur Günyüz) Ermeni Patriğiseçimini 2 oy farkla kazandı yapılan seftaler «Mukça çeUşmeH geçti. 5 r 531 yıllık asa Kazancıyah'ınHaber Merkezi — Türkiye Er- menileri Patrikliği'ne Başpiskopos Karekin Bedros Kazancıyan (62) seçildi. Ermeni cemaatinin ve Er- meni Kilisesi Ruhaniler Meclisi- nin seçtiği 94 d'elegenin 48'inden oy alarak Türkiye Ermenilerinin 83. Patriği olan Kazancıyan halen Kudüs'te patrik vekilliği görevini yürütüyor. Dün Kumkapı Meryem Ana Er- meni Kilisesi'nde yapılan patrik seçıminden önce, patrik adayları arasında birinci sırayı alan ve pa- zar günü yapılan delege seçimle- rinde kullanılan 8358 oydan 4030'una sahip olan Mesrob Mi- nas Matafyan, Kazancıyan lehine adaylıktan feragat ettiğini açıkla- dı. Mutafyan adaylıktan çekilme- sine gerekçe olarak şunları söyle- di: "Baştan beri yurtdışından tah- silli ve uygun bir adayın bulunma- sı dnrnmunda çekilecegimi soylii- yordum. Nitekim yurtdışından iki aygun aday bulundu. Her ikisi hakkında da cemaatin kanaatleri olumlujdu. En uygununun hangi- si olduğu konusunda cemaatin fıkri belirlemeje başlayınca ben de halkın iradesine uymak istedim." Pazar gnnii Istanbul ve taşrada- ki Ermeni kiliselerinde gercekleş- tirilen delege secimleri sonucun- da Mutafvan'ı destekleyen 38, Ka- zancıyan'ı destekleyen 16, patrik vekiü Şahan Simon Sıvacıyan'ı destekleyen 30 sivil delege belir- lenmişb. Toplam 84 sivil delege Oe 10 ruhani delegenin bir araya gel- digi dunkü toplantı saat 10.00'da Kumkapı Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nde basladı. Açış konus- masını yapan Sıvacıyan patrik se- çimlerinin mart ayından bu yana süren öyküsünii özetledikten son- ra Türk hukümeüne gösterdiği an- layıştao dolayı teşekkür etti. Sıva- cıyan, "Hukumetimizin anlayışı sayesinde örf ve âdetlerimize uy- gun olarak 1961 kararnamesi ge- regince patriğünizi seçebilme ola- nagına kavuşruk" dedi. Daha sonra delegelerin yokla- ması yapılarak gerekli komisyon- lann seçimine geçildi. Patrik se- çiminden önce delegeler gizli oy kullanarak Ruhani Meclisi belir- lediler. Piskopos Mutafyan, 18 ki- şilik aday listesi arasından oluştu- rulan 9 kişilik bu heyette yer aldı. Ruhani heyet patriğin dini konu- larda daruşrnanhğını yapıyor. Ruhani heyetin seçiminden son- ra gizli oyla bu kez patrik seçimi işlemlerine geçildi. Ancak daha önce 5 kişilik patrik adayları lis- tesındeki 3 aday, çeşitli gerekçeler ileri sürerek adaylıktan çekildik- lerıni açıkladılar. Geriye kalan iki aday, Sıvacıyan ve Kazancıyan arasında yapılan pylama sonucun- da 94 oyun 48'ini Kazancıyan 46'sını Sıvacıyan aldı. Patrik Seçimi Talimatnamesi- ne göre önümüzdeki günlerde se- çim sonuçlarının patrik vekili ta- rafından hükümete bildirilmesi gerekiyor. Patrikhane tarafından saptanacak bir günde Kumkapı Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nde yeni patriğe 531 yıllık patriklik asası sunulacak ve yemin töreni düzenlenecek. Patriğin yemini şu sözlerden oluşuyor: "Görevimi Türkiye Cumhuriyeti kanunlan- na, nizamlanna ve örf ve âdetle- rimize uygun olarak gerçekleştire- ceğime, cemaatimize ail dinsel ve sosyal kunımların hak ve menfa- atlerini koruyacağıma, dindaşla- nma hak, bakikat ve fazüet yoJun- da rehber olacagıma ve bn yolda sadakatia hizmet edecegime huzu- rn ilahide söz veririm." Şhnork Kalustyan'ın ölümüyle boşalan Türkiye Ermenileri Pat- rikliği makamı için yapılan seçim- lerde 1961 tarihli Bakanlar Kuru- lu kararnamesi uygulandı. Türkiye Ermenileri daha önce kendilerine sunulan Patrik Seçimi Esaslan- na örf ve âdetlerine uygun olma- dığı gerekçesiyle itiraz etmişler ve 1961'deki hükümlerin uygulanma- sını istemişlerdi. Cemaatin bu is- teği başbakanlıkça uygun buluna- rak daha önceki esaslar iptal edıl- miş, yeniden 61 kararnamesi yü- rürlüğe konmuştu. PORTRE/ KAREKİN BEDROS KAZANCIYAN Kudüs'ten geliyor Türkiye Ermenilerinin 83. patriği olan Karekin Bedros Kazancıvan 1928 Istanbul doğumlu. 1940-47 yılları arasında Kudüs'te dini eğitim gören Kazancıyan 1947-50 yılları arasında ABD'de Cambridge Üniversitesi'nde Felsefe BÖlümü'nde okudu. Askerliğini 50'lili yıllarda Istanbul'da astsubay olarak yapan, daha sonra 1959-66 yılları arasında VVashington'da felsefe dabnda yüksek lisans yapan Karekin Bedros Kazancıyan bu tarihten sonra uzun süre Yeni Zelanda ve A\ stralya Başpikoposluğu göuvinde bulundu. Kazancıyan 1981 yılında Kudüs'e geçti ve KudUs Patrikliği'nde patrik vekillerinden biri olarak hizmetini sürdürmeye başladı. 'DÜŞÜNCELERİNDEjV SUÇLANANLARA ÖZGÜRLÜK, HEMEN ŞİMDt' 14 sendika başkanı için soruştınrnaTYS Gene! Başkanı Oktay Akbal, bildiriyi insani açıdan hazırlanmış bir açıklama olarak gördüğünü belirterek imzalamakta sakınca görmediğini söyledi. tstanbul Haber Servisi — "Dü- sürgün kararnamesi ile baskının sünceterinden suçlananlara özgür- tırmandınldjğı, bu durumlan pro- lük, hemen şimdi" basuğı altmda, testo eden binlerce kişinin cezaev- 8 Haziran 1990 tarihli gazeteler- lerinde ve destek amacıyla dışan- de çıkan bildiriye imza koyan sen- da açlık grevi yaptığı belirtilen bil- dika başkanlan hakkında sonış- diride, "Düşünce ve örgütlenme özgârlüğünii kısıllayan tura ana- yasa ve TCK maddeleri kaldınl- turma açıldı. TCK'nm 141, 142, 159 ve 312. maddelerinden yargılanan binler- ce kişinin yüzlerce yıllık ceza is- temiyle yargılandığı, sansür- malı, hiçbir hukuki dayanağı ol- mayan sansiir-sürgün kararname- leri kaldınlmalı, 12 Eylnl yargıla- malan tnm sonuçlanyla silinme- li, düşüncelerinden dolayı suçla- nanlar serbest bırakılmalı, hü- kiunlülerin infazı ertelenmeii" de- niliyor. tfadesi ahnan 14 sendika baş- kanı arasında bulunan TYS Genel Başkanı Oktay Akbal, "İnsani açıdan hazırlanmış bir açıklama- dır. Başkan olarak imzalamakta sakınca görmedim. Zaten bu ko- nu üzerinde defalarca yazılar yazmışhm" dedi. tstanbul Cumhuriyet Savcılığı- nın isteği üzerine tstanbul Emni- yet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Sendikalar Burosu'n- ca, "2821 sayılı Sendikalar Yasa- sı'nın 37. maddesine muhalefet etrikleri" gerekçesiyle ifadeleri is- tenen sendika başkanlan şunlar: TYS Genel Başkanı Oktay Ak- bal, TGS lstanbul Şube Başkanı Yavuz Şimsek, Petrol-lş Sendika- sı Genel Başkanı Mnnir Ceylan, Belediye-tş Sendikası Genel Baş- kanı Fuat Alan, Harb-tş Sendikası Genel Başkanı Kenaa Durnkan, Deri-tş Sendikası Genel Başkanı Yener Kaya, Otomobil-tş Sendika- sı Genel Başkanı Celal Özdogan, Hava-tş Sendikası Genel Başkam Atılay Ayçin, Genel Maden-tş Sendikası Genel Başkam Semsi Denizer, Kristal tş Sendikası Ge- nel Başkanı Necati Altunkaynak, Ağaç-lş Sendikası Genel Başkanı Gürol Erçakır, Likat-tş Sendika- sı Genel Başkam Melib Husnu Yılmaz, Basın-tş Sendikası Genel Başkam Ali Ekber Güvenc, Tüm- tis Genel Başkam Sabri Topçu. ANAYASA MAHKEMESİ TBKP savunma için gün sayıyor Parti yöneticileri, yazılı savunmanm ardından sözlü savunma yapmaya hazırlanıyor. Anayasa Mahkemesi konuyu 11 eylülde ele alacak. ANKARA (UBA) — Yargıtay TBKP davası da yer alacak. Yar- Cumhuriyet Başsavcdığı'nın ka- g,ta y Cumhuriyet Başsavcüığı'- patümasım isteyerek Anayasa m n kapatma istemli başvurusu- Mahkemesi'ne dava açtığı Tür- n u n ardmdan, mahkeme heyeti- kiye Birleşik Komünist Partisi n e yazılı bir savunma metni su- (TBKP) yöneticileri, yazıh sa- n a n parti yöneticileri aynı gün vunmanın ardmdan sözlü savun- mahkemeye sözlü açıklamada da ma yapmaya hazırlamrlarken, bulunacaklarım büdirdiler. Ana- Anayasa Mahkemesi de bu ko- y a S a Mahkeraesi'nin bu istemi nuyu 11 eylül günü heyet toplan- y e rinde bulması halinde TBKP tısında ele alraayı kararlaştırdı. Genel Başkam A. Nihat Sargın TBKP yöneticileri Kutlu- ile Genel Sekreter Haydar KnUu Sargın'ın yargılanmalarına da (Nabi Yağa) avukaüanyla birUk- aym gün Ankara DGM'de de- t e mahkemede sözlü açıklama- vam edilecek. İarda bulunacaklar. Partinin baş- Edinilen bilgiye göre Anayasa t a anayasa olmak üzere Siyasi Mahkemesi adli tatilin 6 eylülde Partiler Kanünu'na uygun olarak bitmesinin ardından ilk toplan- kurulduğunu savunacaklar. Ana- üsım 11 eylül sah günü yapacak. y a sa Mahkemesi, ayın ll'inde Başkan Necdet Dancıoglu'nun yapacağı toplantıda. Sözlü açık- izinde bulunması nedeniyle baş- lama istemini reddederse belirle- kanvekili Yekta Gnngör Ozden yeceği bir başka günde, başsav- başkanlığında topianacak Ana- cılığın kapatma istemini esastan yasa Mahkemesi gündeminde incelemeye başlayacak. KOKTEYL-RESEPSIYON DAVETLİLER AR.\SINDA — Gece boyunca aynca Renault-21'in "Concorde" ve "Manager" serileri davetiiler arasına getirilerek ara- lannda Türkiye güzdi Yasemin Baradan'ın da bulurduğu mankenter tarafından konuklara gösterildi. (Fotograf: Muharrem Aydın) Renault-21'ler tanıtıldıtstanbul Haber Senisi — Re- nault Mais'in yeni urünü Re- nault-21 otomobillerinin tanıtım kampanyası çerçevesinde dün ak- şam Arkeoloji Müzesi bahçesin- de bir kokteyl-resepsiyon düzen- lendi. OYAK Genel Müdürü ve Renault Mais Yönetim Kurulu Başkam Nihat Özdemir ve Rena- ult Mais Genel Müdürü Ateş Ünal Erzen konukları müzenin girişinde karşıladılar. Rena- ult-21'i tanıtım gecesine iş dün- yası, reklamcılar gazeteciler ve özel müşterüerden oluşan bir da- vetli topluluğu ile çok sayıda sa- natçı da katıldı. Halit Kıvanç'ın sunuculuk yaptığı tamtım gece- sinde veriien klasik müzik kon- serinin yam sıra tstanbul Devlet Operası sanatçıları bir bale-tango gosterisi sergilediler. Dev ekran- da konuklara Renault-21 'in tanı- tım reklamının gösterilmesinden sonra lazerli ışık gosterisi gerçek- leştirildi. Lazer ışıkları altında poliüretan maddesinden örülen yapay duvar sisler arasında işçi- ler tarafından yıkıldı. Daha son- ra bir vinçin üzerindeki Renault- 21 ağır ağır aşağı indirildi. Ya- semin Koşal ve bir erkek manke- nin kullandığı Renault-21 sisler arasından çıkarak davetlilerin arasına getirildi. VEFAT Emekli öğretmen, arıcı, İIYAS PEVARBAŞI vefat etmiştir. Cenazesi bugün Hacıbayram Carniinde kılınacak oğle namazını muteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. AİLESİ S A G L I K V E G U Z E L L I K R E H B E R I ÇANAJANS 151 00 44 FAX: 1514155 Ş teşhis vetedavikliniği Sclmuupak Cad. N«. U Tcb Vtl 44 22ÜSKÜDAK-İÜTANHUL UZMAN DOKTORLAR » Röntgen • Sünnet • Ultrason • Kontakt Lens • Laboratuvar • Doğum Kontrolü • Diş 24 SAAT HİZMET ONUR TIP MERKEZİ . . t • KISIRLIK TEDAVISI ve ARAŞTIRMASI • KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM • ULTRASONOGRAFİ ve EKG. • TIBBİ TAHLİL ve CHECK-UP Not: Lütfen randevu alınız. Kurtuluş Cd. Yapı Kredi Karşısı Sinemköy Durağı Tel: 131 43 02 - l f s 53 86 ÜMÖT 0PTİK Artık Birden Fazla Gözlüğe gerek yok. VARİLUX ORGANİK LENTİLUX ANTIREFLE TİTAL CAM CAM CAM CAM CAM HeruzaMıktan Normal camdan Normal camdan Işığa karşı Normalcamdan net görüş sağlar % 50 hafil, kınimaz % 80 daha ınce gözü koruyan % 40 rıafil. Çalışma sistemimlz bilgisayarlıdır Gözlüğünüz PHOTOCENTRON cihazıyla resim çekılip, msrkezlenerek yapılır. Umut Optücte güleryüzle tanışuı. Kayışdağı Cad. No. 228-3 (Fahrettin Kerim Gökay Köşkû Karşısı) GözTepeTet: 3680391 Fdx:3680391 MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLlGl'NDAN MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILlCl GtRİŞ SINAVI Maliye ve Gümrilk Bakanuğı Teftiş Kurulu BaskanlıgVnca 16.10.1990 Salı günü baslamak üzere Ankara ve Istanbul'da Maliye Müfeüis 'ür- dımcılığı Giris Sınavı yapüacaktır. I- S1NAVA KATILABİLME ŞARTLARI: 1. Devlet Memurlan Kaaunu'nun 48. maddesinde yazıh nitelikleri taşımak, 2. 01.01.1990 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak, 3. Siyaşal Bilgiler, Hukuk, tktisat, tsletme ve Iktisadi ve ldari Bi- limler Fakültderi ile aynı konularda ögretim yapıp bu fakültdere denk- liği Yüksek Öğrenim Kunımu'nca kabul edilmiş yerli ve yabana yükseköğrenim kurumlanndan birinden mezun olmak, 4. Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her ttlr- lü iklim ve yolculuk koşullanna ve her türlü taşıt araçlanyla yolcu- luk yapmaya elverişli olmak; 5. Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak (halen as- kerlik görevini yapmakta bulunanlar, terhislerinden sonra atamalan yapılmak üzere sınava kabul edilebilirler); 6. Maliye müfettişliği niteliklerini taşımak, 7. Daha önce bir defadan fazla maliye müfettiş yardımcüıjı giris sınavına kaulmamış olmak; II- SINAV KONULARI: Yazılı sınavlar, Maliye, tktisat, Hukuk, Muhasebe, Matematik ve Yabana Dil (tngilizce, Fransızca, Almanca ve Italyanca dillennden biri) olmak üzere 6 grupta yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar aynca Ankara'da sözlü sınava tabi tutula- caklardır. Isteklüer sınavlarla ilgiii aynntüı bilgi iceren broşür ve müracaat fonnlannı Maliye ve Gümrilk Bakanlıjı Teftiş Kurulu Başkanhğı'n- dan ve Ankara, tstanbul ve tzmir'deki Maliye Müfettişliklerinden te- min edebilirler. III- SON BAŞVURU TARİHI: Sınavlara katılabilmek için isteklilerin gerekli bdgelerle birlikte en geç 28.09.1990 günü mesai saati bitimine kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığı Teftiş Kurulu Baskanlığı'na bizzat veya bu tarihte Teftiş Ku- rulu Başkanlığı'na ulaşacak şekilde posta ile başvurmalan gerekmek- tedir. Postada vaki gecikmeler nedeniyle bu tarihten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ulaşan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. tUn olunur. Basın: 3039Î ISTANBUL BUYUKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN 1- Beyoğlu Hacıahmet Mah. 230 pafta, 1198 ada, 21 par- sel sayılı 87, 30 m 2 Belediye malı taşınmaz 21.825.000r- TL.+KDV muhammen bedelle satılacaktır. Geçici Teminatı: 654.750— TLdir. Şartnamesi: Mesken Gecekondu İşleri Müd. den görü- lebilir. 2- Beyoğlu Hacıahmet Mah. 230 pafta, 1198 ada, 19 par- sel sayılı 68.30 m 2 alanlı Belediye malı taşınmaz 18.782.500:— TL+KDV muhammen bedelle satılacaktır. Geçici Teminatı: 563.475r- TL.dir. Şartnamesi: Mesken Gecekondu İşleri Müd. den görü- lebilir. 3- Ambarlar Müdürlüğü ihtiyacı 64 kalem muhtelif sıhhi tesisat malzemesi 72.363.99ft— TL.+KDV muhammen be- delle satın alınacaktır. Geçici Teminatı: 2.170.91ft— TL.dir. Şartnamesi: 11.000^ T L bedelle İnşa Malzemeleri Mü- dürlüğü'nden satın alınabilir. Yukarıda yazılı işler 18 Eylül 1990 günü saat 11.00'de İs- tanbul Büyükşehir Belediye Encümeni'nde 3'ncü İş 2886/45 nci mad. göre Açık Eksiltme diğer işler 2886/45 nci mad. göre açık arttırma usulü ile şartnamesi veçhile ayrı ayrı ihale olacaktır. İhalelere katılmak isteyenler Geçici Teminat mektup ve- ya makbuzlan ihaleye iştirak belgeler ile şartnamesinde ya- zılı diğer belgelerle birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni'nde hazır bulun- maları gerekmektedir. İlan olunur. Basın: 33344 S O K A KBAR YAZ UYKUSUNDAN U Y A N D I 7 EYLUL CUMA G U Z ' E S 0 K A K BAR'DA MERHABA Eskiyıldızyokı No:6 Beşiktaş Tel: 161 53 51 1. Hamur kağıda çok temiz F O T O KOP İ Doğan Copy 16O78 28 60 TL. Ortabahçe Cad. No: 6O Beşfctaş İNGİLTERE'DE AU-PAIR • 17-27 yaşaras. GENÇ BAYANLAR • Seçkın bir aılenın yanında. anneye yardımct otarak • En az 6 a> yaşayıp İNGILlZCE^yi yenndc ögrenmek ve gcİı$tinnck ıstiyorsanız • Rchbennız olabiliriz! . • Bızı hemen arayın 1 GB Lisın Okyllın AcraMsi FEFA A.$. Hasr» Gcredf Cıd. 142/3 S02M Trsvikirt-İSTANBLL Faı.: 160 37 10 Tel : 136 18 68- 13* 13 80 GENC BAYANLAR Ingilizeeyi ücretsiz hazırlık kurslanmızda ve Ingdtere'de aıleler yanında bedava öğrenın AU-PAIRÜK BİZİM İŞİMİZDİR Ist Tel: 135 15 99 Fa« 155 6i 39 * lamır 287534 Bursa 135300-610011 Şehıt Muhtar Cad 37'7 Taksım - Isl S.S. İSTANBUL DOKTORLARI ÇENNET ADASI TURİZM VE YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULUNDAN DUYURU 1163 sayılı kooperatıf yasasındakı madaeler gareği aşağıdaki gündem maddeleri ile olağanüstü genel kurul topiantısınm 10 Ekim 1990 çarşamba günü saat 17'de Selimiye Harem Otel roofunda yapılmasına karar vermiş- lir. 1- Başkanlık dıvanının teşkili. 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması ıçın genel kurulun baş- kanlık dıvanına yetkı verılmesı 3- Kooperatifin resmi makamlardan atdığı dokümanlara göre ilerde ya- pacağı işlemlere ait göruşlenn belırtenmejsı ile mali portenın belırienmek üze- re üye ödentılennın karara bağlanması. 4-1163 sayılı kooperatıf yasasında değişıklik yapan 3476 sayılı yasa hük- mü gereğı hazırianan kooperatıf ana sözleşmesinin intibakının onaylanma- sı 5- Dılek ve temennıter. • Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve saatte 20 ekim cumarte- sı aynı gündem maddeleri ile olağanüstü genel kurulun toplanmasına ka- rar verilmiştir. Nufus cuzdanımı kayrjettim, geçersizdir. HALİL GÜL VEFATLAR İÇİN Yurtiçi, yurtdışı cenaze nakle- Cir, cenaze ılaçlama, malze- i, tabut, bütün iştemler has- sasiyetle, süratle yapılır işlet- mede aynca 18 ambülans mevcuttur. Cenaze ilanlannda hizmet bedeli alınmaz. İSLAM CENAZE İŞLERİ 147 20 06 - 140 68 86 Mesul Müdür fjHafız VELİ ERDEMİR Temiz bir deniz... Sessiz bir ortam ve eşsiz bir doğa içinde tatil. MOTEL ÇAGIN Assos-Bektaş Köyü Tam pansiyon: 30.000 TL Ayvacık/ÇANAKKALE. Tel: 9-1969-1441 EXCLUSIVE S A N A T M E R K F Z İ Yalçın Sadak Dr. Filız Çağman SANAT TARİHİ DERSLERİ KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR ^ 389/1 Suadlyt |Syı*»t İ! Bankası üstu| 363 75 94 DUYURU Bilim ve özgürlük düşmanlarınca öldürülen, derneğimiz üyesi, gazeteci-yazar Turan Dursun'un cenaze töreni 6 Eylül günü (bugün) saat 11.00'de Cağaloğlu'ndaki Yüzyıl Dergisi önünde yapılacaktır. Saldırıyı protesto etmek amacıyla bütün arkadaşlarımızın bu törene katılmalarını rica ederiz. ÇGD İstanbul Şubesi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle