07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Sahıbı Cumhurıyel Matbaacılık ve Gazetecıhlc Turk Anonım Şırketı adına Nadir N«dj 0 Genel Ya>ın Muduru Hasan C n u l . Muessese Muduru Eminc Lpkbgil. Yazı tşlen Muduru Ofcı> Goatnsın. 0 Haber Merkezı Muduru Yslçta Bayrr. Sa>fa Duzenı Yöneımenı Ali Acar, # TemsıIcıJer ANKARA. Ahmec T«n. tZMlR Hikmrl Çcdnluya. ADANA Çciin iç Polı'.ıka CcM Tllılımıı D15 Haberler Eıgm BKkı. Ekonomı Cenpz Ttırfcu. ! Sendıka >ulımı krtrnn, Kulııır (riı) Latr. Egjtım Genca? Şoyfeıı, Haber Ara$;ırma Isınci Berfcaıı. Yun Habcrlen Ncakl Dogan. Spor Danj>m2r: Ahdallkadir Nurefcııuı. D12 Yaalar Kİmn r.1^1... Aıaşlmu. Şdllı Mpaj, Duzdîmf AbdaOah Y«ZK1- 0 Koordınaıor Munrt Konıfcas. 0 Malı Uler Erol Eriua. • Muhasrt* Bukal VBICI # BUl«-Planlama Sngi OgmntMşeothı • feklam AH* Tonn, 0 Ek YavınJar Hul» Akyol 0 Idarc Hastyia Gunr. 0 lşlctme Oadtr Çdik. 0 Bıigı-lşlem N«ü iıuL 0 Per<cnd Sevgi Bosunoofctu Gueualık TVŞ HHk Oajı C«d 39/41 ^-f-f" MA-I*a<ttuf lei «12 05 05 (20 ftaa Teta 22246 Fm. (I) 526 «0 72 0 Stoım ve >nwıi Cumrıumw Vtatnaobk H,'« İJ Pk. Bumto- Mıfcm: Zıva Cokalp Bh Inkılap S. V)- 19/4, Tö 133 II 41-47. T«fcx. 42344 Fut (4) 133 05 6> 0 tn*- H Zıya Bh 1352 S2.3, TU 13 12 30. Tta. 52359 FM. (51) 19 53 «0 Inenu Cad 119 S No 1 Kaı I. T<± 19 37 52 (4 hat). TÜOC «2155, F». (71) 19 37 52 TAKVIM: 15 HAZIRAN 1990 Irnsak: 3.24 Guneş: 5.24 Öğle- 13 09 lkindi: 17.09 Akşam: 20.44 Yatsı: 22 35 18. Uluslararası tstanbul Festivali bu gece başlıyor. Bu yıl şenlikte 87 gösteri ve 68program sunulacak Gün batıııcafestivalbaşlarFestival bu gece Gürer Aykal'ın yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseriyle açılıyor. Bu yıl Istanbul Festivali'nin ilginç konukları arasında Yunanlı besteci Manos Hacıdakis, Maria Faranduri gibi isimler de yer alıyor. Rock gitarın efsane ismi Carlos Santana ve grubu ile pop müziğin genç yıldızlanndan Tanita Tikaram festivalin ilgiyle beklenen sanatçıları arasında. KiUtür Servfei — tstanbul Kültür ve S a n a t V a k f l n c a d u ~ zenlenen Uluslara- r a s l tstanbul Festi- vaJi'nin on sekizin- cisi bu akşam 21.30'da Atatürk Kültür Merke- zi Büyük Salonu'ndan Cumhar- başkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseriyle açılıyor. Gtirer Aykal'- ın yöneteceği CSO'nun konserine solisl olarak Brezilyalı piyanist Cristina Ortiz katılacak. 25 temmuz gününe kadar süre- cek olan festivalde 985'i Türkiye'- den, 887'sı yabaııcı, 16 ülkeden 1872 sanatçı yer alacak. Bu yıl şenlikte 9 ayn gösteri mekânında toplam 87 gösteri ve 68 program sunulacak. Orkestra konserleri, oda muziği, resitaller, vokal mü- zık, opera, caz, bale, müzikal, folk, pop, dans ve geleneksel sa- natlarda birçok ünlü sanatçmın konser ve gösterilerinin izlenebi- leceği lstanbul Festivali'nde, Ata- türk Kültür Merkezi'nin yanı sı- ra Aya lrini, Tppkapı Sarayı, St. Antuan Kilisesi, Açıkhava Tiyat- rosu, Cemal Reşit Rey Konser Sa- lonu, Gulhane Parkı ve Süleyma- niye Kultur Merkezi gibi raekâıı- lardan da yararlanılacak. Bu yıl festivalin ilginç konuk- ları arasında unlü Yunanlı beste- ci Manos Haridalrîs de yer alıyor. Hacidakis'in yöneteceği orkestra esliğinde Açıkhava Tiyatrosu'nda POP MÜZtKTEN ÇAĞDAŞ DANSA1872 SANATÇI — Bugün baslayacak olan Uluslararası lstanbul Fes- tivali'ne pop müzikten çagdaş dansa kadar nzanan çok değişik dallardan toplam 1872 sanatçı katılıyor. Bu yıtan dans bolümunde, ABD'deki en eski çagdaş dans toplulugu özelligini de taşı>an Martha Graham Dans Toplulugu (sağda) 9 ve 10 femrauz gıinleri Atatürk Küllur Merkezi'nde iki gosteri gerçekleştirecek. Şu sıra- lar Avnıpa, Amerika ve Japonya'yı kapsayan biiyiik bir turnenin hazırlıklan icinde olan Israilli pop şarkı- cısı Ofra Haza da (üstte) 15 temmuzda Açıkhava Tiyatrosu'nda söyleyecek. Maria Faranduri, Elias Liungos ve Nena Venetsanu gibi solistler- den Hacidakis'in Lorca. Kazan- caJüs, Nikos Gatsos'un yapıtlann- dan bestelediği parçalan dinleme olanağı bulacağız. Cem Mansur'un yöneteceğı Oxford Şcnir Orkestrası'nın ikinci konserinde Medici Dörtlıisn, ke- mancı Ayta Erduran ve çellist Au- rora Natola-Ginastera solist ola- rak yer alacaklar ve Brahms'ın "Keman, Viyolonsel ve Orkestra tçin La Minör Konçertosıı"nu yo- rumlayacaklar. Bryden Tbomson yönetiminde- ki Iskoç Uiosal Orkestrası'nın konserinin ilginç bir yanı da gita- rın hemen her türünde "biiyiik usta" mertebesine erişmiş Jobn McLaughlin'in solist olarak ken- di bestesi "Gitar ve Orkestra Için Akdeniz Konçertosu"nu seslendı- recek olması. McLaughlin aynca şenliğin caz bölumünde de üçlü- süyle birlikte yer alacak. Büyük bir çoğunluğu yine Aya trini'de gerçekleşecek olan oda müziği konserleri de her yıl oldu- ğu gibi bu yıl da festivalde önemli bir yer tutuyor. Barok muziği dünyaya yeniden tanıtan I Mnsi- d toplulugu, Avrupa'nın en eski oda orkestralanndan Zagrep So- listleri, kemancı lona Bronn yö- netimindeki Academy of St. Mar- tin in the Fields Orkestrası, Me- dici Dörtiüsö, Berlin Filarmonisi Solisüeri ve Çek Dokuzlusu, Aya trini'de çalacak unlu topluluklar arasında. Sovyetler Birliği'nden gelecek olan Moskova Oda Operası ise Türkiye'de ilk kez bir Haendei operası sunacak: "Imeneo". Caz, pop ve folk muzikleri bu yıl yine festivalin en görkemli bö- lumlerinin başında geliyor. lstan- bul Festivali izleykisinin yas or- talamasını büyük ölçude gençles- tiren bu bölumde bir kez daha "yıldız" müzisyenleri dinleme olanağı bulacağız. Ünlü tspanyol gitarcı Paco Pena bu kez lstan- bul'a flamenko topluluğuyla bir- likte geliyor. Rock gitann "efsane" adı Car- los Santana da grubuyla birlikte festivalde. Günümüzun genç ku- şak saksofoncularının en önemli- lerinden Branford Marsalis şenli- ğe dortlüsuyle katılıyor. Bu yıl Açıkhava'mn konuklan arasında bir "blues kralı" var: B. B. King. Son yüiarda pop miizik dünyası- ru derinden etkıleyen tsraiüi şar- kıcı Ofra Haza Açıkhava Tiyat- rosu'nda bir konser verecek. Pop'tan caza uzanan engin bir miizik kariyerı bulunan gitarcı ve şarkıcı George Benson, olgunlu- ğunun donığunda olduğu bir dö- nemde grubuyla birlikte şenliğe katılacak. Cazın unlu toplulukla- rından Yellowjackets dörtlüsü, kuruluşunun onuncu yılını Istan- bul'da kutlayacak. Yine cazın "destansı" adlanndan ünlu piya- nist Dave Bnıbeck, şenlik dolayı-^. sıyla 30 yıl sonra ikinci kez Türk- iye'de olacak. Bu yıl şenliğin "flaş" konukla- rından biri de Tanita Tikaram. Son yıllarda "Andent Heart" ve "The Sweet Keeper" adlı albüm- leriyle pop, müziğe yeni boyutlar katan Tanita Tikaram, Açıkhava Tiyatrosu'nda iki gece söyleyecek. Uluslararası "caz piyasası"nda da adını duyuran, geçen yıl Paris Caz Şenliği'ne katılan Aydın Esen, davulcu Can Kozlo'nun da bulunduğu gxubuy>a festivalde bir bakıma "biz"i temsil edecek. Geleneksel sanatlar bölümunün en ilginç olaylarının başındaysa, Kudsi Erguner ve toplulugu geli- yor. Çalışmalannı uzun yıllardır Batı'da sürduren neyzen Kudsi Erguner, lstanbul Festivali'ne ilk kez topluluğuyla birlikte katıla- cak. 9 GÜNLÜK TATİL YAKLAŞIYOR Tırrizıncilerîn bayram ıımudu tZMlR (Cnmhuriyet Ege Bn- rosu) — Turızmciler, ikinci uzun bayramı umutla bekliyor. 2 tem- muz pazartesi gününün tatil ilan edilmesı koşuluyla 9 güne uzayan dinlence, iç turizmde yeni bir ha- reketlilik yaratacak. Kurban Bay- ramı öncesinde özellikle 4 ve 5 yıldızlı otellerde rezervasyonlar bitmek üzere. Tatil köyleri de bu- yük iigi gören tesıslerden. Şeker Bayramı'na göre bu kez okulla- nn kapalı olması ve hava koşul- larının belirginliği, turizmcilerin umutlarını arttırıyor. 5 yıldızlı otellerde 7 geceleme için fiyatlar 1-1,5 milyon lira, 4 yildızlılarda da 700-850 bin lira arası değişi- yor. Turizmcüer, ikinci uzun bayra- ma hazırlanıyorlar. Akdeniz ve Ege yine tatilcilerin iik tercihleri arasında. Bu bölgelerden özellik- le Akdeniz'de çok yıldızlı otelle- re ve tatil köylerine büyük rağbet olduğu gözleniyor. Ege'de ise çok yıldızlann yanında 2 ve 3 yıldızlı tesislerde de rezervasyonlar dol- mak üzere. Ege Turistik Otel İş- letmelen Dernegi Baskanı Halnk Nislioglo, otellerin şu anda yüz- de 70 doluluk kapasitesiyle calış- tıklanru belirtirken "Malum, ül- kemizin bir yabancı turist potan- siyeii w . Kurban Bayramı, tam sezonnn içine girdi. Bu nedenie ban bilineo tesislerde şimdiden bayram için yer bnlmak sorun" diye konuşuyor. Bu arada eski TÜRSAB Baş- kanı Ferit Epikmen, Kurban Bay- ramı tatilinin turizmcüer için ol- dukça verimli geçeceğini söylü- yor. Gazetelerde yer alan ilaniar- da aynı otel için aynı koşullarda farklı fiyatlar verilmesini ise şöyle açıklıyor Epikmen: "Ayu tesis idn farklı fıyat ve- ren acenleler büyük bir rekabet içjndeler. Birbirierini kolluyoriar. Türizmde fiyatlar artmadığı için acenteler onceden yaptıldan ba|- lannya göre fi>-at beUrli>oriar. Ta- bii ozel koşullar da doguyor bu arsda. Böylece aynı otel için ay- nı koşnliarda, iki acente arasın- da fiyat farkı çıkıyor." Akdeniz Seyahat Acenteleri Demegi Sözcüsü Abdullah Tekin de Akdeniz'de Kaş ve Kalkan'da yerlerin şimdiden dolduğunu be- lirtiyor. Bu arada tatil köylerine özel bir ilgi olduğunu, fiyatlan- nı uygun tutan tatil köylerine yö- nelik bir akının varlığını vurgu- luyor Tekin: 'Tatil köylerinde eglence ola- nakları var, spor var. İnsanlar rağbet ediyor bu nedenie. Özel- likle tatilin uzun olması ilgiyi art- Onyor. Tatil 4 ya da 5 gün olsay- dı böyle bir ilgi yasanmazdı. Ay- nca insanlar sebirierdeki Kurban Bavramı psikolojisinden kaçıyor." Trabzon'un turistik kilisesi kurtarılmak içinprojenin bitmesini bekliyor Sümela'nın yok olma korkıısuTrabzon'daki Sümela kilisesini kurtarmak için hazırlanan 5.5 milyon dolarlık proje üzerinde çahşmalar sürüyor. Projeyi hazırlayan Doç. Kutsal öztürk bürokrasiden yakınıyor. BERAT GÜNÇIKAN TRABZON — Altındere Vadi- si'nden süzülen sis Karadağ'ın eteklerine vunıyor. Dağın üzerin- de ondan bir parçaymışçasma du- ran yapı şimdi dumanlann arasın- da. Bir görünüp bir kayboluyor. Yukarıdan, yani o yapıdan Me- sih'in "Gelin" çağnsını almışçası- na yola koyulunuyor. Bin üç yuz metre yürünüp üç yüz metre tır- manjlıyor patika yolda, henüz adı bile konmamış ağaçların arasın- da... Atinalı keşişleri Barbanas ve Sophoronios'un tsa'dan sonra 38O'li yıllarda Hıristiyanlığı yay- gınlaştırmak için Maçka'dan 17 kilometre uzaklıktaki Karadağ'ın eteklerindeki bir mağarayı kilise olarak kullanmalanyla başlıyor Sümela Manastırı'nın öyküsü. İki yiızyrl sonra Imparator Justinia- nos'un bir beş yuz yıl sonra da Trabzon Kralı Komnenos'un özel ılgisiyle kilise yavaş yavaş manas- tıra dönuşüyor. özel fermanlarla bağlanan gelirler, Ipek Yolu'ndan geçen her kervanın haracı ve Os- HARABE HALİNDE — Trabzon'un turistik incisi Sttmela Manasün nzmı süredir bir harabe' halinde. manlı'nın "dine saygı" imtiyazla- nyla 19. yüzyılın keyfini çıkanyor Sümela. Adını İsa'nın annesi Meryem 1 in siyah ikonasından alan Sume- la Manastın; kilisesi, ayazma&ı, kutüphanesi, keşiş odaları, erzak depolan, su kemerleriyle başlı ba- şma bir kent. 1923'te yani Cum- huriyet'in ılanından hemen sonra manastır olarak işlev görmesi ya- saklanmca Sumela'nın bu kez yok olma süreci başlıyor. 1929'da bir çobanın ahır olarak kullandığı ke- şiş odalarında yaktığı ateşle baş- layan yangın tüm keşiş odalarını, bu odalardaki yağmalardan geri kalan eşyalan kavuruyor. Bir yan- dan doğanın, bir yandan da insa- nın hoyratlığı manastın kısa süre- de harabeye dönüştürüyor. Değişik yüzyıllarda Hıristiyan- lığın değişik yorumlarıyla üç kat üst uste yapılmış fresklerinin de sökülüp kaçınlmasından sonra Sümela'dan geriye kalanların ko- runması için bugünlerde Karade- niz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nce bir proje hazırlanı- yor. 1982 yılında UNESCO Baş- danısmanı Mohacek'in üniversite- den istediği rapor doğrultusunda hazırlanmaya başlanan proje, o günün rakamlanyla iki buçuk mil- yon dolarlık uygulamayı gerekti- riyor. Projenin hazırlanmasına bas- kanhk eden Doç. Dr. Kutsal Öz- turk, bugünku rakamlarla beş bu- çuk milyon dolarlık çalışmalannı "Üç R"yle özetliyor; "Röleve, rest- riiksiyon ve restorasyo." Bir bö- lümünün önümüzdeki ay tamam- lanması beklenen projeyle ilgili şunları anlaüyor Doç. Dr. öztürk: "Kültür Bakanlığı'nın da ona- yıyla projeyi hazırlamaya on bir kisilik ekiple 1989 vılında basla- dık. Fotoğramatik çalışmalarla birlikte röle>elerini hazıriadık, Su- mela. dondurularak da korunabi- lir, restrüksiyon agırlıklı restoras- yonla ya da ona bir fonksiyon yüklenebilir. Her sey projenin bit- mesine bağlı." Doç. Dr. Öztürk, bürokrasiyi atlamanın zorluklanna değiniyor projenin sorunlan arasında. Pro- je surerken Sümela'nın ivedi ba- kımında yaşanan ise başlı başına bir dram. Su kemerlerinin onarı- mı için her yıl üst üste ihale açılı- yor, ancak ihaleye katüacak mü- teahhit bulunamı>or, çunkü Sü- mela'ya yol yok. Proje hazırlanadursun, Süme- la şiddetli bir yağmurda yıkıhve- recekmiş gibi göruntüsüyle korku- tuyor insam. Adımn açıklanması- nı istemeyen bir arkeolog, proje- nin bir turlü tamamlanamamasın- dan yakımyor. "Üzücii olayiar ya- şanmasına az bir zaman kaldı" di- yor arkeolog, "Bakanlığın da isi ciddiye aldıgını sanmıyonım." Hakan Kara'ya Çevre Ödtilti • tZMİR (Cumhuriyet Ege Biirosu) — Doğal Hayatı Koruma Dernegi tarafından arkadasımız Hakan Kara'ya "Çevre ödülü" verüdi. Dernek bu yıl, Türkiye'de doğanın korunması için katkılarından dolayı aynca TBMM Çevre Komisyonu üyesi SHP Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler, Amasya Valisi Sıtkı Aslan ile TRT'ye "1990 Çevre ödülü" verilmesini kararlastırdı. 16 haziran günü tstanbul'da Kulüp-29'da yapılacak Çevreciler Balosu'ndaki ödül törenine Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı Kurucu Başkanı Hollanda Prensi Bernhard da katılacak. Dev tanker hâlâ yanıyor • GALVESTON, TEKSAS (AA) — Meksika Körfezi'nde geçen hafta cumartesi günü patlama sonucunda deposu yırtılarak petrol sızdırmaya başlayan Norveç tankerinde yeniden yangın çıktığa ve petrol akıntısının da devam ettiği bildirildi. ABD sahil koruma kuvveti yetkilisi Thomas Greene, yangının dün gece yeniden başladığını söyledi. Safranbolıı'da turizm okulu • KARABÜK (Cumhuriyet) — Tarihi yapıları ile ünlü Safranbolu'da Hırizm Yüksekokulu açılacak. llçede belediye için yeni yaptınlan 7 katlı binanın bu okula verildiği açıklandı. Safranbolu Belediye Başkanı Mustafa Eren, "Açıkhava müzesi Safranbolu'da gelecek öğrenim yılında hizmete girecek Turizm Yüksekokulu yöreye canülık getirecektir" dedi. Bıırsatla deniz yasagı • BURSA (Cumhuriyet Biirosu) — Marmara Denizi'nin Bursa kıyılannda yiıksek oranda koli basili bulunduğu gerekçesiyle denize girmek yasaklandı. Bursa Valisi Erdoğan Şahinoğlu denizle bağı bulunan Karacabey, Gemlik ve Mudanya ilçeleri kaymakamlık ve belediyelerine gönderdiği yazıda, deniz suyunda uluslararası standartlann üzerinde koli basiline rastlandığj için denize girmeyi yasakladıklannı ve söyledi. Milli Saraylara yeni başkan • KARABÜK (Cumhuriyet) — Milli Saraylar Daire Başkanı Mustafa Oral görevinden alındı. Yerine Yüksek Mimar Mühendis Türkan Ince getirildi. Atama ile ilgili karar TBMM Başkanı Kaya Erdem tarafından onaylandı. Evli bir çocuk annesi tnce'nin yeni görevine Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacağı belirtildi. Milli Saraylar Daire Başkanhğı'na getirilen Türkan Ince, kocası yüksek mimar mühendis Yavuz Ince ile birlikte 1. derecede SİT alanı olan Safranbolu ilçesinde uzun süre mimari değerleri koruma çaJışmaları yapmıştı. Türkan tnce, Karabük Demir ve Çelik Işletmeleri'nde inşaat Işleri Müdurlüğü'nün ardından Etüt Planlama Müdürlüğü'nü yürütüyordu. Tiıriznıde çevreye göre yüdız lUrizm Bakanlığı'nca hazırlanan yeni turistik tesis yönetmeliğinde çevre unsuru ayn bir yıldız ve sınıf faktörü olarak değerlendiriliyor. GÜNEŞ GÜRSON ANKARA — Turizm Bakanh- ğı tarafından hazırlanan yeni tu- rizm tesisleri yönetmeliği tasan- sında çevre, ayrı bir yıldız ve sınıf faktöru olarak kabul ediliyor. Bu- nun yanı sıra turistik tesislere, be- densel engelbler için özel düzen- lemeler yapılması zonmluluğu ge- tiriliyor. Belediye denetimindeki otellerin bakanhkça da kontrol edilmesi planlanıyor. Yönetmelik taslağında "işlet- melerin yeni arz imkânlan yara- tacak şekiMe çeşitlilik goslerme- si"ni sağlamak amacıyla bazı de- ğışiklikler yapılması öngörulüyor. Yönetmelikte değişikliğe gerek du- yulmasının nedenleri arasında, Avrupa Topluluğu'nda turizmin gelişmesi ve denetimi ile ilgili ge- niş kapsamlı düzenlemelerin ya- pılması da belirtiliyor. TUrizm iş- letmelerinin sadece "konaklama ve yeme içme" kavramlarından ibaret olmadığını kaydeden yetki- liler, bu yönetmelikle "klasik isletme" anlayışının ortadan kal- dınlmasının amaçlandığını söyle- diler. Yeni yönetmelikte aynca ba- kanlığa yeni düzenlemelere gide- bilme ve belgesiz tesisleri kontrol edip denetleme yetkisi de veriliyor. Turizm Bakaniığı Musteşar Yar- dımcısı Savaş Küce, Türkiye'de 150 bin yatak kapasitelı belgeli tesisin dışında, 200 bin dolayında bele- dıyeden belgeli tesis olduğunu be- lirterek, "buniara lurizm belgesi verilecegini" söyledi. Küce, bu te- sıslerin bakanlık tarafından kont- rol edileceğıni ifade ederek, "Böy- lece bunlann kredi alma şansı doğacak" dedi. Yönetraelikte yapılan değişik- likler şu noktaJarda toplamyor: "Yönetmeu'ğin amac, kapsam ve yasal dayanağını günümüz tu- rizm anlayışıyla düzenlemek, ye- ni tanımlara yer vermek. Bakanhkça verilen belgelerin hızlı ve işlemleri kısaltıcı bir an- layış içinde düzenlenmesi - teşvik iedbirlerinin bakanlıkça belirlene- cek ilkelere uygun olması - farklı parsellerde yapıiaşma imkânı - do- ğal, tarihi, sanat tarihi değerleri dikkate alınarak çevre, sokak ve StT düzenlemelerine imkân verilmesi- yatırımalarla bakanlık arasında ön bilgi verme ve öngö- rüş alma sistemi - basvurulann sa- dece 1/200 öiçekli mimari proje- lerle yapılması - teknik altyapılar- la birlikte eğitilmiş turizm perso- nelinin de bir altyapı unsuru ola- rak kabulu ve ve mütesebbislerin personel eğitimi konusunda da ya- tırım yapması - deneme işletmesi döneminin yatırım dönemi içeri- sinde kabul edilmesi - yıldızlama- nın 3 yılda bir tekrarlanması. Tesislerin genel niteliklerini dü- zenleyen bölümlerde, rahat bir rnekân kullanımı için genel pren- sipler getirihniştir. Bunlann basın- da bedensel engelliler için yapıla- cak özel duzenlemeler yer alıyor. Tesislerde tüm mekânlann beden- sel engelliler tarafından da kulla- nılabileceği görüşü ile duzenleme- ler yapılması - çevre, gyn bir yıl- dız ve sınıf faktörii olarak önem- li bir yert kavnşmakudır- nıtelıkli personel kullanma ve personelin devamlı eğitimi, tesisin sımfının yükselmesi için bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Otelleri düzenleyen bölümlerde, Dünya Turizm Örgütü'nun kabu- lüne uygun olarak da oda kapa- sitesi minimum 15 odadan 10"a in- dirilmektedir. Ayrıca belgesiz te- sislerde bakanlıktan belgeli olarak hizmete devamlarım sağlayacak düzenlemelerle bakanlığın kontrol yelpazesi genişleyecektir." "Yarın endişem kalmadı!" "Tüm dünyanın yaşadığı bir sigotta sistemine kavuşmak ne mutlu! Arük uykulanm kaçmıyor. Yaşlanmaktan...Ardımda bırakacağım çoluk çocuğumun geleceğinden hiç endişelenmiyorum. Süper Yaşam' Sigortası gerçekten süper. Kendi emekliliğimi, kendi huzurlu geleceğimi kendim hazıriadım... Bugünden." Halk Sigorta Süper YJUJUII Sisortası "Her yıl, kendiliğinden % 30 artar"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle