20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
T MHURÎYET/8 KENTOAŞAM 9 HAZİRAN 1990 STANBUL'DA BUGUN • Konutbirilk'ın "Türk Kooperatrrçiliğinin Dünü. Bugünü, Yannı" konulu toplantısı, Gazetecıler Cemiyetı Burhan Felek Konferas Salonu'nda saat 09 30'da başlıyor Toplantının konuk konuşmacıları Başbakan Yıldınm Akbulut, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ve DYP Genel Başkanı Süleyman Demlrel. • Tevfik Sağlam Sağlık Meslek Lısesı'nin, SSK Erenköy Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi bahçesınde saat 11.00'de yapılacak mezunıyet törenıne Çalışma ve Sosyai Güvenlik Bakanı Imren Aykut da katılacak • Genel Başkan Bedrettin Oaian'ın da katılacağı DMP Şışlı ılçe merkezinın açılış kokteylı, Halaskârgazı Caddesi 194/4'te saat 17.00 - 19 00 arasında • Dcvlet Bakanı Cemll Çiçek SESAM ve SODER yöneticilerıyte İstıklal Caddesi Emek Pasajı'ndakı SESAM Genel Sekreterlığt'nde saat 10 OO'da bır toplantı yapıyor. • BİLAR Istanbul Şubesı'nde düzenlenen "1950-1980 arası Sosyalist Hareketln Slyasal PerepektrH-2" konulu panel, saat 14.00'te şube merkezınde. Umur Cofkun, Saim Koç ve Ragtp Zarakolu'nun katıldığı panelı Ertuğnıl Kürkçü yönetıyor. • SHP Besıktaş llçesı Çevre ve Sağlık Komısyonu'nun "Be^iktaf'ın çevre sorunları ' panelı, saat 14.00'te itçe merkezınde yapılacak. • ODTÜ Mezunlan Derneği'nce düzenlenen "2000'II Yıllara Doğru İstantKJİ" konulu söyleşiye Istanbul Büyükşehır Beledıye Başkanı Prof Nurettin Sözen katılıyor. Söyleşıyı Korel Göymen yönetecek. Saat 11 30'dakı Toplantı, Baraka, Yenı Krızantem Sokak 81 iç Levent adresmde yapılacak • Kadın Kültür Dayanışma Evı'nde "Ev Kadmhğı Meslek mt?" konulu söyleşı saat 14 30da • Bilim Vakfı'nın "Ataturkçülük ve Laikllk" konulu paneli saat 14.00'te The Marmara Otelı'nde • Ümraniye Beledryesı Halk Okulu öğrencileri, saat 10.00'da Beledıye Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törenle dıplomalannı alacaklar BiR MEKTUP Vapurlara satıcı girmesin • Şehrin gurultüsı) bir yana, vapurlardaki satıcılann avaz avaz bağırmasından da bıkıp usandık. Güne onların hengamesiyle başlıyor, yine eve onlann çığlıklan arasından geçip gidiyoruz. Iskelelerdeki karşılamalar da cabası. Söz konusu yerlerdeki satıcılann kaldırılmasını istıyoruz. NECATt BAHÇEKAPILI YANIT Beyoğlu Belediye Başkanı'ndan Sayın Hakkı Derair, Yönetime geldiğimizden bu yana gerek basında yer alan gerekse halkımızdan doğrudan gelen her türlü eleştiriyi saygıyla karşüadık. Beyoğlu'na hizmet verme çabalanmızda bu eleştiri ve önerilen kendimize rehber kabul ettik. Ve ilk kez yapılan bir eleştinden ise gerçek anlamda uzüntü duymaktayız. öncelikle saydığımız ve baştan sona haklı olduğunuz toplumsal sıkıntılarımızın bir devlet ve hükumet sorunu olduğunu görmeyip, belediye hizmetleriyle kanştırmanıza bir anlam veremedik. Asıl önemlisi ve uzüntu vereni, yalnızca Beyoğlu'nun değil, tüm Türkiye'nin sorunlannı ortaya koyarken, "Kitap GiMİeri"ni keşke gerçek anlamııu kavrayarak dile getirebilseydiniz. Sayın Demir; sizin sözünü ettiğiniz, sağlıksız beslenmeden sağlıksız bannmaya kadar tüm olumsuzlılklar eğer hâlâ ülkemizde egemen ise bunun en önemli nedenlerinden biri, halkımızın kitapla gereğince ve yeterince kaynaşamamasıdır. "Beyogln Kitap Günleri" sizin belirttığiniz gibi bir nostalji modasına uymak değil, aydınlık bir Türkiye için Beyoğlu'nda önculük yapmaktı. Omlmuzdeki günlerde daha görkemli tekrarlayacağımız kitap günlerı amacına ulastığı zaman ise yine sizin adını koyduğunuz "Kitap Şenligi" gerçek anlamında yaşanacaktır. Seçimler öncesi verdiğimiz sözleri tüm olumsuz koşullara rağmen tek tek yerlerine getirmenin onuru ile görevimizi sürdürüyoruz. eğer adını saydığınız mahallelerde biraz dolaşır, orada yaşayanlarla konuşursanız, "hizmet gitmiyor" suçlamalarınızın bir talihsizlik olduğunu göreceksiniz. Gecekondu sorununun çözümüyle ilgili isteklerinizi okuyunca, mektubunuzun ilk bölümlerinin, asıl isteğinize bir hazırbk ve o denli abartılı bir eleştiri olduğu açıkça görülüyor. 200 tapunun çok az olduğunu en az sizin kadar biz de biliyor ve halkımızın bu konudaki sıkıntılanm paylaşıyoruz. Hem de aynı bölgede yaşayan biri olarak... Daha önce defalarca belirttiğim ve basında sık sık yer aldığı gibi bugün Beyoğlu'nda tapulann dağıtılmaması bir devlet sorunudur. Bir kez daha açıklamakta yarar var. Beyoğlu'nda verilmesi gereken beş bine yakın tapu vardır. Fakat bunlar Vakıf arazisi olduğundan önce belediyeye devri gerekmektedir. Sayın Turgut özal Başbakan olduğu dönemde bu devir işlemi Bakanlar Kunılu'nca kabul edümiş ve Cumhurbaşkarüığı'nın onayına sunulmuştu. Uzun süre bu karar Çankaya'da bekletildi. Defalarca istemde bulunmamamıza rağmen... Şimdi aynı makamda, kararnamede Başbakan olarak imzası bulunan sayın özal bulunmaktadır ve kararname hâlâ Cumhurbaşkanhğı onayından geçmemiştir. Bu konudaki girişimlerimizi arahksız ve ısrarla surduruyoruz. Devır işlemlerinin gerçekleşmesi anında, halkımızın gerçek tapularını dağıtmak, Beyoğlu Belediye Başkanı olarak benim ve tüm yönetici arkadaşlanmızın en mutlu gunü olacakur. Sevgi ve saygılarımla. HÜSEYİN ARSLAN Beyogla Belediye Başkanı SuGÜNLÜĞÜ • Istanbol'a su saglayan 7 barajdaki toplam su rezervi, 148 milyon 476 bin 400 metrekup olarak ölçüldu. ÎSKl'den yapılan açıkiamada, bir gün önceki su rezervinin 149 milyon 594 bin 300 metrekup olduğu belirtilerek bugün 148 milyon 476 bin 400 metreküpe düştüğü bildirildi. Istanbul'a son 24 saat içinde, 908 bin 015 metrekup su verildiği kaydedildi. Villa yıkım kavgası sürtiyor Uyumcular: Yıkımlar usulsüz Sözen: Yıkmayı sürdüreceğiz İstanbul Haber Servisi — Sarı- yer'de yıkımı sürdürülen Uyum Yapı Kooperatifi'ne ait villalardan ikisinin İdare Mahkemesi'nın yu- rütraeyi durdurma kararına kar- şın yıkıldığı öne sürüldü. Mahke- menin kararının sadece kaçak ıla- veleri kapsadığını savunan Uyum Yapı Kooperatıfı Yönetim Kuru- lu Başkanı Naci Ekşi buna karşın belediyenin tüm binaları yıktırdı- ğıru, yıkımların surmesi halinde bunun suç oluşturacağıru söyledi. Villalann onaylanan projenin ter- sine 25 metrelik kaymalarla ınşa edildiğini anımsatan Anakent Be- lediye Başkanı Nurettin Sözen ise "Boyle bir yanhşlık olduğunu san- mıyonım. YikımJar siirdüriilecek" dedı. Sanyer'de Uyurn "iapı Koopera- tifı'nce ruhsata ve projeye aykın inşa edilen villalann yıkımlan sür- dürulürken kooperatif yöneticile- rince yıkımların "snç" cJİuştura- cak şekilde yapıldığı savlandı. Başkan Naci Ekşi'yle birlikte dün Anakent Belediyesi Başkanı Nu- rettin Sözen'le göruşmek isteyen Uyum Yapı Kooperatifi yönetici- leri Sözen'in görüşmeyi kabul et- memesi üzerine bir basın toplan- tısı duzenlediler. Villalann inşaa- tı sırasında Boğaz için geçerlı yuz- de altı yapılaşma kararına uyuldu- ğunu, ancak bir hata sonucu vil- 59 VİLLA YIKILDI — Toplam 139 bloktan oloşan l >um Yapı Koope- ratifi'ne ait ruhsat ve proje>e aykın villalardan bugune kadar 59u vıkıl- dı. 20 villanın mahkemesi sörerken 23 villa da aykınlıklar giderilerek tu- mu.vk yıkılmaktan kurtuldu. (Fotograf: Ugnr Saner) laların yan yana yapılan inşaatıy- la karara uyulmadığı gibi bir gorünum oluştuğunu soyleyen Naci Ekşi, yıkımlara gerekçe gös- terilen aykırılıkların da yasal bir temeli olmadığını savladı. Sozen'i gecekondulara göz yummak ve ücretsiz ekmek, sut, yol politika- larıyla iç göçu yoğunlaştırmakla suçlayan Ekşi, "Biz vaktiyle huku- kun yerine sopanın geçerli oMu- ğunu bilseydik ona göre davranır- dık. Sözen'in belediye başkanlığını iyi anlaması, bu koltuğnn zulum. kavga, >ıkıra olmadığını anlama- sı lazım. Yoksa gerçekten talihsi- zik olacak" dedi. Uyum Yapı Kooperatifi'nin avukatı Selahattin Sulhi Tekinay ise tstanbul 5. İdare Mahkemesi- nin sadece kaçak ilavelerin yıkımı- nı kararlastırdığını öne siırdü. Tav- zih (açıklayıcı karar) talebinde bu- lundukları mahkemenin bu baş- vuruya yanıtını da savının kanıtı olarak gösteren Tekinay, valılikten konuyla ilgili on beş gun önce so- ruşturma açıtmasını istediklerinı söyledi. İdare Mahkemesi'nin tav- zih ısteklerinin reddine karar ver- mesine karşın bu kararda yer alan "kaçak ilavelere münhasır" sozle- rinin yıkımların haksızlığına ge- rekçe gösteren Tekinay, sorumlu- lar hakkında tazmınat davası aça- caklarını da bildirdi. Uyum Yapı Kooperatifi yöneti- cileriyle daha önce beş kez göruş- tüklerini anımsatan Anakent Be- lediye Başkanı Nurettin Sözen ise göruşulmek istenen konunun ye- ni olmadığını söyledi. tki binanın yurütmeyi durdurma kararına karşın yıkıldığı savlannı "yanlış- lık olduğunu sanmıyonım" diye yanıtlayan Sozen, yıkım kararını Boğaziçi Imar Müdürluğu'nün al- dığını vurguladı. Projeye aykın olarak villalann 25 metrelik kaymalarla inşa edil- diğini belirten Sözen ise bu durum karşısında binaların bir bölümu- nün yıkılmasının olanaksızlığını anımsattı. Kadıköy ORKO'da patlama: lölii Istanbul Haber Servisi — OR- KO'nun Kadıköy satış mağazasın- da dün akşam üzeri yangın tüpu- niin patlaması sonucu bir kişi öl- dü, dört kişi yaralandı. Kadıköy Güneşlibahçe Sokak'ta bulunan ORKO mağazasında dün saat 17.00 sıralannda meydana ge- len patlamada, Mesul Üç adlı ka- pı görevlisi oldü. Yaralanan ma- ğaza müdürii Ali Tokaç, reyorr şefı Nur Tural ile muşterılerden İlha- mi Ergöniıl ve kimliği belirlene- meyen yaşlı bir kadın Haydarpa- şa Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Itfaiye Müdürü Ab- durrahman Kılıç patlayan tüpün 12 kilogramhk TSE damgasız kar- bondioksit tüpü olduğunu söyledi. Beyoğlu Trafiğe tümüyle kapanıyor Istanbul Haber Servisi — Yaya- laştırma çalışmalan nedeniyle ls- tiklal Caddesi'nin Tünel ve Gala- tasaray arasındaki bölümü de ya- nndan itibaren trafiğe kapanıyor. istiklaJ Caddesi'ne gelmek isteyen- lere Tarlabaşı Bulvarı'ndan Tepe- başı Kavşagı'nda aynlarak Meşru- tiyet Caddesi'ne çıkmaları öneri- liyor. Yanndan itibaren Şişhane kontrol noktasmdan Galatasaray yönüne sadece valilik ve kayma- kamlık, emniyet, konsolosluk, res- mi, askeri, bankalara ait tasıma, itfaiye ve arnbülans araçlarına 09.00-11.00 ve 19.00-21.00 arasın- da izin verilecek. Şehir hatlarında yaz tarifesiIstanbul Haber Servisi — Şehir hatları va- purlannın yaz tarifesinegöre Beykoz'dan Emi- nönü'neO6.O5-08.20arasında altı sefer, Emi- nönii'den Boğaziçi'ne 15.25-18.35 arasında al- tı uzun hat seferi, Kavaklar-Sanyer arasında 07.00-23.00 arasında karşıhklı 30 sefer, Yeni- köy, Beykoz, Pasababçe iskeleleri arasında ise 06.30-20.55 arasında karşıhklı 35 sefer uygu- lanacak. Yaz tarifesi kapsamındadenemema- hiyetinde Bebek, Anadoluhisan, Kanlıca iske- leleri arasında gıdiş-donuş 16 sefer uygulamayı planlayan Denizcilik Işleuneleri'nin diğer hat- lardaki tarifeleri şöyle: "Beşiktaş-Kadıköy arasında 06.45-20.45 arasında karşıhklı her yarım saatte bir, Üskudar-Beşiktaş arasında 06.00-23.50 ara- sında karşıhklı ortalama her on beş dakikada bir, Üskiidar-Kabataş hattında 06.10-16.00-20.45 arasında her yarım saatte bir, Sirked-Adalar 07.00-23.00 arasında 13 se- fer, Adalar-Sirkeci 05.5O-23.0Oarasında 13 se- fer, Kabataş 'tan Adalar-Yalova ve Çınarak'a 09.30-19.30 arasında beş gidiş-dönüş, Kabatas-Bostana-Buyüada bağlantüı iki gidiş dönüş Çmarcık, Kartal-Yalova hattında 07.00-24.00arasında karşıhklı 12 sefer, İzmil körfez hattında tren saatlerine göre 06.35-21.10 arasında karşılıkh 18 sefer." Şehirçilik lşletmeleri'neait arabalı vapurlar ise Sirkeci-Harem arasında 07.00-22.00 arası her 20 dakikada bir, Topçular-Eskihisar hat- tında ise her gün 96 sefer yapacak. Deniz otobüsleri Yeni tarifeyegöre deniz otobüsleri Karaköy- Bostacı hattında 08.00-20.40, Bostancı- Karaköy hattında ise 07.30-19.15 arasında se- fer yapacak. Hkokul müdürüne kurşun yağmuru tstinye Kâzım Karabekir îlkokulu Müdürü Daş temir, okul girişinde 7 kurşun sıkılarak öldürüldü. Cinayetin kan davası nederiyle işlenmiş olabileceği bildirildi. \ KARNE GÜNÜÖLDÜRÜLDÜ — Daştemir'in okul girişindearkadan açı- lan ateşle öldürnlmesi okulda panige yol açtı. (Fotograf: Behzal Şahin) Istanbul Haber Servisi — Istin- ye Kâzım Karabekir îlkokulu Mû-- 1 dunı Bafaattin Daştemir, dün sa- bah saat 08.00'de okul girişinde kurşun yağmuruna tutularak öl- dürüldü. Karne gününü kana bu- layan olayda, Müdür Daştemir'e arkadan 7 el kurşun sıkan katil yaya olarak kaçtı. Cinayetin bü- yük olasıhkla kan davası nedeniy- İe işlenmiş olabileceği bildirildi. Karne gunü bir kısım öğrenci- nin gözü önunde işlenen cinayet, okulda panik yarattı. Silah sesle- ri üzerine olay yerine koşan öğ- renci ve öğretmenler, okul mü- durlerinin kanlar içindeki cesedi ile karşılaştılar. Çığlık çığlığa göz yaşı doken öğrenciler büyük şok yaşadılar. Telefonla görüştiığü- müz, olay sırasında okulda bulu- nan ismini vermeyen bir müfettis, cinayetin kan davası yuzünden iş- lenmiş olabileceğini bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bu- lunan Sarıyer Nöbetçi Cumhuri- yet Savcısı Mustafa Sezmiş, cina- yet nedeni konusunda henüz bir şey söylemenin erken olduğunu belirterek "Müdıir okulda sevilen bir kişiymiş, okuldan kaynaklan- dıgını sannu>oruz. Siyasi ya da kan davası nedeniyle öldurülmüş olabilir" dedi. Bu arada görgü tanığı bir ilko- kul öğrencisi, 1.70 boylannda kot pantolonlu, düz siyah saçlı ve üze- rinde siyah gömlek bulunan kati- lin, cinayetten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştıgını söyledi. Daştemir başına isabet eden 4 kurşunla olay yerinde öldü. Savcıiık incelemesinde, Müdür Daştemir'in 7.56 çapında bir ta- banca ile oldüruldüğu, 4'u başın- dan, 2 sırtından ve biri kalçasın- dan olmak uzere 7 kurşun yarası aldığı belirlendi. Kars'ın Arpaçay nüfusuna ka- yıtlı bulunan Daştemir'in öğret- men olan eşi Sevgi Daştemir olay sonrası sinir krizleri geçirdi. Sev- gi Daştemir'in hıçkınklar arasın- da "Memleketimizde kan davası vardı. Bunlar aşiret, peşimizi bırakmadılar" dediği duyuldu. 875 bin pet şişe toplandı • tstanbul Haber Servisi — İstanbul Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in fcaşlattığı ve 176 okuldan 165 bin öğrencinin 3 haftada 875 bin adet plastik şişe topladığı "Çevre Bizimdir-İlkokullarası PET ve PVC Şişe Toplama Kampanyası", "Çevrenin Plastik Atıklardan Arındınlması ve Plastik Atıklann Geri Kazanımı" konulu panel ile sona erdi. SASA tarafından finanse edilen panelde SASA ve Pınar Şaşal temsilcileri Sezai Dinçaslan ve SaJim Sayır, yapısında hidrojen, oksijen ve karbon bulunan PET'in insan sağlığına kimyasal acıdan hiçbir zararlı etkisirûn olmadığını savunurken, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakultesi öğretim üyesi Kriton Curi de "Bugün sona eren bu kampanya bu şişelerin bir problem olduğunu gösteriyor" dedi. KlSA KISA ~ • Uyuslnrucu operasyonu - tstanbul'da Narkotik Şube'nin bir operasyonu sonucu 2 kilo 800 gram toz esrar ele gecirildi. Alıcı gibi davranan polis, teslim için anlaşılan Bakırköy Soğanlı' mınibus duragında esrar ile birlikte 5 kişiyi de yakaladı. • Minibıislere denetim - Istanbul Buyukşehir Belediyesi Zabıta Müdurlugü'nün başlattığı uygulamayla, İstanbul'da toplam 97 hatta hizmet veren 4624 ticari minibus her gün denetlenecek, kurallara uymayan şoförlere para ve "meslekten men" cezası verilecek. • THrist otobüsn yandı - Aksaray'da yabancı turistleri taşıyan bir otobüsün arka lastiği, tekerlek balatalannın sıkışması sonucu yandı. Çevrede panik yaratan yangın, itfaiyenın müdahaJesiyle söndünlldu. • Ataköy Regatta açddı - Ataköy Turızm Tesisleri kompleksı kapsamında bulunan alışveriş ve eğlence merkezi •'Regatta" dün düzenlenen torenle açıldı. 27 bin metrekarelik alan uzerinde kurulu alışveriş merkezi 20 milyara mal oldu. • Denizi kirleten gemiye ceza • tstanbul Büyukşehir Belediyesi'nce Samatya açıklannda denize yağ akıtan Antigua Adalan'na ait Sabina adlı gemiye 30 milyon lira ceza verildı. • Lisede diploma güniı - tstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı okullanndan Florya Bilge Kağan Lisesi'nin ilk mezunlan dün okulda düzenlenen bir törenle kep giyip dıplomalannı aldılar. • 2 kardeş boğuldu - Kilyos - Uskumru köyü Kestane Bayın Kule mevkiindeki villalara kanalizasyon döşenmesi için açılan çukura düşen ilkokul 3. sınıf öğrencisi özkan Koç (9) ile kardeşıni kurtarmaya çalışan ilkokul son sınıf öğrencisi ağabeyı Erkan Koç (12) bogularak öldüler. • Yanm milyariık soygun - Üskudar Pazarbaşı Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi'nde bulunan bir hediyelik eşya mağazasına giren silahlı iki kişi, ışyeri sahibi Görgü Omaç'ı etkisiz hale getirerek, içinde yaklaşık yanm milyar lira değerinde çek ve senet bulunan çanuyla kaçtı. SİNEMA • TİYATRO • GÖSTERİ PERA 146 97 38-132 64 26 vaım mmt UKUSSME ıont» » » • mıfinucaaı Silli STE 147 69 47 11 »1145-16^0-18.45-21 30 Ç.mÇ»F«l 5I6 2S60 HJ»-ll3O-HlHl0B-213n Ka*Ur HAM« 337 80 82 lUKHİflHia)-1700-19-00-21.30 Iznk U» 137 511 12.30-14-30-I64S-I9.00-2115 ZHAFTA ENBlYUK. MLTLULLK SİZİ BEKLİYOR JESSICA TANDY • DON MMECHE YOD: RON HOWARD TÖM ÇOCUKLARA KARNE ARMAĞANI BU ONLARIN İLK ÇİZGİ FİLMİ KSM-KX*iy Kültür S n H Mırkezl 348 01 42 -12.00-1415-16.30-18.00-2115 Beyoğlu SINEPOP 143 70 71 -12.00-13.30 »ntırı Dtryı KOttâf SMIt M 229 96 18 - 12.15-14.3O-I6.45-19.0O-21 15 Taarı Dnva'ya getdi... Çnfncleri goniıı. İlk acaLb gcrı douhı CİMGENELER ZAMAN1 Y*; E-. nsTinlc* TIME OF THE GYPSIES Beyoglu SİNEPOP 143 70 71/15 00-1t.M-21.00 KtdıkSy MODA337 01 2M1.00-13.45-16JO-19 15-21.45 «S5T MARKHARUON Yûfc WÎLL MACKEN2IE ' î 30-16 ' - 13 CK 2- V HARRY SALLVLE TANIŞINCA VÖK ROB REINER 00-13 3(H6 00-16 30-2 * Q0 biruuı ÜMÜMEHMET GÜMÜŞ GÜL YANGINI ÖMRÜMÜZ 1 DİNLETİSİ Vokal: LATİFE GEÇKİN Q û n : 1 3 H a c l r a n 1 8 9 0 S a a t : 1 9 . O O Yer: Ünverdl Stneması - Haznedar BahçoMovter Ijtiklil Cad. Na 140 Te«:1511865-66 FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy SON 3 OYUN Cuma 21.00-C.tesi 21.00-Pazar 15.30 KİRLİÇÜRÜK VEADÎ •D1RTY ROTTEN SCOUNDRELS" STEVE MAKT1N - MICHAEL CAINE YÖ^: FRANK OZ 2. HAFTA 1 CEPfFılası 149 01 6« 12 00-14 15-16 30-18 45-21 15 biruuı 'Afflıyım. Pek havalıyım'Sadccc 3 5 aylığım Gosknmı gütutumu Jolın Travohs'dan. sesımı Brncc Wi]lk'den Şımdı.kendıme bvık bn baba Mmalıyım" DUNYANINENBOYUK KÜÇUKYIICIZI A V Ş A R F İ L M S U N A R Married to the Mob BABANIN METRESİ 1990 Istanbul Uuslararası Hhn MICHELLE PFEIFFER Osmanbey GAZİ 147 96 65 - 11 00-13.00-15.00-17.15-19.30-21.4S Studiy« ATLANTİK 355 43 70 - 11.00-13.30-16 00-18 30-21.30 KadftSy AS 336 00 50 - 11.00-13.30-16 00-18.30-21.30 KONUŞANA!"Look VVho's Talkıng" yg $ BanUy -fl8« 5TÎ1H3 11 I-13»-15«-17»-19J»-21» Toplaa -SUR 5UI712-11«>13«-15J»-17»-19JK21IS rmtfkau -MLGÜN tM « * -11 »-13 »15 «-17 K-IİM-V » M n « T l t 11IO23-12•!-'•! J0--6«19»-21-i bmr -tZMIR 21 « r •12is-l4»16e-19»J1 % EDGAR ALLAN POE KORKU FİLMLERİNİN USTA YÖNETMEKLEHİ DARIO 4GRENTO GEORGE ROMERO ILGIYLE BEKLENEN 3 OSCAR 2 ALTIN KÜREİ 1 GÜMÜŞ AYI ODULLU DEV YAPIM e«yajhıOUNYA Ankara KtZIURMAK Kıdıkoy KAOIKOY (1499361) 1200-1415-1630-1845 -21 00 (125 53 93) 1215 -14 30 -16 45 -19 00 - 21 15 (337 74 00) 11 00 -1315 • 1515 -17 30 -1930 • 21 30 F. A. S. T. A. Ş. ."AŞK DELİSİ" KIM BASINGER • SAM SHEPARD Yân: ROBERT ALTMAN Vatonda Slnomalardo B*yo$luLALE 1 149 25 24 - 12 00-14 15-15 30-19 00-21.15 KadlkSy SÜHEYYA 336 06 82 - 11 00-13 30-16 0O-19.0O-21.45 BAYAN DAISY ve ŞÖFÖRÜ JESSICA TANDY MORGAN FREEMAN • DAN AYKROYD Ç.ta» ŞAFAK 2 - 516 26 60 - 11 30-14 00-16 30-18 45-21 15 BakııkSy Sln»m« 74 - 572 04 «4 - 11.00-13.30-16 00-18 30-21.30 DONALD SUTHERLAND - MARLÛN BRANDO 2 Önya'91, teror ve adaletsıztik.. £ Guney Affika gerçeğıni gören bir beyaz'm mücadelesı KURU BEYAZ BİR IY1EVSİM ; A DRY VVHÎTE SEASON Beyoğlu BEYOĞLU (151 32 40) 1200-1415-1630-1900-21 15 Bıy«jluE«K 144 M 39 ^ b »n)*4y REKS •L 338 01 12 S p 12.aH4.l5-l&»ia45-Z1 151 STEREO 2. HAFTA Hany SaUy'le Tanışınca Yön: ROB REINER BILLY CRYSTAL • MEG RVAN BEYOĞLU KUÇUK SAHNE 143 64 17 144 43 27 NÖBETÇİ TİYATRO Yön: Ferhon Şensoy Hüseyin Altuntaş'ın DARISI ATMOSFER DIŞINA Ctesi-Pazar 15.30 REKLAM FİLMİ DAfimiMHDA FİÜfl Fiım149 50 33 nRTUm KllflRMtRKI/l KARARTMA VOT GECELERİ .YUSUF KURÇENU TARIK AKAN RIFAT ILCAZ 13.OO-15.3O-18.OO-2O.15 Toplu geliflerde % 5 0 indirimlidir DEREBOYU CAD. NO 110 OftTAKÛY/IST TEL 158 69 87 R O B N W I L L A M S O. ılhamın ta kctıdisrydi Biraz yabani. bıraz urkek. 7 g«H. bu ilhanila olağanustu bir ya$am y-jrattılar O L U OZANLM DERNEĞİ 1XJI!ftx*V^n1 &r PETER WQR fılmı aHAFTA l»t» İNGİÜZ AKAOEMİSİ EN İYİ FİIM ÖDÛLÜ l * t * EN İYİ ÖZCÛN SENARYO OSCA* 1 ÖDÜLÛ U L T R A S T R E O Btyojhı LALE-2/14) 25 24 KadıUy OCAK 336 37 71 11 30-14 00-16 30-19 0O-21 30 izmır ÇINAH 14 48 61 ANKARA BATI 2-118 83 23
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle