13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 HAZİRAN 1990 KULTUR-SANAT CUMHURİYET/5 Türkân Tbrumtay resim sergisi • Kültür Senisi — Ressam Türkân Torumtay Vakko Beyoğlu Sanat Galerisi'ndeki sergisinde son dönem resimlerini bir araya getirdi. Uzun yıllar seramik ve deriyi biçimlendirerek yaptığı deneylerle önce biçimleme ile ilgili alanlarda çalışan ve teknik imkânları deneyen Torumtay, 1984'ten itibaren resme yönelerek Istanbul'da Mahmut Cuda ve MSÜ Devrim Erbil atölyelerine devam etti. 1985'ten itibaren Adnan Turani ile çalışmaya başlayan sanatçı, resim çalışmalarını halen Bilkent Üniversitesi Gûzel Sanatlar Fakültesi A.Turani atölyesinde sürdürüyor. Çoğu büyük boyutlu peyzaj çalışmalannın yer aldığı sergideki resimlerde nesnelerin doğal görünümlerinden çok, bu görünürnlerin sanatçıda bıraktığı izler, renkle yeniden biçimlenerek tuvale soyut bir boya dokusu ile yansıyor. Tıyatro ve dan§ • Költttr Servisi — "3. Yapı Kredi Uluslararası Gençlik Festivali" programında bugün, "Polonya Suwalszcyna Halk Dansları ve Şarkılan Topluluğu"nun gösterisi saat 18.00'de Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu'nda, "Tausend und Eine Ausnahme" tiyatro topluluğunun "Robinson- Crusoe" adlı oyunu saat 2O.3O*da Istanbul Devlet Tiyatrosu Taksim Sahnesi'nde izlenebilecek. Yann saat 15.0O"te Taksim Sahnesi'nde "Theater Des Augenblicks" tapluluğunun "Pulcinalla" adh oyunu, 20.30'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nün "Eşek Anları" adlı oyunu ve Sermet Çifter Salonu'nda saat 18.00'de Amerikalı "The Over The Hill Gang" Caz Topluluğu'nun konseri izlenebilecek. Grup Yorum konserleri • Kültür Seryisi — Sumru Gürel, Kemal Gürel, Metin Kahraman, Ejder Akdeniz, Selma Çiçek ve Hilmi Yarayıcı'dan oluşan "Grup Yorum", iki ayn konserle dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Grup Yorum ük konserini, 10 haziran pazar günü saat 16.00'da Rumelihisan'nda Sanyer Belediyesi'nin düzenlediği "Boğaziçi Çevre Günleri" programında verecek. Grubun ikinci konseri ise 16 haziran cumartesi günü saat 16.00'da Matbaacı Osmanbey Sokak'ta Şişli Belediyesi'nce düzenlenen "Kitap Şenliği" kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Grup Yorum, iki saat süreyle vereceği her iki konserinde son çalışmalannı da içeren 20 kadar yapıtını seslendirecek. Argos'ta Vampir efsanesP • Kültür Servisi — Yeryüzu Kültür Dergisi Argos'un haziran sayısının araştırma bölumü, edebiyatı ve sinemayı doğrudan etkilemiş bir konu olan vampir efsanesine aynlnuş. Giovanni Scognamillo'nun "Gece Çocuklan" adlı tarihte, edebiyatta ve sinemada vampirleri irdeleyen geniş araştırmasıyla açılan dosyada, Roland Villeneuve'ün 'Vampirler ve Gulyabaniler' kitabından 18. yüzyılda vampir olgusuyla ilgili bölümler ve Nihal Yeğinobah'nın Anne Rice'ın çağdaş vampir romanı 'Vampirîe Söyleşi'den çevirdiği bir bölüm yer alıyor. Nedim Gürsel'in son öykülerinden biri olan "Son Tramvay"ın da sunulduğu derginin yazın incelemesi bölümünde, D.H. Lavvrence'ın 'Gökkuşağı' romanında, 19. yüzyıl roman geleneğinin bir parçası olan kadının toplumdaki yeri, cinselliği arayışı üzerine Zeynep Ergün'ün kaleme aldığı araştırma var. t Berlin Duvan' sergüeniyor • Kültür Servisi — Goethe Enstitüsü ve Berlin Senatosu tarafmdan derlenen "Berlin, Kasım 1989" sergisi 18 haziranda lstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda açılıyor. 14 Alman fotoğrafçımn, duvann yıkılışım belgeleyen 50 fotoğrafından oluşan sergi 10 gün açık kalacak. Fotoğraflar Batı ve Doğu Berlin'de, ayrıca Demokraük Almanya'da 9 kasım tarihinde yaşanan olayları konu alıyor. Sergide Ute ve Bernd Eickemeyer, Uwe Frauendorf, Harald Hirsch, Eberhard Köppel, Hennig Langenheim, Hans W. Mende, Helga Paris, Manfred Paul, Lothar Michael Peter, Nelly Rau-Haring, Manfred Michael Sackmann, Bernd-Horst Sefzik ve Maria Sewcz'in yapıtları yer alıyor. 5 40 HAZİRAN Maarifın martılan 10 Haziran'da okulda. Talaş böreği 10 Haziran'da okulda. Sabah ll'den itibaren okulda talaş böre&l \<ır. Hocalar- Mezun)armaçıvar.64-6r)mezunlarınmGamiişYılTöreni var. rcggac'ci Chris Garcia var. \laarifliler Trio var, BulutsuzlukÖzlemlvar.dansvar.e|lencevar,martılarvar, mamlarvar.Daveü^eierMaariflilerEvi'ndevegiriştosatılıyor. Emekli hocalar hepimizin davetlisi. (Kemal Abi, sen degel!) Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'BerdeVde Türkân Şoray ve TarıkAkan oynadılar Nüfus artışına karşı fîlmGülsen Tuncer ve Taner Barlas'ın da oynadıkları"Berdel", Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nca gerçekleştirildi. "Berdel", hızlınüfus artışmın olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlayan ilk uzun film. FATMA ORAN "Hani ruhnmıızu sıkan, bia ra- hatsız eden seyleri karsımızdaki- DC söyleyince ferahlar, hani agla- yınca hafifleriz ya; işte öyle bir dürtuyle yuriidu kalemime 'Ber- del'deki öyküler. Bu kesim kadı- Dimn çektigi çileierden blrkaç danüa latsın istedim 'Kadm hak- lanı, kadın haklanı' diye avaz avaz bağıran kentli kadınunız. Yahut, içimdeki acıyı katmericştiren, tem vcya öykü için malzeme aracı ola- nk kuUanıian bemcinslerimin his- lerine saygı duyulsun istedim. Kimbilir. belki de Uk baluşu, ıs- sız kerpiç yıgınlan gibi gördüğü- müz köy ve köylıileri yalandan U- nıdıkça onian adeta saygılı bir aoyla sevecegimizi vurgulamak is- tedim." Esma Ocak, kov kadını denen bilinmeyeni özgün bir dille öykü- leştırdiği B«rdel adlı öyku kitabı için böyle yazmıştı, bana bundan dokuz yıl önceki bir mek- tubunda... 1986 yılında çalışmalarına baş- layan Türkiye Aile Saglıgı ve Pbu- laması Vakfı, hızlı nüfus artışının kalkınma ve ekonomik gelişme üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlama doğrultusun- da ilk uzun metrajlı fılmi olan Berdei'in çekimlerinı tamamladı. Bozü>1ik ve tnönü ilçelerine ya- kın YönikyayU Koyu'nde gerçek- leştirilen Berdel'e her iki belediye de olağanustu bir destek sağladı. *i I f ' YETİŞTİREBtLECEGİN KADAR ÇOCUK — Filmin oyunculanndan"Türkân Şoray, "Berdel"- in topluma bir katkısı olursa çok mutlu olacağını soylüyor. Tank Akan ise filmde "iyi yetiştirebilece- ğin kadar çoctı k sahibi ol" gönişünun vurgulandığını belirtiyor. (Fotograf: Mustafa Ziya Ülkenciler) cazip göriineıı bir öykü. Ama işin içine girince zorluklarla karşılaş- tık. özellikle senaryonun yazılma aşamasında... — Vakıf, neden BerdeTi seç- miş? — Kendi temalarına uygun bir öykü olduğu için. Bir senaryo ya- nşması açmışlar, orada da Semra Özdamar bu öyküyü senaryolaş- tırarak birinciliği kazanmı; ve on- lar da bu fılmi yapma sorumlulu- ğunu duymuşlar. — Demek, Semra Özdamar- dan sonra da siz Yıidınm Turker- le birlikte yeniden yazdınız senar- yoyu? — Hayır. Ozdamar'dan sonra Sefa Önal yazmış, sonra Sevgi Ölü Bir Deniz'den sekiz ay son- ra ilk kez sete çıkan Atıf Yılmaz, bir sinemaa olarak altmış dört ya- şındaki bir kişiliğı, çocuksuluğu, ciddiyeti ve içtenhğini tüm çalış- ma arkadaşlarına yansıiraayı ba- şarabilen nadir ınsanlardan biri... Atıf Yılmaz'ın yardımcılığını Sevgi Saygı ve Fatma Nur Sevinç yaptılar. Sanat yönetmeni Musta- fa Ziya Ülkendier, aynı zamanda set fotoğraflannı da çekti. Erdal Kahraman'ın göruntü yönetmen- liğini yaptığı filmin müziklen Se- lim Atakan'a ait. Filmin makyo- zü Suzan Kardeş._ STM Yapım A.Ş. tarafından gerçekleştinlen, yapımcılığııu Gül- seven Güven Yaşer'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosu ise Türkân Şoray, Tank Akan, Güisen Tuncer, Mine Çayıroğlu, Füsun Demirel, Dursun Ali Sağıroğlu, Cem Ben- der, Levent Yılmaz, Taner Barias ve beş kız çocuğuyla bir erkek be- bekten oluşuybr. Atıf Yılmaz'a öncelikle bu pro- jenin kendisine nasıl geldiğini so- ruyorum: —Berdel, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nın bana öncrdiği "ısmarlama" bir film. Benım projeyi kabul edişim, Türk- kân Şoray'ın bana 'Abf Bey, bu fil- mi siz yönetir misiniz?' demesiy- le başladı. Öykü, bizim sinema- mızda çeşitli yöneünenlerin belli zamanlarda yapmak istedikleri, Saygı, sonra ben yazdım, bir da- ha yazdım, olmadı, sonra Yüdınm Türker'le çahşarak bir hale sok- tuk. Senaryo, altıncı yazılışında sanıyonım daha düzgün, daha ev- rensel, didaktik olmayan ve vakıf adına slogan söylemeyen bir biçi- me dönuştü. — Berdel, Güneydoğu'nun özellikle de Diyarbakır'ııı kırsal kesimindeıı insan manzaralannı yansıtan bir öykü, ama siz bu fil- mi Bozüyuk'te gerçekleştiriyorsu- nuz, neden? — Bunun çeşitli nedenleri var. En önemlisi, Doğu bölgesindeki huzursuz ortam. Bir başka nede- ni de Türkfln Şoray'ın ulaşım so- runu; kızı tstanbul'da olduğu için uzaklara gitmekten kaçındı. Bir de belirsiz bir mekânda öyküyü an- latarak genelleme yapabileceğimi- zi düşündük. Benim seçimim de- ğil, ama daha doğru olduğunu sa- nıyorum. — "Evrensel" dediniz de~. Bi- liyorsunuz, 'Berdel" Güneydogu- ya özgü bir kuma biçimi. Baslık yerine kendi kızını verip onun kı- zını ya da baasını almak... — Yanlış töreleri, erkeklerin ge- nellikle "erkek çocnk" konusun- daki saplantılarını ışliyoruz bu filmde, yöreselHkten uzaklaştınyo- ruz bir anlamda. Türkân söyledi; Cihan bile evliliklerinde bir erkek çocuğu olsa daha mutlu olacak- mış. Otuz yıldır sinemadaki yerini korumasını; değişimlere ayak uy- durmaya, kendini yenilemeye ve daha iyi filmler yapma uğraşına borçlu olan Türkân Şoray, bu filmde toplumumuzda yaygın olan erkek çocuk isteğini işlediklerini, toplumumuzun eğitilmesinde bir katkılan olursa bundan büyttk mutluluk duyacaklannı soylerken, Tank Akan da önemli olanın ço- cuğun cinsiyeti değil, onu iyi ye- tiştirmek olduğunu ve insanlan- mızın bakabilecekleri, iyi yetişti- rebilecekleri kadar çocuk sahibi olmalarının altını çizdiklerini be- lirtiyor. Tekel Resim Yanşması Amatör ve profesyonel tüm ressamlara açık olan yarışmaya gönderilecek yapıtlann sergilenmemiş olması gerekiyor. Kültür Servisi — Tekel Genel Mudurluğu tarafından "Tekel Geleneksel 4. Resim Yanşması" açıldı. Amator ve profesyonel tum ressamlara açık olan yarış- maya gönderilecek yapıtlann sergilenmemiş olmaları gereki- yor. 60x120 cm boyutlarında en çok iki resimle katılmanın müm- kün olduğu yarışma sonunda, beş yapıta birincilik odulü ola- rak 5'er milyon lira ve beş yapı- ta ikıncilik odulü olarak 2'şer milyon lira verilecek. Secici ku- rulunu Prof. Dr. tsmail Tunalı, Hüseyin Bilişik. Sezer Tansuğ, Kemal Iskender, Hamil Kınay- lürk, Selami Boylu. Remzi İrtn ve Engin Aksoley'in oluşturdu- ğu yarışmaya katılacak yapıtlar, 31 Ağustos 1990 tarihine kadar Tekel Genel Müdürlüğu Basm ve Halkla İlişkiler Müdürlüğu Unkapanı-lstanbul, 15 Ağustos 1990 tarihine kadar ise Ankara, Jzmir ve Adana merkezJerine gönderilecek. Galatasaray LisesVnin Yedinci Kültür Şenliği rock konseriyle sona erdi Gelecek yıla kollar sıvandıKültür Senisi — Galatasaray Lisesi öğrencileri, bir ay süren yo- ğun çalışmalannın ürünü olarak bu yıl yedincisini gerçekleştirdık- leri geleneksel "Kültür Şenliği" nin yorgunluğunu, dun şenlikle- rin kapanış etkinliği olan rock müzik konserinde birlikte şarkı söyleyip eğlenerek gidermeye ça- lıştılar. Okul yönetimi tarafından, et- kinliklerin duzenlenmesinde ken- dilerine gereken her turlü katkı- nın sağlandığını belirten oğrenci- ler, bu konuda özel bir müdür muavinliğinin oluşturulduğunu soyluyorlar. Galatasaray Lisesi yapısında 195O'lı yıllardan bu ya- na suregelen kulturel birikimin et- kisiyle, kültür etkinliklerinin ge- lenekselleştirildiğini soyleyen oğ- renciler, kendi aralannda kalüım- cı bir düşüncenin benimsenmiş ol- masından ve okul yönetiminin bu konuda öğrencilerin katılımını desteklemesinden mutlu oldukla- rıru, böylece daha sağlıkh ve uret- ken bir programın oluşturulduğu- nu söyluyorlar. Organizasyonun oluşturulmasında gerekli ilışkile- rin kurulması ve ekonomik gider- lerin sağlanmasında okul vakfı, Galatasarayhtar Derneği ve Gala- tasaray Lisesi eski mezunları her turlu desteği öğrencilere sağlı- yorlar. Aralannda 15 kişilik bir yürüt- Baba-kızm imza günü • Kültür Servisi — Muzaffer Izgü ve Sevin Izgü, TÜYAP Çocuk Şenliği'nde yer alan Özer Yayınları standında bugün saat 14.00'te kitaplarını imzalayacak. Baba-kızın imza gunlerinde Sevin Izgü, "Sirk Gitti Biz Kaldık", "Simitçiler ve Boyacıların Maçı" adlı kitaplarını imzalayacak. Ürdün'de Türk Film Haftası • ANKARA (ANKA) — Türkiye ile Ürdün arasındaki ikili kültürel değişim programı cerçevesinde Ürdün'de Türk Film Haftası düzenlendi. 9—14 haziran günleri arasında gerçekleştirilecek olan Türk Film Haftası'nda "7 Kocah Hürmüz", "Herhangi Bir Kadın", "Av Zarnanı" ve "Gramofon Avrat" filmleri Arapça alt yazılı olarak gösterilecek. Paris'te Sevim Bıırak • PARİS (Cumburiyel) — Sevim Burak'm Fransızcaya yeni çevrilen bir oyküsu "İşte Baş... İşte Gövde... İşte Kanatlar..:' (Voila La Tete... Voila Le Tronc... Voila Les Ailes), 11 haziran pazartesi günu Paris'teki Türkiye Turizm Barosu'nda düzenlenecek olan gecede, Lulu Menase ve Corinne Jaber tarafından okunacak. Gecen hafta İstanbul Tiyatro Festivali'nde de sunulan "Yanık Saraylar" uyarlamastndan sonra Lulu Menase ile "La Compaenie de l'Orient E\press" ti\atro grubunun bu yeni etkinliği. son bir yıl içinde Sevim Burak'ın yapıtlarınm Fransa'da gördüğu ilgiyi besleme amacını güdüyor. Söz konusu oykunün çevirisi, "Yanık Saraylar" uyarlamasını da kaleme alan Marie Christine Varol'un imzasını taşıyor. ŞENLİGE tLGf UMULANDAN FAZLA — Galatasarey Lisesi öğrencileri, Kültür Şenliği'nin yüriitül- mesi için 15 kişilik bir komite oluşturdular. Ögrenciler, Kültür Şenligi'ne ilginin beklediklerinden daha fazla oldağunu belirtiyorlar. (Fotograf: Lğur Gnnyöz) me komitesi oluşturan oğrenciler, katılmasını düşündükleri sanatçı ve topluluklann gösterilerini ye- rinde izleyerek karar veriyorlar. Bir panayır yapmak istemeyen ve tüm liseliler arasında kulturel bir iletişimi oluşturmayı amaçlayan oğrenciler, şenliklere gösterilen il- ginin beklediklerinden daha çok olduğunu, yetersiz kalınan nokta- ların belirlenmesi için bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapacaklarını, basınla olan ilişki- lerin geliştirileceğini ve önümüz- deki yıl sekizincisini düzenleye- cekleri kültür şenliği için, şimdi- den kolları sıvadıklannı söylü- yorlar. N e w Y o r k i n İ s t a n b u l CazBar mutfağının her zarnanki tadı... CazBar müziğinin her zamanki sürprizleriyle, Rezervasyon: 166 44 93-166 67 88/89 CazBar'da Kupa Keyfi Dünya Kupası'nı, CazBar'ın kusursuz içki ve yemek servisi eşliğinde klimalı kışlık bölümdeki "Büyük Ekran'dan izleyin. UGUN • Kadın Kültürevi'nde SÖyleşi "Bize Dayatılan Annelik, Bizim İstediğimiz Annelik" konulu söyleşi, saat 14.30'da Kadın Kültürevi'nde (PTT Yanı, - Tünel) izlenebilir. • Söyleşi ve Konser tsmail Gülgeç ve Mert Ali Basanr'ın katılacağı mizah konulu söyleşi 14.00'te, Anadolu Kültür Topluluğu'nun konseri 16.00'da Şişli Belediyesi Kitap Şenliği kapsamında izlenebilecek. • İmza günü Füruzan Toprak ve Bedrettin Aykın saat 16.00-19.00 arasında Bostancı Hatay Lokantası'nda kitaplarını imzalayacak. • Sarıyer 90 Boğaziçi Çevre ve Kültür Günleri kapsamında Şemsi İnkaya'nın Sokak Kabare gösterisi 15.00'te, Arif Kemal, Melda Kurt konseri 16.00'da, İdil Abla Çocuk Tiyatrosu'nun oyunu 18.00'de Çayırbaşı sahasında, Kerim Fersan, Nejat Yavaşoğulları resitali 19.30'da, Karartma Geceleri fihninin gösterimi 21.00'de Rumelihisan'nda izlenebilecek. Türkiyc'nin en güzel düğün salonları NİŞANTAŞI I RESTAURANT Düğün Salonları 150 ktşı ıçın Yemeklı 1 785 000 Yeneklı aiezelı 2 175 000 Rez.147 62 39-147 74 40 • Salonfonrmz khmahdır •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle