09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET/10 HABERLER 9 HAZÎRAN 1990 P A R L A M E N T O D A N T ^ Î J c H î î l r î i n î î ç n r i l S H P H a t a y Mılletvekili o d . S U d . K d . l l d . bUl U Ali Uyar, Içişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'nun, şeriat lehınde naralar atarak yuruyuş yapanlara göz yumduğunu ileri surerek, Başbakan Akbulut'a "İçişleri Bakanını o koltukta daha ne kadar tutacaksınız?" diye sordu. Alı Uyar, soru önergesinde "O bakanı o koltukta tutarak başta Ataturk olmak uzere cumhuriyeti kuranlarm kemıklerıni daha ne kadar sızlatacaksınız?" sorusuna yer verdi. (Ankara/ANKA) P A R T İ L E R D E N Tb npr İCUIC1 D Y P G e n e l Yardımcısı Omer Barutçu, DYP Genel Başkanı Suleyman Demırel'ı eleştıren Devlet Bakanı Guneş Taner'ı ağır sözler kullanarak eleştirdi. Barutçu, Taner'i "bir gözelıler familyasının son temsilcisi" olarak niteledi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Barutçu, Suleyman Demırel'i, "Ben Isparta mılletvekiline taktırn. Bıldığım kadanyla siyasette onun kadar uzun sure muhalefette kalmış bır lider yok" diyerek eleştiren Devlet Bakanı Guneş Taner'ı şoyle yanıtladı: "Bır bankanın Turkıye'de 17 kışi çalışan şubesınde, genel mudur muavınliği yapan, daha doğrusu o bankanın ayak işlerini takıp eden bu zat şu anda ulkemizde ekonomiyi yönlendirmektedir. Bunu ülke için buyuk talıhsızlik sayanm." (Ankara/ANKA) r V r m İ t İ İ ^syal Demokrat Halkçı Parti V J l ğ U l U Genel Merkezı, korucubaşı olan Van II Başkanı Abdurrahman Özbek ıle yonetım kurulunu görevden almaya hazırlanıyor. SHP'nın, koruculuk sıstemine karşı çıkmasına karşuı Van tl Başkanı Abdurrahman Özbek'in korucubaşılık \yapması, Van'daki SHP'lılerce buyuk eleştin Jkonusu oldu. Daha sonra SHP-MYK 'uyelerince yapılan araştırma sonucu, Van II Başkanı Abdurrahman Özbek ve il yonetim kurulunun görevden alınması konusunda bir görüş belirlendi. SHP Genel Merkezi'nin önumuzdekı gunlerde bır MYK uyesıni Van'a göndererek yeni yönetım kurulunu tespit edeceğı oğrenildi. (Ankara/UBA) Özal Merkezden yönetim yerine, yerinden yönetim ilkesine ağırlık verilmeli ANKARA (Cumhuriyet Bıiro- su) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal, "merkezden yonetim yeri- ne, yerinden yonetim" ilkesine ağırlık verılmesini ve yatırımlara DPT'mn onay yetkisinin kaldırü- raasını, bu konuda bakanlaım be- lirleyici olmasını ıstedı. Toplum- daki değişunlere de değinen Cum- hurbaşkanı, "Yenüige karşı yakın insanlanmız var. Bu insanlan ir- tica veya gericililüe suçlamanın saçma sapan bir iş olduğu yönetime yetki devrî zorunlu'kanaatindeyim" dedi. Başbakan Yüdınm Akbulot da yerel yöne- timlere yetki devrinin zorunlu ol- duğunu, bu yolda çalışmalar yap- tıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Yıldırım Akbulut, 75. donem kaymakamlık kursu tamamlama törenlerine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşka- nj özal, cumhuriyetin ilk yıllarıy- la, gunumüz Turkiyesi arasında önemli farklılıklar bulunduğunu belirterek, il \ e ılçe sayılanndaki artışın, ülkenin gelişmesinden kaynaklandığım söyledi. Özal, "Onumiızdeki yıDarda il saytsı 100'e dogru gidecektir. Turkiye bngiın artık merkezden idare ye- rine, yerinden idare)e ağırlık ver- mck zorandadır" dedi. Yerel yö- neticilerin yetkilerinin eskiden sı- nırh olduğunu hatırlatan Cum- hurbaşkanı özal, bu yetkilerin bugün değiştiğine dikkat çekerek, yerel yöneticilere, Fak-Fuk-Fon yardımlarını gerçek sahıplerine vermeleri önerisinde bulundu. Konuşmasında DPT'ye de deği- nen Özal, katı planlamadan uzak- laşmak gerektiğini beürterek şoyle dedi: "Yapdacak yatınmlara iliskin bilgiler planlamaya gider ki, dev- let besabını bilsin. Ama burada onay meselesi gibi konulann su- ratle ortadan kaldınlması, onnn yerine bu degisiklikleri çok daha basit yapacak sistemlerin getiril- mesi lazun." Türkiye'nin hızla değişen bir ülke olduğunu, insanlardaki bu degışıme yardımcı olunmasını is- teyen Cumhurbaşkam özal, bu konuda da şöyle konuştu: "YenHiğe karşı fevkaİade yalan insanlanmız var. Bu insanlan ir- tica veya gericilikle snçlamanın saçma sapan bir iş oldngu kana- atindeyim. Aslında, insanlannu- zın buyuk ço|uniugu, ilerici, ge- tişmeye açık, yeni şcyleri, degişik- Tarikatçı müdür görevden alındı ANKARA (Cumhuriyet Biırosu) — Danıştay karanyla Ankara Ajrancı Lisesi Mudurluğu'ne donen Cemalettin Gıilcan. okulda sebep olduğu bo>kot nedeni>le Namık Kemal Ortaokulu Türkçe oğretmenliğine atandı. Okullann kapanmasına iki gun kala saçı uzun olan oğrencileri okula almayan ve öğrencilerle tartışan Mudur Cemalettin Gulcan, Milli Egitim Bakanı Avni Akyol'un talimatı>ia görevinden alındı. Bakan Akyol'un TBMM kürsusunden tarikatçı olduğunu açıkladığı mudiırun, okulda şenıitçı propaganda yaptığı ve tatile iki gun kala saç kestirmek istemesi ûzerine Ayrancı Lisesi'nin 3 bine yakın öğrencisi onceki gnn dersleri boykot etmişti. T ÖĞRENCtLERİN SEVtNCİ — Ayrana lisesi Müdüıü Gülcanıı görevden almmasını öğrendler sevincle karsdadı. (Fotograf: AA) likleri isteyen insanlardır. Bu u - layışla insanlara yaklaşmak la- nın." Başbakan Yüdınm Akbulut da, yaptığı konuşmada, gunümüz Türkiyesi'nde giderek merkeziyet- çüikten uzaklaşüdığuu, sorunlann yerinde çözulmesıne ağırlık ver- diklerini söyledi. Akbulut, bu amaçla, yerel yönetimlere yetki devrinin zorunlu olduğunu ve bu yolda çalışmalar yapıldığını bildirdi. 2 öğrenci, 1 öğretmen gözaltında tZMİR (Cumhuriyet Ege Buro- su) — Havva önşbakan Lisesi'- nde dini propaganda yapıldığını, öğrencilerin zorla cuma namazı- na götürüldüğünü savunup bu konulan bildiri haline getirdiği belirtilen ve okulda toplantı yap- mak isteyen öğrencilerden 2'si okul idaresinin suç duyurusu uze- rine gözaltına alındı. Aynı olayla ilgili olarak oğrencileri destekle- diği savıyla öğretmen YıkJız Ce- ran da gözaltında bulunuyor. Havva özişbakan Lisesi'nde çarşamba günü bir grup öğrenci bir araya gelmiş, okulda laikliğe aykın eğitirn yapıldığını, okul ida- resinin ve bazı öğretmenlerin ken- dilerini zorla cuma namazma gön- dermeye kalkıştıklannı öne sür- müşlerdi. BüyükYanş Türk bankacılığında müthiş bir yanş var: Yapı Kredi.Yapı Kredi ileyanşıyor!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle