24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 HAZÎRAN 1990 KENTKAŞAM CUMHURİYET/9 Şehiriçi ve çevreyollarında denetimler arttırılacak Trafikte tuıizm sezonu önlemleriİSTANBLL (AA) — Istanbul'da, tu- nzm sezonuyla bırbkte şehnçı ve çevre yol- larında trafık denetımlerı arttmlarak, ye- nı bazı önlemler alındı Emnı>et Mudurluğu nden dun yapılan açıklamada, zaten yoğun olan kent trafi- ğıne tunzm sezonunda >erlı ve yabancı tu- nst araçlarının katılmasıyla araç yoğunlu- ğunun artabdeceğıne dıkkat çekıldı Açık- lamada, bu araç voğunluğunun onlenme- sı ve yol guvenlığının sağlanması ıçın, çe- şıth önlemler alındığı kaydedıldı Şehınçı yollar ıle özelhkle E-5 karayo- lu ve Boğaz koprulert çevre yollarında kontrollerın sıklaştırıidığı, trafığı tehlıke- lı şekılde etkıleyen seyyar satıcılar, korsan mmıbus ve dolmuşlarla, tehhkelı madde taşıyan araçlar hakkında ya^al ışlemler ya- pılacağı ve seferlerden men edıleceğı vur- gulanan açıklamada, otekı onlemler şov- le sıralandı " — Şehiriçi Irafiğinde, >ol kenarlann- da (ehlikeli olabilecek şekilde park eden araçlar rtsmı veya ozel çekıcıler tarafın- dan çektirilccek. — Guzergâh ve yolcu seçerek ıstenılen vere gıtmeyen taksı suruculen behrlenerek, haklarında yasaJ ışlem uv,gulanacak — Çe>re yollanna girmesi yasak olan araçlann, bu yerierde seyrine izin veril- mcyecek. — E-5 ve çevre yollannda seyyar satıcı- ların çahşmasına ve>a >ol kenarlan \le ust geçıtlere sergı açmalarına musaade edıl- mevecek — Tehhkeli madde laşryan araçlann, Bogaz koprulennden geçışlen onlenecek. Ancak tehlıkesız kimyasal madde taşı>an araçlann. Karayollan 17. Bolge Mudurlu- gu'nden ızın alınması şartıyla, sadece Fa- tıh Sultan Mehmel Koprusu'nden. 08.00-23.00 saatieri arasıuda geçişine izın venlecek. — Yayaların, gerek E-5, gerekse şehırı- v> vollarda s-adece kendılenne ayrılan ya- >a geçıtlen üe alt ve ust geçıtlerden geç- melerı sağlanacak — tl Trafik Komısyonu karanyla şehı- riçine girmelerine izin venlen vasıtalann dı- şında kalan araçlann, yasak saatlerde şe- hır trafigıne gırmelenne ızın venlmeyecek. — Araçlann taşıma kapasıtesınden fazla yolcu ve yuk taşıntnası onlenecek Komur, taş, kum ve hafrıyat gıbı yola dökulerek kazalara neden olabilecek malzemelerı ta- şıyan araçlann ustlenrun brandayla kapa- tılmış olmasına dıkkat edılecek — Sayılan az da olsa bazı araç sunıcu- lerınin Fenerbahçe, Kalamış >e Florya gi- bı kentin çeşıtlı yerlennde yanş yaptıkları ve gurultu çıkardıkları belırienmiştır. Bu- ralarda denetimler yoğunlaştınlarak, bu gıbi olaylara karsı onlemler alınacak." KADIKÖY KİTAP SENÜĞÎ İMZA GÜNLERİ 3 yazar kitaplarını imzaladı, söyleşti Erbil Tuşalp, Şükran Kurdakul ve Ataol Behramoğlu, Şenliğin dunku konuklarıydı. KİTABA VE YAZARA İLGt — Tuşalp, Kurdakul ve Behramoğlu okurlanyla söyleşti ve kittplannı imzaladı. (Fotognf: Ugur Gunyuz) İstanbul Haber Servisı — Cum- hurıyet Kıtap Kulubu ıle Kadıköy Beledıyesı'nın bırbkte duzenledı- ğı Kıtap Şenlığı "Imza Gunlen" surüyor Dün de Erbıl Tuşalp, "Ben Tanhım Ba> Başkan", "\r- tık Demokrası İsleyın". "Bin Bel- ge", "Bin tnsan", "Eylul tmpara- torluğn". ve "Zehir Yuklu Bulullar" adlı kitaplarını, Şukran Kurdakul, "Şairler ve Yazarlar ^ozlugu", "Ovkuler", "Okselerin Voresınde", M Bır Yurekten Bır Ya- şamdan", "Nâzım'ın Bılınmeyen MektupiarT, "Cumhuriyet Done- mi Çağdaş Turk Edebiyatı", "Öhımsuzler" ve "Acılar Donemi" adh kitaplarını ve Ataol Behra- moğlu ıse "Dortl'ikler", "Son Yıuyıl Turk Şıin \n olojisi". "Ya- şayan Bir Şıir", "tkı Ateş \rastn- da", "Eski Nisan", "Kızınu Mek- tuplar". "Bebeklenn Ulusu Yok", "1959 -1982 Şıirler'", "Kardes Turkuleri", "l>ı Bır Yurttaş Ara- nıyor", "Çagdaş Rus Şiır Antolo- jisi", "Bır Gun Mutlaka" adlı ki- taplarını imzaladı ve okuyucula- rı ıle söyleşti Sovleşılere yazar çe- vırmen Teoman Akturel de katıl- dı Program bugun Muzaffer Iz- gu, Raıf Ertem, Özdemır Ince ve Guven Turan ıle surecek Tekne faciası Sonuncu ceset de bulunduSporculan taşıyan teknenın alabora olması sonucu kaybolan 7. kışinın cesedı de balıkçılar tarafından bulundu. İSTANBLX (AA) — Ulus- lararası 1 Boğazıçı Hentbol Turnuvası'na katılan sporcu- lan taşıyan teknenın Ahırka- pı açıklarında alabora olma- sı sonucu kaybolan 7. kışinın de cesedı bulundu Kumkapı açıklarında dun saat 10 30 sıralarında çevre- de avlanan balıkçılar tarafın- dan bır ceset bulundu Kum- kapı balık haime getınlen ce- sedın uzerınden, herhangı bır kımlık çıkmadı. Akbıyık karakolunda bulu- rvan sporculara aıt pasaport fotoğraflarıyla cesedı karşı- laştıran polıs, ılk belırlemelere göre cesedın Cezayırlı sporı.u Hamidi Arezki'ye (22) an ol- duğunun sanıldığını belırttı- ler Yetkılıleı, 2 gün once çı- kanlan ve Hamıdı Arezki'ye aıt olduğu açıklanan cesedın ıse Cezayırlı sporcu Hadji Ka- malettin'e aıt olabıleceğını bıldırdıler Ceset, adh tıp morguna kaldırıldı Deruzden çıkarılan cesetlerden sadece Turk be- den eğıtımı öğretmenı Meh- mel Çakıt'ın cesedının kesın olarak saptandığını kavdeden yetkılıler, kımlık belırleme ça- lışmalarının surdurulduğunu kaydettıler Kentsel Mali Kaynaklar Sempozyumu Sözen: Bu nüfus artışı tehükeiiİstanbul Haber Servisi — Ana- kent Beledıye Başkanı Nurettin Sozen, malı kavnaldann kentlenn can damarı olduğunu belırterek, "Kentsel hizmetlerin sunulmasın- da bdediyelenn eiindeki en onem- li kakhraçiann başında gelen mali kavnaklar, lyi yonetılmedığınde, beledıyelerin sağlıklı çalışmasım engelleyen potansiyel bır tehlike- >e donuşmektedir" dedı Kısa adı IULA olan Uluslara- rasuYerel Yönetımler BırlığVnın bölge teşkılatından bıri olan Do- ğu Karademz ve Ortadoğu Bölge Teşkılaü EMME'nın düzeniedığı, "Kentsel Mali Kavnaklar Yone- ümı Sempoz>umu'nda" konuşan Nurettın Sozen, kentlerdekı malı sıkıntının nedenının hızlı kentsel nüfus artışı olduğunu beluttı Sö- zen önümüzdekı 10 yılda kentle- nn buyük sıkıntı ıçıne gıreceğını de vurguladı Kalyon Oteh'nde dun başlayan toplantıda konuşan Arap Kentler Bırlığı Genel Dırektöru Taleb Al- Taher de "Kentsel hizmetlerin fi- nans sorunu bolgedekı tum kent yooeticUeri için onemli bir sornn- dur" dıye konuştu 2 gun surecek toplantıya Arap Kentsel Gelışme Enstıtusu, lslarn Başkentlerı ve Kentlen Teşkılaü, Körfez Ülkelen Işbırlığı Konseyı gıbı uluslarara- sı kuruluşlarla Kahıre, Tahran, Amman, Sfaks kentlerı yanında lngıltere, Kanada ve IULA'dan 30 kadar yönetıcı ve uzman katı- lıyor TEK-ÇİFT BtLET UYGULAMASI Sözen aleyhine dava İSTANBUL (AA) — Istanbul'- da Refik Ceylan adlı bır kişının, tek-çıft bılet uygulamasıyla ılgıh olarak görevını kotüye kullandı- ğı gerekçesıyle, Buytıkşehır Bele- dıye Başkanı Nurettın Sözen aley- hine açtığı davaya başlandı İstanbul 7 Ashye Ceza Mahke- mesı'ndekı dunkü duruşmada, Refik Ceylan, Istanbullulann top- lu taşıma araçlanndakı tek-çıft bı- let uygulamasıyla "aptal" yenne konulduğunu ve mağdur edıldığı- nı one surdu Ceylan, Sözen'ın bu tur haksız uygulamalarla görevını kötuye kullandığını ıddıa ederek şıkâyetçı olduğunu söyledı Sözen'ın avukatı olan ağabeyj Ali Sozen de davanın, beledıye başkaruna açılmış gıbı görünse de dırekt olarak kurumu etkıledığın behrterek, "Mankeme tespit yap- madan bu tur bir dava açamaz. Aynca bu davanın gorulme yeri bnrasa degfl, idare mahkemesidir" dedı Avukat Sözen, Nurettın Sö- zen'ın görevını kötuye kullanma- dığını ve İstanbul halkına olan saygısından dolayı bu mevkı>e se- çımı kazanarak geldıgını kaydet- tı Mahkeme heyeu de davanın kendı görev alanlanna gırmedığı- ne karar vererek dosyayı Sulh Ce- za Mahkemesı'ne gönderdı hücumuna uğradhanımlannilkhipermaıKeti EKONOMIK PRATIK DINAMIK £ L P Hıper Avantaj. Hıper Sıstem HIPERMARKET C U M H U R İ Y E T KİTAP KULÜBÜ K A D I K Ö Y B E L E D İ Y E S İ İŞBİRLİĞÎ KİTAP ŞENLİĞİ 120 YAYINEVI 5000 KITAP i M Z A BUGÜN G 8 Ü N L Haziran Cuma E R 14.00 MUZAFFER ÎZGÜ RAIF ERTEM ÖZDEMİR INCE GÜVEN TURAN HER GÜN: 11.00-21.00 arası Yer: Kadıköy Mevdanı, Eski îskele yanı Tüm Kıtap okurlanna açtktır. T ^ Uyelere ındırtm C U M H U R İ Y E T KİTAP KULÜBÜ K A D I K Ö Y B E L E D İ Y E S İ İŞBİRLİĞÎ KİTAP ŞENLİĞİ 120 YAYINEVI 5000 KITAP M Z A YARIN G 9 u I-laziran N L Cumartesi E R KERÎM KORCAN BEKIR YILDIZ MÜJDAT GEZEN HER GÜN: 11.00-21.00 arası Yer: Kadıkö) Mevdanı, Eski İskele >anı Tüm Kıtap okurlanna açıktır Uyelere ındınm
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle