25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 HAZİRAN 1990 HABERLER CUMHURİYET/J1 Meclis tatile girdi • ANKARA (Cumburiyet Bürosu) — TBMM, bu yasama yıhnın son toplantısını dün yaparak, fıilen yaz tatiline girdi. TBMM Genel Kunılu'nda daha önce ANAP'lıların oylanyla alınan karar uyannca, TBMM'nin yaz tatili, 12 haziran sah gününden itibaren başlayacak. TBMM'nin bu yasama yılında Meclise gelen 79 yasa tasansından 71'i kabul edildi. Çoğunluğunu muhalefet partilerinin verdiği 174 yasa önerisi ise, Meclisin komisyonlarında bekliyor. Bu yasama yılı içerisinde TBMM'ye gönderilen 52 kanun hükmündeki kararnameden ise sadece üçü yasalaşabildi. Geri kalan 49 kanun hükmündeki kararname de Meclisin ceşitli komisyonlarında beklemede bulunuyor. Bu kanun hükmündeki kararnameler arasında olağanüstü hal uygulamasına ilişkin 423 ve 424 sayüı kanun hükmündeki kararnameler de yer alıyor. SHP ve DYP gruplanrun isteğine ve TBMM Başkanı Kaya Erdem'in girişimlerine rağmen, bu iki KHK'nın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi mümkün olamadı. TBMM, anayasa uyannca 1 Eylül 1990'da yeniden toplanacak. Üç parti temsilcilerinin oluşturduğu bir komisyon tarafından hazırlanan TBMM içtüzük taslağı da TBMM'nin yeni yasama yılında gündeme alınarak görüşülecek. Ortaöğretimde 'Demokrasi' dersi • ANKARA (Corahnriyet Biirosu) — Orta dereceli okullarda öğrencilere "Politika ve Demokrasi" dersleri verilmesi istendi. SHP Istanbul Milletvekili Mustafa Sangül bu amaçla hazırladığı yasa önerisini TBMM Başkanlığı'na sundu. Sangül, gençlerin demokrasinin varlığı ve etkinliği konusunda sorumluluk duymak istediklerini belirterek, okullarda gençlerin demokrasi eğkimi görmelerinin önemini vurguladı. Öğrencilerin görüş ve duşüncelerini açık ve net söyleyebilmeleri ve kendi aralannda fonımlar düzenleyebilmeleri gerektiğini de belirten Sangül, yasa önerisinde, orta dereceii okullar için mevcut ders kitaplanna ek olarak politika ve demokrasi adlı bir kitap hazırlanmasını istedi. 'SoVda birparti daha HalkınEmek PartîsikıırulduGenel başkanlığına Fehmi Işıklar'ın getirildiği partide, SHP kökenli 10 bağımsız milletvekili kurucu olarak yer aldı. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) — Halkın Emek Partisi (HEP) dün resmen kuruldu. 77 imzalı kuruluş dilekçesinin tçişleri Ba- kanlığı Genel Sekreterliği'ne, Bur- sa Milletvekili Fehmi Işıklar tara- fında verilmesiyle HEP tüzelkişi- •lik kazandı. Partinin genel baş- kanlığına getirilen Fehmi Işıklar, "HEP'in demokrasi, özgıirHik ve insan haklan konulannda Türki- ye'de olması gereken degişiklikle- rin önculüğünü yapmak amacıy- la kurulduğunu" soyledi. Kuruluş dilekçesinin dün saat llJCda verileceğinin açıklanma- sına karşın, kurucular bakanlığa öfle tatili sırasında geldiler. Ara- lannda, kapatılan eski CHP Di- yarbakır Milletvekili lskan Azi- zogla ile SHPden ayrılan Fehmi Işıklar, Ahmet Türk, tbrahim Ak- soy, Cıineyt Canver'in bulunduğu kuruculardan oluşan bir heyet, partinin kuruluş dilekçesini saat 12.15'te bakanlığa verdi. 77 kuru- cu arasında bulunan 11 milletve- kilinden diğerlerinin adlan ise PORTRE / FEHMİ IŞIKLAR 1941 Urfa doğumlu Fehmi Işıklar, Urfa Sanat Enstitüsu'nü ve Akşam Tekniker Okulu'nu bitirdi. Çalışma yaşamına MKE'de tornacı olarak başlayan Işıklar, 1965 yılında Metal-lş Federasyonu Yürütme Komitesi'ne girdi. Daha sonra genel sekreterliğe getirildi. 1973 yılında bağımsız Çağdaş Metal tş Sendikası'nı kurdu ve başkanı oldu. 1976 yılında yürütme kurulu üyesi olarak katıldığı DtSK'te 1977 yılında Genel Sekreter oldu. 12 Eylül askeri darbesinden sonra açılan DtSK davasında idam istemiyle yargılanan IşıkJar, 1980-84 yılları arasında 4 yıl tutuklu kaldı. 1987 genel seçimlehnde SHP'den Bursa Milletvekili olarak Meclis'e giren Işıklar, Doğulu bazı milletvekillerinin partiden ihraç edilmesinden sonra SHP'den istifa etti. Işıklar, evli ve üç çocuk babası. HALKIN EMEK PARTİSt — Bafımsız Bnrsa Milletvekili Fehmi Işıklar, kurucu üyder adına kuruluş dilekçesini tçişleri Bakanlıgı Genel Sekreteri Mustafa Çetfn'e verdi. (Fotofrmf: AA) Şöyle: almadı. Abdullah BaştürV, Kenan Sön- Bakanlık Genel Sekreterliği'ne mez, Salih Sümer, tsmail Hakkı verilen kuruluşla ilgili belgelerde Önal, Mebmct Ali Eren, Arif Sag, bazı eksiklikler saptandı. Fehmi Adnan Ekmen. Işıklar, dilekçe sayısında ve kuru- Daha önce kurucular arasında culann yasal engeli bulunmadığı- yer alacağ) bildirilen Kars Millet- na ilişkin belgelerdekj eksiklikle- vekili Mahmut Alınak ile Diyar- r jn daha sonra tamamlanacağını bakır Milletvekili Mefamet Kahra- söyledi. tığı açıklamada, partinin "insan haklan, özgürttik ve demokrasi konulannda Türkiye'de öncülak yapaca|ım" belirterek şunları söyledi: "HEP, halkın sorunlannı giw- deme getirecek, sıkıaülan gidere- cck çözümler önerecektir. HEP, örgiitlenmesi, demokratik tşkyişi, man kurucular listesinde yer Fehmi Işıklar daha sonra yap- kitMeri kavrayışt ve içtenti&iyle si- Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 298.125.000.000.-TLI bedelindeki 22.500.000 adet hissesi, 8 işgünü içinde tamamen satılmıştır. 6 Haziran 1990 Çarşamba günü saat 11.00 itibariyle tükenen hisse senetleri için yerli ve yabancı yatırımcılardan gelen 90 milyar TL'yi aşkm ilave talep karşılanamamıştır. Türkiye'de bugüne kadar yapılan bu en büyük hisse senedi ihracının ve satışının, sermaye piyasasının ve tstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın gelişmesine, genişlemesine ve uluslararası bir nitelik kazanmasma önemli katkı sağladığı inancındayız. Yabancı sermayeli bir kuruluş olan Vestel Elektronik A.Ş.'nin bu büyüklükteki hisse senedi ihracına aracılık etmekten ve sunulan hisselerin çok kısa bir sürede yerli ve yabancı geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından satın alınmasından dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Öte yandan, halka sunulan Vestel Elektronik A.Ş. hisselerinin üçte ikisinin yabancı yatırımcılarca alınması, dış finans çevrelerinin Vestel Elektronik A.Ş.'ye olduğu kadar Türkiye'ye duydukları güvenin de somut bir belirtisidir. Vestel Elektronik A.Ş.'yi kutlar, gösterdikleri büyük ilgi ve güvenden dolayı yatırımcılara ve tasarruf sahiplerine teşekkürlerimizi sunarız. Finansbank Impexbank Osmanlı Bankası Garanti Bankası Yatınm Finansman Manufacturers Hanover Finans yasi > < aşamımıza yepyeni bir içerik kazandırmak myetindedir." Partinin genel sekreteri ise bu- gün yapılacak yönetim kurulu toplantısında seçilecek. Kurucular listesine daha sonra eklenen ve tçişleri Bakanlığı'na gönderilen 4 isimle kurucu sayısı 81'e yükseldi. HEP'in milletvekil- leri dışında diğer kuruculannın tam listesi şöyle: Ahmet Açılmış (mali danış- man), Hasan Küçükoba, Ayten Güney (muhasebeci), Musa As- landoğan (gazeteci), Ali Al (isada- rru), Murat Bozlak (avukat), Ismet Cantekin (sendikacı), Zeki Poza- lan (tüccar), Hamit Geylani (avu- kat), Hüseyin Ümit (avukat), Remzi Kartal (diş hekimi), Erdo- ğan Aktaş (kuaför), Veysi luran (serbest), Hasan Doğan (serbest), Mehmet Çelikten (serbest), A. met Karataş (belediye meclisi üye- si), \feli Kasımoğlu (sosyolog), Ni- zamettin Banş (serbest), Müzey- yen Ekmen (ev kadını), lUncCT Kocamanoğlu (sendikacı), Atila Sarp (ziraat mühendisi), Kemal Akalın (avukat), Mükremin Mun- gan (ressam), Feridun Yazar (SHP eski Ş. Urfa tl Başkanı, avukat), Kifayet özaydın (öğretmen), Hü- seyin Güntaş (doktor), Orhan De- mirbağ (kimyager), Hüseyin Akar (inşaat mühendisi), Adıgüzel öz- güven (eczacı), Ali Tutal (aktör), tskan Azizoğlu (eski milletvekili), Tuncay Çölen (idareci), Reşat Cengiz (iktisatçı), Ceyhan Dölek (ekonomist), Nurettin Ergün (tüc- car), Hüseyin Yakut (inşaat mü- hendisi), Basri Esidir (inşaat mü- hendisi), Hasan Bulut (esnaO. Hasan Fehmi Kara (serbest), Ka- zım Gürbüz (makine mühendisi), ö öMuhsin Melik (ziraat yüksek mü- Bülent Ozturk (serbest), ömer Fa- hendisi), Salih Şahin (avukat), Ali ruk Kurt (işçi), Osman Özcelik Göçmen (gazeteci), tbrahim Do- (eczacı), Ali Tkş (imalatçı), Sela- gar (nakliyeci), Hıdır Yıldınm (zi- hattin Kaya (avukat), Abdurrah- raat yüksek mühendisi), Hüseyin man Yolcu (turizmci), Zeki Aktaş Nergis (tesisatçı), Tahsin Kargün (tüccar), Hakkı Çetin özdemir (SHP Seyhan eski tlçe Başkanı, inşaatçı), Mahmut Kümç (yüksek raühendis), Aysel Kalaman (ser- best), Bahattin Günel (iktisatçı), Orhan Bozalioğlu (inşaat y. mü- hendisi), Tülay Geyik (avukat), Fehmi Demir (muhasebeci). Ah- ( ) (esnaf), Gülşen Geylani, Musa Anter (yazar), Nurşen Meriç (ev kadını), Bedriz Akköse (tüccar), Halit ötün (serbest), Feridun Di- yarbakırlı (avukat), Hulusi Altın- taş (serbest), Zülfükar Yıldız (emekli memur). Demirel: Inönü erken seçim için ne yaptı ki? ANKARA (Cumhuriyet Btiro- su) — DYP Genel Başkanı Süle>- man Demirel, SHP Genel Başka- nı Erdal tnönü'nün "erken seçim- 'le ilgili değerlendirmelerine, "Sa- yın tnönıi erken seçim i;in ne yap- tı ki" karşılığını verdi. Demirel, 19 ağustostaki yerel se- çiralerle ilgili stratejiyi görüşmek üzere dün toplanan DYP Genel Idare Kurulu toplantısı öncesinde, henüz açıklanmamış olan son ka- muoyu yoklamalannda DYP'nin birinci parti, ANAP oylarının ise yüzde IS'in altında olduğunu bil- dirdi. Bu arada bir gazeteci, Demi- rel'e, "SHP lideri lnönii, 'Erken seçimi gündemden çıkaralım' de- miş. Bu konuda siz ne düşünüyor- sanuz?" diye sordu. Demirel, bu soruya şu yanıtı verdi: "Erken seçimi gundeme getiren ne Sayın İnönü, ne Saym Baykal, ne de benim. Erken seçimi günde- me getiren 26 Mart seçim sonuç- landır. Milletvekili secimleriyle mnkayese edilebilecek bir seçim- de millet 21.75 oy vermişse buoa 'tyi oldu, durun durduğunuz yer- de, hiçbir yere gitmeyin' diyecek hali yok va kimsenin. Erken se- çim, seçim yapılsın da bunlar git- sin. birisi gelsin diye ortava kon- muş degil. Bugıinkü siyasi iktidar 'Böyle bir destekle ayakta dura- mayacağı için erken seçim yapüsın' denmektedir. Sayın tnö- BÜ.erken seçim için ne yaptı ki 'Erken seçim istiyoruz' demektea BIMB'fcıı HIKMtT HayretBi İZMİR — Japonya gezisinde ANAP Genel Başkanlığı'na aday- lığını koyacağı havasını veren Semra Ozal'a tepki, muhafaza- kârlardan geliyor. Semra Hanım, her ne kadar ANAP Genel Baş- kanlığı için "olur ya da olmaz" gi- bi bir görüş ortaya atmıyorsa da bir süre daha gazete manşetle- rinde görünmeyı, kamuoyunda "kadınlardan niye genel başkan olmasın" imajını tartışmaya aç- mayı yararlı sayıyor. Semra Özal, bir ANAP'lı libe- ralin deyişiyle madalyonun öte- ki yüzünü sergiliyor. ANAP'lı libe- ral şöyle diyor: — Semra Hanım, ANAP'ın çağdaş, laik, demokratik yüzünü sergilemeyi görev edinmiş ken- disine. Oysa ikinci yüz önemli. O yüz ise anti-laik, tariKatçı, tutucu ve ortaçağ kafasını sergiliyor. ANAP'lı liberale hak verme- mek elde değil.. ANAP'ın muhafazakâr kanadı, Semra Özal'ın "Genel başkanlı- ğa hiçbir zaman hayır demedim" sözlerine ateş püskürüyor. özel- likle tarikatların desteğini alan milletvekilleri "Şimdi bunun sıra- sı mı? 29 yerde seçim kazandık. Bunu kullanacaktık, başımıza Semra Hanım'ın adaylığı çiktı" diyorlar. işi daha da ileri götürüp "Bu iş liberallerin taktiği" deyip değişik senaryolar üretiyorlar: •— Semra Hanım Genel Baş- kan olur, Mesut Yılmaz da Başbakan... ANAP, bugünlerde fokur fokur kaynıyor. ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Yıldınm Akbulut'un hükümette değişiklik yapacaği, teşkilat başkanı Orhan Demir- taş'ın bir devlet bakanlığına ge- tirileceği söylentileri dolaşıyor. Önceki gün Orhan Demirtas1 ın sozlerinden hareket edenler kulislerde ve örgüt tabanında na- bız yokluyorlar: — Teşkilat başkanlığı için Ol- tan Sungurlu'ya ya da Hüsnü Doğan'a ne dersiniz? İl örgütlerinin yanıtı ise daha değişik, biraz da espri yüklü: — Semra Hanım'ı isteriz... Manisa, Aydın, Kûtahya, Af- yon, Trabzon, Konya, Gaziantep, Diyarbakır il örgütleri Ekrem Pak- demirli'nin görüşünde birleşi- yorlar: — Çok yanlış. Hayret bi şey. Dünyanın hangi ülkesinde kocası cumhurbaşkanı, karısı başbakan var. Eh, iç polrtikada Semra özal'lı günler başlıyor. Espriyi seven ANAP'hlar birbirlerine takılıyor. — Semra Hanım genel baş- kan olacak mı? — Vallahi bimem ki, bir papat- ya falı açsak mı? En öfkeli ANAP'lı, Ekrem Pak- demirli açık açık konuşmuş: — Semra Hanım başbakan seçilirse bu ülkeyi terk ederim... Pakdemirli'ye bir başka ANAP'lı yanıt veriyor: — Ekrem Bey yolculuk nereye? ANAP'lılar Semra Hanım için papatya falı açmaya başlarken ülkenin kimi köşelerinde 'haber değeri' olmayan ilginç olaylar ya- şanıyor. ANAP'ın öteki yüzünü sergileyen bu olayiara bakalım... Bergama Kermesi'nde ûnlü sanatçı Suna Kan'ın konseri var- dı. Müzik öğretmeni Halil Kadım, öğrencilerine şöyle dedi: — Bu konseri mutlaka izleyin... Veliler okul yönetimine baş- vurdular: — Müzik öğretmeni çocukla- nmıza konsere gitmezseniz sınıf- ta bırakırım diye gözdağı veriyor. CHaya siyasi polis el koyuyor. Okul yönetimi soruşturma açıyor... İki... Eskiizmir'de susuz, kanaiizas- yonsuz bir gecekondu semti. Bu- rada sarılık kol geziyor. Belediye kaçak cami duvarını yıkmak iste- miş. 200 kişi gösteri yapmış, iki kilometre yürümüş: — Kafir Çakmur, dinsiz Yüksel! Polis göstericileri toplayıp ev- lerine polis otosuyla götürmüa, göstericilere çok kibar dav- ranmış. Üç... Aydın E Tipi Cezaevı'nde aç- lık grevine katılanlara bir ay sü- reyie görüş yasağı konmuş. Tu- tuklu ve hükümlüler avukatlany- la da görüşemeyecekler. Dört... Hava Özişbakan Lisesi öğren- cileri gazetelere bir açıklama bı- raktılar. Okullannda öğretmenle- rin Atatürk dûşmanltğı, ırk ve mezhep ayrımcılığı yaptığını id- dia ediyorlar. Öğrenciler şöyle diyor: — Okulumuzda irtica hortladı. Bizleri gerici, yobaz eğitimle ye- tiştirmek istiyorlar. Semra Özal laik, çağdaş, Ata- türkçü ANAP'ın başına bir geç- sin bakalım (!) O zaman neier olacak neler...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle