30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BANK24 KARTI Bank24 Kartı nızı hesabınız olsun olmasın Pamukbank Şubelerınden hemen alablır hemen kullanabılırsınız. PAMUKBANK Cu m huriyet61. Yıl; Sayı: 23721 Kunıcusu: Yunus Nadi 900 TL (KDV dah.» 6 Eylül 1990 Perşemhe Hükümete askergönderme izni TBMM'nin gizli oturumunda kabul edildi Ağır sorıuııluluk Yetkiye 246 Evet 136 Hayır INÖNÜ'DEN ÖZALA Şayaş istiyor DEMİREL Hainbir senaryoİnönü, Ortadoğu'da pay almanın hayal olduğunu bildirerek "Biz güneydeki komşularımıza karşı kendimizi koruyamayacak mıyız ki asker çağırıyoruz?" diye düşünüyorsa boğazına dursun, sordu. SHP liderı Erdal İnönü, asker boğazına. Kraldan fazla kralcı çağırmanın ABD'nin güney sınırımızda olmamızın bize büyük zararı olur. ikinci cephe açması anlamına geleceğini Türkiye hiçbir zaman namert söyledi. 19. Sayfada köprüsünden geçmedi" dedi. 10. Sayfada Demirel, "Bu ülkenin çocuklannın kanını \ dökerek veya çöllerde telef ederek karşılığında para alacağız diye kim Hükümete asker gönderme ve yabancı ülke askerlerini Türkiye'de bulundurma izni veren tezkerenin TBMM'deki oylamasına 30 ANAP'lı katılmadı. SHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı. Tezkereye karşı olduğunu açıklayan Hasan Celal Güzel ile Mesut Yılmaz da "evet" oyu kullandılar. DYP Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp ile Bağımsız Muş Milletvekili Erkan Kemaloğlu ANAP'lılarla birlikte "ever' oyu verdiler. Oylamaya katılmayan ANAP Elazığ Milletvekili Cahit Aral, "Allah ülkemizi ve milletimizi korusun, ben bu vebalin altında kalmak istemem" dedi. Bağımsız Izmir Milletvekili Kemal Anadol, "Bu tezkereyi öneren hükümet üyeleri ve kabul edecekler, Yüce Divan'da yargılanmaktan kurtulamayacaklardır" diye konuştu.19. Sayfada HUKUKÇULAR: SINIRSIZ ÎZİN ANAYASAYA AYKIRI 10. Sayfada G İ Z L İ AÇIK... CÖNEYT ARCAYÜREK yazıyor. 6. Sayfada İ N C E H E S A P L A R İZMİR'DEN HİKMET ÇETİNKAYA'nın yazısı 6. Sayfada A S K E R E T E Z K E R E AHMET DUfın yaz» 6. Sayfada Iraktan sert u> anYapılanlan onntmayız Devrim Komuta Konseyi'nin sözcülüğünü yürüten Enforrnasyon Bakanlığı'nın bır üst düzey yetkilisi, "Türkiye^yi düşman safta görmek ıstemiyoruz. Üzerindeki baskıyı, paraya ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Ama Türk askeri Irak'a lcarşı silanını alıp Amerikalılann yanına giderse veya üslerden Amerikan uçağı kalkarsa Türkiye artık düşman saflardadır. Yıllarca yan yana yaşayacağız, yapılanlan unutmayız" d e d i . YASEMİNÇONGAfrınhaberi 14. Sayfada LONDRA 'SICAK', PARİS 'SOĞUK', BONN •ÇEKİMSER' 3. Sayfada BAKER'IN KONUŞMASININ METNİ 3. Sayfada f WASHINGTON Körfez'e ABD düzeni Dışişleri Bakanı James Baker'ın konuşması ABD'nin Körfez'e ilişkin üç 'stratejik tehdit' gördüğünü ortaya çıkardı: 1- Bölgesel liderlerin güçlenerek büyük boyutlu tehditler oluşturması. 2- Silah zoruyla iş yapmanın örnek hale gelmesi, 3- Bölgesel liderlerin dünyamn kurulu ekonomik düzenini sarsmaları. ABD bunların olmaması ve güvenlik rejiminin işlemesi için Saddam'a çok ağır bir bedel ödetmeyi planlıyor. UFUK GÜLDEMİR'in haberi 3. Sayfada BAGDAT Sürpriz gezi Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılacak süper zirve yaklaşırken, Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz dün ansızın Moskova'ya gitti. Irak haber ajansı, bu konudaki haberinde Tarık Aziz'in kısa bir çalışma gezisi nedeniyle Moskova'ya gittiğini bildirdi, ancak ayrıntı vermedi. Siyasal gözlemciler Bush'la Gorbaçov'un zirvesi öncesinde yapılan bu atağın anlamlı olduğunu bildiriyorlar. 15. Sayfada KÖRFEZ KRÎZt, SOVYETLER VE ISRAlL ER6UN BALCI'mn yazısı 3. Sayfada AT'den Türkiye'ye yardım 14. Sayfada Askeri güç için eşgüdüm 3. Sayfada Irak'a ortak tavır 15. Sayfada Arap gücü, savaş için hazır 15. Sayfada Saddam: Kral Fahd devrilmeli 14. Sayfada Ticaret kolaylığı istedik 14. Sayfada Yunanistan'a ucuz petrol gelecek 14. Sayfada G.Doğu'da akaryakıt sıkmtısı 19. Sayfada K Ö R F E Z K R l Z l H A B E R L E R İ 3, 6, 10, 14, 15 ve 19. S a y f a I a r d a ÇÖLDE NAMAZ — Suudi Arabislan ordusu, Irak'ın Kuveyt'i işgal eltigi gunden beri alannda. Ancak alarm durumunda bile Irak-Suudi Arabistan \e Kıneyt-Suudi Arabistan sınınm bekleyen Suudi askerier, 45 dereceyi aşan »caklıga rağmen gunde S vakit muezzinin çağnsına uyuyorlar. Emekli başkomiser öldürüldü IsfanbuUda yine suihastEmekli başkomiser İbrahim Çağlar, Bakırköy Şirinevler'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamım yitirdi. Cinayetten sonra çeşitli gazeteleri telefonla arayan ve kimliğini gizleyen bir kişi eylemi "Devrimci Sol/Silahh Devrimci Birlikler" adh örgütün üstlendiğini bildirdi. Istanlral Haber ServU — îstan- bul'da sı>asi cinayetlenn ardı ke- sılmedı. Bakırköy Şinnevler'de de dün emekli başkomiser Ibrahim Çağlar (50) evinin yakınında uğ- radığı sUahlı saldın sonucu öldü- rüldü. Saldırıyı çeşitli gazeteleri telefonla arayan ve kimliğini giz- leyen bir kişi, "Devrimci-Sol / Si- lahlı Devrimci Birlikler" adh ya- sa dışı bir örgütün üstlendiğini bil- dirdi. Devrimcı-SoFun, trafik rae- muru Mehmet Kaam Çakmakp'- nın bu yıl şubat ayı başında, Ka- sımpaşa'daki evinin önünde öldü- rülmesıyle başlayan cinayet ve su- ikastlerinde yaşamım yetirenlerin sayısı 9'a yükseldi. Şirinevler Bağlar Mevkii Ufuk Sokak üzerinde saat 14.30 sırala- nnda meydana gelen olay, görgfl tanıklan ve polis yetkililennin ifa- delenne göre şöyle gelişti: (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) DURSUN'UN CENAZESİ BUGÜN TOPRAĞA VERtLlYOR 11. Sayfada Hükümetten yargıya tırpan Yargıç ve savcüar, Adalet Bakanı'nın emri ile harekete geçen adalet müfettişlerince soruşturuluyor. Bu soruşturma sonunda düzenlenen "hal kâğıdı", yargıç ve savcılann yükselmelerinde önemli rol oynuyor. Adalet raüfettişlerinden, aralannda bir zamanJar cami imamJığı da yapan 15'inin imam hatip kökenli olduğu bildirildi. Son dönem yargıç ve savcı adaylanrun önemli bir kısmının yine imam hatip lisesi kökenliler arasından seçildikleri de kaydedildi. Hükümet, hukuk fakültesi kökenli olmayanlan idare ve vergi mahkemelerinde görevlendirmeye başladı. Bu kişüerin daha sonra adli mahkemelerde görevlendirilebilmeleri amacıyla yapılan yasal düzenleme ise Anayasa Mahkemesı'nce ıptal ediidi. 11. Sayfada ADLİ YIL BUGÜN BAŞLIYOR 11. Sayfada Y A R I N Cumhuriyet Berna Moran'dan Türk romanımn 100 ytllık eleştırel panoraması / Mürşit Balabanlılar - Jale Parla • Engin caz denızınde Cüneyt Sermet'le bir yolculuk / Sadettin Davran • Bel hizasında felsefe / Umberto Eco Çıplak Mılıtan: Jobn Berger / Ümit Kıvanç • Romatn RolLand ve "Jean Chrıstophe" / Oktay Akbal Yann ve her cuma Cumhuriyet'le bMikte OLAYLAR1N ARDENDAKI GERCEK ÖzalSavaşa Muhtaç... "Diktatör kime denir?" Bir Frenk yazar, bu soruyu şöyleya- nıthyor: "Diktatör istediği an ülkestni tek başma savaşa sü- rükleyebttecek yetktyi eünde bu- hmduran kişidir." Peki, bu duruma göre özal, diktatör sayılır mı? Bu sorunun yamtım vermekten çok, Cum- hurbaşkanı'mn artık istediği an- da vereceği bir kararla Türkiye^ yi harbe sokabilecek konuma geldiğini ve yetkiyi ele geçirdi- ğini söylemek doğru olur. Ger- çek şudur kı, Türkiye, senaryo- su belli bir oyunun içine çekil- mektedir. Oyun kabadır; herkesin göz- leri önünde oynanıyor; ABD Ortadoğu 'ya yeni bir düzen ve- recektir ve bu düzende Saddam olmayacaktır. Peki ne olacaktu? tşte bu sorunun karşılığı yok- tur. Yine de Vaşington "benim- le var mısın" diye soruyor. Ozal'ın düşündüğü şudur Fırsat bu fırsat!.. Süratli ve dinamik bir politikayı Türk Silahh Kuv- vetleri'ni kulhmarak yürutürsek, Saddam\n devrilmesinden son- ra Ortadoğu'da kurulacak sof- raya oturabiHriz. Çekingen po- Iitikalar geçmiste kalmıstır. Türkiye turihselfirsatı değerlen- dirmelidir. ABD Başkanı Bush- • • • (Arkası Sa. 19, Sü. /'de) • Sanayi vttes düşürdü Sanayi uretim endeksmdekı gelışme hızı yılın 2. çeyreğinde ılk çeyreğe gore yavaşladı. Ekonomide • Oolarlar Batı'ya kaçıyor Irak'ın Kuveyt'i işgalıyle başlayan krız ve savaş rüzgârları sermayeyi kaçınyor. Ekonomide • Enflasyon 40'ları bulur Devlet Istatıstık Enstıtusu Başkanı Prof. Orhan Guvenen, enflasyonun düşme trendıne girdığinı belırterek yıl sonu ıtibarıyla 12 aylık fıyat artışının "4O'lı rakamlarda gerçekleşme o/asılığının yuksek olduğunu" soyledı Ekonomide , • Yeni patrik Kazancıyan Ermeni patrıklığıne Kazancıyan seçildi 16. Sayfada • Trabzonspor ön elemeyi geçti Bordo- Mavılıler, Avrupa Kupa Galiplerı Kupası 1. tur öncesı ıkincı maçında S. Irlanda'nın Bray Wanderers takımım 2-0 yendıler. Sporda • Köşkler cumhurbaşkansız Özal'ın hıanbul'dakı koşklerı kullanmamasına, tatil için guneyi tercih etmesine neden olarak bazı çevreler Semra Özal'ın buralardan denize gıremeyeceğini gosteriyorlar. Arka Sayfada • TV'de naklen yayın karmaşası Futbot Federasyonu'nun, TRT'den ve Magic Box'tan naklen maç yayınım 'durdurma' kararına Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri tepkı gosterırken, Fenerbahçe kararı olumlu bulduğunu açıkladı. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Turan Dursun... Islamcı terör bır can daha aldı. Önce Prof. Muammer Ak- soy, sonra Gazetecı Çetin Emeç ve sürucüsü Sınan Ercan ve şimdı de eski müftü ve yazar Turan Dursun. Bu üç cinayette de katıller susturucu kullandılar Namlulanna susturucu takılmış sılahlarla adam öldürme yöntemıne son zamanlarda Türkiye'de sık sık rastlanıyor. (Arkası Sa. 19, Su. 7'deJ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle