23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 HAZÎRAN 1990 HABERLER CUMHURİYET/15 ABD 'li işadamlarına Haig'den Türkiye'ye yatuım çağnsı ANKARA (Cumhuriyel Bıi- rosu) — Eski ABD Dışişleri Ba- kanı ve eski NATO Avrupa Müt- tefîk Kuvvetler Başkomutanı Aleumder Haig, Turkıye'nin ar- tan bir şekide jeopolitik bir sü- per güç olmaya çahştığını söyle- di. Bu anlamda bir süper güç olacağına inandığmı da belirten Haig, bu nedenle dünyadaki mevcut yeniden yapılanma çer- çevesinde Türkiye'nin önemli diplomatik ve ekonomik rolii olacağını kaydetti. Haig, "Bn vnzden Amerikaa işadjunUnnın bu öJkede ortak yatınınlara yö- nelmderi çok iyi olur. Böylece yaJnız Dogu Avrupa ve Sovyet paznrlanna değil, aynı zamanda Ortadogu pazarlanna da köprn atmıs otariar" diye konuştu. Ha- ig, ABD yönetimini Kongre'de başarıyla önlenen Errneni soru- nunu yeniden canlandırmak ve Türkiye'nin ATye tam üyeliği gi- rişimine yeterli desteği sağlama- makla suçladı. Temsil ettiği United Technolo- gies Corporation'ın (UTC) Si- korsky marka hdikopterlerinin üretimi için ortak aramak üzere saiı gflnü Türkiye'ye gelen Ha- ig, dün Ankara'da Cumhurbaş- kanı Türgut ÖzaJ ve Başbakan Yüdınm Akbuiut tarafından ka- bul edildi. Haig aynea, Milli Sa- vunma Bakanı Safa Giray ile de bir görüşme yaptı. Giray-Haig görüşmesinde Sikorsky helikop- terlerinin Türkiye'de ortak üre- timi konusunun ele alındığı bil- dirildi. Öte yandan, TOrk-Amerikan îsadamlan Derneği (TABA) dün Haig onuruna Hilton Oteli'nde bir öğie yemeğı verdi. Devlet Ba- kanı Vehbi Dinçerter'in yanı sı- ra Istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, DYP Genel Başkan Yarduncısı Mehmel Dulger, es- ki DYPIi parlamenter Cafer T«yyar Sadzkiar, eski Devlet Ba- kanlanndan İsmail özdaglar, üst düzeyli bürokratlar, Anka- ra'da görevli büyükelçilerin bir bölümu ve birçok işadamı ve ga- zeteci de yemekte hazır bu- lunduJar. Cumhurbaşkanı Sözcusü Bü- yükelçi Kaya Toperi, "Cumhor- baskanı Turgut Özal ile ABD Dışişleri eski Bakanı AIexander Haig, göriişmede, çeşitli konu- lardaki şahsi göriişlerini dilc getirdUer" dedi. AvrupaKonseyiAdalet BakanlanKonferansı sona erdi 'Dlegaldelegasyon' skandahSungurlu gazetecilerin sorularını yamtlarken TBKP ile ilgili olarak 'Eğer yasaJara aykırı kurulmuşsa yetkililerin girişimleri sonucu kapatılacaktır' dedi. Genel sekreterliğin söz konusu açıklamasından sunra, Adalet Ba- kanlan Konferansı'nm dünkü oturumuna katılmak üzere gelen KKTC Cumhuriyet Başsavcısı Akın Sail ve Istanbul Başkonso- lusu Münir Muhtaroglu salonu terk etmek zorunda kaldılar. Ge- nel sekreterlik açıkiaması, tiim de- legasyonlara ve gazetecilere de da- ğıtıldı. Konsey Genel Sekre- teri Lalumiere, öğleden sonra da Türk basını için "özel" olarak düzenlediği toplanuda, KKTC de- iegasyonunun varlığı ve bunun bı- linip bilinmediği konulanndaki sorularla karşılaştı. Lalumiere, Adalet Bakanı Sungurlu'nun KKTC'yi çağırma yetkisinin bu- lunup bulunmadığının sorulması üzerine, şu karşılığı verdi: "Davetler, toplaab dözealeflen ülke tarafından yapılır. Ancak, böyle bir davet yapüırken, Avru- pa Konseyi'nin kuraJlanna saygı gostermek gerekir. Konsey, Kuzey Kıbns'ın slatusunü kabul elme- miştir, biz de KKTC sozunu zik- retmjyomz. Bu tür olaylar, bece- FATtH M. YILMAZ Avrupa Konseyi Adalet Bakan- lan Koneransı, dün, "illegal delegasyon" skandalı ile sonuç- landı. Avrupa Konseyi Genel Sek- reteri Catherine Lalumiere. KKTC'nin çağrılı olmamasına karşın, toplantılara Adalet Baka- nı Oltan Suogurlu'nun "himayesinde" katılmasını sert bir dille eleştirdi. Avrupa Konseyi Genel Sekre- terliği'nin, KKTC delegasyonun- dan hebardar olınadığı, dun ya- pılan bir açıklama ile ortaya çık- tı. Genel sekreterlik tarafından yapılan açıklamada, Madam La- İunüere'nin, KKTC'nin toplantı- ya katıldığı yolundaki haberler- den "böyuk ttziıntü duydugu" be- lirtildi. Açıklamada, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Lalumı- ere'nin, konsevin, toplantılara ka- tılan Adalet Bakanı Nicos Papa- ioannu'nun temsil ettıği hükümeti Kıbns'ın meşru hükümeti olarak tanıdığı yolundaki ammsatması- na yer verildi. riksizce vukuatlardır. Çünkd, bunlar, Tbrkiye için i.vi bir imaj verraiyor. Türkiye'nin iyi bir ima- jının olmasını islivorum. Bir ul- kenin çağnlı olmadığı bir toplan- tı>a sızmak istemesı, ciddi bir is de degildir. Bu tur kiıçuk manev- ralarla, Kıbrıs sorununun çözu- mıinde bir yere vanlamaz." Toplantının son oturumunun tamamlanmasından sonra Avru- pa Konseyi Genel Sekreteri Cat- herine Lalumiere ve Adalet Baka- nı Oltan Sungurlu, ortak bir ba- sın toplamısı duzenleyerek, üç gü- nu özetlediler. Sungurlu, toplan- tıya katılanların, konsey tarafın- dan belirlendiğini yineleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz, toplantıya katılacak her ülke konusunda Avrupa Konse- yi'nden onay aiıyoruz. Toplanü- ya, 5 Dogu Avrupa iilkesinin kıı- tılacağını ve diğer delegasyonlan kendileri beürledikr. Bunun dısın- da bir şe) söylemek istemiyo- rum." Sungurlu'nun gazeteciJeri tat- min etmeyen bu açıkiaması ve toplantıyı bir an önce bitirmek is- temesi uzerine Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Lalumiere, spru- nun kendisini de muhatap aldığı- nı belirterek, şunları söyledi: "Burada, Avrupa Konseyi'nin kurallannı hatırlatmak geregini duyuyorum. Davet, toplantının yapılacagı ulke tarafından yapdır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komi- tesi'nin onay verdigi ulketer dışın- da kimse katılamaz. Doğu Avru- pa ulkeleri de verilen bu okeyle toplantılara katıldılar. Kıbns'ın Kuzey kesimi ile ilgili, Bakanlar Konseyi'nin okey vermeyeceği açıkür. Bu nedenle, ben berhalde salonda hayaleüer dolaştı diyo- nım." Avrupa Konseyi uyesi 23 ülkey- le, Demokratik Almanya, Polon- ya, Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Kanada'nın göz- lemci olarak bakan duzeyinde, Vatikan'ın da bir temsilciyle ka- tıldıgı konferans dün sona erdi. Konferansta alınan kararlar, Adalet Bakanı Oltan Sungurlu ve Konsey Genel Sekreteri Catheri-- ne Lalumiere tarafından duzenle- nen bir basın toplantısıyla açık- landı. Konferansta alınan karar- lara göre, çevre kirliliğine karşı ceza hukuku yoluyla yaptınmlar getirilmesine ili$kin olarak sözleş- me şeklini alabilecek bir çerçeve hazırlanması benimsendi. Avrupa Adalet Bakanlan, in- sanların biomedikal alanda insan kişiliğınin korunmasına yönelik uluslararası bir anlaşma imzalan- ması konusunda görüş birliğine vanldığı açıklandı. Doğu Avrupa ulkelerindeki ge- lişmelerin de ele alındığı konfe- ransta, bu ülkeler ile Avrupa Konseyi'nin ilişkilerinin daha sağ- lam temellere otunulması ve bu ulkelere açılan uye olma yolunun değerlendinlınesi için "Eylem ve yardım fonu" kurulması kararı alındı. Gazetecilerin sorusu üzerine Oltan Sungurlu, Türkiye'nin ta- raf olduğu uluslararası soziesme- lerden doğan yukumlüluklerinı yerine getirebilmesi için iç hukuk- ta bazı duzenlemelere gereksinım duyulduğunu soyledi. Bakan Sun- gurlu, Avrupalı heyete ifade ver- meyi ve goruşme yapmayı kabul etmeyen Ankara DGM Savcısı Nusrel Demiral hakkında açılan soruşturmanın surdurulduğunu, bunun ıç hukuk açısından bir so- run teşkil ettiğini söyledi. Sungur- lu, TBKP ile ilgili bir soruya da "Eğer yasalanı aykın kurulmuş- sa yetkililerin girişimleri sonucu kapatılacaktır" dedi. ANKARA-BRÜKSEL Türkiye, îşbirliği paketiııdeıı memnun AT Komisyonu'nun hazırladığı öneri paketinde 4. mali protokolün serbest bırakılması önerisinin yer alması, kullanılan "diplomatik" dile rağmen Ankara'da olumlu karşılandı... YASEMİN ÇONGAR ANKARA — Avrupa Toplulu- ğu (AT) Komisyonu'nun hazırla- dığı Tıirkiye'yle işbirliği paketi ge- nel kapsamıyla Ankara'da mem- nunluk yarattı. Türkiye'nin toplu- luğun tutumu açısından bir "test" olarak nitelediği IV. mali protoko- lün serbest bırakılması önerisine de pakette yer verilmesi bu bölüm- de kullanılan diplomatik ifadele- re rağmen "olunün" bir gelişme olarak değerlendirildi. Ankara açısından paketin en büyük eksi- ğini ise sosyal alanda üişkilerin ge- liştirilmesi ve Türk işçilerinin ser- best dolaşımı gibi konulara yer ve- rilmemesi oluşturuyor. Brüksel Komisyonu'nun Ba- kanlar Konseyi tarafından kendi- sine verilen görev çerçevesinde ha- zırladığı işbirliği paketi dört ana bölümden oluşuyor. İşbirliği pa- ketinin Turkiye'yi tam üyeliğe ha- zırlar nitelikte, bu amaa uygun bir kapsamda ve dinamik olduğu gö- rüşunu taşıyan Ankara, söz konu- su dört alanda getirüen önerüeri şöyle değerlendinyor: 1.6o»« ği paketi, Türkiye'nin iki yıl önce kademeü olarak ulasjimasıru taah- hut ettiği gümriık birliğinin en geç 1995 yılı sonuna kadar sağlanma- sını öngörüyor. Ankara, Bruksel Komisyonu'nun bu kararlıuğı vur- gulamasından memnun. Gümrük birliğinin tartm üriinleri ve tekstil ticaretinin karşılıklı olarak ser- bestlesmesine yol açacağı umulu- yor. Ozellikle topluluğun tekstil ürunleri konusunda sıfır gümrük ve tam liberalizasyondan geri adım atmış olması Ankara'da bü- yük tepki yaratıyor. Türkiye'nin sı- nai ürün ihracatmın üçte birinden fazlasıru oluşturan tekstil ürünle- rine uygulanan kotanın asamaJı olarak yükseltilmesi ve 1992 so- nunda tamamen kaldınlması iste- niyor. Ankara, gümrük indirimle- ri doğrultusunda atacağı her adı- rrun kotalarda iyileştirmelerle kar- şılanması konusunda ağırlığını koyacak. Pakette, tekstil ürunleri ihraeatı konusundaki kısıtlamala- nn Ankara anlaşması çerçevesin- de yeniden düzenlenmesi önerisi- nin yer alması, Türkiye'nin bu pa- zarüktakî gücünü arttıracak bir unsur olarak değerlendiriliyor. 2. S ı m a l - N İ I içblrllfl: Bu çerçevede, AT ile Türkiye arasın- da imzalanan, ancak iki kez pa- rafe edilmesine karşın halen askı- da tutuian 600 milyon ECU tuta- rındaki IV. mali protokole işler- lik kazandırılması isteniyor. Yuna- nistan vetosu nedeniyle dondurul- muş bulunan protokolün serbest bırakılması, öneri paketinde "pro- tokoi imzaya açıbın" sözleriyle ifade edildi. Ankara, bu yaklası- rru "diplomatik" bulmakla birlik- te komısyonun Yunanlı üyesi Ba- yan Papandrea'nun rezervine kar- şın bu maddeyi pakete koyması ve daha sonra Akdeniz tşlerinden Sorumlu Komiser Abel Matntes- in maddeyi destekler nitelikteki sözlerinden memnuniyet duydu. Türk yetkililer, protokolün mad- di açıdan "ihmal edüebüir" bir destek sağlayBcagını, ancak Yuna- nistan vetosunun aşılabilmesinin topluluk açısından Türkiye karşı- sında bir sınav oluşturduğunu kaydediyorlar. 3. B U ü w e l - t e k a ^ * J İ k 1^- birligi: Pakette Türk ekonomi- sinin AT'ye uyumunun kolaylaş- ması için gerekli her türlü teknik yardımın yapılması öngörülüyor. Ankara, bu kapsamda AT'nin te- lekomünikasyondan eğitime ka- dar pek çok alandaki ortak pro- jelerine Türkiye'nin de dahil edil- mesini isteyecek. 4. SlyasHdUtttrel iaklril- LOKANTA•BAR P E R A 146 97 38 - 132 64 26 MODAHAN GAFE-I1AK «. . Hergün Ud ile eski tsunbul Şarkılan Moda Cad No 239 Tel 345 84 74 Ortaköy'de Bar Borsası... -PtCASSO BAR- kuk 0*fr Hatmo Salı. Prrtnafcr. C m M , P u ı r Gil.rd. MURAT v, HCSEYtN Curoa-SmU TEVFİK SlCHrS'de HEM "İTAIYAN USULÜ" PIZZANIZI Y7Y1N, ,-. HEM "ITAUA 90" DÛNYA KUPASINI İZLfYİN! / 7 7 Mec«*ye(coy'de Aksoy Hastanesı karsısnda Tel 175 7108.09 İ Ş L E T M E HALKLA İLİŞKİLER M Ü D Ü R Ü Şışlı'de Restaurant - Bar şeklınde (aalıyet gösteren ışletmemıze. prezantabl. ınsav ılışkılen kuvvetlı, çevresı genış, referans verebılecek BAYAN ELEMAN aranıyor Tahmini aylıkgelir5.0OO.0OOTL 134 16 73 -134 26 07-14067 80 Hızlt, g y i nefis İtalyan _ açık buje salata ve si bir ntaestro blmaddğ-İsıanbul 141 28 21 ristorante ROSA Ş I L A-# snack - bar X ÖZGÜN MÜZİK AKŞAMLARTNDA PERŞEMBE,CUMA,CUMARTESİ Rez: 343 67 83 - 310 14 09 Harem Cskudar Sahıl Yolu No 62 Füze L's Lokab Yanı Şemsipaşa emin IgOs • tanju duru • serdar gönenç • cem doğan • goksun doğan b o ğ a z ' a t u t k u I u b i r b a r Sok. No: 2 Amavutköy Tel: 157 74 38 s?|-ı"rT RESTAURANT BAR J A Z Z C L U t t C A F E 3-17 Haziran ATEŞ TEZER OUARTET Açılış 1100-0130 Pazar Brunch 11.00-1600 Canlımuzık 22.00-0100 Duyurulannız İçin PERA 146 97 38 - 132 64 26 AYŞEGUL YEŞILNIL CAZ ÜCLÜSÜ Bugün Açılıyoruz Saat 18°_° Yemek Müzığınde GRUP NÜANS Mülkiyelıler Bırlığı Lokalı Muallim Naci Cad m A kurîu;eşme Tel 157 3"? 17 gi: Öneri paketinde geniş yer ve- rilen siyasi işbirliği çerçevesinde, topluluk üe Türkiye arasmdaki si- yasi diyaloğun direktörler düze- yinden bakanlar düzeyine çıkanl- ması öngörülüyor. Ankara bu öneriden memnun. Ancak Doğu Avrupa ile AT arasındaki siyasi yalunlaşmamn Türkiye'ye örnek gösterilmesi pek uygun bulunmu- yor. Ote yandan, Ankara açısından paketin en önemli eksildiginı oluş- turan "sosyal düzenlemeler" Türkiye-AT müzakorelerinde en büyük tartışma konularından bi- rini oluşturacak. ATnin asbya al- dığı Türk işçilerinin serbest dola- şım hakkından öneri paketinde de sözedilmemesi, topluluğun bu ko- nudaki özel duyarlılığıru sergili- yor. Brüksel, serbest dolasımın ancak uzun bir zaman içinde aşa- malı olarak gerçekleştirilmesini öngörürken, Ankara, bu hakkın iç pazar uygulamasına geçilmesi beklenen 1993 yılı başından itiba- ren tanınmasında ısrar edecek. NATO, GorbVye güvence verdi EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — NATO dışişleri bakanlarının İskoçya'nın Turn- berry kasabasında dün başlayan toplantısında NATO'nun gelece- ği Bush-Gorbaçov doruğu ışığın- da değerlendirildi. Londra'da ge- lecek a> NATO ülkeleri liderleri arasında 5-6 temmuzda yapılacak doruk toplantısına zemin hazır- lamak ve NATO'nun halen "Bir- leşik Almanya'nın Avrupa'daki yeri" konusunda karşı karşıya bulunduğu sorunlan vurgulamak amacını taşıyan toplantı bir an- lamda "NATO'nun nasıl bir ya- pılanmaya dogru ilerlemesi gerektiği*' tartışmasıyla geçti. Toplantı bir ölçüde NATO'nun, Sovyet lideri Gorbaçov'a da des- tek olmaya niyetli olduğunu gösterdi. Toplantıda Turkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Ali Bozer, "Avrupa'da Guvenlik ve İşbirliği Konferansf'nın (AGİK), Avru- pa'nın guvenlik, ıstikrar ve barı- şı surekli kılmak amacıyla dahs kalıcı ve daha örgutlü bir yapı- lanmaya gitrnesini Türkiye'nin de desteklediğini, ancak "AGİK"irı "NATO"nun yerini almaması ge- rektiğini duşundüğünü söyledi. AGlK'in kurumlaşmasının yara- rına değinmekle birlikte bu ko- nuda "gerçekçi ve aşamalı" dav- ranılması gerektiğini belirtti. Bo- zer'in bu görüşleri bugün ABD Dışişleri Bakanı James Baker'la yapacağı göruşmede de Ameri- kan yönetimine iletmesi bek- leniyor. "Avrupa'da Konvansiyonei Si- lah Muzakereteri" (AKKUM) ko nusunda da Türkiye'nin görüşu- nü açıklayan Bozer, "AKKUM! 'un yeni Avrupa'nın anahtan ola- cağını belirtti ve Türkiye'nin. bundan en çok yararlanacak ül kelerden biri olacağını kaydetti. Viyana'da 23 NATO ve Varşova ulkesinin 1989 mart ayında baş- ladıkları "AKKUM" görüşmele- rinin birinci aşamasında Avru- pa'da "Aılantik'ten Urallar'a kadar" karada konuşlandınlan silahlar, ayrıca helikopterler ik Amerikan ve Sovyet askerlerinir karşılıkJı ve dengeli indirimi ön- görulüyor. Ancak "AKKUM"ur 1990-91 döneminde bir aşama daha ilerı gıderek Orta Avrupa : daki kuvvetleri ve Batı Almanya- daki tngiliz ve Fransız kuvvetle- rini, ayrıca uçaklan da kapsamı na alması için Sovyetler Birliği- nin ikna edilmesi planlanıyor. Bu konuda Türkiye Dışişleri Bakanı Bozer, "AKKUMTun bi- rinci aşamasınııı sonbaharında imzalanması gerektiğini, ancak Sovyetler'in silahların imhası ko- nusunda karşılaşacağı sorunlan "aolayışla" karşılamak gerektiği- ni söyledi. Bu konuda Sovyetler 1 in, ellerinde kalacak silahları Üçüncü Dünya ülkelerine satma yollanna itilmemesi gerektiğine dikkati çekti. "AKKUM"da imhası öngörü- len silah adedi 100 bini aşıyor. Sadece "START" (stratejik silah- ların sımrlandınlması göruşme- leri) uygulamasında örneğin, Sovyetler Birliği'nin her 68 saat- te bir ve 7 yıl süreyle durmadan bir füze rampası imhası öngö- rulüyor. Dışişleri Bakanı Bozer, bu ara- da Türkiye'nin "NATO'nun ileri savunma ilkesi"nı hâlâ geçerli gördüğünü de kaydetti. NATO uzmanlarından edinilen bılgiye göre, Kafkasya'daki Sovyet kuv- vetlerinin Türkiye için bir tehdit olabileceği varsayılıyor. Turnberry toplantısında üze- rinde en çok durulan "Birieşik Almanya'nın gclecc|i" konusun- da da Türkiye'nin görüşlerini açıklayan Bozer, Sovyetler Birli- ği'nin bu konuda duydugu gu- venlik endişelerini "hakh" sözcü- ğu ile değerlendirdi ve bunun da göz önunde bulundurulması ge- rektiğine dikkat çekti. Toplantıda, Bush-Gorbaçov doruğu ardından, Sovyetler'in, birieşik Almanya'nın NATO üye- liği konusunda başlangıçta gös- terdikleri sert ve katı tutumdan "Bir olçıide esneklige geçmeye başladıklan"na değinildi. Nite- kim, bugun yayınlanması bekle- nen ortak bildiride de Sovyetler'- in gerek birieşik Almanya gerek Litvanya konusunda zamana ih- tiyacı olduğunun kabulü ve Ba- tı'nın, Sovyetler'in guvenlik ko- nusunda talep ettiği güvenceleri verebileceğinin dile getirilmesi bekleniyor. Bu arada, Yunanistan Dışişle- ri Bakanı Andonis Stmaras, Yu- nanistan Başbakanı KonsUnrin Mitsotakis'e Amerika ziyaretin- de eşlik ettiği için Turnberry top- lantısına gelemedi ve beklenilenin aksine Dışişleri Bakanı Ali Bozer ile görusemedi. Ancak Ankara- da ve Atina'da yapılan resnıi açıklamalara göre Türk ve Yunan başbakanlan ile dışişleri bakan- lan 5 temmuzda Londra'da baş- layacak olan NATO doruk top- lantısında "gorüşme fırsaUnı" el- de edecekler. SHP KADIKÖY İLÇESİNDEN f PANELDUYÜRUSU "Demokratik Katılımcı ANAYASA İÇİN' BMMCİ OTURUM: 1030 • 1400 İKİHd OTUIHIM: 15J00 • 18J0 YÖnetici: Prof. Dr. RONA AYBAY Konuşmacılar: ERCAN KARAKAŞ - İl Başkanı Prof. Dr. ZAFER ÜSKUL Prof. Dr. HÜSEYİN HATEMİ Prof. Dr. EMRE KONGAR Yer Kadıköy Belediyvsi Caddebostan KOHtlr ve Sanat Merfcszi (Eski Budak Sineması) Tarih 9 Haziran Cumartesi Yönetici: NAİL GÜRELİ Konuşmacılar: Doç. Dr. BÜLENT TANÖR MUZAFFER SARAÇ ALİ TAYGUN ÜMİT SİLAN lfç«Bşk. TEŞEKKÜR Bilinçli, ısrarlı ve büyük bir ilgi ile sürdürdüğü tedavi sonucu beni yeniden sağlığıma kavuşturan Haydarpasa Numune Hastanesı 5. Dahiliye Şefi Sayın Dr. ARSLAN BAĞAR'a, yardıması Sayın Dr. CEMAL DUMAJVa ve servisin diğer personeline teşekkür ederim. TURGUT ÜNAL Türkiye'nin en güzcl düğün salonlan i NİŞANTAŞI 1 RESTAURANT Düğün Salonlan 150 km ıçm Yemeklı 1 785 000 Ycmekh maei 2 175 000 Rez: 147 62 39-147 74 40 • Sabnhnmız khmahdır • Daktilo veya Muhasebe bilenlere İŞSİZMK YOKÎ.. Gerçekten İSSİZSKAİZ KANTTLAYALDİ!.BONOSL'Z, TAAHHLTSIZ, herhangı btr bağlayıcı odeme zorunluğu yerine HER TLRLL ÖDEME KOLAYLIKLARI ve İŞE YERLEŞTİRME GARANTİSİYLE; AMPİVOIM OZEL DAKTİLO StKHETER VE 1İLCİ5ATAB KUB51ARI SİZLERİ BEKLİYOR. Merkezi Kadıköy Beşiktaş Şişü Bakırköy Beyazıt, Mıthat Paşa Cad. 14/1 Tel Altıyol, Kuşdilı Caddesi, 6/8 Tel Çırağan. Asarıye Cad. 7/2-3 Tel Abıdeı Hürrıyet C. Hasat Sok. 15 Tel Hüsreviye S. 18/4 (Mıçrros sırası) Tel 527 55 25 - 522 21 06 338 08 42 - 336 11 50 158 24 97 - 158 24 98 130 90 37 - 175 43 14 571 31 31 - 561 29 06 CNfckat: Bu S adresten batka ŞAMPİYON adıyta çaJışan MçUr Oaktilo Sckrcter «e Bilfluyar kumı şubeıata dc^iMr.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle