13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 HAZİRAN 1990 EKONOMİ CUMHURİYET/13 Eximbank kredisi • ANKARA (ANKA) — Eximbank, sevk oncesi ihracat kredilerinde firma limitini 20 milyar liradan 30 milyar liraya yukseltti. Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre banka, sadece hazır giyim ürunlerinin ihracatma yönelik olarak verdiği sevk oncesi kredilerini 180 gun vadeyle, yuzde 70 kullanım oranı uzerinden global olarak kullandırmaya karar verdi. Gübre grevi Ifargıtay'da • İş-Sendika Servisi — Petrol-lş Sendikası, gübre fabrikalannda grev yasağını getiren Kocaeli 1. tş Mahkemesi kararına karşı Yargıtay'a gidiyor. Petrol-lş tarafından yapılan açıklamada gübre üretiminin yorum yolu ile petrokimya iiretimi kapsamına aünarak grev yasağının getirilmesinin, işçilerin grev hakkının gaspı sonucunu getirdiği vurgulanarak grev hakkının korunması mücadelesinin verileceği belirtildi. 'Memıırlara gendika' • ANKARA (UBA) — SHP Genel Sekreter Yardımcısı Onder Kırlı, Öğretmen Sendikası'nı desteklediklennı belirterek diğer memurların da öğretmenleri izlemesini istedi. SHP Genel Sekreter Yardımcısı Önder Kırlı, memurların grevli, toplusozleşmeli sendikal haklarını kazanmasının dış dünyada Türkiye'nin itibannı da arttıracağını bildirdi. Reklamcılar HamburgVia • Ekonomi Servisi — Yann Hamburg'da başlayacak olan Uluslararası Reklamcılık Derneği IAA'nın 32. Genel Kurul toplanüsı sırasında yönetim kurulu seçimlerine iki Türk reklamcısı da katılacak. IAA Türkiye Şubesi Başkanı Pınar Kılıç (Pars McCann) ve Genel Sekreter Zühtü Sezer (Yaratım/FCB), dünyanın bu en önemli reklamcılık Srgütünün 30 kişilik yönetim kuruluna ginnek için adayhklannı koydular. Kılıç, örgutun hem konseyinde hem de yönetim kunılunda Türkiye"yi temsil îdiyordu. bve^ten kısıtlama • ANKARA (ANKA) — Türkiye ile Isveç arasında, Türkiye'den bu ülkeye yapılan "örme iç çamaşın" ihracatına kısıtlama getiren yeni bir tekstil anlaşması imzalandı. Isveç, 27 Aralık 1989'da iç pazannı bozduğunu gerekçe göstererek 4'üncu kategoride bulunan ve kısıtlama uygulanmayan örme iç çamaşırına kısıtlama getirmek için görüşmeler yapılmasını istedi. 6 haziranda Ankara'da başlayan ve bugün sonuçlanan Türkiye- tsveç görüşmeleri s.onunda 16 Haziran 1990 ile 15 Mayıs 1991 tarihleri arasında kalan 11 aylık siıre için Türkiye'nin bu ülkeye yapacağı örme iç çamaşın ihracatı 2 milyon 600 bin adetle sınırlandınldı. Tüketici için tek yasa • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)— İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tüketici Şikâyetlerini İncelemc Bürosu Başkanı RUştu Okan, tuketicinin eğitilmesi gerektiğini vurguladi. KISA KISA • HEKTAŞ Ticaret A.Ş. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde 74 dönümlük bir arsa üzerinde 50 bin ton kapasiteli tarım ilaçları, teknik madde ve hammadde üretimi gerçekleştirmek üzere yeni bir tesisin temelini atıyor. • SVVISSAİR Isviçre Havayolları, uzun mesafeli uçuşlarda Dünya Kupası'ndan göruntuler verecek. • TÖBANK "Hesap T" adını verdiği yeni uygulamasıyla, gerçek kişilere açacağı hesaplarda, borçlu ve alacaklı cari hesaplarını bir araya getirecek. • SIDIKA ATALAY TÜSİAD üyeliğine kabul edildi. Foks Moda, Foks Kozmetik ve Foks Turizm'in sahibi olan Atalay, ıki yıldan bu yana tstanbul'da Mövenpick Hotel'in inşaatını sürdüruyor. Spekülasyona gözaltı Sermaye Piyasası Kurulu, borsada spekülasyonu "gözaltına" aldı. Bunun için SPK bünyesinde kurulan, "gözetim birimi" elemanları borsada göreve başladı. Kurallann dışına çıktığı belirlenen aracı üyelere gerekli yaptırımlar uygulanacak. SPK Başkanı Şükrü Tekbaş, "Çok etkin bir piyasa gözetimi oluşturacaklannı" açıkladı. Borsa Başkanı Yaman Törüner, halkın güveninin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Biz sağlımız pahasına bugüveni sağlamak ve pırıl pırıl bir borsa yaratmak için elimizden geleni yapacağız. Borsa halkın en güvendiği yer haline gelmelidir ve gelecektir" dedi. ABDURRAHMAN YILDIRIM Halka açılmanın hızlanmasıy- la bırlikte her geçen gun buyuyen borsada yaygın olan spekulasyon "gozallına alındı." Gunluk fıyat oynamalarının yuzde 10'dan yuz- de 5'e indirılmesinin ardından spekülasyona bir darbe daha ge- lıyor. Piyasanın denetıminden so- rumlu Sermaye Piyasası Kurnlu (SPK) borsada "gözetim faali- yetini" başlattı. SPK'nın borsada bu gözetim faaliyetıyle hisselerı kimlenn al- dığı, kimlerin sattığı, manipülas- yon ve spekülasyonu hangı aracı uyelerin ve kimlerin yaptığı belir- lenecek. Aracı uyelere karşı "toleranslı" davranmayı bıraktı- ğını açıklayan SPK, kurallar dı- şına çıkanlara karşı gerekli yap- tırımlan uygulayacak. SPK, göz- etim için bir birim kurdu ve ele- manlannı borsaya göndererek bu konudakı faalıyetine başladı. SPK Başkanı Mehmel Şüknı Tekbaş, önceki gun aracı uyeler- le Istanbul'da basına kapalı yapı- lan toplantıda, spekulasyon, muş- teriye hizmet ve "sokak borsası" konusunda borsacılan uyardı So- kak borsasının borsanın etkin ça- lışmamasından kaynaklandığını belirten Tekbaş, piyasanın geliş- tiğini ve yaygınlaştığını, bundan sonra kurallann "toleranssız ola- rak uygulanacağını" bildirdi. Aracı uyelerin hem kendı port- föylerine hem de muşterılenne alım satım yapabıidiklerini hatır- latan Tekbaş, bunun aracı uyele- re verilen bir taviz olduğunu ve dunyada örneğınin pek gorulme- diğıne dikkat çekti. Tekbaş, "Bundan sonra borsa yönetimi, aracı uyelerin alım satımlannı ta- kip etmede kararlıdır" dıye ko- nuştu. Mehmet Şükrü Tekbaş, aracı uyelerin borsadaki temsilcılerinin yaptıklarından sorumlu oldukla- rırn da vurgulayarak "Temsilci- lerinizin yaptıkian sizi baglar. Onun için Hemanlanıuzı çok iyi seçin. Bu konuda geçmişte bazı problemler çıktı" dedi. SPK Başkanı Mehmet Şukru Tekbaş, borsanın kısa vadede ve orta vadede ulaşacağı boyutlan da açıklarken 2 yıl içinde bina so- runu, bılgısayara geçılmesi takas ve saklama hızmetlennın tam ola- rak verilmesinın sağlanacağını bil- dirdi. Borsayı bilgisayarla çalışan bir teşkilatlanmaya dönustürecek- lerini ve bilgisayarla Anaolu'nun her tarafına bağlayacaklarını bıl- dircn Tekbaş, "tstanbul ile Hak- kâri arasında bir farkın kalmaya- cagını, borsanın milli bir borsa haline geleceğini, etkinlik kazana- cağını ve genişleyecegini" soyle- dı. Tekbaş, once takas sonra da saklama hizmetlerinin borsa dı- şında tuzel kişüiği olan bir şirke- te devredilerek çözumleneceğını, bu şirkete borsa uyelerinin de or- tak olabıleceğini belırttı. Borsanın bılgisayara geçmesi konusunda onumuzdekı hafta ABD'den bir heyetin geleceğinı ve ıncelemeler- de bulunarak en fazla işlemi ger- çekleştiren aracı üyelerle bir top- lantı yapacağını bıldiren Tekbaş, onumuzdekı gunlerde bu konuda bir rapor hazırlanacağını soyle- di. Borsa Başkanı Vaman Tönıner de oncekı akşam aracı uyelerin ge- leneksel toplantısında yaptığı ko- nuşmada, borsanın bina sorunu- nun bayramdan once çozumlene- ceğinı açıkladı. Toruner, yeni bı- naya geçilmesinden kısa bir suıe sonra borsanın gunluk ışlem hac- mının bir trilyon Iirayı bulacağı- nı da belirterek "Bu çok bu>uk bir rakam değil. Zannedivorum gelecek yıl bu rakamı yakalaya- cagız" dedi. Borsanın halkın gu- venini sağlaması gerektiğini vur- gulayan Yaman Törüner, "Biz sağlıgımız pahasına, bu guveni sağlamak ve pınl pınl bir borsa yaratmak için elimizden geleni ya- pacagız. Borsa denildigi zaman batun balkın en güvendiği jer ha- line gelmelidir, gelecektir" dedi. Eski bakanlar borsadaEski turizm bakanlarmdan İlhan Evliyaoğlu ile eski Merkez Bankası başkanı ve 1983 yılınınGümrük ve Tekel Bakam Cafer Tayyar Sadıklar, İsviçre'de yaşayan iki Türkle ortak bir borsa şirketi kurdular. Meta Menkul Değerler A.Ş. adını taşıyan şirketin en büyük hisseye sahip ortağı Mehmet Yılmaz. Meta'mn yönetim kurulu başkanlığım ise Ilhan Evliyaoğlu yapıyor. TIVTIIIU nrurrln^ıır Langhauser 15 8866 Niederurnen-lsviçre. Me- T A Y F U N DfcVECIOGLU ( a M e n k u , Degerler'de yuzde 15 hissesi bulu- Merkez Bankası eski başkanı, 1983 yılmın nan Şeoel Yılmaz'ın da ikametgâh adresi Tös Gümruk ve Tekel Bakanı Cafer Tayyar Sadık- Stalsir 9 8483 Kolbrun-tsviçre olarak gözükü- • lar ile 1982-83 yülarının Kultur ve Turizm Ba- yor. kanı tlhan Evliyaoğlu, isviçre'de yerleşık iki Meta Menkul Değerler'in diğer ortakları ve Türk ile borsa şirketi kurdular. Istanbul Men- hisse paylan ise şoyle: tlhan Evliyaoğlu (yuz- kul Kıymetler Borsası'nda aracı kurum ola- rak faaliyet gösterecek olan 1 milyar lira ser- mayeli şirketin yönetim kurulu başkanlığını tl- han Evliyaoğlu, başkan yardjmcılığmı ise Caf- fer Tayyar Sadıklar üstlendi. tstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkeme- si'nin 7 mayıs tarıhli karanyla kurulmasına izin verilen Meta Menkul Değerler A.Ş.'nin en büyük hisseye sahıp ortağı tsviçre'de yaşayan Türk vatandaşı Mehmet Yılmaz. Şirkette yüz- de 51 hissesi bulunan Mehmet Yılmaz'ın ku- ruluş sözleşmesınde yer alan adresi ise şöyle: de 2), Cafer Tayyar Sadıklar (yuzde 2), Au Mer« Yalünk (yuzde 2), Yucel Yılmaz (Yuzde 15), Yener Yılmaz (yuzde 13). Yılmaz ailesinin 4 ferdinin yuzde 94 payla çoğunluk hisseye sahıp oldukları Meta Men- kul Değerler'in lMKB'de faalıyete geçebilmesi için, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (HDTM) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun de- netiminden geçmesi gerekiyor. Bu işletnler yaklaşık 6 ay sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun aracı kurum sahiplerini çok sıkı denetlediğinı ve geçmişi ka- Tbyota'nın atılımıDünya oto piyasasında Amerikan GM ve Ford şirketlerinden sonra 3. sırada bulunan Toyota, 1989'daki4.5 milyon adetlik üretimini bu yıl sonunda 6 milyona çıkarmayı ve Avrupa pazarındaki payını arttırmayı hedefliyor. Ekonomi Servisi — Geçen gun- lerde Sabaıtcı Grubu'yla ortak ya- tırıma giderek Türkiye pazarına da "el atan" Japon ToyoUı fîrması dunya oto pazannda "lideriiğe so- yunuyor." Şu anda oto uretimi ko- nusunda Amerikan General Mo- tors (GM) ve Ford şirketlerinin ar- dından 3. sırada yer alan Toyota, 1989'daki 4.5 milyon adetlik ure- timini bu yıl sonunda 6 mılyor^ adete çıkartmayı planlıyor. GM TOYODA — Sabşlan artlıracağız. adetlik uretimlerıyle geçen yıl dunya sıralamasının başında yer aldı. Toyota'nın Avrupa'daki ilk ya- tırımı olan Ingiltere'nin Derbv şehnndeki fabrikanın açılış tore- ninde konuşan Toyota Başkanı Fi- 7.9 milyon, Ford ise 6.3 milyon JLIİJyoda, şirketinin dunyadakı tüm oto satışlarının yaklaşık yuz- de lffunu gerçekleştirdiğini soyle- di. Eijı Toyoda, bu yılın sonuna kadar 3 mılyonu Japonya'da, 3 milyonu da dünya piyasalarında olmak üzere 6 milyon adet araba satmayı planladıklannı soyledı. ABD ve Avrupalı oto uretıcile- rinin tum dunyadakı oto uretim kapasıtesınin, talebin 8 milyon adet ustunde olduğu şeklindeki endişelerıne karşın Japon oto de- vı Toyota'nın yatınmlannı surdur- mesi ve satış hedeflerini süreklı olarak yukseltmesi, bu şirketin ABD ve Avrupa pazarlanndaki pavını arttırmak istemesine bağ- İanıyor. İngıltere'de 1.1 milyar do- larlık yatırım yaparak uretıme ge- çırdiğı fabnkada yılda 20Ü bin adet oto uretmeyi planlayan Toyo- ta, Avrupa'daki satışlarını surek- li olarak arttırıyor Toyota ile bir- likte üretimlerini arttırmayı plan- layan Nissan, Honda ve diğer Ja- pon şırketlen şu anda ABD paza- rının yuzde 25'inı ele geçirmiş du- rumdalar. ranlık kışılerın kurduğu şirketlere faaliyet iz- ni çıkmadığını belirten borsa çevreleri, Evli- yağlu ve Sadıklar'm izin konusundaki çıkabi- lecek purüzlerin giderilmesi için şirket ortağı olduklannı sandıklarını söylüyorlar. Meta Menkul Değerler'in yönetim kurulu baskanlığmı yapan tlhan Evliyaoğlu 1964-1974 yıllan arasında Devlet Yatırım Bankası Genel Müdur Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği, Turizm Bankası Genel Mudürlüğu ve Turizm ve lanıtma Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. 1975 yılında Türizm ve Tanıtma Bakanlığı görevi- ne atanan Evliyaoğlu, daha sonra Şekerbank Genel Müdürluğu görevıne getirildi. 1982-1983 yıllan arasında tekrar Turizm ve Tanıtma Ba- kanlığı yapan Evliyaoğlu, Garanti Bankası- nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yaptı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardım- cısı Cafer Tayyar Sadıklar ise, Hazine Genel Müdurlüğü, Tokyo ve VVashigton büyükelçi- likleri, ekonomi müşavirliği görevlerinde bu- lunduktan sonra 1977 yılında Merkez Bankası BaşkanlığYna atandı. Bu görevden aynldıktan sonra Başbakanlık Başmüşavirliği ve tş Ban- kası Yönetim Kurulu uyelıği yapan Sadıklar 1983 yılında da Gümruk ve Tekel Bakanlığı görevinde bulundu. Karslı ihracatçı oldu Ekonomi Servisi — tstanbul Menkul Kıyınetler Borsası eski Başkanı Muharrem Karslı kızıy- la birlikte bir dış ticaret şirketi kurdu. 5 milyon lira sermayeli şir- ket, tekstil, turizm, alanlann- da faaliyet gösterecek. Geçen mart ayı başında 5 yıl- dır yürütmekte olduğu ÎMKB Başkanlığı görevini Yaman Töni- ner'e devreden Muharrem Karslı- nın kızı Fatma Yasemin Karslı ile yarı yanya ortak olarak kurduğu şirketin adı Santral Dış Ticaret ve Turizm Ltd. Şti. şirkette Fatma Yasemin Karslı adıyla ortak ola- rak görunen Muharrem Karsh'nın kızı şu anda tranlı bir işadamıyla evli ve Masri soyadım taşıyor. Şir- ketin kuruluş amaçlan kısaca şöy- le: * Otel, motel inşaatı yapmaİc, kiraya vermek, satmak, * her tür- hı konfeksiyon, tekstil, triko ureti rru ve ticaretinı yapmak. EKONOMIDE KULIS MERALTAMER Koçfun Japon otomobili Bir Japonla bir Alman safa- riye, aslan avına çıkmışlar. Uzun sure bekledıkten sonra bir aslan çıkmış karşı.'arına. İkisi de he- men tufeklerine sarılmışlar. Ama fıkra bu ya... Ikısinin tu- feklerı de tutukluk yapmış. Japon derhal postallannı aya- ğından çıkartıp torbasında bu- lunan spor ayakkabılannı gıy- meye başlamış. Alman, "Ne uğ- raşı>orsun, nasıl olsa aslan seni o\le de >-akalar" deyınce Japon, "Beninı için onemli olan aslanın beni >-akalaması değil, seni geç- mem" dıye yanıt vermiş. Japonun araacı Almanı geç- mekse, Koç Grubu'nun amacı da acaba Japonlarla Japonca mu- cadele ctmek mı? Otomobil sektorunde Saban- cı'nın Toyotasıyla birlikte kızışan rekabet çerçevesınde son olarak duyduk ki Koç Gurubu gerekir- se japon Mazda oiomobıllerını de ureterek Turkiye'deki pazar payını kımseye kaptırmamakta kararlıymış. Işın aslı nedır diyerek yaptığı- mız araştırma sonucunda şu iz- lenimi edindik: Koç Grubu şu sıra otomobil poliükasını FİATa yönlendirmiş dunımda. Zaten devasa biı ya- tırımın ilk adımları atılmış bu- lunuyor. Ancak Koç'un otomotivdeki diğer ortağı Ford Grubu, Japon Mazda firmasının en büyük or- tağı Mazda'nın yuzde 25 hisse- si Ford'un elinde. Amerika'da Fransızların Türkiye aşkı Fransız çımentocular Turki- ye"ye yerleşmekte kararh. Ana- yasa mahkemesiymiş, ozelleştır- menın durdurulmasıymış onla- ra vız gelıyor. Özelleştirmeli ya da ozelleştirmesiz! Hangisi mümkünse Ozelleştırme yargı organlann- dan dönuyor, ama bakıyorsunuz ozelleştirme kapsamındaki 5 çi- menıo fabrikasını satm alan Ci- ments Français'nin Türkıye'de kurduğu Set Çimento şirketinin genel mıiduru Yves Marie Lao- ıınaıi TUSİAD'a üye ohnuş. Adı üzerinde TÜStAD, Türk olan sanayici ve işadamlannın derne- ği. Ama "özelleştinneye destek" *ermek üzere ilk kez bir yaban- cı uyrukluyu uyeliğe kabul ediyor. Set Çimento'nun son girişimi ise Çukurova Grubu şirketlerin- den Çanakkale Çimenlovd sa- hip olmak tş Bankası'ndan Ars- lan Çimento'yu satm alan diğer dev Fransız çimento grubu La Farge Coppe de Mehmet Emin Karamehmet'in çimento fabrika- sına tahpti Ama galiba Set Çi- mento elini daha çabuk tutmu- şa benziyor. Fransa'nın 2 dev çimento gru- bu da »anınz bu alanda Türki- ye'ye yerleşmek için stratejik bir kararı vermişler. Ve gelecek dö- nemde entegrasyona da gidecek- ler. Yani çimento fabrikalarının ardından hazır beton yapan te- sısleri, prefabrik eleman ureten fabrikaları, alçı. harç, bazır du- var tesıslerine de talıp olacaklar. Hatta bu yöndeki ilk adırnlar da atıldı. Set Çimento Turgutlu'da- kı hazır beton ureten Betonya1 yı satın aldı. Ardından da ES- KA'nın sahibi bulunduğu hazır beton tesıslerine ortak oluyor. Bayraktar'dan Sabancı'ya yedek parça Sakıp Sa- b a n c ı ' n ı n hemşerısı, ış ortağı ve yakın dostu Huseyın Bayraktar, Iz- mirli Özakat Grubu'nun çoğunluk hıs- sesıni aldıktan sonra son hızia yeni projelere girıyor. Bir yandan banka patronu şapkasıyla Egebank'ı ayağa kal- dırmaya uğraşan Bayraktar, di- ğer yandan tzmir'de Özakat Grubu'ndan devraldığı arsalar- dan birinin üzerinde tstanbul1 dakine benzer bir Galleria'yı hu- la yukseltmek ıçın kollan sıva- mış bulunuyor. Bayraktar, "Gal- leria gelecek > ıl fuar zamanı açı- lır, ama tstanbul'daki Galleria tecrubesinden ağzım yandı. Bu defa bankalar-ortaklar falan ka- nşmasın diye Galleria'yı halka açacağım" dıyor. Huseyin Bayraktar, Ozakatla- rın Izmır'de otomotivle ılgili şir- ketlerinde yakın dostu Sabancı- nın Toyotalarına bazı yedek par- çaları uretmek ıçın çalışmalar yapıvor. Bu amaçla Japonlarla temas halınde. Bayraktar'ın da- ha once sahibi olduğu Farba Far fabnkası ise kardeşlennın bir su- re önce basına verdiği ılanlardan anlaşıldığı kadarıyla artık sadece "kardeşlerine" aıt. Bayraktar'la bir ilgisi kalmamış. Mazda'nın ürettiği otomobiller Ford markasıyla satılıyor. Bu çerçevede Koçlann Mazda'yla zaten hısım-akrabalık ilişkileri var. Sanırız Koç Grubu gelecekte gerekirse bu ilişkiyi devreye so- kabilir. Orneğin yeni ureticiler montajla başlayıp, montajla de- vam etme eğılimınde olurlarsa, Koç da Mazda'nın montajına başlayabilir. Zaten Otosan'm tnonu'deki tesisleri hazır. Demiyorlar ki Japonlar Türki- ye'de gerçek bir sanayi kurma- ya niyetliyseler, otomobil için kritik 5-6 parçayı Türkiye*ye ge- tirmek zorundalar. Elektrik ve elektronik donanımı gibi, havay- la çalışan kompentler gibı, akar- yakıt pompaları, dişliler gibı... O takdirde Koç Grubu da yıl- da 100 bin adet kapasiteli bir Mazda yatırımına girer mi? Bu sorunun yanıtını bulmak için sa- nırız zaman henüz erken. Borsa Başkanı'nın özJü sözler merakı Borsamızın seni başkanı \aman Toru- ner, aracı uye- ler ve gazeteci- lerle onceki akşam The Marmara Ote- li'nde yemek ^—^— —^— . vıyecektı. Ama Taksim'e biraz erken gelınce "kitapcılara goz gezdireyim" dedi vegozuneçar- pan birkaç "ozlu soz" alıp The Marmara'nın yolunu tuttu. Arkadaşımız Ta>fun Deveci- oglu'nun aktardığına gore Baş- kan Toruner, bu "özlıi söz" me- rakmı borsacılann toplantısında soyle anlattı: "Ankara'da Merkez Banka- sı'ndabankalar arasıTurk Lıra- sı pıyasasını kurduktan sonra Başkan Ruşdu Saracoğlu ile bir- likte şu sozu geliştırdik: "Zor olanı bemen yapanz. tmkânsız biraz zaman alır." Daha sonra bankalar arası dö- viz piyasasını kurduğumuzda, bunun tanıtımı sırasında Vakıf- lar Bankası Genel Muduru Is- met Alver bize "Hiçbir hizmel cezasız kalmaz" diye takıldı. Bu iki sozü de yazdırıp çerçe- velettik ve Merkez Bankası'nda bu sozlerin yaratılmasına ılham veren bolumlenn en gorunur yerlerine astık." Yaman Töruner'in Taksım'de- kı kitapçıları gezerken satın al- dığı "özliı sözler"i merak eden- ler için onları da ekleyiverelim: 1- Aceleyı yavaş yapm. 2- Şeytan ayrıntılarda gizlidir. 3- Yaptığın iyilik kısa zaman- da gorevın haline gelır. Yapı Kredi'den sanat bömbardımanı Uluslararası Gençlik Festivali'ni düzenleyen Yapı Kredi Bankası, ev sahipliğini tamamen kendisinin yaptığı kültür ve sanat faaliyetlerini tercih ediyor. Banka, Açıkhava Tiyatrosu'nun koltuklarını da tiyatronun estetiğini bozmadan yeniliyor. Masamızda şık bir davetiye. Unlu oyun yazan Harold Pin- ter'ın "Aldalma" adlı oyunu Zuhal Olcav, Haiuk Bilginer ve Ahmel Levendoğlu tarafından sahnelenıyor. Pazar gecesı oyu- nu seyrettık. Gerçekten çok et- kileyıcı. Belkı de en etkileyicı yanı "sıradanlıgı", "olağanlı- ğı.'Ardından masamızda bir davetiye tofnan da- ha bulduk. Yapı Kredi 3. Uluslararası Gençlik Fes- tıvali'nin davetiyeleri. Operalar, caz konserleri, tiyatrolar, korolar, konserler... Ne ıstersenız. Timur Selçuk'un bestelediği "Bir Uzay Masalı" adlı "pop opera" festivalin açılış etkinliğıydı ve gençlerimıze insancıl mesajlarla dolu hoş bir surpriz, guzel bir armağandı. Yapı-Kredı'nın son donemde hızla anan bu et- kınlıklerını Genel Mudur Burhan Karaçam ve Reklam ve halkla Ilişkiler'den sorumlu Genel Mü- dur Yardımcısı Ömer Kavalıoglu ile göruştük. Ya- pı Kredı'nin bundan boyle kendi ev sahipliğini yaptığı onemli kultür ve sanat olaylarının altına ımza atacağını, buna karşılık tstanbul Festivali gibi çok değerli, ama çok büyük organızasyoıı- lar içinde yer almayı düşunmediklerinı oğrendik. Bu arada Açıkhava Tiyatrosu'nun koltuklarının da sanatseverlerin daha rahat edebilecekleri, ama bu arada tiyatronun estetiğinin de bozulmayacağı şekilde banka tarafından yenilenmekte olduğu- nu söylediler. Karaçara, Yapı Kredi'nin kültur-sanat faaliyet- leriyle ilgili atılımını şöyle özetledi: "Ticari amaçla kurulmuş buyuk kuruluslann çeşitli kultiırel ve scsyal faaliveller içinde olma- ları gerektiğine ve toplumun çağdaş akımlarla il- gili bağlantılarının kurulmasında sosval sonım- luluklan bulunduğuna inanıyorum. Bu çerçeve- de biz Yapı Kredi olarak hem Batı'nın ozgun çağ- daş olaylannı Turkiye've getirmek hem de Türki- ve'de ozgün sanat yaralanlan desteklemek istiyo- rurn. Bir uçuncusu, Turkiye'deki ozgun çalışma- lan dışanda tanıtmaktır. Nilekim geçen >ıl Mos- kova'da buyuk beğeniyle karşılanan Timur Sel- çuk konseri de buna ornektir. Kulture ve sanata destek Vapı Kredi'nin geleneğinde vardır. Turki- ye'dc folklor olayını yaratan bankamızdır. Büyük muesseselerin kendi geçmişlerine ve gelenekleri- ne de sahip çıkmalarının gereğine inanıyorum." Karel'den 5 benzersiz ürün! KARELPCXT SÜ8« 10 VIHz CPU 640 Kb Ana Bellek EUROSTAR2 80286 16 MHz CPU, 1 Mb Ana Bellek, Türkçe GOLDSTARPC/XT 8088-10 MHz CPU, 640 Kb Ana Bellek GOLDSTARPCM «0286-16 MHz CPU 1 Mb Ana Bellek Bilgisayar dünyasında şimdi printer'larıyla güçlü bir isim... Geniş KAREL var. Çok kolay kullanılan ve bir servis ve satış sonrası hizmet çok işe yarayan bilgisayarlarıyla, ağıyla güvenli bir isim... KAREL kullanıcılarının sürekli yanında olan bir isim... Bilgisayar dünyasına adımınızı KAREL'le atın. GOLDSTAR PT-160 M PRINTER 80kolon 160 Cps KAREL ELEimONİK TtCARET A.Ş. KAREL PLAZA Bahcekov Samer 80895 Istanbul Tel.-1) 142 38 06 (5 hat) Ankara Bolge Müdürluğu Tel-'4) 127 41 26 127 4127 İzmır Bolge Mudurluğu Tel: 151)22 21 57 2107 52 M
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle