25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
HAZİRAN 1990 DIŞ HABERLER CUMHURtYET/3 Liberya'dan kaçan kaçana • WASHINGTON- MONROVIA (AA) — ABD, isyancılarla hükümet birlikleri arasındaki çatışmalann yoğunlaştığı Liberya'daki vatandaşlannı tahliye etmeye karar verdi. Sovyetler Birliği'nden gelen talep üzerine, gerekli olduğu takdirde, Amerikan vatandaşlarıyla birlikte Monrovia'daki Sovyet diplomatlarırun da tahliye edilebileceği açıklandı. ABD donanmasına bağlı dört gemi, acil bir tahliye durumunda kullanılmak üzere pazartesi gününden beri Liberya açıklannda bekliyor. Ledsky KKTC'de • LEFKOŞA (Cumhuriyct) — ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbns özel Koordinatörü Nelson Ledsky'nin Lefkoşa ternaslannda herhangi bir gelişme kaydedilmedi. Edinilen bilgiye göre Ledsky, Denktaş'la yaptığı görüşme sırasında Türklerle Rumlar arasında karşılıklı güven duygusunun arttınlmasının önemi üzerinde durdu. Ancak ABD'li diplomat, bu konuda önceki önerilerine hiç değinmediği gibi yeni hiçbir öneri de ortaya atmadı. ABD'den silah sataşı • Dış Haberter Servisi — ABD yönetimi, Suudi Arabistan'a 4 milyar dolar tutannda silah satmak istcdiğini açıkladı. Kongre'ye sunulan satış önerisinin 30 gün içinde reddedilmemesi durumunda silah satışı gerçekleşecek. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suudi Arabistan'a 1.117 hafîf arhlı araç, 2 bin tanksavar roketi ve 5 AWACS uçağının modernizasyonu için parça satmak istediğini Kongre'ye bildirdi. lahudi göçü • KOPENHAG (Cumburiyet) — Sovyet Yahudilerinin Israil'in 1967'de işgal ettiği topraklara yerleştirilmesi konusunda ortaya çıkan göruş aynuklannın göçü olumsuz yönde etkileyebilecegi bildirildi. önceki gün Sovyet Parlamentosu'nun Yahudi göçü ile ilgili karar tasansını sonbahar toplantılarına ertelemesi üzerüıe şiddetlenen tartışmalar, Kopenhag'da ABO Dışişleri Bakanı James Baker ile görüşen SSCB Dışişleri Bakanı Eduard Şevarnadze'nin "Sovyetler, büinen tutumlannı değiştirmeyecektir" demesi üzerine bir ölçüde hafifledi. Çekoslovakya Türklere §ert • PRAG/ANKARA (ANKA) — Çekoslovakya hükümeti, ülkede bulunan ve gerekli izne sahip olmayan tüm Türklerin sınır dışı edileceğini bildirdi. Tanjug Ajansı'nın haberine göre, Çekoslovakya Dışişleri ve Içişleri Bakanları'nca ortaklaşa yayımlanan açıklamada, resmi makamlann Çekoslovakya'yı ziyaret etmek isteyen Türklerin vize taleplerini takdire bağlı olarak geri çevirebilecekleri de vurgulandı. Açıklamada aynca, önlemlerin turist olarak ülkeye giren birçok Türkün turist niteliğini taşımaması nedeniyle alındığı kaydedildi. G. Afrika'da yeni dönem • JOHANNESBURG (AA) — Güney Afrika Devlet Başkanı De Klerk, ülkede başlatılan reform hareketleri çercevesinde, Natal dışındaki Uç bölgede 4 yıldır süren olağanüstü durumu kaldırdı. De Klerk, televizyonda yayımlanan konuşmasında, "Bundan böyle ülke çapında genel bir olağanüstü durumun söz konusu olmadığını açıklamaya karar verdim" dedi. Devlet Başkanı De Klerk, şiddetli çatışmalann sürdüğü Natal bölgesinde ise olağanüstü durumun bir yü daha devam edeceğini açıkladı. 44 yıl sonra ilk özgürseçimler bugün yapılıyor Çekoslovak lıalkı sandık başındaNtLGÜN CERRAHOĞLU PRAG — 11 milyon 200 bin Çekoslovak seçmeni bugün sandık başına gidiyor. 1946'dan bu yana ilk kez demokratik seçimlerde oy kullanacak olan seçmenler, 22 parti arasında seçim yapacaklar. Parlamentoya yalnız yüzde 5 ba- rajını aşan partiler girecek. San- dıktan büyük bir olasıhkla en çok oy alacak Obçanske Fonım (Sivil Forum) liderliğinde bir koalisyon hükümeti çıkacak. Sandıklar, yann da açık kala- cak. Kasım devrimi coşkusunun ye- rini alan genel bir şaşkınhk ve sü- kûnet içinde geçen kampanya son anda beklenmeyen bir gerilimle noktalandı. Joan Baez'in kent merkerinde yaptığı büyük siyasi konser ve devrimin odak noktası olan Venceslas Meydanı'nda Sivil Forum'un yaptığı son büyük mi- tingden neşeli yüzlerle ayrılıyordu Çekler. Tonım' büyük bir siyasi hoşgörü geleneği başlatacağının haberciliğıni yaparcasına, miting- de mikrofonlarını "misafir konuşmacı" olarak diğer tüm par- ti temsilcilerıne de açrruştı. 'Fo- rum'un sözcülerinden Ivan Gaba- al, 40 gün süren kampanya kapa- nırken Cumnuriyet'e yaptığı açık- lamada, "Son kamuoyu yoklama- lanmn Fonım'a verdigi oy beklea- ti&inln yiızde 49 snunna dek ulaş- tıgını kulagınza fısüdayabUirim" dedi ve ekledi: "Ama ezid çognn- lugu alsak bile tek basımıza hü- kümet olmak istemiyoruz. Arzu- muz, ülkenin ilk demokratik hri- küraetine. mümkiin oldagu kadar çok siyasi partiyi dahil etmektir. Bunan tek istisnası, komünistler ve aynlıkçı Slovak milliyetçUeri olacakbr. Tutuldamalar Ne tuhaf ki 40 gün boyunca sü- ren bu yumuşak atmosfer, kam- panyanın kapanmasısyla birden- bire sertleşti. Seçim kampanyası- nın resmen sona ermesinden iki saat sonra başkent Prag'a beş es- ki komünist liderin tutuklanması Çekoslovakya'da 1946'dan bu yana ilk kez demokratik seçimlerde oy kullanacak olan 11 milyon 200 bin seçmen, 22 parti arasında seçim yapacak. Parlamentoya yalnız yüzde 5 barajım aşan partiler girecek. Sivil Forum'un sözcülerinden Ivan Gabaal oy bekîentilerinin yüzde 49 sınınna ulaştığmı ve bugün yapılacak seçimlerden 'rabat' bir zafer beklediklerini söyledi. Sandıktan Sivil Forum önderliğinde bir koalisyon hükümeti çıkması bekleniybr. haberi yayıldı. Bunlar arasında özellikle devrim öncesi komünist hiyerarşinin iki numarah lideri olan Vasil Bilak'ın tutuklanması memnuniyet yarattı. Ancak bu memnunluk uzun sürmedi ve Bilak, Bratislva ken- tinde 48 saat gözhapsinde tutul- duktan sonra dün akşam serbest bırakıldı. Bratislava'daki Slovak Adalet Bakanlığı kaynaklarının konuya ilişkin bilgi vermekten ka- çınmaları nedeniyle, Bilak hak- kında ileri sürülen suçlamaların geri alınıp alınmadığı bilinemiyor. Bilak, "cezai faaliyetknJe" bu- lunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıstı. Ülkesinde özel bir nefret yara- tan 72 yaşmdaki Bilak, 1968'de Çekoslovakya'yı işgal etmeleri için Sovyetler Birliği'ne davetiye çıkarmış olmakla suçlanıyor. O zamanlar parti prezidyumu üyesi olan Bilak, böylece Dubçek'in "Prag Baban" reformlannı bas- tırmaktan sorumlu tutuluyor. Ne ki Çek yasalan, haklarında her- hangi bir somut kanıt bulunma- dığı takdirde eski komünist liderlerin serbest bırakılmalanna olanak sağlıyor.Suçlanmahalin- de "vatana ihanet" yasalan ile yargılanmalarına olanak yok. Çünkü bu yasanın devrim ertesin- de uygulamadan kaldınldığı bil- diriliyor. Aralannda Komünist Parti'nin eski lideri Miloş Jakes'in de bu- lunduğu 4 eski komünist liderin ise konuyla ilgili olarak sorgulan- dıklan ancak gözaltına alınma- dıklan belirtiliyor. Çek Cumhurbaşkanı Vac- tav Havel, çok sevilmesi ve sürek- li yüceltilmesine rağmen komü- nistlere yumuşak davranmakla suçlanıyor. Son Kamuoyu yoklamalan, komünistleri, Sivil Fbrum ve Hıristiyan Demokratla- nn çok gerisine, üçüncü ya da dör- düncü parti konumuna yerlestiri- yor. Prag'da çok zayıf şansı oldu- ğu söylenen partinin, taşrada ve yaşlı emekliler arasında güçlü sos- yal programı nedeniyle hâlâ belli bir güce sahip olduğu ileri sü- rülüyor. Çek başkentinde kampanyanın son anında bomba gibi patlayan bir diğer haber de Hıristiyan De- mokrat eğUimli 'Çek Halkçı Parti' Başkanı Josef Bartoncik'in istifa- sının istenmesi oldu. Aynı zaman- da parlamentonun başkan yar- dımcısı olan Slovakyalı Bartoncik, geçmişte gizli poüsle işbirliği yap- makla suçlanıyor. İlk kez bir Avusturya dergisi Trofü'de açığa çıkan bu hikâve yüzünden şimdi Içişleri Bakan Yardımcısı Jean Rnrnl, Bartoncik'in seçimlerden çekilmesini istiyor. Hırslı bir po- litikacı olarak tanınan Bartoncik ise istifa etmek yerine bilinmeyen bir hastalığı bahane ederek hasta- neye kaldırümayı tercih etti. 250 bin tirajlı tek etkin Çek ga- zetesi 'LWow Noviny' yazarlann- Mitsotakis Washington'da Yunanlı gazetecilere açıklamayaptu Türk-Yunan diyaloğu başladı BULGARISTAN dan eski direnişçi Jiri Fortji, "Bortancik, hiç süpbesiz geçmiş- te gizli polisle işbirliği j-aptı" di- yor ve eklıyor: "Fakat önemli olan, bunun şimdi neden böyle birdenbire seçimler arifesinde or- taya çıküğı. tçişleri Bakan Yar- dımcısı Ruml, seçimlerden önce tüm partilerin listelerini geçmişle itişkili şiipheU adaylardan teraiz- lemesini isledi. Nitekim bunu Ruml'nn partisi Sivil Forum yap- tı. Kampanya boyuncabir takım adaylar fazla izahata girmeden Forum'dan sessizce istifa ettüer ve listeden çıkanldılar. Sivil Forum bunn yaparken Bartoocik'in par- tisi Hıristiyan Demokratlar bu gi- risime kaülmadılar." İki parti arasında Bartoncik yü- zünden çıkan bu cekişmenin Hı- ristiyan Demokraüara da iki ya da üç puan oy kaybettirmesi bekle- niyor. Prag'daki gözlemciler, her halükârda komünistlerle Hıristi- yan Demokratlan etkileyen bu son gelişmelerin seçim sonuçlannda- ki genel eğilimi değiştirmeyeceği- ni düşünüyorlar. Dış Haberler Servisi — Yunanistan Baş- bakanı Konstantin Mitsotakis, gerçek an- lamda Türk-Yunan diyaloğunun başladığım söyledi. ABD'de bulunan Mitsotakis, Washing- ton'da kendisine refakat eden Yunanlı ga- zetecilerle yaptığı basın toplantısında, Türk-Yunan ilişkileri, Kıbns konusu ve Yunan-ABD ilişkilerine değindi: AA'nın Atina kaynakh haberine göre, Türkiye'ye diyalog çağnsını, Ankara'nın kabul etmesiyle Türk-Yunan diyaloğunun başladığım kaydeden Mitçotakis, "Şimdi izleyecegimiz yolu araştırma aşamasında- yız. tki ülke arasiBdaki temaslar, geüsıne- lere göre daha yüksek yetkfliler dozeyinde de siirecek. Gerekli ortamın hazırlanması halinde de Ankara'ya gitmeye hazınm" dedi. Türkiye ile ciddi bir diyalog yapümasın- da ısrarlı olduğunu belirten Mitsotakis, temmuz ayında Londra'daki NATO zirve- si sırasında Başbakan Yıldınm Akbulot ile gayri resmi görüşmesinin de bu diyalog çer- cevesinde gerçekleşeceğini ifade etti. Mersin ve Kıbns ABD ziyareti sırasındaki temaslardan ge- rek Mersin, gerekse Kıbns konusunda ba- zı sonuçlar sağlamayı beklediğini de ileri > — Sorunlann diyalogla çözülmesinden yana. süren Mitsotakis, ABD'li yetkililerle Mer- sin konusunda izlenecek prosedür ve bu so- runun çözüm yolunun araşünlması için mutabakata vardığını söyledi. Yunanistan Başbakanı, Kıbns konusun- da ise, sorunun çözümüne yardımcı olacak girişimlerin belirlenmesi için Yunan ve ABD dışişleri bakanlan düzeyinde temas- lar yapıİacağmı ifade etti. Mitsotakis, ABD Başkanı Bush ile gö- rüşmesinde, Kıbns sorunu çözülmeden Türk-Yunan iüşkilerinde önemli gelişmeler sağlanamayacağını belirttigini de söyledi. Mitsotakis, ABD'nin Türkiye ve Yuna- nistan'a yaptığı askeri yardım konusunda ise, "Bu konuda hiçbir şüpbem yok. Ben sadece, Ege'deki askeri güç dengesinin ko- ronmasını istiyorum. Bunun dışında ABD hükümctinin önerileri ve ABD Kongresi : nin yardım konusundaki kararlanun bu- gün olduğu gibi ilerde de aynı şekilde de- duyacağım" dedi. vam edeceğine inamyornm. Aslında, Tür- kiye ve YunanisUn'a yapılan ABD askeri yardımının mntlaka 7/10 olması gerektigi şekimdeki söder küşdesmiş ifadderdk. Bu oranın aleyhimize degişmesine imkân yok- tur. ABD'de bu oranı lebinize çevirebilmeye gayret ettim" dedi. öte yandan Washington muhabirimiz Ufuk Guldemir'in bildirdiğine göre Mitso- takis salı gecesi Yunanistan Büyükelçüiği 1 nde verilen resepsiyonda Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Nüzhet Kandemir'e Ankara ile diyalog arzusunu dile getirdi. Kandemir, ABD başkentinde bulunan Yunan Başbakanı onuruna verilen resep- siyona gittikten sonra Yunarv'stan'ın Was- hington Büyükelçisi Hristos Zaharakis la- rafından Mitsotakis'e takdim edildi. Ta- nışma sırasında Kandemir'e gayet sıcak bir şekilde hitap eden Mitsotakis, resepsiyon sona ererken kalabalığı yararak Yunanlı gazetecüerin etrafını çevirdiŞ Kandemir'in yanına tekrar geldi. Kandemir'e ismiyle hi- tap ederek Türkiye ve Yunanistan arasın- daki sorunlann diyalog yoluyla çözümle- nebileceği inancmda olduğunu kaydeden Yunan Başbakanı, "NATO toplanülan nedeniyle de başbaluuumz ve dışişleri ba- kanımzla tajuşıp göıüşmekten memnBnhık Gergin ortamda genel seçim Siyasi parti ve gruplann son seçim miting ve toplantılarında olaylar çıkacağına ilişkin ihbarların yoğunlaşması üzerine sıkı güvenlik önlemleri alındı ve başkent Sofya'ya takviye birlikler sevk edildi. ZAFER ARAPKİRLt SOFYA — Bulgaristan yöneti- mi, pazar günü birinci turu yapı- lacak olan ülkenin 45 yıldır ilk serbest genel seçimleri için gide rek gerginleşen ortamı yatıştırma- ya uğraşıyor. Pazar günü için ge- riye sayma başlarken, siyasi par- ti ve gruplann son seçim miting ve toplantılarında olaylar çıkaca- ğına ilişkin yoğun ihbarlar alını- yor. Başkent Sofya'ya bu amaç- la takviye güvenlik birlikleri sevk edildi. Seçimler için alıaan önlemleri ve çok sayıda yerde olaylar çıka- cağına ilişkin iddialan anlatmak .amacıyla dün Sofya'da bir basın toplanüsı duzenlendi. Toplantıda konuşan tçişleri Bakanlıği Sözcü- u Başarmaları için onlara destek verin... Sağlam bir temel kazandınn." t Temel Britannica'nın 11. cüdi tamamlandı. Cilt kapaklan bayilerde! Türkiye'nin en kapsamlı temel eğitim ve kültür ansiklopedisi Temel Britannica'mn 11. cildi, bu Pazartesi çıkan 77. fasikülle tamamlandı. İlk ve ortaöğretimin evrensel başvuru kaynağı Temel Britannica, öğrencilerimizin kütüphanesinde ciltli olarak yerini alıyor... Eğitim dünyamızdaki önemli bir boşluğu dolduruyor. Temel Britannica'nm 77. fasikülüyle birlikte 11. cildin kapağını da almayı unutmayın. Özel mukavva ve cilt bezli. çift (siyah-altın) varak yaldızlı. özenle hazırlanmış "Temel Britannica 11. cilt kapağı" şeffaf koruyucu ambalajının içinde, KDV dahil, 6.000 TL. Not: 1. Temel Bnutnnica'nıo 11- cıldı. abonclenmizin adreslenne 2 Temmuz 1990 tarihıne lcadar taahhütlü posta ile gönderilecektır. 2. Cıltknnı elden alan abonclenmiz, 20 Haziran 1990 urihinden iübaren Ana Yayıncılık Satış Merkezı'ne (Mecidıyeköy) kımliklen ya da Abone Belgeleriyle gelerek 11. dldı edinebılirler. TemelBritannica'nm tamamına şimdi çok uygun koşullarla sahip olabilirsiniz. Bu imkânı değerlendınn. Yandakı tabloyu inceleyin. Butçenıze en uygun ödeme seçeneğini belırleyin. Kuponu doldurup. peşinata aıt posta çeki fotokopısiyle birlikte. belırtilen adrese gonderin. Temel Britannica'nm yayımlanmış olan 11 cıldini hemen alın. Çocuklannız hemen yararlanmaya başlasın Her 7 haftada bir yeni cilt, istersenizadresınize teslim edilsin. isterseniz Ana Yayıncılık Satış Merkezleri nden siz alın. 20 ciltlik bu benzersiz yardımcıya, bugunku fiyatıyla sahip olun. Temel Bruannica takım satı* fiyall (KOV dahil) Ûdeme Bıçımı D Peşın D 3aylaks«le Q 8ayuksıtle D 12aytaksitle Peşınaf (TL) - 224 000 - 125.000- 99 000.- Ayhk Taksıl (TL) - 120.000.- . 70 000.- 55 000- Taksıt Adedı - 3 8 12 Toplam (TL) 545 000.- 584 000- 685 000.- 759 000- Seçtiğıniz ödeme biçımınin kar^ısındakı kutuvu ışarctlcyın Ttmtl Briommicı sfcwtan, ckxk hsikâl. cih lufatı A n YayucıU SaUş Mcrkedcri'M ln«vınbiiirier. « • VajMKikk Sabş Mctkejtei: 1. Bûyukderc Cad. Ejder Apl No' 63/B Meadlycköy-İSTANBUL Tel 171 }| 25 2. KlodfırcrCad Dr Sevkıbey SokakVA Dıvanyolu-ISTANBULTe! 5160826 3. Klodlııeı Cad llclısını Hatı ll\ CaSiiluJlu-ISTANBULTel 5)6 22M) 4 Tunah Hılmı Cad 121/3 Kavaklıdcre-ANKARA Tel: 1270686 TEMEL BRİTANNİCATF.MEL EĞİTİM VE KLLTLR ANSİKLOPErtİSİ TEMEL BRİTANNİCA İSTEK KUPONU Cıltlerinızı nasıl teslim almak ıstiyorsunuz? üAdresime taahhütlu postayla. • Istanbul ve Ankara'daki Satış Merkezleri'ne gelerek. elden. AdıSoyadı _ Adresi: .ı^.^.™,... PosIaKodu: Telefon: 314447 no'lu Posta Çeki hcsabına TLyatırdım. Fotokopısi ilışikTedır ANA YAYINCILIK A Ş. Buyukdere Cad Üçyol Mevkii No- 57/2 Maslak 80725 İSTANBUL Tel. 176 95 80(4 hat) Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica, Inc. işbirliği ile yayımlanmaktadır. sü Jordan Ormankov, bazı top- lantılara provokasyonda bulunu- lacağına ilişkin ilıbarlan titizlik- le değerlendirdiklerini ve sıkı ön- lemler aldıklannı söyledi. Orman- kov'a yöneltilen sorular arasında ülkedeki Turk azınhğın ve goçc zorlanan Bulgaristan Türklerinin durumlarına ilişkin konular da vardı. Içişleri Bakanlığı Sözcüsü, "lsimleri gecen yıllarda zorla de- ğiştirilen birçok Türk'ün aday lis- telerinde Slav adlanyla yer alma- sı sonucu Türk seçmenin bunlan tanıyamayacagına ve bunun biı haksızhk sayıhp sayılmayacağın* ilişkin sonıyu" şöyle yanıtladı. "Bundan önceki yıllarda isim- leri değiştirilmiş ve yeni kimlik ve- rilmiş kişiler isterlerse eski kimlik- leriyle oy knllanabilecekler. Adaylann isimleri konusunda isc bugüne kadar bize hiçbir itiraz •laşmadı." Basın toplantısında geçen yıl ül- keden toplu göçe zorlanan Türk- lerin Turkiye'den oy kullanmala- nna neden izin verilmediği yolun- daki soru da, Içişleri Bakanlığj Temsilcisi Ormankov, Yüksek Se- çim Kurulu Başkanı Dimiter Po- pov ve- hükümet sekreteri Vasil Çarvenkov tarafından "Yurtdı- şında 5 yıl ikamet etme zonınln- lagu hatırlatılarak" yanıtlandı. Yetkililer basın toplantısında aynca seçim günu meydana gel- mesi muhtemel, sandık kaçırma, oylarda tahrifat, oy kullanılması- nın engellenmesi, bilgisayar kayıt- larına virüs bulaştırılması, oy sa- yüu-ken eiektriklerin ke&ilmesi gibi olaylara karşı alınacak önlemle- re ilişkin de bilgi verdiler. Komünist parti kunıldu Haber, başka bir ulkeden değil, hele az ötedeki Turkiye'den değil. Bulgaristan'ın kendi içinden geli- yordu. Bulgar resmi haber ajansı BTA'nın 6 Haziran 1990 çarşam- ba günü geçtiği tam 4 satır 32 ke- limelik haber, hiçbir yoruma ge- rek bırakmıyordu: "Bulgaristan'da komünist par- tisi kunıldu. Ülkenin kuzeybatı- sında Tuna Nehri kıyısıadaki Or- yahovo'da komünist partisi kuran bir gnıp, Bulgaristan'da bir Ko- münist Partisi bulunmamasıniB siyasi yasamda bir eksikük oldu- ğunu savundu." 10 Kasım 1989'da Komünist Parti lideri Todor Jivkov'un işba- şından uzaklastırılmasıyla başla- yan ve pazar günü yapılacak ilk özgür genel seçimlere kadar uza- nan sürecin bir anlamda özetiydi yukarıdaki kısa haber. Son mitingler Seçimlere katılan üç büyük par- ti son büyük gövde gösterilerini dün akşam Sofya'da yaptılar. Iktidardaki Sosyalist Parti ve ana muhalefetteki Demokratik Güçler Birliği'nin mitinglerine yüzbinlerin üzerinde kişi katıldı. Kırsal kesünde daha güçlü olan ve ülkenin üçüncü büyük partisi du- rumundaki Çiftçi Partisi'nin mi- tingi ise daha sönük geçti. Sosyalist Parti ve Demokratik Güçler taraftarlan sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklarda otomobil konvoylan ile gösteriler yaptılar ve miting yapılacak alan- ları doldurdular. Sosyah'st Parti mitingine ço- ğunlukla orta yaş üzerindeki in- sanlar katılırken Demokratik Güçler taraftarlannı daha genç in- sanlar oluşturuyordu. Bir Bulgar genci bu durumu "sosyalistltrin mitingine gidenle- rin çogu hayatlanıu Komiinist Partisi'nin taraftan olarak gcçir- di. Aliskanlıkla konanistlerden sonra şimdi sosyalistleri destekli- yorlar. Bu bir insanın 60 yaşma kadar tottugu futbol takımını dc- ğistireiDeıııesine benziyor" şeklin- de açıkladı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle