16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/14 HABERLER 9 HAZİRAN 1990 Genelkurmay'dan açıklama • ANKARA (Comhuriyet Büroso) — Genelkurmay Başkanhğı, Genelkurmay Başkanı'nın savunma sanayii ihaJelerinde "ekonomik görüş bildinnemesi" yolunda Bakanlar Kurulu'nda alınan kararın kendi istemleri doğrultusunda alındığmı açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı, "Teklif bizim tarafınuzdan yapılmıştır. Mevcut yasaya açıklık getirmek bakımından düşünülmüştür" görüşünü dile getirdi. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili olarak Cumhuriyet'e yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Teklif Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Mevcut yasaya açıklık getirraek bakımından düşünülmüştür. Şöyle ki; bilindiği gibi lcra Komitesi'nde bulunan Genelkurmay Başkanı'nın bu komitedeki görevi dogrudan doğruya askeri harekât konularma ilişkindir. Yapılması öngörülen değişiklik, bu konunun açıklığa kavuşturulmasına yöneliktir" denildi. Hayali ihracatta 9 kişiye hapis • tZMtR (Cmnhuriyet Ege Bürosn) — Marmaris Limanı'ndan 1986 yılı nisan ayında 17 milyon dolarlık hayali ihracat yaptıklan öne sürülen samklardan 9'una 4.5 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalan verildi. 55 milyon dolarhk Marmaris hayali ihracat olayının 17 milyon dolarhk bölümunü kapsayan ve bir yıh aşkın DGM'de süren davada dün yapılan duruşmayla karara vanldı. Mahkeme heyeti verdiği kararda, gümrük memurlanndan Ruhi Akalan ve Yıldırım Güney'i 18'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sabri Karaoğlu, Süleyman Sezai Yaar, Nesin Lazar Adetoledo da suça kanşüklan için 9'ar yıl 2'şer ay, Mehmet Ali Bingöl, Mehmet Köseoğlu ve Mahir Yıldırım ise 4'er yıl 7'şer ay ceza aldı. 5 bin kişi koruculuk bekliyor • DtYARBAKIR (Cumhuriyet) — Olağanüstü Hal Bölge Vaüsi Hayri Kozakçıoğlu, bölgede görev yapan 21.480 korucuya her ay 10.5 milyar lira ödendiğini, 5 bin kişinin daha korucu olmayı beklediğini bildirdi. Dün valilikte bir basm toplantısı düzenleyen Kozakçıoğlu, bölgedeki çahşmalarla operasyonlar hakkmda geniş bilgi verdi. 497 timin halen 39 yerde operasyon sürdürdüğünü anlatan Kozakçıoğlu, bölgede karakol yapımına hız verileceğini açıkladı. Son KHK'lardan sonra bölgeden kimsenin sürülmediğini de savunan Kozakçıoğlu, Mardin'in Dargeçit ilçesindeki olaylar konusunda "Kanunsuz gösterilerin ahşkanhk haline getirilmesine seyirci kalamayız" diye konuştu. Tebrik davasına beraat • İSTANBUL (AA) — Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) tarafından kendisine gönderilen yılbaşı kartına cevap vererek, komünizm propagandası yaptığı iddia edilen Beykoz Belediye Başkanı Şevket Arıkan ile iki özel kalem memuru beraat etti. tstanbul 2 Numaralı DGM'deki dunkü duruşmada savunmasını yapan Şevket Arıkan, çeşitli yerlere gönderilen kartları tek tek incelemediğini, yalnızca imzaladığını söyledi. Ankan, imzaladığı kartlar arasında da Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin kartmı görmediğini öne sürdü. Mahkeme heyeti delil yetersizliğinden Şevket Arıkan ile iki özel kalem memuru hakkmda beraat karan verdi. Eren'e "hıhşa teşvik" sııçlaması • tstanbul Haber Servisi — Adalet Bakanı Oltan Sungurlu ile görüşerek cinsel baskılara son verilmesini isteyen bir dilekçeyi verdikten bir saat sonra gözaltına alınan Radikal Parti lideri Ibrahim Eren hakkında, "fuhşa teşvik" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. tstanbul Emniyet MüdürlüğU Ahlak Masası Amiri Doğan Karakaplan, gözaltını doğrulayarak, Eren'in çevresindekileri bazı ahlak dışı davranışlara surüklemek istediğini öne sürdü. tnsan Hakları Derneği (İHD) tstanbul Şubesi Başkanı Emil Galip Sandalcı da Eren'in gözaltı dunımunun gizlenmeye çalışılmasını eleştirerek "Bir insan gözaltına ahnabüir, sorgulanabilir. Fakat bir insanın üç dört gün kamuoyundan gizlenerek sorgulanması ve sorulduğunda 'yok' denilmesi marifet değildir. Polisin görevi kamuoyunu yamltmak değildir" dedi. Turgut Özal Hastanesi • MALATYA (Cumhuriyet) — tnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulması kararlaştınlan "Turgut Özal Hastanesi" için Avrupa Iskân Fonu'ndan 60 milyon dolar kredi sağlanacağı belirtildi..Malatya tnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Engin Gözükara, 14 katlı olacak ve 150 milyar liraya mal olacak hastane projesinin ünlü kalp uzmaıu Dr. De Bakey tarafından yürütüldüğünü söyledi. tnönü Üniversitesi Rektörü GözUkara, De Bakey'in 26 haziranda Malatya'ya gelerek projeyi yerinde inceleyeceğini söyleyerek "600 yataklı olarak yapılacak hastanenin temeli 21 temmuzda 14. Kayısı Bayramı'nda Çumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından atılacak" diye konuştu. Çolaklı'da seçim iptal • ANTALYA (AA) — Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çolakh beldesinde 3 haziranda yapılan belediye başkanlığı seçiminde ilk sayımda ANAP adayımn 383, DYP adayının 382 oy aldığı bildirildi. Ancak sayıma DYP itiraz etti ve oylar yeniden sayıldı. Bu sayımda ANAP ve DYP adaylarına 383'er oy çıkü. Sonuca yine itiraz edildi. Bunun üzerine yapılan dört ayn sayımdan sonra ANAP adayı Mustafa Atabakan'ın 382, DYP adayı Hasan Coşkun'un 383 oy aldığı açıklandı. DYP adayının belediye başkanhğını kazanmasından sonra ANAP il teşkilatı tarafından oylann yeniden sayımı için il seçim kurulu başkanlığına itirazda bulunuldu. tl seçim kurulu, ANAP ve DYP il teşkilatlanna gönderdiği yazıda, Çolaklı'da yapılan seçimin tümden iptal edildiğini açıkladı. Yeni yapılacak seçünin tarihi daha sonra belirlenecek. Paneldeprotesto edilen bakana, Yeşiller kirlilik ödülünü veremedi Kıırt ödtilünü alamadıÇevre ve Turizm panelinde konuşan Inönü, çevre sorunlarının ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. DYP lideri Demirel kendi başbakanhğı döneminde Yatağan'ın yapıldığım hatırlatarak 'O dönemdeki koşullar çok farklıydı. Şimdi Yatağan'daki kirlilikten bahsedilince önümebakıyorum' dedi. İZMİR (Cumhnriyet Ege Buro- sn) —r Türkiye Seyahat Aceııtalan Birliğı tarafından duzenlenen ve SHP lideri tnönü ile DYP lideri Demirel'in de konuşmacı olarak kattldığı "Çevre ve Tnrizm" pa- nelinde, Enerji Bakanı Fahrettin Kurt protesto edildi. SHP Genel Başkanı Erdal Inö- nü, panelde yaptığı konuşmada, çevre kirliliğinde nufus artışının önemli rol oynadığını söyledi. tnönü, Türkiye'nin yılda yüzde 2.4'Hlk nüfus artışıyla Avrupa'da birinci sırayı aldığını hatırlatarak çevre sorunlarının da bu paralel- de ciddi boyutlara ulaştığına dik- kat çekti ve "Bugunkü gidiş yaa- hş, bunu degiştirmek eiimizde" dedi. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel de çevre konusunun, si- yaset üstü, evrensel bir sorun ol- YEŞİLLER BAKAN A ULAŞAMADI — Çevre ve Turizm panelindeki konuşnası protesto edilen Enerji ve TabH Kaynaklar Bakanı Kurt'a kirlilik ödülünü vermek isteyen Yeşiller üç kez kttrsiiye çıkmaya çahşma- lanna ragmen başaramadılar. Bir koruma gore\ lisi odülıi Yeşillerin eiinden aldı. (Fotoğraf: Hakan Kara) duğuna dikkat çekerek "Dünya'- da kirlilik artınca, dünya yaşana- raaz hale gelince, 'durdurun dün- yayı inecek var' diyeraezsiniz" di- ye konuştu. Demirel, kendi baş- bakanlığı döneminde Yatağan Termik Santrah'nın yapıldığını da hatırlatarak " O dönem ki koşul- lar çok farklıydı. Şimdi Yatağan'- daki kirlilikten bahsedilince ben önüme bakıyorum" dedi. Toplantıda konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt, Aliağa'ya son teknolojik ge- lişmeleri kullanarak çevreyi en az kirletecek bir termik santralın ya- pılacağını açıklayınca izleyicilerin yoğun tepkisiyle karşılaştı. tzleyi- ciler, ayağa kalkarak "AUaga'da lermik santral istemiyoruz" diye bağırdüar. Bakan Fahrettin Kurt'un "Ben İzmirtileri daha de- mokratik zannediyordum. Bıra- kın sözümü bitireyim" demesı üzerine bir anda salon karıştı. Iz- leyiciler "Bize hakaret edemezsi- niz", "İzmirliter demokrattır. tn- san zinciriyle bunu gosterdiler. Şimdi siz demokratikliginizi gös- lerin ve halkın istemediği santra- lı buraya yapmayın" diye bağır- maya başladılar. Bu arada baka- na "kirlilik ödiüu" vermek için üç kez kürsu\e çıkmaya çalışan Ye- şiller, koruma görevlileri tarafın- dan engellendi. Sonunda ödül bir koruma görevlisi tarafından Ye- şiller'in eiinden alındı. Fahrettin Kurt'un Aliağa'dakı termik sant- ralın gerçekte halk tarafından is- tendığini söylemesi üzerine izlevi- cılerden, "O zaman siz insan zin- ciri yapın, bakalım kaç kişi gele- cek", "Referandum yapın" yanı- tını aldı. Bakan Kurt tepkiler üze- rine, "Eğer beni dinlemeyecekse- niz, ben de konnşraamı kısa kese- rim" dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Ba- kanı Fahrettin Kurt, Dokuz Ey- lül Üniversitesi Mühendislik Fa- kültesi'ni gezisi sırasında, Aliağa Termik Santralı için yapılan eleş- tirilerin yanlış olduğunu söyledi. Bakan Kurt, bu konuda eylem ya- panlara yöre halkının katılmadı- ğını belinerek "Benden iş istiyor- lar. Mektnp yazıyoriar, telefon ediyorlar. Santralın yapılmasını istiyorlar. Enerji sanayileşnıe de- mek. lş demek. Eylemleri yapan- lann arkasında ileri nçiar var" de- di. Bakan Kurt, projenin taraam- landığını ve kamulaştırma işlem- lerine başlayacaklannı da dile ge- tirdi. COPLAND1LAR — GörevH ustegmenle tartışan sanıklar askerier tarafından coplandı. (Fotograf: AA) Dev-Soldavasındatartışmatstanbol Haber Servisi — tstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nde görülen Devrimci Sol da- vasında, sanıklarla görevli üsteğmen arasında tar- tışma çıkınca, sanıklar askerier tarafından coplan- dı. Olayda sanıklann bazılannın gözlükleri ve sa- atleri kınldı. Dev-Sol ana davasına dün tutuksuz yedi sanı- ğın son savunmalannın almmasıyla devam edildi. Tutuksuz sanıklar Mecit Temel, Nurettin Özkan, Yavuz Tuncel, Recep Denizli, Yusuf Gulen, Ce- mal Balluş ve Nejat Can suçlamaları reddederek emniyet ifadelerinin işkenceyle alındığmı söyledi- ler. Necla Can yargıçlara "Siz bizi yargılayacagı- nıza kacakcüan, hayali ihracatçılan yargılayın" dedi. Duruşma başlamadan önce sanıkların salona alınması sırasmda bazı sanıklarla görevliler ara- sında tartışma çıktı. Bayrampaşa'dan beş kişinin gerçekleştirdiği fırardan sonraki ilk duruşma ol- ması nedeniyle gerginlık yaşanırken, görevli üsteğ- men sanıklarla dinleyıcilerin konuşmalarına engel olmak istedi. Sanıklarla üsteğmen arasındaki tar- tışma sırasında askerier sanıkları copladılar. Olay- dan sonra söz a)an tutuklu sanık Alişan Yalçın, "firarlann intikamını almak için" coplandıklan- nı ve suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Mahkeme tutuksuz sanıkların son savunmala- nnın alınması için ileri bir tarihe bırakılırken, sav- cınında katıldığı Erdal Yalçın ve Yalçın Demirka- ya'nın tahliye istemleri gerekçesiyle reddedildi. "Çok özel"i seçenler için... Le Chalet, şimdi de "çok özel" bir mekan sunuyor... Klasik Boğaziçi Evi'nin önünde uzanan, Tarabya Koyuna nazır, yemyeşıl bahçe yanndan itibaren yazboyunca hergün öğle ve akşam yemeklerinide sizi bekliyor. Damak zevkine ve sağlıklı beslenmeye önem verenler için seçkirt bir açık büfe ve bir de diyet köşesi... Le Chalet, her zamanki gibi "çok özel". < Bu kez fîyatı da "çok özel" . % Yainızca 50.000 TL. § Rezervasyon : 162 33 15/16 Ş I L A-^ snack-bar ± ÖZGÜN MÜZÎK AKŞAMLARINDA a/yıu PERŞEMBE,CUMA,CLMARTESİ Rez: 343 67 83 - 310 14 09 Harem Lskudar Sahıl Yolu No: 62 Fuzc t s Lokalı Yanı Şemsipaşa SJCILY^S'de HEM "İTALYAN USULÛ" PİZZANIZI YİYİN, HEM "ITA1JA 90" ^ DÜNYA KUPASINIİZLEYİN! Mecıdryekoy tle Aksoy Hastanesi karasrrfa Te( 175 7108.09 İLAN T.C. EŞME ASLİYE CEZA HAKİMLİĞİONDEN E. No: 1990/1 K. No: 1990/54 Gıda Maddeleri TüzüğuOne aykınhk, noksan gramajlı ekmek imal edip satmak suçundan sanık Eşme Istasyon Mah. Nüf. kayıtlı, ayru yerde otunır, Veli ve Meryem'den olma 1949 D.lu MEHMET ŞA- TİN hakkında Eşme Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan açık du- ruşması sonunda; 12.4.1990 gün ve 1990/1 esas 1990/54 sayılı kara- n ile sanığın TCK'nun 363/1, 59, 398, 59, 402/1-2, 647 SY.nın 4. maddeleri gereğince neticeten 79.999.- TL. ağır pafa cezası ve curme vasıta kıldığı meslek ve sanatı ve ticaretinin rkt ay onbeş gün sure ile tatiline ve iş yerının takdiren yedi gun süre ile kapatılmasına ka- rar verilmiştir. llan olunur. Basın 26058 İLAN CEYHAN 1. KADASTRO MAHKEMESt'NDEN 1983/492 Ceyhan'ın Yılankale Köyü'ne ait 329 nolu parselin yapılan' duruşması sırasında verilen ara karan gereğince; Yılankale Köyü'nden olup bugüne kadaı adlanna hiç davetiye teblıg edilemeyen ve yapılan zabıta araştırması ile yine adresleri bilinemeyen ve bu kez de adlanna ilan yoluyla keşif avansının yaunlması konusunda karar verildiğinden; davacılar Kerim Baz- Yilmaz Özdemir-Nurten özdemir'e yargıç, yazman ve mübaşir için 23.109 TL, Fen bilirkişisi için 40.000 TL, araç ücretı için 60.000 TL, toplam (123.109) TL keşif avansını depo etmeniz için ilan tarihinden itibaren 20 gun içerisinde mahkeme veznesine yaurmanız için 20 günlük kesin önel verilmiş olup bu kez de istenilen hususu yerine getirmediğiniz takdırde istemlerinizden vazgeçmiş sayüabileceginize karar verilebilecegi yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı kanun uyarınca ilanen tebliğ olunur. 18.5.1990. Basın: 25992 İLAN BURDUR SULH CEZA HÂKİMLİĞİNDEN Esas No: 1989/383 Karar No: 1989/567 Davacı: K.H Sanık: NİHAT GÖKALP, İbrahim oğlu Ümmu'den olroa 1949 d.lu Burdur Bahçelievler Mah. nufusuna kayıtlı aynı Mah. Mehtap Evle- ri îTağlık Cad. No: 10'da oturur Suç: UMUMİ HIFZ1SSIHHA YASASl'NA AYKIR1LIK Suç Tarihi: 3.5 1989 Karar Tarihi: 16.11.1989 Yukanda açık kimliği yazılı sanık hakkında Umumi Hıfzıssıhha Yas'ası'na aykınhk suçundan mahkememizde yapılan yargılanması sonunda; TCY.nin 396, 3506.1, 647.4, TCY'nin 72. maddesi gere- ğince 470.000 TL. ağır para cezası ile cezalandınlmasına, TCY'nin 402/1. maddesi uyarınca samğın cezasına eşit bir sure ile cürme va- sıta kıldığı meslek ve sanatının ve ticaretinin tatiline, fiilin işleniş şekli ve niteliğine göre takdiren 7 gün iş yerinin kapatılmasına karar veril- diği ilan olunur. Basın: 26011 ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ TARSUS 1. İCRA MÜDÜRLÜĞU'NDEN Dosya No: 1988/1990 Alacaklı T.C. Emlak Bankası A.Ş. veküi Av. Hicran özgül'e 21.280.000 TL. ödemeye borçlu, Başçavuş Sokak, No: 112/15 Kü- çükesat/Ankara adrcsinde mukim borçlu Bekir Göksoy'un yazüı ad- resine çıkartılan örnek no: 163 numaralı öderne emri, bila-tebliğ iade edilmiş olup, zabıtaca yapılan adres tahkikatı da sonuçsuz kalmak- la, işbu ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 7201 Sayılı Tebligatlar Kn.'nun 28 ve müteakip maddeleri gere- ğince, işbu ilanın gazetede neşrini müteakip 15 gün sonra başlamak üzere, tİK.nın 168. maddesi gereğince itiraz haklanmzı kullanmanız ve sorumluluklannızı yerine getirmeniz, aksi takdirde, cebri icraya devam olunacağı ilanen tebliğ ve ihtar oiunur. 14.5.1990 Basın: 46792 SHP LİDERİ BELEVİ BELDESİNDE Inönü: ANAP gemisi baüyor TÜREY KÖSE SELÇUK — SHP Genel Baş- kanı Erdal Inönü Selçuk ve 3 ha- ziran seçimlerinde partilerinin adayının kazandığı Belevi'yi ziya- reti sırasında yaptığı konuşmalar- da, "Son seçimlerde ortaya çıkan hava bir saman alevidir. ANAP halka şantaj yapü. Şimdi, kazan- dık diye geminin iç karaaraların- da bayram yapabilirler. Ama ge- mi batıyor. Bu, genel seçimde göriilecek" dedi. SHP Genel Başkanı Erdal înö- nü dün öğleden sonra Seferihisar ve Selçuk Belediyelerinı ziyaret et- ti. tnönu, "Ne kadar aksi goste- rflmeye çahşılırsa çah$dsın SHP 1. parti " dedi. 3 haziran seçimlerinde AN AP'ın halka şantaj yaptığını belirten Inönü, "Kazandık diye geminin iç kamaralannda bayram yapabi- lirler. Ama geminin batngını gör- mek için pencereden bakmak la- zım. Gemi batıyor. Bu gercek. Batüğını görmek için de genel se- çim şart" diye konuştu. SHP Genel Başkanı Erdal Inö- nu daha sonra 3 haziran seçimle- rinde kendi partilerinin adayı olan Yıiksel Öven'in belediye başkanı seçildiği Belevi'ye geçti. Inönü be- lediye binasında öven'i ziyaret ederek kutladı ve yurttaşlara "ANAP'a ders verdinlz. Ülkeye bir demokrasi dsrsi verdiniz. ANAP iktidan yakında gidecek. Çok bir şey kalmadı" dedi. Inönü sözlerinı şöyle sürdürdü: "tktidar partisine oy verirseniz hiztnet gelir, diyenlere o zaman niye seçim yapılıyor, diye sorun. Bundan sonra buraya gelen ba- kanlara bunu söyleyin. Bundan sonra gelmezler ya. Bundan son- ra SHP'nin bakantan getecek. Siz bu ANAP'ın kelli fdli bakanlan- na, başbakamna, cumhurbaşka- nına demokrasi dersi verdiniz. Hepinizi kutluyorum. Hiç merak etmeyin bu genel seçimde SHP ik- tidar olacak." HEP Genel Başkanı Işıklar: Solda yerimiz demokrathkla silahlı eylem arasında Parti Genel Sekreterliği'ne İbrahim Aksoy getirildi. ANKARA (Cumhuriyet Bi- rosn) — Halkın Ernek Partisi'- nde (HEP) görev dağıümı yapıl- dı. Parti Genel Sekreterliği'ne tbrahira Aksoy getirildi. HEP Genel Başkanı Fehmi Işıklar, "soMaki partilerin diizea partisi olduğunn" savunarak, "HEP'- in sol siyasal yelpazedeki yeri demokratlıkla silahlı eylem ara- sında olacak" dedi. HEP'in dün toplanan kuru- cular kurulu, Ceyhan Dölek, Bahatün Giinel, Ahmet Kara- kaş, Tülay Geyik, Tuncer Koca- manoflu, Ahmet Tiirk, Salih Siimer, Nizamettin Banş, tbra- him Aksoy, Kenan Sönmez, 1. Hakkı Önal, Hasan Kuçukoba, Ferudun Yazar, Hasan Balut'u yürütme kurulu üyeliklerine seç- ti. 14 kişilik yürütme kurulu üyeleri, aralannda yaptıklan se- çimle tbrahim Aksoy'u parti ge- nel sekreterliğine getirdiler. HEP Genel Başkanı Işıklar, dün düzeniediği basın toplantı- sı nda partisinin sol yelpazedeki yerinin solun bütünleşmesini sağlayacağını söyledi. Işıklar, şöyle konuştu: "Türkiye'de solda parti yok. Çoju merkezde ya da sagda yer alan duzen partileri var. Parti- mizin bir sının demokrat olma- yanlar diger sının da silahlı ey- lem olacaktır. Bu sınırlar için- deki herkese açığız. HEP rozet ve lider partisi degil, proje par- tisi olacakür." Işıklar, bir soru üzerine par- linin örgütlenme çalışmalarımn yurutüleceği il sayısının kesin ol- madığını kaydederek, "En geç sekiz ay icinde kurultay yapacak bicimde örgutlenmefiıizi gerçek- leştirecegiz. Bunun için gereldi kadrolann hazır olduğunu tespit ettik" dedi. HEP'in dün belirlenen 40 ki- şilik yönetim kurulu üyelerinin adları şöyle: Ali Taş, Hasan Bnlut, Hakkı Özdemir, Aysei Kobuuan, Feri- dun Yazar, Ahmet Karataş, Murat Bozlak, Musa Aslando- gan, Müzeyyen Ekmen, Ciıneyt Canver, tbrahim Aksoy, Salib Sumer, Kenan Sönmez, t. Hak- kı Önal, M. Ali Eren, Ahmet Turk, Arif Sağ, Adnan Ekmen, Abdullah Başturk, lsmet Can- tekin, Tülay Geyik, Hasan Kü- çnkoba, Hnlusi Alüntaş, Bülent Oztürk, Babattin Gunek, Tnn- cer Kocamanofln, Ali Göçmen, Salih Şahin, Koçali Al, Ferudun Diyarbakıriı, Adıgnzel Özgü- ven, Nizamettin Banş, Kifayet Özaydın, Kemal Akalın, Veli Kasımoglu, Mehmet Çelikten, Hıdır Yıldınm, Ceyhan Dölek, Zekai Bozalan, Nurettin Ergnn. Vade farksız taksitle Bayram'da son fırsat Bayramda 7 gece 8 gun özel lüx otobûslerte, isterseniz kendi vasıtalannızia ayncaKIBRIS özel UÇAKLA GİDÎŞ-DÖNÜŞ DALAMAN VE ANTALYA'YA ÖZEL UÇAK SERVlStMİZ PAZAR GÜNLERİ BÜROMUZ AÇIKTIR JOLLY TOUR: VAÜKONAÖI CAD. BAŞARAN AP. 33/1 HARBİYE/İSTANBUL TEU 140 60 03-147 M 11-131 50 18-131 5019-134 26 M
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle