20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 HAZÎRAN 1990 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/3 Yeltsin bastınyor • MOSKOVA (AA) — SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov, Orta Asya'daki miJüyetçi çatışmalara çözüm bulmaya çalışırken, SSCB'yi oluştunın cumhuriyetlerin en büyüğü olan Rusya Federasyonu, kendi yasalannı SSCB yasalanmn üzerine çıkararak egemenlik ilan etti. Rusya Federasyonu Halk Temsücileri Kongresi, bugün benimsediği 'Egemenlik tlanı Bildirisi'yle, federasyonunun anayasası ve yasalarırun, bu cumhuriyetin toprakları üzerinde, SSCB anayasasının ve yasalannın üzerinde olduğuna hükmetti. Bu karara göre SSCB Anayasası ve yasalan, Rusya Anayasası ve yasalarıyla çeliştiğinde, Rusya Federasyonu'nda Rusya yasalan geçerli olacak. Mandela, MitterrantTla • PARİS (AA) — Güney Afrika'daki beyaz azınlık yönetimine karşı savaşın simgesi haline gelen ünlü siyah lider Nelson Mandela, Devlet Başkanı F. W. de Klerk'in, Natal dışındaki üç bölgede olağanüstü durumu kaldırması nedeniyle Pretoria'ya karşı uygulanan yaptırımlarda yumuşamaya gidilmesinin ırk ayrımcılığına karşı sürdürülen hareketi "arkadan bıçaklamak" olacağını söyledi. Ayın tutuldusu Hatibov • ANKARA (Cumhnriyet Biirosu) — Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af örgütü (Amnesty International), Bulgaristan'daki Tiirk azınlık üyelerinden 46 yaşmdaki hekim Enver Ahmedov Hatibov'u "ayın tutuklusu" seçti. Af örgütü'nün haziran ayı bülteninde serbest bırakılması için kampanya başlatıldığını duyurduğu Enver Ahmedov Hatibov'un 5 Temmuz 1989'da gözaltına aJındığı ve 19 Şubat 1990 tarihinde Bulgaristan tçişleri Bakanhğı'na ait gizli bügileri dolaylı yoldan Türkiye'ye sızdınnak suçundan on yıl hapse mahkûm edildigj biidirildi. Uluslararası Af Örgütü, Hatibov'un serbest bırakılması için açtığı kampanyada, Bulgaristan'da Türk azınlığa yönelik baskılardan da söz ediyor. Macaristan birlik çekecek • BUDAPEŞTE (AA) — Macaristan'ın bu yıl Varşova Paktı'nın hiçbir manevrasına katılmayacağı açıklandı. Macar Haber Ajansı'na göre Macaristan Savunma Bakanı Lajos Fur, Sovyet Meslektaşı Dimitri Yazov'la yaptığı görüşmede ülkesinin, ittifakın manevralanna katümayacağını ve birliklerini Varşova Paktı'nın askeri kanadından da çekeceğini belirtti. Fur ve Yazov, Moskova'daki Varşova Paktı Zirvesi çerçevesinde yaptıkları görüşmede, Macaristan'daki Sovyet bırliklerinin geri çekilmesi ve Macar Ordusu ve pakt arasındaki ilişkilerin geleceğini tartıştılar. Li Peng'den Çagn • PEKİN (AA) — Çin Başbakanı Li Peng, parti ve hükümetin, "Pekin Baharı"nın bastırılması üzerine yurtdışında gösteri düzenleyen Çinli öğrencilere karşı yakında "daha hoşgörülü bir tavır takınacağını" açıkladı ve bu öğrencilerin korkusuzca ülkeye dönebileceklerini söyledi. Yeni Çin Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Li Peng, bir Japon heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, "Biz onların kötü davranışlarını affetmekle kalmayacağız ve Çin'e dönüşlerinde bağrımıza basacağız, burada çalışabilirier veya okuyabilirler" dedi. Yunanistan Başbakanı, ABD Başkanı Bush'tanfazla birşey "koparamadı" Mitsotakis umduğiınu bıüamadı UFUK GÜLDEMtR WASHINGTON — Yunanis- tan Başbakanı KonsUntin Mitso- takis, dün ABD başkentindeki Ulusal Basın Kulübü'nde düzen- lediği basın toplantısında, geçen ay ABD ile parafe edilen Yunan SElA'sının "baştangıç"" bölü- munde, Ege'deki güç dengesine atıfta bulunan satırlar bulunduğu- nu açıkladı. Mitsotakis'in bu söz- leri Türk makamlarında tedirgin- lik yarattı ve Amerikan yönetimi- ne Mitsotakis'in ne demek istedi- ği soruldu. öte yandan ABD zi- yaretini dün tamamlayan Mitso- takis'in Washington'dan, Cumhurbaşkanı Turgut özal'a gösterilmiş olan sıcak Ugiden da- ha aanı görerek aynldı. ABD Konstantin Mitsotakis'in Washington'da yaptığı temaslar, iki ülke ilişkilerindeki tahribatın giderilmesinde 'ilk ve önemli adım' olarak nitelendiriliyor. Ancak Yunan Başbakanı'nın Washington'dan fazla bir şey koparamadığı belirtiliyor. Başkanı Bush'un Beyaz Saray'da verdiği iş yemegine tek bir bakan dahi katıhnazken, Amerika'da "Akbulutvari" bir irnaja sahip olan başkan yardımcısı Dan Qu- ayle Mitsotakis için davet verdi. Bu manzara, Mitsotakis'in ge- çen hafta gerçekleşen Washington ziyaretinin durumu hakkında ge- nel bir fikir veriyor, ama buna karşın ziyaret yine de Papandreu yıllannın Yunan-Amerikan ilişki- lerinde yol açtığı "tahribatı" gi- dermek bakımından *ük ve önem- li bir adım" olarak niteleniyor. Mitsotakis'in ziyaretine genel olarak bakıldığında, Yunan Baş- bakanı'nın Washington'dan fazla bir şey koparamadan döndüğü iz- leniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı- nın önceki gün Washington'daki Türk makamlanna ziyaret hak- kında verdiği brifingde de bu te- ma ağırlık kazanıyor. Beyaz Sa- ray'daki görüşmede Mitsotakis ne zaman lafı Kıbns'a getirse, Bush topu hep BM Genel Sekreteri'ne atıyor. Bush da lafı ne zaman Fi- listinli eylemci Raşid'in Amerika 1 ya verilraesine getirse, bu kez Mit sotakis topu Yunan adaletine pas- lıyor. Amerika için adeta bir ba- rometre özelliği taşıyan Raşid ko- nusunda Mitsotakis'in Washing- ton'u fazla rahatlattığı söylene- mez. Buna karşılık Mitsotakis, SEIA'yı sonuçlandırmaya ve tsra- il'i tammaya hazırlanıyor olması kartlarını oynuyor. AGtK İNSANİ BOYUT TOPLANTISI Türkiye aleyhinde karar yokKOPENHAG (AA) — Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta toplanan AGİK (Av- rupa'da Güvenlik ve Işbirliği Konferansı) in- sani boyut konferansından aynlıkçı hareket- ler konusunda Türkiye aleyhinde herhangi bir belge çıkması beklenmiyor. AGtK Ukeleri gereği, resmi konferansta bütün kararlann konsensus ile alınması ge- rekiyor, diğer bir deyişie AGİK'e Uye 35 ül- keden herhangi birinin evet demeyeceği bir karann konferansta kabul edilmesi mümkun değil. AGlK'in tetnel ilkelerinden bir diğeri de devletlerin toprak bütünlüğünün korunma- sı. Bu bütünlüğü bozmaya yönelik hiçbir gi- rişimin AGİK Ulkelerince desteklenmeyece- ği belirtiliyor. AA'ya bilgi veren bir diplomat, bütün ül- kelerin kendilerine göre sorunlan bulundu- ğuna işaret ettikten sonra "AGİK'te konsen- sns, bter istemez alt düzeyde leşekköl ediyor, ancak bu birildınler üst üste gelmek suretiy- le yukanya dognı çıkıyonız" yorumunu yap- tı. Avrupa kıtasında bulunan 33 ülke ile ABD ve Kanada'nın katıldıklan AGtK sürecinin başüca üç boyutu var. Bunlar, güvenlik, eko- nomi ve insan hakları. Bu üç boyut belli zamanlarda üye ülkelerde toplanan uluslararası konferanslarda ele alı- nıyor. Kısa adı AGtK olan Avrupa Güvenlik ve lşbirliği Konferansı biri resmi, diğeri gayri resmi iki kanattan oluşuyor. Resmi kanattaki tartışmalara hükümet temsücileri katılırken, paraJel faaliyetler ola- rak adlandırüan gaynresmi kanattaki toplan- tılara her isteyen kişi veya kuruluş iştirak ede- biliyor ve görüşünü ortaya koyuyor, ancak bu görüşlerin kamuoyu oluşturmaktan bas- ka bir etkinliği bulunmuyor. Kısa adı NGO (Non - Governmental Or- ganisations) olan teşkilatlar tarafından orga- nize edilen paralel faaliyetler, genellikle ba- sın toplantılan, seminerler ve paneller jek- linde cereyan ediyor. Nihai bildiri Resmi heyetler arasında yapılan toplantı sonunda bir uzlaşıya varılabildiği takdirde Kopenhag'ta bir sonuç bildirisi yayımlana- :ak. Geçen yıl Paris'te yapılan insani boyut konferansında, Romanya'nın engellemesi yü- zünden nihai bildiri yayımlanamadığım be- lirten AGÎK'e yakın cevreler, "bu şerefın ge- lecek yıl Moskova'da toplanacak olan üçün- cü konferansa bırakılmaması için" Kopen- hag toplantısı sonunda mutlaka bir bildiri ya- yımlanmasım beklediklerini açıkladılar. Gezinin en önemli yanı; Mitso- takis'in Kıbns konusunda bir atak başlatması oldu. Bu bir kez daha gözler önüne serdi ki yeni Yunan yönetiminin uazarında en önemli mesele Kıbns... Ancak Amerika- lılann görü^melerde izlediği, "Ba konunun BM gözetimindeki gö- rüşraeler çerçevesiade kotanlacağı" politikası, Yunan gorüşleriyle değil Türk görüşleriy- le mutabakat içinde Yunan görüş- leri daha çok uluslararası baskıy- la Türkleri dize getirmek yönün- de. ABD yönetiminden bu yönde bir taahhüt kopardıkları meçhul. Yunanistan'ın bu gezi dolayısıy- la kazanımlarına bakmca ise şöyle bir manzara ortaya çıkıyor: Her şeyden önce Papandreu'dan son- ra Mitsotakis, Amerika'da iyi bir izlenim bırakıyor. Yunanistan'ın "Giiney Kanat Yasası" çerçevesin- de alacağı askeri malzemeler ara- sına küçük botlar ve uçaklar da- hil edilmesini sağlıyor. Mitsotakis aynca AKKUM çerçevesinde mer- kezi Avrupa'dan çekilecek uçak ve tanklardan bir kısmı için ABD Başkanı'ndan "vaat" koparıyor. Aynca Yunanistan'ın FMS (Askeri Dış Satış Kredisi) borçlarının Türkiye'ye sağlanan türde bir ko- laylıkJa ödenebilmesi için ilk adım atılıyor. Öte yandan Yunan tara- fının Mersin konusunda "kazanım" hanesine yazdığı şöy- le bir sahne yaşanıyor: Beyaz Sa- ray'daki yemekte Mitsotakis, Mer- sin'in indirim bölgesi dışında kal- masının Atina'da yarattığı kaygı- lan dile getirince, ABD Başkanı Bush, Ulusal Güvenlik Danışma- nı Scowcroft'a dönüp "Bir incete- yin bakalım, yanlım edebileceği- miz bir nokta var mı" diye soru- yor. Yunan tarafı bundan umut- lamyor. Telefunken büyük bir fırsat sunuyor! Televiz- yonlar, videolar, müzik setleri, radyo teypler... Şimdi hepsi taksitle! Üstelik herkese uygun taksitlerle. Elektronikte dünyanın seçtiği markayı, teknolojiyi, rengi, parlaklığı seçin. Telefunken'i kolayca alın... Kaliteli görüntü, kaliteli ses neymiş G R Ü N B E R G görün! A R E T A N O N I M Tüm ayartan akranda gAatamn Mmbyon: On SCTMO Dltplay • Frequency Synltiesızar • Siyah efcran • Pal. Secam. NTSC astem • Uzaktar kumar,fla- Plctura In pletura. Aym and* 5 gArOnM) •krandı • Döıt hopariOf le 2x40 *an stereo ses • Multsıstem • Dûz kaıe ekran • a sayfa Kapa- stteb Teteteıl haftzası. In-Ufw «teklron tabancuıyli •n nct jörtintü • OJ>CK Stan resim lOpûyle anında gArûntu • Uzaktan kumanba • Otomatik freKans ayan. compaci dısc-çalar «16 program kap>- saelı hafıza • Otomat* paıça sıraıama • Uzaktan kumanda üe programlama ve programı dBjcştırobılme 6za(lığı MC-3000 Odamzdakl ortnalra-AM/FM radyo • Yan otomaHk p*ap • Auto-stop Kaset • 5 bant graf* ekdayzer • Bass-refleks dpinöe traotar tnçahMer • Müzik dolabı. VHSVHao 10buıtgı • AynlaUir çifl hoparlûr kasate htziı kayıt • Ses sevtye PortatM tetovlzyon •Tüm ayarian ekrarda g&sterme özelliği: On Screen Dısplay • Pal. Secam, NTSC sistem • OtomatıK kapanma özelliği • Uzaktan kumanda. Çrtt Kasettan ARW210 42 Ekran •" .*•• Ü « t o _a c i -^ Q 0 0 T L - •- - _ — - _ _ _ _ _ Hattadı 4 programı «omatlk kaydedar • Pal, Secam astem • Uzaktan kumanda • Hızlı resım arama • Tek dokjnuşla kayıt yapabilme özefliğı. çtft ksMdi kasete kayıt Kasetten TELEFUNKEN TAKSİT KAMPANYASI KATILMA FORMU Seçtığırnz Telefunken'i terah eîtiğniz teslım tarihı sCıtununda (x)tetşaretleyın. Peşıratı aşağidaKı banka fiesaplanndan brine yatınn. Katılma fa- munu ve banka ravale maWxızunu. AEG ve Telefunken Türkjye Genel Daflrtcıa Gnjnberg Tcafet AŞ, Cenr-al Sahr Sokak 26/28, Mecıdivekav 80470 Istanbul acfresine adelı taahhüBü postalayın. işlemlenn tamamlanması ıçrn Satış Sozteşmesı adresinıze gönderilecektir. Orfln TELEVtZYONlAR TelefunKen 42 Ekran UK TelefunKen 51 Bran UK Tet9Star51 Bran TelellnKen 56 Bran UK Tetefınken 56 Ekran UK Tetefınken 72 Ekran UK AP* VİDEO Telefırten VHS UK AUDtO Tetefunken H-R 80 Muz* Setı* UK Teiefunken MC-3000 KAJak S^ı Telefjnken ARW 210 Portatıf ^tedyo Teyp Teiefjnken /«W 353 Portatıf Radyo Teyp Scr> Compact Dsc-Çalar UK H M H M I Tsdffl Kod G103 D106 D106 D107 D108 D109 D112 STakatt 248 000 288.000 680 000 [IPBŞH. 12Taks«l 234 000 288.000 >;iPeşn.'2TaKst) 112.000 109000 Toptam 2 232.000 2 592.000 8 840.000 2 106-000 3 744 000 1.008.000 981000 Atuatoe TMUm Kod • 201 G202 G204 D2O5 D207 D212 12Tatott 168 000 188 000 222 000 199 000 162 000 76.000 Toptam 2184 000 2444 000 2 886.000 2.587.000 2106000 988.000 •BajvmJar peşralr yatrtna srasna gCre aeğsnendrlaak. talep. snrt dan üir m<tam aşarsa peşnat» ade ediiecektr. DUN1ADA BUGUN AIİSİRMEN İnsana Saygı Çağdışı Ceza Yasası'nı değiştirmeyen, hapishaneleri dü- şünce suçlularıyia dolu olan, basınına sansür uygulayan, iş- kence uygulamasına hâlâ son verememiş bulunan, 1 Mayıs'ta en büyük kentin sokaklarında, alanlarında gençlerini polis- lere kurşunlatan bir iktidarın başbakanının, İstanbul'da Av- rupa ülkeleri adalet bakanlarının toplantısını açış konuşma- sı yaparken, sanki ülkesinde hiçbir bozukluk yokmuş gibi dav- ranmasını, cezaevlerindeki birçok ölüm olayından, insanlık dışı davranışlardan sorumlu olan şeriat destekçisi Adalet Ba- kanı Oltan Sungurlu'nun hepsi de birer hukuk devieti olan ülkelerin bakanlarının toplantısına başkanlık etmekten gizli bir tat almasını, zafer duygusuna kapılmasını hoşnutlukla kar- şılıyorsanız hemen belirteyim ki hem aldanıyorsunuz hem de "devieti koruma" geçersiz savıyla insanınıza saygıyı bir ke- nara bırakıyorsunuz demektir. Avrupa ülkeleri adalet bakanlan ve bu bakanlıklann üst dü- zey bürokratları, hiç kuşkunuz olmasın ki işkencenin uygu- landığı ve düşünce suçundan insanların hapisierde çürüdü- ğü, bu suçlardan yatanların açlık grevinde bulundukları bir ülkede toplanıp çevre sorunlan ve onunla ilgili düzenleme- leri konuşmaktan hiç de hoşnut değiller. Hatta böyle bir du- ruma düşmekten hiç de gizlemedikleri bir eziklik duyuyor- lar. Bu ezikliğin acısının gelecek toplantılardan birinde, An- kara'yt temsil eden kişiye yönelik eleştiriler biçiminde çıka- rılması son derece olasıdır. öte yandan, toplantıya katılmış olan kişilerin her olanakta, "Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" kabilinden, hukukun üstünlüğünden söz edecek- leri kesindi. Nitekim. Avrupa Konseyı'nin konu ile ilgili Ge- nel Sekreteri Catherine Lalumiere, artık Avrupa hukuk ala- nının yaratılması gereginden söz ederken birsürü çağrışımı birden sunuyordu. Tabii ki Sungurlu'dan bu tür çağrıları anlamasını bekleye- mezsiniz. ANAP'ın Adalet Bakanı, tam bir ANAP dünya gö- rüşü ile hareket etmektedir ve hukukun üstünlüğü kavramı- nı anlayıp onu uygulayacak yapıdan yoksundur. O, olsa ol- sa, başı sıkıştığında asla kaldıramayacağı yasaklamaları kal- dıracakmış savsaklamasmı yürürlüğe koyabilir, hepsi o. Ama ne yazık ki Ankara'daki iktidarın hukuk tanımazlığı, insan haklannı uygulamadaki ayak sürümesi, zaman zaman görevi o politikayı yurtdışında savunmak olan kişileri güç du- ruma düşürmekte, hatta onları kendi yapılarıyla çelişen açık- lamalara zorlamaktadır. Nitekim, AGİK toplantısı için Danimarka'nın başkentine tak- viye olarak giden eski dışişleri bakanlarından Türk heyeti baş- kanı ve Paris Büyükelçisi İlter Türkmen de "Türkiye insan hakları konusunda günah keçisi olmayacak. Gocunacak bir şeyimiz yok" demiştir. Aklı başında hiç kimse, Sayın Türkmen'e saygı duysa da yukarıdaki tümcelerine katılamaz. 12 Eylül yönetiminin Dı- şişleri Bakanı iken, hukuk dışı uygulamalara engel olabilmek, bakanlığı içindeki kıyımı önleyebilmek için çaba harcamış ye hiç değilse bu sonuncu uğraşında başarı kazanmış olan il- ter Türkmen'in, inanmadan söylemek zorunluluğunu duydu- ğunu sandığımız tümceleri keşke doğru olsaydı da Türkiye insan hakları konusunda gocunacak bir şeyi olmayan ülke durumunda bulunup çoban sosyalistleri ve Çavuşesku ha- nedanından yeni kurtulmuşlarla birlikte, günah keçisi konu- mundan kurtulsaydı. Ama Türkiye, insan haklanna saygı göstermeyen ve sürekli kınanan, gittikçe de hanedanlaşma eğilimi gösteren bir ikti- darın sultası altındadır. Bu iktidann konumunu ise SHP Ge- nel Başkanı Erdal İnönü önceki günkü konuşmasında gayet doğru bir biçimde nitelemiştir. ANAP iktidarı, insanına saygı göstermemektedir. Ooğallıkla ülkenin insani kadar, yurtdışın- daki kişi ve kuruluşlar da ANAP'a saygı göstermeyecekler- dir. Eğer ANAP'lılar kimi zaman hak etmedikleri saygı kınntı- larıyia karşılaşıyorlarsa bunu da, kişiliklerine değil bulunduk- ları yere borçlu olduklarını bilmek zorundadırlar. Kendi insanına saygı duymayana kimse saygı göstermez. Kendi insanına saygı göstermeyeni, devieti kollamak ge- rekçesiyle kollamak da çıkar bir yol değildir. Unutmamak gerekir ki Türkiye'nin onurunu bugün devle- tin kimi erklerini ellerinde tutanlar değil insana saygıyı, in- san haklanna uymayı savunan, bu uğurda baskıyı, hapsi göze alanlar korumakta ve yüceltmektedirler. Tarihin ve insanlığm karşısında, büyük utanca karşı onu- rumuzu koruyan kişi ve güçlerin, kendi durumlarının bilin- cinde olmalarının yanı sıra toplumun da aynı bilinci taşıma- sı, devieti korumak bahanesiyle insan haklannı çiğneyen bir iktidarın değil, insan haklarını savunan güçlerin yanında yer almalan gerekir. Ülkeyi, içine düştüğü utanç çukurundan kurtarmanın yo- lu, olanı yadsımak değil, baskıya karşı koyan güçleri ortaya çıkarmaktır. LEDSKY LEFKO$A ? PA AÇIKLADI: Türk askeriııiıı kabııası anlaşmaya hağlı LEFKOŞA (AA) — ABD Dı- şişleri Bakanlığı Kıbns özel Ko- ordinatörü Nelson Ledsky, Lefko- şa'daki temaslarını tamamlayarak adadan aynldı. Ledsky, dün Kıbns Rum yöne- tüni lideri Yorgo Vasiliu ile bir g6- rüşme daha yaptıktan sonra Lef- koşa'nın Rum kesiminde bir ba- sın toplantısı düzenledi. Kıbrıs'taki temaslarını "önemli" olarak niteleyen Ledsky, amacının, "Kıbns sorununa çö- züm getirecek bir 'çerçeve anlaşmasının' bazırlanmasına yö- nelik göıüşmelerin yeniden başla- blabilmesi için neler yapüabilece- gini beüriemek" olduğunu bildir- di. Ledsky, Lefkoşa temaslan hak- kında aynntılı bilgi vermek iste- mediğini belirterek ABD yöneti- minin "tki toplumun BM gözeti- minde adil ve kalıcı bir anlaşma- >^ varmalannı istediğini" bildir- di. Denktaş ve Vasiliu'ya herhangi bir somut öneri sunmadığını da kaydeden Nelson Ledsky, Ada'da- ki Türk askerleri konusunda An- kara'da açıkladığı görüsierle ilgi- li bir soruya da "Kıbns'ta bir mik- tar Tiirk askeri kalacaksa, bunun iki toplum arasında yapılacak bir anlasma çerçevesinde olacağını ksstettim" karşılığını verdi. Sovyetler Birliği'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yuri Foldne, Türk Ge- nelkurraayı'nın "Kıbns konusu- nun da gündeme getirildiğı Bush- Gorbaçov zirvesini yakından izle- diAine emin olduğunu" söyledi. Fokine, bir soru üzerine, Kıbrıs meselesinin çok yönlü sorunlar- dan oluştuğunu, bu sonınlann or- taya çıkmasında ise her iki tara- fın da sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Bush ve Gorbaçov'un, "Kıbns sorununa, bagıtnsızlık ve toprak bülünlüğii temelinde, taraflarca kabul edilebilir bir çözüm bulun- ması amacıyla, BM Genel Sekre- teri'nin diyalog başlatma çabala- nnı deslekleme" görüsünde birles- tiklerini anlatan Fokine, şöyle de- di:' "Bu zirve sonocunda, belki de bir tek Türk askeri ya da bir tek arhlı araç bile adadan çekilmeye- cektir. Ancak eminim ki zirvede Kıbns sorunuyla ilgili olarak ka}- dedlen gefişmeler, Türkiye Genel- kurmayı'nda yakından izlenmiş- tir." Yeni hükümet Öte yandan KKTC Cumhur- başkanı Rauf Denktaş'm yeni hü- kümeti kurma görevini, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Derviş Eroğlu'na verdi- ği biidirildi. Eroğlu'nun yeni ba- kanlar kurulu listesini dört beş gün içinde Denktaş'a sunması bekleniyor. Casusluk skandah Dtş Haberier Servisi — Ameri- kan Federal Sorusturma Bürosu 1 nun (FBI) kurulduğundan bu ya- na en karmaşık casusluk olayını soruşturduğu biidirildi. Büro yet- kilileri dün Florida'da eski ordu subaylarından Roderick James Ramsey'i F. .Mmanya'da çalıştığı sırada gizli NATO belgelerini Var- şova Paktı ülkeleıine kaçırma su- çuyla tutukladı. Ramsey'in 1988 yılında F. Almanya'da ortaya çı- karılan casusluk şebekesine dahil olduğu ileri sürülüyor. Eraekli ABD ordu subayı Clyde Lee Conrad, 1988 ağustosunda Macaristan ve Çekoslovakya'ya gizli askeri belgeleri vermek su- çuyla tutuklanmıs, çarşamba gü- nü de vatana ihanet suçuyla ömür boyu hapse mahkûm edilmişti. Olay, F. Almanya'da tarihinin en ciddi vatana ihanet suçu olarak değerlendiriliyor. FBI'nın da 12'den fazla kişinin peşinde oldu- ğu belirtiliyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle