26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 7HAZİRAN1996CUMA OLAYLAR VE GORUŞLER Kongar'ın Müsteşarlığı MELİH CEVDET ANDAY H anı kıtaplar vardır nere- sınden gırsenız bağlanı- \enrsini? elınızdeıı bıra- kaınaz olursıınuz ı^te o kıtaplardan hın Prof Dr Emre Kongar'ın *Ben Mıisteşarken" adlı venı kıtabı \maben terbı\elı bırokur olarak ıs,e ba^ından ba^ladım Gın$ teıı Ivıdeetmı- şım dostumun nı\etını amacını, du^un- cemdekı kestırımle tıpatıp u\gun bul- dum Daha ba^ta "Se\gili okınucular" dı- >ordu Kongar "iştesizeeğleneeli olsun di- \e \azılmış bir kitap. Dort \ıl bo\unca. Ankara'da burokrasi \e politika çevrele- rinde başımdan geçen ilginç olavları an- lamorum." Bır bılım adamının buıokrası\e polı- tıka\a baküji burokrası \epolıtıka>a:jj- mındakı denevımlen ılgınç olmaz olur mu 'Litelıkbuja^antı Emre Kongar gı- bı gozlem gııcu olaganıibtu keskınlıkte \e anlatı bn,emı değme mızah \azanna ta% çıkartacak ııuelıkte olan bırının elı- ne ge(,mı^se sonucun bovleMne alımlı olacağını olağan karşılamak gerekecek- tır elbet Onun > ukarda anlatmava çalı>tıgım bu veteneklerını vıllar once okuduğum bır \aziMnda tanımıştım babdM ıle \ah\a Kenıal Be>ath'nın dostluguna ılı^kın bır anı \azisi\di Unutmamişımdır Emre Kongar la tanişiklığmı elbette bılımsel vapıtları aracılığı ıle ba^lamış- tır Çok\erımlıbırbılım->el va^amıoldu "İmparaiorluktan Gunumuze Turki- \e*nin Toplunısal Yapısı" adlı çalı^ma- sından çok vararlanmı^ımdır "Turki\e L'zerine \raştırmalar" oz gun bır ara>tırmadır Ogrencılerıne \ol gostererek orta\a çıkardigı "Turk Top- rumbilimcileri~ kıtaplığımızın temel dı- reklerındendır Işte bu unlu toplumbılım protesorumuz dort \ıl once kultur Ba- kanlığı Muste;>arlığı gore\ ını ustlenıver- dı EÎımızdekı kıtap bu gore\de ıken onun kar^ıla^tığı ılgınç ola> ların derlen- mesinden oluşmurj Sa>ın kongar dıvor kı "Ben, butun \ aşamım bo\ unca, insan- ların. ister onenıli. ister onemsiz gore>- lerde bulunsunlar. mutlaka anı jazmala- rını sa\ undum. Bo\ lece Turkhe'nin bel- leksiz bir toplum olmaktan kurtulacağı- nı duşundum. kişisel anı ve değeriendir- meler, rvsnıi arşi\lerin \e basının \anın- da. bir toplumun en onenıli beyin noron- larından bıridir." "Bu kitap. alışagelmiş bir anı kıta- bı değil. Bir defa kronolojik değil. Her bolumde mutlaka bir ola> \a da bir konu aktardım. Genel olarak bır za- ıııan ka\ ramını aklımda tuttum. Ama esas olarak kamuo\una ilginç gelebi- lecek ola\ lar \e konular uzerinde dur- dum." "Bu anılar. Bakanlığın \aptığı işle- rin bir en> anteri de değil. Bo\ le bir en- \anter, vapılan işlerin çokluğundan \e guzelliğınden dola> ı, muthiş bir o\ un- me \e birlikte çalıştığım bakanlara nıuaz/am bir o\gu olurdu." Emre Kongar C umhun\ct \azı aılesı- ne katılmn bulunmaktadır Okurlanmız cuma gunlerı onun \azıları ıle kar^ıla>ı- vorlarartık Ho> ueldı safa aeldı' Yuksek Mınıar sa> ın Cihat L \saTdan uzun bırmektup aldım Şoyle başli>orbu mektup "SaMn Melih Ce\det \nda\. Cumhuri\et gazetesinde \a>ımla- nan \a/ıların izle\icisi>im. konuları ele alış biçeminizi insancıl \e >apıcı bulduğumu so\lc\ebiiirinı. 10 \la\ıs 1996 gunü \a\ımlanmış olan \a/ını/ beni mesleğimle ilgili olarak \ ermiş ol- duğum \asamsal bır karar ıle karşı karşıva getirdi. So/konusu vazıda sa- natçı ka\ ramını irdelerken Bır >ap\ bıze mımarın ahlakı ustune hıçbır bılgı \emıez Onun dı>elım \ urtseverolup ol- madığını \apının bıı,emınden çıkarama- \ız divorsunuz." O \azımın ne gıbı ter^ \orumlara \ol açabılecegını kestıremezdımelbet. mek- tubu okuma>ı burdurdukçe ırkılmeve ba>ladım "Nlimarlık Fakultesi'ni bitirdikten sonra borcumu odemek uzere memuri\e- te başladım \e mesleğimle ılgım nedeniv- le minıari proje >arışmalarına katıldım. FarkJı arkâda^larımla katildığım >arış- malarda bır nıansi>on. iki uçuncüluk \e bir ikincilik odulu ka/andım. Ne \ar ki. >arı^ma projelerı de dahıl. mınıarlık u\- gulamalarında beliıie> ıcıoğelerin okulda öğrendiklerimizle tanıamen çelıştiğini gordum. Bu nedenle mimarlık \apnıak- tan kaçındını. Her şe\ den once i> i > apı \ a- pılması amae olmaktan çıkmıştı. Belırle- yici olan >apım tekni0nden malzeme sc- çimine, ihale \ onteminden odenıelerin /a- manında\apılmasınakadarbırçokkonu- > u içeren sorun \ umağının, ulkenin kişi başına duşen ulusal gelirinden \onetim biçimine kadar bırçok oğenin beliriediği bir butunun sorunlamdı." \nlama\aba!;lamı>tını savın Lvsal ın nere\e gelmek tstedığıvu ama benım o vazıının bu gıbı sorunlarla hıçbır ılgısı. ılışkısı>oktu Benovazımda. \aratıcı ıle >apıtı arasındakı ılıijkıvı konu edınmı^- tım \e bu ılışkı ıçınde varatıcının ancak sanat goru^unu anla\abıleceğımızı sov- lemek ıstemı^tım Hıç tanımadığım >a>amı ustune hıç- bır bılgım olma>an bır aktoru dı\elım Hamlet rolunde sevrertığımı du>unelım ben bu ovundan aktorun ancak Hamlet şorumunu çıkarabılırını orneğın onun se\ecen bır baba olup olmadığını kestı- remem \apıs.alcı ele^tırının bukonuda- kı duşuncelenmıze çok onemlı katkıları olduğunu so\le>ebılırım l^te benım konum buvdu ba^ka bır *e\ değil Düzeltme: Dun bu sayfada yazısını yayımladı- ğımız Prof Dr. Recat Ozkan'ın unva- nı "TC Başbakanlık Denızcılık Mus- teşan"olacakken "Müsteşarlığı" dıye çıkmıştır Duzeltır, ozur dılerız ARADABIR Prof. Dr. TL NCER Gl \ ENÇ Çiller ve Mantık... DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'ın o zamankı ge- nel başkanı ıle tanışıp polıtıkaya atılma ısteğını ılettı- ğınde kendısıne "lyı ama bu servetınız bır gun kar- şmıza çıkar" denıldıgı, basında yer almıştı Bu servet hakkında ne bılınerek bu sozlerın soylendığını bıle- meyız, ama uç-dort yıllık ekonomık, malı, sosyal so- runiarın çok kaygı veren bırdurumagelmesı, ıç vedış borçların Turk Lırası ıle ıfade edılebılırlık sınırını aşmışsa, borcun daha fazla borçla odenmesı çıkma- zı halkın, çalışanlann koylunun ve çalışanların yok- sullaşması. anayasaya aykırı yasa ve KHK çıkarma, ıç ve dış sıyasal bunahmlar, yuzde yuz ellı ustunde enflasyon gıbı tanhsel rekorlar kırmasından sonra karşısına çıkmış bulunuyor Çiller mılletvekılı, ekono- mıden sorumlu bakan, başbakan ve DYP Başkanı olarak polıtıka tarıhınde Turgut Ozal gıbı buyuk bır hızla yukselen ender polıtıkacılardan bırıdır Kendısı bır memur çocugu ve bır memurdur, eşı ıse serbest meslek sahıbı. şırket ortağı ve Istanbul Bankasf ndan (Çiller hem ogretım uyesı ve hem de banka danışma- nı ıdı) hatırlanacağı gıbı şırket ve banka yonetıcısıdır Ogrencı ıken bır kola ıçmeye parası olmayan me- mur çocuğu Çiller ve eşının bugunku servetı, şırket ortaklıkları yurtıçı ve yurtdışı yatırımları ev, koşk, ya- lı, vılla, pansıyon arsa "çıftlık" vd olarak lıstesının bıle okunması zor bır tablo oluşturmaktadır Bu ser- vetın edınılmesınde yasal kayıtlara. vergı duzenıne uymayan durumlar olduğu, basında ve TBMM'de konu edılmektedır Çiller'ın bır memur çocuğu olarak aılesının ne ka- dar bır servet edınebıleceğı ve bu servetten kendısı- ne ne kaldığı veraset ılamı ve vergılerı ıle devlet ka- yıtlannda vardır Kendısının bır oğretım uyesı olarak maaşı asıl ışı dışında elde ettıgı gelırler ve vergılerı de devletçe bılınmektedır Hem memur ve hem de mılletvekılı olarak mal beyanları ve bunlardakı artış- lar, gelırlen ve vergılerı de devlet kayıtlarında vardır Eşının gelırlen de Kısaca yaşamları suresınce yasal ışlerle uğraşar herkes gıbı memur. şırket ortağı ve yo- netıcısı olarak da daha fazla ayrıntı ıle yaşamları su- resınce kazançları odedıklerı vergıler, edındıklen mal, para. mucevher, taşınmaz mal şırket hısselerı vd devlet kayıtlarında vardır Bır polıtıkacı da boyle suç- lamalar karşısında yasal olarak elde ettıklerını belge- len ıle açıklar, yayınlar kanıtlar ve ıddıa sahıplennı adalete gonderır Devlet kayıtlarında kazancının kokenı bulunmayan servetler ıse her turlu kaçakçılık (mal, uyuşturucu ve dovız, sılah, antıkave sanat eserlen vd gıbı) kumar yabancı ulke hesabına çalışma. ruşvet gıbı suç olan ışlemlerden elde edılen servetlerdır Bu gıbı servet- lerın sahıplerının servetlerının kaynağını belgelerle kanıtlayamaması zorunlu olsa da her turlu yontem- lerı deneyerek bundan kaçması adalete dahı bılgı vermekten kaçmması yalan soylemesı, tutarsızlıklar ıçınde olması olağandır Fakat boyle kışılerın devlet memuru olması, pohtıkada sıvrılmesı olanaksızdır Kaza ıle memur ya da mılletvekılı olanların da uzun sure barınmaları olanaksızdır Çiller aılesının devlet memuru mılletvekılı, banka- cı ve oğretım uyesı olarak boyle ışlerden uzaktan, ya- kından ılgısı olacağına ınanmıyoruz Bunun ıçın açık- lanması kanıtlanması aklanmasııçınaraştıımaoner- gelerının dışında, kendılerının bu araştırmalara gerek- lı belgelen sunarak yardımcı olmalannı araştırma onergelerını desteklemelerını beklıyor ve bu ışlemle- rın kendılerını onurlandıracağına ınanıyoruz Eğer bu soylentılere belgelen ıle doyurucu ve ınandırıcı yanıt- lar venlmez ıse bundan kendısı yıpranır Sanırız Çıl- ler'ın çevresınde kendısını guç durumlara sokan da- nışmanlardır Çiller'ın ve kendısını savunan çok ya- kınlarının yaptığı açıklamalar hıç kımseyı ve kendısı- nı savunanları bıle ıçteniıkle ınandırmadığı gıbı kuş- kular yaratmıştır istanbul Bankası sorununun yargı- da aklanma ıle sona erdığını soylemek, aynı zaman- da davanın Yargıtay ca bozulduğunuu oğrenmek ya da zamanaşımından soz etmek hıç kımse ıçın ınan- dırıcı değıldır Bır de eskılerın tahsısat-ı mesture dedıkterı malı formalıtelere bağlı olmadan hukumetın gızlı ışler ıçın ayırdığı ortulu odenek konusu ve basında sıradan bır dolandırıcı (kendı deyışı ıle) Çıller'den mılyarlarca lı- rayı "tokatladığını' soylemektedır Bu da gosterıyor kı ortulu odenekten mılyarlarca lıra amaç dışı ve ku- ral dışı kullanılmış ve ortulu odeneğın sorumlusu en azından sorumsuzca kullanmış devletın dolandırıl- masına araç olmuştur Bu olayın da doğru olmadığı- na ıranmak ıstıyoruz Bu dolandırıcının ortulu ode- nekten para aldığı doğru ıse, bu kışı, Çiller'ın kendı- sını akıl almaz bır kolaylıkla dolandırmıştır Her ne olursa olsun başbakanlık yapan bır kımsenm bu ka- dar kolay aldatılması hukumet yonetımı ıle bağdaş- mayacak bır durumdur Çiller ın gorevı bırakmadan bır gun once odeme yaptıgı bır mılyon dolar kadar bır paranın nereye venldığmın açıklanmasının bır suç olduğunu beyan etmesınden hemen sonra ıkı mıllet- vekılı "açıklanması mumkun degıl, açıklanırsa savaş çıkar" demektedırler Bu ıkı mılletvekılı nereye harcan- dığını bılıyorlarsa ve bazı gazetecıler de bız de bılı- yoruz dıyorlarsa ve bu savaş tehlıkesıne karşı Genel- kurmay ve MlT'ın haberı yoksa. artık olayların tu- muyle mantık dışı olduğu ortaya çıkar Telefonla rezervasyon . . sistemi ile ğlŞGSI evinizde! 3 4 f- != 5 U o. M - u 7 i- h 10 £ _ II 1= â 14 s- 15 1 Cemıl Topuzlu Açıkhava Sahnesi Cemıl lopu/lu < )priı-Aır TrR-Jin- "NEVV ORUANS GECES1 / SIGHT Roclcm OopsMjr a The Zydcco Twutero 11 DorfCvıDance SLANO JAMAICA JAZZ JAM Monty Atotander & Yardmovemem Emcst Rangkn ÜçMsu / Tr». Loreera HcKennta Larry CoryeH, AndvSummerv TrlokGuraı The Zawswf Syndrate Roy Hargrove AitAst 1 Sentet Plco de Luc» i Al Dı MeoU & John McLaugMın ChK* Cora •* Donbn ~Bud PoweCı Anma TumesT Chıck f orrJ & Frı«M!s Rtroefnbrnnf Bud Pow*H Jacky Ternaon UçHteü / Ttıo H«ftte Hancock Donkısu / Quan:et Neşet Ruaon. Önder Focan. Kur?« And Marfc VVhnMd Noa SerpoMtnde.Bn.ui1 » DianneReeves TosMco Atoyoshı )azz Orchestra l'J Keıth (arrttı. Gary Peacodt. jKk Dejohnene S u. O ıtoıICOI 1041 IIOI.90, 1071108110911101 = 1111|1131 ö tıoıtcoı1041 IIOI1901 107110811091IIOI III1 1111 ei 5 ctoıccoıc»oıctoıC90I 1073 taoı10931103 CII1 1113 2 H • B AKM Konser Salonu B Q lkM(..nl ,Pill.ıll • 10111014 »COI 1044I0S4 »901 107410841094 »0.1 11141114r-.34- * Asa Mınor fUb* Abou-KhaW Group /< U 18 M) Kereırı Gonev Uçtusj / Tno Chvfe Hunter Dordusu / Quanet s > Bton Erşahm Uçhou / Tno tmef Demrer BejKs / Quuucc fH -A* 1011 •totıtot 1041 IIOI i 2071 SMARTEL'İ NASIL KULLANACAKSINIZ Smartet rezervasyon «stemj 8 Hazıran Cumartesı saat 10 OO'dan 21 Hazınm Cuma saat 17.00'ye kadar 24 saat hızmet verecekar 1 Smarte! ıle rezervasyon yaparken sadece telefonunuzun tuşlarını kullanacaksınız Lutfen kagıdtntzı ve kalemıntzı hazır bulundurunuz ve rezervasyon sonunda sıze bı(d,ınlecek olan REZERVASYON KOD NUMARASI m not edımz. Rezervasyonla ayirrtıgınız bıleden aiırken makbuz karşıtığı 2S0 000 TL servts ucretı talep edılecektır 2 Gostenlen kod numaralarını içeren program çızelgesını tnceleyıp hangt gosterriere gıdecegınıze karar verdıkten sonra (0 212) 293 51 30 u çevırınrz 3 Bu sıstemle ayırtu|tntz bıleden rezervasyon tarıhımzı ızJeyen 4 gun tçensınde (rezervasyonu yaptırdt|ınrz gun hanç tutularak) Vakıf Merkezı nden (İsuktal Caddesı No 146 Luvr ApL Beyoglu) şabsen alabılecegıntz gıbı Akuf Dağıum ıle adresınrze de teslım edılmesım ısteyebılırsınız Sıstem tercıhınızı sıze soracaktır fielırtılen surede tesJım alınmayan rezervasyonlar ıptal edılecektır 4 Sısteme gırdıkten sonra once telefon numaranızı tuşlamanız tstenecektır 5 Adınız ve soyadınızın sısteme soylenmesı tstenecekar 6 Bıledennızın Akuf Dagıtım kanalıyla utaştınlmastnı ıstıyorsano, biledennızın teslım edılmesım ıstedığıntz adresın sısteme soylenmesı tstenecektır 7 Aktrf Dagıtım ıle bıletlenn adrese teslımınde bıiet tutan kurye tarafından NAKİT olarak tahsıl edılecektır 8 Daha sonra elinrzdekı çrzelgeden yararlanarak. gıdeceginrz gostenye ve ıstedıgıntz fıyac kademestne aıt oJan kod numarastm tuşlayınız Ornek Loreena McKennıtt konsenne gıdeceksemz ve 1 250 000 TL lık bılet almak ıstıyorsamz 1043 u tuşjayacaksınız. 9 Sıstem sıze kaç adet bılet ıstedığınızı soracalc Cevap olarak ıstedıgıntz adedı tuşlayınız. Herhangı bır gostennın herhangı bır fiyat kademestnden en fazla 40 adet bılet rezerve edebilırsınız. 10 Istedıgımz bılet kademesınde bılet kalmadıgi takdrde sıstem bu bilgiyi stze verecek ve btr ba^ka kademeden yer ısteyıp ıstemedıgınızı soracaktır 11 Btr gostenye yaptıgmtz rezervasyofi bıttıgmde sıstem stze başka btr gostenye rezervasyon ısteyrp ıstemedıgınızı soracaktır Istıyorsantz sıstemın bettrtoğı sayryı tuşlayıp rezervasvon yapmaya devam edebılırsınız. Istemtyorsanız sıze venlecek REZERVASYON KOD NUMARASI n. lutfen not edmız Rezervasyon kod numarasınt duymadan lutfen telefonu kapatmayınız Aksı takdırde rezervasyonunuz ge^ersız olacaktır Bıletlennızı teslım aiırken sıze Rezervasyon Kod Numaranız sorulacaktır 3. Uluslararası İstanbul Caz Festivati'nin Festivat Sponsoru OYAK SİGORTA telefonla rezervasyon yaptıran itk on kişiye bir senelik ferdi kaza sigortası armoğon ediyor. İs isten ^eçmeden... KATEGORİLERE GÖRE BİLET FİYATLARI Tanh Mekan 1 Fiyat 2 Fiyat 3 Fiyat 4 Fiyat 3 Temmuz C T Açıkhava Sahnesı 250 000 250 000 250 000 250 000 4 Temmuz C T Açıkhava Sahnesı 1 250 000 1 000 000 750 000 500 000 5 Temmuz C T Açıkhava Sahnes. 1250000 1000000 750 000 500 000 6 Temmuz AKM Konser Salonu 500 000 6 Temmuz C T Açıkhava Sahnesı 2000000 1500000 1250000 500000 7 Temmuz AKM Konser Salonu 500 000 7 Temmuz C T Açıkhava Sahnesı 1 250 000 1 000 000 750 000 500 000 8 Temmuz AKM Konser Salonu 500 000 8 Temmuz C T Açıkhava Sahnesı 1 500 000 1 250 000 1 000 000 500 000 9 Temmuz C T Açıkhava Sahnesı 2000000 1500000 I250OOO 500 000 10 Temmuz C T Açıkhava Sahnesı 1500000 1250000 1000000 500000 11 Temmuz AKM Konser Salonu 500 000 II Temmuz C T Açıkhava Sahnesı 1500 000 1250 000 1000000 500000 12 Temmuz AKM Konser Salonu 500 000 12 Temmuz C T Açıkhava Sahnesı I25OOOO 1000000 750 000 500000 13 Temmuz AKM Konser Salonu 500 000 13 Temmuz C T Açıkhava Sahnesı 1 500 000 1 250 000 1 000 000 500 000 14 Temmuz AKM Konser Salonu 500 000 14 Temmuz C T Açıkhava Sahnesı 1250000 1000 000 750 000 500 000 15 Temmuz C T Açıkhava Sahnesı 2000000 1500000 1250 000 500 000 Cemıl Topuzlu Açıkhava Sahnesı, Harbıye Açıkhava Tıyatrosu'nun yenı adıdır Festıval Sponsoru OYAK SİGORTA 3-15 TEMMUZ Kurumsal Sponsorlar EMLAK 8ANKA5I —«•—«- i j T » n L RENAULT Bu ılan Cumhuriyet gazeîesının katkılanyla yayınlanmıştır. PENCERE Abrakadabra Yazarlık, bıraz da sozcuklerle oynamak ıçerığinı de taşıyor, ama, dılımızde kullanılan sozcuklerın tumu- ne ulaşmak guç, ister Turkçe kokenlı olsun, ister Farsça, Arapça Frenkçeden gelsın, sozluklere yazı- lanlar bır ınsanın kolay erışemeyeceğı ufuklara yayı- lır Ornek mı''. > Modacıların yazıp kullandıkları Frenkçeden aktar- ma 'abıye' sozcuğunu çok kışı bılır, 'abıye gıysı' bır torene ya da toplantıya uygun zarıf bır gıyım ıçın kul- lanılır Pekı 'âbıye'yı kım bılır? Arapça kokenlı 'âbıye'nın a'sının uzerinde uzatma şapkası var yuzunu orten utangaç kadın ya da kızı vurgulayan bu sozcuğe çoğu kışı yabancı Dıl, bırokyanus Bızım kullandıgımız sozcuklerın sayısı, bu okyanu- sa gore bır ıçdenız * 'Abrakadabra'yı kım bılmez? Gızemlı bır sozcuk Sıhırbazların kullandığı bu sozcuk çok eskı çağ- lardan kalmadır 3'uncu yuzyılın başlarında yaşayan hekım ve şaır Seranus Sammonicus'a bakılırsa 'ab- rakadabra' sozcuğunun harflerı aşağıdakı bıçımde bır kâğıda yazılmah • A B R A K A D A B R A '. BRAKADABR RAKADAB AKADA KAD A Sammonıcus dıyor kı "Bu kâğıdı bır koruyucunun ıçınde boynuna asan kışı her dertten uzak yaşar " Muskaya ınanan ıçın bıre bır sayılabılecek bu re- çetenın 1700 yıllık bır tanhı var • 'Acayıp'ın kokenı Arapça, sozcuk, bır suru anla- ma gelıyor çok kullanılıyor Acayıp ne demek'? Tuhaf Garıp ' Yadırgatıcı Şaşırtıcı Ancak son yıllarda 'acayıp 'argoya geçtı, gençlığın dılınden duşmuyor - Kız acayıp guzel - Oğlan acayıp futbol oynuyor - Kadın acayıp çekıcı - Dun acayıp yedık • Pekı, buradan nereye geleceğız 9 Elbette polıtıkaya Son donemde Turkıye'nın başkentı Ankara'da acayıp polıtıka yapılıyor Tansu, acayıp konuşuyor Ya medya? Acayıp sayıkhyor Herkes bır şeyler soyluyor, yazıyor, herkes hem muhalıf, hem ıktıdar yanlısı' Sagda olanlar, solda olanlar ortada olanlar, laıklık yanlıları, şerıat yanlıla- rı merkez sağ merkez sol lıberal geçınenler, kapı- talıstler emekçıler televızyon yorumcuları, yazarlar ışadamları, faşıstler sosyalıstler tumu bırden ve hep bır ağızdan durumu eleştırıyorlar, hıç kımse yonetım- den yana değil, ıktıdar nerede muhalefet nerede acayıp belırsız Boyle bır ortamda yazılan yazı elbet acayıp olur sorumlusu ve yetkılısı ıktıdarı ve muhalefetı belırsız abrakadabra bır yonetım bıçımı ıcat ettık kı acayıp mı acayıp iskele sancak sol - sağ - şeriat Yıldızfalı ulkelerve devletler ıçın degıl ınsanlar ıçın geçerlıdır Gerçı bızım bayTagırmzda yıldız var ama suskun Daha çok hılal konuşuyor Korima sonmez bu şafaklarda yuzen al sancak'' Insanımız da balık gıbı bakıyor gelecege Bır gozu aglar Bır gozu guler Bır gozu ıskele Bır gozu sancak ı-HAλ SELÇUK iskele sancak 250.000 TL. (KDV dahıl) Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Sokak No- 9/B Cağaloğtu fstanbu! Te) 514 01 Q6ffî Postaç^ano. 666322 , HABITAT - II SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ EVRENSEL DEĞERLER KOZASI ETKİNLİKLERİ Alevılık ve Bektaşılık te Semahlar ve Deyışler Duzenleyen: Karacaahmet Sultan Dergâhı, Şahkulu Sultan Dergâhı Yer Taşkışla Maden Fakultesı G Amfısı Tarih: 8 Hazıran 1996 Cumartesı gunu Saat: 20 00 - 22 00 PROGRAM: 1. Konuşma: Tuncay Atay - Ayça Atay 2. Semah: Yaşlılar Semahı (Kırklar Semahı) Yoneten Mahmut Erdal 3. Sanatçı: Adnan Kılıç 4. Semah: Gençler Semahı Yoneten Karacaahmet Sultan Dergâhı 5. Sanatçı: Aynur Guneş 6. Semah: Mınıkler Semahı, Yoneten Şahkulu Sultan Dergâhı 7. Sanatçı: Erdal Erzıncan - Tolga Sağ 8. Bıtış konuşması: Tuncay Atay Müracaat Tel: (0 216) 343 20 99 - 391 29 11 - 369 95 06-369 95 07
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle