30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 EYLÜL 1990 EKONOMİ CUMHURÎYET/13 Botaş'tan yeni proje • ANKARA (AA) — Boru Hatlan üe Petrol Taşımacılık A Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü, ıthal edılen doğalgaa Tuz Gölü altında depolayacak tesıslenn yapımını 1991 yılı yatınm programına alacak. Tesıslenn yapınu yerh- yabancı fırmalann ortaklığıyla gerçekleştınlecek BOTAŞ Genel Müdürü Oktay Vural, Tuz Gölü'nun altında ınşa edümesı planlanan tesıslenn yapüabüırbk etütlen ıçın TPAO üe ortak çakşma yapıldığını, TPAO'nun bölgede sısmık araştırmalarda bulunduğunu söyledı. Bu yıl sonuna kadar tamamlanması ötıgörülen tesıslenn etüt çalışmalannın bıtınlmesınden sonra BOTAŞ, vatmmı 1991 ve 1992 yılı yatırun programına alacak Kummlar vergisi • ANKARA (ANKA) — Malıye ve Gûmrük Bakarüığı, Kummlar Vergısı ıstısnasına açıkhk getırerek teknolojık arayışına yönelık faalıyetler nedenıyle Kummlar Vergısı'nin yüzde lff\A böhimünUn ertelenmesını ısteyen mttkelleflenn, araştırma ve gelıştırme faahyetlennın Türkıye Bdımsel ve Teknık Araştırma Kunımu (TÜBlTAK) ve ünıversıtelenn ılgılı bınmlerınce mceleneceğım bddırdı. Turizm kredileri • ANKARA (ANKA) — Türkıye Kalkınma Bankası, vadesı hazıran avmda dolan ve şu ana kadar ödenmeyen tunzm krcdüen ıçın bu ay ıçınde yasal takıbe geçecek Çoğunluğu öncekı yıllarda Turızm Bankası dönemınde Japonya'dan terrun edjlerek verılen yem kredüennden oluşan tunzm kredüennden, hanran ayı sonunda TKB'ye 70 mılyar lıra gerı ödeme yapılması gerekıyordu Ancak tunstık tesıslenn "yeterlı doluluk orarunı" sağlayamadığmı ilerı süren tunzm yatınmcüan bankadan, vadesı dolan borçlan ıçın erteleme ıstemışlerdı Bu nedenle, 70 mılyar lıranın temmuz ayı sonu ıtıbanyle yaklaşık yüzde 25*ı gerı ödendı Gerı kalan yüzde 75'hk bölüm ıse banka tarafmdan ıdarı takıbe alındı. Ifeşil çay çıkıyor • RİZE (AA) — Çay tşletmelen Genel Müdürlüğü (Çay-Kur) tarafından üretüen yeşıl kuru çaya pıyasa haarlıgı başladı lç tuketıme de sunulacak olan yeşıl kuru çay TV reklamıyla 15 eylülden ıtıbaren tanıtılacak Çay-Kur Genel Müdûrü Nejat Ural'dan alınan bügıye göre Arhavı Çay Fabrıkası'nda şundıye kadar özel yöntemle 350 ton dolayında yeşıl kuru çay üretüdı Yumurtalık serbest bölgesi • ANKARA (ANKA) — Adana - Yumurtalık serbest bölgesı yönetmelığı Resmı Gazete'de yayımlandı Buna göre daha kısa süreler ıçm ve açık arazı olarak kullanılmak uzere serbest bölge ıçerısmden kıraya venlecek arsaların yıllık kırası metrekare başına 2 dolar üe 6 dolar arasında değışebüecek Yönetmelık üe behrlenen bu kıralar 1993 yüına kadar sabıt kalacak ve bu yıldan ıtıbaren ıse yüda en fazla yüzde 10 oranında arttınlabüecek Dışbank hisseleri • İSTANBUL (AA) — Turkıye Iş Bankası Genel Mudüru Unal Korukçu, Türk bankacüık sıstemının altyapısımn son yıllarda büyük bu- gelışme gösterdığını belırterek TCorfez'dekı sıcak durum nedenıyle şansımızı ıyı değerlendırebüırsek, çok kârlı bır ış olan Körfez bankacılığını yapabıunz" dedı. Dışbank hısse senetlenmn halka açılması dolayısıyla banka merkezınde bır toplantı düzenleyen tş Bankası Genel Müdurü Ünal Korukçu, bankaların başta borsa olmak üzere çalışabüeceklen bırçok sahanın olduğunu anlattı Yüzde 10 büyümeye göre kişi başına milli gelir 1969 dolar olarak hesaplanıyor DIE: Enflasyon 40ları bulurANKARA (Cumhnnyet Boroso) — Devlet Istaustık Enstıtüsu Başkanı Prof Orhan Güvenen, enflasyonun düşme tren- dıne grrdıgını belırterek, yıl sonu ıtıbany- la 12 ayhk fıyat artışının "4Xf\\ rakamlar- da gerçekleşme olasılıgının yuksek oldugtura" söyledı Yıl sonu ıubanyla bü- ytıme hızının da yüzde 10*un çok fazla al- tına ıneceğını sanmadığını da ıfade eden Güvenen, "Ancak Korfez knzı tam olarak •e geürir, enflasyon ve buynme uzennde ne gibi başka etkder yapar tam olarak şun- diden bUinemez" dedı Petrol zammının enflasyona etkisi Güvenen, dün düzenledığ) basın toplan tısında, petrol ürunlenne yapılan yüzde 10'luk bır zammın enflasyon üzennde 1 5 puan etkısı olduğunun hesaplandığını bıl- dırdı Güvenen, KtT fiyaüanna yapılan son zamlann da eylül ayı toptan fıyat endek- sını yuzde 1 2 oranında, tüketıcı endeksı- nı de yüzde 0 6 oranında arttıracağını be hrttı Güvenen, petrol fıyatlannın etkısıy- le ılgılı olarak şunlan söyledı "Petrol unnüerine yapuan ymzde 101ak zam fiyat endekslennde yuzde 1.5'lik ar- DİE BAŞKANI PROF. ORHAN GÜVENEN "Enflasyon duşme trendine girdi. Yıl sonu itibarıyla 12 ayhk fiyat artışının 40'h rakamlarda gerçekleşme olasılığı buyukî' "Yuzde 10 olarak açıklanan buyüme hızında yıbn ikinci yarısındaki gelişmelere gore çok fazla duşuş beklemiyoruz. Ekonomide yıhn ikinci yarısındaki gelişme sıfır olsa bile buyume hızı yuzde 5'in ustunde olacak. Turkiye yuzde 5'in altında bir buyumeyi kabullenemez!' lış geünyor. Ancak buna beklenü olgusu- nu dahıl etmryoruz. Halıyle beklentıler de etkılenıyor Okemızde uretıcı ve tüketıcı dengesı yetennce oluşmadıgı, kununlaşma eksık oldugu ıçın ekonomide bazı denge- sulıkler ortaya çıkıyor Petrole zam yapıl- dı dıye petrol gırdısı olanlar doğal olarak zam yapuklan gıbı petrol gırdısı hıç olma- yan da rasgele fıyat artnrmaya gıtmekte- <tb." Güvenen, enflasyondakı düşme trendı- nın devam ettınlebümesı ıçın yıhn gen ka- lan son dört ayı ıçınde devlet ve özel sek- törun ıyı bır koordınasyon ıçınde olması gerektığını vurguladı Güvenen, mülı gelır hesaplamalanyla ıl- gılı bügı venrken de yüzde 10 olarak açık- lanan buyume ruzında yıbn ıkıncı yarısın- daki gelişmelere göre de çok fazla bır dü- şuş beklenmedığını belırttı. Güvenen, yı- hn ıkıncı yarısında, ekonomıdekı gehşme- nın sıfır olması durumunda büe yıllık bu- yume hızının yüzde 5'ın ustünde olacağı- nı kaydettı Güvenen ayrıca "Turkıye yuı- de 5'ın altında bır buyumeyi kabnllene- mez" dıye konuştu Güvenen, yüzde 10 04'lük buyume hıa- na bağlı olarak kışı başına mıllı gelınn 1 969 dolar olarak hesaplandığını büdırdı Üçer ayhk milli gelir tahminleri Güvenen, DlE'nm arahk 1990'dan ıtıba- ren de uçer ayhk mıllı gelır tahminleri yap- maya başlayacağmı sözlenne ekledı Ha- ne halkı gelır ve tuketım harcamalarından yola çıkılarak yapılan gelır dağüımı araş- tırması sonuçlanna ılışkın aynntüı rapor- lann ekım ayında kamuoyuna açıklanaca- ğını da behrten Güvenen, bu çahşmamn bı- lımsel tutarhhğı konusunda bazı kuşkula- rı olduğunu söyledı Alandan gelen anket verüerınde tutarsızlıklar olduğunu kayde- den Güvenen, "Gelır dagüımı çalışmalannı ben unıversuede olsaydım yayımlainazdım" dedı Iş dünyasına 6 SHP vergisf Iştirak hisselerini ve gayri menkulleri satarak elde edilen gelirlerin vergiden muaf olmasını sağlayan Butçe Yasası maddesinin Anayasa Mahkemesi'nce iptaline ilişkin gerekçeli karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. ANKARA (ANKA) — Anaya- sa Mahkemesı, SHP'mn başvuru- su üzenne aldığı Butçe Yasası'nın dön maddesıyle ılgılı ıptal karar- lannın gerekçesını açıkladı Mah- keme, ıptal kararlannın, "Bntçe KannnıTna, butçe de ılgıb hnkam- ler dışında biçbir hnkam konalamaz" ıfadesının yer aldığı anayasanın 161'ıncı maddesıne da- yamlarak alındığını büdırdı Anayasa Mahkemesı'nın gerek- çeli karanmn Resmı Gazete'de ya- yımlanmasıyla şırketlenn ıştırak hısselenm ve gayn menkullenm satarak elde ettıklen kazançlann Kunımlar Vergısı'nden muaf ola- cağım öngören düzenleme bugün- den ıtıbaren yürürlükten kalktı Mahkememn gerekçeh karannda "Bütçe Yasası'nın 60'ıncı madde- sinin (B) fıkrasıyla (Kurumlar Ver- gısı muafîyeu tanıyan fıkra) 1989 yüında ışlevıra tamamlayan bu hükme yenıden uygulanacağı ön gorülerek hayatı>et kazandınl- maktadır Butçe yasalanyla yurur- lüktekı yasa kurallan değıştırüe- mez, kaldınlamaz ve yem kural- lar konulamaz Kurumlar Vergısı Yasası'na yenı bır kural ekleme nı- tehğmdekı b fıkrası, anayasanın 161'ınci maddesıne aykırıhk oluşturmaktadır" demldı Kurumlar Vergısı ıstısnasını or tadan kaldıran Anayasa Mahke- mesı kararı ış dünyasımn şımşek- leıam SHP'mn ustüne çekerken, başta TOBB olmak uzere ış çev- relennce ıptalle ortaya çıkan boş- luğun doldurulması ıçın yenı bır düzenlememn zorunlu olduğu sa- vunuluyor Mahye ve Gumrük Ba- kanı Adnan Kahvea ıse söz konu- su hukmün geçıa olduğunu ve ye- nılenmesının düşünülmedığını söylemıştı Ancak bakanhk bün- yesınde Kurumlar Vergısı ıstısna- sını yenıden oluşturmaya yönelık çahşmalar yürütüldüğü bıldı- nlıyor Bütçe Yasası'mn 60*100 madde- sinin ıthalde ahnacak Damga Res- mı hakkmda yasanın yururlük sü resmı uzatan (a) fıkrası üe hayat standardı esasına ılışkm fıkralan da Anayasa Mahkemesi'nce ana- yasanın 161'ıncı maddesıne aykı- n bulunarak ıptal edıldı Anayasa Mahkemesı, beledıye- ler ve ıl özel ıdarelerme bütçeden ayrılan payların ödenmesınden önce bu kuruluşlann borçlarınm kesüeceğım öngören Bütçe Yasa- sı'nın 16'ncı maddesını anayasaya aykınbuldu Genel butçe vergı ge- lırlen tahsılat toplamı üzennden beledıyelere ayrılan payların yüz- de 10*unu bütçeye gelır kaydetme- ye ve bütçemn yedek ödenek ter- tıbıne konulacak bu ödenegı nü- fuslan ve kalkınmışhk derecelen gıbı krıterlerı esas alarak beledı- yelere dağıtmaya Mahye ve Güm- rük Bakam'nı yetkılı kılan Bütçe Yasası'nın 17'ncı maddesı de ana- yasanın 161'mcı maddesıne aykı- rı bulunarak ıptal edüdı "WestLB" Türkiye'de Ekonomı Servısi — Baü Ahnan VVestdeutsche Landesbank (WestLB) Europa Türkıye'de hız- mete gırdı Aralık ayında tngüız Standart Chartered Bankia (SCB) ımzalanan bırhk arüaşması sonu- cu bankanın Avrupa'dakı tüm şu- belenru devralan "WestLB Euro- pa", anlaşma gereğı Standart Chartered'ın tstanbul ve tzmır'de- kı şubelennde de faahyete geçtı Banka, Türkıye'de buden fazla şu- be sahıbı ılk Alman bankası ola- rak hızmet verecek VVesLB Europa'nın bağlı oldu- ğu WestLB Gnıbu ağırhkh olarak dış tıcaret nnansmanı ve yatırım bankacüığı konularında faahyet göstenyor Bankanın 1989 vüında 177 müyar markhk (yaklaşık 205 tnlyon Türk Lırası) cırosu bulu- nuyor Kuzey Ren bölgesınde 158 mevduat bankasına da ortak bu- lunan ve Almanya'da yüda yakla- şık 63 5 mılyar marklık (110 tnl- yon Türk Lırası) tahvıl ıhracatı gerçekleştıren banka, Türkıye'de yatınm bankacüığı, dış tıcaret fi- nansroanı, kısa vadelı kredı ım- kânları konularında hızmet vere- cek Batı Ahnan bankası, tstanbul ve Izmır şubelennde Standart Chartered'ın 70 kışıhk eskı kad- rosuyla hızmet venneyı sürdüre- cek t l Gübreyeyüzde 3-8.5 zam ANKARA (AA) — Türkıye Zıraı Donatım Kurumu üe Tanm Kredı Kooperatıflen Merkez Bırlığı, kımyevı gubre fıyatlannı yenıden belırledı AA muhabırının aldığı bügıye göre 3 eylül pazartesı gününden ıtıbaren geçerh olan yem flyatlarla her ıkı kuruluş da kımyevı gübrenın satış fiyatına ortalama yüzde 3 ıla 8 5 oranlan arasında zam yaptı Bu arada, TZDK'ya bağlı bölge müdürluklenne de bölgemn özelhklenne göre fiyat behrleme yetkısı venldı Buna göre bölge müdürluklen dığer bayılenn satış durumlanna göTe her cıns gübremn satış fîyatında yüzde 10'a kadar tenzüat yapabüecek TZDK en son kımyevı gübre Fiyatına ıkı ay önce zam yapmıştı 'Küresel eşitsizlik' sorunu BNTnin Antalya toplantısında( küresel kalkınma sorunları' tartışılacak Ekononu Servisı — 1950'h yü- larda ortaya çıkan "kalkınma" kavramı, öteden ben Bırleşmış Mületler'ın ılgı alanına gınyor Üvesı olan mılletlenn çoğu "ax ge- hşmıs", "gelismekte olan", "yeni sanayüeşmış"' vb ülkelerde yaşa- yan BM, bünyesınde yer alan "kaflanma programı" kuruluşu çerçevesınde Antalya'da 7-9 eylul tanhlen arasında "Kuresel Kal- kınnıa Sonınlan" başlığı altında bır yuvarlak masa toplantısı du- zenlıyor Bu toplantıya >ukanda sözünü ettığımız gelismekte olan ülkderden çeşıüı pohtıkacı, bü rokrat ve ıktısatçılann yam sıra dünyada kalkınma sorunlanyla ü gılenen, kalkınma amaçh kredı ve- ren pek çok uluslararası kurulu- şun temsılcısı de katüacak Yuvar- lak masa toplantısında, beş çalış- ma grubu yer ahyor Bırıncı cahş- ma grubu, hem sıyasal hem de ekonomık açıdan pek çok ülkenın altüst olduğu bu dönemde, söz konusu temel değtşıkhklen ve bunlann ortaya çıkardığı yem un- surlan ınceleyecek Ikıncı gnıp, dünyadakı ekonomık değışımı ve bunun kalkınma ışbırlığıne etkı lenm ele alacak Bır başka gnıp, uluslararasılaşan pıyasalan ve pa- ra sıstemlerınm geleceğım ıncele- yecek Gelismekte olan ülkeler açısından gelecektekı en önemlı ıkı sorun, nüfus ve teknolojı Bu alandakı değışıklıklenn ınsan ge- hşımıne etkısı dördüncü çalışma grubunun konusu Beşıncı çalış- ma grubu ıse çevre ve kalkınma sonınlanm tartışacak Dünya Bankası'mn "1990 Yok- mlluk Raporo", 1980'h yillann "kalkınmakU olan ulkeler" açı- Yuvarlakmasada 140 kişi Bırleşmış Mületler Kalkınma Programı çerçevesınde Antalya'da duzenlenen "Kuresel Kalkınma Sonınlan" yuvarlak masa toplantısına, 30'dan fazlası Turk, yaklaşık 140 kışı katüacak 7-9 eylul tanhlen arasındakı toplantıyı Cumhurbaşkam Turgut Özal açacak Türkıve'den toplantıya Dışışlen Bakanı Alı Bozer, eskı Dışışlen Bakam Mesut Yılmaz gıbı polıtıkacılar, ekonomıden sorumlu yuksek duzeydekı burokratlar, tamnraış gazete yazarları, dıplornatlar, öğretım uyelen ve Rahmı Koç, Cem Boyner, Asil Nadır, Feyyaz Tokar, SelahatUn Beyazıt gıbı ısadamlan katıhyor Yabancılar arasında da çeşıüı uluslararası kuruluşlann yöneücılen, ekonomıstler, öğretım uyelen, gazetecı ve yazarlar, ısadamlan ve bakanlar bulunuyor Antalya'dakı toplantımn duzenlenmesıyle Bırleşmış Mületler Dış llışküer Dırektoru Dr Unel Kırdar ügılenıyor Toplantıya katüacak bazı yabancı tamnmış kışılerın adları ve unvanlan şöyle, Nicolas Aroıto-Barletta (Eskı Panama Devlet Başkanı), Francısco Sagastı (Dunya Bankası Stratejık Planlama Bölumu Başkanı), Makoto Tanıgucbi (OECD Genel Sekreter Yardımcısı), Peter VVallenberg (Uluslararası Tıcaret Odası Başkanı), Adnan Natase (Romanva Dışışlen Bakanı), Anzalı F. Muhammed (İMF Dış llışkıler Bölumu Muduru), Andrey Lukanov (Bulgarıstan Başbakanı), Ejıgu (Etıyopya Planlama Bakanı), Robert Maxwell (Yayıncı ışadamı), Al-Awadı (Kuvevt Planlama Bakanı) sindan neredeyse tumuyle "kayıp bir on yd" olduğunu ortaya koy- maktaydı Antalya'dakı BM top- lantısının düzenleyıcısı Dr. Unel Kırdar'ın toplantı ıçm hazırladı- ğı bıldın de bu gerçeğı butün açık- hğıyla vurguluyor 195O"den 1980'e kadar oldukca etkın bır bıçımde yurutulebüen uluslararası kalkın ma ışbırhğı, 1980-90 dönemınde büyuk ölcüde genledı Uluslara sındakı dengesızhk uçurumuna dönüştu Dr Kırdar'ın büdırısın- de yer alan çarpıcı venlen alt alta sıraladığımızda bu durum kesın- lık kazamyor • Gelismekte olan ulkelerin GSMH'sı, 1970-80'de yuzde 6-7 oranında artarken 1980-88 arasın- da bu oran yuzde l'm altında. • Latın Antenka ve Karayipler ve Afnka'da kişi başına milli ge- lir azalma egilımınde. • 1971'de BM en az gelışmış nl- kelenn savısmı 24 olarak belırie- mişken bu sayı 1990'da 42'ye yuk- selmış durumda. • Zengın ulkelerdeki yalnızca yıllık kışı başına milli gelır arüşı bik en yoksul aUcekrin toplam yd- hk kişi başına milli geUrinden da- ha yuksek. • Sanayıleşmış ulkelerdeki kişi başına gelır, en yoksul ulkekrin- kınden tam 50 kat fazla. Zengınler ve yoksullar arasında kı uçurum gıttıkçe açüır, dünya m- metlerı gıttıkçe daha fazla bınn- cüenn payına düşerken 1980-90 dönemırun en carpıcı gehşmelenn den bın de kalkınma ışbırlığınde görülen sürekh gerüeme. 'Borç batağı dönemi' Son on yülık dönerh, yoksul ul- keler ıçın aynı zamanda bır "borç batagT dönemi 1970'lerde serma- >e gelismekte olan ulkelere doğnı akarken bugun hareket tersıne çevnlmış durumda Gehşmekte olan 98 ülke ele ahnarak yapılan bır araştırma, bu ülkelerın 1983 1988 arasında 115 müyar do- lar net ödeme yaptıklannı göste- nyor Yoksullan gelecekte de çeşıth sorunlar bekhyor Ekonomık eşıt- sızlığe eklenen teknolojık eşıtsız hk, nüfus hareketlenndekı düzen- sızhk ve gelışmış sanayjlerın çöp- luğü olarak ekolojık dengelenn al- tüst olması 21 yüzyüda az gehş- raış ülkelenn en önemlı dertlen arasında Bırleşmış Mületler'ın Antalya'dakı toplantısı, kalkınma ışbırhğı, güney kuzey sorunları, çok taraflılık ükesı gıbı son 10 vü- da ıhmal edılmış kımı kavramları gundeme getınyor Ithalat işlemleri bir günlük durduANKARA (Cumhun>et Buro- su) — Malıye ve Gumruk Bakan- hğı dün tüm gümruklere gönder dığı bır genelge üe "kesm ithalat" ışlemlenm ıkıncı bır emre kadar durdurdu Durdurma kararırun Anayasa Mahkemesı'tun bütçe ya- sasının 60 maddesım ıptal etme- sı sonucu ıthalden ahnan yüzde 10 oranındakı damga resmınm hu- kuksal dayanağının ortadan kalk- ması sonucu alındığı büdınldı Normal olarak dunden ıtıbaren tüm ıthalat yüzde 10 oranındakı damga resmınden muaf hale gel- dı Vergı kaybımn önlenmesı ama- cıyla gümruk vergılen 15 puan arttırüdı tthalat ışlemlenne bu- gün yemden başlanması beklem- yor Edınüen bügıye göre, ıthalattan damga resrru ahnması uygulanma- sım öngören yasanın sûresı 1972 yümda sona ermıştı Bu uygula- ma GATT ılkelenne aykın oldu- ğu ıçm sürekh olarak GATTtan ayrıcalıklı uygulama ıznı ahnarak yapılan yasal duzenlemelerle uy- gulama 1987 yılına kadar getınl- mış ve 1988 ve 1989 yülannda ıse bütçe yasasına eklenen bır hü- kumle bırer yühk uzatma saglan- mıştı 1990 yılında da yıne Bütçe Yasası'mn 60 maddesıne eklenen bır hükumle uygulamarun 1990 yı- lı sonuna kadar sürmesı öngörül- muştu Ancak, çok sayıda vergı duzenlemesı öngören 60 madde Anayasa Mahkemesi'nce, anaya- saya aykın bulunarak ıptal edıldı- ğı ıçm damgaresmıusgulaması da yasal dayanaktan yoksun kaldı Anayasa Mahkemesı'mn gerek- çeh kararımn dunku Resmı Gaze- te'de yayımlanarak yururluğe gır- mesı uzenne tüm ıthalat (C1E) be- dehmn yüzde 10'u oranındakı damga vergısmden muaf hale gel- dı Bunun uzenne Malıye ve Güm- rük Bakanlıgı gunlük ortalama 5 mılyar lırayı bulan damga vergısı kaybuıı önlemek ıçm harekete geç- tı ve tum Turkıye gümruklenndekı kesm ıthalat ışlemlenmn durdu- rulmasım kararlaştırdı Gehşmeler üzenne Hazıne ve Dış Tıcaret Musteşarhğı üe Mah- ye ve Gümruk Bakanlıgı üst dü- zey yetküüennın yapuğj görüşme- ler sonucu ıthalattakı damga ver- gısı yükunun aynı oranda gumrük vergüenne yansıtılması kararlaş- tırüdı Ithal mallarımn gumruk veT- gısı ve fon tutarlanmn yukseltü mesı ıle ılgılı kararlar, Bakanlar Kurulu karan olarak Resmı Ga- zete'mn mükerrer sayısmda ya- vımlandı 6 APye üyelîk Türkiye'nin hakkı' Ekonomi Servisı — Devleı Planlama Teşküaü (DPT) tarafm- dan, Türkıye Araştırmalar Mer kezı'ne hazırlattınlan "Turluye'- nin sosyo ekonomık japısuun uç yeni AT uyesı Yunanıstan, tspan- ya ve Porteluz il« karşüaştırmalı analizi" adlı araştırmamn ara sp- nuçlan açıklandı Turkıve Araş- tırmalar Merkezı Başkam Prof DT Farnk Şen'ın yönetımındekı araştırmamn ara sonuçlanyla ıl- gılı raporda Turkıye'mn dığer üç yenı AT ulkesıne nazaran 1984'ten ıtıbaren daha dmamık bır gelışme surecı ıçınde bulundu- ğu vurgulandı F Almanya'nın başkentı Bonn'da bılımsel faalıyetlenm sürduren Turkıye Araştırmalar Merkezı tarafından yürütülen araştırmada, Türkıye'mn AT uye- hğme karşı getırüen argümanla- ra bılımsel bır temel oluşturma amacıyla adı geçen dön ulke do- kuz başlık altında karşılaştırmah olarak ıncelendı Turk ve Alman uzmarüardan oluşan bır grup tarafından yürü- tulen araştırmamn ara sonuçlan- na göre toplam GSYİH, Gayn Safi Sabıt Sermaye Yatınmlan, GSYtH'nın Sektörel Dağıhmı ve Dış Tıcaret konulannda Türkıye'- nın dığer uç ülkeye göre daha dı- namık bır gelışme ıçınde olduğu ortaya kondu IŞÇEMN EVRENINDEN ŞUKRAN KETENCİ İşçiler Barış İstiyor Bıgadıç Beledıyesı'nın 2 Kurtuluş Şenlığı programı kapsamırv da duzenlenen konserde spor sahası tamamen dolmuş, dışarı- da dınleyen buyuk bır kalabalık var Sanatçı Sadık Gurbüz hal- ka soruyor Savaş ısteyenler ses versın" seslenışıne çıt çık- mıyor 'Istemeyenler der demez, bınlerce ınsanın çok güçlü "ha- yır, hayır, hayır " haykırışı, Bıgadıç'ın gece sessızlığınde te- pelerden yankı yapıyor Konserden sonra yemekte Gurbüz'le konuşuyoruz "Bırılen halkın duygularını, savaş ıstemedığını, bırılerıne duyurmalı" dı- yor Yörenın her kesımden temsılcılennın bulunduğu yemek ma- sasında, koyu bır tartışma başlıyor Demokrasılerde halkın sesını yansıtacak bırılen demokrattk örgutlenmelerdır En başında da sıyası partıler ve sendıkalar akla gelır Anayasamıza gore tarafsız Cumhurbaşkanımızın asker gonderme ve asker çağırma konusunda karar alınması ıçın tav- sıyede bulunduğu, ANAP'lı parlamenterlerın bu tavsıyenın ge- reğını yerıne getırdıklerı bır aşamada sıyası partıler ne yapabı- lır^ Muhalefet partılerının demeçler boyutunöa yapabılecekle- nnı yaptıklannı, yetkıye karşı çıkıp savaşa gırılmemesı konusunda uyanda bulunduklannı hep bırtıkte ızlıyoruz Ancak onların eleştın ve uyanlan ıkiıdarın polıtıkasında bır degışıklık getırmıyor Mu- halefet partılerı anlayamadığımız bır bıçımde sıyası ıktıdarı uyar- ma konusunda başkaca hıçbır yolu denemıyorlar Orneğın hal- kın savaş ıstemedığını, sıyası ıktıdarın yuzüne çarpacak, yasal demokratık tepkı yollarını, eylemlerını hıç denemıyorlar Orne- ğın SHP^Iı pariamenterler, Bayrampaşa Beledryesı seçım sonucu hezımetının partı ıçı hesaplaşmasına öylesıne dalmışlar kı şu gunlerde kendı beledıyelerının ve kendı seçım yörelennın arka arkaya gelen kurtuluş şenlıklerı toplantılarının hıçbırıne bıldır- me zahmetıne dahı katlanmaksızın katılmadılar Oysa '1 Eylül Dunya Barış Gunü' ıle çakışmasıyla halkın özlemlerını dıle ge- tıren etkılı barış yuruyuşlerı, barış konulu toplantı ve paneller Susurluk Çan, Bıgadıç'te ne kadar da çok renklı katılımlı oldu Halkın savaş ıstemedığını sıyası ıktıdarın yuzune çarpmak ıçın bundan ıyı fırsat mı olurdu? Yapılan tüm kamuoyu araştırmaları halkın ' Kore dönemi" benzen bır ortamdan ne kadar uzakta olduğunu göstenyor Irak'- ın geleceğınde paylaşımında karar sahıbı olma duşlennın pe- şınden gıtmedığını savaşa bulaşılmasını ıstemedığını çarpıcı bır bıçımde sergılıyor Bız karşılaştığımız ışçı kesımtndekı gozlem- lerımızden, ışçılerın daha da bılınçh ve kararlı savaşa karşı ol- duklarını söyleyebılıyoruz İşçiler şımdıden bedelını ödemeye başladıkları gelışmelerden son derece tedırgın barış ıstıyoriar Sendıkalarının uzerlenne düşen görevı yapmasını ıstıyoriar Iş- çı sendıkaları ışçılerın çıkar örgütu olmalannın doğal bır sonu- cu ve gereğı olarak bütun dünyada savaştan değıl, hep barış- tan yanadırlar Bu doğrultuda etkılı görev yapma sorumlulukla- rı vardır Türk-lş'ın de Turkıye ışçı sınrhnın şu anda faalıyette olan en yetkılı ışçı örgütü olarak, savaşa karşı, ışçının barış ıstemını yan- sıtan, etkılı ıktıdarı caydırıcı polıtıkalar gelıştırme görev ve so- rumluluğu var Turk-lş ne yapıyor'' Turk-lş muhalefet partılerı- nın yaptığı kadarını bıle yapmıyor Türk-lş Türkıye'dekı ışçıle- rın bırıcık çıkar örgütu değılmış gıbı yokmuş gıbı olaylara seyir- cı davranıyor Türk-lş yönetıcılerı bır tatılden bır dığerıne, bır dış gezıden dığerıne koşturarak ortalıkta gorunmeyerek sorumlu- luktan kaçmak ıstıyoriar Belkı de sendıkacılık ömürlerının kı- saldığını göruyorlar Son ıkbal gunlerınde sıkıntı çekmekiense, yararlanılabılecek son nımetlerın payını almaya çalışıyorlar Doğrusu 1963'lü yıllardan bu yana gelışımını ızlemeye çalış- tığımız sendıkacılık yaşamında sendıkacılann sendıkal görev ve ışlevden bu kadar kopuk, bu kadar aldırmaz, sorumsuz davran- dıkları bır başka donemı anımsamıyoruz Belkı 12 Eylül sonra- sının ılk yılları dıyeceksınız Hıç oimazsa o gunler ıçın daha açık yasaklar, ağır bır ottam ve korku vardı Şımdıkı dağınıklığa, ko- pukluğa, ılgısızlığe bız gerekçe ve açıklama bulamıyoruz * Sokaktakı her ınsan, her karşı karşıya geldığınde bırbınne sa- vaş tehlıkesınden söz edıyor Korkusunu dıle getırıp, ne yapıla- bıleceğı, ne olabıleceğı konusunda bılgı edınmeye çalışıyor Türk-lş, sıyası ıktıdar uzerınde, ışçı ıstemı doğrultusunda, sen- dıkal ışlevının ve sorumluluğunun gereğı banşçı polıtıkalar ıçın etkılı olacak eylemlerı kotarmak ıçın ne yaptı'' Doğru durust ış- çı tepkısını yansıtacak, ışçı tabanın hükümetın ızledığı polıtıka- yı onaylamadığını ortaya koyacak açıklamaları bıle yok Savaş olasılığı ıle bırtıkte hükümet ıkı önemlı grev erteledı Bazı sen- dıkal hakların kullanımı tehlıkeye duştü Türk-lş onlara dahı bır cıddı tepkı duşunmedı Gıderek halen toplusözleşme masasın- daolan butün toplusözleşme goruşmelennı etkıleyecek toplu- pazariık ve grev haklarını kısıtlayacak hukümet uygulamaları- na karşı ahnacak onlemler ızlenecek ortak polıtıkalar ıçın çare arayışı da yok Boyle bır donemde Türk-lş Başkanlar Kurulu'- nun toplanmayışı, sendıkalar ve tabanları ıle hıçbır ıletışım ku- rulmayışı akıl alır gıbı değıl Sankı 12 Eylül'ün ılk yıllarındakı gıbı gızlı bırtakım genelge- lerle sendıkalar sendıkal faalıyetten alıkonmuş gıbıler Ortalık- ta öyle bır gızlı genelge falan yok tabıı Aylardır hıçbır olağan sendıkal faalıyet ve ışlev de yok Kıtle eylemlerınden vazgeç- tık, kamuoyuna ışçı sesını yansıtacak topiantıları unuttuk, sen- dıkal eğıtım çalışmalannı ışçılerle karşı karşıya yüz yüze gelı- nebılecek her tur topiantıları kestıler Oğrencıler olmasa maa- rıf ne guzel ıdare edılırdı' dıyen Bakan gıbı "işçiler olmadan" sendıkacılığı yürütmek ıster gıbıler Nasıl ve nereye kadar? Asil Nadir'e Dışişleridesteği ANKARA (ANKA)—Dışışlen Bakanlıgı, Asü Nadır'ın yönetım kurulubaşkanı olduğu Polly Peck firması hakkında lngüız ve Rum basırunda çıkanyazılan etkısız kü mak ıçm devreye gırdı Dışışlen SözcusuMurat Sungar, haftalık olağan basın toplantısın- dabır gazetecmmAsü Nadır'ekar- şı Rum vebazı Ingıkz va>ın organ- lannda başlatüan kampanyaya ılış kmsorusunuyanıüarkensoz konu- su kampanyanlnRumlann kışkirt malan ıle başladığını vurgulay arak ozetleşoylededı "Büdıgıııız gıbı AsU Nadır'ın KKTC'de onemli yatınmlan raev- cuttnr. Yıllardan ben Guney, Ku- zey'e amansız bır ekonomık am- bargo uygulamaktadır. \si) Na- dir'ın bu yatınmlan, bu ambargo- nun zaraıianm hem hafıfletmeye vakıf avnızamandaKKTCekono- nmıne bır havatıvet geüren y»ü- nmbrdır. Dolavısıvia Asil Nadir'e yöneltilen bu kampanya esasıtiba- nyla Kuzey 'ın ekonomısını çokert- meye muteveccıh bır evlemdır. Bu konunun, bu yonune ıigılılenn dik- katlennı çekıyoruz ve gelişmeleri dıkkatleızlıvoruz Geregınde tek- rar teşebbuslerde bulunacagız." Dışışlen Sözcusu Murat Sungar, Kıbns Rum kesımmın Asü Nadır'e karşı takındığı tutumu açık bır bı- çımde ortava koyan Rum Temsıl- cıler Meclisi Dışışlerı Komısyonu Başkam AlexeıBelanov'unbırkaç gun önce yapüan bır toplantıda yaptığı konuşmayı hatırlattı Ko- mısyon başkanı, söz konusu top- lanuda''Nadır'ın huıun kesümesi ıçın" ahnacak önlemlerden söz ederekAsüNadırveşırketlerınıbır 'nlusal tehdıt' olarak nıtelemıştı Sanayihız kesti ANKARA (ANKA) — Sanayi uretım endeksındekı gelışme hızı, yıhn ıkıncı çeyreğmde ılk çeyreğe göre yavaşladı Devlet lstatıstık Enstıtusü (DtE), yüm ıkına üç ay- hk dönemınde sanayi üretım en deksımn geçen yıhn aynı dönemı- ne göre yuzde 9 7 arttığmı açık- ladı Ilk çeyrekte geçen yıla gore hesaplanan hız ıse yuzde 11 1 ol muştu DlE'nın açıklamasına göre top- Ingıltere'de Au-Pair olarak hem çalışıp hem Ingılızce oğrenme ımkânı. Mür: Jotı 157 24 44 (Sabah 9-10 arası) lamda yüzde 9 7 olarak hesapla- nan ıkına çeyrektekı üretım en- deksındekı buyume, kamu sektft- ründe yüzde 11, özel sektörde yüzde 8 6 düzeyınde gerçekleştı Üretım endeksının yüm ıkıncı uç ayındakı hızı madencüık sek- töründe yuzde 2 1, ımalat sanayı- ınde yuzde 10 6, enerjıde ıse yuz- de 8 1 olarak hesaplandı DtE verüenne göre sanayi üre- tım endeksı, ıkıncı çeyrekte ük çeyreğe oranla genledı Endeks, nısan, mayıs ve hazıran aylann- da ocak, şubat ve man aylanna göre bınde 5 azaldı Behrtılen dö- nenüer ıtıbanyle kamu sektörü endeksmde yüzde 2 6 azalma olurken özel sektör endeksı yüz- de 1 buyüdü
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle