20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 HAZİRAN 1990 HABERLER CUMHURtYET/U Bir er şehit oldu • DİYARBAKIR (Cumhuriyet) — Genç ilçesinin Yenisu köyüne bağlı Ünver mezrası yakınlannda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir er şehit oldu. Yetkililerden alınan bilgiye göre önceki gün Ünver mezrası yakınlannda görülen bir grup terörist ile bölgede devriye gezen güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda Hüseyin Şeker adb er şehit oldu. AÇ3KLAMA • Gazetenizin 17 Mayıs 1990 tarihli 9. sayfa 1. sütunda yer alan AA mahreçli "Eski Gardiyan öldürüldü" başbklı haberinizde cinayet faili olan Kubilay Ülkü benim. Şu anda Karaman Ceza ve Tutukevi'nde bulunmaktayım. Haberde belirtilen maktül Mehmet tpek ile aramızda eski ve yeni hiçbir husumet yoktur. Aynca olay yerinde benim garsonlar tarafından yakalanmam diye bir haberin de aslı yoktur. Bizzat maktülün kendisi ile ben olay tarihinden iki gün sonra açılışı yapdacak lokantanın hazırlığım yapmakta idik. Dolayısıyla olay mahallinde garsonlann bulunması imkânsız olup bu OzOcü olay da tamamen kazadır. Kaldı ki bizzat kendim maktülü bir taksiye koyup hastaneye gönderdikten sonra olaya neden olan av tüfeğiyle birlikte tam bir buçuk saat jandarmanın olay mahalline gelmesini bekledim. Bu anlattıklarım jandarmanın tutanaklannda da mevcuttur. Bu nedenle oîayın gerçek yönünün böyle olduğunu bildiririm. Kubilay Ülkü / Karaman Ceza ve TAıtukevi ÖLÜM Prof. Akın Dnren • ANKARA (Cumhuriyet Börosu) — Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Akın Düren, tstanbul'da öldü. tstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Düren, Ankara Hukuk Fakültesi'nde Roma Hukuku bilim dalında asistanlık ve doçentlik yaptı, 1978 yılında aynı fakültede Idare Hukuku dalında profesör olan Düren, YÖK Yasası'nın kabülünden sonra üniversiteden aynlarak tstanbul'da avukatlığa başladı. 56 yaşında ölen düren, evli ve iki çocuk babasıydı. Düren'in cenazesi bugün öğle namazından sonra Şişli Camii'nden kaldınlacak. Çanakkale E Tipi Cezaevi'ndeki eylem yeterli destek gördüğü gerekçesiyle bitirildi Açlık grevi 24. gününde sona erdiHaber Merkezi — Çanakkale E Tipi Cezaevi'nde 16 mayıs. tari- hinde 5 yazı işleri müdürü, 2 sen- dikacı ve "komrinizın propagan- dası yapmak" suçundan bir hü- kümlünün başlattığı açlık grevi 24. gününü doldurduktan vnra sona erdirildi. Kamuoyuna bir açıklamada bulunan hukümlüler "eylemlerinin amacına ulaştığı"- nı belirttiler. Bartın ve Nazilli ce- zaevindeki açlık grevleri ise sürüyor. Ilerici Yurtsever Gençük Der- gisi Yazı tşleri Müdürü Erhaa Toskan, Partizan Dergisi Yazı tş- leri Müdürü trfan Aşık, Halkın Sesi dergisi Yaa tşleri Müdürü H U M Fikret Ulusoydan, Bağıra- sız Turkiye ve Devrimci Militan dergileri Yazı tşleri Müdürü Meh- met Ozgen, Öncu gazetesi sahibi ve Yazı tşleri Müdürü Kazım Ar- h, TKP davasından hükümlü Emin Taş, Keramik-lş Sendikası Karadenız Bölge Temsilcisi Raif Gnmüs ve DİSK Basın tş Sendi- kası GYK üyesi Mustafa t»ç'in 16 mayıstan beri sürdürdükleri açlık grevine dün "luunuoyunda yeterli destegi gördiigu gerekçesiyle" son verildi. Saat 15.00'te sona erdiri- len açlık grevi sonrasında bir açık- lama yapan savcı Ümit Enşık hü- kümlülerle uzun süredir devam eden görüşmeler sonucunda ey- lemcilerin, "Konnaun kamuoyu- na yeterli öiçude duyuruldugunu ve bn anlamda amaçlanna ulaş- bldannı beürterek eyiemleriııe son verdikieriııi" belirtti. Savcı Enşık TABLTLU EYLEM — tstanbul'da dun ögle saaılerinde bir grup siyah tabutlu eylem yapülar. Sultanahmet'teki Sultansofrası Çay Babçe- si'nin yanındaki raeydanda bir grup uzerinde 141, 142, 163,312 ve 159 yazan bir siyah tabutla yürüyüş yaptı, daha sonra da tabutu mey- dana bırakarak uzaklaştı. Yaklaşık 45 dakika kadar çevredekilerin şaskın bakıslan arasında dnvarda duran "siyah tabat", olay yerine gelen polis memurlannca tasınarak caddeye çıkanldı. Polisler burada çagırdıklari bir taksiye tabutu koyarak hızla uzaklaştılar. bu konuda şunlan söyledi: "Greve katüanlar Ankara Dev- let Güvenlik Mahkemesi'nde yar- gdanmakta olan Haydar Kntlu ve Nihat Sargın'ın bu maddelerde degişiklik yapılacagı konusunda parfaunentoda ve hokuroette çaüş- ma oldugu gerekçesiyle saJıveril- melerini, oysa kendilerine de ay- •ı madddenlea Mrişlen uygulan- madıgını kendileri için de bir af nileliginde yasama organını ilgi- lendiren bir işlem yapılmasını amaçlıyorlar. Kendilerinin de aynı dunımda olduklannın gerek ba- sın ve kamuoyu tarafından bilin- mesini istiyortardı. Grevciler du- ruralannın yeterli ölçttde kamuo- yuna duyuruMBtunu tespit ettüer. EylemleriniB araacına ulastıgını beiiıterek açlık grevini sona erdir- diler." öte yandan Çanakkale Barosu avukatlan, Çorlu Halkevi Tekir- dağ Eğıt-Der, Çorlu Deri tş Sen- dikası temsilcilerinin de hazır bu- lunduğu görüşmeler sonunda ey- lemlerine son verme karannı açık- layan hükümlüler bu konuda şu duyuruyu yaptılar: "Bizler, Türkiye'de dnşnnce ve örgütlenme özgurlügü uzerinde yasaklann hiçbir toplumsal meş- ruiyeti kalmamasına rağmen yüz- lerce yüa > aran cezalara çarpbnl- mış insanlann, bu nedenle de on yıldır cezaevlerinde rutuloyor ol- masuun yaratngı çarpıklıgı sergi- letnek ve bu dururmı kamuoyuna daymrmmk amaayla süresiz açlık grevine baslamak zonında kakhk. -141,142,159,163,311,312 ve difer antidemokratik madde- lerin ortadan kaidınlması, — Kutlu ve Sargın'ın tahliye- lerindea sonra ortaya çıkan bu- kuksal çelişkiyi sergilemek, — Sansür-Sürgün Kararname- sini protesto etmek, — Işkencenin temd sorguhuna araa olarak kullanıldıgı 12 Eylül yarpUmaJannın tum sonuçlanyla geçersiz kıhnması, — Bir tehdit unsnru olarak kul- lanılan idam cezalannın kaldınl- ması istemleriyle ba^larbfımız sü- resiz açlık grevine, luunuoyunda oiuşan dayartıhfı ve başta ÇGD, DtK, PEN, tHD olmak uzere de- mokratik kunduşlardan gelen, deger verdiğiraiz ısrariı öneri ve sözleri dikkate alarak 24. giinna- de son vermis bulunuyonız. Açhk grevüniz boyunca eyiemi- mize duyaıiı davranan, dayanış- ma gösteren, bizlerle biırunleşen, mücadde eden, ziyaretimize geten demokratik kuruluşlara, siyasi Dartflere, sendikalara, basın men- snplarua ve bize destek olan ber- kese teşekkür ediyornz." Bu arada Bartın Cezaevi'nde iki gazeteci Vdi Yıhnaz ve Osman Taş'ın başlattıkları açlık grevi 19. gününe girdi. Bismil Cezaevi'nde- ki 23 hükümlü ve tutuklunun baş- lattığı açhk grevi 15. gününe gi- rerken Nazilli Cezaevi'ndeki ga- zeteci tlker Demir ile Abdullah Saydan'ın açlık grevleri 11. günü- ne girdi. Çağımız. bir bakıma, yarış çağı. İnsanlar, kurumlar ve ülkeler hem birbirleriyle yanşıyorlar, hem de bir önceki günle... Bilgi biri- kimi. teknolojik altyapı. hayal gücü ve insan kaynağı ile inanılmaz işler başanlıyor. Bu yanş sayesinde dünya htzla değişiyor, ilerliyor. Bankacılıkta da büyük bir yanş var: Türkiye'de Yapı Kredi, Yapı Kredi ile yanşıyor! Bu yanşta her gün yeni bir hizmet doğuyor. Aktif Bankacılık anlayışıyla Yapı Kredi, saniyede havaleden Ferdi Krediye. seyahat çeklerinden Tele 24'lere, kredi kartlanndan Telecard'lara kadar her imkânı, yurdun her köşesine yayıyor. En fazla çek sirkülasyonuyla "ticaret piyasasınm nabzının attığı banka" konumuna gelen Yapı Kredi. yatınmcıya imkân üstüne imkân sunuyor. Büyük kuaıluşlara "tam hizmet", büyümek, gelişmek isteyen işletmelere her türlü desteği sağlıyor. Hizmetlere her gün bir yenisini ekliyor, her gün bir yenilik getiriyor: Örneğin Telecard'la -bir de- alışveriş imkânı yaratıyor. Yapı Kredi, işte böyle, tek başma yanşıyor! Bu büyük yarışta her gün Yapı Kredi. bir önceki günün Yapı Kredi'sini geride bıraktyor. Yapı Kredi'yi gene Yapı Kredi geçiyor. Yapı Kredi'yi seçerek yeni bir hayatin kolaylıklanndan yarar- lanan milyonlarca insana siz de katılm. Bu büyük yarışın yarattığı hizmetlerden siz de yararlanın! YAPI^CKREDi "hizmette sınır yoktur"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle