07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/8 KENTEAŞAM 75 HAZİRAN1990 SOZEN ATEŞ PUSKÜRUYOR: Taner, 'Başbakan yetkisiz' diyor CENGtZ TURHAN tstanbul Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen, birden fazla konuda hükümetle tek tek bakanlarla ve Cumhurbaşkanı- yla surekli karşı karşıya geliyor. ANAP'ın, özelliJde büyuk kent- lerdeki SHP'li belediyeleri sıkış- tırma politikası, İstanbul özelin- de, su sorununun gölgesinde ka- lan diğer alanlarda da butün şid- detiyle hüknıünü sürdürüyor. Sö- zen tstanbul, Ankara ve Izmir- in ulaştırma sonınunu haUetmek için girişlikleri ithal oıobüs pro- jesinin, Başbakan tarafından gümrüksüz ithalat sözü verilme- sine rağmen engellendiğini anla- tıyor. ANAP'Iılar kendilerini "engdkmeye" o kadar kaptırmış- lar ki Devlet Bakanı Göneş Ta- ner, kendisine Başbakan'ın verdi- ği söz hatırlatıldığında, "Onun yetkisi yok" diyebiliyor. tstanbul Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen, Cum- hurbaşkanı'nın önceki akşam tz- mir'den lstanbul'a gelen ve iki sa- ate yakın rötar yapan uçağıru karşjladıktan sonra Florya'daki Belediye Başkanlığı Konutu'nda ekonomi basınıyla yemekli bir sohbet yapü. Sözen, ekonomi politikalarıy- la tstanbul'un sorunlannın büyü- mesine yaptıgı katkılara karşılık, ANAP iktidannın bu sorunların çözümünde sorumluluk almak- tan kaçındığjoı beürtiyor. ANAP iktidarı bununla da kalmayarak açık bir engelleme siyaseti güdü- yor. Sözen, bu siyasete örnek ola- rak tstanbul, Ankara ve tzmir'e Macar Ikarus otobüslerinin alın- masının, Başbakan'ın söz verme- sine rağmen nasıl engellendiğini anlatıyor: "Yerli sanayii diişiinerek Baş- bakan Yıldınm Akbulut, Macar olobıislerini almamıza başlangıç- ta karşı çıktı. Dosyaianmızı aç- tık ve ber şe>i aynntısıyla anlat- ük. Verii otobüsler 400 milyon li- ra, Macar otobüsleri 125 milyon lira. Üç >ıl ödemesiz, sekiz yıl va- deli yapmayı kabul ediyortar. Yüzde 10luk peşinödemeiçinbi- le kredi bulmayı vaal edijorlar. L'stelik ayda 75 olobüs teslim et- meyi taabhut edjyoriar. Bunlan aniatınca Sayın Akbulul bizi haldı buldu ve otobüslerin itha- lalını stfır gü'mriikje yapmamızı sağlamaya söz verdi." Oykü burada yeni başhyor. önce Ziraat Bankası bu ithalat için gerekli kredi mektubunu ver- miyor. Ardından sıfır gümrük ol- sa bile yüzde 30-40 dolayında fon uygulanacağj belirtiliyor. tthalat, ihracat, bilumum ekonomi ve bil- hassa fonJardan, son olarak da tstanbul'dan sorumlu Devlet Ba- kanı Güneş Taner, kendisine Baş- bakan'ın bıiyük kentlerin ulaşım sorununu çözmek için kolaylık gösterme ve sıfır gümrük uygu- lama sözu hatırlatıldığında, üç kelimeyle durumu özetleyiveri- yor: "Onun yetkisi yok." SHP bu konuda iyice umut- suzluğa düşmüş olacak ki Genel Başkan Erdal lnönü, geçen pa- zartesi Kayseri'den şöyle sesleni- yordu: "Ankam, tstanbul ve Iz- mir'de duraklarda bekleyen va- tandaşlanma sesJeniyonım. Bek- lemderinin sorumlusu Sayın Ak- bulul'tur. Belediye başkanlanmjz sornmlu degildir." Nurettin Sö- zen de tSKt'de çalışan 4 bin 300 işçiyi kapsayan toplusözleşmenin dün yaptlan imza töreninde oldu- ğu gibi giderek daha sert konu- şuyor: "Bir bakan, toplu i$ söz- leşmesini örnek göstererek bizim belediye imkânlannı yandaşları- mıza peşkeş çektigimizi söyleye- biJiyor. Elbette sayın bakanın yaadaşlanyla bizim yandaşları- nuz farklıdır. Devlet imkânlamla semirtilen ha>ali ibrecatçılar, ver- gi kaçakçılan, >urguncular, aiie dostu müteahhiUer bizim yanda- şınıız olamaz. Biam yandaşımız işçiierdir, lıiırı emekçilerdir, na- mnsiu ve düriıst insanlardır." İlçebelediyeleri, 'ıslahplanları'ilegecekondularıyasalhalegetiriyor Lstaııbııl cla iıııar mı, iıııha mı?KEMAL KÜÇÜK İstanbul'da kaçak vapılaşma ile başedemeyen ilçe belediyeleri, "planlı yağma"ya kapı açıyor. fl- çe belediyeleri, anakent belediye- sinin denetimi olmadan hazırla- dıklan "ıslah planlan" ile gece- kondulaşma ve nüfus yoğunluğu- na davetiye çıkarıyor. Ümraniye, Şijli, Küçükçekmece, Kâğıthane gibi çevre belediyeleri Hazine ara- zileri uzerindeki kaçak yapılaşma- yı bu planlarla "yasallaşünrken", tamamen çarpık yapılaşrruş alan- lara ilçe belediye meclis üyelerin- den gelen baskılarla 4 kata kadar yükseklik izni veriliyor. Altyapısı olmayan ve çoğunluğu içme suyu havzalarımn ya içinde ya da sını- rında bulunan hektarlarca arazi- de 4 kata yükselen gecekondular, bu bölgelere olan nüfus yığılma- sını antmyor. Sadece ilçe beledi- ye meclislerinde onaylanan bu planlan, anakent belediye mecli- si kontrol edemiyor. Eski ANAP'b anakent vönetiminin tstanbul'a Beynıt islevini yükleme dusünce- si ile kent merkezinde yaptığı pa halı yatınm've operasyonlar sıra- sında "unutulaıT kent çevresi, ye- ni anakent yönetimi ile ilçe bele- diyeleri arasında "sorun" yarattı. Istanbul'un yeni anakent yönetı- rni, geleceğin tstanbul'u konusun- da, kendi tercihini, modelini ve he- deflerini ortaya koyamadan ilçe belediyeleri bölgelerindeki çarpık yapılaşma ve gelişme alanlanna, ANAP'ın kaçak yapı için "çart" olarak sunduğu, "ıslah imar planlan" ile yön vermeye başladı. 1986 yjında çıkarılan 3290 sayılı kaçak yapılara af getiren yasanın yönetmeliği ile uygulamaya konan "imar ıslab" planlan ile ilçe bele- diyeleri, kaçak yapılan "imarlı" duruma getirirken, ıslah planının sınırlannı da kendüeri belirliyor. Böylece birçok ilçede, doğal kay- naklara zarar verecek bolgelerde, üzerinde 3-4 gecekondunun bu- lunduğu büyük araziler, "ıslab planı" kapsamına alınıyor. Daha sonra bu alanlar anakent beledi- yesinin yapacağı nazım imar plan- larıyla çelişecek şekilde ve anakent meclisinin denetiminirı dışında, 4 kata kadar yükselen yeni yapılaş- malara açılıyor. Bu arada ıslah planıyla yasallaşan, kıiçük yapı- larla yeni yapılan binalardan alı- nacak harç ve vergileri ilçe bele- diyeleri önemli bir gelir kaynağı olarak görüyor. Ümraniye Beledi- nımu şöyle açıklıyor: belediye olmasına karşın kaçak bir kent Bunu diızeltmenin bir tek yolu var, tapulu arsalar yanında, işgal altındaki arsalara da tapula- nnı verip insanlann konutlannı yasal biçimde japmaiannı sağla- mak. Islah imar piamnda bu ama- a giidüyoruz." Başkan Öktern, "Islah planında kac metre kare ye- şil alana, yola ve diğer ust yapıya ihriyaç var, bunlan saptamak için oı almak için beledi>eyc başvura- caklar. O zaman hera binalar ya- sallaşacak hem de çok büyıik bir kaynak yaratılmış olacak." Ümraniye Belediye Başkanı Şi- nasi Öktem'in elindeki 28 zabıta ile koruyamadığı için "yasallaştır- dığı" ve "planlı hale soktugu"nu belirttiği Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu, Çekmeköy gibi 300 bin kişinin yaşadığı yerleri planlaya- cak plancısı, plan bürosu ve yeterli plan kontrolünü yapacak elema- nı yok. Bugünlerde en ilginç örnek Kadıköy'ün ^enisahra bölgesin- deki "ıslah plaru" çalışmaların- da yaşanıyor. Islah planlarında yasanın öngördüğü en yüksek bina 4 katlı. Ancak bu, gerekli görüldüğü zaman ya da kendi- liğinden olusan kaçak yapılann çoğunluğu bu kadar yükselmiş- se geçerli olabiliyor. Islah planı- nın yapılış yönetmeliğinde kat Çünkü bu planlar ilçe belediye meclislerinde onaylanıyor Ana- kent meclisinde görüşülmüyor. Anakentte isminin açıklanması- nı istemeyen bir yetkili, nüfus artışı ile patlama noktasma va- ran yapılaşmayı "kendi yöntera- leri ile yasallaştırmaya ve yön- lendirmeye çalışan ilçe belediye- lerinin ıslah planiannı arnacı dı- şında hızla çoğaltmalannın traji-komik durumlara da yol açtığını belirtiyor. "Şişli'de bir bdlge için bizim yaptığımız 1/5000'lik nazım imar plan ana- kent meclisinde görüşülürken, Şişli Belediyesi'nin orası için ıs- lah planı yapıp bir >olun giizer- gihını degiştirdiğini öğrendik" diyor. Aynı yetkili, Hazine ara- zilerini yetersiz kadroları nede- niyle koruyamamakta haklı olan ilçe belediyelerinin, ilçe be- lediye meclis üyelerinden gelen Ümraniye, Şişli, Küçükçekmece, Kâğıthane gibi çevre belediyeleri, Hazine arazileri üzerindeki kaçak yapılaşmayı 'ıslah planlan' ile 'yasallaştırırken', tamamen çarpık yapüaşmış alanlara, ilçe belediye meclis üyelerinden gelen baskılarla 4 kata kadar izin veriliyor. 1982'deki gecekondu sayısı Şişli'de 40 bin, Gaziosmanpaşa'da 35 bin, Eyüp'te 21 bin olarak belirlenmiş. 1984'te 15 ilçedeki gecekondu sayısı 200 bin, 1985'te 350 bin. Bugün ise kaç gecekondunun olduğu biünmiyor. bu planı )-aptık. Bdylece Lmrani- ye'ain 2400 hekfannı yasallaştır- mış hale getirdik" diyor. Ümraniye Belediye Başkanı Ök- tem'in, "Yasallaştırdım" dedigi iş- galli arazilerde yapılan "ıslah pla- nı", tstanbul'un en önemli su hav- zalarının ya içinde ya da çok ya- kırunda bulunan ve her gün hızla artan kaçak yapılaşmanın odak- lan. Başkan Öktem, planın "pratik sonucunu" da şöyle dile getiriyor: "Şimdi buralardaki yapılann sa- hipleri, su, elektrik ve ruhsatlan- SONAR^IN KAMUOYU ARAŞTIRMASI 4 Sözen'in yönetimi başarısız'tstanbul Haber Servisi — Sonar Araştır- ma Şirketi tarafından yapılan kamuoyu yok- lamasında tstanbul Anakent Belediyesi Is- tanbullulann yüzde 52.9'unca başansız bu- lundu. Araştırmada Bedrettin Dalan döne- mindeki belediye yönetimi de Nurettin Sö- zen'in yönetimine kıyasla yüzde 53 oranın- da başarılı görüldü. Bakırköy Belediye Baş- kanı Yıldınm Aktuna'run Turkiye'nin en ba- şanlı belediye başkanı seçildiği araştınna so- nuçlarına göre Aktuna'yı, Ankara Anakent Belediye Başkanı Murat Karayalçın ve Şişli Belediye Başkanı Falma Girik izliyor. Sonar Araştırma Şirketi tarafından tstan- bul, Ankara, tzmir, Manisa, Erzurum, Ada- na, Konya, Gaziantep, Sarnsun, Kayseri, Bursa, Mersin, Antalya ve Afyon'da 1400, tstanbul içinse bin kişiyle yapılan belediye- lerle ilgili araştırmanın sonuçları açıklandı. Seçim sandıklarına kayıtlı seçmenlerle yapı- lan araştırmada Bakırköy Belediye Başkanı Yıldınm Aktuna yüzde 10.7*yle en başanlı belediye başkanı seçilirken Aktuna'yı, yüz- de 8.5'le Ankara Anakent Belediye Başkanı Murat Karayalçın, yüzde altıyla da Şişli Be- lediye Başkanı Fatma Girik izledi. İstanbul Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen 1 in yüzde 4.3'le dördüncu sırada başarılı sa- yıldığ) araştırmaya katılanlann yüzde 41'i ise düşüncesini beürtmekten kaçındı. Yaş grup- larına göre de değerlendirilen araştırmada Aktuna ve Sözen her yaş grubundan aynı be- ğeniyi toplarken, Fatma Girik ve Karayalçın 55 yaşın altındakilerce, değerlendinnede be- şinci sırayı alan Fatih Belediye Başkanı Yu- suf Günayduı ise bu yaş grubunun üstünde- kilerce başarılı görüldü. Araştırmanın tstanbul özelinde sonuçla- rı nda ise yüzde 47.4'le yine Aktuna ilk sıra- yı alırken Girik yüzde 24.1'le ikinci, Sözen ise yüzde 15.7'yle üçüncü sırada başarılı sa- yıldı. Başarı sıralamasında Fatih Belediye Başkanı Günaydın dördüncu, Beyoğlu Be- lediye Başkanı Hüseyin Aslan ise beşinci sı- rayı aldı. Araştırmanın istanbul Anakent Belediye- si'nin geçmiş ve bugünkü yönetimlerinin ba- şan değerlendirmesi bölümünde ise araştır- maya katılanlann yüzde 53'ünce geçmiş yo- " netim daha başarılı bulundu. Sözen yöneti- raindeki anakent belediyesi yüzde 23.2 ora- mnda başanlı görulürken iki yönetimi de ba- şanlı bulanlar yüzde 4.8, iki yönetimi de ba- şansız bulanlar ise yüzde 5'i oluşturdu. Araş- tırmanın bu bölümüne kitlenin yüzde 14'ü yanıt vermedi. Anakent ve ilçe belediyeleri yüzde 19.9'la yol yapımı, yüzde 15.Tyle ağaç- landırma, yüzde 14.3'le de çöplerin toplan- ması konularında başanlı görulürken sanat ve kültür etkinliklerinde, toplu taşımacılık- ta başansız sayıldı. tstanbullu bin seçmen, yapılan ankette Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen yüzde 34.2'yle başanlı bulurken seçmenle- rin yüzde 52.9*u "Sözen başansız" yanıtını verdi. sayısı yüksekliği, çevrenin to- pografik yapısı ve diğer bilimsel kıstaslara göre hareket edecek olan plancıya bırakılmış. Yeni- sahra'da ise gecekondular henuz az ve yeni yapıüyor. Bu durum- da Kadıköy Belediyesi tmar Mü- dürlüğü'nün yaptırdığı ıslah pla- nında Yenisahra'nın büyük bö- lümü ve çevresi 2 katlı konuta izin verecek şekilde düzenlen- miş. Bugünün şartlanna göre de ana caddeler 15 metre genişliğin- de düşünülmüş. Ancak plan Ka- dıköy Belediye İmar Komisyonu ve Meclisi'nde tartışılmaya baş- lanmadan, "Yenisabralı meclis üyesinin" yoğun talepleri, İmar Müdurü ve Belediye Başkanı Cengiz ÖzyalçiD'ı "lerietiyor." Çünkü YenisaJıralılann da oyuy- la seçilmiş meclis üyesi, Yenisah- ra'nın her yerinde 4 kata izin ve- rilmesini istiyor. Yolun 15 met- reye çıkmasına da "N»sıl olnr, arsalar gidiyor" diye "bozuk atı- yorf' Konuyla ilgiü imardan so- rumlu belediye yetkilisi ise "ts- tediklerini yapsak ilerde iki çöp karmonu giremez. Sonra Yeni- sahra'da daha hiç gecekondu ya- pılmamış yer var. Bari onüan kurtaralım" diye direniyor. Ve örnek veriyor: "Knçükbakkal- köy'de de kaçak yapdar 5 kat, 6 kat olmuş. Oraya plan yapsanız ne olacak, fiilen bitmis olay. Ba- ri boş yerleri vahsice yok etme- yelim." Bu rant kavgası içinde koor- dinasyonu sağlamakla görevli anakent belediyesi ise ilçelerde- ki ıslah planiannı "göremiyor." baskılarla hızla çoğalttıkları ıs- lah planlarının bir süre sonra anakent belediyesini güç duru- ma sokacağını vurguluyor. Anakent Belediyesi, Bedret- tin Dalan'ın emriyle lağvedilen nazım plan bürosunu yeniden kurmak için çalışmalar yürütür- ken, arazi kullanım kararlannı ve şartlarını' hızJa değiştiren, Ümraniye, Kâğıthane, Beykoz, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kartal, Pendik ilçeleriodeki yeni kaçak yerleşim alanlan, ıslah planla- rıyla genişliyor. Nüfus yoğunlu- ğu artıyor. "Şimdilik" 4 kata ka- dar yükselerek 'Şnsallaşan" ka- çak yapılan anakent belediyesi takip etmekte güçlük çekiyor. Yeni yapılaşan aJanlann altya- pı sorunlannı çözmekle yüküm- lü anakent belediyesi, ilçe bele- diyelerinin "ıdah pianıyia" 4 kat vererek yükselttiği ve insan yo- ğunluğunu da arttırdığı "ıslah planlı" yörelerden gelen su ta- leplerini İSKİ yoluyla karşıla- mada da zorlanıyor. Bu konu- da Anakent Belediye Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen, gaze- telerde nüfus akınıyla ilgili söz- lerinin yanlış anlaşıldığını belir- terek "Biz tstanbul'a şu «ya bu şekilde gelmiş insanlara geri git diyemeyiz. Buna yetkimiz de yok. Ama bitinmeyen bir gerçek van Ydlardır tstanbul'a olan nü- fus akını sürerken, suyumuz yok diyenler tstanbul'daki su şebeke- si olmayan insaniar. Yani tstan- bul'un artık yerleşmiş olan in- sanlanoın 3'te birinin su şebeke- si yok. Tam susuzlar. Onlara tankerle götiirüvoruz. Geriye yollayamadığımız bu insanlara su vermezsek 'İstanbul'da su yok' deniyor. Tabii ki onlara da şebeke götürmeye çalışacağız. Yoksa İstanbul'a gelen gelsin, hizmel veririz demek istemiyo- ruz." İstanbul'da ilçe ve anakent belediyesi ile arasındaki koordi- nasyonu giderek koparan ve kentin kaynaklannı tehdit eden yapılaşmada yaşanan ilginç bir çelişki de plan kararlarının alı- ruşında yaşanıyor. Planlama ya- pacak elemanı olmayan, işçi kadrosundan göstererek aldığı bir iki mimarla özel büronun hazırladığı ıslah plaıunı "gözden geçiren" yeni kurulan ilçe bele- diyelerinin meclislerindeki imar komisycmlannda, konuyu bilen mimar ve mühendis yok dene- cek kadar az. Hatta konuya ya- kın meclis üyesi bile bulmak zor. Buna karşın anakent beledi- ye meclisinin geniş kadrolu imar ve planlama müdurlüklerine karşın, ilçe belediyelerinin imar ıslah planiannı kontrol etme yetkisi yok. Buna karşın ilçe be- lediye meclislerine seçilen üyele- rin meslekleri üzerinde yapılan bir araştırmada müteahhitlik ve inşaat taşeronluğu yapanlar sı- ralamanın başında yer alıyor. tlçelerde hızla süren "ıslah planlama" çalışmalan sonunda, 1982 yıhnda anakent belediyesi- nin yapnrdığı bir araştırmada sayılan gecekondu sayısımn bu- gün 2.5 kat arttığı öne sürülü- yor. Bu konuda da ayrıntılı bir çalışma yok. 1982 yılında gece- kondu sayısı Şişli'de 40 bin, Ga- ziosmanpaşa'da 35 bin, Eyüp^ te 21 bin, Zeytinburnu'nda 13 bin 500 olarak belirlenmiş. 1984'te Istanbul'un 15 ilçe bele- diyesindeki gecekondu sayısımn 200 bin olarak kayıtlara geçme- sine karşın bunun I985'te 350 bini bulduğu ileri sürülüyordu. Bugün kaç gecekondunun oldu- ğu kesin olarak biünmiyor. Ge- cekondu bölgelerinin "imar ıslah" planlanyla 4 kata kadar yükselmesi, hane sayısı ile bir- ükte İstanbul çevresine yığılan nüfusu inamlmaz ölçülerde her gün arttırıyor Anakent belediyesi ise önün- de giden bu yapılaşma karşısm- da istediği çalışmaların sonucu- nu alamıyor. Metropolitan alan- da yapılacak yeni nazım planı- nın ilke ve stratejik plan karar- larını geliştirmek ve belirlemek için genel bir yaklaşımla nüfus çalışması yapan Anakent Bele- diyesi Planlama Müdürlüğü, "acıklı bir son"la karşılaştı. Be- lediyenin Devlet tstatistik Ens- titüsü'nün 1980-1985 nüfus sa- yımına dayalı olarak yapılan, ye- ni plan çalışmasındaki eksiklik- ieri gidermek için DPT yanında çeşitli kamu kurumlanndan bil- gi ve belge temini için yaptığı ya- zışmaların hiçbirine bir yanıt gelmedi. MMO'dan açıklama Boğaziçi'nde devlet eşkıyaya teslim ediliyor Mimar ve Mühendis Odaları, villa yıkımında valilifm ve bakanlığın taraflı davrandığıru ileri sürdü. tstanbul Haber Servisi — Mimar ve Mühendis Odaları tstanbui şubelerinin ortak açıklanıasında üyum ve Me- san villalarının yıkımında va- liiiğin ve tçişleri Bakanlığı'nın taraf davrandığı vurgulandı. Tarlaba^ı'nın ve Beyoğlu'nda- ki bazı binalann telsiz emriy- le yıkıldıgını ve yetkililerin bu duruma sessiz kaldığını belir- ten Mimarlar Odası tstanbul Şubesi Başkan; Yörel Garsel, "Hukuk dtşı yollarla gökde- teniere şantiye bekçiliği yap- maya çalışan siyasi iktidar, Boğaziçi'ode devleti eşkıyaya teslim elmektedir" dedi. Bu arada Bölge Idare Mahkeme- si, üyum villalarından 5.1da- re Mahkemesi'nce yürütmeyi durdurma kararı verilen dör- dünün daha yıkılmasına karar verdi. Türkiye Mimarlar Mühen- disler Odası Birliği'ne baglı odalann htanbul şubeleri, dün, Boğaziçi fmar Müdürlü- ğü'nde bir basın toplantısı dü- zenleyerek Boğazip'ndekî yı- kımlar üzerine görüşlerini açıkladılar. Oda terasilcileriııin ortak meınini okuyan Mimar- lar Odası tstanbul Şubesi Baş- kanı Yücel Gürsel, Boğaziçi'- ne ANAP desıeidi, yasa ve hu- kukdışı yollarla ruhsata aykı- n kondurulan viiiaların yıkıl- masının, demokrasinin inşa edilmesinin göstergesi olacağı- nı savundu. Gürsel, anayasa ve idare mahkemesi kararia- nyla Boğaziçi'nde hukukdışı- lığın temizlenmesi için çaba gösteren yerel yönetimi tehdit eden, çete donatıp şiddete baş- vuracağuu ilan eden "malnm işadamı"na karşı İçişleri Ba- kanlığı'nın sessiz kalmasını eleştirerek, "VafiHk ve cmnhıt- riyel satcılığını devlet malını tabrip edip hukuka karşı çete knranlara, sadece malum işa- damiarı için var oimadıklan- nı göstermeye ve görevleriai yerine getirmeye davet ediyoraz" diye konuştu. Gece)( onduları yıkrnaya gi- derken devletin gilcüne gerek- siruneleıi olduğunu arumsatan Bogaziçi Jmar Mıîdürü Erdo- ğan Yıldız, villalann yıkımı sı- rasındn devletin desteğini bu- lamadıklarını, tehditler üzeri- ne suç duyurusunda bulun- duklarjnı açıkladı. SİNEMA • TİYATRO • GÖSTERİ PERA 146 97 38-132 64 26 Üfleyinee uçabilir, bir damla suda bogulabilir, .çakıl taşının altında ezilebilirlerdi... EYVAH! KU^ULDU •Honey.l Shrunk the Wds" 22 HAZthVUriM SİEIMUUIM lEFtfOOİ22 Mayıs 1990'dan ıtıbaren BeyoğluFITAŞ Bakırköy KARYA Kadıkdy MODA Ankara ETI SANAT Şınemalarında EDGAR ALLAN POE KORKU FİLMLERİNİN UST* rONETMENLERl DMUO *GR£.\TO ' V GEORGE ROMERO ft TW0 EVİL EYES ÖLÜMÜN GÖZLERİ8eyo«lu LALE 1 149 25 24 - 12 00-14 15-16.30-19.00-21 15 "Ahlıttm Vvk (u\.ıliMm'Sikkv>r 1.^ .nlıpm v">o:lı-nmı Travoita Jun. «a^ımı Bruce Wiflt» Jcn almıjım e L»ık hr haha hulntalıvını'* BAKŞU KONUŞÂNA! • Btiti'.u FITAŞ SatorUy »£W 6WU) WSH« 5TJ UB-H 00-13OO-tS»-170D-1900-7) O l«a»-1100-OflOI50H?» 1800-21 15 Ul H M ' l 00-13 0D-1S 0B-1700 I9»21 00 IIIU»-12 15-14D-l««-»IB-21 İS BERLlNden TİYATROM T0PLULU6U İSTANBULDA OYNUYOR 'dile Naşit Kültür Merkezinde Tel: 572 64 39 SUÇSUZLARve SUÇLULAR Yazan: Siegfriedlenz Yöneten: Kerim Afşır 15 Huiran Saal 20.30"da Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyaîrosunda Tel. 140 77 KAPICI Yazan: Hanrid Pinler Yöneten Selçuk Sazak 18 Haziran Saat 18.00de PALYAÇOLAR OKULU Yazan: F.K. WaechUr Yöneten: Heller/Matthev» 19 Haziran Saat 18.00 de F. A. S. T. A. Ş. KIM BASINGER SAM SHEPARO Yön: ROBERT ALTMAN B«yojlu CEP (FHa|) 14» 01 «6 12 0O-14.15-16JO-18.45-21.1S OONALD SUTKERLAND - MARLON BRANOO = önyargt. teror ve acaletsizlik . İ Guney Afrika gerçeğini gören bir beyaz'ın möcadelesı * KURU BEYAZ BİR MEVSİM A DRY WHfTE SEASON -j> VO^€TME*tüZHA^PALCV '—*?*!. Beyoğlu BEYOGLU (151 32 40i 1200-14 15-1630-1900-2115 iîin cjnyınifokma.iş v&prtteÛKBrji, haftm olmana rica. oiuınir. Suadiye -ATLANTIK '3554370ı 11 00-1300-1600-1830-21 30 Kadıkoy -*S '336 00 50. 11 00-13 30-16 00-18 30-21 30 Bakırkoy -74 ,572 04 44. 1100-13 30-16 00-18 30-2130 Beyoğlu -ATUS (143 7575, 1200-14 15-16 30-1845-21 15 Osmanbty - GAZI 1147 96 65» 1100-13 00-15 00-1715-1930-2115 Ankara - METROPOL1125 74 78, 1200-14 15-1645-1915-2130 RERUM FİLMİ DAfilTIMINDA FIDfl 149 50 33 GÜNEY "Güney'de. ülkenin geleceğı içın direnen bir kuşağa borcumu Femando Solanas MODA SİNEMASI Tel: 337 01 28 11.00-13.45-16.30-19.15-21.30 İSTANBUL FİLMAJANSI •Karanlık saknlarda ajtlulikfunler' 144 M 39 Jflt 336 01 12 I I2.KH4 I5-It»l&45-Z1 15 ' S o Hany Sally'le Taıuşınca YÖn: ROB REINER BILLY CRYSTAL • MEG RVAN SİJİI SITE 147 89 47 • II 30-!345ia[»-18.45-Z1 30 C t l ( » F A K I 51E26 60 11 00-1330-16.15 19.00-21 30 Kidıkoı «AKA« 337 X ffi 1100-13 3016 00 1830-2130 ilzmır 5AN 137 511 1230-1430 I64S-I90O-21 İS 2. HAFTA TOM ÇOCUKURA KARNE ARMAĞANI BÜYÜK MUTLULUK SİZİ BEKLİYOR OENÇ VENEDİK FİLM ÖOÜLÜ K O Z A BU ONLARIN ILK ÇIZCİ FİLMİ BryoQİu S3NEP0P 143 70 ?' 1?00 I3X KSM Kıdrkev H^tur SlMt M*rkn< 34G 01 4? lîOC^IS E3Q1SK}?I »!t*rt Bl*r* KJtar Swtr ¥ ?»96 8' ^ 15 M3Ö1S45 19 0CÎI İS JESSICA TANDY • T)ON AMECHE 4J 3 Yön: RON HOWARD HAZJRAfTDA BULUNMAZ TİYATRO/İST BİR EVLENME TEKLİPİ vazan »P cettov »MKIBVHJJ Bukımuı ovnayanıar suieoc Ocnnr-Aziz sarvan Hadce vaıçn ı$* Mp anian M u a ıpn Aywn rûn yannrnosı HaMT Kor^a» 15160 90 Htıım H.kmrt Sjhnes (|RT*KO^ KlülR MCRKK/I KARARTMA ron CECELERİ ^YUSUF KURÇE(»U TARIK AKAN RIFAT ILCAZ 13.OO-15.30-18.OO-20.1 5 Toplu gelişlerde % 50 indirimlidir DEBEBOYUCAD NO H0 OBTAKÛY'IST TEL 153 69 87 R O B I N W L L A M S O. ittiamın la kendisiydi. Biraz yabani. bira/ urkck. 7 . bu ilhamla o^ğanuslu bir \-asam yarattıbr. • • •• OLM OZANLAB DERNEĞİ Bir PETER VVEJR fılmi 9. HAFTA \W İNGİÜZ AKAOEMİSİ EN İYİ FllM ÖOtİlÛ I»M EN İVİ ÖZGÛN SENAKYO OKAR* ÖDÛLÜ ULTRA STREO Beyojhı LALE-2/149 25'24 KacfekSy OCAK 334 37 71 11 30-"4 00-16 30-19 00-21 30 lımlr ÇINAR 14 4a 61 ANKARA BATI 2-1H 83 23 ı Tanrı Dua<a'*a gridı. Çıngeneleri gordu İlk uçakİa gen dundu CİNGENIELER ZAMANII / TIME OF THE GVPSIES, H*FTA»| Be,oîiu SINEPOP 143 70 71 15 00-'6 00-210C C !aş SAFAK 3-516 26 60, T2 00-15 00-18 00-21 0C I' 0tt133ai«1S-H0O-!' 30 HARRY SALLVLE TANIŞINCA \oa: ROB RKISH» ^ 3C-UOQ-163O-'E15-21 15 ÇİNGENELER ZAMANI Vö. EMtR Û ILGIYLE BEKLENEN 3 OSCAR 2 ALTIN KÜREİ 1 GÜMÜŞ AYI OOULLU DEV YAPIM I 8ey«jlu Ankara KIZILIRMAK Kıdıkoy KAOIKOY Î149 93 61J 12 00 -14 15 -16 30 -18 45 - 21 00 (125 53 93ı 1215-1430-1645-1900-2115 •337 74 O0< 1100 -13 15 -15 15 -17 30 -19 30 - 21 30
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle