07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 HAZÎRAN 1990 HABERLER CUMHURİYET/15 \feysel Atasoy'un istıfası ANAP'ta şok yaratü FARUK BtLDtRİCİ ANKARA — ANAP'ın önde gelen adlanndan Veysd Att- soy'un partiden isıifa- sı, ANAP çevrelerinde şok etkisi yarattı. Bir grup, Atasoy'un istifa- sını Güzel grubunda 'çöziilme' olarak değerlendirırken Hasan Ceial Gözel, bu yorumlara, '"Onlara şunu sormak lazım: Bu, ANAP'U bir çöziilme mi- dir?" karşılığını verdi. İstanbul'daki evinde dinlenen Atasoy ise ANAP için- de Güzel'in de başan jansına inancı- nın kalmadığını söyledi. Atasoy, baş- ka bir partiye geçmesi konusundaki so- ruya, "Şimdilik bir şey yok. Biraz din- lenecegim. Ama ileride nc olur, bilemenT biçiminde yanıtladı. Atasoy'un beklenmeyen istifası üie- rine ANAP'ta gruplar, bundan sonra ne olacağı, başka istifa olup olmaya- cağı, bunun parti içindeki mücadeleyi nasıl etkileyeceği sorularına yanıtlar aramaya başladılar. Gûzel karşıtı mil- letvekiileri, istifayı 'Gözel grubunda çöziilme olarak' değerlendirirken Gü- zel yanlılannın 'üzgün' olduğu dikka- ti çekti. Bir başka yorumda ise Ata- soy'un yeni istifalarla birlikte bir par- ti kuruluşunu hedeflediği, Güzel'in d« bu senaryoda yerinı alacağı ve istifayı önceden bildiği beiirtildı. Mesul Yıl- maz yanlısı bir milletvekili ise istifanın 'Güzel gnıbundaki kopuklağu ortaya çıkardığT değerlendirmesinde bulundu. ANAP Teşkilat Başkan Yardımcısı Ercan Vuralhan, "Hiçbir kisinin par- tiden aynlmasını istemeyiz. tstifasını geri alması için çalışıiıyor" dedi. Vu- ralhan, bu çalışmaları Başbakan Yıklı- nm Akbulul'un 'bizzat izledigini' de sözlerine ekledi. Vuralhan, Atasoy ik tstanbul'da temas olanağı arandığtnı VE kendisinin de görüşmeye çalıştığını be- lirtti. Demirtaş'a suçlama Atasoy'un yakın arkadaşlarından olan ve Karabiik parti örgütü sorunun- da taraf olan ANAP Zonguldak Mil- letveküi Ömer Faruk Macun, ANAP- tan istifayı düşünmediğini söyledi. Ma- cun, Atasoy'un istifasının 'organize bir hareket olmadığjnı" belirterek Karabük sorununu şöyle anlattı: "Karabük'te MKYKnın aldıgı kara- n Ortıan Demirtaş efendi 2-3 aydır uy- gulamıyor. MKYK oradaki teşkilaü fesbetme karan alıyor, ama buna rağ- nen oradaki teşkilata feshedildigine dair telgraf çekilmiyor. Hâlâ aynı teş- kilat çalışıyor. Boyle particilik olur mu? Burada partinin suçu yok. Bura- da bir tek adamın suçu varsa vardır. Suç, partinin dediğini yapmayan, par- tisine ifaaoei eden Orban Demirtaş'ın- dır. Bu parti bepimizin partisi." Macun, Güzel'in parti içindeki mü- cadelesinin sureceğini sözlerine ekledi. Atasoy dinleniyor Veysel Atasoy, istifasından sonra dinlenmek amacıyla İstanbul'a gitti. Atasoy, İstanbul'daki evinde Cumhu- riyet muhabirinin sorulannı şöyle ya- nıtladı: — Başbakan Akbulut. sizinle istifa- nızdan soora temas olanagı aradı mı? AIASOY — Hayır, görüşmedim. — Başbakan adına herhangi bir par- ti yöneticisi ile görüştunüz mi? ATASOY — Hayır, hayır. Hiç kim- seyle görüşmedim partiden. Olması da mümkün değil zaten. O iş kesinlikle bitti. — Neden istifanızı bu noktada ver- diniz? Neden boyle bir zamanlama yapiınız? ATASOY — Zaten ben hükümete güvenoyu vermeyerek tepkiyi ortaya koymuşum. O yolla parti zaten çöker- tildi. Yani Sayın Özal'ın yemin ettik- ten sonra baskın harekâtı gibi hukümet kurması. Ben orada bütün arkadaşla- rıma da güvenoyu vermemelerini tav- siye etmiştim. Aksi takdirde kongre raücadelesinin kazarulamayacağım ifa- de etmiştim. Ama tabii bir mücadele- nin içine girdiğimiz için o tarihte bıra- kamadım. Zaten kafamda bu işe çok- tan karar vermiştim. Ancak gelişen olaylar bu işi ertelemerae neden oldu. — Bardağı taşıran damla Karabük olayı mı, yoksa Serara Özal'ın genel başkan adaylıgı tartışmalan mı? ATASOY — Hayır. Aynı şey devam ediyor. Yani sahıslarla hiçbir sorunum yok. Hâlâ parti kendi hüviyetinde de- ğil. İstifa mektubum da açık. Yani mer- kez karar var mı, yok mu? Parti yöne- timi var mı, yok mu? Bunlar orada hiç konuşulmadığı gibi MKYK Akbuluf- un başbakanlığından bu yana ya iki ya üç kere toplandı. Halbuki tüzükte ay- da bir toplanması mecburi. Toplansa da bir şey olmuyor. 16-17 saat oturu- yor, konuşuyorsun, neticesi sıfıra sıfır elde var sıfır. Karabük'te olanlar zahiri şeyler, orada bile maksatlı olduklannı ortaya koyuyorlar. — Sayın Akbulut'un genel başkan- hgı ve başbakanlıgı yetersiz mi? ATASOY — Benim sahıslarla hiç işim yok. Akbulut veya bir başkası hiç önemli değil. — İstifanız ile birlikte Hasan Celal Gözel gnıbanun çözülmeye başladığı yorumlan >»pılıyor. Güzel'den de mi umudunuzu yitirdiniz? ATASOY — Zaten o mücadele kay- bedilmeye mahkûm bir mücadeleydi. Bütün partinin organlannı, grup yöne- timini, grubunu, merkez kararını hiçe sayarak tayinler yapıldı. Halbuki o or- ganlara teklif edilseydi, yine öyle ola- bilirdi. Bazılan karşı tavır sergileyebi- lirdi. Ama Sayın özal karizmasıyla orada yine bu kararlan getirebilirdi. Ama burada dikkate alınması gereken, bu parti var mı, yok mu benim ihtilaflı olduğum konu bu oldu. Mahalli seçim öncesi partideki görevımden istifa se- bebim de bu. Parti, taban hiçbir zaman dikkate aluımadı. önseçim yapılmadığı gibi, mahalli idarelerin belediye mec- lisi üyeleri bile merkezden tespit edildi. — Güzel'in bundan sonra başan şansı var mı? ATASOY — Onu bilemem. Kendisi inandığı müddetçe mücadeleye devam eder. Ama ben bu parti içinde artık hiçbir mücadeleye inanmıyorurri. Inan- saydım, devam ederdim. — Sizce Türkiye'de siyasi bir çıkmaz mı var? ATASOY — 25 marttan beri seçim diye söylüyorum. Ister giderler, ister gitmezler. Ama neticede yine bir seçim temizleyecektir bu hadiseyi. Şurada en fazla iki sene zaman kaldı. — Sizce ANAP siyasi ömriinü tt- mamladı mı? ATASOY — Hiçbir parti sryasi öm- rünü tamamiamaz. Tabii bunu tamam- layıp tamamlamaması demokratik me- kanizmalann işlemesine bağlı. Bedrettin Dalan'ın genel başkanı ol- duğu DMP konusunda bir değerlendir- me yapmaktan kaçınan Atasoy, istifa mektubunu DYP'ye yakın olarak bili- nen eski ANAP Milletvekili Erkan Ke- maloglu'nun vermesinin DYP ile iliş- ki anlamına gelmeyeceğini söyledi. Atasoy, "Kemaloğlu benim samimi ar- kadaşım. İstifa edeolerden llyas Aktaş da benim samimi arkadaşlanmdan. Onlar istifa ederken ben partide kalnnşbın" dedi ve bir 'hulle partisi' kurmayı düsünmediğuıi, Turkiye'de bir siyasi boşluk olmadığmı kaydetti. DYP Genei Başkanı Süleyman Demirel ile görüşmediğini, ama istifasından son- ra kendisini arayanlar arasmda DYP'li milletvekillerinin de bulunduğunu söy- leyen Atasoy, DYP ya da başka bir par- tiye giriş konusundaki soruya, "Şim- dilik bir şey yok. Biraz dinleneceğim. Ama ileride ne olur, bilemem' 1 karşı- lığını verdi. T.C.•• KADIKOY BELEDIYESI Sayın KADIKÖYLÜLER Kadıköy ilçemizin güzel ve en görkemli, doğanın emsalsiz yeri * FENERBAHÇE Burnu'nu, yeni düzenlenmiş şekliyle 16 Haziran 1990 Cumartesi günü saat 11.30'da açıyoruz. Bizleri onurlandırmanız umudu ile Saygılanmla Dr. Cengiz ÖZYALÇIN Kadıköy Belediye Başkanı TEŞEKKÜR Böbrek ameliyatımı başanyla gerçekleştirip, beni sağhğıma kavuşturan Dr. MÜRAT DÎREM Dr. ALt ADN AN ERENSEL ile DtDEM hemşireye ve tüm Aksoy Hastanesi personeline teşekkür ederim. TURGUT BATURAY TEŞEKKÜR Yakalandığı amansız hastahğa yenilerek 23/5/90 tarihinde aramızdan aynlan değerli varhğımız, aile büyüğümüz DOĞAN SOYERMAN'EV tedavisi süresince esirgemedikleri her turlü takdirin üzerindeki yardımlanndan ötürü Gen. Kur. 2. Bşk. Orgeneral Sayın Mehmet Önder'e, 1. Ordu Komutanı Sayın Muhittin Fisunoğlu'na, GATA Komutanı Tabip Tümgeneral Sayın ömer Şarlak'a, Radyasyon Onkolojisi ABD Bölümü ve Yanık Tedavi Merkezi'nin değerli personeline, Em. Alb. Sayın Aslan Baünumcu'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunanz. AİLESİ Sevgili dostlanm BtRSEN ÜLKER ve CENK TASNİHCİOĞLU'na birlikteliklerinde mutlulukiar dilerim. SAİT GÖKÇE TAKSİTLE televizyon, video, buzdolabı, çamaşır makinesi 525 87 71 M. Ünv. A.E.F.'den aldığım Transkript'imi kaybettim. Geçersizdir. ALİ EKBER YURTSEVER Bulmacaseverlerin başucukitabi: BULMACA SÖZLÜĞÜ GÜL ÖNET BÇAĞDAŞ YAYINCIUK BULMACA SÖZLÜĞÜ^ GALERİ #AIÖLYE PERA 146 97 38-132 64 26 TJC. KÜLTÜR BAKANLlCl TURK VE İSLAM ESERLERI MÜZESİ B A L KA N NACİ İSLİMYELİ 18 HAZİRAN - 30 TEMMUZ l»90 5. KURULUŞ YILINDA V E S T E L ' I S DEÛERLİ KATKILAR1YLA SERGİ BASKI '90 24 Mayıs-23 Haziran Gravür-Serigrafi-Utografi 8OYAH SANAT GALEfllSI Biıyiıkıtefe Cad M MKldlyeKSy 175 09 10-20 GORBON SANAT GAL AYDAN KUT SERAMİK SERCİSİ 24 May»-24 Haziran 1990 SAMFA SANAT GALERİSİ Resim ve Heykel Karma Sergisj 6 Haziran - 6 Eyiül Ekrem Kahraman Adem Genç Umur Tûrker Bllol Erdoğan ibrahlm Çiftçloğlu Mustafa DuzgOn Rairye Kubai Gürdal Duyar DERISHOVV IHLAMUR IhlamLr Cad Yejılçımen Sok No 91 Be^ıktaş/IST 159 72 55 TekstHbank San* Galerisi MİKHAİL ZLATKOVSKY Karikatur Sergısı 14-25 Haziran HOsravgtrad* Cad 1 » TH'ikiyt 141 27 11 ESKI TABLOLARINIZ AUNIR 14104 58 147 74 75 RAMKO SANAT MERKEZİ KARMA RESİM SERGISI 1 Haziran - 20 Haziran ABDİIRRAHMAK 0ZT0PRAK ABIDIS D1N0 BALABAN HAB1B AYDOGDL' HAMPARSl M DEMIRCIOCLL HANEFI VETER HCSEY1N BIL1ŞİK ISIL ÖZ1ŞIK ML'STAFA AYAZ MI AMMER DURMUS RAFET EKIZ SUZAN GOKÇEK SÜLEYMAN VELIOGLl Atly< Sok. Yım ApL t/2 T*friUre 1M 15 3» YUSUF TAKTAK 11 Mayıs - 4 Temmuz DERİMOD KOLTOR HERKEZİI S T A N B U L 5 8 2 1 4 0 0 7 Cun Agğız ADTfeANYA2 SERGİSİ Hakkı Anlı Avn Arbaş Fethi Arda Ali Atnuca MustaTa \yaz Abidin Dino Bedri Rahmi Evüboğlu Ergin İnan Zeki Faik İıer Komet Rkrel Mualla Oriıan Peker Mustafa Plevneii Burhaa Uygır Utku Varhk Vıpur Iskelal S«t »e 3 Orttkey Trt 15951 55 N E Ş E T G Ü N A L 1958den 1988*6 18 Mayıs-17 Haziran USÜ Rnlm n Htykrf 161 42 96-99 LEFRANC 8. BOURGEOIS FONDt LN I/2O J NII GÜ VENDİĞİ SANATÇILARIN - RESİM MALZEMELERİ SATANLARIN DİKKATİNE TORKİYE MUMESSİLİ IŞKLI06LU Barbaros Blv. No. 177-1 ESENTEPE Tel 167 45 51 -172 40 94 Vakko / Beyoğlu Sanat Galerisi Sunar: TÛRKAN TORUMTAY Resım Sergısı 12 Haziran - 30 Haziran 1990 12.500 lira (KDV dahü) kteme adresi: CUMHURlYET KİTAP KULÛBÜ Tûrkocağı Cad. 39-47 Cağakyğlu-İSTANBUL İngilizceyi 6 ayda konuşalım. Tel: 349 48 57 AR-EL OZEL İSTANBUL ANADOLU KOLEJİ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU 20 OGRENCIYE BURS Türkiye'nin en modern eğitim kuruluşlarından birisi olarak 1990-91 öğretim yılında; Türk Milli Eğitimi'nin hizmetine girecek AREL ÖZEL İSTANBUL ANADOLU KOLEJİ, 20 öğrenciye KARŞILIKSIZ burs vermek için 23 Haziran 1990 Cumartesi günü bir seçme sınavı açacaktır. Burs seçme sınavı ortaokul ve lise öğrencileri içindir. Burs seçme sınavı saat 10.00'da okul binasında başlayacaktır. Başvuruların bu saatten önce okulda sınav komitesine yapılması gerekmektedir. , Sınava katılacak öğrenciler için İstanbul'un aşağıda yazılı 11 merkezinde 23 Haziran Cumartesi günü sabah saat 08.00'de okulun özel araçları hazır bulunacaktır. Tüm öğrencilere başarılar dileriz. SINAV OTOBÜSLERİNİN BULUNACAĞI DURAKLAR ' o 0 m • Tokîim * ŞİŞ.İİ • İ . Levent • Aksaray • Bakırlcöy • Haznedar • Bahçelievler • Avcılar • Kücükcekmece • Haİkalı • Florya (Arafürk Költûr Merkezi otoparkı) (Şişli Camii yani) (İş Bankası yani) (Volide Sultan Cami yani) (Ano Meydan) (Belediye yani) (Ünverdi Sineması yani) (Alfa Belediye karşısı) (Tren Istasyonu) (Meydan) (Tren İstasyonu) AR-ELÖZEL İSTANBUL ANADOLU KOLEJİ Güneşli Yolu Atatürk Cad. Radar Karşısı Y:nibosna/İst. Tel: 584 36 21 - 583 43 20/4 Hat
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle