25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET/4 TELEVİZYON-RADYO 8 HAZİRAN 1990 06.59 Açüış 07.00 Gün ftaşlıyor 09.00 Haberler 09.10 Hanımlar tçin 09.40 Susam Sokağı -49- Programın hedefteri, sevgi, hapşınrken mendil kullanma. farklı kentlerin farklı ürünlenni bitme, kalıp ışarttler, "O" ve "O" harfi, 9 ayıst, l'den 10'a sayma, insan yapısı, çevre, dıkdörtgen, ılişki terimlehdir. 10.15 Arkası Yann: Yalnız Sen Maks, Luız'tn yardımıyla Antonyo'ya bır oyun hazırlar. Anıonyo, aüesinin Rakel'e karşı daha olumlu davranması için aile doktoru Oskar'dan yardım rica eder. Bu anda Rodrigo'yla Maura, Rakel ile Antonyo'mm arasını açmak için bir plan hayrlarlar. _ _ ^ 10.40 OkılJ Televizyonu Programın son bölümü ekruna gelıyor. 15.00 Haberier 15.15. Öğleden Sonra 1630 Çocuklar İçin Çizgi Film: Sevimli Cüceler Kutup Yıldızı: Susam Sokagı -50- 18.00 Haberier 18.15 Pünya Kupası 90 18.55 Diinya Kupası: Arjantin - Kamerun Arjanıın-Kamerun karsılasması ekrana gelıyor. 21.00 Haberier ve Hava Durumu 21.45 Sıriava Pognı 22.10 Stüdyo B: Hodri Meydan (Ayrınlıiı bılgı yandakı sUtunlardaJ 23.05 Afet tnan Özel Programı: Progmmda, Prof. Dr. Afeı lnan'ın çalışmalan, Türk Tarıh Kunımu'nun kuruluş ve gelıynesındekı kaıkıiarı ve kadın haklan konusunda yaptığı çalışmalar anlatılıyor. Programa konuşmacı olamk Prof. Dr. Nımet Ozguç katılıyor. 23.35 Gün Biterken 23.50 Gece Sineması: Pirana (Ayrmtüı bılgi yandaki sütunlarda) 10.25 Kapanış 18.10 Açüış 18.12 Dizi: Yalan Rüzgân Jill hestaneden çıkmış ve şirketlekı ışine dönmüştür. Thxey ve Brad'in düğunkn evde aıle arasında yapılmakıadır ve Jack son anda duğune gider. 19.05 Haberier 19.20 Günierie Gelen 20.00 Toplu Müzik Programlan 20.25 İslam ve İnsan Prof. Dr. Hayrani Aitmtas, Sabn Hızmellı ve Orhan Arstan'ın "tslam ve tnsan"konulu sohbetimn ardından Kuran-ı Kenm Tin Suresi"ni Ismail Cofar okuyor. 20.55 Müzik Dünyasuıdan Üntıi kemanamız Ayta Erduran'm muzik dıinyasmda bır gezınlı. Kendtnı müziğe adamıs bır sanatçuun duyuşlan, değerlendirmelen, müziğı yorumlarken kendme özgü otan nııeliklen ve bazt konularda dünyaya bakış açtst, sûylep/erle ekrtma geliyor. Ayla Erduran'm çeşılli konserlerinden görüntuler de progmmda yer alıyor. 21.25 Belgesel: Âşıklanmız Âşık edebtyatmm köklerinın anlatUdığı bu bötümde. mahatlı sanafçı Ayda Amari saz sanatçısı Turun Ozcan, Prof. Dr. Dursun Yıldınm, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Tatat Tekin ve Âfik Mahsuni Şenfyer alıyortır. 21.55 Dizi: Taler ve lurner (Aynntılı bılgı yandakı sutunlaraaj _ 2230 Haberier ve İngüizce Haberier 23.05 Diinya Eğleniyor Programm bu haftaki bolumunde Fats Domino ve arkadaşlanmn yer aldıiı caz prognmı yer altyor. Programa katılan dıger sanalçılar ise şöyk; Jerry Lee Lewis. Ray Chartes, Paul Shaffer ve Ron Wood _ _ 00.05 Kapanış 12.59 Açdış 13.00 Fransa Açık Tenis Turnuvası Tek erkekler karşılasmaları ekrana gelıyor. 20.00 Çizgi Film: Bay Pickvrick'in Seriivenleri 21.10 Dizi: 80 Günde Devriâlem 21.55 Show: Arthur C Clarke'ın Garip Güçler Dünyası tnsan Mdükten sonra yakınlanyia ya da herhangi biriyle ıletifim kurabUir mi? mi? 22.20 Türk Sineması: Bir Kadın Bir Hayat (Aynntılı bılgı yandaki sütunlarda) 23.50 Kapanış 19.02 Açüış 19.04 Haberier 19.15 Susam Sokağı 19.45 Gençlik Korolan 20.05 Dizi: Uğurlugiller 20.35 Hanımlar tçin 21.05 Belgesel: Sanatınuzla Anadolu 21.35 Belkıs Akkale Sizlerle 2230 Haberier 23.00 Müzikallerden: Hisseli Harikalar Kumpanyası 23.50 Belgesel: Selçuklulardan Günümüze Türk Vakıflan 00.25 Müzik Dünyasından 00.55 Kapanış 13.00 Açınş ve Müzik 15.00 Dizi: Ateş Çemberi 16.00 Dizi: Cimri 17.00 NBA Basketbol Karşılaşmalan 18.45 Çizgi Film: Örümcek Adam 19.15 Müzik 21.05 Haftanın Dizisi: Kirii Oyun 23.05 Müzik 01.00 Kapanış TV 3 TÜRK SİNEMASI: BİR KADIN BİR HAYAT 22.20 Şoray-Ünalçiftînîn son filıııiBir Kadın Bir Ha.vat / Yönetmen- Senaryo: Feyzi Tuna / Görüntü yönetmeni: Çetin Tunca / Yapımcı: Kadri Yurdatap / Oyuncular: Türkân Şoray Çihan Ünal, Engin İnal, Güler Ökten, Zafer Önen, AJev Altm, Gül Vergon, Fatoş Sezer, Kâmran Yüce, Barış Altay, Mine Çayıroğlu, Menekşe Çayıroğlu / 1985 Mine Film yapımı. Kiltnr Serröi — Feyzi Tuna'- nın yönetmen ve senaryocu olarak imzasını ta»ıyan ve Türkân Şoray - Cihaa Üaal çiftinin sınemadaki son 'anı' flltni oları "Bir Kadın Bir Hayal", üç yıl sonra yeıüden ekranda. TopJumumuzda çalışan çağdaş kadının iç dünyasına eği- lerek sorunlannı ele almaya çalı- şan 'Bir Kadın Bir Hayat', orta yaşa dayanmış, evli, çocuklu, ama mutsuz bir karı - kocanın ve aralanna giren üçiıncü bir kişinin ilişkilenni anlatıyor. Özgün öykusunü önce Pınar Kür ile Feyzi Tuna'run, konuşma- larıru Bıiienl Oran'ın yazdığı film, sonradan senaryoda yapılan deği- şiklikler yüzunden yazarla yonet- men arasında anlaşmazhk konu- su olmuş, taraflar basın organla- rında birbirlerini suçlayan yazıiar yayımlamışlardı. Çekimden son- ra da Şoray-Ünal çiftiyle yapım- cı Kadri Yurdatap arasında para- sal anlaşmazlık çıkmış ve karşılık- lı suçlamalar güçlükle yatıştınla- bilmişti. Filmin tecimsel yönden büyük bir başansızlığa uğraması, sinemada Şoray - Ünal birlikteli- ğinin son bulmasına, Türkân Şo- ray'ın da film setlerinden iki yıl uzaklaşmasına neden olmuştu. Bir süre sonra da Şoray - Ünal çif- ti, çocuklarına karşın resmen bo- şanmışlardı. 'Bir Kadın Bir Hayat', konusu, çağdaş sinema dili, basanlı görün- tü duzenlemeleriyle ilgi çeken, özenle hazırlanmış, ama bir yana itilmiş talihsiz bir yapım. Toplu- mumuzda kadın haklanru çığnet- memek, erkeğinkiyle eşdeğere yükseltmek bildirisini duyurmak istiyor, ama buna ulaşamıyor. Daha çok Batılı kadını çağrıştı- ran, bizim kadınımıza uzaktan bakan bir izlenim bırakıyor. Nuran (Türkân Şoray), tekstil işi yapan, yelerli gelire sahip Or- han'la (Engin tnal) on beş yıllık evlidir. Can (Banş Atalay) adlı bir oğulları vardır. Orhan işinde ba- şarı kazanıp, yükseldikçe karısı- na olan ilgisi azaJır, evinden uzak- laşmaya başlar. Bu dışlanmanın ezikliği içinde Nuran, biraz da ilerleyen yaşanın etkisiyle bir bu- nalırrun eşiğine gelir. Ancak yu- vasıru dagıtmamak, çocuğunu ök- TftLİHStZ YAPIM — Evli ve rantsuz bir kan-kocanm (Türkân Şoray-Engin 1nal) ve bir üçüncü kişiyle geiişecek ilişkiler zincirinde kadını ön plana alan film çağdaş sinema dili açısından başanlı. Ancak özenle hazırlanmış yapım bir kenara itilmekten kurtulamamışO. süz bırakmamak için bu duruma özveriyle katlanırken bir arkada- şınm uyarıstyla kocasının kendi- sini Figen adlı bir kadınla aldat- tığıru öğrenir. Derinden yaralanan ve onuru kırılan Nuran, yaktnlarmın ve çevresinin bağışlaması yolundaki uyarılarına ve baskılarına aldır- mayarak kocasından boşanır. Sonra da eski işinde çalışmaya başlar. Işyerinin genel müdürti- nUn verdıği bir partide Nuran, Metin (Cihan Ünal) adlı bir rek- lam ajansı elamanıyla tanışır. Ka- rısı Lale (Fatoş Seier) ile huzur- suz bir yaşam süren Metin'le Nu- ran arasında kurulan arkadaşlık aşka dönüşür. Yasak aşk gerek Nuran'ın oğlu Can, gerek Metin'- in karısı Lale'nin büyıik tepkile- rine neden olur. Çocuk evden ka- çarken Lale de canına kıymak ister. TV 2 DİZİ: TALER VE TURNER 21.55 ABD'nin 'izlenen' dizisiTaler ve T u n e r (T and T) / Yönetmen: Allen Goldstein / Oyuncular: Alex Amini, Mr. T., David Nerman / Bölüm adı: Çin Mahallesinde Şantaj / Süresi: 13 bölüm, 35'er dakika. Kültiır Senisi — Bir kadm avu- katla, birlikte çalıştığı bir özel de- dektifin serüvenlerini anlatan po- lisiye dizi "Taler ve Turner" ya da kısaltılmış adıyla "T and T" ekrana geliyor. Adını bu ikilinin soyadlarından alan "Taler ve Turner"ın yönetmenliğini Allen Goldstein yaptı. Kadın avukatı Alex Amini, iş ortağı dedektifı David Nerman oynuyor. Dizinin başrolünde aynca saçlannın orta bölümünü çepeçevre kazıtarak acayip saç tıraşıyla ün yapan iri yan zenci aktör Mr. T. de var. Mr. T.'yi, Sylvesler Stallone'nin 1982'de yönetmenliğini yapıp oy- nadığı "Rocky III" filminde Clubber Lang olarak izlemiştik. Amenkan tdevizyonlannda yü- lardır ılgıyle izlenen "Taler ve Turner"ın önce 13 bölümlük se- rüvenleri ekrana gelecek. Dizi biz- de de ilgi görürse yeni bölümleri yayımlanacak. Dizinin her bölü- münde ayrı bir öykü anlatılıyor. "T ve T"nin "Çin Mahallesinde Şantaj" adını taşıyan bu geceki bölümde Taylor ve Turner, saldı- nya uğrayan Bay Ling ve oğluna yardım için harekete geçecekler. Turner, işlemediği bir suçtan yargılanmaktadır. Duruşma aley- hinde gelişen Turner, tam hükürn giymek üzereyken genç kadın avukat Amy Taylor, yaptığı sa- vunmayla onu hapisten kurtanr. Bundan sonra Turner, kadın avu- katın yanında çalışmaya başlar. Böylece TurneT özel bir dedektif olur. Turner ve Taylor birlikte git- tikleri işlerde olaylann birçok ka- ranhk noktasının aydınlanmasına çalışırlar. Bu başanlı çift bir gün Çin Ma- hallesi'nde yaşanan bir şantaj ola- yının soruşturmasım üstlenirleT. Bu mahallede bir marketi olan Bay Ling ve oğlu birtakım kişile- rin saldırısına uğramıştır. Bunun üzerine Ling'in oğlu Kin, Taylor ve Turner'dan yardım ister. De- dektif ikilisi oiayın giz perdesini aralamak için coşkulu bir sertrve- nin içine atıürlar. TV1 GECE SİNEMASI: PİRANHA 23.50 Korkutucu ve kaııb sahneler/ Yönetmen: Joe Dante / Oyuncular: Bradford Dillman, Heather Menzies, Kevin MacCarthy, Bruce Gordon, Barbara Steele, Keenan Wynn, Dick Miller / 1978 yapımı / 90 dakika. Kültür Servisi — Çılgm bir doktorun sakladığı, "iasan yiyen" piranha balıkları yanlışlık sonucu bir nehre boşalınca, ölümler ve kıyımlar başlar... Steveo Spielberg'in "Jaws"ın- dan sonra balıklar üzerine bir di- ğer korku fılmi Ancak bu kez bir "açıkhava" fantastiğinden çok, "kan" öğesinin bol bol kullanıl- dığı bir "dehşel filrni" havası ege- men. Bu türun alçakgönüllü uy- gulayıcılanndan Joe Danle'yi une kavuşturan film, ülkemizde de oynamış ve ilgi görmuş, daha sonra da bir "devam filmi" çekil- mişti. Fiîm, oldukça korkutucu ve kanlı sahneler içeriyor. Bu açı- dan, küçuklerce izlenmesi sakın- calı olabilir. öte yandan yönet- men Dante, kimi oyunculan kul- lanarak fantastik sinemaya san- ki saygı dunışunda bulunuyor. 1960'ların siyah-beyaz korku filrrderinin unutulmaz oyuncusu Barbara Steele, 19S7'de çevrilen korku fılmi klasiği "The Invasi- oa of Body Snatcbers"in oyun- cusu Kevin McCartby, bunların arasında sayılabilir. Meraklıların uykusuz kalmasına değecek bir film sonuç olarak!.. RADYOLAR R A D Y O 1 04J5 Açıhş, program. 05.00 Haberier. 05.05 Gunaydın. 06.00 Yurttan haberler ve deniz hava raporu. 06.15 Cuma sabahı. 07.00 BugOn (Kuşak 1). 09.40 Arkası yana. 10.00 Ha- berier. 10.05 BU bır aıleyiz. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. 12.05 GUnu ya«ar- ken. 1155 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Özel tanılıcı reklam programı. 13.25 Hafif muzik. 13.30 Bolgesel yayın ve rek- lamlar (2). 17.00 Haberler. 17.05 Çocuklarla baş başa. 18.00 Haberler. 18.05 Cunden güne. 19.00 Haberler. 19.30 Yurttan sesler kadınlar toplulu- ğu. 20.06 Avrupa Topluluğu'na dogru. 20.15 Turkçe sözlü hafif muzik. 2030 Solistler geçi- di. 21.00 Haberler. 21.05 Türkuler ve oyun ha- vaları. 2130 Beraber ve solo şarkılar. 22.00 Turküler geçidi. 2230 Çağdaş Türk sanat miı- ziği. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden (3). 00^5 Gunun haberlennden ozetler. 01.00 Prog- ram ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açıbş, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07J0 Ha- berler. 07.40 Turküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 0830 Beraber ve solo jarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tarihlen sayfalar. 09.15 Türkuler. 0930 Raymond Lefevre Orkeslrası. 10.00 Turküler geçidi. 10J0 DüşOnen insan. 10.40 Turkçe sozlü hafif muzik. 11.00 Haber- ler. 11.05 Turküler. 11.20 Solistler geçidi. 11.40 Hafif müzik. 12.00 Beraber ve solo türkuler. 1230 Dunden bugüne ses ve saz dünyarmz. 13.00 Haberler. 13.15 Halk çalgılanndan ezgiler. 13J0 Nasıl okuyalıra neleri okuyalım. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 14AS Türkuler. 15.00 Ha- berler. 15.05 Gönü! bağı. 15.20 Hafif müzik. 1530 Arkası yann. 15.50 Halk çalgılanndan ez- giler. 16.05 Hafif muzik. 1630 Beraber ve solo turküler. 17.00 Haberler. 17.05 Solistler geçidi (TSM). 1730 Edebiyatımızdan seçmeler. Î7.50 Sazlarla Turk halk muzigi. 18.00 Turkçe sözlü hafif müzik. 1ÎL20 Bilım ve teknolojı dünyasm- dan. 18.40Türküler geçidi. 19.00Haberler. 1930 Hafif müzik. 20.00 Beraber ve solo turküler. 2030 Yabancı dıl dersi. 21.15 Hafıf müzik. 2130Yuman sesler kadınlar topluluğu. 22.00 Er- kekler topluluğu. 2230 Bir roman / bir hikâye. 22.45 Turküler. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. 23.40 Halk çalgılanndan ezgi- ler. 23.55 Rejisor gözüyle operalar. 00.55 Gunun haberlennden özetler. 00.5« Program ve kapa- nış. R A D Y O 3 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Gune baslarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 öğleyedoğru. 1İ00 Ha- berler. 12.15 öğle ve müzik. 13.00 Günün kon- seri. 1440 Haberler. 14.15 Müzik magazin. 15.00 Konserlerden. 1630 TRT lstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18.00 Studyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Müzikte etkileşim. 20.00 Pop caz. 21.00 Dinle- yicının köşesi. 22.00 Haberler. 22.15 Muzik pa- letj. 23M Çağının öncülen. 24.00 Gece ve muzik. 00.55 Gunun haberlerinden özetler. 00^8 Prog- ram ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Turküler ve oyun havalan. 0730 So- listler geçidi. 08.00 Turküler. 08.15 Şarkılar. 0830 Türkuierden bir demel. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 09.30 Turküler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdiklen 11.00 Haberler. 11.05 Şarkılar. 11.20 Turküler 1135 Tasavvuf musikisi ve saz eserleri. 12JK) Ha- berler. 12.05 Müzik bahçesi.13.00 Solistler ge- çidi. 1330 Yurdun dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 1430 Türkuler. 14.45 Saz eserleri. 15.00 Sizin için seç- liklerimız. 16.00 Haberler. 16.05 Âşıklar ve ma- halli sanatçılarımız. 1630 Devlet korolan. 17.00 Haberler. 17.05 TOrkuler ve oyun havalan. 1730 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 1830 Türk sanat mü- ziği dınleyıci isteklen. 18.58 Program ve kapa- nış. POLİS İSTANBUL 07 5S A ç e Program. 08.00 Gflne Baslarken. 08.45 Saba- hın Konukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Her Cuma Sizlerle. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 lşte Saz lşte Söz. Solist: Izzet Altmmeşe. 11.30 Bir Solıst. 12.00 tstekler. 13.00 Turkçe Sözlu Ha- fif Müzik, Sohst: Berkant. 13.15 Oğleden Son- ra. 14.15 Bir Topluluk. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Emel Sayın. 15.10 Karayolları Trafık Kanunu. 15.15 Erkan Sürmen'den Turk- üler. 15.30 Ka\ıp Haberleri. 15.35 Turkçe Söz- İU Hafıf Muzik. 16.10 Beat Dünyasından Programı. 17.00 Müzik Dagarcığı 17.30 Gün Bi- terken. 18.15 Muzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE «5» AÇ,I,; Program. 07.00 Gune Baslarken. 07.45 Enstru- mantal Muzik. 08.00 Sabahın Konukları. 08.30 Yol Durumu. 08.35 lşte Saz lşte Söz. Solist: !z- zet Altmmeşe. 09.00 Sobstler Geçidi. 09.30 Yol Dunımu. 0935 Ayten Zenger'den Şarkılar. 09.55 Karayollan Trafık Kanunu. 10.00 Hava- tın içinden. 11.00 Bir Sanatçı ile Beraber. So- list: Emel Saym. 11.25 Rüstem Avcı'dan Türküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 11.50 Sizin Sectikleriniz. 12.55 Turkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Turgay Merih. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Türkuler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Afcif Özüsen'den Şarkılar. 15.10 Müzik Dunyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Müzik Dagarcığı. 16.45Yüksel Alpdoğan'dan Türkuler. 17.05 Turkçe Sözlü Hafif Müzik. 17.25 Gun Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. HÎSARCIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT Dosya Numarası: 1989/14 Alacaklı: Suleyman TURASI, Uzunçarşı No: 36 - Hisar- ak/KÜTAHYA Borçlu: Gören lnşaal Ticaret Sanayi Ltd. Şirketi Göztepe Gazi Muh- tarpasa Sokak No: 9/1 - Kadıköy/İSTANBUL Alacakh Suleyman Türası'ya 2.063.74* TL ile faiz ve masraflannı ödemeye borçlu Gören tnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti'nin yukanda yazılı adresine gönderilen 163 ornek öderae emrinin bilâ tebliğ iade edildiği zabıta marifetiyle yaptınlan adres tahkikinde adresinin meç- hul olduğuna karar verilip 7201 sayıU kanunun 28. ve müteakip mad- deleri gereğince kanuni ödeme süresine 15 gıin daha ilave edilerek öde- me emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. tşbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren 25 gün içerisinde borç ve masraflanru odemeniz, takibin müstenidi kambiyo senedindeki imza size ait değilse bunu 20 gün içinde açıkça bir dilekçe ile tetkik mercii- ne bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzarun sizden sadır say ılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz takibin konusu ala- cagın yUzde onu oranında para cezasına mankûm edileceğiniz, raer- ciiden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacagı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdir- de 25 gün içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bu- lunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunursanız hapisle cezalan- dınlacağınız ihtar oluour. Basın: 46721 İLAN İZMİR 7. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1989/1105 Davaa Naci Çelik vekili Av. Tahir Sayın tarafından davalı tsmet Çelikçi aleyhine açılan tazminat davasının mahkememizde yapılan yargılama nedeniyle; Gaziantep ilı Şehitkâmil ilçesi Beyreli köyü cilt: 056/01 S: 13, kü- tük: 3'te nüfusa kayıtlı Hüseyin oğlu 1945 D.lu tsmet Çelikçi'nin açık adresi bilinemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar ve- rilmiştir. Verilen karar gereğince davabnın duruşma günü olan 8.5.1990 günü saat 9.30'da mahkememizde hazır bulunması, belirtilen gün ve saat- te mahkememizde hazır bulunmadığı takdirde, yokluğunda duruş- maya devam edıleceği ve huküm verileceğinden iş bu ilan dava di- lekçesi yerine ilan olunur. Basın: 25115 • Tofaş'ın yeni iirünii Tempra Kasım'da Türkiye'de • Unutulmayan Grup B Ralli Araçlan • VVV Passat GT 16 V • Alpine Vö'nın Turbosu • Kaptan Eddie'nin klasik Rickenbacker * 24 saat Le Mans ve diğer spor- prototip yanşlan tarihi • Bugatti Efsanesi • San Marino G.P. • Formula I'in milyarlara varan bütçesi • Korsika Turu • Hitit Rallisi • İzmir Kros-Pist, İstanbul Tırmanma • Arazi aracınızı seçerkeo nelere dikkat etmelisiniz? Haziran sayısı bayiinizde Tükenmeden alınız. SIVAS tKİNCİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN Gıda maddeleri nizamnamesine aykınlık suçundan sanık Aylı ky. nf. ky. Mehmetpaşa Mah. 2 Sokak 36 numarada ikamet eden Tahir ve Neslihandan olma, 1944 D.lu, BEKİR KOÇAK hakkında mahke- memizde yapılan duruşması sonunda: 13.12.1989 tarih ve 1989/78 esas, 1989/777 sayılı karan Ue TCK'nın 398 mad. gereğince üç ay hapis ve 20.000 TL. ağır para cezası TCK'mn 402/1. mad. gereğince üç ay süre ile meslek ve sanatının tatiline, ka- patmaya mahal olmadığına, TCK'nın 402/2 mad. diğer hükümlerin aynen uygulanmasma, 1000 TL. yargıiama giderinin sanıktan tahsi- line, verilen cezaların tecih're yer olmadığına, karar verilmiştir. İlan olunur. 17.5.1990 Basın: 25336 Temmuzda yeni kanailar • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Türizm amaçlı yayınlar yapacak Türizm Radyosu 9 temmuzda hizmete girecek. Antalya Lara Stüdyosu'ndan stereo olarak yapılacak yayınlar lngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere üç dilde gerçeJdeştirilecek. Turistlere Türkiye'yi tanıtıcı programlann yer alacağı Türizm Radyosu hergün 07.30-12.30 ve 18.00-22.30 arası yayın yapacak. öte yandan TV4 kanalının da temmuz ayı içerisinde yayına geçeceği bildirildi. Brükserde tanıtmı • BRÜKSEL (AA) — Belçika'da Flamanca yayın yapan "Stüdyo Brüksel" (BRT) adlı radyo, bir haftadar değişik saatlerde on dakika süre ile Türkiye'yi turistik yönden tanıtan programlar yapıyor. Programlarda, yakın bir tarihte Brüksel'de gösteri yapacak Mevlevi dervişlerine de yer veriliyor. Ayrıca daha önce Türkiye'ye gitmiş olan Belçikalılar da anılarını anlatıyor. Çoğunlugunu gençlerin oluşturdugu yaklaşık 800 bin kişi tarafından dinlenen "Stüdyo Brüksel"in programlan Hollanda'dan da alınabiliyor. Shogıın tekrar gösterilecek • ANKARA (UBA) — Yıllar önce TV'de gösterilen ve büyük ilgi toplayan "Shogun" dizisi TV 3'te yeniden ekrana gelecek. Yönetmenliğini Jerry London'un yaptığı dizide Richard Chamberlain, Yoko Shimade ve Toshira Mifune rol alıyorlar. İlk bölümü 16 haziranda ekrana gelecek dizide 1958 yıhnda Hollanda'dan aynlarak yola çıkan beş gemiden Erasmus adını taşıyanının bir fırtınadan kurtularak Japon kışılarına vurması üzerine gemiden sağ kalan bir denizcinin Japonlarla birlikte "zorunlu yajayısı" konu ediliyor. BUGÜN • Hodri Meydan TV1 22.10 üğur Dündar, gecen haftalarda son anda yayından çıkanlan "Hodri Meydan" bölümleriyle ekrana geliyor. Programda önceki hafta yayından çıkartılan Osman Imamoğlu ile röportaj var. 1980 öncesinde yaklaşık 10 yıl süreyle silah, sigara ve elektronik eşya kaçakçılıgı yapan ve 10 yıl cezaevinde yattıktan sonra geçen günlerde tahliye edilen Osman tmamoğlu, "kaçakçılık serüvenini" anlatacak. Çayırovalı Osman olarak bilinen tmamoğlu'nun yanı sıra bu bölümde Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Harekât ve tstihbarat Dairesi Başkanı Kâmil Taciroğlu da yer alacak. Hodri Meydan'da yine geçen haftalarda yayından çıkanlan bir bölüm ekrana geliyor. Ağırlıklı olarak Güneydoğu Bölgesi'ndeki "Bebek Ölümleri" konusunu ekrana getirecek bölümün bu haftaki Hodri Meydan basın bültenindeki tanıtımı, yurdumuzun bazı bölgelerinde şeklinde yapıldı. Ruhsal Olgunluk getiren Satürn size hayatı sevdirir İkizJer ÖzeJ Bölümü: Bir yıllık geleceği, Portresi, Olumlu-olumsuz yönleri, duygu ve seks ilişkileri... Kısmetiniz bir taşta Haziran'da para profilmiz ne dunımda? Para, Borsa ve Burcunuz... BÜRÇ Haziran Sayısı Bayiinizde SOGYAL Güvence G\GoizrAG\ ixi yerinizde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle