25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Sahıbı Cumhun>et Matbaacılık ve Gazetecıhk Turk Anonım Şırkctı adına Nadır Nldi # Genel Ya>;n Mudüru H l s u Omal. Muessese Muduru Enunc l*akfagil, Yazı Işlerı Mudüru Okı> GoutBSJn. • Haber Merk«ı Mudüni Yalçıı Bmytr, Sa>fa Duzenı Ydnetmenı \li Acar, 0 Temsdcüer MMKARA Alunrt Tjn, tZMtR HUtmcl ÇrtmkM. ADANA Çean Iç Potıuka Cdml tastonCK. D15 Haberier tifm Bricu Ekonomı Co^u Tutaı, Ij Sendıka. Şukna Kımd, Kültur CtM U J » , EJıüm G o u y i«ytaa, Habeı Arasürma. hnKf Berkan. Yun Haberlen NccdM Dogu, Spor Danışmanı AlllMılflı YfeodKM, Dız Yaaktf ltcretn Çakjkın, Araftırma Ş*kfaı AJp«). Duzdtme- Abdaftüi Ylzn • Koordınatör MımH Korafen, # Maiı fgfcr Erol Elkut. • Muhasefec Bulol tearr # Bulçr Planlama Sogi Osnutıc*<»tl« • Rekiam V y Tonıa, • Ek Yavmlar Hata Ak>ol 0 Idaır Hnryta Gmtr. • Işktmc Öadcr Çdfc. • B.lgı-IS İOT \«ıl tnaL • Pcreond <*vp Soson w KTHIFI Oımhun)R MubuaU « Gsucttoiık TJ'LŞ. TUrt O c * Cad. 39/41 <~«ftlnttı 34334 !a PK 246-bmtul Tel 512 05 05 (20 h»), TÖOL 22246 F K (1) 52* 40 72 • Bumiar A a k n Zı>a Goiutp BJv lnfatap & No 19/4, Td. 133 II 41-f Tdoı. 42344 Fta: (4) 133 05 65 9 Inm- H Zqa Blv 1352 £2/3 Td: 13 12 30, TÖCL 523» Brc 01) 19 53 60 : Inonü Cjd. 119 S. No: 1 Ka 1, Bt 19 37 52 (4 b*\ Tdoc 62155, FM: (71) 19 r 52 TAKVİM: 8 HAZİRAN 1990 lmsak 3.27 Guneş: 5.24 öğle- 13.08 Ikindı: 17.07 Akşam: 20.40 Yatsı: 22.30 Dalyan'da Kaunos antik kenti, bddenin Ugfarç özdliklerinden biri. Kaplumbağaların yurdu Dalyan'da9 turizm sessiz ve derindenBafa ve Dalyan yöreleri turizm mevsimini kendi düıgin dünyalanyla karşılıyorlar. Dahaçok günübirlik turistlerin uğradığı Dalyan'da pansiyon ve moteller henüz dolmadı. ÜMİTOTAN DALYAN — Beton derdı yok. Ya ulaşım sorunu, susuzluk, kir- lilik? Onlar da yok. Peki neden kimseler yok? Neden her turizm sezonu "kınk dökük", "mahzun" geçiyor Bafa'da, Koycegiz'de. yö- re halkı tanıtım yetersızliğine bağlıyor, turizmciler henüz göl turizminin tadına vanlamadığını söylüyorlar. Her turizm sezonunda tüm sa- hil şeridi "bmlık isüfi" ınsanlar- la nüfus patlaması rekorlan kı- rarken tarihsel ve doğasal tum güzelliklerle bezeli göllerimız kimsesizliği yasryor. Bafa'nın He- rakleia'sını bir grup Alman keş- fetmiş, Dalyan, Caretta olayıyla şöyle bir sükinmiş hepsi o kadar. Kapıkm'nda gümüş bir tepsı- ye dönüşen ay, Beşpamıak dağ- lannın hırçın zirvelerini yumuşa- tıveriyor. O hırçın zirvelerin bir yerlerinde yoksul çoban Endymi- on hâlâ uyuyor mu kimbılir? Se- lene'ye âşık Endymion bu güzel sevgıyi yaJnızca ruyalarında ya- şar, dünya gözüyle göremez Se- lene'sini. Tannlar tannsı Zeus, "dile benden oe dilersen" dedı- gınde Endymion ölümsüz bir uy- ku ister... Herakieia'nın yoksul çobanı ölümsüz uykudan bıkmış, bıraz hareket isüyor. Bizans dönemine piskoposluk raerkezliği yapmış Herakieia'nın şimdikı komşula- n Kapıkınhlar da ilgısizlikten §i- kâyetçi. "Biz insanlar gelmiyor- lar dlye degö, onca insanın bu gü- zellikJeri görmekten yoksun kal- malanna ojüluyoruz" diyorlar. Haksız da değiller. Küçük bir Al- man grup yülar önce keşfettıkleri Kapıkm'nda yöreden bir aile gi- bi olmuşlar. Bafa gölünün dün- yaca ünlu sazanıyla yakamozlar içinde kafa çekiyorlar... Yalnız Bafa raı? Hayır Köyce- Jiz de Dalyan da öyle. Oysa Türkiye'de bır eşı daha olmayan guzellik tztnzu sahıli, Kaunos an- tık kenti, gızemli sazlıklar evet her şey var, ama ilgi yok. Pekı neden? Kaplumbağa sahıllerinde yal- nızca yapılması planlanan otelin birkaç betonu var. Dalyan'dakı postane binasının üstü tıraşlan- mış. Caretta olayıyla bıraz silki- nen Dalyan'da yine kırnsesızlik yaşanıyor. Daha çok günübırlıkçi yabancı turistler otobüslerle ge- lıp küçuk bır motor turundan sonra meşnıbatlannı ıçip yenıden yola koyuluyorlar. Birkaç gunlu- ğüne gelenler de var tek tuk. On- lar da bisikletlerine atlayıp yöre- yi geziyorlar. Kaunos Otelı'nın sahibi Mnstafa Özçeiik, kapJunı- bağa hareketıyle ınşaatlaşmanın da hızlandığını, birçok pansiyon, restoran açıldığıru ancak kımse- sizlığin bu yenı isyerlerini zor du- nıma soktuğunu, kendilerinin de pek hoş günler geçirmediklerinı söylüyor. Dalyan Beledıyesi'nin Yazı tş- len Müdüru Nurettin A>kut, "Bi- ziın baralarda hareket bereket yok" deyip ıyi bır tanıtım yapı- lamadığını söylüyor. 7-17yaş arası çocuklar için yeni bir "okul" dönemi başlıyor Ifeız, spor demektirSpor oknlları: Yaz aylarında çocuklara spor eğitimi veren okulların sayısı hızla artıyor. lstanbul'da 50 kadar spor okulu, yüzmeden tenise kadar çeşitli dallarda hizmet veriyor. FİGEN ATALAY ASENA ÖZKAN Okullar bugun kapanıyor, yaz geldi. Evdeki "sevimli caaavar"ı ne yapacaksınız? Ya da çocuğunu- zun okul çağından da önce spor vapmasını isiiyorsunuz. Paranız varsa ve lstanbul'da oturuyorsa- ruz kolay. Her şeyiyle çocuğunu- zun iyi bir yaz geçirrnesini sağJa- yacak "yaz okulian"ndan orta hallilere kadar bır suru seçenek önünuzde. Son yıllann modası "yaz okulan" çalışan kaıı-kocaJarın, butun bir okul dönemi boyunca "bnaainuş" anaların "çok rağbel gosterdigJ" yerler olarak bu yaz da sayılan gı- derek artarak surüyor. tstanbul- da sayılan 50 J yi bulan bu okullar- da çocuklar tatıllennı geçınrken spor yapma olanağı buluyor, ba- leden satranca, bilgisayardan bok- sa kadar her şeyi yapabiliyorlar. Hatta çok isteyene yaz ortasında buz pateni bile var. "Amacımız spora başlama ca- ğtndaki çocnklan bsskctbola yön- lemSrmek, bocalar ettııdc yetiğme- lerini sağlamak, knlöp takımJan- na potansiyel kazandınnak, bas- ketbol faaliyeti geri olan bötgder- deki çocuklara, gençlere bu spo- nı ogretebilmek" diyen Efes Pil- sen Kulübu Genei Sekreteri ve yaz okulu sonımlusu Özauı Mutlngil, kendilerine gdecek çocuklardan para almayacaklanru sözlerine ek- lerken Dalyan Kulübü yaz okulu yetkilileri ıse kendilerine gelecek öğrencilerden sezonluk 1.300.000 TL istıyorlar. Ancak anne ve babalar üzülme- sin, çocuğunuzu hıç para ödeme- den de bir yaz okuluna göndere- büirsiniz. Istanbul Beden Terbıyesi tl Mudurlüğu'nce düzenlenen ve yıl boyu 15 branşta hizmet veren yaz okulları hiçbir veüden ücret talep etmiyor. Beden Terbiyesi ll Müdüru Sabri Sadıklar, "Bu yaz okuüannda, çocuklara sporu s«v- dinneyi, spora teşvik etmeyi, spor alışkanlıgı kazandırmayı amaçhyonız" diyor. Sadıklar, başvunıda bulunacak öğrencilerden sadece 1000 TLIik tanıtım kartı ücreti aldıklannı, maddi olanaklan yetersizse bunu da istemediklennı sözlerine ekli- yor. ">az okullannm çocuklann ge- li$mesıne de katkısı büyük. Eğitim uzmanlan bu konuda, "Çoc»kla- nn ufak yaşta arkadaş grnpian- na girip keadi iç dünyalannı ge- Ustinneteri çok yarariı. Aynca ba okullarda arkadaslan üe paylas- mayı ögrcaBideri ve keadüerine göven kazanmaları da sdz konnsB" diyorlar. Gözde üçlü: Basket, tenis, yüzmeYaz okullannda Ucretler genelde 500.000 TL ile 1.000.000 TL ara- sında. Bu fiyatlara bazı okullar- da servis, yemek, malzeme ve çe- şitli etkırüikler dahil. Ancak "Benim çocngum orta halli bir yaz okuJuna gitsin" dıyor- sanız 400.000 TL'ye yanm gün te- nis veya sezon boyunca basketbol oynayabilir. KORUKENT Yüzme - Tenis - Basketbol - Buz Pateni - Tiyatro - Satranç - Ingi- lizce 11 haziran - 14 eylül, 7-15 yaş grubu 09.00-17.30 arası yemek da- hil aylık 960.000 TL / Telefon: 175 12 26-27 YEŞtLYURT DENfZ KULÜBÜ Atletizm - Okçuluk - Yelken - Basketbol — Bale - Masatenisi — Sörf - Tenis - Voleybol- Yuzme - Sutopu: 18 haziran - 8 eylül 6-13 yaş grubu. Atletizm ve okçuluk : Ücretsiz Basketbol : 100.000 TL Bale : 80.000 TL Masatenisi : 50.000 TL Sörf : 150.000 TL Tenis : 200.000 TL Voleybol, Sutopu : 90.000 TL Yüzme : 200.000 TL Telefon: 573 05 29 ALTINYURT Voleybol - Eskrim - Basketbol 10 haziran - 8 eylül, 7-15 yaş gru- bu. Voleybol - Basketbol - Eskrim 50.000 TL aylık. Telefon: 325 14 25 TAÇSPOR Basketbol - Tenis - Futbol - Bale 11 haziran - 11 eylül 6-16 yaş gru- bu. Basketbol - Tenis tam gün: 700.000 TL sezonluk. Basketbol - Tenis yanm gün 400.000 TL sezonluk. Futbol: 3 aylık : 300.000 TL Futbol: 2 aylık : 200.000 TL Futbol: 1 aylık : 100.000 TL Bu ucretlere yemek ve Ingilizce kursu dahil. Telefon: 362 08 95 LEVENT TENİS KULÜBÜ Tenis 18 haziran - 31 ağustos 7-17 yaş grubu. Üyelere 125.000 TL., dışandan gelenlere 250.000 TL. Yanm gün. ' Telefon: 179 27 10 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSrrESt Ingilizce - Bilgisayar - Yuzme - Basketbol - Cimnastik 11-15 yaş grubu. 9 temmuz - 2 ağustos 2. devre, 6 ağustos - 30 ağustos 10.00-17.00 Telefon: 163 15 00 YAZ OKULUNDA FUTBOL — Yaz aytannda fntbolu bOimsd sekilde ogrenmek isleyenler için ideal ortam. (Fotafraf: Lrveat Yücdmu) BEŞİKTAŞ Basketbol - Voleybol 18 haziran - 17 eylül 7-16 yaş grubu. Pazartesı, çarşamba, cuma öğ- leden önce - sezon ücreti 175.000 TL. / Telefon; 161 72 74 - 161 24 54 - 161 88 04 EFES PİLSEN Basketbol - 20 haziran - 20 ağustos 8-14 yaş grubu. Kıbns'ta 4, Türkiye'nin de 30 yerinde açı- lacak. Ücretsiz, aynca spor kıya- fetleri de ücretsiz. Telefon: 584 60 60 ENKA Basketbol - Tenis - Voleybol - Cimnastik - Masatenisi - Yüzme - Eltopu. 1. devre 11 haziran - 20 temmuz, 2. devre 23 temmuz - 31 ağustos. lam gun 900.000 TL. Ya- nm gün tenis 400.000 TL. Basket- bol 350.000 TL. Voleybol 300.000 TL. Cimnastik 250.000 TL. Ma- satenisi 250.000 TL. Yüzme, öğ- leden önce 400.000 TL, ögledeı sonra 450.000 TL. Telefon: 176 50 84 TSVD Yuzme 11 haziran - 31 ağustos 7-14 yaş grubu hafta içi sezon üc- reti 800.000 TL. Telefon: 169 98 27 - 169 94 95 DALYAN KULÜBÜ Yüzme - Tenis - Basketbol 18 haziran - 29 ağustos 6-14 yaş gnı- bu. Tam gün sezonluk 1.300.000 TL, yanm gün 1.000.000 TL, tam gün aylık 1.000.000 TL, yanm gün ayhk 750.000 TL. Tenis tam gün 1.100.000 TL, ya- nm gün sezonluk 900.000 TL. Tenis tam gün aylık 750.000 TL, yanm gün aylık 600.000 TL. Ucretlere yemek, servis ve sigorta dahil. Telefon: 336 25 51 RAKETKULÜP Tenis 15 haziran - 30 ağustos 7-15 yaş grubu. Pazartesi, persem- be, cuma, sezonluk: 330.000 TL. Telefon: 360 01 15 FENERBAHÇE Futbol - Basketbol - Voleybol. Futbol: 18 haziran - 14 eylül, 1974-80 doğumlular 3 saat 150.000 servis ve malzeme dahil. Basketbol-Voleybol: 15 haziran -15 eylül haftada 3 gün 1 saat 15 dk. Voleybol aylık 75.000 TL, bas- Dikkat, aşırı seks bağımlılık yaratıyor! Bilim adamları 'sakinleştirici' etki yapan seksin giderek bir 'seks bağımlısı insanlar' grubu yarattığını öne sürüyorlar. Dış Haberter Servisi — Cinsel yaşamları olağan- nüstü hareketli kişilerde bir "seks bağımlüıgındaıı" söz edilip edılemeyeceği tartışıhyor. ABD Minneapolis'te bir araya gelen 300 araştır- macı ve doktorun sekste aşınhklan tartıştıklan bir konferans sayesinde yenıden gundeme gelen bu kav- ram uzun süredir psikologlar arasında ateşlı tartış- malara neden oluyor. Fahişeiere para yetiştinnek için kiliseden para ça- lan papazın, aşuı vibratör kullanımından acil ser- vise kaldırılan kadırun, gecelerini adıru bilmediği kadınlarla geçiren ve kaptığı AIDS'i kansına da bu- laştırarak onun da kendisi ile birlikte ölmesine yol açan üç küçük çocuk babası adamın öyküleri psi- kologlar için hiç de birer fantezi sayılmıyor. Seks bağnnlılığı kavranuna ınanan psıkologlara göre bu ve benzeri durumlar bir insanın düştüğü içinden cı- kılması güç, tehlikeli bir dururnu yansıtıyorlar. Konuyu 1983 yılında yayımladıgı çok satan ki- tabı "Out of the Shadows" da inceleyen ve "seks bagımlılıg] teorisini" ilk ortaya atan kışi olarak ta- nınan Patrick Carnes, konferans sırasında yaptığı konuşmada "Konunmz ki^jnin kendi kendinj denet- leyememesi ve ataskantağa yol açaıı bir zevki elde et- mek için her rtske ginne arzusudor" diyerek bu kav- ramı özetliyor. Bu görüşe karşı çıkan diğer uzmanlardan psiko- log Eli Coleraan takımıya varan aşırı cinsel davra- nışlann kaygı kökenli bozukluklar olduklannı id- dia ederek bunlann alkol veya uyuşturucu bağım- lılığı gibi değerlendirilmelerine karşı çıkıyor. Ne var ki bu konudaki tartışmalar sadece aka- demik düzeyde kalmıyor. Gittikçe daha çok sayıda ınsan, aynen alkol ve ilaç bagımJılannda olduğu gibi seks bağımlılıklarından kurtulmak için kliniklere başvuruyor. Time dergisinin haberine göre 1985 yı- lında Carnes tarafından başlatılan seks bağımlıh- ğından kurtulma programına 1500 kişinin katıldı- ğı belirtiliyor. Carnes, yetişkin yaşlarda aşırı cinsel davramşlar içine giren kışiierin birçoğunun çocukluklannda ev içi ve dışında cinsel saldırüarla karşı karşıya kal- mış olduklannı açıküyor. Carnes'e göre kendileri- ne güvenleri çok düşük olan bu kişiler yapmadan duramadıkları cinsel davranışlan, evlerinde hiçbir zaman bulamadıkları sevgi gereksinmelerini karşı- lamak için kullaruyorlar. Bu kişiler kendi kafala- rmda hazırladıklan bir inlcâr sistemi ile bu davra- nışlarının kabul edilebilir olduğuna inanıyorlar. Carnes bu bağnnlılıktan kurtulmak için ilk önce kişinin kendisinde var olan sorunu kabul etmesi ge- rektiğini soylüyor. Tedavi olmak isteyenler daha ön- ce tedaviye başlayan kişilerden oluşan gruplara ka- tılıyorlar. Carnes bu gruplar içinde başan yüzdesi- nin çok ytiksek olduğunu belirtıyor. Cames'in teorisine destek sağlayan çalışmalardan biri de psikolog Harvey Milkman ve kımyager Stan- ley Sundenvith'den geliyor. Bu araştırmacılar, "Zevk İçin Ölmek: Kaçtşın Bilinci ve Kimyası" adlı kitap- lannda cinsel uyanmın aynen kimi gevşetici ve sa- kinleştirici ilaçlarda olduğu gibi beyindeki bazı si- nir hücrelerini harekete geçirdiğini anlaayorlar. Car- nes, etkili faktörler genetik veya çevresel olsun, so- runun kaynağımn ailede yattığını belirtiyor. Yapı- lan bir araştırma seks bağımlılannın yüzde 87'sinin aüesınde seks veya başka bir bağımlılığı olan kişi- lerin bulunduğunu gösteriyor. ketbol 3 aylık 300.000 TL. Voleybol yaş gruplan: 1972-74, 1975-76, 1977-81 doğumlular. Basketbol yaş gruplan: 1973-74, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1980-83 doğumlular. Servis ve kı- yafetler dahil. Telefon: 363 33 00 - 338 58 74 GALAIASAKAY Basketbol - Yuzme Basketbol: 11 haziran-17 eylül 5-15 yaş grubu, günde 2 saat. 4 hafta 150.000 TL, 12 hafta 350.000 TL. Yüzme: 25 haziran - 31 ağustos, 6-12 yaş grubu her gün 09.00-17.00 arası, sezonluk 1.650.000 TL, ye- mek, malzeme, servis dahil. Telefon: 337 54 54 - 151 57 03 BEDEN TEMİYESt tL MÜDÜMJÜCÜ Basketbol - Atletizm - Cimnas- tik - Eskrim - Futbol - GUreş - El- topu - Karate - Boks - Judo - Ma- satenisi - Yüzme - Okçuluk - Tek- vando - Voleybol. Yü boyu ücret- siz. Telefon: 333 31 68 ECZACIBAŞI Basketbol - Voleybol Voleybol: 10-15 yaş grubu (ba- yan). Yıl boyu devam ediyor. Vo- leybol (erkek), 1. dönem: 22 ha- ziran - 1 ağustos, 2. dönem: 1 ağustos - 10 eylül cuma, cumar- tesi ve pazar günleri Basketbol: 8-15 yaş grubu 19 haziran - 7 eylül salı, çarşamba, perşembe. Telefon: 170 20 00 İSTANBUL YÜZME İHTtSAS KULÜBÜ Yüzme: 18 haziran - 31 ağustos 850.000 TL, servis dahil. Telefon: 161 61 96 Eric Gaptoıı, yaşayan efsane • NEW YORK (AA) — Bu yıl ikincisi dağıtılan "Uluslararası Rock ödülleri" sahiplerini buldu. Tom Petty'nin "Full Moon Fever" adlı çalışması yılın albumu odülunü kazanırken, Don Henley yılın şarkı sözü yazan seçildi. Yaşayan efsane unvanı, gitarist Eric Clapton'a verildi. Alannah Myles yeni seslerde yıün ödülüniı kazandı. "Steel Wheel" turnesiyle yılın turnesini gerçekleştiren Rolling Stones, yılın medya olayını "Rolling Stones ve Dostları" adlı çalışmasıyla elde etti. "En Değerli Müzisyenler" ödülu ise Aerosmith grubundan Steven lyier ve sarkıcı Bonnie Raitt'e verildi. Bu ödulün verildiğı diğer sanatçılar şunlar: Bas gitar için Clapton Orkestrası'ndan Nathal East, klavyeli çalgılar için Billy Joel, davul için Charlie Watts. Bııgün karne veriliyor • Eğitim Servisi — Bugün okullar kapanıyor. İlk ve orta dereceli okullarda okuyan yaklaşık 11 milyon öğrenci bugün karnelerini alıp 17 eylüle kadaı sürecek tatile çıkıyorlar. Psikolog Suna Tanaltay, karnesinde zayıfı olan öğrencilerin anne-babalanna, "Başansızlıklar, başanları sınamak ve gerçek başarılan kazanabilmek içindir. Lütfen suçlamayın çocuklannızı" çağnsında bulundu. Zeım için soru önergesi • tZMİR (Cumboriyet Ege Bkrosn) — SHP Jzmir Mületvekili Veli Aksoy, Almanya'ya kaçınlan Zeus Sunağı'nın geri alınması için bir çalışma olup olmadığının Başbakan Yıldınm Akbulut tarafından yazılı olarak açıklanmasını istedi. Veli Aksoy, Bergama Belediye Başkanı'nın Zeus Sunağı'nı geri almak için yetki sınırlan içinde çaba gösterdiğini, hükümetin bu konuda bir girişimi olup olmadığuu sordu. Ntifus artışına çare • tstanbul Haber Servisi — Avrupa Nüfus Iktisadı Derneği'nin duzenlediği 4. Avnıpa Nüfus Iktisadı Kongresi Marmara Üniversitesi Kongre SaJonu'nda başladı. Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, teknolojinin insanlan mutlu etmek için dünyanın ekolojik dengesini bozduğunu, başta nufus artışı olmak üzere tüm olaylarda uluslararası işbirliğine gidilmesi gerektiğüıi söyledi. tşadamı Vehbi Koç da dünya ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan hızlı nüfus artışının gelecek nesüleri büyük sıkıntılara düşureceğini ifade etti. Mannara Ünıversıtesı Rektönı Prof. Orhan Oğuz, bilim adamlarının uzun vadeli planlarla hızlı nufus artışına bir çare bulacaklanna inandığmı söyledi. Tatilin başkentine dev eğlence merkezi kurulmak isteniyor Antalya'ya Disneyland projesi Turizm Bakanı Aküzüm, Antalya'da Disneyland kurulması için yer arandığını belirtti. Dev eğlence merkezinde 22 bin personel çalışabilecek. Günde 30 bin, yılda yaklaşık 10 milyon yerli-yabancı turistin Disneyland'a geleceği hesâplanıyor. ANTALYA (Cumhuriyet) — Turizm Bakanı llhan Akiizum, 'Disneyiand'ın Antalya'da kurula- cağını, bunun için yer arandığını açıkladı. önceki gün basın toplantısı du- zenleyerek turizm konusunda so- rulan yanıtlayan Bakan Aküzüm, golf tesislerinin Antalya'da kurul- masının düşünülmesinin ardmdan dünya turizm yatınmcılannuı göz- lerinı Antalya'ya çevirdiklenni ve lstanbul'da bir zamanlar kurul- ması düşünülen Disneyiand'ın bu- rada kurulabilmesi için yer aran- dığını söyledi. Aküzüm, "Disney- land knrolursa 22 bin eleman ça- lışacak. 10 milvon turist gelecek. Günde 30 bin turist düşunuluyor. Antalya bölgesinde karulmasının dıişanölmesi, suyu daha fazla ol- dugundan ve gıizelliklerin daha fada otmasından kaynaklanıyor" dedi. Amerikalı yatınmcılann do- laştıklannı ve yer olarak Belek (Senk) bölgesi turizm alanımn ar- ka taraflanm ilk etapta beğendik- lerini anJatan Bakan Aküzüm, "Henüz kendüeri ile konayu de- rinlemesine gönışmedik. Yer ba- kıyorlar. Uygan bir yer buldnkia- nnda gelirier, konuşnruz. Ama Antalya bölgesini begendiklerioi soylediler. Bunun da başlıca nede- ni suyun bol olması" diye konuş- tu. DYPTi Antalya Belediye Başka- oı Hasan Subaşı'nın, "Turizm Ba- kanlıgı falezler nzerinde otel vap- ürmak için Tarya OteU ile Mezba- ha arasındaki falezli bölgeyi tu- rizm alanı Uan etti" şeklindeki açıklamasına yanıt veren Turizm Bakanı tlkaa Aknzdm, "Orada otel yapılmasına benim gönlünı nm olmaz. Belediye orada otel ya- pılmasına karşı çıkmış zaten. Bu- nu ben saygıyla karşdıyorum" de- di. Turizm Bakanlıği, 4 Mayıs 1990 ve Pl. Şb. Md./070110100 sayılı Antalya Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, Bir-Mod AŞ'nin Talya Otel yanında turizm alanı içinde otel vaprnak istediğini ve imar pla- nı tadilatı yapılarak yerin tunstik tesis alanı olarak değiştirilmesini istemişti. Bakan Aküzüm, geçmiş dö- nemlerdeki ANAPTı belediyelerin kıyılan kooperatifler uğruna yok ettiklerini, bunlara artık göz aç- tınnayacaklannı da sözlerine ek- ledi. Bakanlık olarak amaçlanrun turizmi çtşiüendirmek' olduğunu bir kez daha yineleyen Aküzüm, "Tnrizmin seviyesini yüksdbnek zonındayız. Antalya'da bugöa 30-40 marka yatak saüiıyor. Ba gnzci memlekette bo yauklan ni- ye 300-400 marka satmayalun? lam manasıyla turtoı yapıyor sa- yrimayız. Naal gdisnreMlecegüni- u tartışıyomz. Turist para harca- mak istiyor, biz harcatmıyonu. Neden? Biz para harcayacak yer gösteremiyoruz ki. Bunlan düzel- tebilirsek tnrizmi yapıyoruz diyebiliriz" şeklinde konuştu. "Süper Yaşam Sigortası bir süper yatmm." "Sigorta primlerim, tasarrufum. Tasarrufum enflasyona karşı korunuyor. Aynca kâr payı kazanıyor. Üstelik bir kısım sigorta primimi vergimden düşüyorum. 'Süper Yaşam' Sigortası aynı zamanda bir süper yatınm."* Sigorta Her yıl. kendiliğinden % 30 artar Süper Yasam Sisortosı ' Halk Sigorta, 1989 yılında Yaşam Tasarruf Sıgcrtalılan'na % 101 kâr payı dağıtmıştır
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle