01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 EYLÜL 1990**** HABERLERİN DEVAMI CUMHURİYET/19 KÖRFFZ KRİZİ...KÖRFEZ KRİZt... KÖRFEZ KRİZİ...KÖRFEZ KRİZİ... KÖI GERÇEK (Baftarafı 1. Sayfada) un Irak 'a karşı seferinde Turki- ye Cumhurbaşkanı Özal en on- dedir. Elbette bunun karşıhğı da verüecektir. Evet, oyun kabadır, ama, şım- dılık rahatça sahneye konabılı- yor. Çunku Turkıye'de "tek adam" özal'dır; bu gucunü de halk tabanını yıtırmış, ANAP'- ın Meclis grubundan alıyor ANAP'lılar seçım şanslartnı yıtırdıklerı ıçın bu oyunun ıçıne gırmekten başka çarelerı olma- dığını duşunuyorlar. tktıdarda kalabümek tçm "doğai tiderleri" özal'a sanlmak zorundadırlar Eğer ABD'mn Bağdat-Basra se- ferıne Turkıye katılır da sonuç başarılı olursa, hep bırden kö- şeyı döneceklerdır Böyle bır "zaferi nakde tahvil etmek " ko- laylaşacaktır Bu umutla, anaya- sayı çığneyerek lıderlerıne savaş yetkısını vermek ve kenetlen- mekten gayrı çıkar yolları yoktur Sonuç. özal ve ANAP'lılar, Ortado- ğu'da gerçekleşecek bır savaşa muhtaç olduklanna ınanıyorlar, barış sürerse, ıktıdarları surme- yecektır. Bır ulke ıçın en buyuk tehlı- ke savaştan medet uman bır ık- lıdarın varlığıdır • • • 246 evet, 136 hayır: Ağır sorumluluk ANKARA (Cumhuriyet Buro- su) — Cumhurbaşkanı Ttırgut özal'ın "istegi" uzenne hüküme- te asker göndenne ve yabancı ûl- ke askerlennı Turkıye'de bulun- durma ıznı venlmesıne ıhşkın tez- kere, TBMM'de yapılan 4 saatlık kapalı otununda muhalefetın 136 ret oyuna karşıbk, 246 oyla kabul edıldı Anayasaya aykırüık tartış- maları üe başlayan göruşmelenn sonundakı oylamaya 30 ANAP mılletvekılı katılmadı DYP Sam- sun Mılletvekılı Huseyin Ozalp üe bağımsız Muş mılletvekılı Erkan Kemaloğlu da ANAP'lılarla bır- hkte "evet" oyu kullandılar Tez- kereye karşı olduğunu açıklayan Hasan Celal Guzel son anda TBMM'ye gelerek "kabnl" oyu kullandı. Mesat Yılmaz'ın da oyu "evet" oldu Başbakan Yılduım Akbulal oylamadan sonra yaptı- p açıklamada, "Vcrilen izin bir savaş iznı degıldır, oyle tanıfjlma- ya çalısüıyor, ama onlar yanhşür" dedı Oylamaya katılmayan ANAP Elanğ mületvekıllennden Cahit Aral, "Allah ıılkemizi ve milletimizi korusun, ben bu vtba- lin altında kalmak istemem" de- dı Cumhurbaşkanı Turgut Özal da görüşmeler sırasında bır süre TBMM'dekı odasında çalıştı SHP karann ıptah ıçın Anayasa Mahkemesı'ne gıdecek Gızlı otu- rum öncesınde genel kurulda ko- nuşan Bağımsız Izmır Mületvekılı Kemal Anadol, "Bu tezkereyı one- ren hukumet uyeleri ve kabul ede- cekler Yuce Dıvan'da yargılan- 1 BAŞBAKANLIK TEZKERESİ 1 TBMM Genel Kurulu 'nun kapalı oturumunda gorusulerek bemmsenen Başbakanlık tezkeresı şoylem "Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesı sonucu ortaya çıkan Korfez krizi sebebiyle, oncelikle Ortadoğu'da banşın ve istikrarın yeniden tesismi ve ulkemizın muhtemel tehlıkelere karşı guvenliğinin idame ettirümesinı sağlamak, kriz suresınce ve sonrasında nasıl olabılecek gelişmeler ıstikametınde Turkiye'nin yuksek menfaatlennı etkiü bir şekilde kollamak, hadiselerin seyrine gore ileride telafisı guç bır durumla karşdasmamaya yönelik suratli ve dinamik bir politika izlenmesme yardımcı olmak uzere, lüzum, hudut ve şumulu hukumetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, Turk Silahlı Kuvvetleri'nın yabancı ulkelere gonderümesine ve yabancı silahlı kuvvetlerin Turkıye'de bulunmasına Anayasa 'nın 92. maddesi uyannca izin verilmesıne karar ıttihazını arz ve teklif ederim." • OYLAMAYA KATILMAYANLAR 1 • ANAP'LILAR: Kâzım Oksay, Fethı Çehkbaş, Erol Ze>- tmoğlu, Cevdet Akçah, Yaşar Albayrak, Cavıt Kavak, Nuret- tn Dılek, Cahit Aral, Işılay Saygın, Adıl Erdem Beyazıt, Sabn Aıas, Irfan Başyancıoğlu, Recep Ergun, Mustafa Ijahın, Alı Ta- lıp Ozdemır, Metın Emıroğlu, Talat Zengın, Ekrem Pakdemır- lı, Beşır Çelebıoğlu, Nuıettın Yılmaz, Ahmet Altıntaş, Mehdın Işık, Mehmet Akarca, tdns Ankan, Kudbettın Hamıdı, Necmet- tın Karaduman, Talat Sargın, tbrahım Özturk, Mehmet Yuzü- guler, Mehmet Seven • DYP'LİLER: Ömer Şeker, Adıl Aydın, Mustafa Çorapçı- oğlu, İbrahım Demır, Sumer Oral, Mahmut özturk, Nafız Kurt, Yaşar Topçu, Tevfik Ertuzun, Guneş Muftuoğlu, Sülevman Çe- lebı • SHP'LİLER: Eşref Erdem, Mahmut Keçelı, Tayfur Ün, Hasan Zengın, ömer Turkçakal, Kemal Duduoğlu, Rıza Sırmen, O Veh Yıldınm TEPKİLER îzin Türkiye'yi macerayasürükler TBKP Genel Başkanı Nihat Sargın, DMP Genel Başkanı Bedrettin Dalan ve Turk-lş Yonetim Kurulu tarafmdan yapılan açıklamalarda TBMM'nin hukumete verdiği izin sert bir dille eleştirildi. ANKARA (Cumhuriyet Buro- su) — TBMM'nin Körfez'e asker göndermesı konusunda hükume- te ızın vermesırun, "Turkıye'yi ma- cenya sunıkleyecegi" bıldırıldı TBKP Başkanı Nıhaı Sargın, "Bu izin, tnm ulusiararası ılişkilerde TBMM'yı devre dışı bırakıyor. Hnkumet yetkiliymiş göruntusu altında yetkileri Özal'a devrediyor" dedı "Türkiye maceraya sürükleniyor" TBKP Genel Başkanı Nıhat Sargın, Meclıs'm Türk Silahlı Kuvvetlen'run başka ulkelere gön- derılmesı ve yabancı askerlenn Türkıye'de bulunması konusunda hukumete yetkı vermesının, Turkıye'yi bölgede saldırgan bır konuma sürükleyeceğıru bıldırdı Sargın'ın konuyla ılgılı yazdı acık- laması şöyle. "Bu yetki izni, Turkiye'nin ulus- iararası ve bölgedeki rum ilişkile- rinı TBMM'den alıp Meclısı dev- re dışı bırakarak hukumet yetki- liymiş göruntusu altında Özal'a devretmektır. Ozal'ın ısteği doğ- rultusunda Türkiye'yi maceraya suruklemekür. Korfez krizinin banşçı yollar- dan ve gornşmelerle çözumn için yollar aranırken Turkıye run savaş- çı bir nıhla ve jandarmalık yapı- yormuş izJenimıni ANAP'ın bu- tunu büe onaylamazken, nstelık istenen bu vetkının Korfez krizı sonrası ıçinde geçerli olması ÖzaTın başka niyetierini gösten- yor." Batı'ya yaranılmaz" DMP Genel Başkanı Bedrettin Dalan, Turk Silahlı Kuvvetlen'nın yabancı ulkelere gonderümesine ve yabancı kuvvetlerm Turkıye'de bulunmasına ızın venlmesı konu- sunda, "Turkıye artık fulen baş- kanlık sistemı ıle ıdare edılmekte- dir. Meclis de buna alet olmak- tadır" dedı Dalan, dun yaptığı açıklamada. ızın ısteğuun Cumhurbaşkanı Ttar- gut OzaTın zorlamalanyla Meclıse geldığını öne sürdu Dalan bu du- rumun, bütün olaylardan sorum- lu olan bır hukümetın, sorumsuz bır hükûmetın, sorumsuz bır mev- kıdekı Cumhurbaşkanı tarafından >önlendınldığmı ortaya koydugu- nu söyledı Türkıye'mn Batı ıçın jandarmalığa soyunduğunu kay- deden Dalan, "Ancak ne yaparsak yapalım Batı'ya yaranmak mum- kun değildir" dıye konuştu. Baş- ka ulkelere asker gönderrae ıste- maktan kurtulamayacaklar" dedı ANAP'h Başkan Vekıh Yümaz Hocaoglu'nun başkarüığında top- lanan TBMM Genel Kurulu'nda gundem dışı konuşmalara ızın ve- rümeden, hukümeün, asker gön- derme ve yabancı ülke askerlen- m ulkede bulundurma ıznıne ıhş- kın tezkeresı üe gerekçesı okundu Hocaoğlu, hukümetm, tezkeremn kapalı oturumda görüşulmesı ıs- teğıne ıhşkın bır önergesı olduğu- nu bddırdıtı sırada bağımsız tzmır Mılletvekılı Kemal Anadol, "usol" hakkında söz ıstedı Anadol, kür- sunun önüne gelerek tezkeremn anayasa değışıkhğı nıtelığı taşıdı- ğını beluttı ve ıçtuzuğe göre usul tanışması açüması gerektığıru dıle getırdı Ancak Yümaz Hocaoğlu, konu- yu ılgılılerle görüştüğünü ve ana- yasaya aykın bır yön ounadığını ıfade ederek Anadol'a söz vermek ıstemedı. Anadol, kursü önünde söz ısteğınde ısrar ederken SHP'b- ler de kendısıne destek verdüer Kürsünün öntine gelen SHP'lı Turfaan Bayazıt ve Rıza Yılmaz da "nsul hakkında" söz ısteğınde bu- lundular ANAP'h Hocaoğlu, söz vennemekte uzun süre dırenınce, SHPTıler sıra kapaklanna vurarak protesto ettıler ANAP'h Hocaoğlu, SHP'lüen, "içtuzuk hukurnlerine aykın tab- lolar yaratarak mıDi bir konunun göruşulmesıru engellemekle" suç- layınca genel kurul havası daha da gergınleştı Diğer SHP mületvekü- lerı ıle bazı DYP'hleT oturduklan yerden Hocaoğlu'na laf atarlarken ANAP'h Cengız Dagjar söz ıste- mınde ısrar eden Anadol'un uze- nne yürümeye kalkıştı Bunun üzenne SHP'lüer de ayağa kalka- rak ANAP sıralarına doğru yönel- dıler Dağyar, araya gıren ANAP1 h Idare Amırı Uğur Ener ve Grup Başkanvekıh Reşıt Dalda) tarafın- dan yatıştınlarak yerıne oturtul- du Uzun süren tartışmalar arasın- da ıçttizüğü de okuyan ve söz ver-ğının anayasanm açık hukmüne karşı resmen bır vetkı ısterm oldu- m e m n k a ç ı m l f f l f D ? 1 l d ^ ğ u 1 n u n f " " ğunu savunan Dalan "Ovsa, Mec- k ı n * varan A N A P h Başkanvekı- lı Hocaoğlu, Anadolu kürsuyelis'in yetkilerimn devredilemeyece- gj açıkça anayasada belirtilnüştir" dedı. Mechs'ın verdığı ıznı kullanan- lann getıreceğı sorumluluğu da ta- şımak durumunda olduklarını kaydeden Dalan, "Bu şaka degil, oyuncak da degil. Harbe girmek ciddi bir olaydır. Milletin butunu- nun tasvibinı almak lazımdır. Hu- kumet buyuk sorumluluk altına giriyor" dıye konuştu "Türkiye'yi savaşın eşiğine taşır" Turk-tş Yönetım Kurulu, Kör- fez knn yuzunden patlak verecek bır savaşta, Türkıye^nın bulunma- ması gerektığını belırterek, "Turkiye'nin istenmeyen SODDÇ olan savaşa deg.il, ynıtdışında ol- duğu kadar, içende de kesinüsiz bir barışa ibtiyaç duydugu unutulmamahdır" göruşünu sa- vundu Turk-lş Yönetım Kurulu tara- davet ettı Bu kez de bazı ANAP mületvekülen ve bakanlar, Hoca- oglu'nun tutumunu protesto ettı- ler Anadol, Başbakanlık tezkeresı- nın anayasa değışıkhğı nıtelığını taşıdığını ve Mechs'ın elınde olan bır yetkıyı anayasaya aykın bır bı- çımde hukumete vermeye yönelik olduğunu anlattı ve "Bunu kabul ederseniz anayasanın en az 2-3 maddesi degışmiş olnr" dedı Anadol, tezkerede nereye, ne kadar asker göndenleceğının de bellı olmadığını ıfade ederek Kıb- rıs Harekâtı'nın ulusiararası anlaş- malara dayanarak yapüdığını, bu tezkere üe Kıbns Harekâtı'nın bır- bırıne karıştınlmaması gerektiğı- nı beurttı Anadol şöyle konuştu "12 ağustosta bunlan konnş- tuk. O zaman Sayın Başbakan da hatayı duzdterek, 'saldırı' hali du- rumunu tezkere metnine koydur- du. O zamandan bu yana ne de- gişti? 1 eylulde Cumhurbaşkam donecektir. Bu tezkereyi oneren hukumet uyeleri ve kabul edecek- ler de Yuce EHvan'da yargüanmak- tan kurtulamayacaklar." Bu arada SHP Tunceh Mıllet- veküı Kamer Genç'ın ANAP'h başkanvekılıne "Senin kafanı keserim" dıye bağırdığı duyuldu Hocaoğlu, "Meclis başkanhk kur- susunde oturan kışiye boyle bağı- ran bırinın mazereü var demektir" dıyerek Genç"ı cezalandırma yolu- na gıtrnedı SHPIı Turhan Bayazıt da usul hakkında konuşurken ANAP'hla- ra. "Siz emperyalıst guçlenn men- faati için bu ulkenin çocuklannı savaşa gonderiyorsunuz" dıye ses- lendı ANAP'lüann mrazlan ara- sında konuşmasını surduren Ba- yazıt, tezkeremn anayasaya aykı- rı olduğunu öne surerek, "Bunun tarihi vebalinin bilincinde olun" dedı Tartışmalar arasmda Hocaoğlu, oturumun "kapalı" olmasını oya sundu. ANAP'hlar "kabul oyu" venrken SHP ve DYP mılletvekü- lenmn "Milletten niye kaçıyorsu- nuz, açıkça goraşelim" dıye bağır- dıkları duyuldu. 246 oyla kabul Kapalı oturumda Devlet Baka- nı Mehmet Kececiler kapalı otu- rum ısteğının gerekçesını açıkladı Daha sonra hukumet adına Dışış- len Bakanı Alı Bozer, DYP adı- na Genel Başkan Süleyman Demırel, SHP adına Genel Baş- kan Erdal tnönü ve ANAP gru- bu adına da Başbakan Yıldınm Akbulut konuştular ANAP Ankara Mületveküı Ka- am Kutay üe SHP Istanbul Mıl- letvekılı tsmaü Cem de ızın ıstemı konusundakı kışısel göruşlerıru açıkladüar Daha sonra SHP ve DYP'nın ayrı ayn verdıklen önergeler doğ- rultusunda ızın ıstemı ad okuna- rak açık oylamaya sunuldu SHP ve DYP'nın önergelerm- de, hukumet tezkeresının kabulu halınde ulkenin sonu karanhk bır maceraya gırmesı, ınsanı ve mad- dı kayıplara uğramasının söz ko- nusu olduğu görüşüne yer verüerelc, böyle bır tanhı karar- da sorumluluklann tescılı ıçın açık oylama yapılması gerektığı savunuldu Ad okunarak yapılan oylama sonunda hukumete asker gönder- me ve yabancı ülke askerlennı ül- kede bulundurma ıznıne ıhşkın tezkere 246 'evet' oyu ıle kabul edıldı Muhalefete mensup 136 mılletveküı ıse tezkeremn reddı ıçın oy kullandı ANAP'tan 30 mılletvekılı de oylamaya katüma- dı TBMM Başkam Kaya Erdem ıle oturuma başkanhk eden ANAP'h Yılmaz Hocaoğlu ana- yasa gereğj oy kullanamadüar 12 fından dun yapılan açıklamada, ışçıler, sendıkalar ve onların ust konuştu, iradesi Meclis'in uzenne örgütü Turk-tş'ın, Körfez knzı ne- çıktı ve her şey degişti. Şımdi bu- denıyle Turkiye'nin sıcak bır sa- rada, Meclis'in 12 ağustosta aldı- vaşta taraf ve hedef olmasını ıs- ğı karan beğenmeyen Cumhur- temedığı vurgulanarak, "Bildiği- başkam'nın tavsiyesıne uyuyorsu- nı okuyan Saddam'ı bizaya getire- nuz. Anayasayı degiştirmek isti- bıimek ıçın mutlaka bir savaş ge- yorsanız osun volu ayndır. Bu, rekiyorsa. temenninuz Turkiye'nin Anayasa Mahkemesi'ne giderse bu sıcak çarpışmada taraf ve he- iptal olur. Yanlış hesap bu kez def olmamasıdır" demldı. Bagdat'a gıdemeden Çankaya'dan Gtineydoğu'da akaryakıt sıkıntısı Haber Merkezi — Bırlesmış Mületler'ın ambargo karan uze- nne Irak'tan petrol ıthalının dur- dunılmasının ardından Guneydo- ğu'da akaryakıt sıkıntısı başgös- terdı. Bır suredır bayılere kısrntı- lı olarak yapılabüen motonn da- ğıtımı da tankerlenn Petrol Ofısı Mersın Bölge Mudürlüğu Dolum BURSA'DAN BÜLENT DUZYA TAN 1. KOŞL: F 4 îlayda, PP: 3 Muratşah, S 1 Hançer 2. KOŞU: F 3 Yıldınm, PP. 1 Ne Halo, P 2 Achtung 3. KOŞU: F 7 Doğanbatur, PP 3 Şenay 4, P: 5 Serap 25, S 8 Kasırga. 4. KOŞU: F- 3 Leyla 456, PP- 2 Gemlıkguzeh, P 6 Balkız, S 7 Gülay 5. KOŞU: F K Dağguzelı, PP 8 Hanımkız, P- 5 Dılay, S- 3 Ba- nş, S 6 Efsane 6. KOŞU: F 5 Oyacan, PP 2 Arkadaş, P 6 Turhan 2, S 3 Toptepe Tesıslen önunde uzun kuyruklar oluşturmasına yol açtı Batman Valısı Tuncer Perçinler, öncekı gunden başlayarak Batman Rafı- nena'nde yalnızca resmı kunüuş- lar üe asken bırhklae motonn ve- nldığıru bıldırdı Bölgedeki akar- yakıt ıstasyonlan da motonn ge- reksuumlerını tskenderun ve Ma- latya'dan sağlamaya çalışıyorlar Bu arada Guneydoğu'da bazı akaryakıt ıstasyonlanmn, yurttaş- lann benzın ve motonn ısteklen- nı "30 bin lirayı aşmamak" uze- re karşılayabıldıklen oğrenıldı Guney lllerı Buromuzun habe- rine göre BM'nın ambargo kara- n uzenne Irak'tan yapılan petrol ıthalatının durdurulmasımn ar- dmdan Guneydoğu'da akaryakıt sıkıntısı başgösterdı Sıkıntıyı gı- derebümek ıçın bölgedeki akarya- kıt bayüen, Iskenderun ve Malat- ya'dakı dolum tesıslenne bağlan- dı Petrol Ofısı Bölge Mudüru Ahmet Alper, Tupraş rafınerıle- nnde uretüen benzm, gazyağı, yağ ve fuel-oü ürünlerınde sıkıntımn söz konusu olmadığını belırterek "Şu anda Batman'da motorin dı- şındakı her turlu akaryakıt unı- nunu bayılere dagıtıyoruz. Moto- rinde sıkıntı doğdu, depolardakı stoklar bır aylık duzeyde. Bura- dakı stoklar tnkenirse o zaman motorin salantısı dddi boyntlara ulaşır" dedı Alper, sıkıntıyı "geçici" de olsa çözebılmek ıçın bölgede bulunan 13 ıldekı bayüen tskenderun ve Malatya'ya bağla- dıklarını behrttı. AA'ya bır açıklama yapan Bat- man Valısı Tuncer Perçinler de öncekı gunden ıtıbaren Batman Rafinensı'nden "sadece resmi ku- ralnştor 9e askeri biriikkre moto- rin verödigını" bıldırdı Perçınler, bölgedeki bayıleruı gereksınımle- nnı tskenderun'dan karşılamaya çalıştıklanm kaydettı Uygulama- ya Tupraş Genel Müdurluğü'nün talımatı uzenne başlandığını be- krten Perçırüer, "Hden geldığınce talepien karşılamak için çaba har- cıyoruz"dedı Batman Valısı, Tupraş Genel Müdurluğu ıle go- nışmelenn surdüğunu, durumun normale dönmesı için gırışımler- de bulunacaklannı söyledı Bu arada, bölgede faaüyet gos- teren akaryakıt ıstasyonlarının yurttaşlann benzın ve motonn ta- leplennı kısıth olarak karşıladık- lanöğrenüdı Edırulen bügıye gö- re akaryakıt ıstasyonlarmm bazı- lan 30 bın lıranın uzennde satış yapmıyor Mersin'de durum Petrol Ofısı Mersın Bölge Mü- dürlüğu Dolum Tesıslen'nden de motorin dağıtımı kısıntılı olarak yapüıyor Bu nedenle tesısler önünde tankerler uzun kuyruklar oluşturmaya başladı mi yöneBk" sorusu uzenne "As- ker göndermeye de ona da yöne- lik ancak bunu kullandınrsın kullandınnazsm, planlama yapa- bilecek durumun olması lazımdı. Şimdı bu planlama yapüabilecek dururoa geldı" dedı SHP Içel MOletveküı Fikri Sag- lar, TBMM'mn aldığı karardan sonra SHP grubunun sıne-ı mıl- lete dönme zamanımn geldığını söyledı Sağlar, "Bir saldın ohna- dao savaşa karar vermek ıçın ya deli olmak lazım ya da bain" dedı. DYP Genel Başkanı SB- leyman Demirel ıse görüşmeye ıhşkın değerlendırme yapıp yap- majacağını soran gazetecılere "Daha önce soyleyecegimi söyle- dim. Başka bir şey konusmajaca&ım" dedı. Akbulut: Gemi gönderilebilir tzın teziceresının TBMM'de ka- bul edılmesınden sonra bır açık- lama yapan Başbakan Yıldınm Akbulut, "Verilen izin bir savaş izni değildir. Oyle tanıülmaja ça- uşılıyor ama onlar yanlışür" de- dı Akbulut savaş halı ılanı yetkısımn TBMM'ye aıt olduğu- nu aıumsatarak TBMM'den sade- ce ızın aundığım behrttı Akbulut, "Bu izni Turk railletinin Ui men- faatlerini gozetmek >e kollamak maksadıyla kullanacagımızdan emın olmanız lazım. Bu bır savaş halı ilanı degildır. Bu şekdde söy- lenen sozler zıhınlen bulandırma- >a yonelikür" dıye konuştu Prof. Aldıkaçtı Anayasa'ya aykırı ANKARA (Cnmhuriyet Buro- su) — t Ü Hukuk Fakultesı Ana- yasa Hukuku Profesöru ve 1982 Anayasa Komısyonu Başkanı Or- han Aldıkaçtı, "Hukumetin Kor- fez'e asker göndennek amacıyla Medısten devrakhgı yetkı kesmlik- le anayasaya aykındır" dedı Aldıkaçtı, "asker gonderme yetkisi" Ue ilgıli gönlşlerını açık- larken, anayasanın 92 maddesı- nın gayet açık olduğunu, bu mad- deyle süahlı kuvvetleT savaş halı üanı üe silahlı kuvvetlenn yvuidı- şına nasıl göndenleceğı veya yurt- dışından Türkıye'ye yabancı ulke- lerden asken bırhklenn nasü ah- nacağını açıkça belırtüdığını söy- ledı. 92. maddenın bu yetkileri Mechse verdığmı ve 20. madde ge- reğınce de yetkının devredüemeye- ceğını ıfade eden Aldıkaçtı şunlan söyledı "MecUsin yetkisini hukumete devretmesi anayasaya aykındır. Ancak, anamuhalefet partisi bu- nun iptali için \nayasa Mahkeme- si'ne dava açarsa karar kesinlikle bozulur. Anayasaya aykın olan husus Mecusın yetkısını devretme- si. Aslında Meclis, şımdi iki tu- men asken şuraya gönderelım di- yebilir. Bu anayasaya aykın değil- dir. Vetkiyi hukumete vermesı, takdıri hukumete bırakması ana- yasaya ajkındır." GOZLEM UGUR MLMCU (Baştarafı 1. Sayfada) 14 Mart 1990 günü Istanbul'da Ataturk Havaalanı yakın- larında Iranlı öğretım uyesı M Rıza Akhvanjan da namlu ucuna susturucu takıtmış bır sılahla yaralanmıştı Iran gızlı haberalma örgutu "Savamak" ve "Hızbullah" 1980 yılından bu yana bütun dunyada teror estırıyorlar Savamak, Türkıye'ye sığınan Şah'ın adamlannı bulup te- ker teker ölduruyor. Albay Ahmed Hamıd, Albay Hasan Mansun, Albay Hamdı Azız ve Bınbaşı Şahverdulu, Albay Muradı, Muhammed Yal- tanı 1983-87 yılları arasında Turkıye'de art arda oldurulduler Şah yanlısı subayları kımlenn oldurduğu belırlenemedı Buyuk olasılıkla Turkıye'de orgutlenen Şah ordusunun ön- de gelen lıderlerı "Savamak" tarafından oldurulduler Urdun'un Ankara Buyukelçılığı 1 KâtıbıSartJ Saıt'ınde Iran yanlısı '7s/am/ Cıhad" orgutu tarafından oldurulduğu ılerı suruldu Bruksel'de ıkı yıl once silahlı saldırıya uğrayan "Rabıta" Orgütu Avrupa Temsılcısı Abdullah El Ehdel'ın de Iranlı te- rörıstlerce oldurulduğu ılerı suruluyor Suudı Arabıstan'ın Ankara Buyukelçılığı Askeri Ataşelığı'n- de gorevlı Abdullah El Sırevı'nın de arabasına patlayıcı mad- de konuldu Sırevı, patlama sonucu ağır yaralandı Aynı bü- yukelçılıkte çalışan Bıdevı adındakı bır dıplomat da Anka- ra'da olduruldü Turan Dursun'u ucuna susturucu takılmış sılahlarla öldu- renler Iranlı Islamcı terorıstler mıdır7 Bu konuda bu aşamada kesın bır yargıya varmanın el- bette olanağı yok Ancak cınayetlerde kullanılan susturu- cular bu kuşkuyu doğuruyor Turkıye'de Şah yanlısı subay- ların, uçlanna susturucu takılmış sılahlarla oldurulmelerı bu kuşkuları arttırıyor Iran Televızyonu, Turan Dursun'un öldürulmesını bırıncı haber olarak verıyor Bu ılgı de kuşkuları arttırıyor Tabıı bunlar yalnızca "kuşku"dur, "kanıt" değıl, kanıt ol- madan da bu konularda kesın yargılara varmak olanaksız. Bütün bunlan araştırıp ortaya çıkartmak Emnıyet Genel Müdurluğu ıle MIT'ın görevıdır "Faılı meçhul kalan" her cı- nayet, terör orgutlerının cesaretlerını arttırır Arttırdı ve arttırıyor da! Turkıye, özellıkle son altı-yedı yıldır çeşıtlı yabancı terör orgutlerının kolayca at oynatabıldıklerı bır alan olmuştur Turan Dursun'u kımler öldurdu7 Kımlenn oldurduğu ad ad bılınmıyor Belkı katıllenn kım- lıklerı hıç bılınmeyecek de 1 Ama Islam dınını eleştıren bır eskı dın adamını kımlenn, nıçın oldurebıleceklen herhalde bılınıyor Katıller, buyuk olasılıkla Islamcı terör orgutlerının mılıtan- larıdır Bu orgut "Hızbullah" örgutu mudur, "Islamı Cıhad" mı, "Turkıye Islam Kurtuluş Cephesı" mı, yoksa adı duyulma- mış bır başka örgut mu? Devletın duyarlı kesımlerınde mı- lıtanları olan, sırtını guçlu yerlere dayadığını sanan bır yerlı örgut m u ' Yoksa, son zamanlarda eylemlennı arttıran Kurtçu Islam- cılar mı Hangısı? ka- SHP GENEL BAŞKAM: SAVAŞ ÇILGENLIKTIR tılmak üzere başbakanüğa gırer- ken de gazetecılerın sorulannı yamtladı TBMM'den alınan u- nın kullamlması konusunun top- lantıda "konuşulacağım" söyleyen Akbulut, "Bakanlar Ku- nılu bu aldıgı izni veyahut yetki- yi elbetteki muzakere ettikten sonra luzum gördugunde kulla- nacakbr" dedı "Bu daha çok bir gemi gonderme oncelıgi şekhnde mi olabilir" sorusuna Akbulut, "Olabilir" yanıtını verdı "Karar alınmadı" Yaklaşık ıkı saat suren Bakan lar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Devlet Bakanı Guneş Taner, ızın konusunun gö- ruşuldüğünü ama "spesıfık ola- rak alınmış bir karar bulunma- dıgını" söyledı Taner, "Gemi gonderilecek mi?" sorusuna "Turkiye'nin âli menfaatleri çer- çevesinde ne zaman ve nasıl kul- lanılacağı zaman ıçinde gozuke- cektır. Yoksa daha evvelden ha- zırlanmış planlanmış, uygulama- ya konulacak olan bır takvım Inönü: Özal savaş istiyorANKARA (Cumhuriyet Buro- su) — SHP Genel Başkam Erdal Inönu, savaşı "çügınlık" dıye nı- teledı, "Asker kanıyla poliüka yapmanın ahlaka aykın" olduğu- nu söyledı tnönu, "Savaş istegi- ni maalesef Akbulnt'ta ve ona ta- limat veren Ozal'da da göruyorum" dedı Yetkıyı, "Bu, Türkiye'yi fülen savaşa sokma islegidir" sözlenyle değerlendıren tnönü, ızlenen polıtıkanın "cum- huriyet politikası" olmadığını da vurgularken "Bu yetkiden herke- gosterecek. Boyle bir şey olamaz. Biz bu polıtıkayı VTirutmeye girer- sek butun komşulanmız duşman olur. Sayın Başbakan'a soraca- ğım: Biz neyin peşindeyiz?" ABD-Irak savaşını ABD'mn kazanacağını, ABD'nın de bızım müttefikımız olduğuna göre "ne- yecegi bir şeydir. Bugun hayatı bu şekilde kumar masasına surulen gençlerin annelen babalan bu nyı- zakereleri izleyeceklerdır." tnonu, sözlerını şo>le bıtırdi: "Bu, ne kadar garip şey. Bun- dan çıkan anlam başkadır. Asker çağıracağız, onlar gelıp yıgınak > apacak ve guneyimizde ikinci birden korktuğumuzu" soran tnönu, "Bu gerekçeyle ortaya çıküınca cephe açacaklar. Bunu herkes bundan herkesin anlayacağı şe> boyle degerlendınr. Buna göre başkadır. Biz bir olası savaşta çı- tedbinni alır. Bu nasü ulusal çı- karlannuzı konımak için savaşa kan koruyan politikadır? MecUs'- ginnek zorundayız diyorsak bun- m yetkisi devri anayasaya aykın- sin anlayacağı, biz topraklanmı- d » n herkesin anlayacagı biz top- dır. Meclis temel yetküenni görev- n gemşletmek ıstiyonız, onun İçin raklanmızı genişletmek isbyoruz, lenni başkasına boyle genel ola- onun için bu savaşa gıriyoruz. Herkes bize bojle bakar" dıye konuştu SHP hden, bunun dışındakı olasüıklann da Irak'ın yenı >öne- yoktur. Dolayısıyla onumuzdeki ağustostakı tartışmab gızlı otu- gunlerde gelişmelere bakarak ne nımda başbakanlık teskeresı 216 şekilde hareket edileceğine karar oyla kabul edılmıştı verikcektir" dedı Yabana silahlı Başbakan Yüdınm Akbulut'un kuvvetlerın Turkıye'de bulundu- rulması konusunun da "gonışul- mediğini" zamanı geldığınde ızın çerçevesınde değerlendınleceğım kaydeden Taner, ABD'mn krız nedemyle Türkıye'ye yapacağı yardımm mıktannın bellı olmadı- ğını bıldırdı Taner, "Mısır ile Turkiye'nin dunımlannın karşı- laşlırılamayacağım" ıfade ettı Başbakan Akbulut da, asker gönderılmesı ya da yabancı kuv- konuşmasımn ardından genel ku- rul salonundan aynlan Hasan Ce- lal Guzel de ad okunarak oylama yapüacağını haber alınca yeniden TBMM'ye geleıek oylamaya ka- tıldı Güzel de "evet" oyu kullandı Yurtdışında bulunan Cengız Tuncer, Cengiz Altınkaya, Lut- fullah Kayalar, Fahrettin Kurt ve annesının cenazesı nedemyle ge- lemeyen Mehmet Yazar yenne dı- ğer bakanlar anayasa uyannca vekâleten oy kullandılar. c ı ı p ı n 9 V < K 9 ANAP'tan bır bölümü genel j n r A u a y a M kurula gırdığı halde, oylama sıra- MankemeSİ ne gldiyor smda 30 mületveküı bulunamadı S H P ^ ^ B a ş k a m j ^ t n o . vet bulundurulması konusunda bır karar \erılmpf1ı5mı crtvi^Hı DYP Samsun Mılletvekılı Hu- seyin Ozalp üe ANAP'tan aynl- dıktan bu yana DYP ıle bırhkte hareket eden Muş Mületveküı Er- kan Kemaloghı da ANAP'lılarla bırhkte ızın tezkeresuıın kabulü >olundaoy kullandılar Özalp'ın tavrı genel kurul bıtımınden son- ra kavgaya neden oldu DYP Samsun Mületveküı Cemal Alişan kulıste Özalp'ı eleştırerek "Niye evet oyu terdin" dıye çıkışınca, ıkı mületveküı bırbırlenmn ûzer- lenne yuruduler ve karşüıklı kü- furleştüer Özalp veAhşan araya gıren mületvekülen tarafmdan ay- rılarak uzaklaştınldılar DYP'den 11, SHP'den de 8 mületveküı oylamaya katılmadı DYP'hler kendı mületvekülennın partı adına görevlı olarak Anka- ra dışında bulunduğunu büdırdı- ler ANAP grubundakı toplantı sı- rasında çekunser oy kullanan Ela- zığ Mılletvekılı Cahit Aral TBMM'den aynlırken gazetecüe- rın sorusu uzenne şöyle konuştu "tnşallah devleü elinde bulun- duranlar haklı çıkar, ben yanıb- nm. Gruptaki bUgilerin dışında yeni bir şey soylemediler. Allah ulkemizi ve milletimizi korusun. Ben bu vebalin altında kalmak is- temem." Müh Savunma Bakanı Safa Gi- ray, UBA muhabınmn, "Yetki NATO uslerinln kullandınlması- na mı, yoksa asker göndermeye nu, hukumete yetki veren karann TBMM'de kabul edılmesınden sonra yaptığı açıklamada, "Ko- nuyu Anayasa Mahkemesi'ne götureceklerini" söyledı tnönu şöyle dedı "Hukumet tezkeresi kapalı oturumda konuşuldu. Muhalefe- tin başta SHP olmak uzere ret oy- larına karşılık ANAP milletvekıllerinin oylanyla kabul edildi. Bu kabul edilen karar, bu- kumete yurtdışına silahlı kuvvet- ler gonderme ve yurtiçiode yabancı silahlı kuvvetlen bulun- durma iznı veriyor. Bizim kanı- mızca boyle bir izin verilmesi anayasaya aykındır. Ulusal çıkar- lanmıza aykındır. Bizim için ye- ni bir dış politika manzarası getirmektedir. Boyle bir dış poli- tika Turkıye için yanlıştır, zarar- lıdır, tehlikelidir. Biz buna karşıyız. Ama yapılan hareket ay- nı zamanda anayasaya da aykır- dır. Çunku anayasaya gore TBMM'nin temel yetkileri, gorev- leri arasındadır yurtdışına kuvvet gondermek ya da yurtıçinde ya- bancı süahlı kuvvetlen bulundur- mak. Yetki başkasına devredilemez. Onun için biz bu karan Anayasa Mahkemesi'ne goturecegiz. Umuvorum kı bir an evvel sonuçlanır ve Turk dış po- litikasında çok yanbş bir yolu baş- latacak olan hareket Anayasa Mahkemesi'nin karan ile onlenir. Şimdi yapacağnnız şey budur." savaşa girrjoruzdur" dedı ve "Ortadogu'dan pay almak hayal- dir. Boyle hayaller için ulke sava- şa sokulmaz. Bu sorumluluğun al- tından kalkamazlar" göruşünu ortaya koydu lnönu, "Biz guney- dekı komşulanmıza karşı kendi- mizı koruyamayacak mıyız ki as- ker çagınyonız? Biz bu hale mi duştuk?" dıye sorarken asker ça- ğırmanın ABD'mn güney sının- mızda ıkıncı cephe açması anla- mına geleceğıru ve herkesin de bu- na göre önlem alacagım, bunun da ulusal çıkarlan korumak olma- dığını anlattı SHP hden, dün duzerüedığı ba- sm toplantısmda, hükiimetın "su- ratli ve dinamik" politika yurut- mek ıçın yetkı ıstedığmı, ancak yurtdışına asker gonderme ya da ulkeye yabancı asker çağırma yet- kisi ahndığına dückat çekerek "Bu demektir kı dinamik, suratli po- litika Silahlı Kuvvetlerimızi kul- lanarak yapılacakür. Silahlı Kuv- vetler'i yurtdışına gondererek ak- tif, dinamik politika yapümaz. Si- lahlı Kuvvetler'ı yurtdışına gon- dererek savaşa sokmak macera politikasıdır. Askerlenn kanıyla polıtikada çıkar sağlamaya çalışmaktır" dedı. tnönü, yetkı gerekçesınde savaşa gırmenın "zorunlu bir durum gibi" göste- nüneye çalışıldığıru da behrtu-ken "Sayın Akbulut'a çok yakın ta- rihimızi incelemesinı onenrim. 2. Dunya Savaşı'nda dort bir yanı- mız ateş çembenndevken biz sa- vaşa gırmedık. ama uiusal çıkar- lanmıa konıduk. Savaştan biz sa- pasağlam çıktak. Sayın \kbulut'- un gerekçesi saçma ve hiçbir şe- kilde gerekçe değildir" dedı lnö- nu, şöyle devam ettı "Savaşa girmek insanın isteme- siyie olur ve bu ıstegin maalesef Sayın Akbulut'ta ve ona talimat veren Sayın Ozal'da oldnğunu açıkça göruyorum. Özal demedn- de bunu açıkça soyluyor. Cumhu- riyetın polıtikasını eteştinyor. Ur- kek, çekıngen politika dıyor. Sa- yın Akbulut'un soyledıkleri, Turk dış politikasının cumhunveün ba- şından beri ızlenen politikanın de- ğıştığıni gosteriyor. Sayın Akbu- lut'un Sayın Ozal'ın talimatıyla ortaya koyrnak istediği politika, maceracı politikadır. Ulusal çı- karianmıza uygun değildir. Bu poUtikayı eskiden emperyaüst Ba- tı devletlen junıttuler, somurge- ler boyle kunıldu. Sonunda onlar da bu poUtikayı bırakülar. Silahlı Kuvvetler'i maceraya sokacagız. bunu da yeni, aktif politika diye kabul eru'receğiz, dfınya bize saygı rak devredemez. Bunlar birtakım hayaller. Askeri, orduyu kullana- rak politika yapmak eskiden beri bilinen şey. Aciz politıkacılar, kendı işlenni vaparaayan politika- tımınde behrleyıcı olmak ıstemek cüar çareyı Mehmetçik'ı cepheye ya da bu ulkemn topraklarında surmekle bulurlar. Bu, ımpara- gözumuz olduğu bıçımınde orta- torluk donemınde yapılmışbr ve >a çıkacağım ıfade ettikten son- sonunda imparatorluk dağılmış- ra özetle şöyle konuştu tır. Onun yenne kunılan Turkıye "Herkes bunu böyle değerlen- Cumhunyeti bır daha boyle sal- dirir. Oyleyse biz neden askerle- dırgan politıkalara teslim edile- nmızi savaşa sokacagız? Demek mez." ki bizim saldırgan bir emelimiz var sonucu çıkar. Bu Ataturk'un C e m ' İ n 'Yurtta sulh, cıhanda sulh' polı- tikasına aykındır ve saldırgan bir politikauın başlangıcıdır. Buna karşıyız. Biz ambargoda kilit ul- keyiz. Ambargov a ük gunden ka- bldığımız ıki gun sonra unutuldu. Hnknmet bizim katkımızın en onemli katkı olduğunu anlatamı- yor. Şimdı bır yanş var, bu yanş- tan geri kahnayahm dıye Körfez'e gemi gondermek, asker gonder- mek ıçın yetkı ısüyoruz. Ulusal çı- karlan bırakıp başka bır guçlu devlete yaranacagız dıye yanşa gi- rersek biz bu yanşı kaybederiz." Ortadoğu'da pay tnönu, hukumetin bır yandan bu yetkıyı "Belki kullanmayız" dedığıne dıkkat çektıkten sonra şöyle devam ettr "Ote yandan savaş olacak ve çabucak bitecek, Ortadoğu'da ye- ni bir duzen kurulacak, bu duzen- de paylaşım esnasında pay almak ıstiyorsak biz de askenyle, gemi- sıyle savaşa katılanlar arasmda ol- mahyız, yani bu izni kullanmalı- yudıye yarannı anlatıyorlar. Bu, kaba bir aldatmaca. O halde izni pekâlâ kullanacaksınız kı yetkiyi istiyorsunuz. Hiçbir şekilde Mec- lis'i boyle kandırmaya yeltenme- yin. Hayaller var; savaş bitecek biz de gerçekleştıremediğimiz emelleri fırsat bilip gerçekleştire- cegiz. Bu, kumar oynamakbr. Boyte hayaUer içuı ulke savaşa so- kulmaz. Zalen kamuoyu duşune- cek. ANAP'ın yuzde 21.8 oyu var. Muhalefet savaş çılgınlığına karşı, ama bu oya sahip ANAP milletvekilleri tek başına kendi oylanyla ulkeyi bu macera sava- şına sokacaklar. Bu sorumluluğun altından tarih onunde hiçbir şekil- de kalkamazlar. Hayaller uğruna savaşa girmek, bir kumar uğruna askerlerin, insanlann hayatını tehllkeye atmaktır, askerlenn ka- nıyla dış politıkada çıkar sağlama- ya çalışmaktır. Bu, ahlaka aykı- ndır. Vatandaşlann kabul etme- TBMM Dışvşlen Komısyonu uyesı ve SHP Istanbul Mületve- kıh tsmeil Cem de genel kurul ön- cesınde yaptığı açıklamada, "hu- kumet tezkeresinin kabulunun kendi irademiz dışında çıkabile- cek bir savaşta, kendi irademiz dı- şında taraf olmamız anlamına geleceğini" söyledı Gızlı oturum- da da soz ıstedığmı açıklayan Cem, "ulke dışına asker yoUama ve Turkıye'de yabancı asker bu- lundurmanın kimın ıhtiyacı, ki- min talebi olduğunu" sordu. Cem açıklamasında, "TBMM uyderi- nın kullanacaklan oyun, Irak'tald binlerce vatandaşımızın buyuk bir ihtimaUe Saddam zulmunun çare- siz rehinelerıne donuşeceği" gö- ruşunü savundu ve şunlan vur- guladı "Hukumet tarafından Meclis'e kabul etürilmek istenen karar, so- nuçlan bakımından Irak yoneti- mince 'duşmanca' olarak nitele- nıyor. Onceki açıklamalan doğ- nıltusuoda, Irak'ın davranmaa halınde, bizim vatandaşımız da aytıı şekilde tammlanan ABD, Fransa, tngütere ve dığerlennin vatandaşlan gibi rehine statusu- ne konabdecek." Cem, daha sonra şu sorulan sı- raladı "Sayın Başbakan ve sayın hn- kumet uyeleri bunu hıç duşundn- ler mi? Irak'ın ulkesindeld Turk vatandaşlanna çıkış vizesi verme- yebilecegını dıkkate aldüar mı? Onlann da ogullan, kardeşleri, şu anda Irak'ta çauşıyor mu? Irak'- ta jakınlan var mı? Irak'ta çocu- ğu bulunan anneler ve babalaria hiç konuştular mı? tnsanlanmı- zın, Irak muhimmat ve yakıt de- polannda, askeri tesislerde bir 'güvence' olarak yerleştirilmeleri ihtimalini, belki -verilecek izinle- Turkije'den havalanmış bir ABD uçagırun bombalannın hedefı ota- caklannı, bizim yetkililerlmiz du- şunuyor mu? Ne için, kimin için bu karan Meclis'in almasını istiyorlar?"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle