07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
75 HAZİRAN 1990 EKONOMİ CUMHURİYET/13 Ihracatçı alacaklan • ANKARA (AA) — Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın (Eximbank), yaklaşık 6 aydır bekletilen dış ticaret sermaye şirketlerinin (DTSŞ) 171 milyar lira tutarındaki pazarlama primlerini ödeyeceği bildirildi. DTSŞ'lerin yüzde 2 oranındaki pazarlama primlerini oluşturan bu alacaklan, Para Kredi Kurulu'nun kararına rağmen yaklaşık 6 aydır ödenemiyordu. Eximbank Genel Müdürü Turgay özkan, DTSŞ'lerin söz konusu alacaklannı 20 hazirandan itibaren ödemeye başlayacaklannı belirtti. Her hafta yaklaşık 5-10 milyar lira arasında ödeme gerçekleştireceklerini kaydeden Özkan, ödemelerin ağustos ayı sonunda tamamlanacağını söyledi. Türk-Sovyet tıırizm şirketi • Ekonomi Servisi — Sovyetler Birüği'nin turizm kuruluşu Intourist ile Bumerang Holding arasında turizm alanında faaliyet gösterecek "Intourist Istanbul" adı altında ortak bir şirket kuruldu. Bir milyar lira sermayeü şirkette iki ortağın eşit payları bulunuyor. Genel müdürlüğüne Vasili Tolchenov'un getirildiği Intourist İstanbul, SSCB ile Türkiye arasında turlar düzenleyecek. Netaş sermaye arttırdı • Ekonomi Servisi — Netaş'ın sermayesinin, U Haziran 1990 günü yapılan olağanüstü genel kurulda 20 milyar lira arttırılarak 36 milyar liraya çıkartılmasma karar verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kireç, arttırılan sermayenin, uzun zamandır devam eden nakit sıkıntısını gidererek şirketin mali yapısını kuvvetlendireceğini söyledi. Türkiye'de kurulu bulunan yaklaşık 6.5 milyon telefon hattını üreten Netaş 1%7 yılında kuruldu. Çimentoya sürekli zam • ERZURUM (AA) — Türkiye genelinde 23 mayısta başlayan ancak geçen gunlerde anlaşma ile sona eren çimento fabrikalarındaki grev, çimento fıyatlarını büyük ölçüde arttırdı. lnşaat mevsimirün başladığı Doğu Anadolu bölgesinde, inşaat sahipleri ve müteahhitlerin çimento bulmakta guçlük çektikleri bildirildi. Erzurum'da daha önce 9 bin liradan satılan bir torba çimentonun piyasa fiyatı grevden sonra 12 bin 500 liraya yükseldi. Türk-İş'e protesto • tş-Şendika Servisi — Türk-îş, Hak-lş ve bağımsız sendikalann İstanbul'daki 40 şubesinin katılımıyla oluşan "İstanbul Şubeler Platformu" Türk-lş'in 40 bin kamu işçisi adına hükümetle vardığı anlaşmayı protesto etti. Platform adına dün yapılan yazılı açıklamada, "Hükümetle yapılmış olan anlaşma Türk-lş yönetiminin sorumsuzluğunun, işçi sınıfına saygısızlığının, onursuzluğunun belgesidir. Bu anlaşma, Türk-İş yönetiminin hükümet ve sermaye ile Ankara'da ve Ilgaz Dağı'nın doruklarında yapılan 'zirve'lerinin ürünüdür" denildi. İşten atüan işçiler • tş-Sendika Servisi — istanbul Yeni Bosna'da kurulu 500 işçinin çalıştığı Panteks Tekstil'de Teksifin örgütlenme çalışmalannın ardından başlayan işten çıkarmalar sürüyor. Sendika yöneticileri çıkarılanların sayısının 100'e ulaştıını belirtirken işveren sadece 45 işçi çıkardıklannı belirtti. İşten çıkanlan işçiler, işverenin, kendilerini sendikalaşma nedeniyle çıkardığını savunurken çalışan arkadaşlarını da sendikadan istifa etmeye zorladığını, "hâlâ inat eden varsa hepinizi kapının önüne koyarım" dîye konuştuğunu öne sürdüler. Teksif Yedikule Şubesi yöneticileri de bir hafta önce başlayan çıkarmalann her gün 20, 30 kişi ile devam ettiğini bildirdiler. Devlet Bakanı Işın Çelebi geri dönmeyen turizm kredileri için ateşpüskürdü: TurizmciyepabuçbırakmamEkonomi Servisi — Hükümetle turizm- ciler arasında, kredi geri ödemeleri nede- niyle başlayan kavga kızıştı. Devlet Baka- nı Işın Çelebi, verilen kredilerin tümünün geri alınacağını belirterek "Halkın alınte- rini kimsenin cebinde bırakmayacağız. Bu paralan cebine atmaya kalkanlara kesin- likle dur di>eceğim" dedi. Türkiye Kalkınma Bankası Genel Mü- dürü İsmail Emen ile birlikte dün bir ba- sm toplantısj düzenleyen Çelebi, turizm ya- tmmcılarının bir lobi içinde olduğunu ve aldıklan turizm kredilerini geri ödememek için birbırlerini tehdit etme noktasına gel- dikleriai anlatarak "Lobi temsikilerine bu- rada ihtar ediyoram. Herkes parasını 6de- yecektir. Ödemeyene bankacılık kurallan çerçevesinde gereken işlemler uygulanacakbr" diye konuştu. Kendisinin, "Turizmcilerle ugraşma, onlann çok giic- lü lobileri var" biçiminde uyarıldığını söy- leyen Devlet Bakanı Işın Çelebi, "Böyie to- bilere pabuç btrakmam" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen yılın haziran ayında kendilerini uvardım ve 6 aylık bir sure tanıdım. Bu su- renin sonunda aldıklan kredileri odeme- lerini istedira. Şimdi odemem diyorlar. Ödeyecek olanlan da telefonlarla tehdit ediyorlar. Çok açık söylüyorum, Turizm Bankası'nın eski alışkanlıklannı surdürme- ye izin vermeyecegim. Eğer bu tesisleri ras- yonel çalışbracaklarsa devam etsinler, ya- pamayacaklaısa rasvonel çahştıracak olan- Devlet Bakanı Işın Çelebi, turizmcilere verilen kredilerin tümünün geri alınacağını bildirerek "Halkın alın terini kimsenin cebine bırakmayacağız. Turizm lobisine pabuç bırakmam" dedi. Işın Çelebi, Turizm Bankası'nın eski alışkanlıklannın sürmesine izin vermeyeceğini söyledi. Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü İsmail Emen ise 30 haziranda vadesi dolan turizm kredilerinin geri dönmemesinden korktuklarım belirtti. Emen, "Yapılan hesaplara göre sanayiye verdiğimiz her 100 liranın 85 lirası, turizme verdiğimizin ise ancak 30-35 lirası geri geliyor" dedi. lara devredilir. Bankanın üzerine kalırsa da hiç anlamam, borsaya çıkar, hisselerini, yerli yabancı kim alırsa satanm. Turizm sektdriinü desteklemekte kararlıyız, ama bankacılık kurallanndan taviz vermeyece- gimizi de bilmelerini isterim. Çiinkü gele- cek için büyuk potansiytl taşıyan turiım sektörü, rasvonel işletrnecilik kurallanyla çalışan yatınmlarla ayaga kalkacaktır." Kalkınma Bankası Genel Muduru İsmail Emen de Türkiye'nin yatak kapasitesinin bu yıl 160 bine ulaştığını hatırlatarak ge- çen yıl doluluk oranının düşuk kalması ne- deniyle turizm sektörünün sıkıntıya duş- tüğünü, ancak bu yıl böyle bir sıkıntı kal- madığını söyledi. Emen, turizmin asıl so- rununun pazarlama ve yöneticilikte dü- ğümlendiğini anlatarak tur operatörleri ve seyahat şirketlerine bu nedenle teşvik ge- tirildiğini, bu şirketlerin teşvikleri iyi de- ğerlendirmesi halinde yatak kapasitesinin 1 milyona dogru tırmanabileceğini belirt- ti. "Şirketlerimiz yabancı lur operatörleri- nin eline düşmemek için eksiklerini ta- mamlamak zonında" diyen Emen, şu bil- giyi verdi: "Turizme son 8 yılda 815 milyar liralık kredi kullandırıldı. Bugiin itibanyla, 329. tesise açılan 28 milyar liralık turizm kre- disi idari taJdpte, 43 tesise açılan 2J mil- yar liralık kredi de kanuni lakipte bulunu- yor Bunlar önemli rakamlar değil. Bizi asıl endişelendiren, sektörii de sıkıntıya sokan vadesi 30 haziranda dolacak olanlardır. Bankamız bu yıl turizme 600 milyar lira- lık kredi açmayı ve bunun 418 milyar lira- sım fiilen kullandırmayı amaçladı. Yapı- lan hesaplamaya göre sanayiye verdigiraiz her 100 liranın 85 lirası, turizme verdiği- mizin ise sadece 30-35 lirası geri donuyor. Bu rasyonun en azından 60-65'e çıkması gerekir." 6 işçi şirketi daha borsada Türkiye Kalkınma Bankası'nın diğer fa- aliyetleri konusunda da bilgi veren Genel Müdür Emen, ağustos ayında 6 işçi şirke- tini daha istanbul Menkul Kıymetler Bor- sası'na getireceklerini söyledi. Emen, ban- kanın yeni hizmet türlerine yöneldiğini de belirterek joyle konuştu: "İşçi bankası olmaklan çıkıp Merkez Bankası'ndan sonra en giiçlii banka olma yolundaki bankamız, finansal kiralama iş- lemlerinden sonra turizm sektoründe fac- toring vapmak karannda. Aynca hayat si- gortasını da kapsayacak bir sigorta şirketi ile IFC önderiiginde risk sermaye şirketi kuracagız. Diinya Bankası ile buyiik bir uyum içindeyiz. Eylül ayında SMI kredi- sinin 30 milyon dolariık ikinci dilimini ser- besl bırakacaklar, 300 milyon dolariık ye- ni bir kredide de bize oncelik tanıyacaklar." Cari açık, 1 milyar dolara yaklaştı Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi bilançosuna göre ocak-mart aymda cari işlem açığı 985 milyon dolara ulaştı. ANKARA (ANKA) — Cari iş- lemler dengesi açığı ocak-mart döneminde 1 milyar dolar sınırı- na yaklaştı. Geçen yıl aynı dönem- de 407 milyon dolar fazla veren cari işlemler dengesi açığı 985 mil- yon dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın geçici veri- lerine göre ocak ve şubat ayların- da toplara 424 milyon dolar açık veren cari işlemler dengesi, mart ayında her iki ayın toplamından daha fazla açık verdi. Mart ayın- daki 561 milyon dolariık açıkla birlikte ilk uç aylık cari işlemler dengesi açığı 985 milyoo dolara yükseldi. Cari işlemler dengesi ge- çen yıl ocak ayında 91 milyon do- lar açık verdikten sonra şubat ayında 344 milyon dolar, mart ayında da 154 milyon dolar fazla vermişti. Üç aylık fazla ise 407 milyon dolar olarak gerçekleşmiş- ti. 1988 ve 1989 yülannın tümün- de sırasıyla bir milyar 596 milyon ve 966 milyon dolar fazla veren cari işlemler dengesinin bu yılın ilk üç ayında da açık vermesı bu- yuk oranda dış ticaret açığındaki olumsuz gelişmeden kaynaklandı. Ödemeler dengesindeki tanımıy- la geçen yılın ilk üç ayında 295 milyon dolar olan dış ticaret açı- ğı yuzde 485 oramnda artarak 1 milyar 725 milyon dolara yüksel- di. Diğer bir ifadeyle geçen yılın ilk üç ayına göre dış ticaret açığı 1 milyar 430 milyon dolar arttı. Merkez Bankası verilerine gö- re Türkiye'nin ilk üç aylık turizm gelirleri geçen yılın aynı dönemi- ne göre yüzde 28 oramnda arta- rak 301 milyon dolara yükseldi. Geçen yılın ilk uç aymda turizm gelirleri 236 milyon dolar olmuş- tu. Geçen yılın ocak-mart döne- minde 142 milyon dolar olan faiz gelirleri ise yuzde 39 oramnda ar- tarak 198 milyon dolara yükseldi. Turizm gıderleri ise 118 milyon dolara çıktı. Finansman miktarı (milyon TL) Finansman miktarı (bin dolar) Yılhk ortalama dolar kuru 9.500 87.875 103.337 320.000 490.580 150.900 1.162.192 18.328 131.274 120.766 225.991 231.322 61.823 789.424 518.34 669.40 855.68 1.416.49 2.120.77 2.440.85 KOİ'den Atatürk Barajı'na 800 milyon dolar ANKARA (AA) — Kamu Ortaklığı Fonu, Ata- türk Barajı için 5 yılda 789 milyon dolar finans- man sağladı. GAP içerisinde en büyük baraj kompleksi ola- rak yer alan Atatürk Barajı için 1985 yılından bu- güne kadar toplam 789 milyon dolar finansman elde edildi. Sağlanan finansmanla barajın gövde dolgusunun yüzde 96.9'u ile betonlamanın yuzde 95.7'si de ta- mamlandı. Her biri 300 megavat gücunde toplam 8 ünitesi bulunan Atatürk Barajı, 1991 yılında kademeli ola- rak devreye girecek. Üretim başladığında yılhk 8 milyar kilovatsaat elektrik uretecek olan Atatürk Barajı için bu yıl her iş gününde yaklaşık 1.5 mil- yar lira para harcandı. Bu harcama GAP için ya- pılan günlük 5 milyar lira harcamanın yuzde 30'unu oluşturuyor. Bankalar 'factoring'e hevesli îthalat ve ihracaîçılara avantaj sağlayan ve ikiyılhk geçmişi olan'factoring'içpazara gözünü dikti TAYFUN DEVECİOĞLU Hem ihracatçıya hem de itha- latçıya onemli avantajlar sağlayan "factoring"' hizmeti Avrupa ve ABD'den yaklaşık 50 yıl sonra Türkiye'de de yaygınlaşmaya başlıyor. Türkiye'de henüz iki yılhk bir geçmişi olan factoring hizmetin- de ıhracatçmın vadeli alacaklan- na factoring şirketleri tarafından ödeme garantısi getiriliyor. tthalatçı şirketler de iş yaptık- ları ıhracatçı şirketler factoring şirketleriyle işbirliği yapınca akre- ditif açmaktan kurtuluyor ve açık hesap çalışabilme gibi büyuk bir avantaja sahip oluyor. Factoringi Turkiye'ye getiren kuruluş tktisat Bankası. 1988 yı- lından 1990 yılının başlarına ka- ŞİRKETLERDEN HABERLER BEYMEN, kumaşmdan modeline, kupondan düğmesiııe özel gömlek giymek isteyen erkeklere yeni bir seçenek sunuyor. tlk kez Şişli Beymen mağazasında başlatılan bu uygulamanın yanı sıra, mağazaya gelmeye zaman bulamayan işadamlan da, kumaş örnekleri ve modelle bürolarına gelen görevlilere, ölçulerini ve siparişleriıü verebiliyorlar. HAS OTOMOTİV bünyesinde kurulan Has Otomotiv Mecidiyeköy Mercedes Teşhir ve Satış Mağazası açıldı. Açılışta, Mercedes Benz 300 SL.24 ve Mercedes Benz TYP 500 K açık gezi arabalarının tanıtımı da yapıldı. UTC (United Technologies) firması Yetkili Başkan Yardımcılığı ve Genel Danışmanlık görevine Irving B. Yoskowitz, iletişimden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcılığı 'na Thomas J. Fay ve Pratt and VVhitney Long Beach Ofisi Başkan Yardımcıhğı'na ise David J. McGonigle getirildi. FATİH LİONS KULÜBÜ'nun duzenlediği toplantıda Prof. Dr. Esat Çam, "Avrupa Topluluğu, Doğu Bloku ve Türkiye" konulu bir konuşma yaptı. ZİRAAT BANKASI ile Başak Sigorta işbirliği sonucunda Şubat 1990'dan itibaren uygulamaya konulan Ziraat Hayat Sigortası'nda, mayıs ayı sonu itibanyla sigortalı çiftçı sayısı 100 bine yaklaşırken, prim istihsali 3 milyar lirayı aştı. dar factoring işlemlerini banka bünyesinde yapaıı lktisat Banka- sı, iş hacminin giderek artmasıy- la Factofinans AŞ adıyla yeni bir şir'ket kurdu ve bankanın facto- ring departmanmda çalışan per- soneli yeni şirkete taşıdı. Factofi- nans AŞ'nin genel mudürluğünu Türkiye'deki factoringcilerin ho- cası sayılan Ben R. Hosh yapıyor. Şirketin en üst düzeydeki Turk yetkilisi ise Rengin Ekmekçioğlu. lktisat Bankası'nın Factofinans- taki ortaklık payının yüzde 46 ol- duğunu, diğer banka iştiraklerinin de diğer hisseleri paylaştığını soy- leyen Ekmekçioğlu şirket çalışan- larının da küçuk paylarla kurutu ortak olduğunu belirtiyor. Rengin Ekmekçioğlu sözlerine şöyle de- vam ediyor: "Factoring en fazla 90 gun vadeli tüketim mallarının odemesini garanti eden bir sistem. Türkiye'nin ihracat kalemleri bu sisteme çok uygun. Geçen yıl, en çok işlemi lzmir'denrnailyukleyen incir ve üzum ihracatçılarıyla yap- tık. Tekstil ihracatçıları da en önemli müşteri grubumuz. Elek- tronik, beyaz eşya ve çiçek gibi ih- racat kalemlerinin de factlonngi- ni yapıyoruz. Bu yılki hedefımiz ise % milyon dolarlık işlem hac- mi!' Ekmekçioğlu, yurt çapında eğitim yayınlan pazarlayan bir şirketin tüm tahsilatını da ken- dilerinin yaptığını söyleyerek iç pazara yonelik işlemlere bundan sonra daha da fazla ağırlık vere- ceklerini belirtiyor. lktisat Bankası'dan yaklaşık 5 ay sonra factoring sektorune giren Garanti Bankası ise henüz bu iş için ayrı bir şirket kurmak niye- tinde değil. Bankanın factoring departmamnı da kapsayan Muha- bir İlişkileri Bölumü Müdürü Şa- ban Dişli, "Piyasanın potansiyeli henüz ayrı bir şirket kurmak için yeterli değil" diyor. Bu yıl 30 mil- yon dolarhk iş hacmi hedefledik- lerıni söyleyen Dişli, iç pazara yö- nelik fizibilite çahşmalarını sür- dürdüklerini söyleyerek çok sayı- daki şube avantajlarını kullana- caklarını belirtiyor. ' Vakıflar Bankası tarafından ku- rulan Aktif Finans adlı şirketin Genel Müdürü Ferruh Tanay ise factoring sektörünün ilklerinden Tanay, kısa bir süre oncesine ka- dar lktisat Bankası factoring de- partmanmda Ben R. Hosh'tan sonra gelen isimdi. Tanay, factoring hizmetinin banka bünyesi dışında sürdürül- mesi gerektiğini duşünenlerden. Bu nedenle Vakıflar Bankası'na geçerken ilk isteği ayrı bir şirket kururması olmuş. Vakıflar Banka- sı yüzde 80 hisse ile Aktif Finans- ın en buyük ortağı, kalan yüzde 20 hisse ise Vakıfleasing, Güneş Sigorta ve bankanın bünyesinde- ki personel sandıklarına ait. Ta- nay, Vakıflar Bankası'nın Aktif Finans'taki hissesini iştirakleri da- hil olmak üzere yüzde 5O'ye indir- mek istediğini belirtiyor. Bunun nedeni de diğer bazı bankaların ortakhğıyla Aktif Finans'ın sek- tördeki "aktivitesini" arttırmak is- teği. Tanay iç pazarda "tahsilat" hizmeti de vereceklerini söyledi. Yukarıdaki şirketler dışında Türkiye Kalkınma Bankası da sonbaharda bu alanda faaliyet göstermek üzere hazırlık yapıyor. EKONOMİ NOTLARI OSMAN ULAGAY Vergi Atılımı İçin Top Politikacılarda, Ama... Türkiye, vergi gelırlerini daha da fazla arttırmadan enfiasyon sorununa köklü çözüm getiremez, yarmlara umutlu bakamaz. Bunun yalnızca kendi kanaatim olmadığını, ekonomi bürok- rasisinın tepe noktalarında bu kanaatin paylaşıldığını bu köşe- de daha önce yayımlanan çeşitli yazılarda ortaya koymaya ça- lıştım. Bu yılın başlarından itibaren yaşanan bazı gelişmeleri şöyle bir anımsarsak bürokrasinın bu konuda topu nasıl politikacılara doğru atlığını çok daha açtk görebiliriz. Sahneye önce T.C. Merkez Bankası çıktı, ortaya bir 'para programı' koydu. Merkez Bankası'na göre fiyat istikrarı, sürdü- rülebilir ekonomik büyümenin önkoşuluydu ve fiyat ıstikrannı sağ- tamak için de para programının titizlikle uygulanması gerekiyor- du. Kamu kesimi açıkiarı sürerken para programı uygulanınca ne oldu? Merkez Bankası'ndan yarartanma olanağı sınırlanan Ha- zine her geçen gün artan boyutlarda iç borçlanmayı hızlandır- dı. Bunun üzerinde Hazine bürokrasısı sesini yükseltti ve bu şe- kilde sürekli borçlanmanın çıkar yol olmadığını, borçlanmanın bir 'optimum düzeyi' bulunduğunu, bunu hesaba katan bir 'borç- lanma progranm' yapılmasını önerdi. Buna göre borçlanmanın da sınırlandırılması öneriliyor ve bunu sağlamak için vergi ge- lirlerini arttırmanın gerektiği beltrtilıyordu. Ekonominin genel dengelerini yakından ızleyen DPT'nin te- pe noktasından yansıyan görüş de aynı doğrultudaydı. Türkiye1 nin enflasyonu azdırmadan ekonomik büyümeyi finanse edebil- mesi için vergi gelirlerinin arttırılması gerekiyordu. Görülüyor ki top politikaaların önüne doğru atılmış bulunu- yor. Ekonomi bürokrasisinin önemli noktalanrtdan yansıyan mesaj açık-, "Eğer enflasyonu önlemeye çalışırken ekonomik büyüme- yi sürdürmek ıstiyorsanız vergi gelirlerinde önemli yeni artışlar sağlamak zorundasınız" mesajı veriliyor politikacılara. Evet. top politikacıların önünde, ama bir türlü gol olmuyor. Halen iktidarda bulunan politikacıların, yani ANAP'ın, kurum- laşmış sermayeyi vergilememek kararlılığında olduğunu geçen yazimda belirtmiş, bunun kanıtı olan bazı resmi rakamlar ver- miştım. Örneğin 1989 yılında 10.6 trilyon lirayı bulan kurum ka- zançlarından cari orana göre tahakkuk etmesi gereken kurum- lar vergisi 5 trilyon liranın üzerindeyken fiilen tahakkuk eden mik- tarın tanınan çeşitli muafiyetler nedeniyle nasıl yainızca 2.2 tril- yon lira olduğu gorülüyordu bu rakamlara bakıldığında. Mevcut iktidarın tercihini yansıtan bu durum işin bir cephe- sıydı. Diğer cephede ise kurumlaşmamış ekonomik birimlerin kazançlannın vergilendırılmesı olayı vardı. Kımi iddialara göre bu cephedeki potansıyel vergi kaynağı çok daha büyüktü ve vergi gelirlerinde yeni bir atılım yapabilmek için işe buradan başla- mak, vergi ağmı bu kesimlerı kapsayacak bıçimde genişletmek gerekiyordu. Ancak iş şu noktaya gelince politik sorun galiba iyice öne çı- kıyordu: Binlerce, milyonlarca kücük iş sahibinı hedef alacak bir vergi düzenlemesini hangi iktidar, hangi politikacı kolay kolay göze alabilirdi? İktidar partisi kadar muhalefet partileri için de yanıtlanması zor bir soruydu bu. Zorluk galiba biraz da Türkiye'nin toplumsal yapısından kay- naklanıyordu. Yapılan saptamalara göre —DİE Başkanı Sayın Güvenen bu konuda bazı açıklamalar yapmıştı— Türkiye nüfu- sunun yaklaşık üçte ikısi kendi işinin sahibi, yalnızca üçte biri ücret-maaşa bağımlıydı. Böyle bir ülkede kendi işine sahip olan irili ufakh mılyonlaıca insanın tercihleri ister istemez önemli bir politik ağırlık taşıyordu. Durum böyleyken bu kesimi kontrolü mümkün şekilde vergi ağının içine almak ve doğru dürüst ver- ,gilemek herhalde hıçbir politik parti için kolay göze alırjacak bir tercih değildı. Türkiye'nin mevcut ortamında bu yaygın kesimin vergi lafını duymak istememesi doğaldı. Bir kere büyük, kurumlaşmış ser- mayenin çeşitli istisnalarla vergiden sıyrıldığı bir ülkede daha küçük iş sahipleri neden vergi versındi? ikıncısi insanlara he- def olan kısa sürede "köşeyi dönmenin" gösterildiği, toplanan vergilerle sağlanan kamu hizmetleri arasındaki ilışkinin hiç de şeffaf olmadığı bir ülkede orta ve küçük iş sahipleri neden vergi vermeye razı olsundu? Vergi kaçaklarının önlenmesi ve vergi gelirlerinde yeni bir atı- lım yapılabılmesı için vergi ağının yaygınlaştırılması, belki de her' Türk vatandaşının vergi mükellefi haline getirilmesi her halde zorunlu, ama demokratik süreç içinde bunu yapabilmek için önce her kesimi bu işin önemine ınandırmak gerekiyor. Türkiye'nin öncelikle eğitim ve bilgi altyapısını hızla geliştirmek için mutla- ka yeni bir kaynak seferberliğine ihtiyacı olduğunu, bunu başar- madan enflasyonsuz büyümenin sağlanamayacağını ve yarm- lara umutia bakılamayacağını herkese anlatmak gerekiyor Bu- gün köşeyi döndüklerini sananların da yarın bu olumsuz tablo- dan paylarını alacaklannı onlara anlatmak, vergi vermenin bir yük olmanın ötesinde, yarına yapılacak yatırımın temellerinden biri olduğunu göstermek gerekiyor. Bu zor, ama önemli görev için de top politikacılarda. Mevcut iktidarın felsefesi böyle bir yaklaşıma ters düşüyorsa o zaman top muhalefet politikacılarında. Cesur bir öneriyle ortaya çıkıp Türkiye'nin yarını için kaynakları belirlenmiş bir atılım programı ortaya koyaoiliyor musunuz? Türk insanını, bugün yapacağı bir özverinin yarın daha iyi bir yaşam standardı olarak kendisine ve çocuklarına geri döneceğine ikna edebiliyor musunuz? Ancak kendi katkılarıyla daha iyi yarmlara, daha çağdaş ve müreffeh bir ülkeye kavuşabıleceğini Türk insanına anlatabilıyor musunuz? Buntarı göze alabilecek yetenekli politikacı ıçın Türkiye'de hayat var gibi geliyor bana. SUPERMATjK KAT KALORİFERİ PEŞİNATSIZ, 15 AYA KADAR VADELİ KOMPLE TESİSATIYLA, HEMEN TESÜM TSEK DIŞBANK S Ü P E R M A T İ K KAT KALORİFERİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ • Motorinle colısır. Brülorlüdür U ve kurum yapmaı. • istediğimz anda doğal gaza çevhlebilir 70 m 2 -350 m : orasındalci her frekana etverişlidir. • Isı seviyesi ayarlanabiliry gereksiz yakıt sarfiyotını önter. • Programianabîtir Yani diledığiniz zaman kendilîğinden yonar ve söner • Üç dev-irli sırkülasyon pompası. tüm radyatörlen esil derecede ısıtır • Son derece sessiz calısır Çok şrk gorunumlgdur ve az yer kaptar • Yurt çapında yaygın $atış ve servis leşkilatı vardır. TESİSAT DAHİL İTİBARİ FİYAT TABLOSU (K.D.V. itindedir.) . Konut Alanı 80- 90 mJ 110-120 m2 140-150 mJ Isı ihtiyacı (Kcal/h) 8.000- 9.000 12.000-15.000 19.000-20.000 Hemen teslim 15 aylık taksitli fiyat (TL) 752.140 x 15 859.589 x 15 967.037 x 15 S « M İ Müdvrlvk I Iıtanbul Ntahbey Cad. 68 Karakoy Tel fl) 152 98 46 (3 hat) fax O) U4 94 13 Tlx 25 185 pyas Ir Bölgm Müdvrlvğü I Ankara Modtrn Çarfı )]4 Uhs Tel İ4) 3) 1 6334-311 7684 fa%- (4) 3 M 97 67 77» 44 224 pntr tr PASİNER GÜVENCESİ İLE BU OLANAKTAN YARARLANMAK İÇİN MÜHACAAT BDİLECEK YETKİLİ SATIŞ VE MONTAJ FİRMALARI: IR4SİKER lltanbvl: Akar Tkartl-Bohcelit^er IV: 555 30 70 • Tal.p Ytfilboğ-Yesılköy Ul 573 II 98 • Özgvr Akıoray Tn 519 20 54 • fnoy Elektnk-Kadılıoy r»/. 34J 1S 44 345 69 17 * Uysas Mvhmd^sUk-Üsküdar Ttl 343 34 32 I / W a r Tel 591 82 74 • TtnrnHtt-Kazyalağ, Tel 368 29 34* Mühtndıslilt lu San-Bostono Teh 373 45 44 - 373 45 47 • Yıldız Tesital-Boaanct Tel 362 12 25-36! 87 2 2 * Doğalgaz fsı Mrk-Şuodiy« r«( 372 43 88-380 U lOAnkan: Royraz Muhtod,sl!k Tel: 311 7V49- 311 7959 • Ikhm Teinl Mlz Vc Tel. 341 71 20 Mmscmğlu TK Lld. Tel 131 13 51 • Ar-Ka Tıc Lld Tel 128 20 16 Izmir: Gur Tekmk Tel: 12 03 67-U 56 59 *hmaı Tel 33 60 27 • izmr Melal Tel 14 19 76 • K$tas Itı San Tel 25 »6 9J-25 55 56 • Me-Gi Ttl 57 03 07 • Ytlmaz Mutıendiılık.Kufadau Tel 154 53 Antalyo: lıı Tekmk Muh. Tel M 46 28-12 02 34 • SN*I Muhendıslik Tel- 176093 BurâasKalanTesitotTel.207978»Kedcinr,c Tel. 2260 18 204967Dmnizll: GermakMûkendaU, Tel 21684-21685
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle