27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Sahıbı Cumhunyet Matbaacılık ve Gazeteohk Türlc Anooım Şırkelı adına NMÜr Nwti 0 Gcnel Yıyın Mudünj H u ı ı C e n l , Müessese Mudürj EjBİne Uj»Vlııfl, Yuı lşlen Mudürü Oluy Gontndo. # Haber Merkezı Modûru YllçiD Baycr, Sayfa Dtizenı Yönetmeru Afi Acmr 0 Temsılcıler ANKARA AkmH T«n, tZMtR HknKt Çnjak^ı, ADANA Çttin i, Polmlu Cdal Baflaafiç. Dq Haberlcr Eıjıu fefcı. Ekonomı Cnfiı Ikrtau ii Smdık». Şafcıaa ttMd, KUlr C<W LJKT, Isunbul HiboKn Kmal Upık, Efeıım Geaao Ş«7lu. Habtr Anjunnı b a d kfku. \tın tüberle-ı N«c*cı Dotn. Spor Dan.smanı AMalkaljr Vacelua. D.zı Iızıla- b « Çah|ku. \rawirmi ŞaMı \lp.>. Dtlzdune AMuDak t u n 9 KoonlınaUr Akael t ı n t a ı # Mili tslcr Eral Efkat # Muh»M*e IMteal lfcaer 0 Büıçe-Ptakına Sevfl 0 » n k q « 4 l a 0 Rrtlun An* Tom £ Ei Ya»mlar H # » Akjol 0 tdare hurriı Gan 0 Isieıme. Ö»der Çcük 0 Btigı Işimı Nail l«al 0 Penood Sofi •oaucıo|la u Bajkan l | ı r Mnnru. tlbıa Mi Slmn. UOM Tıı Basan ve Yayan. Caahunya Malbaaohk ve Gazelecüık T A Ş. Târk Ocagı Cad. 39/41 ( 34'34 Ia. PK 24<S ljtanbul Tel 512 05 Oî (20 taa Tdo. 222«, FlX- (1) 526 60 72 0 Burvlnr Aıkats. Zıyı Gokjılp BJv lnkıtap S. No 19.» Td 133 11 41-47. Tdo- 42344, Fac (4) LÎ3 05 65 0 Umtr. H Zıyı Blv 1352 S. 2/3. Td 13 12 30. Telo- 52359, Fu. (51) I» Î3 <0 !non0 Cad 119 S. No 1 Ka: 1. Tel 19 37 52 (4 hat). Tda. «2155, F u (71) » 25 78 TAKVİM: 6 EYLÜL 1990 Irasak: 4.59 Guneş: 6.28 öğle: 13.07 tkindı: 16.45 Akşam: 19.36 Yatsı: 21.00 Ytiksek okul kazanan mezıın edilecek Lise son sınıfta olup da üniversiteyi kazanan bütünlemeli öğrenciye şartsız kurul hakkı tanındı. Bu öğrencilerin bütünlemeye kaldıkları derslerden aldıkları notlar, öğretmenler kurulunda dikkate abnmayacak. ANKARA (Cumhuriyet Bû- rosu) — Milli Eğitirn Bakanlığı üniversiteyi kazanan lıse son sı- mftaki bütünlemeli öğrencilere şartsız kurul hakkını tanıdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda dünkü toplannda bir yükseköğ- retim programım kazanan, an- cak sınıfta kalan lise son sınıf öfrencilerinin durumu ele alın- dı. Edinilen bilgiye göre öğre- timle ilgili daire başkanlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlı- ğı üst düzey yöneticilerinin de katıldığı toplantıda geçmiş yıl- larda olduğu gibi bu yıl da üni- versiteyi kazandıkları halde bü- tünlemeye kalan ve bütünleme sınavında da başanlı olamayan öğrencilerin şartsız olarak öğret- menler kuruluna alınmalan ka- rarlaştınldı. Milli Eğitim Bakanlığı yetki- lilerinın verdiğı bilgiye göre lise son sınıftaki öğrenciler üniver- siteyi kazandıklannı ve bütün- leme sınavına girdiklerini belge- lendirmeleri dunımunda öğret- menler kuruluna almacaklar. Kaldıkları derslerden aldıkları notlar da dikkate alınmayacak öğrenciler, öğretmen kurulu sonrasında da sınıf gecirilecek- ler. Önceki uygulamada ise öğ- rencilerinin durumlannın öğret- menler kurulunda gönişülmesi için bütünlemeye kaldığı dersler- den en az üc, not ortalamasının da en az 5 olması gerekiyordu. Ancak öğretmenler kurulu bu yıl üniversiteyi kazanan ve bü- tünlemesı olan öğrenciler için bu şartı göz önüne almayacak. Bakanlığın şartsız kurul kara- rını yarm sona erecek bütünle- me sınavlarının ardından açık- laması bekleniyor. Karann acık- lanmasından sonra öğretmenler kumllan da 10 ve 11 eylül tarih- lerinde toplanarak, butunleme- li öğrencilerin durumlannı ele alacak. Turgut ÖTjal Florya Deniz Köşkü'ne de Tarabya HuberKöşkü'ne de itibar etmiyor Köşkler cumhurbaşkansızOzal'ın İstanbul'daki köşkleri kullanmamasma, tatil için Güney sahillerini tercih etmesine neden olarak, bazı çevreler Semra Özal'ın buralardan rahatça denize giremeyeceğini gösterirken, bazıları da Evren'in kaldığı yerin yeni Cumhurbaşkanı'n- ca beğenilmediğini söylüyorlar. AYŞE YILDIRIM tstanbul, ilk defa Cumhurbaş- kansız bir yaz geçirdi. Cumhuri- yetten bu yana yaz tatilini tstan- bul'da geçirmeyen ilk Cumhur- baskanı Turgut Özal oldu. lstan- bul'da Florya Cumhurbaşkanlığı Deniz Köşkü ve Tarabya Huber Köskü, bütün yaz boyunca boşu- na özal'ı beklerken, özal, Mar- maris Okluk Koyu'nda Vakıflar Bankası'na ait konukevini tercih etti. 10 günlük iki tatilini de bu- rada geçirdi. Evren'in son dönemlerinde kul- landığı şu anda boş duran ve bun- dan sonra hangi amaçla kullanı- lacaklan belirsiz olan köşklerde ise sadece güvenlik görevlileri bu- lunuyor. Cumhurbaşkanlığı çevreleri, özal'ın bu yaz tstanbul'da kala- cak uzun bir programı olmadığı için köşkleri kullanmadjğını söy- lerken, aynca eski cumhurbaşkan- lanndan farklı bir tatil anlayışı da getirdiğinı anlatıyorlar. Cumhur- başkanlığı yetkilileri bu konuda şöyle konuştular: "Eski âdel terk edildi. 3 ayhgı- n» gelip de lstanbul'da kalması soz konusu olamaz. Eskiden cum- hurbaşkanlan mahiyet erkânı ve oniann eşieriyle beraber gelip bu köşklerde kalır, işlerini de bura- larda yartttirlermi;. Şimdi Özal vanında kimler lazunsa 4-5 kişi onlan alıp gidiyor. Üstelik tekko- mıinikas>on da çok ileriedi. İste- digi yerden istediği yere ulaşması miimkuD. Önceden böyle depıniş tabü. Cnmhurbaşkanlan yazın ge- Tarabya Huber Köşkü (yukanda), Kenan Evren'in istegi uzerine Cumhurbaşkan lığı'na tahsis edilmisti. Florya Deniz Köşkü'nun ise hangi amaçla kullaıulacagı heniız karara s bağlanmış degil. Up tstanbol'daki koşklerde çalış- malannı sardürürienııiş" Aynı çevreler, özal'ın tstanbul- daki köşkleri Okluk Koyu'ndaki konukevinden ötürü kullanmadığı yolundakı görüşleri ise "Orası da zateo 140 metrekareUk kuçük bir daire. Oraya bile uzun söreli git- mesi mumkun degil ki. t$i, gezi- leri çok fazla. Korfez krizi de za- ten tatili unuttnrdu" şeklınde. özal'ın İstanbul'daki köşkleri bir daha kullanıp kullanmayaca- ğı konusunda hiçbir yetkili açık- layıa bir yanıt veremiyor. tlgililer, •Kendisi gidebilir de gitmeyebüir de" derken, mutlaka köşklerin de- ğerlendirileceğini, buraiarda da- vetler verilebileceğini veya yabancı bir konuk geldiğinde ona tahsis edilebileceğini de vurguluyorlar. Özal'ın İstanbul'daki köşkleri kullanmamasına neden olarak ba- zı çevreler, buralardan Semra özal'ın rahatça denize giremeye- ceğini gösterirken, bazıları da Ev- ren'in kaldığı yerin, yenı Cumhur- başkanı'nca beğenilmediğini belir- tiyorlar. Florya Cumhurbaşkanlığı De- niz Köşkü, 1935-36 yıllannda Ata- turk için yapıhnıştı. Atatürk yaz- lan sürekli burada kahrken, lsmet İnönö, Celal Bayar, 27 Mayıs'tan sonra da Cemal Giirsel, Cevdet Snnay, Fahri Koruturk ve Kenan Evren, yaz dönemlerinı burada ge- cirdiler. 3 yıl önce yapınm eski ol- ması ve bakımındakı zorluklar ne- deniyle burayı terk eden Evren'e Tarabya'daki Huber Köşku tahsis edildi. Evren, Huber'de son iki yaz dönemini geçirdi. Milli Saraylar'a bağlı olduğu için Meclis deneüminde olan Flor- ya Köşkü, 1960'm ortalarında Cumhurbaşkanlığı'na devredildi. Görevlilerin hem Milli Saraylar hem de Cumhurbaşkanlığı kadro- lanndan olması yüzünden köşkün tek elden idare edilmesinin daha uygun olacağı düşüncesiyle boy- Futbol kulüplehfarklı düşünüyor, MagicBoxkarşıçıkıyor, TKT beklemede TVUe naklen yayın karmaşasıSpor Servisi — Futbol Federas- yonu'nun yarın yapacağı toplantı öncesinde, bu haftaki Türkiye 1. Futbol Ligi maç naklen yayınla- nnın hem TKTde hem de Magic Box'ta "durdurulmasr1 ile ügılı yazısının TKTye ulaştığı, ancak Magic Box'a yazıdan önce "sözlü bildirimde" bulunulduğu öğ- renildi. Cumhuriyet muhabirinin soru- larını yanıtlayan Magic Box Ge- nel Müdüriı Mehraet Itaran Ak- köprüln, federasyonun birinci aşa- madaki karannın kendilerine Ue- tildiğıni söyleyerek "Karara gös- terilen gerekçeler bana pek inan- dıncı gelmedi. Yani seyirci nede- niyk naklen yayının tek faktör gösterilmesi inandıncı degil. Ga- liba biletler de pahalıymış. Bana bir propaganda var gibi geliyor. Tek faktor bo olamaz" dedi. Ak- köprülu, cumartesi günü oynana- cak Fenerbahçe-Zeytinburnu kar- şılaşmasının Star l'den naklen ya- yını konusunda da "Herhalde ya- yımlamayacağız. Yani göriinen o ki, yayımlanmaması kesin gibi" dedi. Magic Box Genel Müdürü, cu- ma günkü fedeıasyon toplanüsın- dan naklen yayınlann kaldınlması doğrultusunda bir karar çıkması dunımunda sirketin tavnnın ne olacağı sorusuna, "Buna otnrnp kendi aramızda tarbşüktan sonra karar verebiliriz. Benim şimdUik görevim geregi bu boşlugu doldu- soara bile yayunlasaBiz bJçbir an- lamı yok. Tadı kacar. Üstelik be- nim maliyetim de düşmeyecek Id. Yine naklen yayında olduğu gibi 15-20 kisüik bir ekip çalıstiraca- gun, yioe Hnk kiralayacagmı. Son- ra da banttan vayımlayacafıın. tz- leyidye bihhfinjz maçı buynın bir TRT olarak Futbol Federasyo- nu'nun alacağı karara saygılı ola- caklarını vurgulayan Kenan Onuk, "Tiirk futbolunun ve ku- liıplerimizin hizmetindeyiz. Ama bu seyirci kaybına sebep oluyor- sa, knlupler zor durumda kalıyor- sa,federasyonnaklen yayınlann kai- Futbol Federasyonu'nun "nak- len yayına son" karanna Galata- saray sert tepki gösterdi. San- Kırmızılı yöneticiler, bu karara karşı sessiz kalmayacaklannı söy- lüyorlar. Konuyla ilgili olarak kendisiy- le görüştüğümüz Galatasaray Ku- Futbol Federasyonu'nun TRT'den ve Magic Box'tan naklen maç yayınını 'durdurma' kararına Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri tepki gösterirken, Fenerbahçe kararı olumlu bulduğunu açıkladı.Bu hafta sonu Magic Box'tan naklen verilecek Fenerbahçe- Zeytinburnu maçı da yayımlanamıyor. racak programlar düşünmem ge- rekli. Ama sonuç olarak cuma giinkii toplanttyı bekleyecegiz" ya- rutını verdi. Şenes Erzik'in cuma günü "maçlann oynanmasının hemen ardından TV'lerin banttan yayın gerçekleştimıesi" şeklindeki öne- risini de yorumlayan Akköprülü, "Şu anda dedigim gibi ahnmış bir karanmız yok, ama benim goru- şüm, bn kesinlikle cazip degil. Naklen }ayının baska bir tadı var. Sonucu belli bir maçı bir dakika de gözünüzle izleyin diyecegim. Kesinlikle cazip degil" dedi. TRT Spor Sorumlusu Kenan Onuk da Ankara Büromuzun so- rulannı yanıtlarken, federasyonun kararının kendilerine iletildiğini, ancak asıl karar cuma günkü top- lantıdan çıkacağı için şimdilik beklediklerini söyledi. Onuk, ön karann bu haftaki maçlan kapsa- dığını vurgulayarak "Zaten bizim yayımlayacagımız maç yok. Bu durumda Fenerbahçe maçı için karara uynlması gerekir" dedi. dınlmasından yana bir tavır takı- nıyorsa. biz bunlann hepsine ha- zınz. Özet vayınlanmızı sürdıiıü- rüz. Fakat bazı derby maçlann Türkiye'deki statlann yetersizliği nedeniyle geniş futbol seyirci kit- lesine Uetilmesi geregi ortaya çıka- cak. Bu derby maçlann hangileri olabileceği ve nasıl yayımlanabi- leceği konusunda federasyon ile oturup bunu gonışmeye ner za- man hazınz. Amacımız para ka- zanmak degil, hizmet etmekfir" dedi. lübu Asbaşkaru Selçuk Uygur, "Bu karar hukuki sorunlar dof u- racak" dedi. Uygur şöyle devam etti: "Tam açıklığı ile federasyo- nua karannı incelemedik diyebi- liriz. Ama konuya ustten baktıgı- mızda bize zaran çok bu)ük. Fe- derasyon hangi manükla bu karan veriyor bu anlaşılır degil. Böyle onemli bir karar alınırken bizim de bağlı bulunduğumuz federas- yonun bize daaışması gerekirdi." Naklen yayının Futbof Federas- yonu'nun aldığı kararla kaldınl- ması, Beşiktaş tarafından da tep- ki ile karşılandı. Dün bu konudaki sorulanmızı yanıtlayan Beşiktaş Kulübü Basın Sözcusu Arif Er- tunga, "Federasyon bizkre de dantşmahydı" derken, "Federas- yon bn konudaki karan çok erken verdi. tlk önce kulup temsilcileri- ni toplayıp konuşmah ve bizim fı- Idrierimizi almalıydı" dedi. Ertun- ga, Beşiktaş Kulubu olarak büyük bir maddi kayba uğramalarının söz konusu olduğunu belirterek "Biz Magic Box'tan yaklaşık 2 milyar lira gibi buyuk bir para al- dık. Bunun senetlerini de kullana- rak bankalardan bıiyıik miktarda tredi aldık. Şimdi böyle bir du- rumda bizim kajbımız olursa ne olacak?" dedi. Fenerbahçe Kulubu yöneticile- rinden Mesut Dizdar, Futbol Fe- derasyonu'nun lig karşılaşmala- nnın televizyondan naklen yayım- lanmasını yasaklaması karşısında, federasyonun bu karanna saygı duyduklannı belirterek "Federas- yonun bu karannı benimsiyoruz. Ancak tum maçlar bittikten son- ra karşıJaşmalann banttan veril- mesini uygun buluyoruz" dedi. le bir uygulamaya geçildi. Evren'in burayı boşaltmasıyla birlikte Florya Köşkü yeniden Meclis'e devredildi. Şimdi Meclis tdare Amiriiği buranın hangi amaçla kullarulacağı yolunda ça- hşıyor. öncelîkle Meclis Divan Başkanlığı'na verilen bir teklifle köşk içinde zamanla yapılan de- ğişikliklerın duzeltilmesi istendi. Yetkililer, "bir donemin ve Ata- türk'ıin anılannın anlatıldığı köş- kun jine kendi kimligine kavuş- turulmasını sağlamayı" amaçla- dıklarını söylerken, henuz Divan- dan karar çıkmadığını da belirti- yorlar. Florya Köşkü'nün eski haline dönuştürülmesi için düşünülen düzenleme yapılsa bile, hangi amaçla kullanılacağı henüz kesin- lik kazanmış değil. Bazı yetkililer, ana binanın müze olacağım, van- lardaki binaJann ise ne olacağuıın belirsiz olduğunu, Milli Saraylar- ca oluştunılan bir komisyon tara- fından köşkte araştırma yapıldı- ğını söylerken, bazılan da köşkun milletvekillenne veya Mechs per- soneline dinlenme yeri yapılabile- ceğini belirtiyor. Evren'in son iki yaz dönemini geçirdiği Huber Köşkü ise 19. yuz- yüda yapıhnış. Eski adı Hubar Ya- hsı. Bir Alman süah tüccanna ait olan bu yalı, bir ara Notre Dame de Sion okulu öğretmenlerinin dinlenme yeri de olmuş. Milli Sa- vunma'nın burayı satın almasın- dan sonra Milli Emlak'a dahil edilmiş. Daha sonra da Evren'in istegi üzerine Cumhurbaşkanhğı Köşkti için tadilatlara başlanmış. 1987 yılında yalırun bahçesine bir de muhafız alayının kalması için bina yapılmış. Evren, süresi dolup da burayı boşalttıktan son- ra hiçbir şeye dokunulmadı. 180 dönümlük bahçesinde şimdi gu- venlik için duran polislerin yanı sı- ra bahçenin bakımıyla ilgilenen 5 sivil görevh' bulunuyor. Köşkun te- mizh'ği de bu 5 kişi tarafından ya- pılıyor. Yeşiller, santral projesine karşı kampanyaya hazırlanıyor Amasra'ya 'termik tehdit' OLCAY DUMAN / HAYRİ ÜNLÜTÜRK Amasra bir zamanlar turizm merkezi olarak planlanıyordu. 1950'lerde başlayan yatınmlarla Türkiye'nin ilk turizm merkezle- rinden biriydi. Yatınmlann daha sonra devam ettirilmemesiyle ka- derine terk edilen Amasra, şimdi de "tennik" tehlikeyle karşı karşıya. Yeşiller Partisi, burada yapü- ması planlanan termik santralı protcsto etmek amacıyla 8-9 ey- lül tarihleri arasında bir gezi dü- zenliyor. Izmir, tstanbul ve An- kara'dan geziye katılacak olan ye- şiller, Aliağa termik santralı pro- testosuyla başlayan dayanışmanuı devam ettirilmesi amacında ol- duklarım belirtiyorlar. Yeşiller Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydın Ayas, termik santral kurulması planlanan böl- gelerde çevre etki değerlendirme- si yapılmadığını belirterek "Zon- guldak ve Amasra'da tum insan- lar, bir şeyler yapmak ihtiyacı içindeler. Amasra halkı Ue daya- nışmak, çevre, sanayileşme ve de- mokrasi sornnlannı Urüşmak, 'Aliağa ile başlayan gelişmeleri* devam ettinnek için Amasra'ya" diyerek geziye gitmek isteyen ki- şilere çağnda bulundu. Aydın Ayas, 9 eylülde Amas- ra'da termik santrallarla ilgili bir sempozyumun yapılacağım, bu- nun için kentin parti başkanlan- na ve odalara haber verdiklerini söyledi. Sempozyuma konuşma- cı olarak, Yeşiller Partisi'nden Aydın Ayas, Savaş Emek, Prof. Tolga Yarman, Mdih Ergen, Fo- ça Belediye Başkanı Nihat Erim ile Yatağan Belediye Başkanı Sa- di Ozcan katılacak. TTK Genel Müdürü Zekai Ak- çan yapılacak termik santralın bölgenin kömür çıkarma ve pa- zarlama şansını arttıracağını söy- leyerek, "Kömürün 2 milyon to- na çıkanlması ve pazarlanması la- zun. Bu, termik santraila sagla- nacak" dedi. Zekai Akçan, TEK'in Karadeniz Bölgesi'nde elektrik açığını kapatmak için 30 yülık bir planı olduguna işaret ederek, "Bu planda Amasra böl- gesine yapılacak olan santrallar da yer alıyor. Bunlann sayısının 5'e çıkması hesaplamyor. TEK, bnnu DPT'ye sundu. Karar DPT'de. Yapdacak olan santral- larda TTK ve TEK'in yaran olacak" seklinde konuştu. Amasra Belediye Başkanı Rıfat Açıa ise tennik santralın kurul- masıyla asit ve kül altında kala- cak olan 35 kilometreh'k bir alan- da yasamarun mucize olacağım savunarak, "Amasra Taşkomür- leri tsletmderi'ni kurtarmak için bu santral projesini ortaya çıkar- düar. Hem çevre kiriiligi hem de işsiznk buyiık boyuüara ulasacak. Bir termik santralın omru 20 yıl- dır. Bir termik santralın kurulma- sıyla onu yörede öteki santrallar dizisi izleyecektir" dedi. PASTADAN PAY !.. Hastalara yeni tarifeDevlet hastanelerindeki tedavi ücretleri, tıp fakülteleri hastanelerindeki düzeye çıkarıldı. ANKARA (AA) — Devlet hastanelerinde tedavi ücretleri, 1 eylül tarihi itibarıyla üniversi-' teler tıp fakülteleri hastaneleri düzeyine getirildi. Mart ayında Çalışma ve Sos- yal Güvenlik Bakanı Imren Ay- knt ile Sağhk Bakanı Halil Şıv- gın arasında, SSK'lılann tedavi- lerinde, tıp fakülteleri hastane- lerindeki fiyatın uygulanmasını öngören bir protokol imzalan- mış, ancak SSK ve Bağ-Kur ge- nel müdurlükleri Sağlık Bakan- hğVnın fıyat tarifesinde herhan- gi bir değişiklik yapılmadığı ge- rekçesiyle protokol doğrultu- sunda odemede bulunmamışlar- dı. Bunun uzerine bu tarife bu- gune kadar uygulanamamıştı. Devlet hastanelerinde uygula- nacak muayene, tetkik, tahJil, ameliyat ve tedavilere ilişkin ye- ni fiyatlardan bazılan şöyle: Banyolu, tek yataklı oda 75 bin, 1. sınıf tek yataklı oda 40 bin, 2. sınıf iki yataklı oda 25 bin, 3. sınıf uç yataklı oda 15 bin, genel hasta odalan 4 bin, normal poliklinik 4 bin, açık kalp, organ nakli 1 milyon, özelhğı olan ameliyatlar 650 bin, büyük ameh'yatlar 450 bin, or- ta ameliyatlar 300, bin, küçük ameliyatlar 125 bin, aşı ve en- jeksiyon 4 bin, buyiık pansu- man 13 bin, kuvöz 19 bin, nor- mal doğum 75 bin, sezaryen 300 bin lira. Dil kurultayı • ANKARA (AA) — Türk dilini araştırmak, tarihi gelişimi ve yayılış alanlan içinde varlığını belirlemek amacıyla "1. Türk Dili Kurultayı" toplanacak. Kültur Bakanlığı yetküilerinden edinilen bilgiye göre, yerli ve yabancı 350 kadar konuğun katılacağı kurultay, 25-28 eylül tarihleri arasında Ankara'da otelcilik meslek lisesinde gerçekleştirilecek. Türkçenin sadeleşmesi çahşmalan, dil konusundaki devlet politikaları, kelime türetme tartışmalannın ele alınacağı kurultaya, Kultür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanhğı, YÖK, TRT, Gazeteciler Cemiyeti temsilcilerinin yanı sıra Diyanet Işleri Başkanlığı, polis akademisi, TSE gibi dil konusunda çalışmalan olmayan kuruluşlardan da temsilcilerin çağrıldığı öğrenildi. TÜBtlAK'ın yaz okulu • ANKARA (UBA) — TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu'nca (BAYG) yaz okuUarı Çanakkale Intepe Gençlik ve Izcilik Tesisleri'nde açılacak. TÜBlTAK'ın düzenlemiş olduğu yanşma sınavlarında üstün başarı göstermiş ve önumuzdeki öğretim yılında lise ikinci ve üçuncü sınıfta öğrenim görecek olan matematik ile fızik dalında toplam 130 öğrenci davet edildi. 9-22 eylül arası açılacak yaz okullan sırasında gunde 5 saat ders dışında sportif ve sosyal faaliyetlere de yer verilecek. Yaz okullarına katılacak öğrenci ve öğretmenlerin tüm giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak. LİMME Projesi • ISPARTA (AA) — Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Lise Mezunlannı Eğitme Projesi (LİMME) için Isparta'ya 2 bin 200 kişilik kontenjan aynldığı bildirildi. LİMME Projesi uyannca, 26 ayn branşta lise ve dengi okul mezunu işsiz gençler halk eğitim merkezlerinde eğitilecek. Kurslar, altı ay ile bir yıl sureli olacak. Isparta Milli Eğitim Müdürluğü yetkilileri, 2 bin 200 kişilik kontenjanın il merkezlerine olduğu gibi ilçelere de eşit olarak dağıtıldığjnı açıkladılar. Armani'de Anadolu • Haber Merkezi — Ünlu Italyan modacı Armani, ulkemizde 6 yıl önce Vakko koleksiyonunda yer alan 'Anadolu' desenlerini, 90 Yaz Koleksiyonu'nda kullandı. 1984 yüında 'Vakko Anatolian Bluez (Anadolu Mavisi) adı altında duzenlenen ve Necla Seyhun tarafından hazırlanan koleksiyon, yurdumuzda olduğu kadar. Avrupa başkentlerinde de geniş yankı uyandırmıştı. Anadolu Mavisi 2 koleksiyonunda, Selçuk, Osmanlı kumaşlan, çini, ka'atı, işleme ve minyatur sanatları temel alınmıştı. Yukarıda yer alan Armani tişörtunun üstundeki motif, Vakko koleksiyonunda kullanılan Selçuk desenıyle aynı şekilde kullanılmış. En sağlam ip örtimcek agı • ANKARA (ANKA) — Çok yumuşak ve dayanıksız olarak bilinen örümcek ağlannın gelecekte en sağlam iplik olarak kullarulabileceği savunuldu. Fransa'da yayımlanan La Recherche dergisinde yayımlanan haberde, ABD ordusundaki araştırmacılann örümcek ağı üzerinde çalıştıkları ve çok sağlam ve dayamklı bir "materyal" olarak ele aldıkları kaydedildi. Araştırmacılar, özelükle Nephila Clacipes türü örümceğin ağlannın, Du Pont firmasının yaptığı Kevlar adlı uçak kanatlarının yapımında kullanılan liflerden daha dayamklı olduğunu ortaya koydular.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle