03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/14 DIŞ HABERLER 6EYLÜL 1990 KÖRFEZ KRİZİ...KÖRFEZ RRİZİ... KÖRFEZ KRIZ İ...KÖR FEZ KR İZİ... KÖI BAĞDAT Irak, Türkiye'ye karşı sertleşiyorBaker, Körfez'de "yöresel gûvenlık sıstem" inerdı TfiRKİYE 5 Eylül 1990 Krizin 35. günü IngıltBre Dışışlerı Bakara Do- uglas Hurd Amman'a getdi Saddam cıhad çafinsı yaptı SSCB, Japonya ıle tnrtkte Irak'a karşı tavıraldı Kuveyt'ten Bafldafa gelen 500 rehine bırakılmayı beKfiyor SUUOİ ARABİSTAN Katar, Filıstmlılen sınır dışı ediyor : Ana yoilar •Boru hatlan SADDAM'DAN ÇAĞRI: Kral Fahd devrilmelidirIrak lideri dün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'daki ABD birliklerine karşı cihad çağrısında bulundu. Suudi Arabistan ve Mısır halklarının "Araplara ihanet eden" liderlerine karşı ayaklanmasını istedi. Saddam, Kral Fahd'm adını kullanarak devrilmesi çağrısında bulundu. S milyon Iraklının savaşa hazır olduğunu söyledi. BAĞDAT (Cumhuriyet) — Irak Devlct Başkam s»«M?m Hüseyia, bir kez daha Su- udi Arabistan'daki ABD askerlerine karşı "dhat" çağrısında bulundu. Saddam, Mısır ve Suudi Arabistan halklarının da "Arap- lara ihanet" eden liderlerine karşı ayaklan- malannı istedi. Irak lideri, ülkesindeki ço- cukların, "aptalca" olarak nitelendirdiği ambargo karan nedeniyle ölduklerini iieri sürdü. Saddam Hüseyin, dün akşam TSt 18.00'de Bağdat televizyonunda sözcüsü ta- rafından okunan açıklamasında, ilk olarak, Irak'a karşı tavır alan herkesi "şeyUnla işbirligj" yapmakla suçladı. Saddam, şu an içinde bulunulan durumu, "ynzyıhn en btt- yük krizi" olarak nitelendirilerek, şunlan kaydetti: "İçinde buhındugumuz durnm, AUak'- ın ögrencileri Ue şeytan arasında iyinin kö- töyte olan savaşıdır. 5 milyon Iraklı şeytan- la savaşmaya hazırdır. Bu rakam, 1 milyon kişilik ordunun dışındaldleri kapsıyor. Eğer, dinsizler, savaşmak istiyorfarsa, bu sayı daha da artacakbr. Onlann bu guç kar- şısında 12 milyon askere ihtiyaçlan var." Suudi Arabistan'daki ABD askerlerine karşı 10 ağustos tarihinde yaptığı "dhal" ATÎNA Riyad'dan ucuz petrol STELYO BERBERAKİS ATİNA — ABD'nin NATO ulkelerine Körfez konusunda "daha çok yardım etmeleri" yolundaki çağnsının, Yunanistan hükümeti tarafından "incelendigi" açıklan- dı. Bu konuda Yunan sılahlı kuvvetlerine doğnıdan bir "talep" gelmesi olasılığında, Yunanistan'ın Körfez'e C-130 tipi nakliye uçakları gönderebileeeginden söz ediliyor. Bu nakliye uçaklannın ise askeri ihtıyaçla- n karşılamak üzere Körfez'e "muhimmat" taşıması söz konusu. Yunan Sivıl Havacı- hk ve Hava Kuvvetlerı makamlarının, Yu- nanistan hava sahasının içinde ve dışında bulunan Atina FIR hattından geçen NA- TO'ya ait askeri uçaklann Körfez'e uçuşla- nnı "kolayiaştınnak amaayla'' "uçuş plan- lannı istemekten" vazgeçebileceklen belir- tiliyor. Ucuz petrol Bu arada Yunanistan, Körfez krizinden kaynaklanan petrol sıkıntısını gidermek amaayla Suudi Arabistan'dan 1 milyon ton hampetrol alacak. Enerji Bakanı Stavros Dimas ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Eft- himios Hristodnln'nun Cidde'de vardıkla- rı anlaşmalara göre Yunanistan'ın, Suudi Arabistan'dan alacağı petrol, 2 dolar daha ucuz olacak. Aynı anlaşmalara göre Yuna- nistan önümüzdeki yılın akaryakıt gereksi- nimini karşılamak amacıyla da Suudi Ara- bistan'dan 500 bin ton daha petrol satuı ala- bilecek. Yunanistan bu anlaşmadan sonra 1990-91 yülan için petrol gereksinimini kar- şılamış oluyor. Yunanistan'ın Suudi Arabis- tan'dan daha ucuz petrol alması iki nedene dayaruyor: Bunlardan biri Irak'tan alacağı 1 milyon 500 bin ton hampetrolü "ambar- go karan nedeniyle' alamaması; ikincisi ise Suudi Arabistan ve Kuveyt'in çağnlanndan sonra Limnos adh firkateynini Körfez'e göndermesi. Cumhurbaşkanı Tnrgut Özal'ın ABD'yi ziyaret edeceği ile ilgili haberler bazı Yunan gazetelerinde yankı uyandırdı. Bunlardan Eleftherotypia gazetesüıin Ankara çıkışlı haberinde, "özal'ın ABD'yi ziyaret eüne- siyle Türk dış politikasına guç kazandıracağını" öne sürüyor. Aym habe- re göre Özal, Türkiye'nin Irak konusunda- ki "olumlu" tavrından sonra Kıbns, Ege \e Türkıye'nin ATye üyeliği konusunda ABD 1 nin desteğini sağlamaya çalışacak. çağrısını yineleyen Saddam Hüseyin, açık- lamasında daha sonra şu göruşleri savundu: "Tom Arap dnnyası, lsrail işgali altın- daki Filistinlfler, Korfez'deld yabancı gnç- lere karşı ayaklanın. Arap dunyası, kutsâl topraklardaki dinsizlere karşı birieşmelkJir. Suudi Arabistan ve Mısır halklan da, Arap- lara karşı ihanet eden liderierine karşı ayak- lanmaiıdır. KutsaJ topraklara ABD asker- lerini kabul eden Suudi Arabistan Kralı Fahd devrilmdidir. Irak'm, ABD onderli- gindeki çokulasln goçten hiçbir korkusu yoktur ve zafer Irak için çok yakındır." Konuşmasını Kuran'dan ayetlerle sürdü- ren Irak Devlet Başkam Saddam Hüseyin, ABD'nin üstün teknolojiye sahip olması- na karşın, ulkesini havadan vuramayaca- gını belirterek, "ABD'nin bu alanda son kavgası Vietnam halkına karşı oldn" de- di. Saddam Hüseyin, şöyle devam etti: "Irak halkı gıiçludür ve türa bnnlann üs- tesinden gelebilir. Her turlu saldınya karşı koyabüir. VVashington, İsrail'in uyguladı- p politikaya alet olmaktadır. Biz, Filistin'i lsrail işgalinden kurtanp, Kudus'u hiır bir Arap kenti yapacağız." Saddam Hüseyin, ülkesindeki çocukla- nn, BM Güvenlik Konseyi'nin ambargo ka- ran yüzünden süt, yiyecek ve ilaç bulama- dıklan için Öldüklenni kaydederek, "bu ap- talca ambargo karanmn alınmasından ABD ve Israil suçlu" dedi. Irak lideri, aç- lık nedeniyle kaç kişinin öldüğünü belirt- mediği açıklamasında, "tüm bu olumsuz koşullara" karşın, Irak'ın direneceğirü ve sonuna kadar savaşacağım kaydetti. öte yandan Irak Haber Ajansı INA dün, Mısır Devlet Başkam Hüsnü Mübarek'e Körfez krizinde oynadığı rolden ötürü ağır suçlamalarda bulundu. INA'mn yorumun- da "Mısır lideri Hüsnü Mübarek bir yan- dan Irak halkını sevdiğini söylerken, öte yandan, Irak'a karşı bir askeri harekitta, patronlanndan bik hevesli davrauyor" dendi. Bush'a mama dilekçesi Bağdat dışından gelen bir grup Iraklı ço- cuk ile başkentteki 500 kadar turizm mes- lek kuruluşu temsilcisi, dün sabah ABD Bü- yükelçiliğı binası önunde bir gösteri yaptı. Ellerinde boş mama kutuları, biberonlar ve vitamin şişelen taşıyan çocuklar, "Bnsh Bush niyetin ne, ambargodan çıkann ne?", "Kanımızla canımızla sana feda olduk Saddam" diye sloganlar atular. Çocukla- nn yazdığı bir dilekçe ABD Büyükelçiliği yetkililerine verildi. Başkan Bush'a yazılan dilekçede, "Biri aç bırakmakla bir şey ka- zanamazsın. Amerikan çocuklan gibi biz de sül içmeliyiz. Siz politikalanmzı hukü- metle görüşün, çocnklan kuilannıayın" gibi cümleler yer aldı. Daha sonra 500 kişinin katıldığı protes- to yürüyüşunde, "Savaş istemiyornz" ya- zılı pankartlar taşındı. Göstericiler adına ABD Büyükelçiliği yetkilileriyle görüşen Mahmut Şalhi, savaş istemediklerini, an- cak ABD'nin kendilerini buna zorladığım belirterek, "Irak halkının bütün diinyaya bir mesajı var; berkes Kuveyt konusunda bizi haksız bulabilir. Ama çocuklan aç bı- rakan bir ambargoyu kimse haklı gostere- mez. Grenada'da, Panama'da, Vietnam'- da, Falkland'da yapılanlan da haklı gör- meyenler vardı. Ama kimse Amerikan, In- giliz çocuklannı aç bırakmadı. Kıbns ko- nusunda Tiırkrye'yi haksız bulan çok. Tiirk çocuklan aç bırakılsa ne olurdn?" diye konuştu. ABD; 'Umutsuzluk işareti' ABD, Irak Devlet Başkam Saddam Hü- seyin'in cihat çağrısını "umutsuzluk işareti" olarak nitelendirdi ve bu açıklama- ların Arap birliğini kırmaya yönelik bir gi- rişim olduğunu söyledi. Beyaz Saray sözcusü Marlin Fitzwater, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saddam Hüseyin'in sözleri, Arap birliğini kırmaya yönelik yergi dolu bir konuşma. Bunlan umutsuzluk işareti olarak kabul ediyoruz. Irak'ın, bu hayal mahsulu konuşmalarla akhna gelen her şeyi soyledigini goniyoruz" dedi. YASEMİN ÇONGAR TBMM'nin hükümete asker gönderme yetkisi vermesi Bağdat'ta kızgınlık yarattı. Iraklı yetkililer, TBMM karannın, Körfez'e Türk askeri gönderilmesi ya da Türkiye'deki Amerikan üslerinin Irak'a karşı kullanılmasına yol açabileceğine dikkat çekerek "Bu durumda Türkiye artık düşman saflarındadır" dediler. ler son gelişmelerin eylül ayının ücüncü hafî tasından itibaren bölgede askeri bir hare- kâtın başlayabileceği beklentısine yol açtı- ğım belirtiyorlar. Iraklı yetkililerle telefonla ya da yuz yü- ze görüşmek Bağdat'ta bulunan gazeteciler için büyük bir sorun oluştunıyor. Ulaşabil- diğuniz Enformasyon Bakanhğı yetkilileriy- le TBMM karannı görüşüyoruz. Ülkeyi yö- neten Devrim Komuta Konseyi'nin sözcü- lüğünü yöneten Bakanlığın üst düzey bir yetkiüsi, Türkiye'nin Irakla arasında "öıd'' bir sorun olmadıgını belirterek şöyle konuştu: "Türidyeüelrakarasıodabazıküçflkpa- riizler ohdriUr. Ama iki komşn olarak baş- ta ekonomik ve tkari ilişkiler olmak uzere önemli bir isbiriigimiz vardu Bolgesel ko- ••larda, öntegin Türk sonınunda diger BAĞDAT — TBMM'nin ANAP hükü- metine "asker gönderme" yetkisi vermesi Bağdat'ta kızgınlık yarattı. Cumhurbaşkanı Turgnt Özal'ın 1 eylUlde yaptığı konuşma sonrasında, Türkiye'ye karşı tutumlannm sertleştiği gözlenen Iraklı yetkililer, TBMM karannın Körfez'e Türk askeri gücü gön- derilmesi ya da Türkiye'deki Amerikan üs- lerinin Irak'a karşı kullanılmasına yol aça- bileceğine dikkat çekerek "Bu durnmda Türkiye artık düşman saflanndadır" dedi- ler. TBMM karan, Bağdat'ta iki günde bir yapılan OECD Buyükelçileri Toplantısı'- nda da ele alındı. ABD Büyükelçiliği'nin bir yetkiüsi, Türkiye'nin karannın "tümüyle kendi ulusal degerlendirmelerinin sonucu" olduğunu soylerken diplomatık gözlenıcı- komşularunıza göre Tnrkiye Ue büyuk bir anlayış biriiği içindeydik. Ülkemizdeki Turkmenlerin, Türkiye Ue kıiltnrel bağiann geUşmesinde katlusı olmuştn. Bolgesel is- tikrar açısından Bağdat ve Ankara'nın Uiş- kileri yaşamsal önemdeydi. Bütün bunlar, Tiirkiye'niıı Körfez'de Irak karşıtı bir ma- ceraya girişmesini engellemeBdir. Tnrkiye'yi düşman safta gormek istemiyonız. Üzerin- deki baskıyı, paraya ihüyacı olduğunu an- byoruz. Ama Türk askeri Irak'a karşı sila- hını alıp Amerikalılann vanına gideree ve- ya üslerden Amerikan oçagı kalkarsa Türk- iye artık düşman saflardadır. Yülarca yan yana yaşayacagız, yaptlanlan unutmayız," Bağdat'taki meslek kuruluşlan temsilci- leri, işyeri sahipleri, kadınlar, gençler ve es- naftan kişilerle sohbetlenmizde aldığımız mesajlar aynı: "Türk askeri Amerikahlara yardım eder- se, çıkacak bir savaşta yeni bir eephe açıl- mış olur. Türkiye'nin üsierinden her an bir Amerikan nçagımn kaflap bizi bombalaya- cağı düşüncesiyle yaşamak istemiyonız. Türkiye'ye saknrma niyetimiz yok. ABD sal- dınsını kolaylaştınrsanız, biz de saldınnz." öte yandan, Bağdat'ta "Non-Grup" adı altında iki günde bir toplanan OECD fll- kesi büyükelçilerinin dünkü görüşmesinde TBMM'nin karan da de alındı Türkiye Bü- yükelçüiği'nde yapılan toplantıda, diplo- matlara karne uygulaması ve Irak'a mama ve ilaç gönderilmesine ilişkin planlar tar- tışüdı. Halen Kuveyt'ten gelenlerle birlikte 60 diplomatın görev yaptığı ABD Büyükelçi- liği'nin bir yetkilisi, Türkiye hükümetinin parlamentodan yetki almasının "tümiyle kendi cıkarianna ilişkin ulosml degerlendir- mesinin soaucu" olduğunu belirterek ABD'nin bu yönde özel bir talepte bulun- madığını söyledi. Bağdat'taki diplomatik yabancı kaynak- lar, Körfez krizinin içinde bulunduğu dur- gun gerginliğin uzamasmda ABD ve Irak- ın karşüıkh çıkarlan bulunduğunu belirti- yorlar. Iraklı yetkililerin acıklamalan, bu süre içinde Kuveyt'in tümüyle asimile edil- mesine çalışıldığını gösteriyor. Nitekim Ku- veyt'teki ilk ve ortaokullar ile üniversite Irak eğitim sistemine bağlanarak 29 ekimden iti- baren normal ders yüına başlayacak. Irak'ın çeşitli kentlerinde yaşayan 30 bine yalon öğ- rencinin Kuveyt Üniversitesi'ne transfer yap- ması bekleniyor. KRİZ, ÇOCUKLAR VE SEFALET — Habur'da anayurdundan ayn kalan analann kaderini minlmİBnacık çocnklan da paylaşıyoriar. (Fotograf: AA) HABUR Bangladeşlilere çadırkentTürkiye'ye girmek için sınırın Irak tarafmda bekleyen 10 bin Bangladeşli için Habur'da çadırkent kurulacak. Habur sınır kapısı, dün ilk kez sakin bir gün geçirdi. VEDAT YENERER HABUR — Irak ve Kuveyt'te bulunan ve Türkiye'ye girmek için sınınn Irak kesimin- de bekleyen 10 bini aşkm Bangladeşli için Habur'da çadırkent kuruluyor. Bu arada ca- dırkentler kuruluncaya kadar Irak makam- larınca Bangladeşlilerin Türkiye'ye girişle- rine izin verilmediği öğrenildi. Dün sabah saatlerinde sımra gelen 120 Yugoslavın dı- şında Türkiye'ye giren olmadı. Habur, ilk kez bu kadar sakin bir gün geçirdi. Türkiye'ye giriş yapmak üzere Irak sını- nnda bekleyen Bangladeşlileri banndırmak amacıyla SUopi'dekı hac konaklama tesis- lerinde çadırkent kurma çalışmalan başla- tıldı. tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in üç gün önce bölgede yaptıklan incelemelerden sonra sı- nırda verilen hizmetler artarken yetkililer 10 bin kişiyi barındıracak cadırlann dün An- kara'dan üç TIR'la hac konaklama tesisle- rine getirildığini bildirdiler. Bu arada Habur'da oluşan karaborsa dö- viz piyasasında Kuveyt Dinan 500 liradan alınmaya başlandı. 9 bin 500 lira olan Ku- veyt Dinan karaborsacılar tarafından dü- ne kadar sımrdan giriş yapanlardan bin li- raya alınırken dün 500 liraya kadar düştü. öte yandan Irakhlann Guneydoğu Ana- dolu'daki sınır kasabası Şemdinli'de BM ambargo kararlanna aykın bicimde bir pa- zar oluşturduklan biidirildi. Reuter ajansı- nın dün geçtiği bir habere göre, Iraklılar Şemdinli'de yercl Türk otoritelerinin de göz yumması Ue Irak'a mal sağlryorlar. Kurdis- tan Demokratik Partisi Sözcüsü'nün açık- lamalarına dayandınlarak verilen haberde, Iraklı tüccarlar Şemdinli'de kurulan pazar- dan şeker, margarin, pirincin yam sıra elek- tronik aletleri kamyonlarla Irak'a gönderi- yorlar. Şeker, margarin, pirinç ve diğer elek- trikli mallann Iraklı tuccariar tarafından çe- şitli Türk kasabalanndan alındığını ve Şem- dinli'de bir araya getirildiği belirtiliyor. BRÜKSEL AT, Türkiye'ye yardımı benimsediBrüksel'de dün toplanan Delors Komisyonu, Körfez krizinden zarar gören Türkiye'ye yardım yapılmasını kararlaştırdı. Yardımın 650 milyon - 1,3 milyar dolar arasında olacağı bildiriliyor. Dış Haberler Servisi — Avrupa Toplu- luğu, Körfez bunalımından zarar gördüğü için Türkiye'ye mali yardımda bulunmayı kabul etti. AA'mn haberine göre bu konu- daki karar, dün Brüksel'de toplanan De- lors Komisyonu tarafından alındı. Türkiye ile birlikte-Ürdün ve Mısır'a da rnaddi yardım yapılacak. AT Komisyonu sözcüsü, dün düzenledi- ği basm toplantısında, Türkiye, Ürdün ve Mısır'a mali yardımda bulunulmasının prensip olarak kabul edildiğini belirtti ve yardımın toplam miktan ve bunun üç ülke arasında ne şekilde dağıtılacağımn cuma günü Italya'nın başkenti Roma'da topla- nacak olan AT dışişleri bakanlannca ka- rarlaştınlacağım söyledi. Mali desteğin, her ülkenin durumu ve uğ- radığı zarar göz önüne alınarak belirlene- cegini vurgulayan sözcü, ısrarlı sorulara rağmen yardımın miktan ve dağüımı hak- kında hiçbir şey söyleyemeyeceğini kaydet- ti. Bununla birlikte topluluğa yakın kaynak- lardan sızan haberlere göre, Topluluk Türkiye'ye 650 milyon ile 1.3 milyar dolar arasında kredü vermeyi düşünüyor. Ürdün ve Mısır'a da yaklaşık olarak aym miktar- larda yardım yapılacağı öne sürülüyor. Komisyon sözcüsü, yardımın kısa vade-' li mali destek şeklinde olacağım belirterek, ortaya atılan rakamlar konusunda gazete- cileri son derece ihtiyatlı davranmaya ça- ğırdı. AT sözcüsü, Topluluk ülkelerinin, Tür- kiye, Ürdün ve Mısır'ın uğradığı zarann ta- mamının 12'ler tarafından karşılanmasının sözkonusu olmadıgını da sözlerine ekledi. Körfez krizinden zarar görenlere yapıla- cak yardunın AT bütcesinde açığa yol aç- maması için üye ülkeierden ek tahsisat is- teneceği öğrenildi. Bu konu da AT dışişle- ri bakanlannın cuma günü Roma'da yapa- caklan toplantıda ele ahnacak. Yardımlarla ilgili olarak Roma'da belir- lenecek kararlar, AT dışişleri bakanlannın 17 eylülde Brüksel'de yapacaklan konsey toplantısında resmiyet kazanacak. öte yandan ABD yönetiminin Körfez krizinde Türkiye'ye uğradığı ekonomik ka- yıplan karşılamak amaayla Ortadoğu ül- keleri için oluşturulacak yardım paketinden önemli miktarda pay aynlmasını öngördü- ğü belirtiliyor. Kendi ekonomisi ve bütçesi de zor durumda olan ABD'nin krizin mali yükünü Suudi Arabistan başta olmak üze- re, bazı Körfez ulkeleri ile Japonya ve Ba- tı Avrupa'ya fatura etmeyi amaçladığı kay- dediliyor. 5 milyar mı, 3 milyar mı? Krizin Türk ekonomisi üzerindeki etki- leri ve döviz kaybı konusunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı'nca hazırlanan ra- porun da ABD yönetimine verildiği belir- lendi. Ancak son günlerde Türkiye'nin kay- bırun 5 milyar dolar olduğunun belirtilme- sine karşın, ABD yönetimine de verilen bu raporda ise 3 milyar dolarhk bir döviz kaybı olduğu kaydediliyordu. ANKARA ABD'den ticaret kolaylığı istedikANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Dı- şişleri Bakanhğı Sözcusu Murat Songar, Türkiye'nin hem ABD hem de AT üyesi ül- kelerden, ticaret ve ihracatımn arttınlma- sım talep ettığini söyledi. Sözcü Sungar, "Bakanlığınızm Körfez'e asker gönderilme- si konusunda görüşıi nedir?" seklındekı so- nıya ise "Bu konuda bakanlar goruşierini başbakanlığa iletmişlerdir. Bu çerçevede TC'nin gonişu hem MGK bem de Bakan- lar Kurulu topianblannda oluşrurulur" ya- nıtını verdı. Sungar, Irak'ın mama ve ilaç yardımı konusunda henüz resmi bir talep- te bulunmadığını da bildirdi. Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü Murat Sun- gar, dünkü haftaük bnfıngde, Türkiye'nin ABD'ye FMS borçlannın sUinmesi yolun- da bir talep götürmediğini, ancak gerek ABD'ye gerekse AT üyesi ülkelere ticare- tin ve ihracatın artünlması yolunda başvur- duğunu söyledi. Bir gazetecinin, Irak'a yapılması olası olan mama ve ilaç yardımı Ue ilgili sorusu- nu ise sözcü Sungar şöyle yanıtladı: "Bu kon«da benüz talep gelmedi. Daha önce yapılan goruşmede Irak'ın talebi ge- nel mahiyette olmuştu, spesifik bir talebi ohnamısü. Biz bu koouda BM Giıvenlik Konseyi çerçevesnde knralan mekanizma- dan mama yardımı komısusda bilgi istedik. Aacak henüz bir bUgi gelmedi. Salt insani maksatlan saptamak için aüf Kızılay'a ya- pUnuşbr. Kızüay'a bir başvunı oldugu tak- dirde, bu degerlendirilecek ve talep başba- kanlığa Uetilecektir." Sözcu Sungar, bir başka gazetecinin, "Kuveyt'ten mali yardın alınıp aunmadıgına" Uişkin sonısuna da "Hayır, böyle bir dunım söz koonso degildir" ya- nıtını verdi. Çın Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Qian Ojchen'in Ankara'daki temaslan ko- nusunda da bılgı veren Sungar, Çin'den 'petrol alınıp aknmayacagına' ilişkin soruya ise 'Bu konuda Devlet Bakanı Mehmet Ke- çeciler'in temmuz ayında Çîn'e yaptığı zi- yaret arasında unzalanmış bir anlaşma var. Önemli bir ihtiyacımızı oradan karşıla>a- cagız. Zaten bu anlaşma da uygulamaya konulmuştur" yamtını verdi. AT üyesi ulkelerin Körfez krizinden eko- nomik yönden etkilenen ülkelere mali yar- dım yapması konusunda 17 eylülde topla- nacağına da işaret eden sözcü Sungar, "4. mali protokolde yer alan 660 miryonlak di- üme, Yooanisun'ıo idraz edeceğiai, ancak mali yardım kontısnndald Yunaa tarnmn- nun henüz belli olmadıgım"da bildirdi. Sungar, "Her şeyi cuma ginü görecegiz" dedi. Sungar, arasındaki SEİA'ya ilişkin soru- lara ise "18 eylül itibanyla ihbar mnddeti bitiyor. Bir ghisim olmazsa 1 seae daha olomatikman uzuyor. Dışişleri ve Genel-> kurma) Başkaulıgı bu konndaU tüm opsi- vonlan içeren bir degeriendirmeyi basba- kanLga sunmuştur" karşılığıru verdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle