07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/14 HABERLER 15 HAZÎRAN 1990 l BODUR'UN CENAZESİ - TİKKO miliUnlannca öldürülen Bodur'un cenaze löreninde,"Bodnr'un kanı yerde kalmayacak" diye slogan atıldı. (Fotoğraf: Vedat Yenerer) Şiyasi cinayetkrin ardından operasyonlarsürüyor Istanbul polisi alarmda İstanbul Haber Servisi — tstanbul'da son haf- talarda meydana gelen siyasi cinayetler uzerine polis alarma geçtı. Yasadışı Dev-Sol ve TKP-ML TİK- KO adlı yasadışı örgüt üyeleri başta olmak Uzere, saldırganların yakalanabilmesi için kent içinde yo- ğun operasyonlara başlandı. Istanbul üst düze> emniyet yetkilileriyle bir top- lantı yapan Emniyet Genel Müdüru Necati Bilican, emekli Hâkim Albay Durmuş Akşen ıle polis me- muru Muhsin Bodur'un hesabının sorulacağını söy- ledi. Muhsin Bodurun cenazesı için dün Şişli Ca- mii'nde kılınan oğle namazından sonra Siyasi Şu- be Müdürlüğü'nde bır tören düzenlendi. Bodur'- un cenazesi memleketi olan Manisa'nın Akhisar il- çesine gönderildi. Törenlere katılan bazı polis me- murlarının "Muhsia Bodar'un kanı yerde kalmayacak" diye bağırdıklan gözlendi. ttirafçı Adem Demirci'nın Sağmalcılar'da, emek- li Hâkim Albay Durmuş Akşen'in Kadıköy'de ve önceki gün eski siyasi şube görevlisi Muhsin Bo- dur'un kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesi üzeri- ne Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican, yardım- cılarıyla birlikte tstanbul'a gelmişti. Emniyet Mü- duru Hamdi Ardalı ve Istanbul ust dilzey polis yet- kilileriyle görüşen Bilican, teşkilatın daha etkin hale getirilmesi için almacak önlemleri tarüştılar. Bu ara- da, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Vıl- dınm Akbulut'un tstanbul'da olması nedeniyle em- niyet üst düzey yetkililerinin aynntüı değerlendir- me yapmak üzere bir araya gelemedikleri öğrenil- BACA di. Bilican'm, bugün Istanbul emniyet yetkilileriy- le geniş bir değerlendirme toplantısı yapması bek- leniyor. Cinayetleri Dev-Sol ve TKP-ML TİKKO adlı ya- sadışı örgütlerin üstlenmesi üzerine, Emniyet Ge- nel Müdürlüğü ve Istanbul Siyasi Şube'de kayıtlı adların tek tek tarandığı ve saldırganların yakala- nabilmesi için ipucu elde edilmeye çalışıldığı öğre- nildi. Bu arada, kent içinde daha önceden belirle- nen "nokta"ların tek tek basılarak arandıgu, ku$- kulu görülen kişilerin gözaltına alındığı belirtildi. Ancak gözaltı sayısı konusunda bir bilgi verilmedi. Siyasi Şube Müdürlüğü'nde 19 yıl çalıştıktan son- ra Anadolu'ya tayini çıkması üzerine istifa edip de- dektiflik bürosu açan ve TKP-ML TİKKO militan- lannca öldürülen Muhsin Bodur'un cenazesi dün öğle saatlerinde Şişli Camii'ne getirildi. Burada kı- lınan öğle namazından sonra 19 yıl çalıştığı Gay- rettepe Siyasi Şube Mudurluğü'ne göturulen Bo- dur'un cenaze töreni sırasında, "Muhsin Bodur'- un kanı yerde kalmayacak" diye slogan atıldığı dik- kat çekti. Törenlere, Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Agar, tstanbul Emniyet Müdürü Hamdi Ardalı, Bodur'un ailesi ve eski mesai arkadaşları katıldılar. Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican, tstanbul'- da birer gün arayla bir emekli hâkim albay ile Bo- dur'un öldürülmesi olayını gerçekleştirenlerin, bu- nun hesabını vereceklerini söyledi. İNQİLTEREDE INOİLİZCEStk: Tüfk ve Ingılız ûöretmenler gözetım ve rehbehlğlnde 1 2 - 1 7 yaş grubu İçin 4 haftg £ 730 Harokot 14 Tommuz Transferler. aile yanında tam pansiyon konoklama, haftada 15 ders Ingilizce, Sosyal ve sportlf aktivtteler. yanm ve tam günlük gezilef. katıhm serttflkaa fiyata dahilcBr, YAZA HAZIR BACA bugün açılıyor. "5Yıl Önce 10 Yıl Sonra" Yaz gecelerinde BACA'da. .Rcz. Tel MUZIK ŞOLENI SHP Küçükçekmece ilçesi İşçi ve Gençlik komisyonlarının ortaklaşa düzenlemiş olduğu müzik şöleninde buluşmak dileğiyle SANATÇILAR 1- ANADOUJ KIZLARI 2- AKKAYA İKİLİSİ 3- A. RIZA DOĞAN 4- AŞIK ESEN 5- ELDOĞAN ESKİMEZ 6- GRUP BARAN 7- H. HÜSEYIN DEMİREL 8- İLYAS URAL SUNUCU: ZEKİ GÖKER 9- KIZILIRMAK (Grup) 10- MEHMET ÇETİN 11- MUZAFFER ÖZDEMİR 12- NEVZAT ÇELİK 13- NEVZAT ERKUŞ 14- SELAHATTİN ALPAY 15- SEBAHAT ASLAN VE SÜRPRİZ SANATÇILAR AYR1CA TÜRKÜLERLE DİREN VE HÜSEYİN ŞİMŞEK YER : ŞENLİK STADI-FLORYA SAAT : 13.30 TARİH: 16 Haziran 1990 Cumartesi Not: Sanatçılar alfabetik sırayla belirtilmiştir. KÜÇÜK ÇEKMECE İLÇE YÖNETİMİ ADINA CELALGÜL ISTANBUL BUYUK ŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN 1- Göztepe Plajı sonu- Ethem Efendi Sk arası 1'inci kı- sım sahil düzenlenmesi inşaatı işi 2.900.000.000: TL+KDV muhammen bedelle ihale olacaktır. Geçici Teminatı: 87.000.000r TL'dir. Şartnamesi: 320.000: TL bedelle Yatınm Planlama Mû- dürlüğü'nden satın alınabilir. 2- Dalyan-Cemil Paşa Sk arası 1'inci kısım sahil dü- zenlemesi inşaatı işi 1.700.000.000: TL+KDV muhammen bedelle ihale olacaktır. Geçici Teminatı: 51.000.000? TL'dir. Şartnamesi: 240.000: TL bedelle Yatınm Planlama Mü- dürlüğü'nden satın alınabilir. Yukanda yazılı işler 17 Temmuz 1990 günü saat 11.00'de İstanbul Büyük Şehir Belediye Encümeni'nde 2886/36'ncı maddesine göre kapalı zarf eksiltmesi usu- lü ile şartnamesi veçhıle ayrı ayrı ihale olacaktır. İhalelere katılmak isteyenlerin ihale tarıhınden en az beş iş günü önce beledıyeye müracaat etmeleri ve tek- liflerini içeren kapalı zarflarını saat 10.00'a kadar yukan- da belirtilen ihale gününde İstanbul Büyük Şehir Belediye Encümeni'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Abkto-I HOrrtyet C. Yonca Ap. No. 2S2Kat4D. 12 80270 Şljll / Istanbul Tet:147 44 88- 14843 57 ax * T«tes»kret«r 131 29 42 KÜRSLflRI 3491824 Cumhurbaşkanı, Edirne-Kınalı otoyolunun temelini attkgöçmen evlerini dağıttı OzaTdan Sofya'ya dostluk elîCumhurbaşkanı Turgut Özal otoyolun temel atma töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin her alanda geliştiğini belirterek 'Ama birçok kişi diyecektir ki, Türkiye durdu, sanayi gelişmiyor, işsizlik var. Bunlann hiçbirisine inanmayın. Bunlar gayri ciddi laflardır. Ama söylemeye merakb olanlar olacaktır. Onu da öyle kabul edelim gitsin' dedi. ALt TEVFİK BERBER LÜLEBURGAZ/ÇORLL — Cumhurbaşkanı Turgut Özal dün Edirne-Kınah otoyolunun temel atma ve Çorlu'da Bulgaristan'dan gelen soydaşlar için yapılan 100 adet prefabrik evin dağıtım töre- nine katıldı. Özal, Bulgaristan'la ilişkilerin iyi olmasından yana ol- duğunu belirterek "Bıügaristan'la ber zaman iyi geçinmeye hazınz. Biz kindar bir millet degiliz. Kö- tölükten hiç kimseye yarar gelmez " dedi. Cumhurbaşkanı Turgut özal dün Başbakan Yıldınm Akbulul'- la birlikte, 153 kilometrelik Edirne-Kınalı otoyolunun temel atma törenine katılmak üzere ka- rayoluyla tstanbul'dan Lülebur- gaz'a geldi. özal Lüleburgaz'a 6 kilometre uzaklıktaki Turgutbey Köyü yakınlarındaki tören yeriıı- de yaptığı konuşmada, ülkemiz- de otoyol hamlesinin ilk kez 1950-1960 yıllan arasında De- mokrat Parti döneminde başlatıl- dığını, fakat bu tarihten 1980'li yıllara kadar otoyol yapımında yeterli gelişimin sağlanamadığıru anlattı. Türkiye'nin her alanda gı- derek geliştiğini ifade eden özal, "Ama birçok kişi çıkacak diyecek ki Turkiye durdu, sana>i gelişmi- yor, işsizlik var. Bunlann hiçbi- risine inanmayın. Bunlar gayri oddi laflardır. Bir kulaktao girer. öbür kulakUn çıkar. Çünku dog- ru olmayan laflardır. Ama söyle- meye meraklı olanlar olacaktır. Oou da öyle kabul edelim gitsin" dedi. özal, Bulganstan konusun- da kendisine yapılan eleştirileri yanıtlarken, "Söylediğimiz her şey yerine gelmedi mi? Orada se- çime bile girdiler. lsimlerini geri alıyoriar. Herşey soyledigimiz gi- bi teker teker çıkmışdr. Bizi eleş- tirenlerin laflan boşlukta, hava- da kalmıştır" diye konuştu. Iktidarlan döneminde Türki- ye'nin her yerinin şantiyeler hali- ne geldiğini vurgulayan Başbakan Yıldınm Akbulut da ülkemizin her geçen gün kalkınıp geliştiğini söyledi. Muhalefet liderlerinin alt- yapıya fazla yatınm yaptı şeklin- deki eleştirilerine katılmadıkları- nı belirten Akbulut, son günler- de görülen terör olaylarından ra- hatsızlık duyduklarım ifade etti. Akbulut, teröre karşı birlikte dav- ranacaklarına dair " s ö z verdiklerini" öne sürdüğü muha- lefet liderlerinin de sözlerinde dur- madıklannı söyledi. Akbulut, çı- kardıkian kanun hükmündeki ka- rarnamelerle teröre karşı tedbir aldıklannı ve bu uygulamaları sürdürmeye kararlı olduklannı anlattı. Konuşraalar sonrasında yapı- mının yüzde 18'i tamamlanan ve yaklaşık 153 kilometre uzunlu- ğunda, 395 milyon dolara mal olacak Edirne-Kmalı otoyolunun TURSEKİN REHB£RÜÛINBE LONDRA.,CKPOPJ), CAMBRIDGB BOURKEM0UTH; BWQHT0N. HASTîKGS^XETERGHESrE DE SEÇKİN DİLOKUU*R»«»YAZ-Kfâ YADA BÛTÜN YIUNÛIUZCE Ö6R.ENİU 12TAKSİTTE ÖD! KOLÂYUGt DEVAM EDİYOR/ •GENELVTHI2UWD(BLMÇ KUESLAR • TİCARI İNGtLlZCE • TURiZM İN&IÜZCESİ •BANKACIL1KINÛILIZCESİ •5INAV KURSLARI: Cambndge •TVst Ccrtifıcatc, Proficıcncy, •TOEFLjARELS(S"oz\ü) tıırsem İNGİLİZÜSANOKUHAm DANIŞMAHERKE2İ Cumhurıyet Cad 173/4-B Elmadağ 80230 Istanbul Hitton Otelı Karşısı Tel 14839 77-1487943-148 2849 Fax 132 97 29. Tlx 27498 tusmtr \ LİSKCIR \ 4 Surucu Kursu 4 4 Kadıköy 3360206 4 8 336027? 5 LİSKCIR J i BÜTÜNLEME ii 5 Kadıköy 2 349)825 5 t Baâdat Cd 3K»X68 t # 4 ÖZAL ATLIYOR — Cumhurbaşkanı Özal'ın Başbakan Akbulut ve altı bakanla dün Trak>a Bolgesi'ne japtıgı gezi yedi saat surdu. Özal, Edirne-Kınalı otoyolunun temelini atarken birçok tesisi ziya- rel etti. Çorlu'da soydaşlann konutlarının dağıtımı toreninden son- ra gezdiği sırada bir su birikintisinden korumalannın yardımıyla geçti. (Fotoğraf: Ayşe Yıldınm) temdi Cumhurbaşkanı Özal tara- fından renkli dinamıtler patlaüla- rak atıldı. Edirne-Kınalı otoyolu, lstanbul-Edirne-Tekirdağ karayo- lu kavşağında başlayacak. Mev- cut E-5 yolunun 6 ile 10 kilomet- re kuzeyinden geçerek Edirne çev- reyoluna ulaşacak. Altı şeritli oto- yol üzerinde 8 adet kavşaktan yer- leşim birimlerine bağlantı sağla- nacak. Doğuş tnşaat'ın yapacağı yolun 1991'in sonunda bitirilme- si öngörülüyor. Daha sonra Çorlu yolunda Trakya Şişe ve Cam Sanayii ile Can tplik fabrikalanru ve San- doz'a ait Northrup King tohum- culuk tesislerinde incelemeler ya- pan Özal ve Akbulut, Çorlu'da Bulgaristan'dan gelen soydaşları- mız için yapılan 100 evin dağıtım törenine katıldı. özal konuşma- sında, Bulgaristan'la iyi geçin- mekten yana olduklannı belirte- rek, "Bulgaristan'la her zaman iyi geçinmeye hazınz. BU kindar bir millet değiliz. Kotulukten hiç kim- seye fayda gelmez. Biz başkasımn topragında göziı olan bir millet degiliz" dedi. Bulgaristan'daki soydaşlanmızın Bulgarlar kadar haklara sahip olmalarını isteyen özal, bu konuda gereken müca- delenin yapılacağını bildirdi. Özal, Türkiye'ye gelen soydaşla- nmıza ban kentlerde arsa verile- ceğini ve krediyle desteklenecek- lerini söyledi. Başbakan Yıldınm Akbulut da Bulgaristan'la sorunların çözümu için görüşmeye hazır olduklannı kaydederek "Sizleri oradan da koparmak islemiyonız. Bu hak- lann savunuculugu da en iyi şe- kilde yapılacakbr" diye konuştu. Özal ve Akbulut daha sonra prefabrik konutların sahıplerini bulması için kura çekti. 10 yıl va- deli 20 milyon liraya verilen ko- nutların 13'ü, Belene adasında sürgün cezası çeken soydaşlara kurasız olarak tahsis edildi. özal'ın yedi saatlik Trakya ge- zisine devlet bakanlan Güneş Ta- ner. Erciiment Konukman, Mus- tafa Taşar, bakanlar Cengiz Al- tınkaya, Safa Giray, tlhan Akıi- zum, Kemal Akkaya ile ANAP'- lı milletvekilleri katıldı. DSP lideri Bülent Ecevit'ten KKTC'deki siyasi bunalım için öneri 'Partiler bir araya gelmelTANKARA (Cumhuriyet Büro- su) — DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, KKTCdeki siyasal buna- hma çözum önerirken, Kıbrıs Türklerinin adil bir seçim sistemi ve erken seçimler üzerinde uzla- şarak bunalımdan çıkmayı başa- rabileceklerini bildirdi KKTCnin Türkiye'deki seçim sistemini örnek almasının buyük bir talihsizlik ol- duğunu kaydeden Ecevit, KKTC bunalımdan çıktığı takdirde Türk- iye'nin KKTC'yi ömek almasının yerinde olacağını belirtti. Ecevit, dün yaptığı yazılı açık- lamada, özal'ın 1986'da KKTC'yi resmen ziyaretinden beri durumun değiştiğini, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamda Türkiye'dekine benzer sorunların, tıkanıklıklann ortaya çıktığını öne sürdü. Ada- letsiz seçim sisteminin KKTC'de uygulanmasıyla ciddi siyasal bu- nalımın cıktığmı savunan DSP li- deri, "KKTC'de tırraanan siyasal bunalım uluslararusı alanda Türk- iye'nin ve Kıbrıs Türklerinin ulu- sal davasına buyuk zarar verebi- lir. Onun için mutlaka ve süratle bunalımdan demokratik bir çıkış yolu bulunmalıdır" dedi. Ecevit, yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Iktidar partisi, muhalefetin Meclis'teki yerini alması için ısrar etmektedir. Mahalefet partileri ise seçim sistemi adilleştirilerek ma- kûl bir süre içinde seçimlerin ye- nilenmesini islemektedirler. Muhalefet partileri bu istekle- rinde bence haklıdırlar. Yeni hıi- kıimeti kunnakla görevlendirilen iküdar partisi lideri Sayın Dr. Der- viş Eroğlu da, Kıbns Türk bası- nında çıkan demeçlerinden anla- yabildiğim kadar, seçim sistemi- Eroğlu'nun bu sozlerini adil bir seçim sistemi hazırlanması bakı- mından yeterli bir güvence olarak görmcmekledirler. Diyalog, şim- dilik boyle bir noktada dügümlen- miş gibidir. Fakat bence düğüm kolayca ço- zolebiHr. Şöyle ki, muhalefet par- tileri, Meclis'teki yerlerini alırken, belirli bir taribe kadar adil seçim Ecevit, Kıbns Türklerinin adil bir seçim sistemi ve erken seçimler üzerinde uzlaşarak bunalımdan çıkabileceklerini bildirdi. DSP lideri, Türkiye'deki seçim sistemini örnek alması nedeniyle KKTC'nin ağır bir siyasi bunalıma sürüklendiğini savundu. DSP lideri, "Türkiye'deki iktidarla TBMM'deki muhalefet partileri ve TRT, KKTC'nin iç poütikasmı etkileyici davranışlardan kaçmmalıdırlar" dedi. nin adilleşürilmesi istegine anla- >ışla yaklaşmaktadır, ancak bu- nun bir önkoşul olarak ileri surül- mesine karşı çıkmaktadır. Sayın Eroglu, mnhalefel partilerine özetle 'Hele sizler önce Meclis'te- ki yerlerinizi alın, o zaman Mec- lis çatısı altında hep birlikte yeni bir seçim yasası hazırlanz' de- mektedir. Muhalefet partileri ise Sayın sistemi üzerinde anlaşmaya vanl- mazsa ve yine makul bir tarihe ka- dar seçimler yenilenmezse, Mec- lis'ten çekilecekkrini Uan edebi- lirier. Uzlasma gerekli Cumhurbaşkanı Sayın Denk- taş'ın seçim sistemi konusunda bir uzlaşma sağlanabilmesi için kişi- >el agırlığını koyacagını söylerae- de muhalefet için, kanımca, ıgırlıklı bir güvence olur. Boyle bir uzlaşraanın süratle gerçekleşmesi gerekir. Çünkü bil- diğim kadar, muhaiefet partilerin- den seçilen miiletvekilleri, 18 ha- zirana kadar Meclis'teki yerlerini almazlarsa, bu haklannı yitirmiş^. olacaklardır. O durumda da bu-' naiımdan çıkış busburun zortaşa- cakür. Yakında yapılacak yerel yöne- tim seçimlerine hiçbir muhalefet partisinin kaoknayacagı ise kesin- leşmiştir. O yüzden KKTC de- mokrasisi uzerine bir gölge daha duşmuş olacaktır. Bunu da onlemek üzere, Mec- lis çatısı altında iktidann ve mu- halefetin elbirliğiyle yeni ve adil bir seçim yasası oluşturulduktan sonra, makul bir süre içinde, yal- nız genel millelvekiü sedmieri de- gil. yerel yonetim seçimleri de ve- nilenmelidir. Öte >undan Türkhe'deki ikti- darla TBMM'deki muhalefet par- tileri ve TRT de, KKTC'nin iç po- ünkasını etkileyici davramşlardan artık kesinlikle kaçmmalıdırlar. Eğer bundan kaçınmazlarsa, KKTC'nin bağımsızlığı büvük öl- çüde inandınalıgını yitiırbilir, ba da uluslararası alanda Kıbrıs Türklerinin ulusal davasına buyûk zarar verir." JollyTour kıvançla sunar Vade farksız taksitle Bayram'da son fırsat KEMER PALMARİVA TATİL KÖYÜ Tam pansıyon-AMıviteler ûcretsız- Ucreisız şarap ıkramı ŞAMPİYON TATİL KÖYÜ ART OTEL ALANYA SUNSHINE OTEL • * • * ÇİMTUR APART OTEL * * * ARDE OTEL • • * KUŞADASI FANTASIA OTEL • * • * * ONUROTEL • • • * * MARTI OTEL * • • BODRUM CLUB M • * * • * TMT TATİL KÖYÜ KON OTEL • • • • ARMONİA TATİL KÖYÜ AMARİSSA • * • FEYE PINARA * * • SELENE OTEL * * • Bayramda 7 gece 8 gün özel lüx isterseniz kendı vasıtalarınızla ANTALYA STEIGENBERGER FALEZ * * * * * E K İ C İ O T E L * * * * * UFO OTEL * * * * * SİDE SARAY REGENCY * * • * • KAYA OTEL * * * * * TAYYARBEY OTEL * * * * BELLA OTEL * * * EXCELSİOR OTEL * * * * MARMARIS MARTI TATİL KÖYÜ * * * * MARTI LA PERLA * * * * HOTEL CLUB ATLANTİK * * * NERGİS OTEL * * * BLUE RAİNBOYV OTEL * * * OTEL KALEMCİ * * * * SARIGERME İBER SARIGERME PARK * * * * ÇEŞME ALTINYUNUS TATİL KÖYÜ ayrıca KIBRIS özel UÇAKLA GİDİŞ-DÖNÜŞ DALAMAN VE ANTALYA'YA ÖZEL UÇAK SERVİSİMİZ PAZAR GÜNLERİ BÛROMUZ AÇIKTIR ADRES: VALİKONAĞI CAD. BAŞARAM AP. 33/1 HARBİYE-İSTANBUL T«l: 147 98 11 - 140 60 03 - 131 50 18 - 131 50 19 - 134 28 88 ASENA «feyol Onuf lşh« KS.No 5O2K*»koy T# 336 29 39 336 77 25-26 HOL TUR ŞaMSsk 5W5 Osnnnbey Tal 141 tı 56 132 M 28 LION TURİZM Aitıyol Onur Işkanı K<t 3 No 309 Kafl'koy 338 87 76 -338 31 91 -347 25-5 Fu 347 26 15 ŞENOL TUR SajuttüÇeşme K d t A 81/3 Tal 338 90 18- 346 35 88 - 336 86 27 GENÇLER! Sorunlarımızı tartışalım. Konuşmacı: Dr. ERDAL ATABEK "Gençliğin Yaşanan Sorunları" SHP Beşiktaş İlçe Gençlik Komisyonu Yer: SHP Beşlktaş ilçe Binası Tarih: 16.6.1990 Cumartesi Saat: 14.00 Dolgun Ücretle: Çağdaş elektronık ûruniennın servıs ve pazarlamasında görev almak üzere • ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ Boğaziçi, İf Ü, OOTÜ ve muadıli mezunları, mükemmel meslekı ingılizce • ELEKTRONİK UZMANLARI Mestek Yüksek Okulu veya üsesı Elektronik bölüm mezunları. Erkeklerde askerlik bıtırmek şarttır. Müracaatlann TAB 6RAFİK ELEKTRONİK SAN. A.Ş. POSTA KUTUSU 1370-SIRKECİ-İSTANBUL adresine fotoğrafla gizli kalmak ûzere yazılması. SAJIŞ tLANI S.S. MERT KENT KONUT YAP1 KOOPERATİFİ (TRT-B) Yöne- tim Kurulu Başkanlığı'ndan bildirilmiştir: Kooperatifimize ait 1980 Model RENAULT Marka binek otosu, Kapalı Zarf teklif alma usulüyle satılacaktır. Taliplilerin Kooperatifuı Basın Sarayı Kat 4 CAĞALOĞLU adre- sindeki yönetim bürosuna makbuz mukabili 1.000.000 TL. teminat yatırarak, 01.07.1990 tarihine kadar teküflerini vermeleri gerekmektedir. Kooperatif arabayı diledijine, dilediğı fıyatla satmakta serbesttir. Otomobili görmek isteyen taliplilerin bürodaki elemanlanmıza baş- vurmalarını rica ederiz. S.S. MERT KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle