01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYO 6 EYLÜL 1990 07.29Açillş-Gün Başliyor Programda. Ekonomıden Haberler. Çızgı Fılmler, Cimnastik. Sanat Haberleri. Trafik ve Yol Durumu. Türkçe Sözlu Hafif Müzik. Günün Mönüsü. Konuklar ve Canlı Müzik bölümleri yer alıyor. 09.33 Arkası Varın: Yaban Gülü 10.15 Çocuk Dizisi: 80 Giinde Devriâlem Pug'un sorunian gıderek artmaktadır. 10.40 Yabancı DİI Dersi Ingılızc dersinin 1 l'ncı ünıtesinde ~Can I have your name. plaese" ve 12"nci ünitesınde "What does she look lıke*" konulan ışleniyor. ÎT.25 HaberleT 11.40Kapanış 14.58 Açılış-Haberler İ5.10 Çocuklar İçin Atlı Karınca Susam Sokağl -114- Programın hedeflen: Dinleme. paylaşma. zıt anlamlı sözcükler. nesnelerin farklı kullanımı. "Ş" harfi. 2 sa>ısı. 1-3'e loplama ve cıkartma. saklı figürlerın seçilmesı. doğal se>re..ıkikı tenmlen. çoklu sınıflama. dış sağlığj. basıt fendir. Çızgı Fılın: Rakumlar Lokomotif Programın "Size Göre" bölümünde. "Almak" konusu ışlenıvor "Sız Olun" bölümünde, dokumacılık konusu ışleniyor "Folklorumuzdan™ bölümünde. "Bolu" folkloru tanıtılıvor 17.10 Dizi: Hayat Ağacı İ8.00 Haberler ÎÎM5İGençlik Konserleri 18.35 AkşamaDoğnı İ 9 J 0 Merhaba Çocuklar 19.20 İnanç Dünyası 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası 21.10 Dizi: Kime Niyet Kinıe Kısmet (Ayrıntılı bilgıyandaki süluniarda) 22.00 Amlarla Müzik Programa Gönül Yazar konuk olarak katılıyor. 23.55 Gün Biterken (K).10 Kapanış 18.10 Açılış-Dizi: Yalan Rüzgârı 19.05 Haberler 19.20 Enstrümantal Müzik 19.30 Start (Bugün köşesınde) 20.00 Fasıl 20.25 Bilim Dünyasından (Bugün köşesinde) 21.05 Avrupa'dan Futbol 21.50 Belgesel: Beş Şehir 22.30 Haberler ve Ingilizce Haberler 23.05 Festi>allerden 24.00 Kapanış 19.59 Açılış-Mûzik 20.10 Dizi: Gerçek Charlotte Hav.kms'le Francıe'nin bindiğı kayık kara>a oturunca uzun süre valnız kalırlar. Bu büyük bir skandala scbep olur Ha^kins'in böluğünün ayrılmasıyla artık -Francie ıle Ha*kıns sadcce mektuplarda beraber olabilirlcr. 21.15 Müzikallerden: (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda) 21.45 Dönenee (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda) 22.15 DİZİ: Mahkûm Mahkûmun iki numarayla arası bozulur. Ona bır ovun oynayarak yonetimden el çekmesını sağlamaya çalışır. 00.05 Kapanış 18.58 Açılış-Dizi: Aşk Kapıyı Çalınca Flehhandra hamıle olabıleceğmı Label'e ıtıraf eder. Fakat bebeğın babasını açıklamaz. T<M5\abancı Dil DersT 20.20 Gençlik Konserleri 20.40 Atatürk İlkeleri ve tnkılap Tarihi Prof. Dr. Ahmet Mumcu, "Atatürk İlkeleri Inkılapçılık" konusunu anlatıyor. 2U)ÖKomed7: Ted\ Z 21.35 Turizm Eğitimi Mutfak Hizmetleri bölümünde "Sorun Dovurmak Olmamalı" Kat Hızmetlerı bölümünde "Eşya ve Çeşitli Yuzevlerin Tenıızliği" konulan işlenıyor. ___ 22.00 Davranış Bilimleri Prof. Dr. Enver özkap. 'Nüfus" konusunu anljtıvor. 22.30 Belgesel: Dünyanın Harikaları Yellov.stone parkındaki kaynaklar ve gayzerlerle ilgilı bilgi ve görûntüler yer alnor. 22^50 Kapanış 19.02 Açılış-Haberler 19.20 Lokomotif Haftdnın konusu -Acımak" Bu konudakı pandomım gösterısınden sonra Türk ve yabancı çocuklar "Acımak" konusundaki göruşlerinı açıklıyorlar. 19.50 Gençlerle Programın Brıç turnuvasından veÖzel Gûrsoy Lisesı Resım Sergısi'nden görûntüler yer veriyor. 20.35 Dizi: Zenginler de Ağlar 21.15 Belgesel: Anadolu'dan Görûntüler "Güreş Bahçesi" adlı bölüm vayımlanıyor. 21.40 Fasıl 22.05 İnanç Dünyası 22.30 Haberler 23.00 Dizi: Uzaylı Zekiye 23.50 Güfteden Besteye Programa şarkı sözü yazarları Turgut Yarkent veTurhan Oğuzbaş konuk olarak katılıy orlar. 00320 Bilim >e Teknoloji Bolümde. havacılık ve uzay konu.^unddkı gehşmeler anlatılıyor Öî .00 Kapanış 13.00 Açılış-.Müzik 15.00 Haftanın Dizisi: Çapkın Queque aldığı pasta mnfmı uygular. Çocuklannın yanı sıra kentın genelevındekı kızlar da aynı anSa zehirlenirler. Bu durum karısı Santinha ile arasını açar. 16.00 DİZİ: Rİchmond TepeSİ Janet. Warren'i terk eder. Jıll'in evıne yerleşır 17.00 Çizgi Film: Muhteşem Dörtlii Santoryalanle Poiarşanlar savaşı sona erdırmek ûzere olimpıyat düzenlerler. n.30 MüzTk 20.15 Haftanın Dizisi: Altın Yıllar Carneıro. Lurdinha'mn sevgilismı unutması ıçin onu seyahate gönderır. 21.15 Pembe Dizi: Santa Barbara Chnstıe ve Ted. Sieve'in ölumünü kaza gibı göstermeye çalıjmakladırlar. Ancak polıs olayı araşlırmava başlamış ve önemlı ipucları yakalamışlır 22.15 Video Klipler 01.00 Kapanış : Türkçeyayın amacıylaAlmanya'da kurulan TDS'nin Asil Nadir ağırlıklı olduğusöyleniyor Sessiz sedasızbir özel TVAvrupa'da yaşayan yaklaşık 2 milyon Türke kendi dillerinde yayın yapmak amacıyla kurulduğu söylenen 'Türkisch-Deutsches Satettien-Fernsehen, Türk-Alman Uydu Televizyonu' nun (TDS) arkasında yüzde 51 hissesiyle Asil Nadir Grubu'nun bulunduğu belirtiliyor. neticisi Jiirgen Briinning. şirketin Turkiye bağlantısı ve kitle iletişim medyalarıyla da ilişkisi olan de- ğişik alanlarda eıkin bir holdin- ge bağlı olduğunu söylüyor. An- cak bu holdingin ardında Mur- doch ya da MaxweU'in olmadığı- nı beürten Brünning, bu konuya ilişkin açıklamaların, ancak yasal olarak yayınlara başlanılmasın- dan önce düzenlenecek basın top- lantısında yapılacağım söylüyor. Yine de video ve televizyon çev- relerinden güvenilir kaynaklara göre Türk-Alman Uydu Televiz- yonu'nun arkasında, yüzde 51'lik hissesiyle Asil Nadir Grubu bulu- nuyor. Federal Almanya'da yaklaşık 1.5, Avrupa'da ise toplam olarak TDS'nin Alman yöneticisi Jürgen Brünning, "Türkler için seks ve politikasız bir RTL" planladıklarmı açıklarken kanabn bir an önce yayına başlaması için Türkiye'den 30 kişilik bir program yapımcısı ve feknik kadronun Almanya'ya geleceğini bildirdi. DENÎZ tNCEDİKEN KÖLN — Türkiye'de özel tele- vizyon, Magic Box tartışmaları sürerken Federal Almanya'nın Düsseldorf kenti yakınlanndaki Erkrath'ıa, Avrupa'daki ve özel- likle Federal Almanya'daki Türk- leri hedef alan özel bir yaym şir- keti, yakın bir tarihte yayınlarına başlamak üzere sessiz sedasız ça- bşmalannı sürdürüyor. Amacı, Avrupa'da yaşayan yaklaşık 2 milyon Türke kendi dillerinde ya- yın yapmak olan bu kurutuş, "Türkisch-Deutsches Salelitten- Fernsehen, Türk-Alman Uydu Televizyonu" ya da kısa adıyla "TDS". Limited şirket olarak ha- yata atılan kuruluşun Alman yö- 2 milyonluk Türk izleyici potan- siyeline kendi dillerinde yayın yapma fıkri, bundan 2 yıl önce doğmuş. Brünning, fîkrin ilk kez video yapımcısı Sabri Demirdö- gün tarafından ortaya atıldığını, sonra birlikte bu projeyi geliştir- diklerini ve hatta program alımı için 1988 yüında TRT ile bir ön anlaşma bile yaptıklannı belirti- yor. Ancak bu ön anlaşma daha sonra çeşitli siyasal nedenlerle ger- çekleşmediği gjbi TRT geçen sü- re içinde "TV 5 " kanalıyla, yurt- dışındaki Türkleri hedef alan bir yayın başlatmış bulunuyor. Brün- ning'e gore TRT, bir anlamda kendilerine ait olan bu fikri, on- lardan önce uygulamaya başlamış bulunuyor. TDS'nin Alman yöneticisine göre yayınları, "Türkler için bir RTL" olacak. Ancak bu.nokta- da, "seks" ve "politika" kesin- likle söz konusu değil. Gerek Brünning, gerekse 3 ay önce şir- ketin Türk televizyon müdürlüğu- ne getirilen Fabreltin Işıkçı TDS'nin kesinlikle siyasetle uğ- raşmayacağıru vurguluyorlar. Bu arada, ilk olarak 1 eylülde yayınlarına başlaması gereken TDS'nin yöneticüerinin verdikleri bilgiye göre henüz sinyal müziği- nin hazırlanmamış olması gibi "tekıik" nedenlerle bu tarih bir süre ertelenmiş durumda. TDS'nin şu aşamada bazı sorun- ları var. Bunlardan ilki, kurulu- şun etkinliği "Basın ve Yayıncı- hk Yasası" kapsamında olduğun- dan, lisans alabilmek için bazı ko- şullan yerine getirmesi gerekiyor. Ancak, Jürgen Brünning, lisansm ekim ayı başında alınacağını be- lirtiyor. Öte yandan, Türk-Alman Uy- du Televizyonu TDS içinde, özel- likle bir kadro değişiminin söz ko- nusu olduğu belirtiliyor. 1 eylül- de başlaması gereken yayınlann çeşitli nedenlerle aksaması üzeri- ne kadronun, yine Asil Nadir gru- bundan bir ekiple değiştirileceği ve yeni ekibin işleri yeniden ele alarak bir an önce yayına başlan- masını sağlayacağı belirtiliyor. TDS'nin, Düsseldorf'ta şu an- da 50 çalışanı var. Bugünlerde Türkiye'den de televizyon konu- sunda deneyim sahibi yaklaşık 30 kişilik program yapımcısı, teknis- yen, redaktör, kameraman grup, gelme aşamasında. TDS'nin kad- rosunda, Almanya'da istenilen özeUiklere sahip eleman bulmak güç olduğundan, Türkiye'den ge- len demanlar ağırlığı oluştunıyor. TV1YERLİ DRAMA: 21.10 Ana-kız OraloğluKbae Niyet Klme Kısmet / Yönetmen - Yapımcı: Sema Okay Cığızoğlu / Senaryo: Lale Oraloğlu / Oyuncular: Lale Oraloğlu, Alev Oraloğlu, Altan Karındaş, Orçun Sonat, Ali Yalaz, Ferdi Atuner, Melih Yalmkaya, Ayten Güven, Mihriban Er Aladar / Süresi: 50 dakika. Kültiir Servisi — Uzun sure sa- nat yaşamının dışında kalan ta- nınnuş tiyatro, sinema oyuncusu, film yönetmeni, senaryocu, hafif müzik şarkıcısı ve besteci, gaze- teci, yazar Lale Oraloglu'nun ya- zıp başrolünde oynadığı "Kime Niyet Kime Kısmet" adlı müzikal güldürü türünde bir yerli yapım ekrana geliyor. Yıllar boyu oyun sahneleyen, kendi adını taşıyan bir tiyatrosu da bulunan Lale Oraloğlu, bu TV yapıtında bir dö- nemin tiyatro ve sinema dünya- sında çocuk yıldız olan eliyle ye- tiştirdiği kızı Alev Oraloğlu ile birlikte oynuyor. 1924'te Izmir'de doğan, Alman Lisesi, Kız öğretmen Okulu, Hu- kuk Fakültesi, Edebiyat Fakülte- si lngiliz Filolojisi, Konservatuvar Armorü Bölümü'nü bitiren Lale Oraloğlu, gençlik yıllarında da kürek, yüzme, atletizm, gulle at- ma, su kayağı sporlarında Tür- kiye birincüikkri elde etti. 1953'te tstanbul Ekspres gazetesinde rö- portaj yazarı olarak da çalışan Lale Oraloğlu, 1951'de Küçük Sahne'de "Yanş" oyunuyla sah- ne yaşamına başladı. Muhsin Er- tuğrul'un sahneye koyduğu pek- çok oyunda rol aldı. Tiyatro oyu- nu ve şarkı sözü yazdı. 1953'ten başlayarak birçok filmin başro- lünde oynayan Lale Oraloğlu, Yıldız dergısince en iyi oyuncu ödülünü aldı. Film Dostlan Der- neği'nce üç yıl üst üste en iyi oyuncu ve senaryocu odüllerine değer görüldü. "ICınk Çanaklar" filmiyle en iyi kadın sanatçısı se- çildi. 1960'ta kendi adına kurdu- ğu Oraloğlu Tyatrosu'nu on bir yıl sürdürdükten sonra parasal olanaksızlık yüzünden kapattı. 1971'de film yapımevi kurup ka- mera arkasına gecti ve "Bizimki- ler", "Bir Kadın Uğruna", "Öliim Bebekleri" gibi filmlerin yönetmenliğini yaptı. Hafif mü- zik alanında sayısız beste yapan Oraloğlu, 1970'lerde sahneye çı- kıp şarkı söyledi. Lale Oraloğlu'- nun oyuncu olarak bazı fılmleri: " Alü Ölü Var - Ipsala Cinayeti", "Kanlı Para", "Yıldınm Beyazıt ve Timurlenk", "Yavuz Sultan Selim Ağhyor", "Leylaklar Al- ünda". "Nilgfln", "Mechul Ka- dın", "Uçunıma Giden Kadın", "Kara Talih", "Bir Kadın Tuza- ğı", "Kara Su", "Kınk Çanak- lar", "KötuTohum." 1954'te do- ğan ve yedi yaşında annesinin ti- yatrosunda sahneye çıkan Alev Oraloğlu, "Kötü Tohum"la bü- yük ün kazandı. Aynı oyunun fil- minde de annesiyle oynadı. 1970'lerde "Bir Kadın Uğruna", "Ketoglan ve Can Kız" gibi film- lerle geçen kız olarak sinemaya döndtt. TV 3 MÜZİKALLERDEN: DIXIE 21.15 P BİR DÖNEMİN ÜNLÜLERİ — Amerikah oıan Daniel Decateor Emmett'in yaşamının konu edildiği filmde Bing Crosbj (sağda) ve Billy de Wolfe başhca rollerde. Filmin kadfh oyuncusu Dorothy Lamour. Biyografik müzikalKnitiır Servisi — On dokuzuncu yüzyıhn Amerikalı halk ozanı Dan Emmett'in yaşam öyküsü. Başrollerde Bing Crosby ile Dorothy Lamour var. Bîr aşk üçgeni çevresinde dönen filmde Crosby hayranları sanatçının sesini de bol bol dinleyebilecekler. Otuzlu ve kırklı yülarda Amerika'run en ünlü şarkıcılan arasına giren Crosby, sonradan beyazperdede de ünlenmiş, "Yolumda Giderken"deki rolüyle Oscar bile almıştı.- Başlangıçta egzotik fılmlerle ün yapan Dorothy Lamour ise daha sonra ustalıkla güldürü ve mıizikallere •kaymış, özellikJe Bob Hope ve Bing Crosby'yle çevirdiği filmlerle çok popttler olmuştu. A. Edward Sutherland'ın 1943'te çevirdiği "Dcüe"de aynca Marjorie Reynolds, Lynne Overman, Eddie Foy Jnr., Billy de Wlofe, Raymond VValburn ve Grant Mitchell oynuyorlar. TV 3 DÖNENCE 21.45 Stevie Ray Vaughan'ın anısına Serdar Öktem, geçen hafta bir konserinden dönerken helikopter kazasında ölen gitarın ünlü ustalanndan Stevie Ray Vaughan'ı ekrana getiriyor. BURAK ELDEM Rock ve blues dünyası, geçen hafta çok önemli bir gitar ustası- nı yitirdi. Çoğu kez blues'un ef- sanevi gitaristi Eric Clapton ile kı- yaslanan ve kimilerince ondan çok daha yaratıcı ve "hızlı" olduğu yo- rumlan yapılan Stevie Ray Vaug- han, bir konserden dönerken ge- çirdiği helikopter kazası sonucu geçen hafta ölünce müzik çevre- lerinde şok yaşandı âdeta. Saf blu- es ve folk temalarını kendine oz- gu tekniğiyle rock potasında eri- ten ve gitar tutkunları için her bi- ri birer blues ziyafeti niteliğinde çok sayıda albüme imzasını atan Vaughan, henüz otuz beş yaşın- daydı. Son albümünün kaseti bir- CLAPTON İLE K1YASLANIYORDU — Stevie Ray Vaughan, Blues kaç ay önce Türkiye'de de yayım- 'un efsanevi gitaristi Eric Clapton ile kıyaslanıyor, hatta kimileri on lanan ve çok beğenilen Vaughan, dan çok daha yaratıcı olduğunu savunuyordu. topluluğu Double Trouble eşliğin- de başarılı bir de turne gerçekleş- tirmişti. Dönenee programının ya- pımcısı Serdar Öktem bu akşam- ki içeriği belirlerken, beklenmedik biçimde ölen bu usta gitaristin bir parçasını koymuş en başa: "Crossfıre". Hard rock türünün ilk büyük efsanesi, hiç kuşkusuz altmışlann sonu ile yetmişlerin ilk yansında her plağı '*yok" satan, her konse- ri olay yaratan Led Zeppelin. "Im- migrant Song", "Black Dog", "Stoinvay To Heaven" gibi klasik- leşmiş parçalarıyla bugün hâlâ unutulamayan topluluk, davulcu- lan John "Bonzo" Bonham'ın ölümuyle çalışmalanna son ver- mişti. Gerek gitarist Jimray Page, gerekse solist Robert Plant, ayrı ayn albümler yapmaya devam et- tiler, ama Zeppelin'in tadı yoktu artık müziklerinde. Dönenee, bu akşam ikinci olarak Led Zeppe- lin'in "yırtıcı" solisti Robert Plant'i getirecek ekrana. Plant, son solo albümünde yer alan "Big Log"u seslendirecek. Bu arada Zeppelin hayranlan da Plant'in müziğiyle bir ölçüde de olsa öz- lem giderecekler. Bu iki blues ve rock ustasından sonra Dönenee, son yıllarda yüdızı parlayan metal toptuluklanyla de- vam ediyor. Bunların ilki, dağıl- ma kararı aldığı yolunda söylen- tiler duyulan, metalin fiaş toplu- luğu Dokken. Sert ve biraz fazla "giirültülü" sounduyla dikkat çe- en topluluk, Dönence'de "Hnn- ter" adlı parçasını seslendirecek. Yine geçen yılın gözde topluluk- larından Extrem de, "Little G W adh parçasıyla katılıyor programa. Dönenee, Thunder'dan "Dirty Love" ve Violence'dan "Word In Word" ile sona eriyor. Bu arada, programın TV3 sürgünü de hâlâ devam etmekte. Türkiye"nin sımrlı bir bölümünde izlenebilen Dönen- ee yeniden TV-2'ye alınıp, süresi de biraz daha uzatılırsa, sanınz TRT rock dinleyicisi müzikseverlerden epey hayır duası alac?' RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açılış, program. 05.00 Haberler. 05.05 Türküler geçidi. 05.30 Şarkılar ve oyun havalan. 06.00 Yurttan haberler ve de- niz hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Bugün (Kuşak) (1). 09.40 Arkası yan'n. 10.00 Haberler. 10.05 Bız bir aileyiz. 11.00 Haberler. 11.05 Rek- lamlaı. 12.00 Haberler. 12.05 Günü yaşarken. 1İ55 Reklamlar ve radyo progranüan. 13.00 Ha- berkr. 13.15 Halk çalgılarından ezgiler. 13J0 Bölgesel yayın vereklamlar(2). 17.00 Haberler. 17.05 Din ve ahlak. 17J5 Saz eserleri. 17.40 Ço- cuk bahçesi. 1755 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Günden güne. 19.00 Haberler. 19.30 Yurttan sesler. 20.00 Gurbet gurbet değil artık. 20.20 Öğrenci toplulukları. 20.40 öğren- ci toplulukları. 21.00 Haberler. 21.05 Solistler geçidi. 21-30 Beraber ve solo türküler. 22.00 Ku- çuk konser. 22J0 Beraber ve solo jarkılar. 23.00 Haberler. 23.15 Oecenin içinden (3). 00.55 Gü- nün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve ka- panış. 01.05 - 0435 Gece yayını. KAIITU iL 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07J0 Ha- berler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 0830 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tarihten sayfalar. 09.15 Ço- cuk bahçesi. 09.30 Ornella Vanoni söylüyor. 10JM) Musiki dünyamızdan seçmeler. 10.20 Ata- türkçuluk yolunda dunlerden yarınlara. 1Û-J5 Türkçe sözlü hafif müzik. 11M Haberler. 11.05 Metin Everes'ten çarkılar. 11J0 Türkülerden bir demet. 11.40 Hafif müzik. 12.00 Solistlerden bi- rer şarkı. 12.30 Türküler geçidi. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13J0 Solistler geçidi. 14.00 Yabancı dil dersi. 14.45 Gençlik koroları. 15.00 Haberler. 15.05 Turizm. 15J0 Arkası yann. 15^0 Meral Uğurlu'dan şarkılar. 16.05 Hafif müzik. 16J0 Yurttan sesler. 17.00 Haberler. 17.05 So- listler geçidi (TSM). 17.30 Küçük konser. 18.00 Bir yazar yetişiyor. 18.45 Sibel Güzel'den türk- üler. 19.00 Haberler. 19.30 Kadınlar topluluğu. 20JM) Türküler geçidi. 20.30 Yabancı dil dersi. 21.15 Hafif muzik. 21M Beraber ve solo şarkı- lar. 22.00 Yurttan sesler. 2130 Bır roman/bir hi- kâye. 22.45 Türkçe sözlü hafif müzik. 23.00 Haberler. 23.15 Solistler geçidi. 23.40 Hafif mu- zik. 23.55 Müziğe övgü. 00J5 Günün haberle- rinden özetler. 0038 Program ve kapanış. RADYO 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler (Türkçe). 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Oğleye doğ- ru. 12.00 Haberler. 12.15 Hafif müzik. 12M Günün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Müzik mü- zik muzik. 15.00 Konser saati. 16.30 Caz dün- yası. 17.00 Haberler. 17.15 Hafif müzik dünyasından. 1840 Haftanın plaklan. 19.00 Ha- berler. 19.15 Sonatın öyküsü. 20.00 Fransa'dan müzik. 20.30 7. Uluslararası Ankara Sanat Fes- tivali'nden. 22.00 Haberler. 22.15 Arulardan gü- nümüze. 23.00Operalar. 24.00 Gece ve muzik. 00.55 Günün haberlerinden özetler (Türkçe). 06.58 Program ve kapanış. RADYO 4 07.00 Açüış, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 0730 So- listler geçidi. 08.00 Turkuler. 08.15 Şarkılar. O8J0 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Be- raber ve solo şarkılar. 09.30 Türküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdik- leri. 11.00 Haberler. 11.05 Türkuler. 11.20 Şar- kılar. 11J5 Beraber ve solo türküler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 13.30 Yurdun dört bucağından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo sarkılar. 14.30 Türküler geçidi. 15.00 Sizin için sectiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Yurttan sesler kadınlar topluluğu. 16.30 Şarkılar ve oyun na- valan 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 17J0 Erkekler faslı. 18.00 Yurttan sesler. 18J0 Solistler geçidi. 18.58 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL »758 o e Program. 08.00 Gune Başlarken. 08.45 Saba- hın Konukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Hayatın tçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 İşte Saz Işte Söz. Solist: Belkıs Akkale. 11.30 Bir Solist: Chris Rea. 12.00 İstekler. 13.00 Turk çe Sözlu Hafif Muzik. Solist: Sezen Aksu. 13.15 Ögleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk. Deep Purp- le. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber: Esin Dinçer. 15.10 Karayollan Trafik Kanunu. 15.15 Cavit Tanürek'ten Şarkılar. 15.30 Kayıp Haberleri. 15.35 Türkçe Sözlu Hafif Muzik. 16.00 Suoper- sonic Programı. 17.00 Muzik Dağarağı. 17.30 Gun Biterken. 18.15 Muzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE M s « , e Program. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstrü- mantal Muzık. OS.OOSabahın Konuklaıı. 08.30 Yol Durumu. 08.35 İşte Saz İşte Söz. Solist: Bel- kıs Akkale. 09.00 Solistler Geçidi. 09.30 Yol Du- rumu. 09.35 Metin Guyer'den Şarkılar. 09.55 Karayollan Trafik Kanunu. 10.00 Hayatın İçin- den. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber: Esin Dinçer. 11.25 Ekrem Çakıllı - Fahrettin Şahin'den Türku- ler. 11.45 Kayıp Haberleri. 11.50 Sizin Seçtik- leriniz. 12.55 Türkçe Sözlu Hafif Muzik. Solist: Ezginin Günluğu. 13.15 Öğleden Sonra 14.15 Turkülerımiz ve Öykuleri. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Güzide Kasacı'dan Şarkılar. 15.10 Müzik Dünvası. 16.10 Kayıp Haberleri 16.15 Müzik Dağarcığı. 16.45 tsmet Akyol'dan Türküler. 17.05 Turkçe Sözlü Hafif Müzik. 17.25Mısralarda Gezimiler. 18.00 Program ve Kapanış. 'Sophie'nin Seçimi'ne telif engeli • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Alan J. Pakula'nm yönettiği ve Meryl Streep, Kevin Kline, Peter McNikol'ün başrollerini paylaştıklan "Sophie'niıı Seçimi-Sophie's Choice" filminin son anda yayından kaldınlmasına neden olarak "telif hakiarı" gösterildi. TV3'ün çarşamba günlerini ayırdığı "Unutulmayanlar" kuşağında yayımlanacağı açıklanan ancak önceki gün yayından kaldınlarak yerine dün "Trapez" fümi yayımlanan "Sophie'nin Seçimi" için TV Daire Başkanı Onder Ulay, "Telif sözleşmesi bitmişti" dedi. Ulay, filmin daha önce yayırnlandıgınırı hatırlatılması üzerine, "Biz filmler için belirli sürelerle sözleşme yapıyoruz. Anlaşma yaptığııruz şirketle olan sözleşmemizin bitmesi üzerine filmi tekrar göstermek için izin almak üzere bağlanü kurduk. Ancak şirket filmin telif hakkını başka bir şirkete satmış. Diğer şirketle bağlantı kurmak için yeterli zamanımız olmadığından filmi yayından çıkarmak zorunda kaldık" dedi. 'Hedef Türkiye ? • ANKARA (Mak Ajans) — TV5'in yanşma programı "Hedef Türkiye" 4 yanşmacı ile gerçekleştirüecek. Edinilen bilgiye göre her yanşmacıya ortak 15 görüntülü soru sorulacak. Cevaplan yazıh ve sözlü alınacak. Her soru 10 puan olacak ve doğru cevap verenler tam puan kazanacak, yanlış cevap verenlerden sonı değerinin yarısı süinecek. Yanşmacılar iddialı olduklan konulan yanşma başlamadan önce belirtecek ve bu konulardaki sorularda puanlar iki misli ile işlem görecek. Beşinci ve onuncu sorular, programa konuk olarak katılan sanatçı tarafından müzik eşliğinde sorulacak. ABD'de 1447 TV istasyonıı • NEW YORK (ANKA) — ABD'de son yıllarda televizyon istasyonlanmn sayısının sürekli arttığı bildirildi. Son olarak, Utah ve Georgia'da faaliyete giren iki istasyonla birlikte, ülkedeki TV istasyonlanmn sayısının 1447 olduğu belirtiliyor. Bu istasyonlann 1090'ı ticari, 357'si ise ticari olmayan alanlarda etkinliklerde bulunuyor. öte yandan 210 kuruluşun daha TV kurma izni alması dolayısıyla ülkede toplam TV istasyonu sayısının yakında 1657'ye ulaşacağj acıklandı. Sovyetler'de Türk kültürti • ANKARA (Mak Ajans) — Ankara Televizyonu'ndan Ertuğrul Karslıoğlu tarafından hazırlanan bir belgeselde SSCB'deki 15 cumhuriyette Türkler, tarihi ve kültürel değerleri içerisinde ele alınacak. Yönetmen ve yapımcı Karslıoğlu, Moskova'dan Kazakistan'a, Bakü'den Sibirya'ya geniş bir bölgeyi gezerek Türk kültürünü saptavacaklarım söyledi. 8 bölümlük dizinin prodüksiyon hizmetleri Azeri Vagıf Odgat tarafından yürütülecek. BUGÜN ~ • Start TV2 19.30 Türkpetrol-Castrol'un sponsörlüğünde ömer Karacan'ın yayına hazırladığı program 1990 TVR TUSCAN Challenge yarışlarının ilk ayağından görüntülerle başhyor. Halen îngiltere Ralli Şampiyonası'nda lider durumda bulunan ve Irlanda Rallisi'ni birincilikle bitiren Toyota Ce lica GT4'leri ile David Lvellin- Phil Short'un Irlanda'daki çekimleriyle ekrana geleceği bölümü SUverstone Touring Car yanşından göriintüler izleyecek. "Start"ın son görüntüleri îngiltere'de Isle Of Man'de yapılan geleneksel ralliden. • Bilim Dünyasından TV2 20.25 Filiz Ozankaya'mn hazırlayıp Orhan Bursalı'nın sunduğu bölümde kanser araştırmalan konu ediliyor. Prof. Ayhan Çavdar, Prof. Emin Kansu ve Prof. Reha Uzel, kanserin bugünü ve yannı ile hangi kanser türlerinin iyileştirilebildiği konusundaki sorulan yanıtlayacaklar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle