01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET/2 OLAYLAR VEGÖRÜŞLER 6 EYLÜL 1990 Adalet: Y arlığımıxm Temeli! ToplumsaJ erdem sayılan adalet; hukukun amacı, yargının ereği, devletin temelidir. Bu ozelliğiyle tum ulusal değerlerin dayanağı, özgürluğun ve eşitliğin kaynağıdır. Anayasanın ölümsüz ülküsüdür. En sağlıklı guvence niteliğini korudukça daha doyurucu olacak, daha kutsal bilınecektir. YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN Hukukçu 1990-1991 Adalet Yılı'nın acıldığı bugunde, ışlev- lennı özvenyle yenne getırmeye çalışan yargı organ- larının ozeleştm yapmalarında buyuk bır zorunlu- luk \e yarar vardır Curahunyeunuzın kuruluşun- dan bu yana hükumet programlarında a>nı sözler yınelenır, yetküıler de aynı sorunlara değınırler Hu- kuksal sorunlarunız, yetersız atılımlar, kararsız adımlarla yıllardan ben sûrmektedır Adalete su- samış ınsanlar, a> kınlıklardan, çehşkılerden yakın- makta, halk dılınde "mahkeme kapısı" sözlen>le anlatılan, uzayıp gıden davalar umutsuzluk ve kır- gınlık yaratmaktadır Adaletın gecıkmesı adaletsız- lık olarak yansımaktadır Hızh, doyurucu ve az gı derlı adalet, ulusal bır özlern olarak duyarlı her k]- şıyı duşundurmektedır Hukuk reformnnun gerçek- lcşmemesı, Ataturk'un başlatrjgı hukuk devnmının, ozellıkle laık hukukun sıvasal odunlerle jozlaştı- nlması uzuntulere neden olmaktadır Hukuk an- layışımn değıştırılmesıjle başlayan yenılenmede egıtıra-oğretım en onemlı alanı oltıştururken şim- dılerde hukukçu vetışünlmesıne sıradan bır ış gıbi bakılmakla, hukukçular da sonımluluklannın ge- regıne uygun bır tutum ıçınde gonılmeraektedır. Anayasa hazırlanırken ılgılenılmemış, önerı, eleş tırı geürılmemış, karşılaşılan olumsuzluklar üzenn- de durulmamıştır Yansızlık, yasal konum, sıyaset yasağı gıbı du- rumlar yanlış değerlendınlerek ulusal konularda gö- rev savılacak göruş açıklamaktan kaçınılmış, ses- sızlık yeğlenerek bozuk yapılanmalara neden olun- muştur Hukukçulann buyük bölümiınun, unıver- sıtelenn suskunluğu sûrmektedır Izlenen tuturnun olumlu karşılanması oianaksızdır Demokratık ya- şam, çağdaş bukuk devletı, us ve bılımın önculu- ğünde banşın, uygarlığın, gerçek gelışmışlığın ay- dınlığını yaşaar Yüksek Hâkımler Kurulu'nun ka- patılması sırasında aydınlarm ve hukukçulann umursamazlığı anımsanırsa bugünku yakınmaların sorumlulan kolaylıkla saptanır Hukuksal sorun- larda halkın payı yoktur. Yasalann yapımjyla baş- layan sureçte vargıçlann, savcılann >e avukatlann daha çok sorumJuluğu bulunmaktadır. Nasıl ünı- versıte özerkhğe yaraşır durumda olacaksa, yargı organları da bağımsızlığa yaraşır tutumlanndan ödün vermeyeceklerdır Adaletten, adalet ıçın bıle ödün venlemez Adalet duygusu "Adalet devletin temehdır" özdeyışı bıtımsız bır özlemı anlatüğı ölçude adaletın devlet yaşamında- kı önemını ve değennı açıklarnakta, bağlıhğı, say- gmlıgı ve yöcelığı vansıtmaktadır Bu bağlamda açık yureklıbkle, ıçtenlıkle "Adaletın gerçekten ternel olup olmadığı"nı tartışmak gerekır Adaletı sayı- >or muyuz, adalete güvenıyor muyuz, adalet bek- lenenlen venyor mu, bıreyler, görevlıler ve toplura olarak uzerımıze duşenlen yapıyor muyuz, yoksa ıkıyuzlulük mu yapıyoruz'' Bu sorulann yanıtlan değışık olsa da hepınuzı kusurlu ve sorumlu kılan sonuçlar kaçınılmazdır Adalet, eşıt, hızlı ve dovu- rucu değılse hepımız suçlu sayüınz. Adalet, baslan- gıçta guvenlıkle bırlıkte hukukun amacıdır Doğa sı yönünden adalet, en soylu ıçgüdudur Bunu her- kesten çok hukukçular duyacak ve yurttaslarla pay lasmayı kıvanç nedenı sayacaklardır Böylece hu- kuku çağdaş, uygar ve guçlu kılacaklardır Guven- lıkle özgurlük arasındakı dengeyı sağlayan hukuk, adaletı gerçekleştırdığı oranda benımsenır Yoksa yasalara venık duşerek değerını >ıtınr Dolet, yal- au ve her şeyden once hukuka bağhdır. Hukukun gerçekten egemen olması ıstenıyorsa adalete hızmet edıp olanak verdıkçe msanlığa hızmet etmış sayı- lacağını unutmamak gerekır Insaua değer ve on- celik verme>en hukuk, teknolojının arkasında ka- hr ve yadsınır. Adaleü sağlamayan ve kornraayan bukuk, hukuk değildır. Hukukun üstünluğu ılkesımn özetledığı çağdaş hukuk devletı ve yaşama hukukun egemen olması, adalet öğesıyle anlara kazanır Yönetımın hukuka bağhlık ve saygısı, tüm eylem ve ışlemJerın hukuka uygunluğu ölçüsu yanında hukukun başlıca guvence bıündığı devlet düzem, kımlığınde "hukuk devletı" yazüı olan devlettır Yalnız yasama, ytırutme ve >argı organlannın değıl tum gerçek ve tüzelkışılenn hu- kuka karşı özen ıçmde bulunduklan modern bır or- tam, bu tür devlettır Temel haklar ve özgürlükler anayasal guvencelerle tanınmış, erkler aynlığı ke- suüıkle sağlanmış, yurutmenın yasamayla bırlıkte yargısal denetımı gerçekleştınlmış, adalet her ko- nuda ve her alanda sunulmuş ıse hukuk devletı söz- de kalmamış, yasama geçınlmış olur Böyle bır dev- lette hem "ulusal egemenlık, ulusal ıstenç"ten söz edılıp hem de bunların kaynağı olan hukuk yadsı namaz Böyle çelışkıler olmaz Hukuka, yargıya, adalete komut venlmez Kımse devlet yenne geçe- mez Kımse devlet değildır İnsana saygı, hoşgönı ve anlayış, demokrasmın özü olan adaletın gereğı dır Bu nedenle hukuk, bırakanlar ve alanlar ıçın en değerlı mıras sayüu- Sosyal barışın da aracı olan hukuk, yasam savaşının bıümı olarak adaletı ku- rumlaştırır özgürluk ve onura dayanan hukukun ulkusü adaletür Adaletın ülkusu (ıdeolojısı) ve po- lıtıkası da yalnızca adalettır Yeryuzunun düzenle- yıcısı olarak köktendıncı akımlara karşı geleceğı- mızı kurup kurtaracak olan da en saygı urünü olan adaletle hukuktur Adaletın varlığı, devletin varlığıdır Adalet var- sa devlet vardır Adaletın bağımsıziığı sözuyle yar gının bağımsıziığı amaçlamr Kımı zaman adalet ve yargı eşanlamla amhr Yargısı bağımsız olmayan devletın bağımsızlığırun söz konusu edılmeyecegı gerçeğı, adaletın toplumun onuru ve namusu sayıl- masındandır Yargı bağımsızlığıvla bırlıkte yargıç guvencesı, hukuk devletınin geçerlık koşuludur. En guçlu güvence de ulusun bılıncı ve bağlılığıdır Ada- let ve özgürluk, berumsenıp kökleştıkçe, paylaşılıp yaşandıkça sonsuzlaşır Yaşatılmayan özgürluk >a- şanmayacağı ıçın, msan hak ve özgurluklen konu- sunda duyarlı olmak zorundayız Sonuç Adaletın temel olması demek, hukuk devletı, hu- kukun üstünlüğt), ınsan hak ve özgürlüklennın ko- runması, evrensel hukuk kurallarımn yasamın tek ölçüsü aiınması, yargı denetımı olgularımn kunım- laşması, hepsımn adaletın gerçekleşıTiesıne ozgulen- mesı demektır Adalet, anayasamn özu ve ruhudur Kendisı ıçın adalet dılevenın baskalanndan adalet esirgemesı ıse ınsan dogasının en kara yanıdır. Ada- let düşuncesı, sıyasal ve ekonomık sınırları değışti- ren guç dengesının hukuka ustün gelmesım önler ve hukukun egemenlığmı gerçek mutluluk olarak tattunr Adalet güçlülenn aracı değildır Herkesın yaşam umududur Kımın ne zaman, nerede, nasıl adalete gereksınım duyacağı onceden kestınlemez Adale- tın olduğu yerde kötuluk, volsuzluk, ahlaksızlık, haksızlık olmaz. Adalet, hukukun ustunluğunun ya şamda gerçekleşmesıdır Adalet yalnız hukuk-yargı alanında değıl, her alanda gerçekleşırse gönendın- cı olur Modern devletin dayanacağı en bıiyuk guç, adalettır Hukukta reform, adalet bunalımını ön- leyecekür Güçler-erkler ayrılığımn yargıya karşı de- ğışmesı devletı yıkıma götürür Yargıda sav, savun ma ve karar uçlüsunün bırbınnden öncelığı ve üs- tünluğu yoktur Savunma da adaletın temebdır Devletin yerıne geurmesı zorunlu en kutsal ödevı, adalet dağıtımıdır ToplumsaJ bılınc, ulusal ülkü sa- yılan adalet, bağımsızlık, özgurlük ve guvenden ay- rılamaz. Kımı zaman da adlıye (adalet örgutü) ıle esanlamh anılan adalet kımseden ıstekte bulunmaz, kımseye sığmmaz, kımseye yaranmaz O, herkesın güvencıdır Adaletı gerçekten yaşamak ıstıyorsak, ulusal hu- kuku somutlaştırarak bır hukuk anıtı olması gere- ken özu de sözu de adalet bılınecek bu- anayasayı ulusumuza kazandırma çalışmalarına ıvedı bıçım- de başlamalıdır İnsana değer ve oncelık tanıyan ge hşmelere uyumlu kurallarla hak ve ozgürluklen güç- lendırmelı, bağımsız yargı, bağımsız barolarla ger çek hukuk devletını yaşamalıyız EVET/HAYIR OKTAYAKBAL Atatüric SavaşBirFelakettir Diyelım kı ANAP grubu Bay Turgut Ozal'ın ıstedığı yetkılerı ver- dı Savaş ılan etmek dışında her türtü karar almak yetkısını Ak- bulut hükumetı elde ettı Akbulut demek, Özal demektır Bu yet- kılerı Başbakan ıstemedı kı Çankaya'da oturan kışı ıstedı Kım mı kullanacak bunları' Akbulut değıl Ozal' Ozal şöyle yapın dı- yecek Akbulut da o dedıklerını uygulayacak Her şey bu kadar açık Yıne dıyelım kı Turk-lrak sınırında bır olay patlak verdı Bır ta- kım kışıler sınır karakollarımıza saldırdı Işte sıze neden' 7 Boyle bır olay duzenleyıp uygulamak hıç de zor değildır Nasıl olsa Bay özal Körfez savaşında yer almak ıçın bır bahane arıyor görün- tüsü venyor Al sana bahane 1 Türkıye kanlı bır çıkmazın ıçıne ıtıldığınde neler mı olur 1 ? Ön- ce bütün ülkede sıkıyönetım ılan edılır Bugune dek yazdıkları- mızı yazamaz hale gelırız Muhalefet de Inonu su Demırel'ı Ece- vıt'ı ılesusturulur Konuşmak ısteyen karşı çıkmaya kalkışan göz- altına alınır, tutuklanır Daha beterı bır savaş sırasında bozgun- culuk ettığı suçlamasıyla vatan haını sayılır Kentler, kasabalar bombalanırken, sılahlı kuvvetler duşmanla çarpışırken sız kal- kıp da barışçılık yapamazsınız Neden böyle bır çıkmaza gırdık dıyemezsınız Kımse savaş ıstemıyor Basının çok büyük bır bölümü, aklı ba- şında gerçeklerı bılen yazarlann hemen hepsı bılım adamları, ışadamları, çeşıtlı meslek odaları, derneklen, herkes herkes sa- vaşa karşı, barıştan yana Boyleyken bır tek adarn kımbılır hangı hesapların etkısıyle Turk askerını çöllere yollatmayı yararlı go- rür gıbı ANAP grubu üyelerı şunu tyı bılsınler, verdıklerı yanlış bır karar kendılerıne buyük sorumluluk yukleyecektır Bunun he- sabı da enınde sonunda kendılerınden sorulacaktır Ikıncı Dunya Savaşı oncesınde, Avrupa'da kara bulutların her yanı sarmaya başladığı günlerde bakın Mustafa Kemal Ataturk bır arkadaşına ne demış 'Bır savaş çıktığı takdırde, kanımca yansız kalmalıyız O za- man bırçok fırtınalar kopacak Devlet gemısını gayet ustaca yö- neterek ışın ıçınden sıyrılmaya çalışılmalıdır" Özal'ın kulağına kupe olacak bır başka anı Bırısı 'Fransa ge- leneksel dostumuzdur' deyınce ona şu yanrtı vermış Türkun geleneksel dostu yoktur Çıkarlar ortak olunca Avru- palılar hemen buna geleneksel dostluk' ısmını vermışlerdır" Bır başka, anlam dolu bır anı Anlatan Hamdullah Suphı "Mıllı Mucadele bıtmış, ordularımız Merıç sularına dayanmış- tı Çankayadaoturuyorduk Ataturk ün Selanık'ten çocukluk ar- kadaşı Nurı Conker dedı kı Paşam ne duruyorsunuz? Her şey elınızde, Selanık tekı evınız boş duruyor Bır sözünüzle orada otu- rabılırsınız, sıze kım engel olabılır 1 Ataturk hepımızın yüzüne baktı ve şunları soyledı 'Boyle bır hareket butün Avrupa'yı aleyhımı- ze bırleşmeye sevk eder Buyuk bır mucadele tyı bır bıçımde sona erdı Tehhkelı bır maceraya atılamam' " Atatürk'un devlet adamlığına örnek bır sözünü daha Bay Özal'a, Bay Özal'ın yetkı ısteklerını ayakta alkışlayan ANAP mıl- letvekıllerıne sunmakta yarar göruyorum ' Bızım heyecan ve acele ıle değıl, belkı ılerısını görerek sağ- duyu ıle hareket etmemtz ve hatta zorunluğumuz vardır" Hıtler ve Mussolını ıçın dedıklerı "Yakın bır gelecekte savaşa dalacaklardır Dalacaklardır, çünkü asker değıllerdır, savaş ne demektır bılmezler Savaş bır felakettır, hele bu ıkı müttefık ıçın ölumdur" Asker olmayan, savaş nedır bılmeyen yönetıcıler her zaman, her ulkede felaket getırırler Buyük asker, buyuk devrımcı, aynı zamanda buyuk barış adamı Ataturk'ün 'Içte barış, dışta barış' sozlerı boş bır slogan değildır KONYALILAR Her yıl yapmakta olduğumuz geleneksel Konyaspor gecesı bu yıl 9 Eylul 1990 Pazar gunu akşamı Taksım Buyuk Maksım gazınosunda yapılacaktır Duşuncelerımızın temeli bırlık, berabertık ve sosyal dayanışmamn sureklı olması esasına dayandığından Istanbul'da yapılacak Konyaspor gecemızde Konyalı hemşerılerımızın ve Konya'yı seven dostlarımızın bızı yalnız bırakmayıp onurlandırmalarını beklıyoruz Gereklı malumat için: Mak Yuk Muh Bayram Camcı T Denızcılık Işlet Genel Mudur Yardımcısı Tel 144 72 67 / 144 76 01 Konyaspor Kulubü Başkanı ALGUN TUNÇALP MEVLİT ve TEŞEKKÜR 17 Temmuz 1990 tarıhınde vefat eden EROLİLHAMİ KULEN ıçın ölümünün 52'ncı gunüne tesadüf eden 6 Eylül 1990 Perşembe gunu ıkmdı namazından sonra Teşvıkıye Camısı'nde okutulacak mevude kendısını sevenler tanıyanlar ve bütün dın kardeşlenmız davetlıdır Bu vesıleyle cenazesme ıştırak eden, telefonla taayette bulunan, çıçek gönderen ve havır kurumlanna bağışta bulunanlara da a>nca teşekkur ederız EKREM KULEN VE OCULLARI KOLLEKTİF ŞIRKETt BELGL> KILE1N \ argı Kararııu Hiçe Sayan Onııan Sınırlaması Kesmleşmış devlet ormanı sınırlannı değıştıren orman sınırlaması kararlan almak, yasal orman sınırlaması yapmak değıl sınırlamacılık oynamaktır. "Adalet mülkün temehdır" kuralı ıle alay etmektır,adaletındemülkündetemelını dınamıtlemektır; kamu hizmetınegölgeduşürmektır. H. AVNÎ USLUOĞLU AnkaraBarosuAvukatlarından Bılındığı gıbı 4785 savılı, bazı ormanlan, hıçbır ışlem ve bıldınme gerek kalmadan devletleştıren yasanın yûrûrlük tanhı olan 13 7 1945 gunundenönceyapılmış bulunan orman tahdıtien, devletieşmış olma yönü- nü de çözen, özel orman sahıbını de devletı debağlayıcı yanı olan orman tahdıdı (sınır- laması - kadastrosu) değildır Bu nedenledır kı bu dönemde orman tahdıdıne dayanıla- rak yapılmış yer, orman tahdıdının dışında- dır, derulemez Bu dönemde, orman tahdıdı sadece devlet ormanlan ıçın söz konusu ıdı, ozel onnanlar bu uğraşının dışında kabyor- du 4785 sayılı devletleştırme yasası yürûrlü- ğe gırdıkten sonrakı dönemde yapılan or- man tahdıtien (sınırlamalan) yıne 3116 sayı- lı Onman Kanunu uyannca yapıidığından ve bu yasa sadece devlet ormanlannın tah- dıdının yapüması görevmı Orman Tahdıt Komısyonîan'na vermış oJduğundan 6831 saytlı Orman Yasası'nın yürûrluğe gırdığı tanhe kadar yapılmış bulunan orman sınır- lamalannda da yıne sadece devlet ormanla nnın sınırlaması yapılageldı Ancak bu sınırlamalarda eskı devlet or- manlan ıle devletleşme yoluyla devlet or- manı durumuna dönüşmüş şahıs ormanJa- nnın da sınırlamasının yapılmış bulundu- ğunu ve devlet ormanı sınırlamalannın bu ıkı tûr, hatta 3116 sayılı Orman Kanu- nu'nun geçıcı maddesıne göre ıstımlak edı- lerek devlet ormanına katılmış ormanlan da ıçınealarak yapıldığı bılmır Bu nedenle- dır kı, 13.7.1945 gfinfinden sonra > apılmış bır orman sınırlamasıiKİa devlet ormanı sınırı be- lirmiş ve kesınleşmiş ıse bu yerde bu sınınn dı- şında devlet ormanı aramak, hele heie unutul- muş gibi hizınete gölge düşüren darraoışlara yönelmek hukukla bağdaşnıaz. 8 9 1956tanhındeyayımlanarakyürûrlü- ğe gırmış bulunan 6831 sayılı kanun döne- mınde yapılmış olan orman sınırlamalan (Devlet ormanlan dışındakı tüm ormanlık alanlann da tahdıdı görevmı Tahdıt Ka- dastro Komısyonlanna veren bu yasa hükmü nedenıyle) ormanlann mâlkiyet yö- nünü de belirleyerek yapılır, yapılmaktadır Yanı şurası devlet ormanıdır, şurası tüzel kışıhğı haız kamu kurumu ormanıdır, şura- sı özel ormandır. şeklınde belırlenerek bu hızmet görevlı Orman Kadastro Komıs- yonlan'ncayürutûlmektedır. Gölge dfişfirmek... Canının ıstedığı zaman, hele hele Orman Kanunu'nun (2/B) maddesı uygulaması ıçın orman alanına gelındığınde veeskı tah- dıdın arazıye aplıkesınde ve bunu defalarca (1744,2896,3302.3373 sayılı yasalarla değı- şen -2/B- maddesı uygulamasını fırsat bıle- rek) uygulamada orman sınırlaması ılanı da yaparak kesınleşmiş derlet ormanı sınırları- nı değiştiren orman sınıriaması kararları al- mak yasal orman sımrlaması yapmak değıl, sınırlamacılık oynamaktır "Adalet mul- kûn temehdır" kuralı ıle alay etmektır, ada- letın de mülkun de temelını dınamıtlemek- ör, kamu hizmetıne golge düşürmekür Bu uygulamalara dönuk pek çok örnek- ler olduğunu ılgılenenler bılırler, hatta gö- revlıler ıçmde bunu hızmet zannedenler de vardır 1 Bunun tehhkelı yanı mahkemelen de yamltabılmelenndedır Anayasa'nın 123 maddesını çığnemeye- lım, buna uyalım, yargı organlannın karar- lannı yenne getırmek, bu kararlara kesın- hkle uymak ıdarenın görevıdır, tersıne dav- ramş suçtur, hele, bıle bıle tekrarlanırsa anayasayı ıhlaleyonelık suçtur Öv le ıse ıdarenınbirorganıolanOrman Kadastro Komisyonları mahkeme üamlanna u>mak, tersıne bir karar almamak zornnlu- ğundadırlar. Varsayalım kı bır yenn devlet onnanı ol- madığı hakkında mahkeme ılamı mevcut ya da kesınleşmiş ve 13 7 1945 günûnden son- ra oluşmuş bır orman smırlamasıyla bu ye- nn devlet ormanı sınırlan dışında olduğu bılınıyor Burayı devlet onnanı sınırlan ıcı- ne alan bır orman sınırlaması yapılsa ve bel- h usullerle ılan edılse, buna mılyonda bır ıh- tımal dahı düşünemeyecek durumdakı ma- hk, habersızlığı yüzünden ıtıraz davası aç- mamış olsa bu son orman sınırlaması kesın- leşecek mıdır0 Orman Idaresı'nm bu yer hakkında ma- lıklen aleyhıne 1945 yılındamen'ı müdaha- le davası açtığı, yanı yer senın değıl devletin ormamdır dedığı ve daha sonra bu davasın- dan vazgeçtığı veferagat sebebıyle bu dava- nın reddedıldığı anlaşılıyor Bu davanın reddı olayını belgeleyen ılâm eğer 13 7 1945 günûnden once kesmleşmış ıse davaya ko- nu yenn bu tanhte 4785 sayılı kanun ıle dev- lete geçtığı, vanı devletleştığı çekışmeye meydan vermeyecek açıkhkta ve görünüm- dedır Bozma ılamına katılmamak mum- kun değildır, bu ılamın gerekçesı, dayanağı dabudur Ancak, dilerdık ki bu Uamda " 1744 sayılı kanun zamanındayapılan tahdıt ışı sırasın- da dava konusu taşınmaz hakkında öncekı men'ı müdahale ılamına dayanılarak ıtıraz edılmemış ve bu durumda dava konusu ta- şınmaz de\let oımam sayılmıştır Artık bu durumda kesın hükümden de söz edılemez" denılmesın bu yön bozma gerekçesı yapıl- masın Bır mahkeme ılamı davaya konu yer ıçın. devletin ılgısı yoktur, özel mülktür dıyor, yanı devletleşme vakıası kesın delıl ıle orta- dan kalkıyor, buna karşm, bılırkışıler dev- letleşmedensozedebılıvorlarveyüceYargı- tay da bu bılırkışı beyanına ıtıbar edıyor, devletieşmış yer ımış dıyor Bunun altını çızmekteyarar gorürûz Sonuç Bu ılam asıl şunu vurguluyor "Devlet or- manı olmadığı hakkındakı ılama, kesın hükme, kesın delıle dayanılarak bu ılam- dan sonrakı tanhte bu >er devlet ormanıdır dıye yapılmış orman sınırlamasına karşı hak düşürücü süre ıçınde ıtıraz davası açıl- mamış olunca sınırlama kesınleşır ve artık kesın hükümden söz edılemez " Bunun da altını çiziyoruz \ e yıne Yuce Yargıtay ın 14 Hukuk Daıresf nın yukanda değındığınuz 10 10 1983 gunlü 3830/6035 EyK savılııla- mımn da beîırttığı gıbı bu orman sınırlama sının ıptalı ıçın her zaman dava açılabılme nın mümkün olduğu kanısını taşıyoruz Hatta bır adım daha ılen gjderek bu or- man sınırlamasının geçersız ve yok huk- mündeolduğunaınanıjoruz Mahkemeka- rarlanna uyulmanın sonucu sadece budur, dıyoruz. Orman Idaresı de uymak zonınlu- luğundadır, dıyoruz Konuyu ırdelemenın yararlan ortadadır ISEM DERSANESİ BAŞARMANIZ İÇİN ŞİMDİ VERECEGİNİZ KARAR ÇOK ÖNEMLİ 1990-91 OSS-OYS KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR Hjlıta>w C dd \ fnı \ol M>k No 2 KADIKO\ Tlt- 34M 54 4<-) PENCERE Yabancı Silahlı Kuvvet?.. Meclıs, anayasanın 92'ncı maddesınde yazılı "sılahlı kuvvet kut- lanma yetkısı"nı hükümete devredemez Çunkü madde açık ve kesındır Maddenın başlığı şoyle "Savaş haJı ılanı ve sılahlı kuvvet kul- lantlmasına ızın verme" Gorüldûğu gıbı 92'ncı madde ıkı yetkıyı ıçerıyor 1) Savaş halı ılanı, 2) Sılahlı kuvvet kullanılmasına ızın verme Nıtekım mad- de metnı de bu ayrımı belırlyor Madde 92 — Mılletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde sa- vaş halı ılanına ve Turkıye'nm taraf olduğu mılletlerarası antlaş- maların veya mılletlerarası nezaket kurallannın gerektırdığı haller dışında, Turk Sılahlı Kuvvetlen'nm yabancı ûlkelere gondenlme- sıne veya yabancı sılahlı kuvvetlerın Tûrkıye'de bulunmasına ızın verme yetkısı TBMM'nındır TBMM (Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı) tatılde veya ara vermede ıken ülkenın anı bır sılahlı salönya uğraması ve bu sebeple sılah- lı kuvvet kullanılmasına derhal karar venlmesının kaçınılmaz ol- ması halınde Cumhurbaşkanı da Türk Sılahlı Kuvvetlerı'nın kulla- nılmasına karar verebılır Demek kı 92'ncı madde "savas halı ılanı" ıle "sılahlı kuvvet kullanılması" yetkısını kesınlıkle Türkıye Büyük Mıllet Meclısı'ne venyor (Turkıye'nm taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ve ne- zaket kuralları bunun dışındadır) Maddenın metnınde "sılahlı kuvvet kullanılması" da ıkıye ay- rılmıştır a) Turk Sılahlı Kuvvetlen'nm yabancı ûlkelere göndenlmesı yet- kısı, b) Yabancı sılahlı kuvvetlerın Tûrkıye'de bulunmasına ızın ver- me yetkısı • 92'ncı madde hem "savaş halı" ılanını hem "sılahlı kuvvet kul- lanılması yetkısı"r\\ yalnız ve kesınlıkle TBMM'ye vermekle bır- lıkte bır "ıstısna" tanıyor kı bunun koşulları da 92'ncı maddenın 2'ncı fıkrasında yazılıdır 1) Meclıs tatılde ıken 2) Ulke anı bır sılahlı saldınya uğrarsa, 3) Sılahlı kuvvet kullanılmasına derhaf karar venlmesı 'kaçınılmaz' ıse Cumhurbaşkanı yetkılıdır Pekı, Cumhurbaşkanı neye yetkılıdır? 92'ncı maddenın 2'ncı fıkrası bu konuyu da açık seçık sınırla- mıştır "Cumhurbaşkanı" yalnız ve ancak "Türk Sılahlı Kuvvetlen'nm kullanılmasına karar verebılır' Demek kı Cumhurbaşkanı,' ûlke anı bır saldınya uğrasa" bıle "yabancı sılahlı kuvvetlen" Tûrkıye'ye çağıramaz yetkı sınırı be- lırlıdır * Özal'ın ısteğı üzenne Akbulut hükumetı, "Türk Sılahlı Kuvvet- ten'nı kullanma yetkısı" ıçın Meclıs'e başvurdu Hükümet tezke- resı özetle şoyle " Süratlı ve dınamık bır dış polıtıka ızlenmesme yardımcı ol- mak ûzere lüzum hudut ve şumulü hukûmetçe takdır ve tayın olunacak şekılde Türk Sılahlı Kuvvetlen'nın yabancı ûlkelere gön- denlmesıne ve yabancı sılahlı kuvvetlenn Tûrkıye'de bulundurul- masına anayasanın 92'ncı maddesı uyannca ızın venlmesını tek- lıf edenm " "Süratlı ve dınamık dış polıtka" ızlemek ıçın "Türk Sılahlı Kuv- vetlen'nı kullanmak" yalnız 92 ncı maddeye değıl, anayasaya de- ğıl devletler hukukuna değıl aklı başında herkesın mantığına sığmayaeak bır saçmalıktır Cumhurıyet'ın dünku sayısında hükümete 92'ncı maddeye gö- re yetkı ıznı venlmesının anayasaya aykırı olduğu vurgulandı Bu yazıda ben "yabancı sılahlı kuvvetlenn Tûrkıye'de bulundurulması" konusunun altını çızTiek ıstedım ' )fabana sılahlı kuvvetlenn Tûrkıye'ye çağnlması" da "sılahlı kuv- vet kullanmak"\\r «Turkıye Cumhurıyetı tarıhınde ıkı kez dışarı sılahlı kuvvet gön- derıldı (Kore ve Kıbrıs) Ancak dışardan sılahlı kuvvet çağrılma- dı Özal hangı yabancı sılahlı kuvvetı, ne amaçla Tûrkıye'ye ça- ğıracak' Yabancı sılahlı kuvvetlenn sayısı ne olacak? Yurt toprakları- na gırdıkten sonra çıkacaklar mı? Yoksa yayılıp yerleşecekler mı? ANMA MAHİR ÇAKIR Sensizliğin onbirinci yılında özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz. AİLESİ 6 Eylul 1990 f TÜRANDURSUN (1934-1990) Gazeterraz yazarlanndan TURAN DURSUN katledüdi. DURSUN din adamlığından bilimin aydınlığına ulaşmış ve bilimin aydınlatıcı gucune inançla ortaçağ karanlığına karşı olduğu için olduruldu. Işçi, emekçi halkımızı ileriei ve yurtsever aydınlan bu siyasi cinayeti protesto etmeye; katillerden hesap sormaya çağınyoruz. NÖT: 6.9.1990 gnıra saat 11.00de Yuzyıl Dergisi'nta önnndeki torene çagınyoruz. EMEĞİN BAYRAĞI GAZETESİ BAŞSAĞUĞI Devlet Bakanı, Hukümet Sözcusu Sayın Mehmet Yazar'm Muhterem Valideleri SERVET YAZÂR Hanımefendi'nin vefatının derin üzüntusu içindeyiz. Merhumeye Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. BASEV YAYEV VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARABYA'DA SANATÇILAR ve DOSTLAR KOOPERATIFI'NDEKI HAKKIMI DEVREDIYORUM 178 42 11 GÖRÜLMUŞTUR tlhan Selçuk 6 bası 5000 lıra (K.DV ıçınde) Çağdaş Yaymları Turkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu İstanbul ödemelı gondenlmez T A I I K H A I E R D E B S İ S İ AYDINLANMA KAHRAMANI TURAN DURSUN"Küfur de tehdıt de yureksızlığın, tukenmışlığın ürunüdur ve boşunadır Tabular uzerıne gıdış sürecek, gızlı saklı dın konuları bır bır ortaya dokulup sergıienecektır Daha guzel bır dünyanın, ışıklı dunyanın, ozgürluklerın ınsan aklı ve bılımın tüm boyutlarıyla geçerlı olduğu bır dunyanın kurulması ıçın bu tür çabalar su kadar, hava kadar gereklıdır " Turan Dursun'un cenazesı 6 Eylul Perşembe (bugun) saat 11 00 de çalıştığı Yuzyıl dergısı onune getırılecek ve bır toren yapılacaktır Aynı gun Ankara Cebecı Asrı Mezarlığı'nda saat 17 30'da toprağa verılecektır Vasıyetı gereğı dını toren yapılmayacaktır 1934-1990 Nuruosmanıye Cad 19/3 Cağaloğlu/lslanbul Tel 513 83 52 53 Yiizyıl Dergİsi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle