25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/18 SPOR 8 HAZÎRAN 1990 Futbolda kupaların en büyüğü olan DünyaKupası Arjantin- Kamerun maçı ile başlıyor Dünya başlamavıınışıınu bekliyor1990 Italya Dünya Kupası, bugün Milano'nun 77 bin kişilik Guiseppe ^Meazza Stadı'nda oynanacak ) Arjantin- Kamerun maçı ile başlıyor. Türkiye saati ile 19.00'dakibu "ilk" maç TV'dennaklen yayımlanacak. Karşılaşma öncesi düzenlenecek şov ve gösteriler de 18.15'ten itibaren ekrana gelecek. Teknik Direktörü Bilardo sakatlıktan kurtulan Maradona veBuruchaga'yıkadroya aldı. Açılış maçını îtalya Cumhurbaşkanı Francesco Cossiga, Arjantin Cumhurbaşkanı Carlos Menem, Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biyo, Brezilya Cumhurbaşkam Fernando Collor de Mello ile Romanya Başbakanı Petra Roman da izleyecek. CUMHUR CANBAZOĞLU MİLANO — Bugün dünya 14. kez yeşil sahaya "top başı" yapı- yor. Milano'nun Guiseppe Meaz- za Stadı'nda Fransız hakem Mic- hel Vautrot'nun diıduğü ile başla- yacak olan Italya 90 suresince dünya topun etrafında dönecek, futbolla nefes alacak. Türkiye sa- ati iletf.OO'daMeksika 86 şampi- yonu Arjantin ile Kamerun açılış maçından önce Meazza Stadı'nda şov yapılacak ve dünya TV'lerin- den nalden yayımlanacak. ttalya Cumhurbaşkam Francesco Cossi- ga, Arjantin Cumhurbaşkanı Carlos Menem, Kamerun Cum- hurbaşkam Paul Biyo, Brezilya Cumhurbaşkanı Fernando Collor de Mello ile Romanya Başbakanı Petre Roman'ın da izleyecekleri açılış maçının tüm biletleri satıl- dı. Arjantin ve Kamerun şimdiye dek hiç karşılaşmadılar. Açılış maçlannda, önceki dunya kupa- sı galibinin açılış maçını oynama geleneği ilk kez 1974'te uygulama- ya konuldu. ttalya 90'a gelinceye dek hiçbir dünya şampiyonu açı- lış maçından galibiyetle aynlama- dı. 13 Haziran 1974: Brezilya - Yu- goslavya: 0-0 1 Haziran 1978: F.Almanya - Polonya 0-0 13 Haziran 1982: Arjantin - Bei- çika: 0-1 31 Mayıs 1986: ttalya - Bulga- ristan: 1-1 tspanya 82 ve Meksika 86'dan sonra Dünya Kupası 3. kez 24 ta- kımla oynanıyor. Bunların 16'sı çeyrek fınale yüksdecek (altı gru- bun ilk ikisi ve en iyi dört derece- yi alanlar). Bu en iyi dört takım şu kriterlere göre seçilecek: I) Alı- nan puanlar. 2) Puanlann eşit ol- ması halinde atılan en fazla gol sa- yısı. 3) Puanların ve averajm eşit olması halinde atılan en fazla gol. 4) Her şeyin eşit olması halinde kura. Bu dört takım A, B, C, D gruplannın birincileriyle karşı- laşacak. Açılışta moda, müzik ve dans ttalya 90'ın açılışı için hazırla- nan 25 dakikalık göstende muzık, dans ve moda olacak. 25 dakika sürecek olan göstende 4 Italyan modacıriın çizdiklerini sergileye- cek 160 model. çeşitli gösteriler yapacak 200 sporcu ve 3 şarkıcı, 1 orkestra şefinin yanı sıra, 24 dev futbol topu ve 1 sıcak hava balo- nu izleyeceğiz. Açılış Gösterileri Organizasyon Komitesi Başkam Diero Zuffi'nin açıklamasına göre gösterinin açı- lışım; Mila Schon, Valentino, Gri- anfraco Ferre ve Ottavio Missoni- nin çizunlerini sergileyecek model- ler yapacak. 160 modelle birlıkte stada, seyircilerin önüne çıkacak olan 4 stilist, gjysilerinde kıtaları sembolize eden bir rengi ön pla- na çıkartmışlar. Schon, sanyı (As- ya); Missoni, siyahı (Afrika); Va- lentino, kırmızıyı (Amerika) ve Ferre yeşili (Avrupa) temsil ede- cek. Daha sonra statta göreceği- miz gençler ise final grubuna ka- tılma hakkını elde eden 24 ülke- nin giysileri ve renkleriyle göste- riyi sürdürecekler. La Scala Operası Orkestrası Şe- fı Riccardo Muti, Milano'nun ün- lü opera saJonundan yapacağı gösteriyle, çeşitli şarkıcılann ka- tıldığı bir topluluk ise her ülkenin dünyaca tanınan şarkılannı söy- leyerek gösteriye katılacaklar. Mu- ti'nin gösterisı, stada yerleştirilen TV kameralarından iilenilecek. Gösterinin bir yerinde stadın ortasından, üzerinde Dünya Ku- pası sembolunün bulunduğu bir sıcak hava balonu uçurulacak. Bu gösteriye kadar da çeşitli büyük- lüklerde balonlar gökyüzüne doğ- ru yola çıkacak tabii ki. Gösteri- yi izlemeye gelen seyircilerin eile- rinde bulunacak papatyalar ise stat girişinde organizasyon komi- tesi tarafından dağıtılacak. Gösteri sırasında 25 dakika bo- yunca çeşitli hareketlerle gösteri- ye renk katacak olan 200 sporcu, Viareggio'nun hazırladığı progra- mı sunacaklar. Açılış gösterileri Edoardo Bennato ve Giranna Nannini'nin söyleyecekleri ve Gi- orgio Moroder tarafından yazüan Dünya Kupası 90 marşı ile sona erecek. Maradona'nın Arjantin'i Hanrhk maçlannda hiçbir var- iık gösteremeyen Dünya Şampiyo- nu Arjantin 4 yıldan bu yana çok seyler yitirdi. Bilardo ve Marado- na'nın kurtarmaya çalıştığı "iki başlı" takım, Maradona'nın şöh- reti altuıda ezüiyor. Dünya Kupası'nın açılış maçın- da Kamerun ile karşılaşacak olan Arjantin'in maç kadrosu belli ol- du. Teknik Direktör BUardo'nun ll'i şöyle: 1- Pumpido, 20- Simon, 11- Sabri, 19- Ruggeri, 17- Sensini, 13- Lorenzo, 2- Batista, 7- Buruc- haga, 4- Basualdo, 10- Marado- na, 3- Balbo. Kamerun'un beklenen kadrosu ise şöyle: 16- N'kono, 6- Kunde, 4- Massing, 14- Tataw, 5- Ebwel- le, 2- Kana Biyik, 8- Mbouh, 20- Makanaky, 7-Omam Biyik, 19- Feutmbua, 10- M'fede. KUPANIN BAŞLAMA VURUŞU MEAZZA'DA — 14. DMaya Knpası, "ltalya 9*", bagün Meazza Stadı'nda oynanacak Arjantin-Kamerun maçı ile başlıyor. MUano'nun dev stadı, Hk macia 77 bin kisi ile birlikte bircok ülke baskaunı da konnk edecek. ALMANLAR MEAZZA STADI'NI YERİN DİBİNE BATffiDI Bilgisayardan notlar • Michei Vautrot (Bugunkü ma- çın hakemi). Ekim 1945 Antorpe doğumlu. tşi: Egitim müfettişi, tngilizce biliyor, pulculuktan hoş- lanıyor, 1982'de lspanya'da iki dunya kupası maçı yönetti. • Arjantin: (Dünya Kupası bi- lançosu) - 22 galibiyet, 6 beraber- lik, 13 yenilgi. Attığı 77, yediği 55. Puan: 50 maç başına ortalama puanı 1.22 1990'daki dnramu: Galibiyet 1, beraberlik 3, yenilgi 2. Son galibiyeti: 22.5.1990 tsraıl - Arjantin: 1-2. Son maglnbiyeti: 28.3.1990, tskocya - Arjantin. • Kamerun: (Dünya Kupası bi- lançosu) - Galibiyet yok, beraber- lik 3, mağlubiyet yok. Attığı 1, ye- diği 1, puanı: 3. Maç başına orta- lama puanı: 1 1990'daki dururau: Galibiyet i, beraberlik yok, mağlubiyet 2. Son galibiyeti: 9.3.1990 Kamerun - Kenya: 2-0. Son maglubiyeti: 6.3.1990, Senegal-Kamerun: 2-0. TV'de bugün 1. Kanal 18.15 Dünya Kupası Açılış Töreni 18.55 Arjantin - Kamerun (B) Grubu maçı (Milano) Stat değil sanki hamatnMeazza'nın stattan çok Fin hamamına benzediğini söyleyen Almanlar, bu sahada futbol oynamanın imkânsız olduğunu belirttiler. Spor Servisi — Bugün açılış maçının yapüacağı Meazza Sta- dı'm Almanlar yerin dibine ba- tırarak burada hiçbir şekilde maç oynanamayacağını, stadın henüz bitmediğıni ve stattan çok Fin ha- mamına benzedığim belirttiler. BOindiği gibi btKtjat, RAlman- ya'nın grup maçlarıfrroynayaca- ğı stat. F.Almanya Teknik p c törü Beckenbauer daha öncesta- dın çımlerini beğenmeyerek de- ğismesini istemişti. Bunun üzeri- ne çimlerin yeniden değıştiği Me- azza Stadı'nın çimleri hâlâ prob- lem oluyor. Çimler tam köklenmeaıiş, alt tabaka henflz yerlesmemiş ve daha birçok prob- îem. Bunun üzerine Almanlar Almanya'dan bir stat uzmam olan ve 23 yıldır Dortmund Sta- dı'nın direktörhığü yapan Gustav Strater'i getirerek bir rapor hazır- Latülar. Uzman Strater'in verdi- ği raporda, oturacak yerlerin çok dar olduğu, stadın pleksiglastan yapılma tavamnın sıcaklığı oldu- ğu.gibi içeri yansıttığı, bu yüzden stat boş olduğunda bile sıcaklı- ğın 45 dereceye kadar yükseldi- ği, dolduğunda ise stadın sıcak- lıgının 60 derecenin üzerine çıka- cağı, tnbünlerin çok yüksek ol- duğu, çıkmak için 20 dakika yü- rümek zorunda kalındığı, en yük- sek yerden sahayı gönnek için dürbün gerektiği, stadın park ye- rinin 6 kilometre uzakta oluşu, soyunma odalannın sahadan çok uzak ve henüz boyanmamıs ol- ması, doping kabinelerinin bit- memesi, duşlann değişmesi ge- rektiğini (bunu FIFA istedi), ye- dek kulübesinin küçük vt çok de- nn olduğu gıbi maddeler bulunu- yor. F. Almanya Teknik Direktö- rü Franz Beckenbauer, bu prob- lemlerin çok önemli olduğunu ve 12 hazirana kadar bunlann kesin- likie çözümlenmesi gerektiğini vurguladı. TVdeyann 1. Kanai 17.15 ttalya'90 (20 dk.) 17.55 SSCB - Romanya (B) Grubu maçı (Bari) 21.55 ttalya - Avusturya (A) Grubu maçı (Roma) 00.30 Italya 90 günün maçlanndan özet görüntuler FIFAnın 1 numaralı adamı 5. kez gorev aldı Havalangeyinebaşkan ROMA (Cumnuriyet) — Dun 5. kez FIFA Genel BaşkanlığVoa seçüen Dr. Joao Havalaage yeni dö- nenun ilk basıc toplanüsını Roma'da düzenledü. Ko- nuşmasına ttalya'nın eksıksız bir organizasyon başardığım, ttalya 90'ın 21. yüzyıla örnek bir orga- nizasyon olacağını söyleyerek başlayan Havalange, emeğı geçen herkese teşekkür etü. Hakemlerden sahada "faır play" ruhuna aykın davranan futbolculan cezalandarmalannı ve bol ce- saret bekledıklennı kaydeden FIFA Genel Başkanı maçlarda sertlik yerine tekrügi yücelunek ıstediklerını beurttı. 2002 Dünya Kupası ıçın Suudi Arabıstan, Japonya, Çin Halk Cum- huriyeti ve birleştikleri takdirde 2 Kore'nin şanslı olduğunu sözlerine ekleyen Havalange 4 devreli futbol maçı konusunun ancak 1998 için tartışüabıleceğini sOyledi. Havalange, FIFA'nın Dünya Kupası'ndan sonra ilk iş olarak tüm federasyonlarla tele-fax baglantısı kurarak ha- berleşme sorununu ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu vurguladı. Havalange hooliganlarla ılgilı bir soruyu ise şöyle yanıtladı: "Ben booligan diye birini tanınuyomm." Havalange r'DAN NOTLAR Otelcüer kan ağhyor ROMA (Cumhuriyet) — FIFA kongresinde 5. kez başkan seçilen 76 yaşındaki Havelange, özel- likle Afrikalı 44 üye ülkenin desteğı ile dünya fut- bolunun patronluğunu sürdürmeji başardı. Afri- kalı üyeler bu desteğe karşüık Havelange'dan, as- tında tek bir ttlke olan Britanya KraUığı'nın FLFA'da 4 ülke tarafından (tngiltere, tskoçya, K. Irlanda ve Galler) temsil edilmesinin önlenmesinı talep etti- ler. • Roma kentindeki otelciler kan ağhyor. ttalya ile Roma'da karşılaşacak olan Avusturya, Çekos- lovakya ve ABD'den Dünya Kupası'na çok az se- yirci geldi. Otellerin yan yanya boş olduğunu be- lirten yetküiler, Dunya Kupası heyecanını yaşamak isteyenlere başka şehirlere gitmelerim öneriyorlar. • Pazartesi günku çalışmada dizine aldığı dar- be ile sakatlanan ve bu durumu Teknik Direktör Robson'dan gizleyen kaleci Shilton dünkü çahşma- ya çıkamayınca Robson tarafından cezalandınldı. Kamp doktonınca tedavi altına alınan Shilton, pa- zartesi gunu S. trlanda maçında tngiliz kalesini ko- ruyacağım söyledi. tngiltere Futbol Federasyonu, şampiyonluk halinde futbolculara 140'ar milyon TL. prim verüeceğini duyurdu. Bu rakam, spon- sörlerin verdiklen ile 300 milyona ulaşacak. • Ağustos ayında milli takım teknik dırektörlü- ğünü eskı takım arkadaşı Berti Vogts'a devredecek olan Beckenbauer ile birlikte kalecileri çahştıran Maier de göre i bırakacağını açıklayınca, Alman Futbol Federasyonu yetkilileri, eski kaleciye isti- fasını geri alması için baskı yapmaya başladılar. • Hooliganlann kralı Paul Starrot'u ttalya'ya gönderdikleri konusundaki suçlamalan reddeden ünlü tngiliz Daily Star Gazetesi Genel Yayın Yö- netmeni Brian Hitceen, "Biz saygınüğı olan vc şid- dete ödiin venneyen bir gazeteyiz" dedi. öte yan- dan, Scotland-Yard tarafından Ingiltere'ye geri gö- turulen Starrot, gerekirse saçlarını boyayıp bıyık- lannı kestirerek sahte pasaportla yine ttalya'ya gi- deceğini belirtti. BASKET YORUM AHMET KURT Gözler nerede? Bir basketbol maçını nasıl izleriz? Genel eğilim, topu ve topla oynayan oyuncuyu takip etmektir.. Örneğin bir hızlı hucumda hava topunu alan oyuncudan başlanz izlemeye. tlk pasın verili- şini, top sürmeyi, sayı pasım ve bitirişi sırasıyla takip eder, top çemberden geçtikten sonra yeniden başlanz izlemeye.. Oysa olay savunma organizasyonundan başlamaktadır. Rakibin çembere yoUadığı topu izlerken pota altmda yer kapma mucadelesini ve hücumculan hava topuna sokmama "savaşunını" kaçuınz ge- nellikle... Top süren oyuncuyu "kovalarken" hızlı hücum kurvar- larının dolduruluşu "kaynar gider".. Bitirici oyuncu oraya gel- mistir, ama nasıl? tkili bir oyunu izlerken topu elinde bulunduran oyuncuya ve perdelemeye veririz dikkatimizi. Toptan uzaktaki üç oyuncunun, ikili oyuna yardım gelmemesini sagJamak için yaptığı organizas- yon da çok önemlidır, ama hiç ilgi çekmez. Vokal gibi... Eğer yanhşhkla sahada bir veya birkaç "süperstar" varsa maç- taki diğer oyanculann da vokaliste dönüşmesi kacınılmaz bir ger- çek oiur. Gözümüzü ondan ayıramaz, onunla hücuma gider, onunla savunmaya döneriz.. "Süperstar"ımızın iyi oynadığı bir maçı izlemenin tadına doyum ohnaz.. tşte bu açıdan bakınca, bugün başlayan Dünya Futbol Şampi- yonası şimdilik bana heyecan vermiyor. Belki oynayanlann hep- si birer yıldız, ama ben izlemek için süper yıldız arayanlardamm. Pele gibi, Rossi gibi, Platini gibu.. Evet, bu dünya şampiyona- sında Maradona var. Evet Vialli'yi, Careca'yı, Van Basten'i, Bar- nes'i, Stojkoviç"i de zevkle ve hayranhkla izleyebihnz, ama kaç kez?.. Televizyonda her gün ekrana gelecek 44 oyuncu- yu, "ev ödevi" gibi takip etmek yerine "superstar"h takunlan bir- kaç kez izlemeyi yeğlerim ben... Elbette bu benim zevkim. Futbolun bu beklenen gününde ya- zımı kısa kesip sizlere futbollu gunler diliyorum... MlLANO'DÂN Arjantin'in başansı Maradona'ya oağlı METİN TÜKENMEZ MİLANO'— Latin Amerika ekolü içerisinde Avrupa futbo- luna en yakın ekip Arjantin'dir. Onlann oyun sistemi de bir an- lamda ttalya'ya benzer. Avrupa'nın fizdk gücü ve mücadeleciliği ile Latin Amerika'nın teknik futbolunu çok iyi birleştirebiliyor- lar. Kuşkusuz bu oyun anlayışı da Arjantin'e çok büyük avan- tajlar sağlıyor. Günumüz futbolunda en çok istenen; süratli, ça- buk, mücadelecı ve topu çok iyi kullanan futbolcu tipleridir. Bu özelükteki futbolcular da Arjantin'de vardı. Agresif ve mücade- leci yapısıyla top kaptıktan sonra, teknik becerisi ile "en iyi olasılıgı" yakaJamaya çalışan Arjantinli futbolcular haklı ola- rak son dünya şampiyonasımn birincisi oldular. Arjantin bu un- vanını Roma 1990*da komyabilecek mi? Bu sorunun yanıtını verebihnek için Maradona'nın neler ya- pabileceğini irdelemek gerekiyor. Bir anlamda, Arjantin'in ba- şansı Maradona'nın göstereceği performansa bağh diyebiliriz. Gerçekten de Mexico 86'da attığı goller ki, zaman zaman 3 ve- ya 4 savunma oyuncusunu çahmlayarak attığı goller ve hiç bek- lenmedik anlarda rakip savunma arasına attığı "öldiriicü pas- l«r"ı ile takunını adeta sırtında taşımıştı. Maradona: Süperstar Şimdi aklırmza ilk gelen soru şu: Artık yaşlanmaya yüz tutan Maradona, 3-4 savunma oyuncusuna cahmı basacak cabukluğu gösterebilecek mi? Veya futbol alanının tüm bölümlerinde "yük- sek pres"i amaçlayan rakiplerinin bu baskısından kurtulup öl- dürucü paslarıru verebilecek mı? tşte futbol otoritelerimn Ma- radona ve dolayısıyla Arjantin hakkındaki kuşkulan burada. Çunkü Arjantin demlince akla Maradona geliyor ve Arjantin'in bütün oyun sistemi de Maradona üzerine kuruhnuştur. Meksika' da topu Maradona'ya vermek yetiyordu. Çünkü Maradona ger- çek bir süper stardı. Ne rakiplerinin presi ne de sert oyunlan dur- durmaya yetiyordu Maradona'yı. Arjantin Teknik Direktörü Bilardo, Meksika'daki oyun siste- mini pek değiştinnedi. Bütün takım Maradona'mn etrafında dö- nüyor. Bu sistem içerisinde de Arjantin'in geçen şampiyonadaki başansım yinelemesi zor görünüyor. Çünkü Maradona, dört yü önceki Maradona değil. Artık ağır çalısmalar ona zor geliyor ve kilosu da fazla. Bu arada 'Arjantin'de yeni bir yıldız çıkabilir mi' sorusu akh- mıza gelebilir. Mexico 86'daki final maçında attığı üçüncü golle takımım kupaya taşıyan Burruchaga formda olmayan bir Mara- dona ile ne denli verimli olabilır? Arjantin belki yeni bir yıldız çıkartabilir, ama bunun Maradona'nın futbol düzeyini yakala- ması çok zordur. Çünkü doğa, dört yıl arayla "yeni bir Maradona" verecek kadar cömert değil. Bu anlamda, Arjantin eleme grubunu gecebilir, ama geçen şampiyonadaki başansım yinelemesi oldukça zor. AIPS Başkan Yardımcısı Massimo DellaPergola: Organizasyontam Italyan işiROMA (Cumhuriyet) — Ga- etano Sciera basın merkezinin açıuşına katılan seçkin davetliler- den AIPS Başkan Yardımcısı ve FIFA Basın Komisyonu uyesi Italyan Massimo Della Pergola söyleşi önerimizi kabul ederek Italya 90 hakkında görüşlerini şöyle açıkladı: — Italya 90'ın organizasyonu- na nasıl bulnyorsunnz? — Tam Italyan işi diyebiliriz. Burada her şey son dakikaya bı-. rakılır. Yani yumurta kapıya ge- lince... Korkudan soğuk terler dökersiniz. Ama mutlu sonu gö- rünce her şeyi unutursunuz. Ara- lık ayında final grubu kuralarının çekilişine 20 dakika kala salonda ışçiler hâlâ bir şey- ler çakıyorlardj. 20 dakikada her ?ey halledildi ve tüm dünya çe- kilişi izlerken organizasyonun sü- per olduğunu sandı. Biz böyle bir organizasyonu hafife alıp ise geç başladık. Şimdi bu gecikmeden herkes yararlanıyor. Demiryolu işcileri grevde. Her an her sektör greve gidebUir. Ama Milano'da- ki açılış maçının başlamasına 1 dakika kala her şey sütliman olur. Basın nizmetleri ne durumda? — 12 şehirde aynı anda bası- na hizmet verilmeye çaiışılıyor. Sanırım aksaklıklar kısa sürede giderilecek. Şu anda Roma'daki en büyük basın merkezindeyiz. Bundan dolayı koordinasyonda baa pürüzler var. Ama giderile- cek. Az önce de soyledim. Kupa daha başlamadı. Son dakikayı bekleyin. — Roma'da Dönya Knpaa he- yecanını pek göremiyornz? — Roma her şeyi yaşamış bir şehir. Romahlara hiçbir konu il- ginç gelraez. Olaylan kolayca tü- ketirler. Diğer şehirlere gidin (özellikle Cagliari'ye), oradaki canlılık bambaşka. — Bir FIFA üyesi olarak, Üçüncü Dunya ülkeierinin bun- dan sonraki dünya kupalanna daha fazla takım gönderme ta- leplerini nasıl degerlendiri- yonannz? — Modern statlar yapmakla milyonlar harcayıp ünlü teknik direktörler getirmekle futbolda ileri gidilmıyor. Ekol gerek, li- sanslı futbolcu sayısına bakmak gerek. Bizim için her ülke eşit. EV SAHİBİ İTALY4 İDMANLAM SIKLAŞTIRDI Vicinigökmavütterisakhyoı VICINI—Moralleri yüksek tnt- maya calışıyor. Florance'de kamp yapan Italya milli takımı Roma'mn dış mahallelerinden Marino'da çalışmalarını sürdürüyor. ROMA (Camhnriyet) — Bir süre Florance'de kamp yapan Italyan milh' takımı, şimdi Roma'mn dış mahallelerinden Marino'da. tdmanlan sıklaştı- ran Gök-Maviüler, kaleciler Zenga, Pacconi ve Pag- liucca'yı şut yağmunma tuttular. Antrenmandan sonra sahadan çıkarken kısa süre konuşma olana- ğı bulduğumuz teknik direktör Vicini, Cumhuriyet'e şunları söyledi: — ttalya dünya knpasında nasıl oynayacak? — Ben 1988'de Federal Almanya'daki Avrupa şampiyonasuıa genç bir takım göturdüm. Amacım onlan dünya kupasına hazırlamaktı. İki yü içinde gençler deneyim kazandı. Bu arada bize yardımcı olarak Marocchi, Baggio Berti ve SchUlad'yi keş- fettik. Kafamdaki ttalya'yı Cannes maçında (3-0 ttalya) gördünüz. Favori olmak zor. Ama Avrupa kupalanndan sonra sezonu dünya şampiyonluğu ile süslemek istiyoruz. — Takımın eksikükleri nder? — Takımda fiziki güç ve aslardaki isabet istedi- ğim gibi değil. Antrenmanlanmızı bu noktalar üze- rine yoğunlaştırdık. Bir de moralimizi düzeltmeye çahşıyoruz. Takıma giremeyen hemen küsüyor. Ama herkesin her an hazır olması gerek. Dünya şampi- yonalan ilginçtir. Yıldızlann randıman ve konsant- rasyonlan her an zayıflayabilir. Bu nedenle üçün- cü kalecımiz Pagliucca bile istim üzerinde olmah. — Kafanızda bir ideal on bir var mı? — Kadroya diğer on bir futbolcuyu tınTzm için çağınnadık. Herkesin yeri var. Bu soruyu şu anda- ki en formda oyunculan sayarak yanıtlayabiliriz. Zenga (kaleci), Baresi (libero), Ferri (stoper), Ber- gomi ve Maidini (bek), Giannini (orta sahanın bey- ni) yanında Ancelotti ve De Napoli onlara yardım edecek olan Donadoni ve ileride Vialli - Camavale ikilisi. Ifepyeni bir F. Bahçe Transfer ayımn en hızlı kulübü Fenerbahçe, aldığı 8 futbolcu ile takım iskeletini tamamen değiştirirken Fenerbahçe 1990, tüm görkemiyle h'gin içine bomba gibi düşmeye hazırlanıyor. Spor Servisi — "Scbomacber- A^nphi, Göknan, Ercan, Semih- Ognz, Hakan, Miıjdat, Rıdvan, Volori, AyknL" lşte Fenerbahçe 1990. lşte mil- yarlarla yaratılan "Süper Fener- kance"nin yeni vitrini. Transfer ayımn en hızlı kulübü Fenerbahçe, aldığı 8 futbolcu ile takım iskeletini tamamen değişti- rirken Fenerbahçe 1990, tüm gör- kemiyle ligin içine bomba gibi düşmeye hazuianıyor. Başkan Metin Aşık'ın deyimiyle hem Avrupa'da hem Türkiye"de başanlı olacak "Süper Fenerbah- çe"nin iskeleti tamamlandı. Trans- ferin ilk gunünden itibaren göz koyduğu kaliteli futbolculan kad- rosuna dahil etmek için para mus- luklanm açıp milyarlan gözden çı- karan Fenerbahçe, en son Yugos- lav Fadıl Vokri'yi transfer ederek gucüne güç kattı. Siyah-Beyazlılar Elstrup ile anlaştı Beşiktaş'a Danimarkalı golcü Spor Servisi — Dış transferde futbolcu arayışını sürdüren Be- şiktas, lngiltere'nin Luton Town takımında top koşturan Dani- markalı santrfor Lars Elstrup ile prensipte anlaşırken, Ankaragü- cü'nün başanh stoperi Hamit ile de söz kesti. Almanya'dan dönen yöneticiler Tevfik Yaman türk ve Şirinkuru, Danimarkalı futbolcu ile anlastıklannı ve bu golcü fut- bolcunun isteklerini yönetime sunduklarmı söylediler. Elstrup'- un 14 kez de Danimarka (A) milli takım formasını giydiği öğrenil- di. Hollanda'run Feyenard takı- mında da oynayan futbolcu ge- çen sezon 8 %o\ attı. San-Lacivertliler ligin yanı sıra Avrupa kupalannda da başanlı olmayı hedefleyen güçlü bir kad- ro oluştunırken, geçen sezon en çok sıkıntı çektikleri geri dörtlü- yti 4 yeni isimle tamamen degiş- tirdiler. Bursaspor'un milli beki Ahmet Suphi, Ankagüculü Gök- han, Samsunsporlu Ercan, Gala- tasaraylı Semih ile geri dörtlusü- nu tamamen değişüren Fenerbah- çe, bu arada Schumacher'in arka- sına iyi bir yedek kaleci almayı da ihmal etmedi. Alman kalecinin ar- kasında yedek soyunacak olan Sa- nyerli Yaşar'ın yedeği olarak Al- manya'dan tmdat adında genç bir kaleci daha alındı. Fenerbahçe'nin yeni kadrosun- da orta üçlüytı Oğuz, Hakan ve Müjdat oluşturacak. Ancak Fe- nerbahçe'nin teknik direktörü Hiddink, Avrupa'da hücuma do- nük oynayan kaliteli bir futbolcu aramakla meşgul. Geçen sezon Hasan'ın Galata- saray'a transferi ile bir sezon sant- rfor sıkıntısı çekip çeşitli arayış- lara girmesine rağmen gol adamı bulamayan Fenerbahçe, bu yara- sını Yugoslav Fadıl Vokri'yi alarak sarma yoluna gitti. GüNÜNÎÇtNDEN \• KOÇ SPOR ŞENLİG1 — 4 mayısta başlayan 2. Koç Toplu- luğu Spor Şenliği dün yapılan kapamş töreni ile sona erdi. Oto- san tesislerindeki törende mıni futbol, basketbol, voleybol, raa- sa tenisi ve tenis dallannda mücadele eden 24 şirketin takımlan toplu bir geçit yaptılar. Şenlığın kapanış konuşmasını yapan Koç Holding Fdare Meclisi Başkam Rahmi Koç ve diğer yöneticiler daha sonra da turnuvada tstanbul bölgesi fmallerinde dereceye giren takım ve oyunculara centilmenlik kupası ile ilk üce giren takımlara kupalaruıı verdiler.(Fotoğraf: Muharrem Aydm) • TENİS Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda F. Alman Stefı Graf ve Yugoslav Monica Seles finale kaldılar. Turnuvada bugün oynanacak tek erkekler müsabakaları saat 13.00'ten itibaren ekrana gelecek. • CAMEL-TROPHY — Sovyetler Birliği'nin Bratşk kentinde dün start alan Camel Trophy'de Türk ekibi 16 ülke içinde 3. sı- raya yükseldi. • CSARAY'A BREZtLYAU — Yabancı futbolcu arayışı için- deki Galatasaray, Brezilyah Pauhnho Gaucho ile görüşüyor. • ALTILI — Dün koşulan At Yanslan'nda Altılı Gan- yan: 5-4-8-3-8-12 biçiminde sona erdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle