24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 HAZİRAN 1990 KÜLTUR-SANAT CUMHURÎYET/5 Bremen'de fc Kürt Sıgınmacılar' • Kiltir Servisi — llker Maga, Mehmet Aka ve Cengiz Mumay'ın fotoğraflanndan oluşan "Kürt Sığınmacılar" sergisi 20 hazirana dek Federal Almanya'da Bremen'de açık kalacak. Sergi, Bremen Yüksek Okulu ve demokratik kitle örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduklan bir ay süreli etkinlikler kapsamında açılıyor. Sergide yer alan 40 siyah beyaz fotoğraf, kimyasal silahlardan kaçıp Türkiye'ye sığınan Irakh Kürt sığınmacılann geldikkri Ûk günden bugüne, yaşamlannı konu aJıyor. Sergi notunda üç gazeteci bu fotoğraflann "sanatsal bir çalışma" sonucunda elde edilmediklerini, güdülen ilk amacın "habercilik" olduğunu, temel düşüncenin ise "kamplardaki yaşamın zorluğunu kamuoyuna yansıtmak" olduğunu belirtiyorlar. Tıyatro Kurultayı toplanıyor • Kültür Servisi — Türk tiyatrosunun içinde bulunduğu durum, sorunlan ve çözüm yollan önerileri tstanbul'da düzenlenen bir kunıltayda ele alınacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde 11-13 haziran tarihleri arasında düzenlenecek "Tiyatro "Kurultayı"nda tiyatro eğitimi, tiyatrolara yapılan yardım, tiyatro yazarhğı, araştırma, teşkilatlanma gibi çeşitli konular tartışılacak. Kurultaya aralannda özel tiyatro sahipleri, ünlü sanatçılar, tiyatro yazarlan, yönetmen ve tiyatro eleştirmenlerinin de bulunduğu 200'e yakın konuk katılacak. Tiyatro üzerine düzenlenen ilk kurultayda tiyatro yazarhğı, çevirmenlik, telif haklan, rejisörlük, tiyatro mimarisi, teşkilatlanma, yurt çapında tiyatronun yaygınlaştırılması, amatör tiyatrolar, çocuk tiyatrolan, üniversite tiyatrolan, konservatuvarlar ve sorunlan konusunda 150 kadar bildiri sunulacak. Ulvi Uraz ödülleri açıklandı • Kültür Servisi — fstanbul'da sergilenen yerli oyunlar arasında bir yönetmen ile bir oyuncuya verilen Ulvi Uraz Tiyatro ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Ergin Orbey, "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" adlı oyundaki çalışmasıyla En lyi Yönetmen, Ali Sürmeli de "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyundaki çalışmasıyla En lyi Oyuncu odülünü kazandı. Orhan Alkaya, Hayati Asılyazıa, Haluk Şevket Ataseven, Kemal Bekir ve Cevat Çapan'dan oluşan seçici kurul aynca Bılsak Tiyatro Atölyesi'ne, "Işte Kol Işte Gövde Işte Kanatlar" oyununda gosterdiği başan nedeniyle Jüri özendirme Odülü verilmesini kararlaştırdı. ödüller, önümüzdeki tiyatro dönemi başında verilecek. Pinter ve Ortoırdan sahneye • Kültür Servisi — tstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvan Tiyatro Bölümü Ingiliz oyun yazarı Harold Pinter'in "Dışanda Bir Gece'sini ve Joe Orton'un "tyi ve Sadık Kul" adh oyununu sahneleyecek. Her ikisi de televizyon için yazılmış oyunlann sahneye uyarlanmalannm ilk kez Türkiye'de gerçekleştiği bildirildi. Oyunlan dilimize çeviren Levent Kurumlu, Çimen Tumnçoğlu ve Yıldıray Şahinler de oyunda rol alacaklar. Oyunlann tüm aşamalannda öğrencilerin katıhmları sağlandı. Oyunlar 11 haziranda saat 20.30'da Üçüncü Yapı Kredi Uluslararası Gençlik Festivali'nde, Taksim Sahnesi'nde, 18-19 haziranda saat 15.00 ve 20.00"de Bakırköy Adile Naşit Kültür Merkezi'nde, 20 haziranda saat 15.00 ve 20.00'de Kenter Tiyatrosu'nda, 22 haziranda 14.30 ve 18.30'da İÜ Fen Fakültesi'nde sahnelenecek. Belgesel ve kuramsal fotoğraf • Kültür SeiTİsi — Maggie Danon ve Alberto Modiano'nun daha önce Istanbul'da Refo Sanat Galerisi'nde sergilenen fotoğraflan 11-24 haziran tarihleri arasında Ankara ABC Kitabevi Sanat Galerisi'nde görülebilecek. Sergi, Modiano'nun belgesel nitelikli denemeleri ile Danon'un renk ve görüntüye müdahale ederek gerçekleştiıdiği çahşmalanm bir araya getiriyor. önceleri resim ve heykelle ilgilenen, 1984'ten bu yana fotoğraf çahşmalanna ağırhk veren Maggie Danon, fotoğraflannda renk unsuruna önem vererek görüntüleri bir armoni biçimine dönüştürmeyi amaçhyor. Alberto . Modiano ise objektif bir gözle nesne ve detaylarda derinleşmeyi seçmiş. Modiano'nun çahşmalarında portre ve doğa konulan ağırlıkta. Ustalardan karma sergi • Kültür Servisi — Nişantası Tem Sanat Galerisi'nde 7-30 Haziran 1990 tarihleri arasında açık kalacak olan karma resim ve heykel sergisinde Ali Avni Çelebi, Hakkı Anlı, Bedia Güleryüz, Zühtü Müridoğlu, Sabri Berkel, Abidin Dino, Ferruh Başağa, Selim Turan, Turgut Atalay, Şükriye Dikmen, Adnan Vannca, Nejad Melih Devrim, Tiraje Dikmen, Ömer Uluç, ömer Kaleşi, Cihat Burak, Yüksel Arslan, Metin Talayman, Seyyit Bozdoğan, Mustafa Ata, Mustafa Altıntaş, Oktay Anılanmert, Zeki Fındıkoğlu, Aytaç Katı, Hüseyin Ertunç, Fevzi Karakoç, Salih Coşkun, Fuat Acaroğlu, Rahmi Aksungur, Yüksel özen, Mithat Şen ve Selma Gürbüz'ün yapıtlan yer ahyor. 9 Ödtillti *Ay Çarpması' • Kültür Servisi — Uçü Oscar, ikisi Altm Küre olmak ûzere toplam dokuz önemli ödül sahibi "Ay Çarpması" (Moonstruck), bugün tstanbul ve Ankara'da gösterime giriyor. Norman Jewison'ın yönetmenliğini yaptığı Cher, Nicolas Cage, Danny Aiello, Feodor Chaliapin, Vincent Gardenia, Louis Guss, Julie Bovasso, Olympia Dukakis, Anita Gillette ve John Mahoney'in rol aldıkları fılm Beyoğlu Dünya ve Ankara Kızıhrmak sinemalannda izlenebilecek. 11 milyon dolara (yaklaşık 28 milyar lira) mal olan "Ay Çarpması"nın baş kişileri New York, Brooklyn'de gelenek ve göreneklerini, karmaşık aile ilişkilerini sürdürerek yaşayan Italyan asıllı Amerikahlar. Filmin konusu, genç bir dul olan Loretta (Cher) ile iki koca adayı Ronny (Nicolas Cage) ve Johnny (Danny Aiello) arasında gelişiyor. "Ay Çarpması" yönetmenine Berlin Filıh Festivali'nde en iyi yönetmen ödülü kazandınrken Cher'e en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ve Altın Küre getirdi. Olympia Dukakis ise "anne" rolüyle yılın en iyi yardımcı kadın oyuncusu dahnda Oscar ve Altın Küre'nin yanı sıra Los Angelesli film eleştirmenleriyle Amerikan Filmciler Birliği ödüllerini de elde etti. SEVEMA/ATİLLÂ DORSAY 'Kuru, Beyaz BirMevsim' karaderiliAfrikalıların ezümesini işliyor Perdede Afrika gerçeğiKıra, Beyaz Bir M e v s i m (A Dry, White Season) / Yönetmen: Euzhan Palcy / Senaryo: Andre Brink'in romanından Colin Welland, Euzhan Palcy / Görüntü: Kelvin Pike, Pierre-William Glenn / Müzik: Dave Grusin / Oyuncular: Donald Sutherland, Janet Suzman, Jürgen Prochnow, Zakes Mokae, Susan Sarandon, Marlon Brando, Winston Ntshona / Bir UIP filmi / 106 dakika (Beyoğlu Sineması). Martinikli genç kadın yönet- men Euzhan Palcy, büyuk ilgi go- ren "Rue Case-Negres" adlı ilk fil- minden sonra, yine karaderili ır- km sorunlan üzerine ve bu kez Güney AFrika'daki olaylan konu alan bir film yapmış. Yönetmen bu kez, uluslararası ve büyük ser- mayeli, dolayısıyla çok daha "iddialı" bir filme sıvanmış ve önündeki çeşitli tuzaklara karşın başanya ulaşmış. "Kuru, Beyaz Bir Mevsim", Gü- ney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşa- nan ve karaderili Afrikalıların sö- mürulmesine, baskıya, işkenceye, giderek kıyıma uğratılmasma yol açan olaylardan verilen gerçekçi bir kesit. Hani şu televizyon ha- berlerinde dalgjn bir gözle izledi- ğimiz, gazetelerde şöyle bir goz atıp geçtiğimiz, rahip Desmond BtlİNÇLENEN TARİH ÖGRETMEN t — Euzhan Paky'nin "Knnı, Beyaz Bir Mevsim' adlı filminde Donald Sutheriand (solda), giderek bOinçlenen tarih ögretmeni Ben du Toit'yı canlandınyor. VVinston Ntshona da nimde önemli rollerdcn birini üstleniyor. Tutu, gazeteci Steven Biko veya ğın bu inanılmaz gerçeklerini di- özgürlük lideri Mandela gibi ad- le getiriyor. Ve perdede, insan ola- ları, özellikle Nobel adaylığı veya dünya çapında protesto konserle- ri gibi görkemli olaylar nedeniyle daha iyi bildiğimiz!.. Ama bu ad- Iarın ve olay siluetlerinin ardında yaşanan gerçefi biliyor muyuz? Çağımızda, günümüzde, 1980'lerde (arük '90) bu tür olay- lann olması, bir yönetimin Hit- ler'e rahmet okutacak faşist yön- temlerle insanlan "sorgusuz- sualsiz" alıp götürmesi, işkenceyle öldürmesi, gençlerin, giderek ço- cukların üzerine ateş açması mumkun mü? Bunlar gerçek mi? Evet, gerçek. Ve "Kuru, Beyaz Bir Mevsim", oncelikle (ve her turden sinemasal kaygının ötesinde) ça- rak hepimizin utanması gereken yüzkarası görüntüler birbirı ardı- na seyrediyor. "Ayrı Bir Dünya" - A World Apart" ve (henüz göremediğimiz) "Ozgürlük Çıghğı - Cry Freedom" gibi filmlerin izinden giden "Ku- ru, Beyaz Bir Mevsim", dramatik sanatın temel öğelerinden birine, bilinçsiz bir adamın olayların et- kisiyle gitgide bilinçlenmesi süre- cine yaslanıyor. Güney Afrika'nın "tuzu kuru" beyazlarından, "örnek" ailesiyle birlikte luks bir evde yaşayan tarih öğretmeni Ben du Toit, ırkçı davranışlar konu- sunda bir şey bilmez veya bilme- meyi yeğlerken, birden kendiıü olaylann ivmesi içinde buluyor. Zenci bahçıvaru Gordon'un bir ça- tışmada vurulan oğlunun akıbe- tini araştınrken, Gordon'un, da- ha birçok karaderilinin, sonra da Gordon'un karısı Emily'nin vah- şice öldurulmelerine tanık oluyor. Bihnçsizlikten bilince ulaşan tüm yazın/filnı kahramanları gibi, Du Toit da "bir bilinçleni>or, pir bilinçleniyor" ve faşist baskı yo- netiminin tum araçlarıyla kendi- sine ve ailesine yönelmesine kar- şın çabasının sonuna dek gidıyor. "Kuru, Beyaz Bir Mevsim", dra- matik sinemanın olanaklarını ra- hatlıkla kullanan, kışilikler yelpa- zesi (gerek beyazlar, gerek karade- rililer içınden) ustalıkla oluşturul- muş bir film. Örneğin siyahlar arasında, teslimiyetçilikten mili- tanlığa farklı davranışlan yeğleyen unsurlar iyice belirlenmiş. Beyaz- lar arasından ise özellikle iki ki- şilik benim ilgimi çektı. öncelik- le, Du Toit'nın karısı Susan (de- neyimli oyuncu Janet Suzman). Susan, aslında zencilere karşı ya- pılanlara karşı olan, ancak bun- lan gerekli gören bir sessiz çoğun- luğun konumunu çok iyi temsil ediyor: "Bu ulke bizim. Onu saıı- tim santim kurduk biz. Afrika'nın geri kalanındaki sefalete bak. Bir de bize bak" dıyor Susan. Guney Afrika Cumhuriyeti'nin gerçekten de dığer Afrika ulkelenne kıyas- la refahını, zenginliğini beyazların yarattığını ve bunu korumak için yapüanlan onayladıgını soyluyor: "Yönetim onlarda olsa, bize baş- ka türlu mu davranırlar sanıyor- sun?" Işte, Güney Afnka dramı- nın ardında yatan gerçek. "Sessiz çogunluk" böyle duşünmese, yö- netim de böylesine kıyıa davrana- bilir mi? Diğer ilginç kişilik de, hayatını ırk davalannda zencileri korumaya adamış, ama yapılan- lann, ulkede var olmayan adalet anlayışı karşısmda boşa gitmeye mahkûm olduğunu çok iyi bilen avukat McKenzie. Ve bu rolde Marlon Brando'nun perdeyi tü- muyle dolduran, görmelere sezâ oyunu... "Kuru, Beyaz Bir Mevsim"i ge- rek sıyasal filmlere, gerek yalnız- ca iyi sinema örneklerine ilgi du- yanlann izlemesi gerekir. John Travoltah 'Bak Şu Konuşana' birincisınıfbir eğlencelik Amerikan güldürüsü kendini yeniliyor B a k Ş a K o n H ş a a a ! (Look Who's Talking) / Yönetmen: Amy Heckerling / Oyuncular: John Travolta, Kirstie Alley, Olympia Dukakis, George Segal/Bir Tri-Star yapımı (Beyoğlu Fitaş, Bakırköy Renk, Topkapı Sur, Fındıkzade Nilgün, Ankara Batı, Izmir tzmir sineraalarında). ° Amerikan güldürüsü kendini yeniliyor... ^ O ^ I a r d a , "bir ka- dın ve bir erkek" (ve çevrelerinde- ki kimi diğer erkek ve kadınlar) ana temasını odak alan, şampan- ya hafifliğinde, diyalog ve sözlü esprilere yer yer 'burlesk'ten mi- ras görsel "gülüt'lerin de katıldığı güldürüler, bir süre canlılığını yi- tirdı. (Seyircinin bir kadınla erke- ğin gonul ilişkilerinden başka iz- leyecek şeyi kalmamış mıydı?) Ama yeni "soslann" eklenmesiy- le, bu tür güldürüler yeniden gün- demde!.. "Harry ve Sally"den son- ra, "Bak Şu Konuşana" da bunun ilginç bir örneğini veriyor. Bu kez "kadınımız", 30 yaşla- nnda, evli bir erkekle ilişkisi olan, önun kendisini yuzüstü bırakma- sıyla, bebeğini tek başına yetiştir- meye çalışan bir hatun... "Erkeğimiz" ise bir rastlantı so- nucu onu doğumuna yetiştiren, kuşkusuz ilk andan beri kadına vurgun, ama bunu bir türlü açık- layamayan ve kadınla bebefinin etrafından ışık pervaneleri gibi do- nenip duran bir taksi şoförü. "Ve- fasız baba" ve sevecen buyukan- ne gibi yan tiplere ek olarak ise se- vimli mi sevimli, akıllı ve (yaşın- dan önce) konuşkan bir bebeğimiz var. Kadın yönetmen Amy Hec- kerling'in kendi bebeğinden esin- lenerek yarattığını belirttiği, hani şu afişlerde "Afilliyim. Pek hava- lıyım. Sadece 3^ aylıgım" diyen bebek!.. Babasının John Travolta olacağına annesinden önce karar verraiş, "Bnıce VVUIis'in sesiyle" konuşan, hmzır ve afacan bir yu- murcak!.. Ondan sonrasını anlat- mak ise kolay değil. "Bak Şu Konuşana", günümuz- de sinemanın ve film kahraman- lannın kaçınılmaz (ve de doğal) "modernleşmesi"nin tipik bir ör- neği. Daha jeneriklerde "döllen- me" olayının grafik biçimde sinı- gelenmesiyle başlayarak, "1990i lann filmi" olduğunu duyuruyor. Ana şema, 1940'lann Amerikan guldurülerininki olsa da "yapay döllenme"den lezbiyenlik üzerine şakalara, her şey artık 1990'larda olduğumuzu duyumsatıyor. Ame- rikan sineması, çocuk oyuncuları hep çok iyi (ve çokluk, çocukluk olayını oldukça sömürerek) kul- lanmıştır. "Arizona Jnnior" veya "Üç Erkek ve Bir Beşik" gibi film- lerden beri, artık "bebek sömüriisü" yapılıyor. Ve filmin bebeği, gerçekten de tam anlamıy- la "rol çalarak", John Travolta ve Kirstie Alley'ı sahadan silıyor. Bir zamanların jönü George Segal'in ve "Ay Çarpması" ile yardımcı JOHN TRAVOLTA VE ROL ÇALAN BEBEK — Dans agırhklı gençlik fUmleriyle ünlenen John Tra- volta, artık bir kompozisyon oyuncusu olma yolunda. FUmdeki bebek ise tam anlanuyla rol çalıyor ve oyunculan gölgede bırakıyor. oyuncu Oscar'ı alan tiyatrodan ve güldürü türünü yenileyen bir gelme Olympia Dukakis'ın kom- başyapıt olmasa da baştan sona il- pozisyonları da birinci sınıf... "Bak Şa Konuşana", sonuç olarak kimi ucuziuklara sapsa da giyle ve yer yer kahkahalarla izle- nen birinci sınıf bir eğlencelik. Travolta hayranlan ise artık bir "kompozisyon oyuncusu" olma- ya çalışan aklörün, yer yer ilk filmlerine gonderme yapaıı "kı- vırtmalan" ile oldukça tatrnin ola- bilirler. Vlümün GözIeri'EdgarAlanPoe'nun ikiöyküsündensinemaya uyarlandı Fantastik sinema şöleni Oiümiuı Gözleri (2 Evil Eyes) / Eser: Edgar Alan Poe / İlk öykü: Bay Valdemar Olayı (The Facts in the Case of M. Valdemar) / Yönetmen: George Romero / Oyuncular: Adrienne Barbeau, Ramy Zada, E. G. Marshall, Bingo O'Malley / Ikinci öykü: Kara Kedi (The Black Cat) / Yönetmen: Dario Argento / Oyuncular: Harvey Keitel, Madeleine Potter, John Amos, Martin Balsam, Kim Hunter / Bir Italyan filmi (Lâle, Süreyya) Korku filmlerinin iki ustasını, Lıvıng Dead"i bu turün aşılma- George Romero ve Dario Argen- to'yu aynı fılmde bulmak, merak- lıları için hoş bir sürpriz. Üstelik fantastik yazının ilk ustalanndan Edgar Alan Poe'nun 2 öyküsünün uyarlamasında... MERAKLILARINI> DtKKATtNE — Korku flhnlermin iki usta yö- netmeni, George Romero ve Dario Argento, Poe uyarlaması "Öln- mün Gözleri"nde bir araya geliyor. İki fantastik öyküden oluşan film, meraklılannın dikkatine sunulacak nitelikte. Öykülerden ilki, Poe'nun az bi- linen ve ilk kez füme ahnan bir oyküsü. Ana tema, "hipnoz altııı- dayken ölen (öldürnlen) kişiler"'- le ilgih'. Poe'nun benzersiz imge- lemı bu durumda, kışinin ölmedi- ğini ve "2 dunya arasında" kal- dığını duşlemış. Boylece, para hır- sından gozü donmüş genç kansı ve üçkâğıtçı, hipnotizmacı bir doklor tarafından bakılan bay Valdemar, bir turlü olmüyor ve ustelik, iki dunya arasında "ulaşım" sorununu yükleniyor!.. 1968'de yaptığı ilk filmi 'Yaşayan Ölülerin Gecesi - The Night of the mış başyapıtı saydığım ve daha sonra "Dawn of the Dead", "Creepshow", "Day of the Dead" ve bu mevsim izlediğımiz "Tutku - Monkey Shines" film- leriyle, ilk fiiminin başarısını ya- kalayamayan Amerikalı yönet- men, bu filmde de klasik bir an- latımm içine ancak yer yer görsel şoklar yerleştiriyor ve birkaç il- ginç sahneye damgasını vura- biliyor. Ikinci öyku, Poe'nun çok bili- nen ve birkaç kez sinemalaştınl- mış bir oykusu: "Kara Kedi". Ancak ilkınde olduğu gibi gunu- müze uyarlanmış. Gotik şatola- rın, karanlık mahzenlerin, örme taş duvarların, ağır ve gıcırtılarla açılan tahta kapıların yerini mo- dern ve çağdaş dekorların alma- sı, Poe fantastiğinin ozünu zede- ler mi? Film bir yandan da bu so- ruyu soruyor ve yanıtlamaya ça- lışıyor. ttalyan yönetmen Dario Argen- to, ülkemizde de gösterilen "9 Kuynıklu Kedi", "Suspiria", "Cehennem - Inferno" fibi fılm- leriyle tamdığımız bu korku usta- sı, "Kara Kedi"yi tam anlamıyla bir Poe 'hommage'ı gibi düşun- muş: Film, "Sarkaç- The Pit and the Pendulum" öyküsünün fınal sahnesiyle açılıyor, kahramanımız fotoğrafçının adı unlü bir Poe oy- küsünun kahramanı olan Usher, vs., vs. Argento, ana öyküye ye- ni ve modern açılımlar katan zen- gin bir senaryo ile gotik ve karan- lık yerine, modern ve çağdaşın egemen olduğu bir korkuyu ilmek ilmek işlemiş. Öyku, çeşitli deği- şikliklere uğramış, ama bizce da- ha da geliştirilmiş. (Örneğin "du- var içinde yavrulama" motifi, hiç beklemediğimiz, ilginç bir buluş). Oldukça karüı sahneler içeren, ama yönetmenin, kanın ve vahşe- tin altını çizmedeu kotardığı film, sonuç olarak hem 2 öykünün en ilginci henı de tek başına küçük çapta bir fantastik sinema şöleni. Bir hayli tanıdık yüz de içeren bu filmi, meraklılarının dikkat ve il- gisine sunarız. Iki sanatçımız Girit? te • Kültür Servisi — Girit'in Aghios Nikolaos kentinde bu yıl ikincisi düzenlenen Minos Beach Sanat Sempozyumu dolayısıyla gerçekleştirilecek açıkhava sergisine Türkiye'den de iki sanatçı katılıyor. 9 haziranda açılacak olan ve eşitli Akdeniz ülkelerinden on sekiz sanatçının yer alacağı sergiye Türkiye'den Handan Böruteçene ve Serhat Kiraz katılıyor. Öte yandan, 10 haziran günü yapılacak olan "Yeni Akdeniz Kültür Kimliği" konulu sempozyumda da Türkiye'den konuşmacı olarak Beral Madra yer alacak. Dmitri L Koromilas tarafından düzenlenen sempozyuma Beral Madra'nın yanı sıra Ispanya'dan Maria ve Corral ve Rosa Querah, ltalya'dan Lucrezia de Domizio, Marisa Vescovo ve Ezio Quarantelli, Yunanistan'dan Demostenes Davvetas ve Efi Stnısa katılacaklar. Vainakh Toplıılıı^u • Kültür Servisi — Chechen-lngush Vainakh Dans Topluluğu, 16 ve 17 haziran tarihlerinde saat 16.00 ve 20.30'da gösteriler yapacak. Topluluk daha sonra 19 haziranda tznûr'de, 23 haziranda ise Ankara'da programlanna devam edecek. Abrek Limited Şirketi tarafından Türkiye'ye davet edilen Halk Danslan Topluluğu, gösterilerini Çardak Nahiyesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği yararına sunacak. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli festivallere katılan topluluk, 1988 yıhnda Sovyetler Birligi'nde edebiyat, sanat, mimarlık ve sinema dallarında verilen Chechen Ingush ödülü'nü kazandı. Kızılırıııak'tan ^Öltime de Tıim ? • Kültür Servisi — Grup Kızıhrmak ilk kasetinin stüdyo çalışmalannı tamamladı. "ölüme de Tilili" adını taşıyan kasette Kızıhrmak Türküsü, Toprak ve Tohum, Kır Hüznünü, Göçük Altında, ölüme de Tilili, Umduğum Gel, Sorguda, Güneş, Sevgiyle, Dalga Dalga, Bi Yerde Olak, adlı parçalan yer alıyor. llkay Akkaya, Tuncay Akdoğan, tsmail llknur ve Metin Karaşahin'den oluşan Grup Kızıhrmak ilk kasette tUmüyle kendi bestelerini seslendiriyor. lapı Kredilden gençlere • Kültür Servisi — Yapı Kredi'nin düzenlediği 3. Uluslararası Gençhk Festivali sürüyor. Bugün saat 20.30'da Taksim Sahnesi'nde, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Uygulama Sahnesi "Kanlı Düğün"ü sergileyecek. Lorca'nın yapıtından A. Turan Oflazoğlu tarafından çevrilen ve Türel Ezici Şenay tarafından sahneye konulan oyunun koregrafisi Yasemin Kolaç'a ait. Oyunda başhca rolleri Devrim Yakut, Okan Şenozan, Berrin Ansoy ve Muhammet Uzuner paylaşıyorlar. Festival kapsamında bugün 15.00*te de lrfan Yönac"ın uygulamah fotoğraf semineri Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu'nda izlenebilir. UGUN • Nişantaşı'nda imza Nişantası Akademi Kitabevi'nde 16.00-19.00 arası Mehmet Çağdaş "Harala Gürele"yi, Metin Kacan ise "Ağır Roman"ı imzalayacak. • Ruhi Su Sanat Gecesi Dostlar Korosu, Hasad Dans Grubu, 'Ezginin Günlüğü' topluluğumm yer alacağı gece 20.30'da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. • Şisli'de söyiesl Şişli'deki "Kitap Şenliği" kapsamında 18.00'de Aytaç Arman'la bir söyleşi yapılacak. • Rock konseri Galatasaray Lisesi'nin "Kültür Şenliği"nde 14.00'ten itibaren "geleneksel karma rock konseri" yer alacak. • Sanyer'de tiyatro Sarıyer Belediyesi'nin Boğaziçi Çevre ve Kültür Günleri çerçevesinde Idil Abla Çocuk Tiyatrosu 18.00'de ENKA Amfısi'nde, "Çıkmaz Sokak"ı sergileyecek olan Işık Tiyatrosu ise 21.00'de Rumelihisarı'nda izlenebilir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle