05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7HAZİRAN1996CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER -Ecevit'e 'korkak' 'suçlaması AMvARA (Cumhuriyet .Bürt>su)-DYP'nın RPGenel Ba^kanı Necmettin Erbakan'ın mal\jrlı|ı\la • ılgılı olarak verdığı soruşturma önergesının DSP'lılenn de "hayır" oyu -.\ermesivle reddedılmesının ardından. CHP a\nı konuda ıneclıs araşıırma önergesı serdı DYPürup Ba^kan\ekılı Saffet Ankan Bedük. DSP Genel Bajkanı Bülent Ece\it'ı '"korkakhkla. partisini güliinç duruma düşiirmekle" ;.uçladı. "BenimJe ilgiii soruşturma önergesi \ermeye niyetleri \arsa. hiv durmasınİar" dıye meydan okurken CHPIılere .de "CHP'nin kapatılmasına karşı nıücadele açtığım \e o > ü/deıı hapse atıldığım sırada köşelerine sinip susanlar arasında arasınlar kurkaklığı" dıye çattı 1 BM\1 Genel Kurulu'nda öncekı gun DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'ın nıaKarhğıyla ılgılı soru^turma 1 önergesı kabul edılırken. RP -lideri Erbakan'ın senetıvle -ılgıltftnergenınDSP'lılerın kar^ı o> kullanmjM \e ANAP'lıların büvuk bölunıünun de oy lamaya katılmayarak >ağladığı dolaylı .destekle reddedılmesı tartışma varattı. DYP Gıup Ba^kan\ekıiı Saft'et Ankan Bedük. dün düzenledığı basın '"toplantısında. DSP lıderı • Ece\ ıt'ın kendiM hakkında "Tuncay Mataracı. Hilmi İşgiizar. Günes, Motel" >kandalıyla ılgılı ıneclıs soru^tunnası açılmasından -korktueunu ılerı sürdıi DSP lıderı Eeeutdedün -düzenledığı basın -toplantısında DYP \e CHP rsözcülerının kendılerıne .yonelık suclamalarını "çirkin" olarak nıtelendırdı Ece\ ıt. ıkı bakanıy la ılgılı sa\ lar uzerıne ışletılen sürecı anlatırken "Refah Partisi'nin o hakanlarla il«ili olarak hakkımda soruşturma önergesi \ernıey i düşündüğü yolunda son günlerde cıkanlan iddiaları hiç ciddiye almadım. Çünkü. daha bundan bir-iki yıl önce RP. yolsuzluk iddiasıyla hükünı giynıiş o bakanlardan birini gürkemli bir tnrenle üye kaydetti. Bazı D\ P'lilerin bu konuyla ilgiii olarak hakkımda ^soruşturma açma niyetleri "\arsa. hiv durmasınlar" dedı. ^Ece\it. bazıCHP yönetıeılerının kendısıyie ılgılı "suçlamalanna da ^u yanıtı \erdı: "Askeriyönetimden korkmamışım da RP'den \eya ü^ P'den mi korkacağım? Benim knrkmğumu iddia edenler. korkaklığı kendi saflannda arasınlar. Askeri \onetini dönenıinde demokrasi nıücadelesi serdiğim sırada. CHP'nin. gerçek CHP'nin kapatılmasına karşı mücadele avtığım \ e o \ üzden hapse atıldığım sırada köşelerine sinip susanlar arasında arasınlar korkaklığı. Eğer "korkunı olsaydı. \eritemeyecek bir hesabım olsaydı herhalde askeri yönetim o firsatı derhal kullanırdı." Çiller komisyonuna DSP'li başkan £A.NKAR\ (Cumhuriyet »Bürosu) - DYP lıderı Tansu Çiller hakkında Türkıye Elektnk Daöıtım A.Ş" (TEDAŞ)ıhalelerındekı .yokuzluklara göz yumduğu gerekçeMyle kurulan Meclıs Soruşturma Komısyonu'nun başkanlığına DSP Sınop Mılletvekılı Metin "Bostancıoğlu seçıldı. TEDAŞ'ta usuNüz ıhale y apı Idığı gerekçesıy le eskı Enerjı \eTabıı Kaynaklar Bakanı Şinasi Altıner hakkında kurulan soruşturma -komibşonunun başkanlığına ,da RPBursa \lıllet\ekılı , Eıtuğrul Yalçınbayırgetırıldi. '.TEDAŞ komısyonu ılk toplantiMnı dün yaptı. Toplantıda RP'lıIer. önergenın Vendılen tarafından ~'\erıldığım. muhatabın da DYP olması nedenıy le ba^ka "partılı bır üyenın başkan "blması aerektığını "vurguladılar. DYP \e RP'lı -<üse]er. başkanın ba^ka bır -partıden seeılmesı görüşünde bırleştıier. Yapılan seçım sonucu. DSP'li Bostancıoğlu komısyon ba^kanlıâına. -ANAP Kırıkkale \îıllet\ekılı Recep Mızrak _başkan\ekıllığıne. RP'lı Ömer \ehbi Haripoğltı ^özcülüğe. DYP'lı Omer JJyanıkda kâtıp üyelığe seçildıler E;-kı Enerjı veTabıı ' Kaynaklar Bakanı Altıner "hakkında kurulan soruşturma komısyonu da dün göre\ '•böliışümü yaptı. Başkanlığına '!RPBursa \1ıllet\ekılı Talçtnbayır'ın getmldığı 'komısyontın başkan vekıllıâıne ^NAP Afyon -MılletCekılıHalilİbrahim ı Özsoy >eçıldı DY'PAmasya /|Mıllet\ekılı \hmetiyimaya jkomisyon sözcülüğüne. DSP .Tekırdağ \lıllet\ekılı Bayram Fırat Dayamklı da katıp useiıûe üetıtıldıler Refah lideri, Başbakanlığm 'yanm saat içinde' kendisine verilmesini istedi Erbakan görev beldiyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. demok- ratık kurallargereğı Cumhurba^kanı Siiley- man Demirerin hükümetı kurma görevını kendılerıne vermesi gerektiğını belırterek "Daha önce biz göre\ı iade ettiğimizde, Sa- yın Cumhurbaşkanı yarım saat sonra Say ın Çiller'e \erdi. Biz de şimdi yanm saat için- de görevin verilmesini istiyoruz"" dedı On- celıkh tercıhlerının Mkili' bır koahsyon ol- duğunu açıklayan Erbakan'ın. hükümetı kur- makla göre\lendirilmesı durumunda. önce DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. ardından da ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'la • Pazarlık paketi hazır olan Erbakan"ın tercihi. ikili koalisyon. RP lideri, Başbakanlığı tartışmaya açmayacak. Maliye Bakanlığı da tartışma dışı. Demirerden göre\ i alırsa önce Çiller'e gidecek. görüşeceği bildirildi. Erbakan'ın. RP'li bir koalısyonda Başbakanlığı tartişmay a açnıa- yacağı. Maliye Bakanlığfnın da mutlaka RP'de olmasinı ısteyeceğı kaydedildı Ola- ğanüstü hal \e Çekıç. Güç'ün kaldırılmasi- nı ısteyecek olan Erbakan'ın. gümrük bırlı- ği konusuna ıse görüşnıeler sırasında gır- meyecegı bildirildi. Başbakan Y'ılmaz'ın. Cumhurbaşkanı'na istıfasını sunduğu saatlerde bır basın top- lantısı düzenleyen Erbakan. hükümetin 14 maytsta Anayasa Mahkemesi'nın kararının açıklanmaMndan bu yana yasaları çiğnedi- ğıni sa\ unarak tıim ıcraatın Danıştay tarafın- dan iptal edılmesi gerektiğını söyledi. Hü- kümetin **işipişkinliğe\urarak*' istıfayaya- naşmadığını öne suren RP liden. "Dönüpdo- laşıp sözümüze geldiler. Demokratik kural- lar gereği, göre>in en vok milletM'kilinc sa- hip partiye\erilmesigerekir.Gi)re\ RP'ye\e- rilecekur1 " dedi. 24 Aralık seçimlerinin ar- dından hükümetı kurmacalışmalarını y ürü- ten RP'nın. lögünlük temasların sonucun- da görevi Cumhurbaşkanrna iade ettiğını anlatan Erbakan. "Biz görevi \erdikten ya- nm saat sonra Cumhurbaşkanı. göır\ i Çil- ler'e \erdi. V ılma/'ın istilasından yanm sa- at sonra göre\, RP'ye \erilnıelidir" dıve ko- nuştu. Erbakan'ın. hükümetı kurma görevi alnıası halınde. ^ırasıyla D\'P lıderı Çiller. ANAP Genel Başkanı Yılmaz. DSP Genel Başkanı Bülent Ece^it. CHP Genel Başka- nı Deniz Bay kal \ e BBP Genel Başkanı Muh- sin Yazıcıoğlu !İe görüşeceği bildirildi. 45 günlük süre başladı Demirerin seçim yetkisi22 temmuzda ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut Yılmaz'ın dün istıta etmesı üzerine. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e. seçimlen yenileme yetkisi tanıyan 45 günlük süre başladı. Anayasa uyannca. yeni hükümetin 21 temmuz pazar gününe kadar kurulamaması \eya Meclis'te gü\enoyu alamaması durumunda. Cumhurbaşkanı Demırel. seçım hükümetı kurma yetkısını kullanabılecek. Cumhurbaşkanı Demırel. Çankaya «.öşkü'nde dün istifasını kabul ettigi Başbakan Y'ılmaz'la görüşürken. 45 günlük sürenın ne zaman başlayacagına ilışkin tartışmalan da noktaladı. Y'ılmaz'ın da görüşünü alan Demirel. 53. hükümetin ıstıfa ettıği 6 hazıran perşembe gününün (dün). 45 günlük sürenın başlangıcı olacağını bıldırdı. Buna göre. 21 temmuz pazar gününe kadar yeni hükümetin kurulamaması \eya kuruldugu halde güvensizlik oyu alması durumunda. Cumhurbaşkanı. 22 tenımuzdan ıtibaren TBMM seçimlerinin yenılenmesine karar \ererek. seçım hükümetı kurabilecck Anayasa uyannca 45 günlük sürenın ardından seçım hükümeti kurmaya zorunlu olmayan Demırel. yeni hükmet kurma denemeleri de yapabılecek Anayasanın. T B M M seçimlerinin Cumhurbaşkam'nca yenilenmesi" başlığını taşıyan 116. muddesınin ilgılı hükmü şöyle. "... Başbakan'ın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine 45 gün içinde \eya yeni secilen TBMMdı Başkanhk Di\am seçiminden sonra yine45gün içinde Bakanlar Kurulu'nun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı. TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. tenilenme karan Resmi Gazete'de yayımlanır \e seçime gidilir." ÇtZMEDEN YL KARI MUSA KART Süleyman Demirel liderlerle görüşüyorANK\R.\(Cumhuriyet Bürosu) -Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel. ANAYOL azınlık hükümetı- nın ardından yapacağı yenıgörev- lendırmeden önce tüm partı lıder- leriy le bır aray a gelecek. Demırel. bugün sabahtan ıtibaren TBM.VTde- kı sandalye sayılannı dıkkate ala- rak önce RP Genel Başkanı Nec- mettin Erbakan'la görüşmelere başlayacak. Meclıs'ten gü\ enoy u alabilecek anlaşmay ı ıfade eden bır açıklama y apılmazsa hükümeti kurma göre- \ınin ilkaşanıada Erbakan'a \erı- lebıleeeğı kaydedildı. Hükümete ilişkin gelışmelerın anayasa çer- çe\ esınde y ürüy eceğıne dıkkat çe- ken Demırel. u felaşagerekyoktur" dedı. Başbakan Mesut Yılmaz'ın isti- fasını kabul eden Demırel. dün şu açıklamayı yap "DemokratikTür- kiye Cumhuriyeti Devkti bir ku- mmlardevletidir. Biranayasasıve bu anayasaya dayanan kuralları \ardır. De> let. bu kurailara göreiş- ler. Kurumlann hepsi. görevinin başındadır. \eni hükümet kuru- luncaya kadar. istifa eden hükü- met görevini y üriitecektir. Önce- likle bilinmesi gereken önemli hu- sus budur. Meydana geien durum- da, hiçbir kaygıya yer verilmeden. bütün dev letgörev tilerinin hiçbir şe- yi aksatmadan işlerini sürdürme- lerini istiyorum. Kimsenin kuşku- su olmasın. önümüzdeki günlerde muhtemel gelişmelerin hepsi. ana- yasanın öngördüğü kurallar içinde yürüyecekveyürütülecektir. Hükü- met kuruluşu ile ilgiii çaiışmalar henıen başlayacaktır. Kurala bağ- lanmış bulunan bu çalışmalann so- nucunda. TBM.M'nin gü\enoyu alabilecek bir hükümet çıkaraca- ğına inanıyorum. Demokrasi \e dev let işleyecektir. Demokrasinin içinde var olan çözümler. elbette aranacak ve kuşku duyulmasın ki bulunacaktir. Telaşa gerek yoktur. Herkesin, işinde gücünde olmala- nnı ve gelişmeleri takip etmelerini istiyorum." Demırel. yeni gorev lendırme yapmadan önce TBMM'de temsıl edılen tüm partilerın lıderlerıyle bugün ayrı ayrı görüşeceğıni bil- dırdı. Dün görüştüğü Başbakan Yılmaz'ı.sıyası partı lıderlerıara- sındakı kabullennealınayan Demı- rel. TBMM'-dekı sandalye say ısı- na göre belırlediğı göru^me sıra- laması kapsamında. her lıdere ya- nm saat ayırdı. Cumhurbaşkanlı- Öı'nca bıldırılen proürama ızöre. Demırel saat 0^.10'da RP hderı Necmettin Erbakan. 09.45 te DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. 10.20'de DSP Genel Başkanı Bü- lent Ecevit. 10 55te CHP Genel Başkanı Deni/ Bay kal \ e I 1 30da BBP Genel Başkanı Muhsin Ya/j- cıoğlu'nu kabul edecek. Erbakan. dün öeleden sonra Kalemli: Anayasa Mahkemesi'nin karan siyasi Meclis, zorunlu tatile başladı ANK.4RA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mah- kemesi'nin ANAYOL hükümetinin güven oy laması- nın iptaline ilişkin gerekçeli karannın Resmı Gaze- te'de yayımlanması ile birlıkte Başbakan Mesut Yıl- maz'm istifa etmesi. TBMM çalışmalannı da durdur- du. Meclis içtüzüğü'nün 78. maddesi uyannca. hü- kümet istifa ettigi için TBMM ihtisas komisyonları- nın çalışmalanna ara verildi. TBMM Genel Kurulu'nda da yasa tasanlan ve teklifler görüşülemedi. TBMM Başkanı Mustafa Kalemli. Anayasa Mahkemesi'nin karannın •'siyasi yönü olduğu ve tartışılacağınr be- lırterek "Bu karar, şu \eya bu şekilde yorumlanırken Meclis iradesinin üstünde bir kararolarakyoru mlan- mamalıdır" dedi. Başbakan Yılmaz'm istifasını sunması üzerine. dün toplanan TBMM Anayasa ve Adalet komisyon- lan. hükümet istifa ettigi için gündemdeki tasan \e teklifleri görüşemedı. TBMM Anayasa Komisyo- nu'nun ANAP'lı Başkanı Metin Kmiroğtu. gündem- de bulunan Sayıştay yasa önerisini görüşebilmek için. hukuki oianak olup olmadığı konusunda usul tartış- ması açtı. Görüşmelerde. DSP'li HikmetSami Tiirk \e Başkan Emiroglu. hükümet istifa etse bile devle- tın devamlılıgı açısından yeni bir hükümet kuruiana kadar mevcut hükümetin görevi başında oldugu sa- vıyla yasa önerisinin görüşülmesini istedi. Ancak, RP ve CHP'li üyeter, içtüzüğün 78. maddesini gerek- çe göstererek. hükümetin istifası durumunda. Mec- lis komisyonlannın yasa tasan ve tekliflerini görüşe- meyeceğine dikkat çektiler. Kalemli de Anayasa Mahkemesi'nın gerekçeli ka- rannın Resmı Gazete'de yayımlanması üzerine dün bir basın toplamısı düzenledi. "Meclis iradesinin üs- tünde başka hiçbir irade tanımıy«nız" dıyen Kalem- li. "Bu karar, şuvey a bu şekilde yorumlanırken Mec- lis iradesinin üstünde bir karar olarak yorumlanma- mahdır" görüşünü dile getirdı. Anayasa Mahkeme- si'nin iptal karan üzerine TBMM Başkanhk Divant'nı "istişari" amaçlı toplantıy a çağırdığını belirterek ka- rann siyasi yönünü ele aldıklannı söyledi. TBMM'de kurmaylarıyla görüş- tükten sonra, gazetecilerın sorula- rı üzerine. Cumhurbaşkanı tara- fından yapılacak görev lendırme- de herhangı bır gecıktırmenın söz konusu olmayacağını söyledi RP lideri. "Sayın Cumhurbaşka- nı 24 aralık seçimleri ardından da bir görevlendirme yapmadan ön- ce liderlerle Türkiye'nin durumu- nu göriişmeyi ar/u etmişlerdi. O zaman bu görüşme yapılmıştı. Sa- nınm ay nı şekilde Türkiye'nin du- rumunu görüşmek üzere liderleri çağırıyor" dedı. Erbakan. huku- metın nasıl kurulacağının esasla- rının bellı olduğunu belırterek şun- lan söyledi: "Görev lendirmede gecikme di- ye bir şey söz konusu değil. Hükü- metin nasıl kurulacağı. ne yapıla- cağı demokrasilerde bellidir. Bu belli kurallar içinde bertaraf bir cumhurbaşkanı olarak görev ini ye- rinegetirecektir. Inşallah o şekiide hükümet en kısa zamanda kurula- caktır. Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede Türkiye'nin sorunlan- nı konuşacağız. Bu işlerden mak- sat hükümetçilik oynamak degil. halka hizmet etmektir. Son seçim gezilerindeTürkiye'nin durumunu. halkjn sorunlarını gördük; bunla- n kendisine anlatacağız. Bu da fay - dalıolur. Hükümet konusu bellidir. Onun konuşulacak bir tarafı yok- tur. O kendi kuralları içinde y ürü- vecektir." IRMIK /AYDINENGİN e-mail: [email protected] Oncekı akşam. Çarşamba. Gu- neş battı batacak. Topkapı Sa- rayı'nın bırınci avlusunda çok eski istanbul'dan kalma bir kili- se: Aya irini. Az ötesinde Tarih Vakfrnın Darphane binasında- kı İstanbul sergilerı. Tarıh çıçek açmış. Çok bıldık ve hıç bilin- medik bır evrende gezıntı. Doğu- mundan bugününe istanbul. Kentlerin kenti. Dillerin. dinlenn. halkların ve kültürlerın başken- ti. Erken gelip sergiyi gezenler, az sonra başlanna nelerin gele- ceğinı bılmeden şımdi de Aya irını'yı dolduruyorlar. Işıklar yu- muşacık sondü. Şimdi sadece ni- ce kilise koroları görmüş, nıce ayinlere beşık olmuş, bugün sah- neye dönüşmüş kilise apsısi ay- dınlık. Herkes sustu. istanbullu- lar'\ beklıyoruz. Önce Yahudiler geldı. David Sevi Maftirim Korosu, Türkıye sınagoglarının muziğını soylü- yor. Bir uşşak ılahi "Meulal-Şem", sonra izmırli Şikari Efendi'den bırnıhavend ilahı "sefatay". (Klara, çocukluk arkadaşım, il- kokulda sıra arkadaşım, Yeşua Amcam'/n kızı, ılk aşkım, 1949 sonbahannda Ödemiş, Yeni İs- Dört Dilli, Dört Dinli Bir Halk... tasyon'dan Israıl'e uğurladığım sevgilım. Fılıstın halkıyla kalıcı dostluğu. vaat edılmış topraklar- da halkların kardeşliğıni savu- nabılen tek sıyasal örgütün, Is- raıl Komunıst Partisi'nin üyesı kömürgözlü sevdiğım Klara, se- nı özlemişim. Aya Irinı'de uzan- dım ellnı tuttum. Çocukluğumu ve kirlenmemışlığimı...) Yahudiler dini müziklennı brtir- dı, ispanyol kökenlı Yahudı halk şarkılan dinliyoruz şimdi. istan- bullu Yahudı kopuk, göz koydu- ğu yahudi dılberı kandıracak: "Sana Unkapanı 'ndan fıstan, Cı- bali'den çızme alayım!.." Bir istanbul güzeli daha: Jak- lin Çarkçı Ustad Bimen Şen'den okuyor: Yıllarne çabuk geçti o günler arasından... Sırada gene istanbullular var. Işte Ermeniler geldi. Aya Irinı'nın apsisıni şimdi bır örnek gıysile- nyle Vartanentes Kılısesı Koro- su doldurdu. Once Başmugan- nı Nışan Çalgıyan ve Tegannı Grubu'nüan tek seslı dini muzik. Bıldık. çok bıldık bır muzık. Bı- raksalar sız de mırıldanırsınız. Segah'tan girip Hüzzam'a uğ- rayıp. Saba, Uşşak dediler ve Buselık'ten çıktılar. (Baba, önceki gun senın us- tayla birlıkteydım Aya irıni'de. Senı Terzi Sadık yapan ustan- la. Kendını hıç gormedığım, oğ- lu Mardik'le yıllarsonra sarılıp ta- nıştığım ustanla, Ödemişli Ter- zi Bogos Usta 'yla. Kilise koro- sundaydı. Van/ndaKarabetAm- cam. Sen tanımazsın. Bızım Ma- sis'/n babası. Bomonti birasını, çiroz salatasını ve uskumru ızga- rayı ve rakı şişesinin dlbine çok afili vurmayı iyi bilen Karabet Amcam da oradaydı. Hanı 197Vde Maltepe Asken mapus- hanesine, öyle çiçek fılan değıl sandık sandık taze soğan, doma- tes, yeşıl biber ve maydanoz ta- şıyan Karabet Amcam. Onu yıl- lar önce Ferıköy 'dekı Ermenı kı- lısesınden ötekı dünyaya uğur- ladığımız günlerdeki gıbıydı ge- ne. Gozlerinın içinde İstanbul ışıyordu.) Koro şefı Arduşan Halacyan ışaret verdı. O koca Ermenı ko- rosu bu kez çokseslı dını muzi- ğe geçtiler. Onu çokseslı dindı- şı Ermeni müzıği izliyor. (Hey Necmettin, Necmettin Büyükkaya. 1984'te, Diyarba- kırmapushanesının hamamında cellatların boğduğu arkadaşım. "Benim yakışıklı. iyi süvan" kır- vem! Nıye kandırdın beni? O "Delilo" varya o Delılo. Sonra o "Deriko" varya o Derıko. Onlar sırf Kürt turkusu değilmış oğ- lum. Inanmazsan Lusi Kahve- ciyan'a sor, Hovsep Kuyum- cuyan a sor. Bır güzel Ermenı- cesıni soyledıler. Yanımdakiyaş- lı istanbullu hanım da ufaktan ufaktan Turkçesinı mırıldandı. Tamam mı kirvem! Deriko da Delilo da hepimizinmış oğlum. Önceki gun ayan beyan oldu bu. Kapa çenenı, şovenızm ıste- mem, çarparım elimın tersıyle.) Sonra Rumlar geldiler. istan- bul'un taşları bırer bırer tamam- lanıyor. Leonidas Asteris yö- netımınde Dersaadet Oda Or- kestrası ve Ortodox-Rum Kilı- sesi'nın göbeğınden. İstan- bul'dan dınsel ezgiler. Gene çok bıldik. gene çok yakın. Ardından Zacharihas Efendi'nın bestesı: "Duşmesın mıskın gönullermisk- ı anber bâlere"... (Bır baktım yanımda Tasula Çok yoksul bır taşralı delikanh- nın aklını başından alan Kurtu- luşlu fettan Rum kızı. O da yaş- lanmış. Hanım hanımcık, eliyle makam tutuyor. Tasula gene de can alıcı ve fettan. Neyse, bura- yı geçelım...) Sonra Türkler geldi. Benimki- ler. Sıra bu harikulade buluşma- yı ureten Güler Paçacı'nın da yer aldığı Osmanlı-lslam musıkısin- den örneklerde. Ve Aya Innı'nın apsısınde bir anıt adam: Kâni Karaca. ilkin Mevrtana'ya bır övgu: Na'tı Mev- lana. Ardından Itri'den bır Segâh: Tekbır. Hemen ardından Salat-ı Ümmiye. Kulıs kapısı aralık. Aralıktan Leonidas Asteris görünüyor. Onun yakınında Adruşan Halaç- yan. Az ötede Jaklın Çarkçı. Bak- tım usulune, adabına uygun ma- kam tutuyorlar "Dum teka dum tek"... Baktım dudakları kımıldı- yor. Birlıkte soyluyorlar. Baktım Aya İrıni'de İstanbul şarkı söylüyor. Artık son ızleri de hoyratça yok edılen İstanbul... • • w •• POLİTİKA GÜNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Kurtarıcı... Ankara'da siyasi ortam hareketleniyor... Başkent kulislerinde 'senaryo' üzerine politika ya- pılıyor, Mesut Yılmaz'm istifasından sonra neler ola- cağı üzennde konuşuluyor... Once DYP'de neler olup bitiyor ona bakalım: DYP'de 20'yi aşkın milletvekilinın istifaları cebinde hazır beklıyor. Olası bir DYP-RP ortaklığında bu mil- letvekıllerinin büyük kongreyı bile beklemeden par- tilerinden ıstıfa edecekleri söyleniyor. Yaşar Dedelek diyor ki: "RP ile hükümet ortaklığında yokum.." Necdet Menzir "Ben de yokum.." DYP'deki 'muhalif kanat' Tansu Çiller'e karşı 'kı- ran kırana' bır mücadele vermeye hazırlanıyor. Hü- sametdn Cindoruk'a küskün olanlar bile şımdı. "Ağa- bey sen haklıymışsın" diyerek kapısını çalıyor. DYP'liler diyor ki: "Tansu Hanım çıldırmış. Şu anda ne ülkeyı nepar- tiyidüşünüyor. TBMM'yeyandaşlarını getirmesi bar- dağı taşıran son damla oldu. Hata üstüne hata yapı- yor..." Diyoruz ki: "Sizce DYP'nin RP ile ortaklığı söz konusu olabi- lirmi?" Yanıt: "Bu soruya yanıt vermek için şu anda çok erken. Sayın Bülent Ecevit'/n, Necmettin Erbakan'/n mal- varlığıyla ılgılı soruşturma önergesinı engellemesi si- yasi bir taktik. Şimdi Sayın Çiller Meclis 'te hesap ve- recek, Erbakan vermeyecek. Oysa önergeyı biz ver- miştik. Ecevit, DYP ile RP'yi karşı karşıya getırdi. Eğer Çiller, Erbakan'la pazarlığa gırerse RP'nin her isteğine boyun eğmekzorunda kalıp ödün verecek." "Mesut Bey'in Bülent Ecevit'le telefonla konuştu- ğu. ANAP-RP koalisyonunu destekleyeceği kulisler- cte konuşuluyor, siz ne dıyorsunuz?" Yanıt: "Vallahi hem Bülent Bey'in hem de Deniz Baykal'/n bu ortaklığa katılacağı söyleniyor." "Böyle bır ortaklık gerçekleşebilir mi?" "Neden olmasın!" Soru: "DYP-RP ortaklığına ne diyorsunuz?" Yanıt: "DYP'nin sonu olur..." • • • Siyasi tarihımizde ilk kez kadınlar TBMM'ye girip olay çıkararak polis dövdüler, DYP'Iİ Cavit Çağlar ile Necdet Menzır'ın üzerine yürüdüler. DYP grup top- lantısına da gıren kadınlar ortalığı bırbınne kattılar. Bır süre önce TBMM dınleyicı locasında 'öğrenci harçları 'nı protesto etmek için pankart açan ünıver- sıtelı gençlerın başına neler geldiğini anımsadınız mı? Öğrenciler yaka paça götürülüp gözaltına alındılar, dayak yediler. sonra da tutuklandılar... Bizım takkeli ve takkesiz liboşlar olaya bir hayli tep- kı göstermışler, hatta televızyon kanallarının birinde bu olayı 'bir terör eylemi' olarak değerlendirmişler- di... Önceki gun Tansu Hanım'ın 'yağdanlıklan' hanım- lar Meclıs'e gınp olay çıkarıyorlar, polıs dovüyorlar, DYP grubuna girip milletvekillenne gözdağı verıyorlar. son- ra da ellerıni kollannı sallaya sallaya evlerine dönü- yorlar... Ama onlar 'terörist' olmuyor, çünkü onlar Tansu Ha- nım'ın yağdanlıklan... • • • Necmettin Erbakan'ı DSP lideri Bülent Ecevit kur- tardı mı kurtarmadı mı? Kimı DSP'li dostlarımız kızacak ama, gerçeğin altı dürüstçe çizilmeli: Kurtardı... Bu konuda hiçbir DSP'li 'yığıt' çıkıp konuşmuyor, biz de konuşmayacaklannı bıldığimiz için "Ne diyor- sunuz" sorusunu onlara yöneltmiyoruz. Çünkü önü- müzde 'bır erken seçim' olabilır. DSP'de 'partı içi de- mokrasi' olmadığı için de DSP'nin taze milletvekille- ri 'iyi saatte olsunlar'm hışmına uğrayabilır. Onun için DSP'yı bır kenara koyup CHP'ye, daha doğrusu Deniz Baykal cephesine bakıyoruz: CHP'de hava ne iyi ne kötü. Bır DYP-RP ortaklığı- na girebilir de girmeyebilir de: ANAP-RP buluşmasın- da söz sahıbı olmak isteyebilır de ıstemeyebilir de... OHP'liler şimdilik beklemede... Şu CHP'liler her an ellerini taşın altına sokabilirler. Azız milletımiz ıçın her türlü fedakârlığı göze alabılir- ler... Ama.. havaya bağlı... ANAP cephesi ıse çok rahat.. Başbakan Mesut Yılmaz, Çankaya'ya çıkıp istifa- sını Cumhurbaşkan'ı Süleyman Demirel'e sundu... Bundan sonra ne olur? Bekleyelim göreceğiz!.. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya \<> Planet.com. TR HİKMET ( E T İ N K A Y Â B.lHOMMS KiZURI KİTAP Ç I KTI Din Baronu, : Kenan Evren'den Turgut Özal'a: Tansu Çiller'den Bülent Ecevit'e dek her kesımle ilişki kurdu Şerıat - Tıcaret' zincirini genişletti. 250.000 TL. (KDV dahılı 1.KİTAP 2.KİTAP l l l l l l ( l l l l l i l l 12V fOSH KL1İT I l i l i l C l I I I I I T I z'4MB4K &VL4ŞTI 250.000 TL. (KDV dahıl) 250,000 TL (KDV dahıl) Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Caddesi Salkımsöğut Sokak No: 9/B Cağaloğlu istanbui Tel:514 01 96/95 Posta çekı no.: 666322
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle