25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 HAZÎRAN 1990 EKONOMİ CUMHURÎYET/13 Citibank'a yeni genel mtidür • Ekonomi Servisi — Türkiye'de faaliyet gösteren Citibank'ın Genel MüdUrlüğü'ne Maarten Ju. Hulshoff atandı. 1 haziranda yeni görevine başlayan Hulshoff, daha önce Hollanda'daki Citibank ve İstanbul'daki Saudi American Bank'ın Genel Müdürlük görevlerinde bulunrauştu. 1976 yüında Türkiye'de faaliyete geçen banka, tüm bankacılık hizmetlerinin yanı sıra özellikle dış ticaret finansmanı, damşmanlık, fon yönetimi, finansal mühendislik ve bireysel bankacılık alanlannda hizmet veriyor. Bodrum'a havaalanı • ANKARA (ANKA) — Türkiye'nin en önemli turizm meıkezlerinden biri olan Bodrum yakınlannda kumlacak Güllük Havaalanı'nm yapımına eylül ayında başlanacağı bildirildi. 1993 yılında hizmete açüacak havaalanı 82 milyon dolara mal olacak. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Yabancı Sermaye BaşkanlığYmn koordinatörlüğünde yürütülen projeye ilişkin fizibilite raporlan tamamlandı. Konuya ilişkin protokol ise geçen günlerde imzalandı. Proje, tndel A.Ş., Nurol lnşaat ve tngiliz British Airport Services ile Ganmount Şirketler Grubu Konsorsiyumu tarafından yap-işlet-devret modeli ile gerçeldeştirilecek. ESKA Beton'a talip çıktı • Ekonomi Servisi — Fransız Ciments Français (SCF) grubuna ait olan Set Çimento'nun, ESKA Beton'u almak üzere girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Set Çünento yetkilileri, satış için görüşmelerin sürdüğünü, ama henüz kesin sonuç alınmadığını söylediler. Fransa'nın Lafarge Coppee*den sonra en büyük çimento grubu olan Ciments Français, çimento dışında, hazır beton ve granül üretimiyle de ügileniyor. } Savunma sanayii • ANKARA (UBA) — Savunma Sanayii Müsteşarhğı bunyesinde 10 milyar dolarük 16 dev proje üzerinde çahşmalar sürüyor. Savunma Sanayi Müsteşan Vahit Erdem, projelere çok sayıda Türk firmasının "Yedek parçayla katkıda bulunduğunu" belirtirken "Biz bu konuda 20 bin Türk firmasına form gönderdik" dedi. Savunma sanayi projeleri içinde en hızh seyredenin, F-16 projesi olduğu behrtilirken Milli Savunma Bakanlığı bugüne kadar 42 F-'o uçağının tamamlanıp hava kuvvetleri emrine vmldiğini duyurdu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan alınan bilgiye göre Türkiye'de yılda 22 F-16 uçağı yapıhrken 152 F-l£'nın yapımı 1993'te tamamlanacak. FCTın yıllık toplantısı • Ekonomi Servisi — Factors Chain International'm 22. yıllık toplantısı 9-15 haziran tarihleri arasında Istanbul'da yapılacak. Bir factoring grubu olan şirketin bugün başlayacak olan toplantısına. FCI Başkanı Andrea Luquer, Genel Sekreter Jeroen Kohnstamm, tktisat Bankası ve Garanti Bankası FCI üyeleri katılacak. Kocaelfnde işçi mitingi I tş-Sendika Servisi — Kocaeli bölgesinde Türk- Iş'e bağlı ve bağımsız bütün sendikaların şubelerinin ortaklasa düzenleyecekleri "Birlik ve Dayanışma" mitingi için Sakarya ve Bursa yöresi işçi ve sendikaları ile sendikalar genel merkezlerinin de desteği istendi. BüGÜN • Panel Mülkiyeüler Birlıği Istanbul Şubesi'nin düzenlediği "Türk Vergi Sistemi" konulu iki günlük sempozyum, bugün 10.00'da Alarko toplanü salonunda başuyor. Açılışta, Maliye Bakanı Adnan Kahveci, Birgen Keleş (SHP), Okan Çaglar (ANAP), Aykon Doğan da (DYP) konuşacak. "Pazarlama teşviği"nin uygulama tebliği hayal kırıklığı yarattı Tlırizmde teşvik sıkıntısıAltı aylık gecikmeyle yayımlanan teşviklere ilişkin uygulama tebliğinin, uluslararası rekabet şansını yok ettiği savunuluyor. Turizm Bakanlığı Müsteşar Vekili Küce, tebliğin "teknik" aksaklıkları olduğunu, kur makası sorununun çözümüne de bir katkısı olmayacağını söyledi. CEM HAMULOĞLU Türk turizmini "pazariayan" seyahat acenteleri, "teşviklerden" umduğunu bulamadı. Seyahat acentelerine, "döviz kazandıncı hizmetlerin teşvik edilmesi" kap- samında, "kaynak kullanımını destekleme prirei" verilmesini sağlayan ve "pazarlama teşvikleri" olarak tanınan Karar- name Bakanlar Kurulu Karan olarak 18 Ocak 1990'da yayım- landı. Ama Türkiye Kalkmma Bankası'nın 6 aylık bir gecikmeyle yayımlanan "Kaynak KuUammını Destekleme Primi Hakkında Uy- gulama Tebligi", beklentilere ya- nıt vermedi. Tebliğ sektör içinde, "turizm ekooomisinin gerçeUerinden uzak ve bilgisiz bir kriterler bütitnü" olarak eleştiriliyor. Turkiye Seya- hat Acenteleri Bırliği (TÜRSAB) Başkanı Bahattin Yiicel ise acen- telerin yurtdışında büyük tur ope- ratörleri ile rekabet şansının, çı- kamlan tebliğ ile bütünüyle "yok edildigini" öne sürüyor. Seksenli yıllarda Türk ekono- misinde ağırlığı giderek artan tu- rizm sektörü, "önce yatak" an- layışıyla devlet tarafından destek- lendi. Arna yapılan yataklann sa- tılmasını üstlenen seyahat acente- leri, devletten gerekli "destegi" alamamaktan yakınıyordu. 18 ocakta yayımlanan "Pazariama Teşvikleri" bu yüzden sektöre umut vermişti. Pazarlama teşvik- lerinden beklenenler ise ana hat- larıyla şöyle sıralanıyordu: • Türk kökenli seyahat acente- ierinin tur operatörü konumu- na gelmesi için desteklenmeleri. • 1989'da dövizlerdeki artışm enflasyonun ardında kalması, ya- ni "kur nukasT'nın tersine dön- mesiyle birlikte özkaynaklanmn neredeyse yarısını yitiren acente- lerin bu darboğazdan çıkmalan- na yardım edilmesi. • Bunlann sonucu olarak, dün- ya turizm pazarındaki fiyatlarla rekabet edümesinin sağlanması. Ama Türkiye Kalkınma Banka- sı'nın tebliği bu umutların daha ileriki bir tarihe ertelenmesine yol açtı. Çunkü "tebliğ başansudı". "Tebliğ, Bakanlar Kurulu ka- rannı kısıtlıyor. Hatta birçok alanda da kallanılamaz hale getiriyor" diyen Yücel, "açmaz- lan" ana hatlanyla şöyle özetli- yor: "• Karamamede teşvik alabil- mek için sermayenin en az 1 mil- yar lira olması şarjı bulunujordu. Ama tebliğde Kalkınma Bankası, sermayenin odenmiş bölumunün c* az 1 milyar lira olmasını şart koşuyor. Bu, iş ortaklığı voluyla seyahat acentelerinin ortak proje verme yolunu tıkıyor. Biz bu yolla Türkiye'deki seyahat acenteleri- nin tur operatöni korumuna ge- lerek hazırladıklan hizmet pake- tiain butününiın teşvik görmesi- ni saglamak istborduk. Bojlece yabancı tur operatörlerinin Türki- ye pazanna hâkim olmalannı en- getlemiş olacagız. • Yıl içinde bir seyahat acente- si tarafından azami bir proje ve- rilir ve projenin uygulama süresi 1 yüı aşmaz' deniyor. Kararname- de böyle bir şey yok. Sonra biraz genişletilmiş ve vıida en az 10 mil- yon ABD Dolan getirmeyi taah- hüt eden seyahat acenteleri ile ABD, Japonya ve öteki seyahat acentelerine yjlda 2 proje verme hakkı tanınmış. Seyahat acente- liği dinamik bir iştir. Çok hızh pa- ra dönüşü söz konusudur. Bura- da seyahat acentelerinin yapısını bilmemelerinden kaynaklanan çok ciddi bir haksızlık soz konu- sudur. Ben 10 milyon dolann al- tındakilerin bir proje ile kısıtlan- malannı kaynak eksikliğinin gide- rilmesi için bulunmuş bir maske, bir kılıf olarak değerlendiriyo- rura." Bahattin Yücel, "Peki, bu teş- vik hiç işinize yaramayacak mı" sorusuna ise şu yanıtı veriyor: "Ben burada teşvik kötüdür, hiç alınmasavdı daha iyi olurdu demiyorum. Ama amacına ulaş- ması için bu kadar kısıtlaraa ge- tirilmesinin bende yarattığı kuşku şu: Acaba Kalkınma Bankası kay- naklanmn başka sektörlere mi ak- tanlması diişünuliiyor? Uygula- ma 6 ay boyunca bu yüzden mi geciktirildi? Son karariar otomo- tivin destekleneceğini gosteriyor. Ben de ber iki sektörün ülke eko- nomisine yaptığı katkının tartışU- nıasını istiyorum." Turizm Bakanlığı Müsteşar Ve- kili Savaş Küce ise tebliğin ilk yıl uygulaması için "doğru" olduğu- nu savunarak şunlan söylüyor: "İlk uygulamada yanlış yap- mamak lazım. Hayali birtakım şeylere ginnemek lazım." Tebliğin DPT tarafından hazır- lanması nedeniyle bazı "teknik" aksakhklariıiın bulunduğunu söy- leyen Küce, "Kur makasına çö- züm getirecek mi" sorusuna ise şu yanıtı veriyor: "Bu konu doğrudan doğnıya Merkez Bankası'nın işi. Biz ba- kanlık olarak gerekli girişimlerde bulunuyonız. Bunun çözüm yolu bizira üstumüzde. Ama tebliğin bu konuda bir katkısı olmaya- cak. ' Tebliğin geç kalması nedeniyle sektör temsilcileri "199O'ı da kaybettik" diyor. Bahattin Yücel ise sektörun beklentilerüıin iyi an- laşılmamasım şöyle yorumluyor: "Tınaz Titiz döneminde Tu- rizm Bankası'nın Kalkınma Ban- kası'na kaptırılması geçmişte ya- pılan bir hatadır. Sektörün için- den gelmiş, sektörun dertlerini an- layacak bir bankanın olmayısı ile turizm gibi çok önemli yatınmla- nn yapıldığı bir sektörün bu ana kadar uygulanan yanlış destekle- me politikalan sonucu içine gir- diği bunalımdan kurtulması için çıkmış olan bir fırsatın heba edil- mesiyle sonuçlandı." Borsada "sertlîk" dönemine geçiş SPK'dan aracı üyelere: Şimdiye kadar piyasamn gelişmesi için gösterdiğimiz tolerans bundan sonra devam etmeyecektir. Kurallar tam anlamıyla uygulanacaktır. Bazı borsa üyelerinin sokak borsasına karıştığını duyuyonız. Sona ermeli. ABDURRAHMAN YILDIRIM Art arda gerçekleşen halka açümayla his- se senedi sahibı olanların h« geçen gün ço- ğalması ve borsanın gelişmesi, tasarruf sa- hiplerinin korunmasını gündeme getirdi. Sermaye Piyasası Kurulu, piyasanın geliş- mesi için şimdiye kadar kuraların uygulan- masında "esnek" davrandığı aracı üyelere karşı tutumunu sertleştirecek ve borsaya güveni saglamak amacıyla kurallara uyma- yan aracı üyelere "ceza" verecek. Borsanın sonınlannı görüşmek için ts- tanbul'da araa üyderle gizli bir toplantı ya- pan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş, "Bundan sonra ku- rallar işletilecek" dedi. "Altın yuraurtlayan bir tavuk" olarak tanımladığı borsayı, "Kimsenin geriye götürmesine izin vermeyeceklerini" vurgulayan Tekbaş, ser- maye piyasasının çok hızh geliştiğini ve ge- lişme potansiyeli de bulunduğunu belinti. Tekbaş, "Biz ihtiyaclann onande gitmek is- tiyornz. Suya kanal açmak istiyoruz" di- yerek aracı üyelere şu uyarıda bulundu. "Son dönemdeki gelişmeler. sermaye pi- yasasında borsada ogrenme döneminin so- na erdiğini gostermektedir. Şimdiye kadar piyasanın gelişmesi için tolerans gösterdi- ğimiz konulardaki bu lutumumuz. bundan sonra devam etmeyecektir. Kurallar tam an- lamıyla uygulanacaktır. Uymayanlara da gerekli müeyyideler uygulanacaktır Biz, borsada güveni sarsmayacak bir dönemi başlalmak istiyoruz." Şu anda lstanbul Borsası'nın etkin ol- madığım, bundan dolayı da sokak borsa- sının doğduğuna işaret eden SPK Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş, "Sistem. küçiik ta- sarruf sahibini kendi dtşına itmektedir. Pa- rasal olarak veya fiyatlann tasarrufçuya yansıtılması olarak. Bazı borsa üyelerinin sokak borsasına karıştığını duyuyonız. Böyle olmamasını dileriz. Tespit edilmesi halinde de bazı yaptınmlar uygulayacağız. Bize bu konuda somut bilgiler geliyor. Bazı aracı üyeler, işlemler sırasında borsa salo- nu ile sokak borsası arasında telsiz göniş- meleri yapıyorlar. Bunlann sona ermesini diliyorum." Tekbaş, borsanın bilgisayara geçmesiy- le birlikte sokak borsasının önleneceğini, aksi takdirde polisiye önlemlerle sokak borsasının ortadan kâldınlamayacağını be- lirtti. SOKAK BORSASI — Aracı üyelerin borsa salonu ile Uiski içinde "ayakh borsaahk" yapmalanna izin verilmeyecek (Fotoğraf: Uğur Günyüz) Irafik sigortasına zaıııAraçlann cinsine göre yüzde 733 ile yüzde 1900 arasında değişen oranlarda arttırılan "zorunlu mali sorumluîuk sigortası" 1 temmuzda Zorunlu Mali Sorumluîuk Sigortası (bin TL) yürürlüğe girecek. ANKARA (AA) — Kamu- oyunda trafik sigortası olarak bi- linen "zorunlu mali sorumluîuk sigortası" teminatlan ve primleri arttınldı. Yeni tarifeler 1 temmuz- da yürürlüğe girecek. AA muhabirinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkililerin- den edindiği bügiye gore karayol- larında sigorta şirketlerinin ode- yecegi maddi teminatlar, araçlann cinsine göre yüzde 733 ile yüzde 1900 arasında değişen oranlarda arttınldı. Buna göre motosiklet ve yük motosikletlerinden alınan ve daha önce 250 bin lira olan mad- di teminatlar 20 kat arttırılarak 5 milyona yükseltildi. tş makinele- ri, lastik tekerlekh traktörler, özel otomobiller, taksi otomobiller, kamyonetler, kamyonlar, minibüs- ler ve otobüslerde de 600 bin lira olan maddi teminatlar, yüzde 733 zam görerek 5 milyon liraya çıka- rudı. Tedavi masraflan ise araçlann cinsine göre kişi başına yüzde 300, kaza başına da yüzde 220 ile yüz- de 300 oranlannda zam gördü. Daha önce tüm araçlarda kişi ba- şına 2.5 milyon lira olan tedavi masraflan 10 milyon liraya çıka- nldı. Yeni tarifeye göre kaza ba- şına tedavi masraflan ise 30 mil- yon lira ile 260 milyon lira arasın- da değişiyor. Sigortahlann ödeyeceği tarife primleri de yükseltildi. Primlerde en büyük zammı motosikletler ile lastik tekerlekli traktörler, yüzde 733 oraru ile gördü. Daha önce bu araçlarda 2 bin 400 lira olan prinı- ler 20 bin liraya yükseltildi. HDTM yetkilileri, prim ve ta- rifelerdeki artışm amacının, sigor- tahnın prim odeme gücünü zorla- madan, trafik kazalannda meyda- na gelen maddi ve bedeni zarar- ların kısa zamanda ve yeterli öl- çüde karşdanabilmesi, bu tür so- runlann adli mercılere mümkün olduğu ölçüde az başvurularak çözümlenmesinin sağlanması ol- duğunu söylediler. Yetkililer, yeni tarife sistemiyle getirilen diğer yenilikleri de şöyle sıraladılar: "Sigorta şirketleri maddi ve be- deni hasar tazminatının gecik- meksizin ödenebilmesi için hasar meydana geldiği takdirde nasıl ha- reket edeceklerini gösterir bir pu- sulayı, poliçeyle biriikte sigortalıya vermek zorundadırlar. Belediyelerin, genel ve katma bütçell idarelerin, il özel idarele- rinin, plakasıru taşıdıklan il sımr- ları içerisinde, toplu taşımacılık- ta kullandıklan araçlann sigorta- larına yüzde 50 indirim uygu- lanacak. i ai lstanbul, Ankara ve Izmir ille- rine kayıtlı araçlar için tarifedeki prünler aynen uygulanırken trafı- ğin nispeten az yoğun olduğu Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa," Hatay, tçel, Konya ve Manisa il- lerinde kayıtlı araçlann sigorta ta- rifefiyatlanndayuzde 10, diğer il- lerde yüzde 20 indirim yapılacak. Kaza yapmadığı için tazminat talebine konu olmayan araçlann işletenlerine, bu tarife ile ilk defa birinci yıl için yüzde 10, ikinci yıl için yüzde 20, üçüncü yıl için yüz- de 30 indirim getirildi. Bu uygulamayla kaza yapma- yan araçlann işletenlerinin ödül- lendirilmesi amaçlanmış olup uy- gulamanın tarifenin sonuçlanna göre geliştirilmesi düşünühnekte- dirî' Araçctasi Motorsüdet ve yük mot. tş makinalan Lastik tek. Traktörler Özel Otomobiller Taksi Otomobiller Kamyonetler Kamyonlar Minibüsler 3-14 kişilik Otobüsler Römorklar 10 kişilik RömorkJar 10 kiş fazla E 250 Y 5.000 E 600 Y 5.000 E 600 Y 5.000 E 600 Y 5.000 E 600 Y 5.000 E 600 Y 5.000 E 600 Y 5.000 E 600 Y 5.000 E 600 Y 5.000 E y E Y TNifi msnftan Nfito*M 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 2.500 Kszs fcsiMS 7.500 30.000 10.000 40.000 12.500 40.000 12.500 50.000 12.500 50.000 10.000 40.000 12.500 50.000 27.500 150.000 65.000 260.000 25.000 • 37.500 PrWtr 2.4 20.0 8.7 25.0 2.4 20.0 15.0 80.0 33.0 170.0 11.7 60.0 27.3 110.0 31.2 150.0 58.6 240.0 15.0 25.0 20i) 30.0 Not: "E'lef eski teminat ve prim tarifelerinı, "Y'lerise yeni teminat ve prim tarifelerini gösteriyor. Nasaş Etibank'tan rahatsız Ekonomi Servisi — Hintli Chandaria ailesinin denetiminde- ki NASAŞ Grubu, Etibank'ın fı- yat politikasından rahatsız. NA- SAŞ'ın ürettiği alüminyum ma- mullerini pazariayan ALÜNAS'm Genel Müdürü Nadir Özel, dün- ya borsalarındaki fiyat değişim- lerine ayak uydurmayan Eti- bank'ı "devlet kaynaklannı har vurup bartnan savurraakla" suç- luyor. NASAŞ'ın iştiraklerinden ALÜNAS'm Genel Müdürü Na- dir Özel dün düzenlediği basın toplantısında Etibank Seydişehir Alüminyum Fabrikası'nın 8 mart tarihinde yaptığı fıyat indiriminin hiçbir mantıklı açıklaması olma- dığını ileri surdü. Nadir Özel, 22 ocak tarihinde Londra Metal Bor- sası'nda alüminyumun ton fiyatı 1460 ABD Dolan iken yüzde 5 in- dirim yapan Etibank'ın 8 mart ta- rihinde alüminyumun tonu 1515 dolara çıktığı halde yeni bir indi- rime gitmesinin hiçbir anlam ta- şımadığım söyledi. Alüminyum levha ve folyo dışındaki tnamul- lerde ise herhangi bir indirim ya- pılmamasının da anlamsız oldu- ğunu söyleyen Özel, Etibank'ın yaptığı indirime rağmen piyasada fiyatlann aynı seviyede kaldığmı belirterek, "Bu fiyat ayariamasıy- la devlet kaynaklannın kimlere ve nereye akUnldığı açıklansın" dedi. EKONOMİ NOTLAR1 OSMANULAGAY Muhalefetin Kozlan (?) Sanki ANAP yertiden doğdu, muhalefet ise silindi gitti. Ge- çen pazar günü 51 beldede yapılan yerel seçim sonuçlan, ANAP saflarında çoktandır görülmeyen bir bayram havası yaratırken muhalefet çevresıne ise gözle görülür bir düş kınklığı ve moral bozukluğu havası egemen oldu. Toplam 65 bin dolayında oyun kullanıldığı söz Konusu seçim- lerin sonuçlannı kendi başına önemli bir gösterge saymak ola- naksız. ANAP açısından umut venci, muhalefet açısından umut kırıcı olması gereken şey, bu seçim sonuçlarının ötesinde, son bir yıl içinde yaşanan gelişmeler sonucunda bugün gelinen nok- ta. Bir yıl öncesini, ANAP'ın ağır bir yenilgiye uğradığı 26 Mart yerel seçimleri sonrasındaki havayı anımsamaya çalışalım. O günlerde Özal'ın ve ANAP'ın işinin birtıği, iktidarın kısa sürede el değiştireceği, yeni cumhurbaşkanını yeni bir meclısin seçe- cegi iddiaları bir hayli yaygındı. Etonomik durgunluğun sürdü- ğû, enflasyonun önlenemediği bir ortamda ANAP'ın kendisini yeniden toparlaması çok zor.görünûyordu Ülkedeki genel ha- va, artık kozların muhalefetin eline geçtiği ve muhalefetin bunu degerlendireceği izlenimini yaygınlaştırryordu. Bugün aynı havanın, aynı beklentilerin halâ geçerli olduğunu söylemek olanağı var mı? Sanırım yok. Yok, çünkü son bir yıl içinde hemen her şey Sayın Özal'ın se- naryosuna uygun olarak gelişti. Sayın Özal'ın Çankaya'ya çık- masını önleyemeyen muhalefet, erken seçim ortamını yaratma- yı da başaramadı. Neden böyle oldu? Muhalefet avantajlı durumunu neden da- ha iyi degerlendiremedi? Bu soruları yanıtlayabilmek için iki büyük muhalefet partisi- nin son bir yıl içinde nasıl bir muhalefet yaptığını, hangı temala- n vurguladığını düşünelim. Şu son bir yılda neler söyledi, neler yaptı muhalefet liderleri? "Erken seçimı zorlamak için gerekirse sinei millete döneriz" dedıler, yapamadılar. "Özal'ı Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz" dediler, yapamadılar "Özal'ı Cumhurbaşkanı olarak tanımayız" dediler, onu da ya- pamadılar. Başka neler söylediler, iktidarı yıpratmak için neler dediler? "Kalkınmayı durdurdunuz, milleti enflasyona ezdirdiniz" de- diler. "İşçiyi, memuru, köylüyü perışan ettiniz, enflasyonun altında gelir artışı sağladınız" dediler. 1988 sonbahanndan beri değişen politikanın farkına varma- yarak "Türk parasını pul ediyorsunuz" demeye devam edenler oldu. Muhalefet liderleri koz olarak hep ANAP'ın başarısızlıklarım kullandılar, ANAP'ın kendilerine verdiği kozları harcadılar. Hal- ka, seçmene umut aşılayacak yeni kozlar, yeni projeler ortaya koyamadılar. ANAP'ın kendi kazdığı çukura düşmesini beklemeyi yeterli gördüler. Buna karşılık Sayın Özal ne yaptı? Bir yandan siyaset tarıhimizde pek örneği görülmemiş bir vur- dumduymazlık ve aldırmazlıkla politik durumu idare ederek Çan- kaya tırmanışını sürdürürken, diğer yandan 26 Mart seçim toka- dından önemli dersler çıkartarak ekonomıde yeni bir yönelişi gün- deme getirdi. Bu yeni yönelişte ıhracat degil ıç pazar önemliydi, sanayinin rekabet gücünden önce vatandaşın, işçinın, memurun satınal- ma gücü önemliydi. Ekonomik büyüme bir kez daha iç pazar genişlemesiyle hızlandırılacaktı, ama bunun motoru bu kez bü- yük kamu yatırımlan degil, tüketici taiebi olacaktı. Kamu kesiminin öncülük ettiği yüksek oranlı maaş ve ücret artışları, kamu bankalarının öncülük ettiği tüketici kredileri, ucuz dövizle ve düşürülen ithalat fonlarıyla özendirilen bot ve ucuz ithalat, dışarıdan Türkiye'ye para girişini kolaylaştıran konverti- bilite yönündeki adımlar hep, enflasyonu azdırmadan ekonomi- yi canlandırmayı, büyümeyi nızlandınmayı amaçlayan bu yeni yak- laşımın öğeleriydi. Bugün gelinen nokta bu yeni yaklaşımın ANAP açısından olumlu sonuçlar vermeye başladığını gösteriyor. Ekonomide be- lirgin bir canlanma yaşanırken enflasyonun da yüzde 60 dola- yında tutulabildiği görülüyor. Türkiye'nin büyüyen dış ticaret açı- ğını finanse eden dıstan içe para hareketi devam ettiği takdirde, bir döviz darboğazına girmeden bu gidişi sûrdürmek mümkün olabilir. Ekonominin iyice canlandığı, insanların cebinin biraz para gördüğü bir ortamda da ANAP seçime gitmeyı yeğleyebilir. Bu gidişi Türkiye ekonomisi için olumlu bir gidiş olarak nite- lemek, "çıkış yolunu bulduk" demek mümkün mü? Bence değil. Bu gidişin bir süre sonra ne gibi ciddi sorunlara yol açabileceğim başka bir yazıda ele almaya çalışacağım. Bu gidiş ekonominin geleceği açısından kaygı verıci, ama ANAP'ın kısa vadeli hedefleri açısından gayet iyi bir gidiş. ANAP bu poti- tikalarla kendi amaçladığı hedeflere vardığı zaman ANAP'ın mu- halefete sağlamış olduğu kozlar etkisini önemli ölçüde yitirmiş olacak, "kalkınmayı durdurdular, enflasyonu arttırdılar" slogan- larıyla yetinerek ANAP'ı alaşağt etmek daha da zoıiaşacak. Muhalefetin bunu şimdiden görmesi ve kendi kozlarını yarat- mak için paçaları sıvaması gerekiyor. Tabii ebedi muhalefet ola- rak kalmak istemıyorsa. ŞtRKETLERDEN HABERLER • MtS SÜT, Istanbul'da mart ayında pazarladığı günlük pastörize süt ve ayranı lzmir'de de pazarlamaya başladı. Yeni ürünler, 26 mayıs pazartesi gününden itibaren 70 Tansaş Satış Mağazası ve süper marketinde satışa sunuldu. 1976 yılında kurulan Tekfen Holding kuruluşu olan Mis Süt, yılhk 150 bin tonluk kapasiteye sahip. • EMLAK BANKASI ile lstanbul Üniversitesi Işletme Fakültesi tarafından onaklaşa hazırlanan eğitim programlarından Finansal Tablolar analizi ile ilgili olanı bu hafta başmda bankanın genel müdürlüğünde uygulamaya konuldu. Programa bankadan toplam 25 kişi katılıyor. • EMİRATES Havayollan, 17 hazirandan itibaren Uzakdoğu seferlerine başlıyor. Uçuşlar, haftada iki gün, cumartesi ve pazartesi, tstanbul'dan Singapur, Manila ve Bankgog merkezlerine düzenieniyor. • TAM SİGORTA, 1990 yılının ilk üç ayında 1 milyar 783 milyon 543 bin lira kâr elde etti. Şirket, 1989 yılının tamamında 2 milyar 221 milyon lira kâr sağlamıştı. Böylelikle, yıhn ilk üç ayında elde edilen kâr, geçen yüm tamamında elde edilen kânn yüzde 80'ini aştı. Şirketin şu anki odenmiş sermayesi ise 4 milyar lira. • StFAR tLAÇLARI, sedasyon yapmayan alerji ilaa Terfena Sifar'm ruhsatlandınlması için 30 Mayıs 1990'da Rusya'da bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Toplantıya Türkiye ve Fransa'dan bilimsel heyet katıldı. 3 Evin paketinden 6 kulakçığı hemen kesin, "EVİN, PK 34 81132 ÜSKÜDAR/İSTANBUL" adresıne hemen gönderin. Çok zarfla şansınızı artırın. TEK ÇEKİLİŞTE TV KAZANIN KENDİ TV'NİZLE, KUMANDAYl ELE ALIN. Çekiliş. 12 Temmuz 1990 51 Ekmn, ITTSchaub-lorenz UZAKTAN KUMANDAU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle