25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/16 HABERLER 8 HAZİRAN 1990 Atina'da AA ve THY işgali • Haber Merkezi — Atina'da Anadolu Ajansı'nm bürosunu ve Türk Hava Yolları'nı basan bir grup, Türkiye'deki açlık grevlerini desteklemek amacıyla bir süre işgal ettiler. Çanakkale Cezaevi'nde 5 yaa işleri müdürü, 2 sendikacı ve bir hükümlünün sürdürdüğü açlık grevi 24. gününe, Bartın Cezaevi'ndeki de 18. gününe girdi. Bismil Kapalı Cezaevi'ndeki 23 hükümlü ve tutuklunun 14. gününü dolduran eylemleri cezaevi yöneticilerinin istekleri kabul etmesiyle sona erdirildi. Nazilli Cezaevi'ndeki gazeteci tlker Demir ve Abdullah Saydan'ın açlık grevleri 10. gününe girdi. Aydın E TipL Cezaevi'ndeki 138 tutuklu ve hükümlüye cezaevi yönetimince bir ay süreyle yakınlanyla açık ve kapalı görüş yapamama cezası verildi. 1 Mayıs' davası açıldı • İSTANBUL (AA) — tstanbul'da, 1 Mayıs'ta meydana gelen olaylar sırasında gözaltına alınan 221 sanık hakkında, 5-23 yıl arasında değişen hapis cezalan istemiyle dava açıldı. ÎDGM savcılan, Istanbul'da meydana gelen olaylarla ilgili olarak hazırladıklan iddianamelerde, sanıklann, "izinsiz gösteri ve yürüyüş yaptıklan", 'tmniyet güçlerine karşı koydukları", "molotof kokteyli kullandıkları" ve "pankart astıklan" iddialanyla yargılanmalannı istediler. Olaylar sırasında kurşunlanarak felç olan Gülay Beceren'in de aralannda bulunduğu 6 kişinin, ayrıca yasadışı "Partizan" örgütüne üye olduklan iddiasıyla 23 yıl hapis cezasıyla cezaJandırılmaları istendi. Sakalsız sabverildi • İstanbul Haber Servisi — Yargılandığı TİP davası nedeniyle hakkında gıyabi tutuklama karan bulunan ve Türkiye'ye döndükten sonra karar vicahiye çevrilerek tutuklanan TtP eski yöneticilerinden Osman Sakalsız hakkında İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan dünkü duruşmada tahliye karan verildi. TİP eski yöneticilerinden olan Sakalsız, TBKP 1, Kongresi'nde de genel . sekreter yardımcılığına seçilmişti. Osman Sakalsız 12 Eylül'ün ardından Almanya'ya gitmiş ve uzun yıllar burada yaşamış ve 14 Mayıs 1990 günü Türkiye'ye döndüğünde tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevi'ne gönderilmişti. KlSA KISA • Rorzom Komfeyonu • Kemal Horzum ve Emlak Bankası eski Genel Müdürü hakkındaki iddialan araşttrmakla görevli Araştırma Korhisyonu Bakanı Ledin Barlas, incelemelerini bu yaz tamamlayarak, hazırlayacakları raporu TBMM Başkanlığı'na sunmaya çalışacaklannı bildirdi. • Menderes'in karan - Bazı basın organlannda zaraan zaman Aydın Menderes'in ANAP Genel Başkanlığı'na aday olacağı, Cumhurbaşkam Turgut özal'ın da bu konuda ijlekli olduğu yolundaki haberler hakkında Menderes, "Böyle bir trafik yok. llk genel seçimlere kadar en azından siyasele girmeyecegimi söyledim, bu karanm degişmeyecek" dedi. • ÇanakkaJe Betodiye Başkam - Çanakkale Zaferi törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Turgut özal'a hakaret ettiği ileri sürtllerek görevden alınan Çanakkale Be!ediye Başkanı ısmail Özay'ın ağır ceza mahkemesinde 3-6 yıl hapis istemiyle yargılanacağı öğrenildi. • Hac scferieri - llk hacı kafılesi 191 hacı adayı ve 4 din görevlisiyle THY'nin "Göksu" adlı uçağıyla Cidde'ye hareket etti. Hacı ada)iannın havayoluyla göttlrülmelerine 26 hazirana kadar devam edilecek. • Askeri uçak döfti - Konya'da F-5 tipi avcı uçağı dttştü. Havalanmasından hemen sonra motorlannda meydana gelen bir arıza yüzünden düşen uçağın pilotu üstteğmen Mehmet Nurettin Doğan kazada şehit oldu. • DYP ile kongniert- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel ay sonuna kadar partisinin 7 ildeki kongresine katılacak. tlk il kongresi 10 haziranda Samsun'da. Ilter Türkmen' Uluslararası anlaşmalarda saptanan gruplar dışında azınlık tanımıyoruz Azmlıkl ar tartısıııasıKopenhag'daki AGİK konferansına katılan Türk heyetinin başkanı Türkmen, azınlık kavramının ikili ve çok taraflı anlaşmalarda belirtilen kıstasları olduğunu ve bu kıstasların dışında azınlık olmadığını söyledi. İnsan Hakları Konferansı'ndaki azınlıklar konusunda en çok öneri getiren gruplar Doğu Avrupa ülkeleri, yeni yönetimler yeni haklar içeren önerilerde bulunuyorlar. Azınlık önerileri Türkiye'yi doğrudan ilgilendirmiyor FERRUH Y1LMAZ KOPENHAG — Kopenhag'ta- ki Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Konferansı çerçevesindeki insan hakları toplantısına katılan Türk heyetinin başkanı Büyükelçi tlter Törkmen. konferansa sunulan azınlık kavramının yeniden belir- lenmesi yolundaki önerileri değer- lendirirken Türkiye"nin uluslara- rası anlaşmalarda saptanan grup- lar dışında azınlık tanımadığını söyledi. tlter Türkmen, azınbk kavramı- nın belirli kıstasları olduğunu ve bu kıstasların ikili ve çok taraflı anlaşmalarda belirtildiğini kayde- derek bu kıstasların dışında azın- lık olmadığını söyledi. Türkmen, konferansa azınlıklar konusunda bir surü öneri sunulduğunu belir- terek şöyle devam etti: "AzınlıkJar konusunnn bundan sonra AGİK'in önemli bir konu- su oldugu anlaşılmıştır. Azınlık- lann haklannın korunması konu- snnda çeşitli mekanizmalar, çeşitti yöntemler ileri sürülüyor. Bunla- nn bepsini dikkatle inceledikten sonra tuturaumuzu tespit edece- Türk heyeti başkanı Paris Bü- yükelçisi tlter Türkmen, AGtK'e katılan Ulkeler arasında azırdıklar konusunda ortak bir anlaşma ol- madığını belirterek bu durumda tek hukuki tanımlamanın anlaş- malarla belirlenen tammlama ol- duğunu söyledi. Kopenhag'taki İnsan Hakları Konferansı'nda azınlıklar konu- sunda en çok öneri getiren grup- lann Doğu Avrupa ülkeleri oldu- ğu göze çarpjyor. Doğu Avrupa- daki yeni yönetimler, demokratik- leşme cabalanmn ciddiyetini gös- termek amacıyla insan hakları ve azınlıklar konusunda yeni haklar içeren önerilerde bulunuyorlar. Avusturya, Çekoslovakya, Italya, Macaristan ve Yugoslavya'nın or- tak önerisinde, azınlıklann eğitim, kültür, dil ve geleneklerini koru- malan için bütün imkânlann sağ- lanması, azmlıklara siyasal düzey- de örgütlenme ve temsil hakkı ve- rilmesi öngörülüyor. Beş ülkenin ortak metninde aynca belli yöre- lerde yoğunlaşrmş azmlıklara özerk yönetim kurma hakkı tanın- ması, bir ülkedeki ulusal aanlığjn, komşu ülkedeki aym ulusal veya kültürel kökten gelen azınlıklarla serbestçe ilişki kurup geliştirmesi gibi öneriler de yer alıyor. Ortak metinde bu hakların geçerli ola- bilmesi için AGtK bünyesinde ba- zı mekanizmalar oluşturulması, azınlıkJarın koşullarırun uluslara- rası gözlemciler tarafından ince- lenebilmesi öneriliyor. Türkiye, azınlıklardan sadece uluslararası anlaşmalarda sapta- nan gruplan anladığı için bu öne-' riler doğrudan Türkiye'yi ilgilen- TURSEMİN REHBERÜSlN&E LONDRA, ÖKFOÜD, CAMBRIDGE BOURKEMOUTH.&IUGHTON, HASTIKGSEXETEDîCH£ğm DE SEÇKİN ÖİLOKU1.LAIUK0AYAZ-K1İ YADA BüTUN YIUN6IUZCE Ö6R.ENIU 12TAKSİTTE OD KOLAYUGl DEVAM EDİVOR/ E , KUESLAR •TİCARI İN&İÜZCE • TUWZM İNGIÜZCESI •BANKACILIK INÛİLIZCESİ •5INAV KURSLARI: Cambrıdge •Fırst Certrficate, Proficıtrtcy, •TOEFT_3 ARELS(S"oz\u) tursem İNGİÜZÜSANOKULLARI DANIŞMA MERKEZİ Cumhurıyet Cad 173/4-B Elmadağ 80230 İstanbul Hılton Oleli Karşısı Tel 148 39 77-148 7943-148 2849 Fax 13297 29. Tlx 27498 tusmtr OZEL BORA SURUCU KURSU LÜTFEN, bana uzak- pahalı demeyin. DERSANEMİZİ ve pistlerimizi görün. KARARINIZI ona göre verin. Oskfidar 343 67 82 Knyataiı: 361 81 63 Tarabya: 162-08 18 /tL Pİ A.Ş. Tel: (1) 164 56 78 Nüfus cOzdanımı, ehliyetimi ve sigorta kartımı kaybettiffi. Hukümsüzdür. ERHAN KOCABIYIK HEP YÂJMNDA Salih Bozok-Cemal &Bozok 4000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağt Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödemeii göoderilnez. SATILIK KARAVAN TİPİ ÇADIR Tel: 520 88 87 dirmiyor. Buna karşılık Romaıı- ya'nın önerisinde yer alan azınlık kavramının yeniden tanımlanması konusu, oldukça geniş tutulan bu hakları Türkiye için yeniden gün- deme getirebilir. Batı'lı ülkeler azınlık sorunlarım büyük ölçüde halletmiş durumdalar. Azınlık so- runlannın AGtK gündemine gel- mesi daha çok Doğu Avrupa'da- ki etnik sorunlardan kaynaklam- yor. Doğu ve Batı'nın ortak dil kullanmak amacıyla yeni bir azın- lık kavramının tartışmasına girme ihtimali Türkiye'yi yakından ilgi- lendiriyor. Konferansa katılan ba- zı ülkelerin Türkiye'deki Kürtlerin de azınlık kavramına dahil edil- mesi yönünde önerilerde bulun- maları bekleniyor. Bu durumda konsensüse dayalı bir yapıya sa- hip AGtK içerisinde Türkiye yeni bir azınlık tarumı yapılmasıru en- gelleyebilir. Buna karşılık böyle bir konuda çoğunluğun oluşraası Türkiye'nin ihtilaf unsuru olarak yalnız kalmasına da yol açabilir. Dereyi görmeden Türk heyeti başkam llter Türk- men bu yorumlar karşısında ihti- maller üzerinde konuşmak isteme- diğini belirterek "Dereyi görme- den pacayı sıvamak gereksiz" di- ye konuştu. Türkmen, azınlıklar konusunda her ülkenin değişik bir görüşe sahip olduğunu, bu konu- da görüş birliği oluştunnanın sa- ruldıgı kadar kolay olmadığıru sa- vundu. tlk iki günlük dışişleri bakan- ları toplantısından sonra heyetle- rin katüımıyla devam eden konfe- ransın asıl konusu olan insan hak- larım tartışmaya başladı. Azınlık konularındaki önerilerin yam sı- ra, insan hakları ihlallerini ince- leyecek bir komite kurulması, ölüm cezalannın bütün AGİK ül- kelerinde kaldırılması, serbest se- çimler ve çok partili sistemler ko- nusunda bir anlaşma yapılması gi- bi öneriler de bulunuyor. Konfe- ransa katılan heyetlcr önümüzdeki hafta bu konularda görüş alışve- rişinde bulunacaklar ve ayın 18'inden sonra da somut önerile- ri görüşmeye başlayacaklar. Kon- feransın son iki günü olan 28 ve 29 haziranda bitiş konuşmalannı yapacak heyetler, konferans süre- since tartışılan önerileri içeren bir sonuç bildırgesi imzalayacaklar. DEVLET BAKAM KAMRAN İNAN^DAN ARAP ÜLKELERtNE YANIT: Suyu baskı aracı olarak kullanmayız Devlet Bakanı Kâmran Inan su sorunu konusunda 'Türkiye şimdiye kadar sakin ve temkinli politikasıyla oyunlann hiçbirisine gelmedi. Başkalannın, komşularıyla ilişkilerini bozma gayretlerine rağmen iyiniyet ve komşuluk ilişkilerini sürdürdü. Bundan sonra da sürdürecek' dedi. ANKARA (Cumburiyet Büro- su) — Devlet Bakanı Kâmran Inan, "bazı çevrelerin su mesele- sinde kordnklan tuzaklara düs- memek laznn" dedi. Inan, Türki- ye ile Irak ve Surıye arasında "sn- lar sorunuyla" ilgili olarak "Su mesdesinin aldnda başka mesele yaratarak Türkiye'nin komşulany- la ilişkilerini bozmak istejen çev- reler var" diye konuştu. Inan, su sorunuyla ilgili olarak Arap ülke- lerine "Türkiye suyu siyasi baskı araa olarak düsünmez" görüşü- nü yineledi. Güneydoğu Anadolu'nun kal- kınma sorunlarıyla ilgili Devlet Bakanı Inan, Fırat ve Dicle nehir- lerinin suları başta olmak üzere bölgedeki diğer su kaynaklarıyla ilgili olarak görüşlerini Cumhuri- yet'e açıkladı. Inan, suların kom- şulanmız açısmdan bir "silah ola- rak algılanmaması" gerektiğini ifade etti. lnan'a yöneltilen soru- lar ve yanıtlan şöyle: "— 'Su sorununun' bngiu ulaş- bğı noktayı nasıl degerlendiri- yorsunuz? İNAN — Bizim bazı çevrelerin su meselesinde kurdukları tuzak- lara düşmemek lazım. Gerçek an- lamda bir su meselesi yoktur. Ama su meselesi altında mesele yaratmak isteyen ve Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerini bozmak isteyen çevreler vardır. Bunda çok dikkatli olmak lazun. Atatürk Ba- rajı'nda su tuttuğumuz dönemde çıkan haberler ve yazılann genel- likle mahreci yabancıdır. Genellik- le güdülen amaç bunu büyük bir mesele haline getirip sıkmtılar ya- ratmaktır. Daha önce de söyledik. Aldıgımız tedbirlerle komşuları- rruz en ufak bir zarar görmeyecek- tir. Su tutmarun üzerinden 6 ay geçmesine rağmen bazı çevreler meseleyi canlı tutmak istemekte- dir. O çevreler yanlış haberler çı- karmaktadırlar. Bunun gerçek an- lamı da sudan babanedir. Bu ko- nuların ele almmasında dikkatli olmak gerekir. Bazı çevreler bir balon ortaya atıp toplumlan onun arkasından koşturmaya çalışırlar. Bu balonlann maksadına çok dik- kat etmek lazımdır. Türkiye şim- diye kadar sakin ve temkinli po- litikasıyla bunlann hiçbirine gel- medi. Başkalannın komşulanyla ilişkilerini bozma gayretlerine rağ- men iyiniyet ve komşuluk ilişkile- rini sürdürdü. Bunu yapmaya de- vam edecektir. — 'Bizim açımızdan su konu- su sonın degü" diyorsunnz. Ancak Irak konuyla ilgili sorunlann var- lıgına deginiyor. Diğer Arap ülke- leri de Tiirkiye'nin karştsında bo- Maarifin maıiılan 10 Haziran'da okulda. Talaş böreği 10 Haziran'da okulda Sabah 11'den itibaren okulda talaş böreği var. Hocalar- Mezunlar maçıvar. 64-65 mezunlarınınGüraüşYılTörenl \ar. reggaeci Ouis Garcla var. Maarifliler Trio var, Bulutsuzluk özlemi \ ar, dans var. eğlence var, marlılar var. martılarvar.Davetiyeler Maarifliler Evi'ndevegiriştesatılıyor. Emekli hocalar hepimizin davetlisi. (Kemal Abi, sen degel!) Nasıl bir tekne bu Monocat? YACHT ANSİKLOPEDtSl 2. Fasikül kuponu ve aynntıü bilgi derginizde Erbil Sertel'in çizgisinden Haziran sayısı bayiinizde Tükenmeden alımz. Hi "i BOĞAZVE 1 GÜNLÜK TURLAR ^ ^ H YEMEKLİ ^ ^ H B GRUP ^ B ^ ^ B I GEZİLERİ ^^mmJZA Tel: 1499387 -jgmme^a^* 1457793 HENDEK SULH CEZA MAHKEMESİ Esas No Karar No C.Sav. No Hâkim Kâtip Davacı Sanık Suç Suç tarihi Karar tarihi Hukümlü leri Tüzüğü' ca neticeten KARAR ÖZETİ : 1989/223 : 1990/109 1989/342 Duran Ateş 23125 Huriye Baykal 848 K.H. HAZIM UĞUR, Mustafa ve Şükriye'den olma 1934 doğ. Adapazarı Şehit Kubilay Mah. nüfu- suna kayıtlı olup Hendek Akova Un Fabrikası sa- hibi. Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet. 13.10.1988 10.4.1990 Mustafa oğlu 1934 doğ. Hazım Uğur'un, Gıda Madde- ne muhalefet ettiğinden TCK'nın 398. maddesi uyann- 32.000 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına. TCK'run 402/1. maddesi uyarınca cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatın, ticaretin takdiren 3 ay müddetle tatiline, işyerinin 7 gün müddetle kapatılmasına karar verilmiştir. 10.4.1990 Basın: 25403 na taraf oluyorlar. Bunun nedeni IK olabilir? tNAN — Sebebi bazı çevrelerin bu meseleyi kışkırtmak istemele- ridir. Geçenlerde lngiliz televizyo- nu geldi. Birçok suallerle GAP ile ilgili meseleyi bu noktaya getir- mek istediler. En son sualleri şuy- du: 'Bu memlekellerin elinde bir petrol silahı var ve kullandılar. Si- zin elinizde su silahı var. Nasıl knUanacaksınız?' Cevabım şu ol- du: 'Petrolü kestiğiniz zaman bir motonı durdurursunuz ama, su hayan durdunır. Hayab durdura- mazsınız.' Bunu dünyada düşün- medik, düşünmeyiz. Türkiye su- yu siyasi baskı aracı olarak kul- lanmayı düşünmedi, hiçbir zaman da düsünmez. Aslında bütün bun- lann arkasındaki hadise Türkiye 1 nin büyümesi ve Ortadoğu'nun ekonomik bir gücü olmasmın bazı çevrelerde uyandırdığı rahatsızlık ve tedirginliktir. Batı basınını son aylarda takip ederseniz bunu çok açık görürsünüz. Ankara'da tedirginlik AGÎK'in Insani Boyut Toplantısı'nın açılış bölümü sona ererken, Ankara'nm a2aniıklar konusunda gündeme getirilen önerilerden duyduğu tedirginlik devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, azınlık tanımının 'konsensüs' esasma bağlanamayacağını ve ulusal güvenlikle terörün söz konusu olduğu alanlarda kurumsal yaptırımlann işlemeyeceğini savunuyorlar. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) — Danirnarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan Avrupa Güvenlik ve tşbirliği Konferansı (AGİK) tnsani Boyut Toplantısı 1 nın açılış bölümü sona ererken, Ankara'nın azmuklar konusunda gündeme getirilen önerilerden duyduğu tedirginlik devam edi- yor. Toplantımn çalışma panelleri (workshop) biçiminde devam edecek oturumlarında Güneydo- ğu ve insan hakları konularında özellikle hükümetlerüstü kuru- luşların eleştirilerine hedef olma- yı bekleyen Ankara, Dışişleri Ba- kanlığı heyetinin bu toplantılar- da yapacağı "dosyalı savunma- dan medet umuyor. tnsani Boyut Toplantısı'nda, Italya ve lsveç gibi Batı ülkeleriy- le hızlı siyasi değişimler yaşayan Doğu Avrupa ülkelerinin azmlık- lar konusunda yeni düzenleme önerileri getirmesi, Türkiye'yi de zor durumda bıraktı. Söz konu- su ülkelerin daha çok Sovyetler' Birliği ve Doğu Avrupa'daki et- nik sorunları gözönüne alarak hazırladıklan önerilerin, özellikle azınlık tanımının yeniden gözden geçirilmesi ve azınlık sorunları konusunda AGtK bünyesinde yaptırım gücüne sahip mekaniz- malar oluşturulmasını öngören bölümleTİ Ankara'da tepki yarattı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Bakan Ali Bozer'in Kopenhag- da yaptığı konuşmada Türkiye 1 nin azınlık kavramından ne an- ladığını açık bir biçimde ortaya koyduğunu belirterek söz konu- su öneriler hakkında şu değerlen- dirmeyi yaptılar: "Azmbklar ikili ya da uinsla- rarası anlaşmalaıia bu statiinün lanındı£ı gruplardır. Yoksa AGtKln 35 Ulkesi konseasus sag- ladı diye herhangi bir toplnlugu azınlık ilan edemezsiniz. Bu ue- denle konsensüs yaklaşımını ka- bul etmek olanaksızdır. AGtK 1 in azınlık konusonda yapünm mekanizması oiuştarınasına ge- Unce, biz AGİK'in 35 ülkeyi ilgi- lendiren sonınlarda bir üst plat- fonn olarak aigılanmasına karşı degiliz. Ancak etnik sorunlar, Sovyetler Birliği gibi ülkekrdeki gelişmeierde açık Mcimde gorül- dügii gibi, bazen alusal güvenli- ği tehdit eden boyııtlara ve terör oiayianna yöndebflir. Ba durum- da yapünm mekanizmasuun ters yöade islev görmesinin önüne ge- çilemeyebüir. Bu nedenle yapb- nmdan çok, AGİK'in azıahklar kapsamında damşma ve öaeri ni- tetiginde göriişlerin koauşukJugu bir yer olması gerekir." Paris Büyükelçisi Öler Türk- men'in başkanlığındaki Türk he- yetinin, Ankara'da hazırlanan Güneydoğu dosyalarmı elestirile- re yanıt ve soruna açıklık getir- mek amacıyla kullanacağı öğre- nildi. Bu dosyalarda Güneydo- ğu'daki terör oiayianna dikkat çekilerek sorunun Türkiye'nin ulusal güvenliği ve toprak bütün- lüğü açısından taşıdığı öneme dikkat çekiliyor. Rakam ve bel- gelerin de yer aldığı dosyalarda, insan hakları ile teröristlere prim verilmesi arasındaki aynmın öne- mi de vurgulanıyor. GALERİ • AIÖLYE PERA 146 97 38-132 64 26 *• ••»• ALMEUEI^ Nurl Abaç Nevzat Akoral Mustafa Aslıer Turgut Atalay İbrahlm Balaban Blıim Bozok Cafer Bater YAZ KARMA RESİM SERGİSİ Flkrl Cantürk Abldln Dtno Eron Eyüboğlu Lütfü Günay Birsen llter Orhan Tamer 1 Hazıran-29 Hazıran Ni»p«tty» Aytf CMİ NM Apt. 24/6 Lir»nl 16» «0 14 - 149 93 17 YUSUF TAKTAK 11 Mayıs - 4 Temmuz DERİMOO K O L T Û R MERKEZİ . B « S k * r d e $ l c r D u r a k . K a l l ı c c j m e I S T A N 8 U L S I 2 I 4 0 0 SERGİ BASKI '90 24 MayiB-23 Haziran Gravür-Serigrafi-Iitografi SOYAH SANAT GALERISI BOyükd«f« Cad. 38 Mcddiy^lSy 175 09 10-20 GORBON SANAT GALEklSl" AYDAN KUT SERAMlK SERGİSİ 24 Mayıs-24 Haziran 1990 Satdat Ctddev »6 A ERENKOV 1U V SANFA SANAT GALERİSİ Resim ve Heykel Karma Sergisl 6 Haziran - 6 Eylül Ekrem Kahfaman Adem Genç Umur TOrker Bllal Erdoğan Ibrahim ÇHIçloğlu Mustafa Düzgün Razlye Kubat Gürdol Duyar DERİSHOVV IHLAMUR Ihlamur Cad Yeşılçımen Sok No 91 Beşıktaş'IST 159 7S 55 .ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDEN BİR KESİT" 1 Haziran - 1 Ağustos Zekl Falk Izer Adnan Çoker Burtıan Doğançay Erol Akyavaf özdemir Altan ömer Uluç Mehmet GOIeryüz Ne; e Erdok Güngör Taner Mustafa Ata Balkan Nad IsllmyeH Kemal Ontoy 1905-196* 1923 1929 1931 1931 1931 1938 1941 1941 19*5 1947 1954 Yahfi Baraz Koltksiyonu Ijtsnbul Belediyesı Cemıl Resit Rey Konser Sılonu/İST. LEFRANC &v BOURGEOIS FONDt EN I72O DÜIMY, B O Y SANATÇILARIN - RESİM MALZEMELERİ SATANLARIN DİKKATİNE TÜRKtYE MOMESSİÜ (ŞIKLBÖ.U Barbaros BN. No. 177-1 ESEHTEPE Tel: 167 45 51 -172 40 94 Tekstilbank Sanal B i r i e ş i k S e r g i Galerisi ALİ DEMİR AVNİ ARBAŞ AYHAN TÜRKER AYSU KOÇAK BURHAN YILDIRIM CAVİT ATMACA CİHAT BURAK FAHRİ SUMER FİKRET KOLVERDİ 23 Mayıs - 11 Haziran GÜROAL DUYAR SELİM TURAN KASIM KOÇAK MARİA KILIÇLIOĞLU METİN G0NÜL MUHSİN KUT NASİP İYEM SALİH ACAR SALİH ZEKİ TARIK CARIM TEKİN ARTEMEL UNSAL TOKER VURAL SÜBİLER YAŞAP. YENİCEÜ YÜKSEL TAMTEKİN ZEYNEP SARIOĞLU • Hu>m G«r*de Cad 126T»»vımye 141 27 11 N E Ş E T G Ü N A L 1958den 1988e 18 Mayıs-17 Haziran MSÜ R«*im ve Heykel 161 42 98-99 YAZA BAKIMLI VE DİNÇ GİRİN )EMIK DANS VE CİMNASTİK SALONLARI • Aercı - CimnosHk • Kondisyon (12 Ayn Alette) • SlrocNng • HomloClmnojttği • ÇocukClmrtasHğl • Voga •Sauna - • Modetn Dans • Klasik Oanslar •ton.Dans • Step Dans • Fizikfedovi • Parafln ve Bektıidl Zoyalamo •Sauna I Masaj:Tek üvret odevin.ayhk masaf kantpanyastna katiltn\ fepeclk Yokj CevtMK Sok. No: 6 ETİLER 157 01 54 KABATAŞ ERKEK LİSESİ RESİM KURSLARI KAYITLARINABAŞLAMIŞTIR • Güzel Sanatlar Fakültelerine giriş • Güzel Sanatlar üsesine hazırlık • Yetişkinlere yağlıboya resim • 7 Yaşından itibaren çocuklara resim MOrocact Kabata* Ertvk Utasi Eğltlm VakJl 160 44 53-160 41 70 riosi sanat galerisi YIL SONU KARMA SERGİSİ DAVER DABENDE CENGİZ ALPAGUT FEYHA KISAKÜREK MARİA KILIÇLIOĞLU (Heykel) METİN GÖNÜL MUHSİN KUT MUZAFFER AKYOL NECDET KALAY RAMUŞ İPEK SARKİS GÜNSEL TUNCEL DOĞRU YÜKSEL TAMTEKİN YUSUF KATİPOĞLU Vüikonafr CMI. Pauj 8S SflH/ÎT Sezon Sonu Karma Resim Sergisi 5 Haziran - 5 Temmuz Sabrl Akça Nihat Akyunak Zahit Büyükişleyen Ergln İnan Kayihan Keskinok Hasan Kavruk Fikret Kolverdi Mustafa Plevndi Bedri Rahmi ismail Türemen Adnan Turani Hüseyin Yüce H* «i«« P«ı|ı Î0,1 ! Suto IC*BI yara) M) » 10 3381413 TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLÎGI 52 YAYINEVİ 9000 KİTAPIA $İSLİ KİTAP ŞENÜĞİNDE Rumell Cad. Marbaact Osmanbey Sok. SANAT ETKİNÜKLERİ SERGİ 90 2-10 Haziran Yer Tel Hclrm CumırtKİ Sıst 17.00-2aOO /ğ Kıntarcı Durjğı 333/1 Erenkây :380 69 1ü 356 29 23 RESİM SERAMİK BATİK VİTRAY FOTOĞRAF KARİKATÜR STİLİSTLİK Sergi Duyurulannız îçin 146 97 38-132 64 26
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle