23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IS MHURİYET/8 KENTYAŞAM 8 HAZİRAN 1990 STANBULDA BUGUN • MülMyelil«r Bırlıği jstanbul Şubesi'nin düzenlediği "Türtdye Vorgl Siateml ve Ekonomi Üzertndekl Etkileri" konulu 2 günlük sempozyum Alarko toplantı salonunda saat 10.00'da başlıyor. • btanbul Bü/ûkşehır Beledıyesi'nın düzenlediği "Çevre Bizimdir'' kampanyasının kapanış &dül töreni ile' 'Çevrenin Plastik Atıklardan Anndınlması ve Geri Kazanımı" paneli saat 15.00'te Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak. • Birkan Yetkin Okullan' nın anaokulu ve ılkokul öğrencilerinin yıl sonu gösterılen Harbıye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda saat 11 OO'de başlayacak. BlR MEKTUP Şamfıstığı kabukları • tsUnbui'un her ilçesinde, sokak ve caddelen kaplayan artık kanıksadığımız seyyar satıcılarla mücadele etmenin güçlüğünü biliyoruz. Ama son günlerde lstanbul'da ilk kez göriilen seyyar satıcüarda şamfıstığı satıcılardan alınan şamfıstığının kabukları ile kentin bir çok sokağını vapurları, otobüsleri pervasızca kirletiyor. Bclediyenin hiç olmazsa kabuklu şamfıstığı satıcılan için bir önlem alması geTekmiyor mu? NEDCET ŞENCAN AciRADEM'DEN Sokağa 'kasis' isteniyor • Acıbadem Faikbey Mescidi Sokak'ta oturanlar sokaktan geçen araçlann aşırı hızı yiizünden zaman zaman meydana gelen trafik kazalarını önlemek için asfaJtın üzerine kasis yapılmasını istiyor. Sokak sakinleri, "Birçok betediye IstanbaTda bu tiir kasisleri asfaltlara koyuyor. llgili beiedjyenin de bunn yapmasını istiyonız" diyorlar. 'Pet Şişe Şenligi' _ _ • İSTANBUL (AA) — Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca ilkokullar arasında düzenlenen, "Pet şişe toplama kampanyası" çerçevesinde bir de şenlik yapıldı. Dün Gulhane Parkı'nda yapılan şenlikte, müzikal kukla gösterileri ile Romanya'dan gelen palyaço ve komedyenler gösteri yaptılar. tstanbul'dan 180 ilkokulun katıldığı bir ay sûren "Pet şişe toplama kampanyası" çerçevesinde 1 milyon pet şişe toplandı. En fazla şişe toplayan okullara ve en iyi sloganı bulan öğrencilere ödülleri, bugün saat 15.00'te Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek törenle verilecek. Çevre ve Ktiltür Günleri • İSTANBUL (AA) — Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği "Boğaziçi... Boğaziçi... Sanyer '90 Çevre ve Kültür Günleri" çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde, bugün Idil Abla Çocuk Tiyatrosu ENKA Anfısi'nde bir oyun sunacak, Işık Tiyatrosu ise Çıkmaz Sokak adlı oyunu Rumelihisan Sahnesi'nde sergileyecek. Havadan ilaçlama • İSTANBUL (AA) — lstanbul'da sivrisinek ve karasineklerle mücadele kapsamında başlatılan havadan ilaçlama çalışmalarımn ikinci bölümü dün yapıldı. tstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daiıe Başkanı Dr. Beyzade özkahraman'ın da katıldığı çalışmaların dunkü bölümünde, Ayamama bataklığı, Altmşehir ve Firuzköy göl havzası, Halkalı çöplüğü, Kemerburgaz çöplüğü, Kâğıthane deresi, Alibeyköy deresi, Riva deresi, Ümraniye çöplüğü, Kurbağalı dere, Yakacık çöplüğü, Tuzla ve tçmeler bataklıklan ilaçlandı. Havadan ilaçlama çalışmalarının, 20 gün arayla tekrarlanacağı ve 4 gün süreceği belirtildi. Böbrek taşı kırma cihazı • İSTANBUL (AA) — Marmara Universitesi Tip Fakültesi Hastanesi'nce satın alınan, "Şok dalgalarıyla böbrek taşı kırma makinesi" Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın kaüldığı törenle hizmete girdi. Marmara Universitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nce cihazın hizmete gjrişi dolayısıyla düzenlenen törenden sonra basına açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, bakanlığın, "Organ nakli danışma merkezleri" kurma çalışmaları yürüttüğünu belirterek, "9 haziran pazar günü Ankara'da yapacağımız bir toplantıyla bu konuya son seklini vereceğiz" dedi. Şıvgın, kalp, akciğer, pankreas nakilleri ile ilgili bir de danışma kumlu oluşturulduğunu da açıkladı. Romanya başkotısolosu • İSTANBUL (AA) — Göreve yeni başlayan Romanya başkonsolosu Ioni Parthu, Istanbul Valisi Cahit Bayar'a nezaket ziyaretinde bulundu. Parthu, ziyareti sırasında, iki ülke arasındaki dostluğun gelişmesi için çalışacağını, yalnız ekonomik alanda değil, kültürel, sosyal ve siyasal alanlarda da ilişkilerin guçlendirilmesi gerektiğini söyledi. 10.5 trilyonluk içme suyu şebekesi için borufirmalan kapışıyor Istanbul için boru yarışıtstanbul Haber Servisi — tstan- bul'un su sorununu çözecek degi- şik çaplarda 1.350 kilornetre bo- ru için yerli ve yabancı firmalar "boru satma yanşı"na girdi. İS- Kt'nın düzenlediği "Uluslararası Su Sempoz>umu"nda, ürettikle- ri boru türleri ve kapasiteleri hak- kmda slaytlaı da kullanarak bil- gi veren firmalar, tSKİ yetkilile- rinin sorulan karşısında terlediler. tSKİ Genel Müdüru Ergun Gök- nel, Türkiye'deki fırmaların bü- yük çaplı borulan üretebilecek ka- pasitede olmadıklarını savunur- ken, uretebileceklerini savunan firmalar, boru ihalesinin yaban- cı bir fırmaya verilmesinin "ayıp" olacağı görüşünde birleştiler. Su sempozyumu İSKİ'nin Emirgan Beyaz Köşk'te düzenlediği "Lluslararaa Se Sempoz)-umu"nda yerli ve ya- bancı firmalar, içme ve kullanma suyu borularırun cap ve rinsleri- ne göre standardizasyonunu tar- tışmak yerine fırmalannın tanıtı- mına ağırlık verdiler. Sempozyu- mun açılışında konuşan İSKİ Ge- nel Müdüru Ergun Göknel, ken- tin 6800 kilometrelik içmesuyu borulannın sağbksız ve eski olma- sının yuzde 30 su kaybına yol aç- tığını anımsattı. Su sisteminin de- ğiştirilmesi için 350 kilometre kü- çük çaplı, tstanbul dışmdaki kay- naklann aktanlması için de bin kilometre büyük çaplı boru gerek- tiğini de belirten Göknel, bu ça- hşmanın yaklaşık 5 milyar dola- n mal olacağını açıkladı. Yerli ve yabancı katdım yüksek Goknel'in konuşmasından son- ra firmalar üretim türleri ve ka- pasiteleri hakkında bilgi verdiler. Amerika, Fransa, Batı Almanya ve Norveç'ten sempozyuma katı- Su sisteminin değiştirilmesi için 350 kilometre ktiçük çaph, dışarıdan gelecek su için de bin kilometre büyük çaplı boru gerekiyor. Bu çalışma yaklaşık 5 milyar dolara mal olacak. Yerli firmalar, boru ihalesinin yabancı bir firmaya verilmesinin 'ayıp' olacağı görüşünü savunuyor. İSKİ Genel Müdüru Ergun Göknel Yalova'dan günde 30 bin ton içme suyu getirilmesi projesinin 20 gün sonra gerçekleşeceğini bildirdi. Yalova'dan getirilecek içme suyu İstinye ve Beşiktaş arasındaki bölgeye ve 50 metre yüksekliğe ulaşacak basıncta verilecek. lan yabancı fırmaların yanında DSİ ve lller Bankası yetkililerinin de katıldığı sempozyumda, İSKİ Genel Müdüru Göknel isale hat- tının yapımında kullanılacak bo- ru türlerini belirlemeyi amaçladık- larını söyledi. Sempozyumda, Kutlutaş firma- sı yetkilileri de "Prefabrike ba- sınçlı boru üretim sistemi ve uygulaması" konusunda tebliğ sundular. Firmanın Genel Koor- dinatorü Suat Oktar, lSKt'nin Türkiye'nin genel talebinin üze- rinde bir taleple ortaya çıktığını DESİZ YOLirVLA İSTANBUL'A SVJ GETtRİLECEK Yalova suyu tanker bekliyorYALOV A (Cumhurryet)—Yalova suyunun de- niz yoluyla tstanbul'a getirilebilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları tamamJandı. ISKl'ce yaklaşık 1.5 kilometrelik boru hattı dö- şenendenizin 300 metre içerisinde tankerlerinyana- şabilmesi içingerekli platform yapıldı, suyun tstan- bul'a taşınabilmesi için ise tankerlerin Yalova'ya gelmesi bekleniyor. Termal Kaplıcalan çevresinde bulunan ve sani- yede 1250 litresudebisi bulunan GökceBarajı'ndan ahnacak olan su, Yalova Belediyesi'nce metreküpü 300 liradan saulacak. Gökce Barajı'nda yüzde 36 hisseye sahip olan Ya- ıova Belediyesi hissesinin yüzde 50'sini yapılan pro- kotol gereği iki yıl süre ile satacak. Yalova Beledi- ye Başkan Yardımcısı Kaya Dalkılıç, nüfusu yuz bi- ne yaklaşan Yalova'ya barajdaki hisseden saniye- de 500 litre su düştüğünü, ancak bu suyun 200 litre- sinin tüketildigini söyledi. Dalkılıç,' '22 milyoıı met- reküp sn kapasitesi olan barajda sular tüketilemediginden taşmalar meydana gelmistir. Satılan su Yalova'yı etkilemeytctgi gibi belediye- ye ek bir gelir geürecektir'' dedi. tSKr nin çalışma- larını tamamladığını da sözlerine ekleyen Dalkılıç, "Bizler hazınz, tankerler geüncc vanalan derhal acacagız" dedi. Az daha karaya çıkıyordu tstanbul Haber Servisi — Ortaköy'de karaya oturan yabancı bandırab gerhi, tstanbul Boğazı'nda tehlike yarattı. Romanya'dan yüklediği çimentoyu Derince limanına taşıyan "Bnsteni" adlı yük gemisi dün tstanbul Boğazı'ndan geçisi sırasında anzalandı. Dümeni kilitlenen gemi kılavuz kaptanı olmadığı için sürüklenmeye başladı. Daha sonra Ortaköy'de Tekel'e ait alkollü içkiler satış deposunun önünde karaya oturdu. Yaklaşık bir saat burada kalan gemi, Liman Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botlannın yardımıyla tekrar yüzdürüldü. Gemi kaptanı olayla ilgili olarak ifade vermek üzere Liman Baskanlığı'na götürüldü. (Foto: Vedat Yenerer) belirterek ellerindeki kapasitenin yapılacak bir tevziden sonra ye- terli olabileceğini söyledi. Tüm ihalenin bir fırmaya verilmesi ye- rine firmalar arasında paylaştın- labileceğini de öneren Oktar, iha- lenin yabancı bir firmaya verilme- sinin "ayıp" olacagını öne sürdü. Mannesman Sümerbank Boru Endüstrisi A.Ş. yetkilileri ise ye- ni projelerin Türkiye'nin üretim kapasitesinin dışında olduğunu anımsatarak, "Bununla ya kapa- siteyi zorlamak ya da Türkiye'yi devre dışı bırakraak istiyortar" di- ye konuştu. Dört yıl sonra çeşmelerde içme suyu Sempozyum sonrasında gazete- cilerin sorulannı yanıtlayan Er- gun Göknel, isale sisteminin ta- mamlanmasından üç yıl sonra ts- tanbullulann rahaüıkla banyo ya- pabileceklerini, dört yıl sonra da musluklardan içilebilecek kalite- de su akacağını açıkladı. Yalova'- dan günde 30 bin ton içme suyu getirilmesi projesinin de 20 gün sonra gerçekleşeceğini bildiren Göknel, "Bu suyu İstinye ve Be- şiktaş arasındaki bölgeye ve 50 metre jükseklige ulaşabilecek ba- sınçta vereceğiz. Bu da bize dört kat daha fazla maliyet yükleyecek ve bu maliyeti kendi kaynakian- raızdan karşılayacafız" dedi. Seçim yakında Sempozyumla amaçlanan boru seçiminin ne zaman sonuçlanacağı yolundaki bir soruya, "En kısa zaraanda seçmek ve ise başlamak zorundayız. Şuradan buradan su getirecegiz diyoriar bunu başka türlii nasıl yapabilirler" yanıtuıı veren Göknel, bu işin DSt'nin so- rumluluğunda olmasına karşın kendilerinın ustlendiğini anlattı. RÜŞVET ALDIKLARI İDDİASI Narkotik Şubeden 3 polis açığa ahndı tstanbul Haber Servisi — tstan- bul Narkotik Şube'de görevli bir komiser ile iki polisin, uyuşturu- cu kaçakçılarından rüşvet aldık- lan iddiasıyla açığa alındığı bildi- rildi. Emniyet Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, bir süredir yürütülen uyuştunıcu operasyo- nunda aranan biı kişiyi gizledik- leri ve soruşturmayı sanıkların le- hinde değiştirdikleri belirtilen ko- miser Alper Yatar, polis memur- ları Tahir Etker ve Halil Kobak'- ın gözaltına alındıklan kaydedil- di. Yapılan soruşturmada, komi- ser ve poh's memurlannın uyuştu- rucu kaçakçılarından 10 milyon lira para ile 900 dolar aldıklan be- lirlendi. Bunun üzerine, tstanbul Emniyet Müdurlüğü Hukuk lşleri ve PersonetŞubesi'nce açüan so- ruşturma gereği, mernurlar açığa alındı. Sahte polis Ote yandan Kumkapı'da bir iş- yeri sahibinden, kendisini polis olarak tanıtarak tehditle para sız- dıran bir kişi, kaçmaya çalışırken yaralı olarak yakalandı. Emniyetten yapılan açıklama- ya göre, Misak Bulut adlı kişi, Asayiş Şubesi yetkılilerine başvu- rarak, kendisini polis olarak ta- nıtan Yunus adlı bir kişinin, ha- yali suçlamalarda bulunarak pa- ra istediğini, vermediği takdirde şubede kendisine işkence yapaca- ğını söylediğini bildirdi. Korku- sundan, 19 nisan tarihinden bu yana, bu kişiye 2.5 milyon lira pa- ra, eşine ait 3 bilezik ve altın kol- ye ile konfeksiyon makinesi ver- diğini anlatan Bulut, önceki gün 200 bin lira para daha verdiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturmaya baş- layan cinayet masası ekipleri, sa- nığın dün akşam saatlerinde yine para almaya geleceğini belirleye- rek, Kumkapı'daki işyeri çevre- sinde önlem aldı. Seri numaraları alınan 500 bin lirayı Bulut'a veren görevliler, sa- at 17.30 sıralannda işyeri önün- de 34 TDU 47 plakalı otomobille gelen Yunus Taşkın'ı, parayı al- dıktan sonra otomobille uzaklaş- maya çalışırken durdurdular. Otomobilden çıkarak tabancası- nı çeken Taşkın, "dur" ihtarla- rına uymaması üzerine kalçasın- dan vurularak yakalandı. Başaran cinayeti Sincar da basından şikâyetçi İSTANBUL (AA) — Gazete- ci Sami Basaran'ı öldürdüğü, Ahmet Altınkaya'yı da agır ya- raladığı iddiasıyla Cemal Sincar hakkında idam istemiyle açılan davaya devam edildi. Dünktt duruşmayı Gazeteciler Cemiye- ti Başkanı Nezih Demirkent ile 3 yönetim kurulu uyesi de izledi. tstanbul 3. Agır Ceza Mahke- mesi'ndeki duruşmada, Ahmet Altınkaya'run Adli Tıp thtisas Kurulu'ndan gelen raporu okundu. Raporda, Altınkaya'- nın olaydan sonra dalağırun alındığı ve 25 gün çahşamaz ra- poru verildiği belinildi. Duruşmada söz alan sanık avukatı Metin Yıldızoflu, mü- vekkilinin her duruşmada gaze- tecilerin fotoğraf çekmelerinden ve ertesi gün yazdıklan haber- lerden rahatsız olduğunu öne sü- rerek, "Bu haberier dumşmanın scyrini etkiUyor. Tedbir alıuna- sını istiyoruz" diye konuştu. Mahkeme Başkanı Seyfettia Aydın da kendisınin sürekli bu haberleri izlediğini belirterek, "Siz merak etmeyia. Bizi hiçbir scy etkilemez. Dava, haber nj- teligi taşıyacak sekilde basında yer alıyor" dedi. Taksim McDonalds'ı kurşunlayan yakalandı tSTANBUL (AA) — McDo- nalds'ın Taksim şubesinde mey- dana gelen kurşunlama olayının faili yakalandı. Asayiş şubesi ekipleri, Tak- sim McDonalds'a girerek etra- fa üç el ateş eden ve bir kişinin ayağından yaralanmasına neden olduktan sonra olay yerinden kaçan Ferhat Kolaç'ı olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladılar. Kolaç, emniyette yapılan sor- gusunda, kendisinin McDo- nalds'ın bıtişığınde bulunan Ge- zi Restaurant'ın ortaklarından olduğunu söyledi. Pandarosa adlı restorandan baa kişilerin daha önce dükkân- lanna gelerek kendilerini rahat- sız ettiğini ileri süren Kolaç, "Onlan, bizi rahatsız etmeme- leri için uyarmak üzere Panda- rosa'ya gidecektim. Ancak yan- bşukla, Nöşikteki Mc DonaMs'a ginnişim, biraz da ickiliydin" dedi. Uyuşturucu îsrailli tutuklandı İST ANBUL (AA) — Atatürk Havaümanı'ndan yurtdışına çı- kış yapmak isterken 970 gram eroinle yakalanan Israil uyruk- lu Eliyahu Asias tutuklandı. Narkotik Şube Müdurlüğü, Eliyahu Asias hakkındaki sonış- tunnayı tamamlayarak sanığı tstanbul Devlet Güvenlik Mah- kemesi'negönderdi. Mahkeme, Asias'ı, uyuşturucu madde bu- lundurmak savıyla tutukladı. SİNEMA • TİYATRO • GÖSTERİ PERA 146 97 38-132 64 26 SEKAPPCJU. ;if« SİTE 147 H 47 -11 JCH145-l6.BH8.e2l.30 ÇJ»| $*FAK 1 • SIG2B0O- ! lJ»li3CHt 15-19.00-21 X KJ***»KAI«II33?S)C HJKH3J»-IK»l7J)O-l9.0O-2ia _ „ . „ . brtr VM 137 511 I2.30-I4.30-HK5-H-00-ÎI M 2. \\kf\k EN BİJYÜK MLTLl Ll K SİZİ BEKLİYOR JESSICA T\ND> • DOM AMtCHE Vöa: RON HOWASD TOM ÇOCUKIARA KARNE ARMAĞANI BU ONLARıN ILK ÇIZGI FILMI PEK YAKINDA KSMH»<1*^ Kultûr %«,* Mırktzi 3*6 01 « - IZ.00-14.15-16 30-19 00-21.15 ' Beyoilu SİNEPOP 143 70 71 • 12.0(H3.30 Ankır» Oeryı Kûtlûr Sınıt W ZZ9 96 I I - lZ.15-14 30-l6.4S-ia.00-;! 15 Ta«n D«n>a*>a gcUi.. Cmgeııelen gordv Hk w;skb gerı dondu. İClNGENELER ZAMANU r».*E».kLS7Liılc» TIME OF THEGVPSIES — — 3era{tu SİNEPOP 143 70 71 15.00-18.00-21.00 KadıtCy MODA 337 01 2611.00-13.45-16.30-19.15-21.45 g : 16 15 19 CO 21 50 BAY*N OAİSY ve ŞÖFORÜ JESSCA T»«DY HARRY SALLY'LE TANIŞINCA Yöa: ROB REINER 11 00-13 30-16 00-18 JO-21 00 biruuı RUHI SU SANAT GECESI "SABAHIN SAHİBİ VARDIR' 8 Haziran Cuma gûnü, saat 2O.3O'da Harbiye Açık Hava Tıyatrosu'rKİa. Sunucu:GencoErkal Hasad Dans Grubu (M. Akan) / Dosthr Korosu (S. Özsan) / Ezginin Gûnlûğu / Sumeyra Özel Bölümü / Da Show / Ruhi Su Avustralya ltonseri (Vîdcogösterimi) Bileüer (5.000 -10.000 -15.000 TL) ışjgKfa bekrdiaı gijdcrdaı ıtoubiür Dûn>a Sineması (149 93 61), Baknkây Kaıyı Smanaa (542 II 72), Kadköy Moda Sınamsı (337 0128), Oftaköy Kûlıûr Mataa (158 69 87) IttikM CML N«t 140 TıfclSl 18K-66 FERHANGİ ŞEYLER ^ * Ferhan Şensoy SON 3 OYUN Cuma 21.00-C.tesi 21.00-Pazar 15.30 biruuı •Afüıyım . Fck hi^lı-nm!S«tce 3.5 r,l^ım Codenmı Kimk AJIrf <fen . güh^ımu John Travohı'dan. sesunı Bncı Wilfc den aloufim.. Ş U d layık be taba buİMİrym!- DÛNYANM EN BUYUK KONUŞANA!"Look Who s Talkıng" tidto -CTAŞ MitlM-12«-14.n-1tjria^-21« W 7 A V Ş A R F İ L M S U N A R Married to the Mob BABANIN METRESİ 1990 istanbul Utusk MICHELLE PFEIFFER Osmanl»r OAZİ 147 M «S - 11 J0-1340-1SiM-17.15-1tJ0-21.4S So^tty. ATLAN1İK 356 43 70 - 11 00-1».30-1«J»-U.30-21 30 KadıkSy AS 338 00 50 - 11JJ0-13J0-U.00-UJ0-21-30 EDGAR ALLAN POE KORKU FİLMLERİMİN USTA YÖHETMENLERİ DA8IO AGBENTO GEORGEROMERO v p SUR 5OI7H l l » 1 FnMa* -MLGLMSai2lt-11a-13j»-15».17j>-1l»21j> M n -8ATM mnn-12.ı-H.»-16«-l9j»-21a bnir 4ZMIB M O«1-12 . ILGIYLE 8EKLENEN 3 OSCAR 2 ALTIN KÜREİ 1 GÜMÜŞ AYI ODULLU OEV YAPIM CHER-NICOLAS CAGE Btyojjlu OUNY» Ankan KI2ILIRMAK Kadıkoy KAOIKOY (149 93 61) Mtt) -14 15 -16:30 -1845-21 00 (125 53 93) 1215-14 30-1645-19-00-2115 •3377400) 1100-1315-1515-1730-1930-21 X F. A. S. T. A. Ş. " A f K D E L İ S İ " KIM BASINGER • SAM SHEPARD Yta: ROBERT ALTMAN toyoghı C£P (Fltaş) 149 01 « 12.00-14.15-16.30-1«.«5-21.15 2.HAFTA TW0 EVIL EYES ÖLÜMÜN GÖZLERİ Bayojlu LALE 1/149 25 24 - 12.00-14.15-1CM-19.0O-21.15 K « k U ; SÜREYYA 336 Ot 82 - 11.00-HJO-HL00-H.0O-M.4S A*** 0 . BAYAN DAISY ve ŞOFORU JESSICA TAJSDY MORGAN FREEMAN • DAN AYKROYD Ç.lat ŞAFAK 2 - 518 28 80 - 11.30-14 00-15.30-11.45-21 15 B*kırt5y Slneım74- 572 04 44- 11.00-13.30-18.00-18 30-21.30 DONALD SUTHEaLAND - MARLflN BRANDO önyargı, terör ve adaletsfzük - 2 Guney AWka gerçeğii! göten bit beyazm mücadeiesı " KURU BEYAZ BİR MEVSİM 9 AORYV\ŞTESEASON - = - VÖNETMElffejZHAN ? ALCY ! ' * * ' ' ' Beyoğlu BEYOGLU (151 32 40) 12 00-1415-16j30-19.00-2115 144 84 39 İ1İ8B-1115-IUO-1&45-21.15' Kıdıköy REKS 336 01 12 I2.0O-14.15-ia3O-ta.45-2l.15l Harry SaDy'le Tanışmca Yön: ROB REINER BILLY CRYSTAL • MEG RVAN BEYOGLU KUÇUK SAHNE 143 64 17 144 43 27 NÖBETÇİ TİYATRO Yön: Ferfran Şensoy Hüseyin Altuntaş'ın DARISI ATMOSFER DIŞINA C.tesi-Pazar 15.30 REKUM FİLMİ DAfilTIMNDA PIDfl Fiım149 50 33 ORT^kO> KVITUMfRM/1 KARARTMA m CECELERİ ^YUSUF KURÇENU TARIK A K A N RIFATHCAZ 13.OO-15.30-1 8.OO-2O.15 Toplu gelislerde % SO indirimlidir D€REBOYUCAD NO 110 ORW(ÖY,l$T TEL 158 69 87 R O B I N V V I L L İ A M S O. ilhamın ta kcndısiy* Biraz yabani. biraz urkek 7 RCIH. bu ilhamla oîağanuslu bir yasaın yarattılar. WA>NC1BIOS t(« { HSTOM OZANLM DERNEĞl Bir PETER VVHR fılmı !•»••» İNCİII2 MtADEMISİ EN İYİ flLM OOtlUl I W EN İYİ ÛZCÜN MNARYO OSCAR» ÖOÖtÛ U L T R A S T R E O E-2,149 25 24 KMbkSy OCAK 338 37 71 11 30-14 00-16 30-19 00-21 30 izmır ÇINAR 14 *i 61 ANKARA BATI 2-118 »3 23
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle