03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/6 HABERLER 6 EYLÜL 1990 KÖRFEZ KRİZİ...KÖRFEZ KK İZI... KÖRFEZ KK İ/ İ...KORFEZ KKİZİ... KÖM CUNEYTABCAYÜREKyazıypr Gizli Açık... ANKARA — Hükumetımız, de- mokratık geleneklere son derece bağlı Asker gönderme, asker ça- ğırma, üslen ABD'ye açmayı öngö- ren sınırsız yetkı tezkeresımn gızlı oturumda tartışılmasını ıstıyor Bugüne değın, bu tür ıstemlerın kapalı oturumlarda ele alındığını öne sürerek dün de aynı yönteme başvuruyor Mantığa uygun gerek- çe, hükümetın Meclıs'ı aydınlata- cak 'son derece onemlı ve gızlı kı- mı bılgıler' vermesı olasılığı Oysa hükümetın bugune dek ' bılınme- yen kımı gızlı bılgıierı açığa vura- cağını gösteren kuçuk bır belırtı bı- le yok ortada Herhalde, TÖ'nün ABD'ye verdı- ğı ıçenğı öğrenılemeyen vaatler, Meclıs'ın gızlı otummunda acıkla- nacak değıl Otsa olsa Ortadoğu 1 nun geleceğıyle ılgılı kımı senaryo- lardan soz edılebılır Zaten "TÖ, her saat başı bır gün böyle yarın baş- ka türlü senaryolan kamuoyuna ya- kın bıldığı kalemler aracılıgıyla ak- tarıyor Hemen her gün olasılıklar çerçe- vesındekı duşsei bır senaryoyu du- yurarakgrubu hükumetı Meclıs'ı hatta son günlerde ılışkı kurduğu kımı gazete patronlarını ıstedığı yo- ne cekıyor Gerçekleşeceğını yay- dığı senaryolarla bu kesmlen 'kınv senın değıştıremeyeceğı polıtıkalarına' doğru yonlendırıyor örnegın ıktıdar kulısı Ortadoğu 1 da harıtanın değışeceğı' şayet Ba- tılılarla bırlıkte olursak Kerkük ve Musul'un bıze düşmesı olasılığı ıle yoğun bıçımde etkılendırıldı ANAP'lılar, muhalefet partılerının sözcütenne, mıletvekıllenne senar- yolan gerçeklesmek uzereymış gıbı ınanarak anlatıyorlardı Etkıleme polıtıkasında o kadar hızlıydı kı TÖ, kımı gazete sahıplenne 'olmakla ol- mamakarası dokundurmalarta ay- nı telkını' yaptığı kulısın odak nok- talannda söylenıyordu Dünya bır yerde duracak, bız Kerkük ve Musul'a ınecektık' Irak- ın Kerkük ten elde ettığı yıllık 70-100 mılyon ton petrol, bugünkü fiyatlarla 20 mılyar dolayındakı do- vız, sıp dıye cebımıze gırecektı Hu- kümet tezkeresınde de yazıldığı gı- bı "oncelıkle Ortadoğu da barışın ve ıstıkrarın yenıden tesısınde sü- ratlı ve dınamık bır polıtıka' ızteme- nın meyvelennı toplayacaktık Bunlar yayıldı, yayılıyor ANAP- lılara, kamuoyuna hatta yer yer muhalefete ANAP oylesıne etkı- lendı kı belfıtığından musdarıp Se- yıt Ahmet Dalkıran bıle grupta yarı ağlamaklı, ' Benı de savaşa gönderın" dıyecek kadar savaş yanlısıydı Yabancı asker neden? Gızlı oturum öncesı muhalefe- tın kafasını asıl yabancı asker ça- ğırmayı öngören sınırsız mn kur- calıyordu Bu konuda akılcı bır gerekçeye rastlanmamıştı Asker gönderme'' Bır bakıma anlaşı- lıyordu Ama yabancı askerı ça- ğırma? Şu aşamada neden ge- reksınılıyordu? Inönü, sert konuşurken bu noktaya bastıracaktı Yabancı as- kerlerı çağırmanın arkasında bı- lınmeyen, sadece TD'nün gızlı vaatlenyle butünleşen bır neden olabılırdı Irak'a karşı savaş KÖr- Silahlı Kuvvetler beklemedefez'de hava ve denızden başlar- ken kuzeyden "Türkıye ıle 'müttefiklerının' karadan saJdırı- ya geçeceğını öne suren planla- rın uygulamaya gıreceğı kaygısı" gıderek ağır basıyordu Yabancı asker ıznınde coğrafı kısıtlama dayok Ellıbın yüz bın güney SH nırlarımıza yığılabılır Incırlık Ha- va Üssü'yle doğru Irak toprakla- rına. Inönü'nün hükümetın yanıtla- masını ıstedığı ötekı soru şuydu Yırmı gûn ıçınde uluslararası ge- lışmelerde neler değıştı kı alala- cele sınırsız yetkıye başvurulu- yordu 9 Üstelık Inönü, yırmı gün önce- kı kararın yırmı gün sonra tersı- ne değıştınlmesryle 'Parlamento- nun tahnp edıldığıne' ınanryordu Demırel de sert tepkı gösterecek- tı, gösterıyor DYP lıden de ya- bancı askerlerle bırlıkte Kerkük ve Musul sevdasıyla Türkıye'nın kuzeyden savaşa ıtıleceğınden kaygılanıyor Oysa datıa şımdiden hanta de- ğışıMığınden çok VVashıngton ve Moskova'da Korfez'ın guvenlığı- nı sağlayacak uluslararası tabıı ABO ve Sovyet ağırlıklı düzenlemeden" söz edılıyor. Bızım TÖ'ye göre harıta değı- şecek, duyumsattığına bakılırsa, 'Türkıye de nasıbını alacak " Dı- namık polıtıkaya örnek olarak Hatay sorununu öne sürüyor Öy- le konuşuyor kı bölge ısmı ver- meden Kerkük'e göz dıktığını ır- deleyen hava basıyor Kapalı ba- sın toplantılarının' bırıncısınde, Kerkük'ü bır alıversek gıbı soru- lara, o zaman bır Kürt devletı so- rununun ortaya çıkacağını söyie- yerek olumsuz yanıt veren TQ, haması duygulan harekete geçır- mek ıçın bugün olumlu yaklaşım- lar sergılıyor Sıyasal kulıs TÖ'nûn, yabancı asker sorununu "Irak'tan saldırı olasılığına" dayandıracağını soy- luyor Ne çare, bu gerekçe Türk- ıye'nın Irak karşısında kendını sa- vunacak güçten yoksun olduğu anlamına gelmeyecek mı' Sava- şa gırmeye o denlı hazır kı Kore savaşında askerlerımızırı göster- dığı kahramanlığın ABD'de yıllar- ca dıllerden düşmedığını, NATO; ya bu yuzden gırdığımızı söyle- yerek amacını kanrtlryor Turk ka- nıyla kımı kazançlar peşınde ol- duğunu ortaya döküyor Bır kaygısı da var Savaş ıstı- yor ya başlamazsa ya 'dınamık polıtıkayı' ızleyemezsek dıye ıçın- den gecırıyor Son demeçlennde "Müdahale etmezse ABD'ye gu- venım sarsılır' dıyor Böylece sa- vaşın bır an önce başlamasını yürekten ıstedığını belgelıyor Saddam, Kuveyt'ten çekılece- ğını açıklarsa, ıflas eden duşle- rıyle bızımkı fırsatı kaçırdığına oy- le hayıflanacak kı! Gızlı oturumdan önce sıyasal merkezlerle kulıslerde ışte bun- lar konuşuluyordu Bır bakıma bu bılgıler gızlı-açık tartışmaların özünü venyor ANKARA (Cnmburiyel Buro- su) — TBMM'nin hukumete, yurtdışına asker gönderılmesı ve yabancı ülkelerın asken bırlıkle- nnın Türkıye'ye gelebılmesı konu- sunda verdıgı ıztnden sonra Silahlı Kuvvetler hükümetten dırektıf beklıyor Bu dıreküf çerçevesınde Körfez bölgesıne bır fırkateynın veya tugay sevıyesınde bır asken bırlığın gönderılmesı de planlanı- yor. Bu arada asken çevreler, ız- IZMİR'deuHIKMET CETIKKAYA Ince Hesaplar... İZMIR — Mangalda kûl bırakma- yan ANAP ıçındekı muhalefet ve de özellıkle Hasan Celal Guzel ıle Me- sut Yılmaz yanlısı mılletvekıllen, ba- kalım şımdı ne dıyecekler? Herhalde tavsıye mı, buyruk mu' tartışmasını kesmışler dün Meclıse gelen savaş ıznı yetkı tez- keresını savunmayı sürdürup ken- dı aralarında tartışıyorlardır —Ozal, hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan hem de ANAP Ge- nel Başkanı ANAP'ta delege seçımlen 3 ey- lül pazartesı günü başlamıştı Ay- nı günün aksamı Bakanlar Kurulu Cıyelen, Çankaya'yaçıkryordu Kalbı küt küt atan bakan sayısını sapta- maya gerek yoktu sanırız Zaten Mustafa Taşar, mehter marşıyla Suudı çöllerıne gıtmek ıçın sabırsızlanryordu gûnlerdtr Bır de delege seçımlerının aynı güne denk gelmesı damarlarındakı asıl kanı dakjalandırıyordu Gazıantep te Guzelcılere oyle bır ders verecektı kı 1987 genel seçım- lerınde unutulmuş bır hesabın fa- turasını da çıkarmış olacaktı Ne demışler, gün ola harman ola> Işte bu havayla ANAP grubunda Hasan Celal Güze) ve arkadaşla- nnı karşılayan Mustafa Taşar partı ıçı muhalefetın tıpış tıpış yürüyü- şunden, kuzu gıbı oluşundan ol- dukça hoşnut Cahıt Aral a laf atı- yor Cahıt Aral, yetkı tezkeresıne çe- kımser kalan dört kıştden bınsı Es- kı bır bakan Içınden ret oyu gect- yor, ama 'ne otur ne olmaz dıye- rek çekımser kalryor llgınç bır önerı de getırıyor —Körfez'e asker değıl, gemı gönderehm Mustafa Taşar dalgasını geçıyor Aral'la —İçınde Türkân Şoray da ol- sun Hasan Celal Gûzel ve Mesut Yıl- maz yanlısı mılletvekıllen ANAP grubunda nıçın sus pus oldular, sa- vaş yetkısı tezkerea goruşülürken? İşın ılgınç yanı, tezkerenın oylan- ması sırasında neden ıçerıde de- ğıllerdı? Bastan ben sınırlı yetkıyı savu- nan, Meclıs ıradesınden söz eden Guzel ve Yılmaz'm tezkereye karşı çıkmamalannın tek bır nedenı vardı —Delege seçımlen başladı Kongre takvımı ıçınde tezkereye karşı koymak tabanda gücumüzu kırar Yapılan hesap buydu Oysa bastan berı Güzel ve Yıl- maz yakın çevresıne şöyle dıyordu —Hukumete koşulsuz savaş ız- nı yetkıst Türkıye'yı maceraya sü- rükler Kımsenın buna hakkı yok- tur Kımı bakanlar Güzel ve Yılmaz'a Cumhurbaşkanı özal'ın ıkna yön- temını anlatıyorlardı Yöntem şu çızgıde yurütülüyordu —Ortadoğu coğrafyasında hanta değışecek Türkıye, bu fırsatı kaçır- mamalı Bu söze Mesut Yılmaz tepkı gos- tenyordu Sık sık 'maceraya gerek yok' yanıtını verıyordu Bır süre gectı, Yılmaz'a destek verenler şöy- le konuşmaya başladılar —ANAP tabanı Yılmaz'ı pek ta- nımıyor Eğer yetktye karşı çıkar- sak, delege seçımiennı kaybede- nz Tezkereye olumlu oy veren Ha- san Celal Gûzel ve Mesut Yılmaz yanlısı mılletvekıllenyie konuşurken söz dönüp dolaşıp 'delege seçımlenne' gelıyordu ANAP üçuncü olağanüstü kong- resı ıçın delege seçımlerının ıkın- cı günüydü ANAP MKYK, büyük kongre takvımme ılışkın olarak al- dığı ılk kararda delege seçımlen 1 eylülde başlayacaktı Ancak 19 ağustos yerel seçımlen nedenıyle delege seçımlen 3 eylüle ertelen- mıştı 18 eyiuKte bıtecek delege se- çımlenne 1 mıryon 700 bın uye ka- tılıyordu llgınç olan, yetkı tezkeresı 3 ey- lul akşamı Çankayada bakanlara ımzalatılıyor bır gun sonra ANAP grubunda tartışmaya açılıyordu Bu yüzden de ANAP'ta hava bırden değışıyordu Sadece Recep Ergun hayır' dı- yor, ezelı muhalıflerden Necmettın Karaduman bıle 'hayır' yenne 'çe- kımser oy' kullanıyordu Anlatıyordu mılletvekıllen —Ne yapacaktık yanı Bunu ta- bana nasıl anlatacaktık? Mılletvekıllen anayasayı, Meclıs ıradesını bır çırpıda unutuyorlar, delege seçımı hesabı yapıyoriardı Böylece buyruğa boyun eğıyorlar- dı Kendılerıne göre de ınce hesap peşındeydıler SAHİBİNDEN MAZDA 1 6 GLX SEDAN 1990 Kırmızı 6000 km.de 155 62 75 - 76 nın alınmasından sonra Guneydo- ğu Anadolu'dakı asken önlemler- de bır artış olmadığını belırttıler Genelkurma> Başkanüğı'na ya- kuı asken çevrelerden edınılen bıl- gılere gore Guneydoğu Anadolu- da "olaganustu bır hazıriık" du- rumu söz konusu değıl Yalnızca Hava Kuvvetlen'nın Irak sınırına yakın bölgesınde konuşlu olan ba- a bınmlennde "ileri hazıriık dıırumn" geçerulıguu surduruyor Ancak asken kesım ılgılılen, "her turin olasılık hesaplannın da ya- pıldığını, bu çerçevede ek onlem gerekmesi halinde hemen alınabilecegini" söyledıler Hukumetm, JBMM'den yurt- dışına asker gönderümesı ve ya- bancı ulkelenn asken bırlıklennın Türkıye'ye gelebılmesı konusunda aldığı ızınden sonra Türk Sılahiı Kuvvetlen'nın hukurnetten dırek- üf bekledığı öğrenıldı Bu bölge- ye ya Turk Denız Kuvvetlen'mn bunyesınde bulunan son raodel MEKO-200 öpt firkateynlerden ya da tugay sevıyesınde oluşturula- cak bır asken bu'hğın göndenlme- sı planlanıyor Tbgay sevıyesınde bır asken bır- lığın gonderılmesıne karar alın- ması habnde, zırhlı mekanıze tu- gay olarak oluşturulması planla- nan bu tugaya bır komutan, bu- de kunnay başkanı tayın edılecek ABD ûe Türkıye arasında ım- zalanan Savunma ve Ekonomık tşbırhğı Anlaşması'nın ıhbar su- resı ıse 18 eylulde doluyor 18 ey- lule kadar herhangı bır gınşım ol- madığı takdırde ıse SEIA'nın su- resı otomatık olarak 1 yıl uzuyor Dışışlen Bakanlığı ıle Genelkur- may Başkanhğı'nın bu konuda tüm opsıyonları ıçeren görüşlen- nı Başbakanhğa ılettıklen öğrenil- dı BAŞKEN-FTEN Askere tezkere AHMET TAN ANKARA — Meclıs savaşa gınne ıznını dun resmen onayladı tzın hukumete venldı ama, kuUanacak olan Cumhurbaşkanı Bunu Washmgton'dakı Beyaz Saray'dan E-5 karayolundakı gecekondulara dek bümeyen yok özal'ın paşa gönlü ısterse bu ıznı kulla- nacak, ıstemezse kuUanmayacak Türk Sılahh Kuvvetlen Mekke'nin savun- masına mı gıdecek, yoksa Basra Körfezı'nın petrol kokan sulanna nu° Bunu özal'ın gönlunde yalan aslaniar be- hrleyecek Dün Meclıs'te gızlı oturumun açık bölü- raünde Başbakan Akbulut ımzalı tezkere okundu Osmanlıcaya meraklı bır tekmk lıse üona suuf öğrenasının kompozısyon kâğıdını andınyordu Tezkeredekı baa ıfadeler ıse, jan- darma ümforması gıymış bu- sünnet çocuğu- nun sözlen gıbıydı Tezkeredekı şu "bedef'lere bakın "Ortadoğu'da banşın ve tstıkrann yenıden ttsfeuu «agiamalı" (Sultan Suleyman'dan Baş- kan Bush'a Ortadoğu'da bansı ve ısükran kım saglayabüdı kı') "Knz sureance ve sonrasında etkilı olabi- lecek gelışmeter ıstıkameUnde Tarkıye'un yuksek menfaatlennı etkıh bır şekilde kolla- mak." (Demek, yuksek menfaatlerın etkısız bu~ bıçımde kollanması da oluyor kı, hükü- met etkılısıru seçmış.) "Luzum. hudut ve şnmnlu hokametçc tak- dir ve tayın olunacak şekilde.." (Soldan sağa, sağdan sola bulmaca çözer gıbı ıçınde çıfte "o" bulunan 5 harflı 3 ayn sözcuğu bu ölçü- de ustalıkla yan yana getırebılen bır hukumet, elbette Silahlı Kuvvetlen'nı de hangı bıçım- de savaşa sokabıleceğını de en ryı şekılde tak- dır ve tayın edecektır) Dünkü Meclıs'e savaş heyecanı yansıdı Bağımsız tzmır Mılletvekıİı Kemal Anadol, kürsünun dıbınde avazı çıküğı kadar tezke- remn anayasaya aykınlıgını dıle getırdı So- nunda oturumu >öneten Yılmaz Hocaoglu, Anadol'un küısüye çıkmasına ızm verdı Ana- dol, kısılmış bu- sesle şö>le dedı "Tfeıkereye oy venneld* Turkiye savaşa gı- recektir, bnna yol açanlann ise sonn Ynce Di- vandır." Kürsü dıbınde başparmağınj başkana sal- layarak tezkerenın anayasaya, ulke butünlu ğune, halkın gelecegıne mdınlen bır darbe ol duğunu dakıkalarca bağırarak dıle getıren SHP'lı Turan Bayazıt da, bueğının hakkı ıle sonunda soz alabıldı Bayazıt, tezkerenın ulkeyı sorumsuz bır ma- ceraya sürılkleyecegım belırterek, ANAP'h mıUetvekıllenne şöyle bağırdı "Sızler empcryalıst guçlenn menfaatı ıçın bu ulkenıo çocuklannı savaşa gondenyorsu- naz..." SHP'lı Bayazıt'ın halen Silahlı Kuvvetler- de görevde bulunan bın korgeneral, ötekı or- general ikı kardeşı var Gızlı oturum nedenıyle göruşlenm basın toplantısı ıle açıklama yoluna gıdenlenn ba- şında SHP lıden Erdal lnonu gelıyor Inönü'nün konusması, Türkıye'mn gerçek bu- felakete sürüklendığının alarmı mtehgınde. tnönü, "Bu Türkıye'yı fiılen savaşa sokma istefidiT" dedığı konuşmasında, bu "poBtika- aın cnmhuriyetiıı politikası olmadıgııu" ışa- ret ederek şöyle dedı "Bu jetkıden herkesın anlayacağı Turkiye topraklanm gemşletmek ıstıyor. Onun ıçın sa- vaşa gınvor. Turkıve Cumbunyetı böyle sal- dırgan poiıtıkalara teslım edüemez." DYP bden Demırel ıse, tezkerenın "hainbV olduğunu ılan ettı Türkıye dun gızb oturumda kabul edılen "TBMM Sayın Başkanlıgı'na" dıye başlayıp "Başbakan Vıldınm Akbulut" dıye bıten 12 satırlık bır tezkere ıle tam yol Körfez knzı- mn ortasına yelken açtı "Bu rıilen savaşa gınne istegidir" dıyen SHP hden Inönü'nün, asker gönderme ızm- nı "hainlık" dıye nıteleyen DYP hden Demı rel'ın, eğer durum bu ölçüde felaket ıse ya- pacaklan tek şey var Mechs'ten toptan ıstıfa Bunu yaparlarsa "ulkede bunahm cıkar" sözünün bır gecerülığı artık kalmamıştır Çün- kü, ülkeyı savaşa sürükleyen ve hainlık ıçın- de olduğu söylenen bır ıkudara karşı toptan ıstıfa en son meşru çözumdür İncirlik F-111'lerin kalış süresi uzatıldı ADANA (AA) — Incırlık Or- tak Savunma Tesıslen'nde ko- nuşlandınlan ve bır sureden bı- n eğıtım uçuşlarını surdüren ABD'ye aıt F-lll süpersorak ağır bombardıman uçaklarmın Tür- kıye"de kalış süresının yenıden uzatıldığı bıldınldı Aluıan bılgıye gore, önceden behrlenen program gereğınce, eğıtım uçuşlarını surdüren 14 adet F-lll'ın 31 ağustosta Incır- lık'ten aynlması ve bu uçaklann yerını 4 eylulden ıtıbaren F-16'ların alması gerekıyordu Ancak daha sonra yapılan bır açıklamada, Turk Genelkurmay Başkanlıgı'nın ıznı ıle F-111'lenn încu-lık'te kalış surelennın muh- temelen 10 eylule kadar uzatıl- dığı bıldırılmıştı AA muhabınnın bu konuda- kı sorusunu cevaplandıran tncır- lık yetkdılen, F-111'lenn kalış su- resıyle ılgılı tanhm 15 Eylül 1990 olduğunu ve bu tanhten sonra sürenın yenıden uzatılıp uzatıl- mayacağının da bellı olmadığı- nı söyledıler Interbank Çevresiyle uyumlu bir kişiliğe sahip, hızlı tempoyla çalışabılecek, İngılızce bılen, en az beş yıl sekreterlık deneyimı olan, Üst Düzey Yönetici Asistanı anyor. Ücret duzeyı bilgi ve deneyune gore behrleneceknr. Ügılenenlenn ıkı fotoğraf, aynntılı ozgeçmiş, adres ve telefon numaralannı ıçeren başvurulannı en geç 10 Eylul 1990 tanhıne kadar ULUSLARARASI ENDÜSTRİ VE TİCARET BANKASI A.Ş. Personel Bölumu (YA-1) Büyükdere Caddesı 108/C, 804% İstanbul adresme göndermelen nca olunur. Uygun görülen adaylar Genel Yetenek ve İngılızce sınavına çağnlacaktır. Başvurular gizli tutulacaktır. TCAflET VE SANAYI A S REKLAMCILIGIN ZİRVESİNE... HızlaBıiyüyenAjans sıfatıyla... MUŞTERITEMSILCISI Deneyımlı,ıddıalı,buyuk başanlara ayarh ProfesyonelJıer durumda YaratıcıARTDIREKTOR GRAFÎKER Sen,hatasızjcalıteli ış çıkaran Bılgısayarh Grafik Sanatçısı HALKLA ILIŞKTLER SORUMLUSU Olayiann Insanı MACINTOSH OPERATÖRU Gorsel Senfonıler Icracısı KARANLIK ODA OPERATÖRU Bılgısı ve ışlen çok ıyı Muracaatlarmfotoğraflı verandevu alınarakyapüması ncasıyla Tel. 1758226 Türkıye'nın en guzel duğun salonları | NİŞANTAŞI 1RESTAURANT Duğun Salonları 150 kişı ıçm Vemekk 1 785 000 Vemekiı mezelı 2 175 CKX) Rez 147 62 39-147 74 40 • baionlanma khmalıdır • V e r i t e l Bilgi H»b«im A.Ş Elemanlar Arıyor! D ö k ü m a n t a l i s t KulupHanecılık veya dena yuKsek oku mezunj ly derecede Ingıl zce oılen İ k t i s a t ç ı l> aeıecede Ingılızce Dden M ü ş t e r i T e m s i l c i l e r i Y ıksek okul TieruTL Bılo llel ş m konjsunda egtın ^er erek ,et ştınlecek ba, ^e bayan Erkek adaylarır asketl k yapmış olmalan şarttır Aöavların şanser başvurmaları rıca olunur Sumbul Sok No 15 1 Levent Tel 180 20 60 61 HEÂVYfEIGHT If >ou are a \ersatıle wrıter wıth concept skılls, ıf you understand the meanıng of tıght clear and effectıve Englısh and en|oy translatıng the complexıtıes of ındustnal capıtal equıpment and servıces ınto reasoned busmess sense, then onl> then wnte ın stnct confıdence to L'mıt Denızer, Vıce Presıdent Cıcalıve Dırector, Cenaıans / Grtv Advenusıng Inc. Osmanlı Sokak 19, 80090 Taksun İstanbul CENAJANS GREY t ı ı Ajansırruzın vogun ı§ tanposuna uyum saglayabılecek kadar sşını sevtn, hızh çahşan, bay ve^'a bavan Ust üuzey tasanmlara ımza atacak An Dırectorler. uygulama vanında tasarım da yapacak Seruor Grafikerler anyoruz Ugılenenlenn, kı» ozgeçmıjlennı ıçenr bırcr mektupla ve ışlenyle bırlıkte Chıef -An Duector Cavıt Emulov a b3S\urmalannı nca edıvoruz. Ccnapns / Grej, Osmanlı Sokak 19 80090 Taksun, istanbul CENAJANS GREY
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle