07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 HAZİRAN 1990 HABERLER CUMHURÎYET/U P A R T I L E R D E N DYP'nin kuruluşu S™7 yıldönümü, 23 haziran cumartesi günü Ankara'da ve diğer il merkezlerinde törenlerlc kutlanacak. Yapılan açıklamaya göre Ankara'daki tören saat 11 .OO'de parti genel merkezinde düzenlenecek. Törende, Genel Başkan Süleyman Demirel bir konuşma yapacak. Törene, DYP'nin eski genel başkanlan ve kurucu üyeler, Genel tdare Kurulu, Merkez Karar Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı üyeleri, DYP'li miUetvekilleri ile Ankara il teşkilau yöneticîleri katılacak. (Ankara/AA) Konak g ardından başlayan ilçe kongreleri de tartışmalı geçiyor. 24 haziran günü yapılacak Konak İlçe Kongresi öncesinde partide "yenileşme" yanlısı eski Konak İlçe Başkanı lsmail LJgural, "Konak politikası , dejenere oldu. Bu dejenerasyon ortanunda | yokum" diyerek yarıştan çekilirken diğer muhalifler şu andaki yönetimin adayi olan Metin Tekin özker'in karşısına bir aday çıkarmak için kolları sıvadı. (lzmir/Cumhuriyet Ege Bürosu) Yeni hazırlıkları sürerken, Sosyalistlerin Birlik Partisi girişimine yeni katılırnlaıın olduğu açıklandı. Yürütme Kurulu Sözcüsü Oral Çalışlar, SHP'den daha önce istifa eden Üsküdar eski ilçe sekreteri Erol Kıalelma, SHP Beyoğlu eski ilçe başkanı Münir Aydın, SHP Pendik ilçe yönetim kurulu eski üyesi Vedat Telli'nin sosyalistlerin partileşme sürecinde yer aldığını bildirdi. Çalışlar, 23 haziranda Ankara'da toplanacak ilk kurultay için 60 yerleşim biriminde "yerel inisiyatifler"in oluştunılduğunu, önemli bolümünde de delege seçimlerinin yapıldığını belirterek "tlk kunıltayımızda nasıl bir parti ve nasıl bir sosyalizm konuları tartışılacak, ikinci kurultayı haarlayacak yürütme kurulunu seçeceğiz. Bütün sosyalistleri ve ilericileri 23 haziranda Ankara'da toplanacak hanrlık kurultayına davet ediyoruz" dedi. (lç Politika Servisi) înönü temel atacak^en E e ;dal tnönü, 17 haziran pazar günü kanalizasyon temeii atacak. "Ankara'yı 21. yüzyıla hazırlamak" slogamyla başlatılacak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülecek olan kanalizasyon projesinin temeii 17 haziran pazar günü Keçiören semtinde SHP lideri lnönü tarafından atılacak. Daha önce Eskişehir ve çevresinde incelemelerde bulunacağı açıklanan Inönü'nün bu programı ise Genel Sekreter Deniz Baykal tarafından gerçekleştirilecek. (Ankara/ANKA) Vakıf evi ÖzaTı bekliyor • MARMARİS (Cumhuriyet) — Cumhurbaşkanı Turgut özal'a tahsis edildigi belirtilen Karacasöğüt lngiliz limanı yakınında bakir bir koyun içindeki "Vakıf Evi'nde onarım çalışmalan hızlandırıldı. Muğla Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler özal'ın kısa bir zaman sonra ziyarete geleceğinin bildirilmesiyle birlikte ev ve çevre düzenlemesi için ekipler halinde çalışıyorlar. önceden Devlet Istatistik Enstitüsü'nün olan daha sonra Vakıfiar Genel Müdürlüğü'ne devredilen ve yöredeki yurttaşlann "Vakıf Evi" diye adlandırdıklan konutta, Cumhurbaşkanı özal için hazırlıklar başladı. Zeytinburnu meclisinde boykot • tç Politika Servisi — Zeytinburnu Belediyesi'nin haziran ayı toplantılannı ANAP, DYP, DSP ve DMP üyelerinin boykot ettiği bildirildi. DSP Zeytinburnu Belediye Meclis Grup Başkanı Yaşar OkşaroğJu yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Hasan Yılmaz ve SHP'li meclis üyelerinin adlannın karıştığı rüşvet, suiistimal iddialarına kamuoyunun dikkatini çekmek ttzere meclis toplantılarının boykot edilmesi çağnsına muhalefetin uyduğunu belirtti. Okşaroğlu, "DSP'nin tüm ithamlan SHP'lilerce yanıtsız bırakılmıştır. Bundan sonra da yerel yöneticilerin suiistimal ve yolsuzluklanyla mücadelede tüm muhalefet partilerinin ortak eylem birliği içinde olacağına inanıyoruz" dedi. * * A SemraOzal'dan Bugün e dava • ANKARA (UBA) — Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın eşi, Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı Genel Başkanı Semra. özal, "Semra Nereden Koşuyor" başhkh yazı dizisinde kişilik haklanna saldında bulunulduğu gerekçesiyle Bugün gazetesi aleyhine manevi tazminat davası açacak. Semra özal'ın avukatı Bilgin Yazıcıoğlu, "Semra Nereden Koşuyor" başlıkh yazı dizisi nedeniyle iki gün önce Asliye Hukuk Mahkemesi'nden verilen yayın durdurma karanndan sonra, gazete aleyhine manevi tazminat davası açılması için çahşmalarını tamamladığını söyledi. Yazıcıoğlu, Bugün gazetesinin daha önce de "Turgut Nereden Koşuyor" adh kitabı dizi yazı şeklinde yayımlamaya başladığını, ancak, bu yayında da önce durdurma karan alındığım, arkasından da açılan manevi tazminat davasında da gazetenin tazminat ödemeye mahkûm edildiğini hatırlattı. Danıştay'dan ret • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Ankara ldare Mahkemesi'nin Çitosan'ın özelleştirilmesi hakkında verdiği iptal kararına Başbakanlık'ın itirazı reddedildi. Daruştay 10. Dairesi'nin konuya ilişkin karannın dün oy birliği ile aldığı bildirildi. Çitosan'ın Başbakanhk Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı fdaresi'nce özel sektöre satılması hakkında DYP'li 10 milletvekilinin actığı davada, Ankara İdare Mahkemesi önce yürütmenin durdurulması, daha sonra da iptal karan vermişti. Bunun üzerine de Başbakanhk, kararın kaldırılrnası istemiyle Danıştay'a başvurmuştu. Tuna toprağa verildi • İSTANBUL (AA) — Anadolu Ajansı'nın dış haberler eski müdürlerinden, gazeteci Tüğnıl Tuna toprağa verildi. Tuna'nın cenazesi, Erenköy Galippaşa Camii'nde öğleyin kılınan namazdan sonra Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristamna defnedildi. Tuğrul Tuna'nın cenaze törenine, ailesi, yakınları ve çok sayıda gazeteci katıldı. TBMM Başkanı Kaya Erdem, milletvekillerini de uyardv 'Demokrasikişihâkimiyeti değîldir 5 ANKARA (Cumhuriyet Biro- sa) — TBMM Başkanı Kaya Er- dem, geçen yasama yılını değer- lendirirken sert cıkış yaptı. Erdem, isim vermeden Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile görev ve sorumlu- luklannı yerine getirmedikleri için milletvekillerini eleştirdi. Erdem, dernokrasinin "bir lüsinin veya zumrenin hâkimiyeti için var olan bir sistem olmadıgını" belirterek milletvekillerinin dernokrasinin korunması konusunda kendileri- ne dusen görev ve sorumluluğu ye- rine getirip getirmediklerini sor- gulamalarını istedi. TBMM Baş- kanı Erdem, "Lidere ve onun is- tek ve arzulanna bağlıhktatı çok demokrasiye ve onun bekasına baghlık parlamenter dernokrasi- nin devamı için vazgeçilmez şaıtür" dedi ve yeni bir seçim ya- sası ile vatandaşın toplumda siyasi ağlrlığını her zaman hissettirecek düzenlemeler gerektiğini söyledi. TBMM Başkanı Erdem, dün düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta sona eren yasama yı- lı çalışmalan hakkında bilgi ver- di. Basın toplantısında önce yasa- ma faaliyetleriyle ilgili olarak ha- zırlanan bir kitapçığı okuyan ve Meclis'teki çalışmalan anlatan Er- dem, daha sonra "Pariamentonun etkinligi ve demokrasi konusunda görttşlerimi belirtmeyi faydalı gönnekteyim" diyerek 5.5 sayfa- lık bir metni okudu. Erdem, pariamentonun etkinli- ği ve demokrasi konusundaki gö- rüşlerini açıklarken demokraside yasama organırun temel devlet or- garu olduğunu vurgulayarak par- iamentonun güçlenmesi, kökleş- mesi ve kurumlaşmasının, dernok- rasinin yerleşip pekişmesinin vaz- geçilmez şartı olduğunu söyledi. Erdem, çoğulcu parlamenter de- Kişi hâkimiyeti Demokrasi bir kişinin veya bir zumrenin hâkimiyeti için var olan ya da böyle bir hâkimiyeti haklı kılacak siyasi dayanakların oluşturulması için korunan bir sistem değildir. Amayasaya saygı Anayasa ve onun müesseselerine, idare edilenlerin olduğu kadar, yönetimde bulunanların da saygılı olması, vatandaşlık haklarmın her yönüyle garanti altına ahnması gerekmektedir. Vatandaşlık hakları Vatandaşlık haklannı ilgilendiren hükümet tasarruflarmın Meclis tarafından denetlenmesi, demokratik bir sistemin ve onun temsilcilerinin tavizsiz sahip çıkması gereken bir husustur. Saglıksız kıpırdanma Toplumumuzda sağlıksız olduğu kesin, Atatürk ilke ve inkılapları, cumhuriyet ilkeleri ve demokrasimizle bağdaşmayan kıpırdanmalar, hassas olduğumuz konularda ortaya atılan talepler, demokratik toplumlarda olması gereken sağlık belirtileri olarak nitelendirilmemelidir. mokrasinin ülkemizde yerleşmesi ve gelişmesinin her şeyden önce vatandaşın parlamenter sısteme güveninin zayıflamamasına ve Meclis'in yürütme organının de- netleme görevinı tam olarak yap- masına baglı olduğu bilincine mil- letçe sahip olmakla mürakün ola- bileceğini belirtti. Bu görüşleriy- le muhalefetin, Meclis'in denetle- me görevini yapmasırun iktidar partisince engellendiği iddialanna katıldığını ortaya koyan Erdem, daha sonra şunlan söyledi: "Demokrasi bir kişinin veya bir zumrenin hâkimiyeti için var olan ya da böyle bir hâkimiyeti haklı kılacak siyasi dayanaklann oluş- tnrulması için korunan bir sistem değildir. Demokrasi, vatandaşlık hak ve hukukunun her şeyin us- tünde tutulduğu, topiumon arzu ve isleklerinin diniendigi ve bu istek ve arzular doğrultusunda adil ço- zttmlerin sadece bir kuşak için de- gil gelecek kuşaklann dogabilecek arzulannj gözeterek üretildigi si- yasi bir ahlak ve sorumluluk mü- essesesidir." Cumhuriyetin her türlü tehdit ve tehlikeden korunmasmda en büyük rolün TBMM'ye düştüğü- nü de bildiren Erdem, "Ancak bu amacın gerçekleştirilmesinde bu- tıin diğer devlet organiannın, ka- mu kuruluşlannın, gonullu kuru- luşlann ve vatandaşiann hep bir- likte ve uyumlu olarak çaba gos- termeleri gerekir" dedi. Erdem, gerek Turkiye'de gerekse öteki ül- kelerde demokratik sistemin nasıl kolaylıkla tehlikeye gırebüdiğınin göruldUğünü ve krizler atlatıldık- tan sonra yeniden demokrasiye dönülse bile birçök acı ve yargısız kurbanlar bıraküdığıru da belirte- rek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu >üzden demokrasi cesaretle savunulması gereken bir müesse- sedir. Bu sorumluluğun milletve- killerimize her seye rağmen ikti- dar anlayışının ölesinde gücu pay- laşmak, birlikte var olmak, aynm- alıktan uzaklaşmak gibi taşınma- sı zor ama tutarlı mecburiyetler yükledigi malumdur. MiUetvekilleri ettikleri veminin dışında bir gidişi sezinlediklerin- de gerekçesi ne olursa olsun bu egttüni aamda mahkûm etroek gö- Özal'ın yeniformülüne muhalefetfarklı tepki gösterdi DYP: Eşit şartlarda seçime varızCumhurbaşkanı Turgut özal'ın bir Belçika gazetesine verdiği demece, muhalefet partileri farklı tepki gösterdi. lnönü, 'Cumhurbaşkanı'nm tek baştna anayasa değişikliği yapma yetkisi yok' derken, Demirel de 'özal'a 'Bunu baştan yapsaydın ya' dedi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- lam lasımıyor. Çünkü cumhur- sa) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bir Belçika gazetesine ver- diği demeçte, "Genel seçimlerle birlikte cumhurbaşkanının parla- mentoyla birlikte halk tarafından secHmesf için anayasa değişikliği" önerebileceğini söylemesi, muha- lefet partilerinin farklı tepkileri- ne neden oldu. SHP Genel Baş- başkanının tek başına anayasa ğişikliği önerme yetkisi yok." Gazetecilerin'konuyla ilgili so- rularını yanıtlayan DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, "Bu- nu başta yapsaydın ya" diye ko- nuştu. Doğru Yol Partisi Grup Başkan Vekili Köksal Toptan da "Cnm- Demirel, partisinin Besiktas ilçesinde yapılan törenlere katıldı. (Fotograf: Uğur Saacr) DEMÎREL-DEN ANAYASA ÇAĞRISI lan bir secimden, kendisinin de ra- hatsız olduğunu gösterdiğine" dikkat çekerek "Cumhurbaşka- nı'nın tek başına anayasa değişik- liği önerme yetkisi yok" dedi. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel de özal'a "Bunu baştan yapsaydın ya" diye seslendi. lnönü, dün yaptığı yazılı açık- lamada şu görüşlere yer verdi: "Sayın Özal'ın Belçika'dı ya- yımlanan bir gazeteye verdiği de- meçte söylediği sozler, halk irade- sine karsı yapılan bir secimden so- nunda kendisinin de rahatsız ol- duğunu ortaya koyması bakımın- dan dikkati çekiyor. Halkı rahat- latacak çözumiin seçimle ortaya cıkarağını kabnl etmiş görünüyor, buBim dışında sözleri ciddi bir an- nnı" belirterek "Bu yönlemin Özal tarafından da benimsenme- si sevindiricidir. Bu seçimin yapı- labilmesi için Sayın Özal'ın isti- fasını bekli>oruz. Herhalde ken- disi Çankaya Köşku'nde oturup, devletin tum olanaklannı elinde tutarak bir cumhurbaşkanlığı se- çimi düşünmüyordur. Eşit şartiar içinde kendisinin de aday olacağı bir cumhurbaşkanhğı secimine biz hemen vanz" diye konuştu. 1982 Anayasası'run hazırlayıcı- lanndan Prof. Dr. Orhan Aldı- kaçtı da "Anayasada şahsi tktida- nn miimkıin olmadığını" söyledi. Anayasa değişikliği yapılabilme- si için Meclis'in üye sayısının üç- te birinin teklifi ve üçte ikisinin kabul oyu gerektiğini anımsattı. Milletten destekistiyorum İDRİS AKYÜZ DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, "Tiirki- ye'nin sonınlannın Meclis zemininde çozulraesinin imkânı olmadığını" söyledi. DYP lideri, Cumhurbaşkanı özal'ı eleştirirken de, "Sayın Özal, 'Beni tanımayanı ben de tanımam' di- yor. Millet seni tanımıyor, scn de o zaman milleti UnımıyorsDB" dedi. Demirel, Veysd Atasoy'un ANAP'tan istifasi ile ilgili bir sonıya da "Sayın Ata- soy, partisinden neden aynldığını dilekcesinde be- lirtti. Acaba, bu yetmiyor da bir de beni mi kanş- drmak istiyortar" şeklinde karsılık verdi. Süleyman Demirel, dün Istanbul'da DYP'ye ka- tılım törenlerinde bulundu, Topkapı Rotary Kulü- bü'nün yemeginde konuştu. E)emirel, bazı gazete- ci, işadamı ve üniversite öğretim üyeleriyle görüş- tü, akşam da Genç Müteşebbisler Demeği'nin ye- meğine katıldı. DYP Beşiktaş ilçe merkezinde düzenlenen töre- ne katılan Süleyman Demirel, burada partiye yeni katılaniarın giriş bildirgelerini imzaladı. Demirel, katılma töreninde ve Topkapı Rotary Kulübü yemeginde yaptığı konuşmalarda hükümeti ve Cumhurbaşkanı Özal'ı eleştirdi. Turkiye'de yapılan anketlerde DYP'nin yüzde 30 oy oranıyla birinci parti durumunda olduğunu ha- tırlatan Demirel, bunu, partisinin ilk yapılacak ge- nel seçimde tek başına iktidar olma göstergesi ola- rak değerlendirdi. "Ancak milletten anayasayı de- giştirecek kadar destek istiyorum" diye konuştu. IZMİB'den HIKMET ÇETINKAYA Sıkıntının Kaynağı İZMİR — ANAP kurucusu, es- ki Bakan ve Teşkilat Başkanı, Zonguldak Milletvekili Veyrel Atasoy'un partisinden istifa et- mesi acaba geç kalınmış bir ka- rar mı? ANAP kurucusu Atasoy, istifa- sında "Bu iş buraya kadar" der- ken, partiden kopan diğer arka- daşlarıyla birlikte yoksa yeni bir arayışın içinde mi? ANAP örgûtleri, partinin ûst düzey yetkilileri, dün sabah Vey- sel Atasoy'un istifasını tartışırtar- ken değişik yorumlar getiriyorlar- dı. Kimileri "seçim çevresinde tabanı kalmadı" görüşûnü orta- ya atarken, kimi çevreler de "geç bile kaldı" diyerek şu yo- rumu getirdiler: —Veysel Atasoy, bazı arka- daşlanmızla bthikte yakın bir ge- lecekte Doğru Yol Partisi'ne gi- recekler. Zaten temaslan sü- rüyordu. Veysel Atasoy'un istifa mektu- bunun bağımsız Muş Milletveki- li Erkan Kemaloğlu tarafından gazetecilere dağıtılması da çeşit- li yorumlara neden oldu: —Erkan Kemaloğlu, DYP ile dirsek temasında. Herhalde Vey- sel Bey de Süleyman Demirel'- den ZongukJak'tan kontenjan sözü aldı ANAP'ta son günlerde Genel Başkan ve Başbakan öfkeli, ba- kanlar öfkeli. Parti içinde kimi bakanlann birbtrleriyle selamlaş- mayacak noktaya gelmeleri ANAP'ın ciddi bir bunalıma gir- diğini gösteriyor. 3 Haziran'da si kadar birbirleriyle yakın olma- ması dikkatli gözlerden kaçma- dı. Veysel Atasoy'un ANAP'tan istifasını önceki gün Ulucak'ta ANAP Belediye Başkanı'nı ziya- reti sırasında öğrenen Cumhur- başkanı Özal, bakan ve miUetve- killeri, gazeteciierin soru sorma- larına meydan vermediler. Özal'- ın çevresi bir anda korumalar ta- rafından kuşatıldı. Gazeteciler da partiden istifa edecekmiş. Jl- yas Aktsış, Erkan Kemaloğlu ve Akın Gönen DYP'ye gırecekler- miş... Tam bu sırada Cumhurbaşka- nı Özal konuşmaya başladı. Anakent Belediye Başkanı Yük- sel Çakmur'un kendıni karşıla- maya gelmemesine bir hayli öf- kelendiği konuşmasından anla- şılıyordu. Ne dıyordu Özal: ANAP'ta son günlerde Genel Başkan ve Başbakan öfkeli, bakanlar öfkeli. Parti içinde kimi bakanlann birbirleriyle seiamiaşmayacak noktaya gelmeleri ANAP'ın ciddi bir bunalıma girdiğini gösteriyor. Veysel Atasoy istifasını verdikten sonra açıkhyor, Bu iş buraya kadar. Evet ANAP'ta herkes öfkeli. mini seçim zaferınin yeterince kullamlmadığını belirten ANAP kurmaylarınca, Semra Özal'ın Japonya'dan genel başkanlığını açıklaması, daha sonra "Oyle dememiştim, ama neden olmasın" gibi sözlerle iç politika gündeminde birinci sırada yer al- ması sıkıntılann ana kaynağı. İki gün İzmir'de kalan Cum- hurbaşkanı Turgut Özal ile Baş- bakan Yıldırım Akbulut'un eski- de yirmi metreJik çembenn dışın- da kaldılar. Tam o sırada kimi ANAP mil- letvekilleri fısıldaşıyordu birbir- leriyle: —Veysel Bey istifa etmiş... —Geç bile kalmış kardeşim. Zaten Zonguldak'ta sıfın tüket- mişti. Teşkilatı karşısına almıştı. —öyle söyleme canım. Sade- ce o değil. Ömer Faruk Macun —Başbakanken beni ziyarete gelen belediye başkanı, ben cumhurbaşkanı olduğumda be- ni tanımıyor. Bu ne perhiz ne la- hana turşusu. Sen beni tanımaz- san, ben seni hiç tanımam. Cumhurbaşkanı Özal, sanırız konuşmaya başlamadan önce öğrenmişti Veysel Atasoy'un is- tifasını. Acaba üzülmüş müydü. yoksa sevinmiş miydi Özal? Öyle ya Bursa'da nikâh şahi- diydi Atasoy'un evlendiği gün. Semra Hanım Veysel Atasoy'a "O benim oğlum" diyordu o ta- rihlerde. Yıllar ne çabuk geçiyor. Yedi yıl önce, ANAP'ın kurucuları ara- sında yer alıyor Atasoy. Sonra teşkilat başkanı oluyor, ardından bakan. İstifasını verdikten sonra da açıklryor Atasoy:. —Bu iş buraya kadar... Evet ANAP'ta herkes öfkeli... Cumhurbaşkanı Özal da öfke- li. Kendısini karşılamaya gelme- yen belediye başkanlarına kızı- yor, muhalefetin "Çankaya'dan indireceğiz" sözlerine ateş püs- kürüyor: —Kızdırmasınlar, başkanlık secimine geçerim, halk da beni seçer... Halk, günlük yaşam derdinde. Domatesin kilosu 3 bin, patlıcan 2 bin, bamya 15 bin lira. Memur, isc4, emekli, dul, yetim zam bekliyor... Sayın Doktor ve Eczacıların Dikkatine 25g.pomad 6.250g.Hamamelıs distılatı ıçerır Cilt yanığı ve tahrişlerinde, pişiklerde ABDİ İBRAHİM İLAÇ 8ANAYİ *• TİCARET A-Ş rev ve sorumluluğunu taşımakta* dır. Pariamenterier her şartta de- mokrasiyi korumak için gerekli ve doğru kararian cesaretle almak zorundadırlar. Bence bütün par- iamenterier bu hususta kendileri- ne düsen görev ve sonımluiuğu ye- rine getirip getirmediklerini sor- gulamalıdıriar. Çunku demokra- sinin ve onun temsilcisi olan mev- cudiyetleri uhdelerindeki bu so- rumlulugu yerine getirip getirme- mekle ibşkiÜdir. Lidere ve onun is- tek ve arznlanna baglılıktan çok demokrasiye ve onun bekasına bağlılık parlamenter demokrasi- nin devamı için vazgeçilmez bir şarttır." Erdem, "Milletvekillerinin ye- minleri dışında bir gidiş olduğu ve parlamenterlerin görevlerini yeri- ne getirmedikleri yolunda kaygı- nız mı var?" diye sorulması üze- rine de "Bence metin çok acık. Bu bir temennidir" dedi. Erdem, daha sonra seçim yasası ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Bir soru üzerine yeni bir seçim yasası ge- rektiğini belirten TBMM Başka- nı Erdem, bu konuda şöyle konuştu: Yeni Seçim Yasası "Seçim Kanunu'nun Meclis'te ve kamuoyunda tartışılması sıra- sında adil ve toplumun her kesi- mini temsil etmeye yönelik düzen- lemeler demokrasi anla\ışının sa- mimi içeriği>le değeriendirilmeli- dir. Bilitn adamlannın ve siyaset- çilerimizin katılımıyla konu üze- rinde kamuoyunun taruşmaya ka- tılması sağlanmalıdır. Seçim zamanlan dışında vatan- daşlann kamu kararlanna katıl- ma yolunda başka haklarmın ol- madığı bir gerçektir. Bu bususun seçim sisteraiyle ilgili tartışmalar sırasında dile getirilerek vatanda- şın siyasi hayata katıhmının sag- lanması yolunda teşvik edici ön- lernler alınması, pariamentonun soramluluğudur. Onun kablımı sağlanmadan demokrasi olmaz. Vatandaşın siyasi hayata katıhmı- nı sadece secimden seçime iste- mek, isteksizligi halinde kanuni ceza ve tehditle onu zorlamak ba güciin varlığını yok etmek demek- tir. Çoğulcu, demokratik bir top- lumda vatandaşın siyasi ağırlığı- nın ber zaman hissedilmesi gere- kir." TBMM Başkanı Erdem, de- mokrasinin temel ilkesinin serbest seçimler ve bu seçimlerden çoğun- luğu sağlayanlann yönetime gel- mesi olduğunu da belirterek şöy- le konuştu: Anayasaya saygı "Ancak çoğunluğnn azinhkta kalanlann fikirierine saygı ve on- lann görüşlerini dikkate alma fa- ziletini göstermesi, anayasa ve onun müesseselerine, idare edilen- lerin olduğu kadar yönetimde bu- Innanlann da saygılı olması, va- tandaşlık haklarmın her yönüyle garanti altına ahnması gerekmek- tedir. Bu bakımdan vatandaşlık baklannj ilgilendiren hükümet ta- sarmflannın Meclis tarafından denetlenroesi, demokratik bir sis- temin ve onun temsilcilerinin ta- vizsiz sabip çıkması gereken bir husustur." Bu sözleri Güneydoğu ile ilgili sansflr ve sürgün kararnamderi- nin TBMM'de bir an önce görü- şülmesi isteği biçiminde değerlen- dirilen Erdem, toplumdaki çeşitli "kıptrdanmalara" da değindi. Er- dem, 'Toplumumuzda sağlıksu oldugu kesin, Atatürk ilke ve in- kılaplan, cumhuriyet ilkeleri ve demokrasimizle bağdaşmayan lo- pırdanmalar, hassas olduğumuz konularda ortaya atılan talepler, demokratik toplumlarda olması gereken sağlık belirtileri olarak nitelendirilmemelidir" dedi. Erdem, mılli egitimin her kade- mesinde öğrencilere demokrasi egitimi verilmesini de istedi. Böy- lece genç kuşaklara, farklı görüs- lere sahip olsalar bile birarada ya- şamalanmn birbirlerinin tavır, inanç ve düşüncelerine saygılı ol- makla mümkün olacağının öğre- tileceğini anlatan Erdem, "Onla- ra demokratik haklann bir başka- sının hakkının gasp edilmesi için bir fırsat, bir zemin oluştunnak iizere var kılınmadığı anlatılmalı- dır" diye konuştu. Erdem, demokrasi için özgür basının gereküliğini de vurguladığı konuşmasmda, televizyonun elin- deki gücün de parlamenter de- mokrasi anlayışı doğrultusunda kullarulması gerektiğini söyledi. Erdem, adil ve tam bağımsız bir yaıgı sistemi ve yargıç güvencesi- nin de demokratik işleyiş acısuı- dan önemine dikkat çekti. tnönü'nün değeriendirmesi SHP Genel Başkanı Erdal tnö- nü, Erdem'in açıklamalannı de- ğerlendirirken milletvekillerine yaptığı uyanmn "yerinde" oldu- ğunu söyledi. TBMM Başkanı Er- dem'in "Lidere ve onun istek- lerine baglılıktan çok demok- rasiye bağlılık, parlamenter de- mokrasi için vazgeçilmez şartür" ve "MiUetvekilleri ettikleri yemi- nin dışında bir gidişi sezialedik- lerinde bunu anında mahkûm etmdidirler" yolundaki sözlerinin demokraside doğal davranışlar ol- duğunu belirten lnönü, şunlan söyledi: "Ama Sayın Erdem'in bunlan hatırlatması ilgi uyandıracakbr. Çünkıi iktidar partisi grubunun bu doğal demokratik yaklasımı bir türlü gösteremediğini ve ba yüzden pariamentonun görevini tam yapamadıgını kamnoyn gö- riiyor ve biliyor."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle