11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 HAZÎRAN 1990 KENTYAŞAM CUMHURİYET/9 CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ-ftADIKÖY BELEDİYESİ Kitap Şeniiği'ne yoğun Ugi lstanbnl Haber Servisi — Cura- hviyet Kitap Kulübü ile Kadıköy Belediyesi'nın işbirlığiyle gerçek- leştirilen Kitap Şenliği'nde dun de yazarlar kitaplannı imzalayarak, okurlanyla söyleşi yaptılar. öğ- renci ve gençlerin yoğun ilgi gös- terdiği kitap şenliğinde yazar- okuyucu butünleşmesi göze çarpı- yor. Kitap Şenliği'nin dünkü konuk- lan mizah yaalanyla tanınan Mu- zaffer tzgu, şair Özdemir İnce, yazar ve eleştirmen Göven Turan ile gazetemizde av ve avcılık uze- rine yazdığı makalderiyle tanınan Raif Ertem'di. Okurlann lıem kitap ımzalattığı hem de sohbet ettiği Muzaffer İz- gü, "Zıkkunın Koku", "Siz Bi- Hrsiniz Paşam", "İ$te Mühur Iş- te Sen", "Üç Halka Yirmib«ş", "Çanak Çömlek Padadı", "Da- yak Birincisi", "Kasabanın Yan- sı", "Deiiye Hergün Bayram", "Halo Dayı ve tki Öküz", "Ge- cekondu", "Bando Taluım", "Scn Kim Hovardalık Kim", "Lüp Lüp Makinası", "İlyas Efendi", "Her Eve Bir Karakol" adlı kitaplannı ve mızah serileri- ni imzaladı. Gıiven Turan'ın "öüş Günler, "Yalnız mısın?" adlı khaplanıu imzaladığı şenlikte YAZAR-OKUYUCU BUTÜNLEŞMESİ — KiUp ŞenUgi'nin dnnkii konuklan Muzaffer tzgu, Raif Ertem, Gn- vea Tnran re Özdemir Ince'ydi. Şenlikte bugün de Kerim Korcan, Bekir Yıldız ve Mujdat Gezen okurianyla bir arada olacak. {Folofrmf: Mubarren Aydın) Raif Ertem "Goç Edecek Yer Şiiri", "Sijasetname", "Hayat Kalmadı" ve "Av lnsalan, Av ~ ~" CHaylan" kitaplannı imzalaya- rak, okurlanyla sohbet etti. Oz- 'Elmanın Tarihi", "Es- ki Şiirler", "Şiir ve Gerçeklik", 'Burçiar Kuşagı" ve "Can Yeiek- demir İnce ise, "Çağdaş Bulgar leri Tavandadır" adı altında top- ladığı şiirlerini imzaladı. " Şenlikte bugün saat 16.00'da da Kerim Korcan, Bekir Yıldız ve Mujdat Gezen kitaplannı imzala- yacaklar. C U M H U R İ Y E T KİTAP KULUBU K A D I K Ö Y B E L E D İ Y E S İ İŞBİRLİĞİ KİTAP ŞENLİĞİ 120 YAYINEVI 5000 KİTAP • M Z A BUGÜN G 9 Ü. N L Haziran Cumartesi E R • 14.00 • 18.00 KERİM KORCAN BEKİR YILDIZ MUJDAT GEZEN HER GÜN: 11.00-21.00 arası Yer: Kadıköy Meydanı, Eski İskele yanı Tum Kitap okurlarına açıktır. Uyelere ındırım. C U M H U R İ Y E T KİTAP KULÜBÜ K A D I K Ö Y B E L E D İ Y E S İ İŞBİRLİĞİ KİTAP ŞENLİĞİ 120 YAYINEVI 5000 KİTAP • M Z A YARIN G 10 0 N L Haziran Pazar E R İ Saat 14.00-18.30 KURŞAT BAŞAR MARIO LEVt KEMAL GÖKHAN GÜRSES METh\ ÜSTÜNDAĞ HER GÜN: 11.00-21.00 arası Yer: Kadıköy Meydanı, Eski İskele yanı Tüm Kitap okurlarına açıktır. V& Üyelere ındırım. Fatma Girik istifalan kabul etmedi tstanbul Haber Servisi — Şişli Belediyesı'nde 12 SHP'li meciıs uyesinin Başkan Fatma Girik'ten uç yardımcısını gö- revden almasını istemeleriyle başlayan tartışmalar süruyor. Fatma Girik, çıkan huzursuz- luk uzerine kendilerine istifa- lannı sunan yardımcılannın is- tifasını kabul etmedi Şişli Belediyesi'nde SHP'li belediye meciıs uyelenyle Baş- kan Fatma Girik arasında uç başkan yardımcısının görevden istifa etmelerine kadar uzanan huzursuzluk, Başkan Girik'in istifalan kabul etmediğini açıklamasıyla değişik bir boyut kazandı. SHP'li 12 meclis uye- si, başkan yardımcıları Erhan Alptekin, Cemile Tan ve Yaşar Koç'un Girik'in olumsuz ve yanlış kararlar verraesine yol açtıklannı öne surerek görev- den ahnmalanru istemişlerdi. Yardımcılannın istifasını ka- bul etmediğini açıklayan Şişli Belediye Başkaru Fatma Girik, yardımcüanyla hıçbır sorun lan olmadığını savundu. Buna karşın Anakent Bele- diye Başkanı Nurettin Sözen1 in, Fatma Girik'in bu tutumu- nu eleştirdiği bildirildi. Adalar BelediyeBaşkanıRecep Koç, suçlanıyor Başkan güç durumda KEMAL KÜÇÜK tstanbul'un anakente bağlı 19 ilçe belediyesi içinde tek ANAP- lı Belediye Başkanı olan Adalar Belediye Başkanı Recep Koç'un koltuğu salıanıyor. Adalar'daki imar yolsuzluklannı araştırmak için geçen ocak ayında kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun istediği imar dosvalannı vermeyen Recep Koç için Komisyon Başka- nı ve Başbal ın Yüdınm Akbulut1 un ağabeyi Yılmaz Akbulut tara- fından tçişleri Bakanlığı, Istanbul Valiliği ve Adalar Kaymakamlığı1 na suç duyurusunda bulunuldu. Ancak Başbakan Akbuhıt'un ağa- beyi Yılmaz Akbulut'un DYP'den meclis uyesı olması yuzunden Re- cep Koç hakkında gereklı işlemin yapılmasının geciktirildiğı ileri sü- ruluyor. Adalar Belediye Meclisi- nın onumüzdeki hafta perşembe gunu oylanacak olan yıllık faalı- yet raporunun ANAP'lı üyelerin mecliste azınlıkta kalması nede- niyle reddedilmesi beklenirken, meclisinretkarannın 3'te iki ço- ğunlukla alınması halinde ıse Baş- kan Koç'un yasal olarak "duşünilmuş" olacağı belirtiliyor. Başkan Koç'la birlikte 12 uyeden oluşan Adalar Belediye Meclisi'- nde 7 kişilik ANAP grubu, 2 uye- nin ANAP'tan istifa ederek Da- lan'ın kurduğu DMP'ye girmesi üzerine S kişiye duştu. 4 kişilik SHP grubundan Abidin Aksu da bir süre önce SHP'den istifa ede- rek bağımsız oldu. Buna karşın mecliste alınan kararlarda SHP, DYP ve DMP'li üyelerin ortak ta- vu alması ve bağımsız uyenin de bazı konularda bu guçbirliğine ka- tılması nedeniyle Başkan Koç bir süredir karar almakta guçlük çe- kiyordu. Son olarak önceki gün yapılan meclis komisyonlan se- çimlerinde imar, hukuk, tarife gibi hiçbır komısyona tek ANAP'lı üye giremezken, tüm dikkatlerin toplandığı belediye encümeninde de ANAP'lı üye yer alamadı. Bu arada meclis birinci başkan vekil- liğine de DYP meclis üyesi Yıl- maz Akbulut seçildi. Sözen'den Taner'eyanıt 'Suyu politik malzeme yapıyor' tstanbul Haber Servisi — tstanbul Anakent Be- lediye Başkanı Nurettin Sözen, Guneş Taner'i su sıkıntısını "politik hesaplara malzeme yapmak"la suçladı. Sözen, bazı bakanlan; emekçi, memur ve dargelirlilerin yanında olmalanndan rahatsızlık duyduğunu savundu. Devlet Bakanı Güneş Taner, tstanbul'un susuz- luk sorununu Sözen'in uygulamalanndan kaynak- landığını belirterek "Vatandaşa cefa cektiriyor. Va- tandaşlar sokakta canına okuyacaklar. Oıtlar oku- mazsa bcn oknyaca|un" demiştı. Taner'in kendisine yönelik eleştirilerini yanıtla- yan Sözen, su konusunun tum tstanbullulann bil- diği, anlayış, özveri ve paylaşım gösterdiği bir ko- nu olduğunu anlatarak, sorunu kısa, orta ve uzun vadeli projelerle çözeceklerini anımsattı. Emekçi, memur ve dargelirliden yana yer aldıklanm, bunun da bazı bakanlan rahatsız ettiğini vurgulayan Sö- zen, "Tasada ve kıvançta ortak olması gereken hal- kımmn bu onemli süonbsını politik hesaplara mal- zeme yapmak istemeleri düşündürûcüdür " di- ye konuştu. GALERİ •AIÖLYE PERA 146 97 38-132 64 26 Nuri Abaç Nevzat Akoral Mustafa Aslıer Turgut Atalay Ibrahim Balaban Birim BozoK Cafer Bater YAZ KARMA RESİM SERGİSİ Flkri CantürK Abidin Dtno Eren Eyüboğkj Lütfü Günay Blrsen İlter Ortıan Tamer 1 Hazıran-29 Haziran Nl»petlye Aytır Cld. Nil Ap) 24/6 Levenl 169 80 1* - 14» »3 17 YUSUF TAKTAK 11 Mayıs - 4 Temmuz DERİMOD KOLTOR MERKEZİ İ S T » N » U L S 8 2 8 4 00 7 Oun Açığız SERGİ BASKI'90 24 Mayıs-23 Haziran Gravür-Sengrafi-Lıtografi SOYAK SANAT GALERISI BüyOkdde Cıd 38 MK>dfyek&y 17S 09 10-20 GORBON SANAT GAEERISI" AYDAN KUT SERAMİK SERGİSİ 24 Mayıs-24 Haziran 1990 SANFA SANAT GALERİSİ Resim ve Heykel Karma Sergisi 6 Haziran • 6 Eylül Ekrem Kahraman Adefn Genç Umur TOrksc Bllal Erdoğan Ibrahim ÇMIçioğlu Mustata DOzgOn Raziye Kubat Gûrdal Duyar DERISHOW IHLAMUR Ihlamur Cad Veşılçımen Soh No 91 Beşıktaş IST 159 72 55 cÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDEN BİR KESİT » 1 Hazıran -1 Ağustos Zeki Falk Izer Adnan Çoker Burhan Ooğançay Erol Akyavaş özdemir Altan ömer Uluç Mehmet Güleryüı Ne* e Erdok Güngör Taner Musttfa Ata Balkan Nacl klimyaU Kemal önıoy 1905-1988 1928 1929 1931 1931 1931 1938 1941 1941 1945 1947 1954 Yıhşi B*Ti2 Kolektlyonu ItUnbul Belediyesi Cemal R«fit Rey Kooser Sılonu/İST. LEFRANC 8.BOURGEOIS FONDE LN 1720 DÜNYA'NIN GÜVENDİĞİ A SWS5^- ?*S SANATÇILARIN - RESİM MALZEMELERİ SATANLARIN DİKKATİNE TORKİYE MOMESSİLİ IŞIKLIOGLU Barbaros Blv No 177-1 ESENTEPE Tel 167 45 51 -172 40 94 AEDPA JM»Tekstilbank SaSanat B l r l e ş i k S e r g i GalerİSİ 23 Mayıs - 11 Haziran AÜ DEMİR GÜRDAL OUYAR SELİM TURAN AVNİ ARBAŞ KASIM KOÇAK TARIK CARIM AYHAN TÜRKER MARİA KILIÇLIOĞLU TEKİN ARTEMEL AYSU KOÇAK METİN GÖNÜL ÜNSAU TOKER BURHAN YILDIRIM MUH5İN KUT VURAL SUBILER CAVİT ATMACA NASİP İYEM YAŞAP YENİCELİ CİHAT BURAK SALİH ACAR " YÜKSEL TAMTEKİN FAHRİ SÜMER SALİH ZEKİ ZEYNEP SARIOÖLU FİKRET KOLVERDİ »M0«wf O T » * Caa 1»Ttt mmır» 141 27 11 N E Ş E T G Ü N AL 1958den 1988e 18 Mayıs-17 Haziran MSU R«lm »e Heykel 161 42 98-99 YAZA BAKIMU VE DİNÇ GİRİN /n^KADI)EMK DANS VE CİMNASTİK SALONLARI •Aera - Omnastik • Kondisyon (12 Ayn Alefle) • Streching • Hamle Cımrvasttği • ÇocukCimnosflğl • Yoga • Sauna • Modem Dons • Klasik Dansiar • JazzDans • Step Dans • Rzikfedovi • Parafln ve BektrfMİ Zoyilama • Sauna IEMDC \1asaj:Tek ucret öde\in,a\Uk masaj kampanyasına kaiılın fepecik Yolu Cevtier Sotc No: 6 ETİLER 157 01 54 KABATAŞ ERKEK LISESI RESİM KURSLARI KAYITLARINABAŞLAMIŞTIR • Güzel Sanatlar Fakültelerine giriş • Güzel Sanatlar LJsesıne hazırlık • Yetışkinlere yağlıboya resim • 7 Yaşından ıtibaren çocuklara resim Mürocoat Kabotoş Ertok UMSJ Eğlttm Ntakfı 160 44 53-140 4*70 riosi çalerisi YILSONU KARMA SERGİSİ DAVER DABENDE CENGİZ ALPAGUT FEYHA KISAKÜREK MARİA KILIÇLIOĞLU (Heykell METİN GÖNÜL MUHSİN KUT MUZAFFER AKYOL NECDET KALAY RAMUŞ İPEK SARKİS GÜNSEL TUNCEL DOĞRU YÜKSEL TAMTEKİN YUSUF KATİPOĞLU Vallkonatı Cad Pra| 85 NlsanUfı 148 72 11 B3L3HI Sezon Sonu Karma Resim Sergisi 5 Haziran - 5 Temmuz Sabri Akça Nihat Akyunak Zahit Büyükişleyen Ergin İnan Kayıhan Keskinok Hasan Kavruk Fikret Kolverdi Mustafa Plevneli Bedri Rahmi ismail Türemen Adnan Turani Hüseyin Yûce Cji >kar r««|ı TO/l 2 (Su* Idarss. t m\ J«sa 10 33ıM13 TÜRKÎYE YAYINCILAR BİRLÎGI 52 YAYINEVİ 9000 KİTAPIA $İSÜ KİTAP ŞENÜĞİNDE Rumeli Cad. Matbaacı Osmanbey Sok. SANAT ETKİNLİKLERİ SERGİ '90 2-10 Haziran Açılıj/2 H c i r » Cumarleti Saat 17 00-20.00 Yer fBağdat Cıd Kantarcı Ourığı 333/1 Erenköy Tel 360 69 10 356 29 23 RESİM SERAMİK BATİK VİTRAY FOTOĞRAF KARİKATÜR STİLİSTLİK Sergi Duyurulannız îçin 146 97 38-132 64 26 ANKARA İFLAS DAİRESİ'NDEN ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI 1990/4 Ankara Asliye 3 Ticaret Mahkemesi'nin 2.2.1990 tarih 321-53 sa- yıh kararlan geregınce iflası açılan muflis S.S ANITAŞ KONUT YAPI KOOP. (65686 ticaret sicil sayılı Akay Caddesi 15/8 Ankara'nın tas- fiyesinın şimdılik IİK.nın 219. maddesı gereğince adi tasfiye olarak açılması tensip kılınmış olduğundan, Alacakhlann ve istihkak iddıası sahiplerının ve bunların dayanağı olan belgelerı veya orneklerinı bu ilan tarihinden itibaren bir a> için- de mudurluğumuze kaydettirmeleri veya tevdi eylemelen, muflise borç- lu olanlann aynı süre içinde kendilerinı ve borçlarmı bıldirmeleri ak- si halin cezai sorumluluk gerektireceğı. müflisin mallarını her ne su- reüe olursa olsun ellerinde bulunduranlar o mallar üzennde kanunı hakları saklı olmak şartıyla bunlan aynı sure içinde ıflas dairesı em- rine te\dı etmelen makul ozre dayanmaksızın vermezlerse cezai so- rumluluğa uğrayacaklan ve ruçhan haklarından raahrum kalacakla- n, 12/7/1990 günu saat 14.30'da ıflas daıresinde ılk alacaklılar top- lantısı yapılacağından alacakhlann bu tâ^lantıya gelmeleri veya yet- kili bir vekil göndermelen, müflis ile müşterek borçlu olanlann ve kefillerinın ve borcu tekefful eden sair kimselerin bu toplantıda ha- zır bulunmaya haklan olduğu ilan ve tebliğ olunur. 28.5.1990 Basın: 26191 SIVAS ASLİYE 3. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1986/291-1989/463 Davacılar Erol, Erdoğan Baran vekili tarafından davaluar Süley- man Polat ve arkadaşları aleyhine açılan tapu iptali davasının 22.11.1989 tarih 989/463 karar sayüı kararla reddıne karar verilmiş olup, tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilerneyen ve dava di- lekçesi kendilerine ilanen tebliğ olunan GAZİ DEMİR-MUHARREM ÇINAR-ALİ YILDIZ ve MEHMET YÜCEL KUTLU'ya karar teb- liğı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 46779 AYDIN SULH CEZA HÂKİMLİĞİNDEN 18 1.1990ıarihinde Gıda Maddeleri Tuzuğu'ne muhalefet suçun- dan sanık Mehmet ve Ayşe'den olma, 1953 D lu Konya ili Akşehir ılçesı Gedık Koyu nufusuna kayıtlı ve halen Aydın ıli Umurlu buca- ğı Barbaros caddesi Çarşı mahallesı Çıkmaz sokak no: 2'de oturur MAHMUT KILIÇ hakkında Aydın Sulh Ceza Mahkemesi'nin 4.5.1990 gun ve 1990/231 esas ve 1990/513 karar sayılı ılamı ile TCK nın 396, 402, 72 ve 647 S.K.'nın 4. maddelen gereğince netice- ten DORTYUZDOKSANB1N LlRA AĞIR PARA CEZAS1, UÇ AY MUDDETLE CURME VAS1TA K1LD1Ğ1 MESLEK VE SANAT1- NIN TATILINE, YED1 GUN MUDDETLE IŞ YERIN1N KAPA- TILMAS1NA karar verildiği ilan olunur. 18.5 1990 Basın: 25976
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle