03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7HAZİRAN1996CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Barış Köyü'ne Banş' darbesi • ANKARA(AA)-2l. yüzyılın kapısinda Avrupa'nm ortasında yaşanan savaşta. Bosnalılara destek için Türkiye'nin Zenica"da vaptıracağını açıkladiğı 250 konutluk "Banş Köyü Projesi". "trajikomik" bir şekilde gündemden uzaklaştı. Bölgede banş sürecınin başlaması. Barış Köyü'nün yaşama geçirilmesinde engel olarak görüldü. Projenin mimarlanndan. dönemin Devlet Bakanı \e CHP Milletvekilı Algan Hacaloğlu'nun, konutlann yapımına maddi destek sağlamak için 400 işadamına gönderdiği mektuplar ise yanıtsız kaldı. Piyasa İzleme Kurulu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakanlık Müsteşarlığı'nca para, mal ve işgücü pıyasalarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, Piyasa Izleme Kurulu oluşturuldu. Başbakan Mesut Yılmaz imzasıyla ya>ımlanan genelgevc göre kurul. para piyasalanndaki gelişmeleri izleverek Ba^bakanlık'a önerilerde bulunacak. Yangıtay 'Ovacık davası'nı onadı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay, Keçiören'in O\acık Kövü'ne düzenledikleri baskında Erdal Yıldtnm adlı yurttaşi öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl agır hapis cezasına çarptınlan ve Keçiören Belediyesi bünyesinde oluşturulan "A Takımı" üyesi oldugu savlanan Abdülkadir Yaşartürk'ün cezasını onadı. Tanrıverdi tutuklandı • ADIYAMAN(AA)-Eski Adıyaman CHP Milletvekili Abuzer Tanrıverdi tutuklandı. Tann\erdi. Adı>aman Ağır Ceza Mahkemesı'nde sahtecilik \e yurtdışında iş bulma \aadiyle dolandıncılık yaptığı, millenekilliği göre\ ıni kötüye knliandığı \e de\ let memuruna intisap iddasıvla menfaat tenıin ertiği. 6136 \e 1475sa>ılı kanunlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle tutuklandı. ICEM toplantısı • İZ\1İR(AA)-Dünya çapında 403 sendikanın toplam 20 milyon üyesini temsil eden Lluslararası Kimya. Enerji. Maden \e Genel Hizmetler Içişleri Federasyonu IICEM) Başkanlık Divanı \e Yönetim Kurulu toplantısı İzmır'de başladı. Büvük Efes Oteli'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ilk gününde. başkanlık divanı üyeleri bir araya geldi. Toplantıda. konfederasyonun sorunlarının görüşüleceği öğrenildi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 38 sendikacının bulunduğu yönetim kurulu ise bugün toplanacak. Kamu sağlığı merkezleri • ANKARA (ANKA) - Sağlık Bakanhğı. yurtdışından alınan 21 milyon dolarhk kredi ile sağİık ocaklannı geTiştirerek. aile hekimliği modelinc geçişte bu merkezlerin kamu sağlığı fnerkezlerine dönüştürülmesi için yeni bir çalışma başlatıvor. Alınaıı kredi kapsamında ilk planda 500 sağhk ocağına ekg. otoanalizer. diş ünitesi; 250 sağlık ocağına da föntgen cihazı alınacak. Çevreci memura ceza • YALOYA (Cumhuriyet) - Yalova'dakı Ternıal alanında. tarihi çınar ağaçlannın kesilmesine karışı çıkan orman yüksekmühendisi Fevzi Yılmaz. çalıştığı Bursa Ornıan Bölge Müdürlüğü'nce "basına demeç verdiği"gerekçesiyle maaş kesintisi cezasına çarptırıldı. Başta çe\reciler olmak iizere Yalova Çevreyi Koruma Derneği Başkanı ArifEkım. mülıendıs Fevzi Yılmaz'ın salt çevreyi koruduğu ıçın cezalandırılmasina tepki gösterdı. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Enstitüsü araştırmasma göre basına da güven azalıyor Halk poHtikâcıya güvenmiyorİstanbul Haber Servisi - Anadolu Ünıversitesi (AL ı İletişîm Bilimleri Enstıtü- sü'nce v apılan bir araştırma sonuçlanna göre. politika- cılara. eğitinı kurumlarına. gazetelere. sağhk kurumla- rına güven azalıyor. Enstitünün "Toplumu- mu/da etkin rol o\ na\ an çe- şitli kuruluş \e meslek sahip- lerine karşı kamuoyunun gü- venirlik araştırması" sonuç- landı. Prof. Dr. Yılmaz Büyü- kerşen \e Doç. Dr. Ali Âtıf Bir ile vardımcılan taratın- dan tüm Türkıye'de 70 bin denek üzerinde uygulanan "net gü\en" anketine. yak- laşık 64 bin denek yanıt ver- di. Geri dönen anket formla- nnda. "gü\enimartı\or"ve "güveninı azalıvor" vanıt- ları optik okuyucu \e bilgi- savarlarda ışlenıe tabi tutu- larak. ~net gii\en" artı \e eksi olarak belirlendi. Ankete katılan denekler. kültür \ e eğitım düzeyleriv - le nüfus içindeki oranları iti- barıv la lise mezunlarından. 19 ve üstü yaş grubundan seçildi. Polise güveniniz artıyor mu? Artıyor Değişmiyor Azalıyor Toplam Net Guven Genel sonuç 41.2 39.6 19.2 64155 (+22) CİNSİYET Erkek 46.6 36.0 17.4 37118 (+29.2) Kadın 31.1 44.3 21.7 27037 (+12.4) YAŞ 24'den küçük 42.8 37.6 19.6 22935 (+23.2) 25-29 42.5 37.8 19.6 11577 (+22.9) 30+34 41.5 40.0 18.5 13402 (+23) 35-39 37.5 43.8 18.7 9838 (+18.8) 40-44 38.2 42.2 19.6 4824 H8.6) 45 ve üstü 36.9 43.6 19.5 1579 (+17.4) LİSE ÇIKIŞ TÜRÜ Genel lise 31.1 40.1 20.8 36550 (+18.3) Meslek lisesi 40.Û 40.2 19.8 16170 (+20.2) Jmam hatip 53.4 35.9 10.7 9057 (+42.7) Diğer 35.2 41.3 23.5 2378 (+11.7) Polıtıkacılara guvenınız artıyor mu? Artıyor Değişmiyor Azalıyor Toplam Net Güven Genel sonuç 2.2 12.7 85.0 64637 (-82.8) CİNSİYET Erkek 2.8 13.6 83.5 37237 (-80.7) Kadın 1.3 11.5 87.2 27400 I-85.9) YAŞ 24'den küçük 2.3 14.4 83.3 23073 (-81) 25-29 2.4 12.3 85.3 11663 (82.9) 30+34 2.1 12.4 85.6 13553 (-83.5) 35-39 2.2 11.1 86.6 9903 (-84.6) 40-44 1.8 11.3 86.9 4856 (-85.1) 45 ve üstü 2.5 10.5 87.0 1589 (-84.5» LİSE ÇIKIŞ TÜRÜ Genel lise 1.9 12.4 85.7 36836 (-83.8) Meslek lisesi 1.9 12.3 85.8 16305 (83.9) imam hatip 4.1 14.7 81.2 9092 (-77.1) Diğer 2.0 14.0 84.1 2402 (-82.1) Arastırma soııuçlanndan bazıları şövle: "Politikacılara güveniniz artıvormu?" sorusuna. "ar- tıvor" cevabını verenler sa- dece yüzde 2.2 oranında olurken. "azalıyor" diven- lerin oranı vüzde 85. ~\erei vönrtimleregiheni- niz artıvor mu?" sorusuna. deneklenn vüzde 16.5'u"ar- tıyor". yüzde43."'si "değiş- mivor". yüzde 39.9'i ise "azalıvor" yanıtını verdi. "Orduva güveniniz artı- vor mu?" sorusuna verılen )r anıtlar ise yüzde 55.9 ora- nında "artıyor". v üzde 36.2 oranında "değişmivor", v üz- de 8 oranında "azalıvor". "Pölisc güveniniz artı>or mu?" sorusuna. v üzde 41.2 oranında "artıvor", vüzde 39.6 oranında -değişmhor". \ üzde 19.2 oranında "azalı- yor"cevabı \erildi. "Sendikalara gü\eniniz artnor mu?" sorusuna de- nekler. yüzde 1 3.0 oranında "artıyor". y üzde 44.5 oranın- da "değişmiyor". v üzde 41.6 oranında "azalı\or"vanıtla- rını verdiler. "Özel sektöre güveniniz artı>ormu?~sorusuna. "ar- hvor" \ anıtını verenlenn ora- nı vüzde 2<S5. "değişmi- \or">anıtını \erenlenn ora- nı > üzde 45.1. "azalıyor"ya- nıtını \erenlerin oranı ise yüzde 26 4 oldıı. "Eğitim kurumlarına gü- veniniz artıyormu?"sorusu- na ise yüzde 14.8 oranında "artıyor". yüzde 35.2 oranın- da "değişmKor". yüzde 50 oranında ise "azalıyor"ya- nıtı \erildi. " L niversitelere güveniniz artnor mu?" sorusuna veri- len yanıtlar. yüzde 20.7 ora- nında "artıyor". yüzde 49.1 oranında "değişmiyor". yüz- de 30.2 oranında "azalıyor" biçimindeoldu. "IMRDunyaBankastgi- bi uluslararası kuruluşlara gıheniniz artıvor mu?" so- rusuna. yüzde 6.9 oranında "artiyor*". v üzde 47.5 oranın- da "değişmiyor", v üzde 45.6 oranında "azalıyor"yanıtı verıldi. "Tele> izyon kanallarına güveniniz artıyor mu?"so- rusuna. >üzde 16.4 oranın- da "artıyor". yüzdc 41.8 ora- nında "değişmiyor", yüzde 41.8 oranında "azalıyor" ya- nıtı verildi. "Gazeteleregüveniniz ar- tıvor mu?" sorusuna ise yüz- de 5.6 oranında "artıyor". yüzde 28.3 oranında "değiş- miyor". yüzde 66.1 oranın- da "azalıvor" vanıtı verildi. "Sağlık kurumlarına gü- veniniz artıyor mu?"sorusu- na ise deneklerin yüzde IO.9"u "artıvor". yüzde 27.3ü "değişmiyor". yüz- de 61.9"u ise "azalıyor" ya- nıtını verdiler. V f i r c n l f i l ı ı v r t r l î i r r ürki>e Devrim Parti'si (TDP) adma (Jaziosmanpaşa'da 21 temmıızda y a i ^ U c U U y U l î a i k U V T e t otobüsüne bomba konularak 12 Uşinin \aralanmasına neden olduklan gerekçesiyle haklannda 4*ü idam istemi ile dava açılan 5 sanığın yargılanmasına İstanbul 2 No'lu DCiM'de dün devam edildi. Dünkü ohı- runıa. tutuklu sanıklaı dan Gülderen Baran. Kamil ^'üdız. Ahmet ()ğur ve Azi/ Hum "Talat Türkoğlu kay bedilmek isteni\or" >azılı tişört- lerle katıldılar. Mahkemeye bir dilekçe suııan Kamil \ ıldız. Türkoglu'nun bilinçli olarak kaybedilmek Lstendiğini öne sürdii. Daha sonra sö/ alan Gülderen Baran ise gözaltında iken Terörle Mücadele Şubesi'nde >apılan işkence sonucu sol kolunun sakat kaldıgını. sağ kolunun ise hâlâ hileşmediğini sövledi \e "Duruşmalara getirilirken ellerime kelepçe takılıyor. Bu da kollanma zarar \eriyor. Ayrıca cezaevindey- ken teda\ im aksıyor. Tahliyemi isriyorum" dedi. Sanıkların tahliye istemini reddeden mahkeme. deüUerin toplanması. tanık polisler Mus- tafa Balcı ve Ali Çoban'ın dinlenmesi için duruşmavı erteledi. (Fotoğraf: HÜLYA TOPCU) 20 tutuklu daha açlık grevine başladı Cezaevlerinde protesto eylemleri yayılıyor • Cezaevlerine yeni düzenleme getiren "6 mayıs genelgesi" ile cezae\lerindeki baskılan protesto etmek amacıyla başlatılan açlık grevleri başta Bayrampaşa, Buca, Aydın, Konya. Malatya cezaevleri olmak üzere 33 cezaevinde sürüyor. İstanbul Haber Senisi- Cezaev lerındeki baskılan ve "6 ma>ısgenelgesini" protesto etmek ıçın sıyasi tutuklu ve hükümlülerın baslattığı açlık grev lerine Eskısehir Özel Tip Cezaev i'ndeki adi tutuklu ve hükümlülerde destek verdi. Cezaevinde adi suç nedeniyle bulunan vaklasık 20 kişi kosulların düzeltilmesi ıçın açlık grevine başladı lar. Cezaevlerine venı düzenleme getiren "6 mayıs genelgesi" ile cezaev lerindeki baskılan protesto etmek amacıyla başjatılan açlık grevleri baş.ta Ba>rampasa. Buca. Avdın. Konya. Malatya cezaev len olmak üzere 33 cezaev ınde sürüyor. Eskisehir Cezaev i'ndeki siyasi tutuklu ve hükümlülerin baslattığı açlık grevine adi hükümlüler de destek kararı aldılar. Rskişehir Cezaev i'ne gıden avukatlardan ediııılen bilgive göre adi suçlardan vargılanan yaklaşık 200 kişi. cezaevi vönetinıi ile görüşerek, cezaevi kosullarından rahatsız olduklarmı. bu nedenle siyasi tutuklu ve hükümlülerin baslattığı açlık grevine katılacaklarını belırttiler. Daha sonra açlık grevindeki siyasilerle görüsen adli tutuklu ve hükümlülerden 2()"si. "'Cezaevineyiyeeel^ sokulması, aileler \e an ukatlaria rahatça göriişülmesi, cezaev indeki şiddet olav lannın sona ermesû koşullann düzeltilmesi" istemleri ile açlık grevine başladılar. Eskisehir Özel Tip Cezaevi'nde açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlüler dün vaptıkları yazılı açıklamada "Eskisehir Cezaevi kapatılıncava, tabutluk genelgeleri iptal edilinceye kadar açlık grevinedesam edeceğiz" dediler. Diyarbakır Cezae\i"nde ise 22 tutuklu ve hükiimlü. cezaev ine yapılan saldırıda yaralanan 19 kisjnin Gazıantep Cezaev i'ne gönderilmesinin ardından arkadaşlannın yerine açlık grevi başlattı. Yeni katılımlarîa birlikte Diyarbakır Cezaev i'nde açlık grevi yapanlann sayısı IO6'>a ulas,tı. Urfa Cezaev i'nde açlık grev indeki dört tutuklu ve hükümlünün durumu ise ciddivetini koruyor. Gaziantep Cezaevi'nde de Divarbakır Cezaevi'nden nakledilen 19 tutukhıdan sonra 50 tutuklu ve hükümlü daha öliim orucuna başladı. Cezaevinde bulunan diğer 200 kişinin ise dönüşümlü açlık ürev i sürüvor. SSK YASA TASLAĞINDA EMEKLİ >L\AŞLARINA YENt DÜZENLEME Taslak hükümete endekslendi ANK.ARA (Cumhuri> et Bürosu)- (,'a- lışma ve Sosval Güvenlık Bakanı Emin Kul. -.osvalgüvenlığe "6e\let katkısını" yasal garanti altına almak gerekçesıvle emeklı maaşlarında farklı bir ödeme dü- zeni getirmeve hazırlanıyor. Emeklılık vaşınınarttırılmasınıöngö- ren vasa taslağı çalışmalannı. hükümet bunalımının aşılmasına endeksleven Ca- lnma Bakanlığfnca hazırlanan Sosval Sigortalar Kurumu (SSK.) yasa taslağın- da. emeklı maaşlannın. memurmaaşkat- sayısındanaynlarak. kurumvönetımku- rulunca beiırlenmesi öngömldü. Yasa taslağında. devletın süreklı kat- kısını sağlamak amaeıvla hazırlanan bu düzenlemede. vönetim kurulunca belir- lenen îşçı eınekhkrınin maaşlannın. be- lirlenen oranın üzerinde arttırılmasi du- • SSK yasa taslağında. işçi emeklilerinin maaşlannın. SSK Yönetim Kıırıılu tarafından belirlenmesi. belirlenen oranın üzerinde aylık öngörülmesi durumıında. aradaki farkın de\ let tarafından karşılanması öngörülüyor. rumunda. aradaki farkın devlet tarafın- dan karşılanması esas alındı. Taslakta av - nca. SSK'nın. prinı karşılığı olmadan yaptığı sosval vardım zamını ödemele- nne de\ ler katkısı sağlan.nıası. primlenn asgarı ücretın 3 katı oranında arttınlma- sı düzenlemelen de yer aldı. Hazıne Müstesarlıgf nın.taslağın. sosval vardım zammının dev let tarafından karşıianma- sina ıhskın bölümüne karşı eıktığı öğre- ıııld; Calışma Bakanı Kul. hazırlanan tasiakta. kamu kuruluşlarının tüm dene- tim elemanlannın. sigoıia kaçakiarını de- netlemeve vetkılı kıldıklannı belırterek -NIüfettîşlerin dışında beledhe zabıtası ve trafik polisi hilc. si«ortalı işçi konusunda arastırma > apacak. Bcledive zabıtasubaş- ka bir denetim için girdiği esnafın dük- kânında kaçak işci olup olmadığını araş- tıracak. Kamu kuruluşlarının hiitiin denetim elemanlarını. sigorta kaçağını denetlemtve vetkili kıldık" dedı Kul. SSK'ntn üzennde l(.KJtnlyon lıratutann- da sosval \ardım zanımı \ük« bulun- duğunu v e ûırumun bu v üklen kurtulması ıçın Hazıne katkısı gerektığıni de vur- gulav arak "Sosval güvenlige, de\ letin kat- kısı lazım" görii^üıuı dile getırdi. Çocuklarda şiddetin en çok görüldüğü okul Anadolu liseleri Yüksek gelir şiddeti arttırıyor İstanbul Haber Ser\isi-\ük- sek ekonomık düzev ın \ e kar- deş sav ısinın az olmasının ço- cuklarda saldırganlığı amır- dığı bıldinldı. Anadolu ve özel liselerde okuvan çocuklar ile anne ve babaların ivi eğitim için baskı vaptığı çocuklarda da şiddet potansıyelınin ol- dukça yüksek olduâu aözlen- dı. Bakırköv Ruh v e Sınir Has- talıkları Hastanesı'nın vaptı- ğı -Liseöğrencilerindesaldır- gan dav ranışlar ile şiddet po- tansiveli" konulu araştırma- nın sonuçlan. dün hastane baş.- hekımlığınde düzenlenen top- iantıda acıkiandı 1 Bakırkö\ ve Bahcelıevler ılçelerindekı 9 okulda okuyan 5S9 hse bırıncı sınıf öğrencı- si üzerinde \ apı lan araştırma- da. erkeklenn daha saldırgan olduğu anlaşıldı. 13-16 vaş arası gençlerde v apı lan ar.iş- tırmada. ekonomık düzev ın yüksek olmasının da şiddetin artmasında büvük etkısinin ol- duğu saptandı. Araştırmavı vürüten Dr. A>tül A.H. Hari- ri. aylık geliri 100 milvon ve üzerinde olan aılelerm çocuk- larında özellikle kışıve yöne- lık ve total saldırganlığın en vüksek derecede olduğunu be- lirtti. Dr. Harın. çalışma kap- samında ele alınan okullarda- ki şiddet sıralamasını ise >ö>- le verdi: "Anadolu liseleri en çok şid- det potaıısiveli görülen okullar. Bunun arkasından sirasıvla. özel liseler. normal liseler. en- düstri meslek liseleri ve inıam- hatip liseleri geliyor." Anadolu lıselennde okuvan çocukların genelde vüksek ekonomık güce sahıp eğıtını- Iı aılelenn çocuklan olduğu- nu vurgulavan Harirı. "^•ük- sek eğitim almış anne-baba- lar. çocuklannın da kendileri gibi eğitimli olmasını istedik- k?ri için baskı vapıvorlar. Çı>- cuklarını bir modolc soknutv a çalışıvorlar. Çocuk bu >aşta baskıvı kabuletmediği için aıı- nesiv le çatışmava girivor" dı- ve konuştu. Endüstrı meslek lı- selerinın yavgınla^tınlması ge- rektığıni belırten Bakırköv RuhveSınırHastalıkları Has- tanesi Başhekımı .\rif \erim- li ise şövle konu^tu: "Teknik liselerde okuvan öğrenciier boş zamanlannda resim. müzik gibi uğraşlan ter- cih ederken.Anadolu lisesiöğ- rencisi bos zanıanında döv üş sporianv la ilgilenivor. Telev iz- vonlaıtlaki şiddet a«ırlıklı lilnı- leri tercih edenlerin \iizde 76JR'i Anadolu lisesi öğrencisi. Çe- şitli nedenlerle başı polisle der- de girmiş öğrencilerde vüzde I2*lik oranla başı \nadolıı li- seleri çekhor." \erımlı. şiddet potansıye- lının en az görtildüğü imam- h;ıtıp lıselennde çocukların. viıksek düzeyde sıkıntı. bu- naltı. fobı. hassasiyet. dııv gu- l.ınn i\c b.isiırılnıasi gıbı du- runıları vaşadığın vurguladı. Araştırma sonııcunda çıkan diğer bazı veriler ise şöyle: "- Çocuklardan vüzde 44'üniin anne-babasının bir sorunu var. - vüzde 52'sine \nadolu li- selerine girmesi için baskı _va- pılmış. - \ üzde 25'i, aile fertlerinin evde şiddet uvguladığını söv- lü>or. - j üzde 33J'ü de öğretmen »a da müdürden şiddef gör- düğünü helirtivor. - >ü/de 37"si ise herhan«i bir cv leme katılnıış\ a da şalıit ctlınıış. - en vüksek düzevdeki paranoid ve hostilite (kindaı- lık) Vnadolulisesiöğrencik-rin- degürülü)or. - 589 öğrenciden 79'u zevk alma. güçlü olma. ıııodava va da akranlarına ııvma \eva korunma anıacıv la l>K,ak.çaU. nıaket bıcağı ve silah taşıvor. En »üksek oran vü/de 21 'le vine \nadolu liseleri. - öğrencilerin 391 'i özellik- le şiddet ağırlıklı filmleri ter- cih edivor." inkılâ roma odulu 1997 ıT 1997 yilında ödül roman da- linda verilir ve 1997 'yi iz- leyen her tek sayilı yılda roman; çift sayılı yılda ise öykü dalın- da verilerek devam eder. her iki dalda tek yapita lir. Ödülü kazanan yapıt İnkılâp Kitabevi'nce yayımlanır. Y a p ı t l a n n her yıl o yilin ey- lül ayı sonuna kadar ödül sek- reterliğine ulaştırıimış olması gerekir. Seçiciter Kurulu, aday yapıtları değerlendirir. Sonuç- lar, her yıl yayınevinin kuruluş tarihi olan 15 Ocak günü açıkla- nır; sözlü, yazılı ve görsel ba- sın aracılığıyla kamuoyuna duyu- rulur. Seçici kurul isterse, ödül ka- zanan yapıtın dışında, başarı- 1ı bulduğu yapıtların İnkılâp Ki- tabevi'nce yayımlanmasım önere- bili r. Türkiye'nin en eski ve en köklö yayınev- lerinden b i r i olan inkılâp Kitabevi, kuruluşunun 70. yıiı olan 1997'den başla- mak üzere, herl yıl dönüşümlü olarak, roman ve öykü da1la- rında ödül verecekti r.• j » / ^ Ödül lere aday olacak yapıtlar J * ^ 3 k b i 1 gi sayar ya da daktiloyla çıft aralıklı olarak yazilmalı ve 9 kopya olarak inkılâp Kitabevi. Büyük Roman (Öykü) Ödülü Sekreterliği , Ankara Cadde- si 95, Cagaloğlu İstanbul adresine D O S - talanraalı veya aynı adrese elden teslim edilmelidi r . •jr» j ? ^ Aday olacak y a p i t l a n n , kitap ha-J 'f c ~i^t linde yayımlanroamış; daha önce herhangi bir yarışraada ödül almaınış ol- ması gerekmektedır.Öykülerin daha önce dergilerde yayımlanmış olmasi, aday ol- maya enge n : degi 1 di r. - » 1 > ^ Adaylar , özgeçraişlerini , yapıt- JfcaL^Llanyla birlikte ödül sekreter- lişine i letrnel idi rler .Adaylar müstear adla ödüle katılamazlar. -fp. j<^ Türk yazın yaşaraına, roman ve -*3^ü>.öykü yazılmasını özendirerek katkıda bulunmak; özellikle de genç ye- teneklerin öne çıkabilmelerini sagıamak amacıyla konulan 1997 înkıiap Roman Ödû- lü'nün parasal karşilığı Beşyüz Milyon (500.000.000) Türk Lirasi'dır. r KUT.IU l'u\un Akaltı Pn,/ Dr 1 ntıL Drılutş D<ığım llızian, Tımk Dıtnun K . Pınar Kür, I'etbı Sucı, Ilılmı Yaınız
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle