05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 7 HAZİRAN 1996 CUMA HABERLER Kamu çalışanlarma uyarı cezası • Haber Vlerkezi - KESK'ın aldığı karar doğrultusunda 18 nısanda bır gunluk ış bırakma eylemıne katılan kamu çalışanlannın bazılarına uyan \e aylıktan kesme cezasi \enldı Izmır'de Genel Sağlık-Iş uyesı 38 kışı hakkında açılaıı soruşturma sonucunda 23 kışı uyan cezası aldı Sosyal Hızmetler \e Çocuk Esırgeme Kurumu"nda (SHÇEK.) çalışan personel hakkında. 18 nısanda yapılan ış bırakma eylemı nedenıy le başlatılan soruşturmalar, aylıktan kesıntı >apma cezalanyla sonuçlandı Kastamonu'da ıkı sendıka uyesıne uyan, Samsun'da 19 sendıka üyesıne \e Ispartada ıl temsılcılığıne aylıktan kesme cezası venldı Yargıtay'dan işçiye uyarı • ANKARA(Cumhuri>et Bürosu)-"Sargıta\. i!)\erene karşı toplu hareket \e protesto ey lemınde bulunan ışçılenn ış akıtlennın feshedılebılecegıne karar verdı Mahkeme. ışçılenn bu tur dav ranışlarının "doğruluk \e bağlılık" ılkesıne uy may acağını belırterek ıhbar. kıdem ve sendıkal tazmınat ıstemınde de bulunamayacağını bıldırdı \argıtay 9 Hukuk Daıresı karannda, ışyerınde çalışan ıkı ışçının hızmet sozleşmelennın ı>\eren tarafından feshedılmesı üzerıne. ışyerındekı ışçılenn ışverene karşı ta\ır aldıklan kaydedıldı Kararda. olayların akışınm, davacı \e arkadaşlarının toplu hareketıe bulunduklannı ortaya koyduğu belırtılerek "Bu olgular karşısında ışveren akdı feshetmekte haklıdır" denıldı Gerekçeli karar Resmi Gazete'de • ANKARA(C'umhuri\et Bürosu) - Anay asa Mahkemesi. 53 hükumetın ğüvenoylamasmı. yenı bır içtuzuk duzenlemesıne yol açtığı \e anayasaya aykırı olduğu gerekçesıyle ıptal ettiğını açıkladı Yuksek mahkeme. > urutmey ı durdurma istemının reddedılmesıne gerekçe olarak da hükumetın guvenoyu aldığına ılışkın karann uygulanmasıy la doğacak. sonradan gıderılmesı guç zarann soz konusu olmamasını gösterdı Anayasa Mahkemesı'n'ın ANAYOL hukumetının gu\enoylaması yonunde TBMM Karan'nın ıptalıne ılışkın gerekçeli karan. Resmı Gazete"nın dunku sayısında y ay ımlanarak yururluğe gırdı BOTAŞ heyeti •** • " dondu • A.\KARA(Cumhuri>et Biirosu)- Irak ıle Bırleşmış Mılletler |BM) arasında 20 mayıstavanlan "gıda karşılığındapetrol" satışı kapsamında. petrolün bır kısmının geçınleceğı Kerkuk-Yumurtalık boru hattı konusunda teknık goruşmelerde bulunmak ıçın Bağdat'a gıden Boru Haflanyla Petrol Taşıma Anonırn Şırketı (BOTAŞ) heyeti Turkıye'ye dondü BOTAŞ'dan yapılan açıklamada, Bağdat"ta hartın çalıştınlmasına yönelık teknık goruşmelerde bulunan heyetın donduğu belırtılerek. Turkıye-Irak arasında telekomunıkasyon sıstemının kurulması çalışmalannın tamamlandığı bıldınldı Ege'de yine gergin saatler • ATİNA (AA) - Ege'de. Kardak bolgesındeyken anzalanan Bodrum lımanına kayıtlı bır Turk yolcu teknesı ıle yardımına koşan bır başka Turk teknesı. Yunan devrıye botu tarafından Kılımlı (Kahmnos) Adası'na gorüruldu Ikı Turk teknesının Turk bayrağı ıle lımana yanaşmalan. Ada'dakı Yunan yurttaşlann tepkısıne yol açtığı ıçın teknelere Yunan bayrağı çektınldığı one suruldu Muğla Valısı Cemıl Serhadlı ıse yaptığı açıklamada Turk teknelerıne Yunan bayrağı çekılmedığını bıldırdı Başbakan, 53. hükümetin istifasmı Cumhurbaşkanı Demirel'e sundu Yılıııaz: Suçhı ÇîflerAJNKARA (Cumhurhet Bıirosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel"e Bakanlar Kurulu'nun ıstıfasinı \eren Başbakan Mesut V ılmaz, ortak bır hukumet oluşturulamaması durumunda. seçımın "çare mekanizmasr olarak devreye gıreceğıne dıkkat çektı Koalısyonun dağılmasının nedenının. DYP lıden Tansu Çüler hakkındakı Meclıs soruşturmalannın engellenmek ıstenmesı olduğunu kaydeden \ ılmaz. Çıller'ı ANAYÖL'u bıtırmekle suçladı •^ ılmaz. guvenoy lamasını ıptal eden Anayasa Mahkemesı'nın, Meclıs'ın yetkisinde bulunan bır konuda sıyasi karar \erdığını de ınıa ertı Başbakan \ ılmaz. Çankaya Koşku'nde dun yaklaşık 1 saat suren goruşmede Cumhurbaşkanı Demirel'e. Turkıye Cumhunyetı'nın 53 hukumetının ıstıfasını sundu Demırel. Anayasa DeVİetİII kurumlan ayakta' Başbakan Yılmaz, Çankaya Köşkü'nde dün yaklaşık 1 saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Demirere. Türkıye Cumhurıyetf nın 53. hukumetının ıstıfasını sundu. Demırel. Anayasa Mahkemesı'nın gmenoyunu ıptal eden karannı dayanak alan hükumetın ıstıfasını kabul ettı. Başbakan Yılmaz, görüşmenın ardından yaptığı açıklamada. "Devletın bütün kurumlan ayaktadır. Devlette hıçbır şekılde bır boşluğa meydan verilmeyecektır. Koalısyonun bozulmasından DYP lıden Çıller sorumludur" dedı. Mahkemesı'nın guvenoyunu ıptal eden karannı dayanak alan hükumetın ıstıfasını kabul ertı Diğer partilerle temas Başbakan Yılmaz, goruşmenın ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı'nın. yenı hukumet kuruluncaya kadar ANAYOL azınlık hukumetının gore\de kalmasını îstedığıne dıkkat çekerek "Devletin butün kurumlan avaktadır. De\ lette hiçbir şekilde bir boşluğa nıevdan verilmeyecektir" dedı ^ ılmaz. yenı hukumet oluştımlarıııj ılışkın fomıullere. dığer partı lıderleı ı> le temas yapmadan gırmeyeeeğını vurgulayarak "Şu anda söylentilerle değil, tcmaslanmı/ sonunda daha somut mutabakatlar DSP'de 'örgütsüzlük ve tek adam', CHP'de 'erime' tartışması Seçjm hesaplaşmasıTLREV KÖSE A1S KARA - Solda 2 hazıran ara yerel seçımlerı nedenıyle başla- >an gergınlık surerken hesaplaşma Mnyallendevenlmeyebaşlandı Or- gutsuzluk \e "tekadam" sıkıntı- sı buyuyen DSP'de. RPGenel Baş- kanı Necmettin Erbakan'm malvar- lığıyla ılgılı soruşturma onergesı- ne "hayır" oy u kullanılmasi da ra- hatsızlıkyarattı vebırgrupmıllet- \ekılı ılk kez yonetıme karşı ta\ır alarakoNİamayakatılmadı CHP'de de Genel Başkan Deniz Ba\kal'ın seçım sonuçları\ la ılgılı değerlen- dırmelen tartışılırken partı meelı- si(PM)u\elerınden HasanFehmi Giineş. "başansızlıklan kalıcılaş- mış > öneticileri, gdre\lerini örgii- te iade etme>e" çağırdı •\ra \erel seçım sonuçları DSP \e CHP yonetımını sıkıntna sok- tu DSP'de "tekadam \eeşi*"nden rahatsızlıklaryukseksesledılege- tırılmeyebaşlandı DSP'lıbırmıl- lenekılı. "Herkes sorumluluğu- nun gereğini vapmalı. Seçimlerden önce ada>lan belirlemekten kam- pan\a>a dek. her şeji Genel Baş- kan "SardımcısıRahşan EteMtjü- riittii. Gezilere millet\ekili bile gö- türmediler. Seçimlcr sırasında san- dıklara sahip çıkacak örgütümüz yoktu. Sadece liderin imajı>la va- rabileceğimiz \erin sınınna \ar- dık^dıse vakındı Ba> kal-İsrifa\a çağnldı. DSP'de, oncekı gun RP lıden Erbakan'ın maKarlığı ıle ılgılı so- ruşturma onergesı oy lamasında ız- lenen ta\ ırda rahatsızlık \arattı ls- tanbul Mıllet\ekılı Tahir Köse ıle Kutahya Mıllet\ekılı Emin ka- raa'nın da aralannda bulunduğu bır grup mıllenekılı oylama>a katıl- madılar Bo> lece, ıîk kez bır grup mıllenekılı. partı yonetımıne kar- şı bır tavır sergılemış oldu. Oyla- maya katılmayan mılletvekılîerı. -Partimizin ta\ n hukuken doğru, ancak shaseten yanlıştı. Daha ön- ce de > aptığımı/ gibi o> lama>a ka- tılmamamı/. gerekirdi. Soruştur- ma konusunda grup karan alına- Ece\ it'e ilk ktv ta\ ır. ıııa/.. \ icdanınıua göre o\ kullan- malı\dık" dedıler CHP lıden Denız Ba>kal'ın se- çım sonuçlan\la ılgılı değerlen- dırmelerı de tartışma şarattı PM uvelerınden Hdsan Fehmı Guneş. sonuçların partılen açısından ağır bır venılgı olduğunu belırterek ~Türki\e'nin en köklıi. en iddialı \e güçlıi sisasal orgutü olan CHP, altıncı parfi sırasına diişme> i içine sindireme/, kuçuk o> oranlarını >eterligöreme/"dedı Guneş. >uz- de 6'lık sonucu norınal \e veterlı gorenlerın CHP">ı \onetemeNe- ceğını savunarak sozlennı şo\le surdurdu " Bu sonuca raa olup bo- > un bükenlerle ran olma> ıp başkal- dıranlann kas gası sıırecektır. Bu av nı/amanda "bu\uk C HP inancı- nın da kaçınılmaz tartışılmasıdır. Başarısı/lıkları kalıcılaşmış, ener- jileri tukenmiş \ öneticileri, parti- nin gelişme vollannı tıkamakta di- renmeme>e. parrinin önıinü açma- >a. bu amaçla göre\lerini iade et- meveçağımorum.Önaçıcıolmak, bu dönemin koşullannın zorunlu hale getirdiği en öncelikli parti öde- \idir. Bu göre\i>erinegetirme>en- ler tarih öniinde sorumlu olacak- tır." PM uvelerınden Kenan Coşar. partı \onetımınınbaşansi7İığın so- rumluluğunu ıistlenmek verıne. venılgıvı başarı gıbı sunma ıığra- şi ıçınde oiduğunu sa\ undu Coşar. " Parti> i tarihinde görülmemiş bir biçimde yenilgi>e götüren. ancak bu >enilgi>i beklenen sonuç biçimin- de sunan anla>ış, her şe>den önce CHPŞe \e CHP'lilere saygısızlık- tır. 'Zonguldak \e Snas'ta seçım olmasavdı C HP'nın en başarılı partı gorunumunde olacağı" anla- >ışı da partililerle ala> etmekdr 1 " de- tlı C HPPM u\elerınden Mustafa Gazalcı da seçım sorjuçlannı ba- şarı gıbı sunmanın. kendını aldat- mak anlamına geldığını so\ledı Gazalcı u Kendinialdatmak.daha kötü \enilgileri beklemek demek- tir. Kendımizi aldatmadan gereği- ni \apmalı>ız" dedı. üzerinde konuşmak isterim. Sövlentiler. bizim toplumumuzun bir hastalığıdır. Bundan sonra da bol bol so\lenti uretilecektir" dı\e konuştu Yılmaz, Ana>asa Mahkemesi karanvla hükumetın duşmesını nasil değerlendırdığıne ılışkın bır soru uzerıne \ uksek mahkeme karannı ustu kapalı olarak eleştırdı TBMM Başkanlık Dı\anı'nın. gu\eno\unun yenılenmesı vonunde bır karar almadığına dıkkat çeken \ ılmaz. "Bu değerlendirme> i TBMM'nin \apnıası gerekir. \na\asa Mahkemesi'nin siyasi bir karar \erdiği, Mecüs'in vctkisindc bulunan bir konuda karar •verdiği şeklinde >orumlar \ar. Meclis Başkanı, meselenin hükümetin takdirinde olduğunu ifade etti. Bunun uzerine ben de hukuken \apmak durumunda olduğum tasarrufu >erine getirdim" dedı ^ ılmaz bır soru uzenne, erken seçımın demokratık rejımde "bir çare mekanizmasr olduğunu belırterek ortak hukumet kurulamaması durumunda demokrası ıçınde "diğer çözümlerin" ışleyeceğını ka\dettı Başbakan Yılmaz. DYP lıderı Çıller'ın ıçınde >er alacağı bır koalısvona gınp gırmeyeceklenne ılışkın soruya. "Bütün bunlan bu süreç içerisinde değerlendireceğiz. Bizi bağla>ıcı olan husus. Anayasa Mahkemesi'nin karandır. Bir de öteden beri i/lediğimiz ilkelerdir. Şimdi (irta>a çıkan bu durumdan Turki>e'nin zarar görmemesine özen göstermek, bütün siyasi partilerin ortak sorumluluğudur. \N\P. bu sürecc en \apıcı katkı\ı >erecektir" yanıtını \erdı Mesut \ ılmaz. dun ıstıfasını Cumhurbaşkam'na sunmadan once partısının Meclıs grubunda açıklamalar vaptı DYP'nın, oncekı gun RP tarafından kendısı hakkında \enlen gensoru onergesını destekleme konusundakı kararına değınen Başbakan Yılmaz. hükumetın kendı ıçınde hıçbır u>umsuzluğu olmadığını, \erımli bır çalişma gerçekleştırdığını anlattı H ü k ü m e t k r o n o l o j i s i ANAYOL depremleri Çiller merkezli A\hAR\ (Cumhuri>et Bürosu) - ANA\OL azınlık hukumetını 95 gun ıçınde bıtıren bunalım- ların tumu. ö\ P Genel Başkanı Tansu Çiller'le doğrudan ılgılı usulsuzluk saptanıaları oldu 15 Hazıran 1991 gunutoplanan ANAPBuyukK.ong- resı'nde genel başkanlığa seçıldıkten sonra 5 Tem- muz 1991'de başbakanlığı ustlenen ve 4 ay bu go- revde kalan \ ılmaz'ın ıkıncı başbakanlığı da 95 gun surdu Haftalar suren atama tartışmalannda gu- \en bunalımı vaşayan 53 hukumetı. 4 kez sarsan \ e 3 ay ıçınde bıtıren depremler şo\ le gelıştı 24nisançarşamba:RP'nın. TEDAŞ'takı 32 şe- hır şebekesı ıhalesınde usulsuzluk >apıldığı ge- rekçesi) le D' 1 » P lıden Çıller ıle donemın Enerjı \ e Tabıı Kavnaklar Bakanı Şinasi Alüner hakkında ver- dığı soruşturma onergesını ANAP da destekledı Çıller hakkında >apılan ovlamaya DSP'lıler katıl- mazken 232 kabul. 179 ret. I çekınıser o> kulla- nıldı Genel Kurul'da 29 ANAP'lı kabul oyu kul- landı 9 ma\ıs perşembe: RP'nın TOFAŞtakı kamu hısselennın satışında danışmanlık vapacak fırma- nın seçımı amacıv la açılan ıhalede usulsuzluk yap- tığı gerekçesıyle Çıller hakkında \erdığı soruştur- ma onergesı de kabul edıldı Ç ıller'ın. teklıt zart- larını Başbakanlık'ta doğrudan açtığı ıhaleve ılış- kın kuşkuları ıçeren soruşturma onergesı. 140 ret oyuna karşı 3' 1 3 o\ la kabul edıldı Çıller'e karşı rnu- halefet. Yuce Dı\an ıçın gcreklı olan o> saviMiıı aştı 11 ma>ıscumartesi: Tansu Çıller'ın. bır bolumu devır-teshm torenınden bır gun once olmak uzere mustafi hukumet donemınde ortulu odenekten 450 mılvar lıra harcadığına ılışkın belge basına sizdı Başbakan Mesut '\ ılmaz'ın. ortulu odeneğın har- canmasında. gu\enhkoperasvonlan açısından mu- hatap olan lçışlerı. Dişişlerı bakanlıkları. Genel- kurmav Başkanhğı veMIT'teyaptığıaraştırmalar sonucu paranın yasaja uvgun harcandığı vonun- de kayda rastlayamamasına. bav ullarla Ba^bakan- lık konutu'na goturulen ortulu odeneğın en azın- dan bırbolumunun şasadışı kullanıldığına ılışkın saptamalara karşın Çıller. \ ılınaz'a bılgı venne- dı Çıller'ın. Koşk'e gereklı açıklamaları vaptığı- na ılışkın ıddıası. Cumhurbaşkanı Sülevman De- mirel tarafından vazıh açıklamayla valanlandı 14ma\ıssah: \navasa Mahkemesi. RP'nınbaş- vurusu uzenne. 53 hükumetın guvenovunu ıptal ertı \ uksek mahkeme. anayasa huknıu uyannca. Meclıs Lııarlarının oturuma katılan mılletvekılle- rının sah çoğımluğuyla alınabıleceğıne dıkkat çe- kerken DSP nın TBMM Genel Kurulu'nda'çekin- ser' desteğı ANAVOLazınlıkkoalısyonununaley- hıneoldu 24 ma>ıs cuma: Çıller. partısının Genel İdare kurulu nu toplay arak koalisyondan partısının des- teğıııı çeknıe kararı aldı Ancak D\ P'lı bakania- rın hukunıerten ısîıta etmenıesı kararlaştırıldı 5 hazirançarşamba: Tansu Çıller. partısının grup toplantisiııda. RP'nın hukumet hakkında verdığı gen- soru onergesının desteklenmesı yonunde bağlayı- cı karar aFdırdı 5 haziran çarşamba: RP'nın. Çıllerın malvar- lığının kaynağına ılı^kın soruştunna onergesı yı- ne ANAP'ın desteğıyle kabul edıldı Çıller'ın ^ u- ce Dıvan'da yargılanması sonucunu doğurabıle- cek olan uçûııcu soruşturma onergesının oylama- sında, 50 dolav ında D\ P mılletvekılı de genel baş- kanlarını valnız bıraktı Çiller'e suçlama Başbakan Yılmaz. ıstıfasından sonra yaptığı açıklamada da hükumetın sona ermesınden DYP lıderı Çıller'ı sorumlu tuttu DYP'nın ıçınde bulunduğu hukumete guvensızlık oyu verme y onunde bağlay ıcı grup karan aldığını anımsatan Yılmaz. bunun demokrası tarihinde ılk kez gorulduğunu vurguladı V ılmaz. Anavasa Mahkemesf nın kararının yururluğe gırmesi nedenıyle D\ P'nın bu karan uygulayamadığını soyledı Istıfasıyla en azından hükumetın gorevden ayrılış bıçımını değı^tırdıklennı kaydeden Yılmaz. şoyle dedı "\i\etleri ortaya çıkmıştır. Bu hükümetin neden devanı etmediği milletimizin malumudur. Sa>ın Çiller'in tamamen kendine bağlı nedenlerle ve Meclis'in denetim hakkını kabul etmemesi nedeniv le krize düşmüştur" dıye konuştu ÜZ YAZII ORHAN BİRGİT Anayasa Mahkemesı'nın ANAYOL huku- metını guvenoyu almamış sayan gerekçeli karan oncekı akşam açıklandı Bu açıklama, hukumet ortağı DYP nın Tansu Çiller'ınıs- rarla verdırdığı ve savunduğu gensoru go- ruşmesının bır gun oncesıne de rastladı; ama Başbakan Mesut Yılmaz. mahkeme kararını oğrenınce Cumhurbaşkam'na kımı- lenne gore gorevı iade ettı. Kımılerıne gore ıstıfasını sundu Boylece Turkıye, bır hukumet bunalımı- nın yanı sıra. kırk beş gun ıçınde yenı bır hu- kumet oluşturulmazsaCumhurbaşkanfnca TBMM'nin de feshedılerek bır erken seçım karan alması olasılığının bırıncı gunune adı- mını attı. Anayasa Mahkemesı'nın gerekçeli kara- rı, bır rastlantı gereğı. eğer oncekı gun açık- lanmasaydı, Yılmaz hukumetının kaderı, TBMM'de, ortağı tarafından venlmış genso- ru onergesının goruşmelerı ıle ve elbette po- lıtık tansıyon da haylı yukselmışolarak "son "a yaklaşacak ve yarınkı oylama ıle de nokta- lanacaktı Karar. o takdırde hukumetı duşuren Tan- su Çıller'e, son gunlerde bırkaç kez yınele- dığı "Önce yıkalım, sonra nasıl yapılacağı- na bakanz" tumcesınde ozetledığı ınısıyatıf olanağını da tanımadı Tam aksme, top res- men Cumhurbaşkanı'nın ayağına geçtı • • • Demirel'ın yaklaşan fırtınanın habercısı olan sıyasal meteorolojık gostergelerle bır- lıkte, haylıdır hazırlıklı bır bıçımde topu ken- dı ayağına bekledığı anlaşılıyor Bu hazırlık- lann bır sonucu olarak, Çankaya nın DYP ıçın- dekı muhalefetı sımgeleyen ısımlerce sık sık zıyaret edıldığı soylenebılır Oncekı gun de. Cindoruk ve Serdaroğlu gıbı ısımler. Cum- BirinciGün... hurbaşkanı'nın kabul ettığı etkın muhalıfler arasındaydı ve DYP'nın eskı genel başka- nı. halefının yolsuzluk soylentılen karşısın- dakı aymazlığa varan tutumunu yorumlar- ken, kendısının eskı Devlet Su işlen Genel Muduru olarak, 12 Eylul den sonra hesap ver- mekten kaçmadığını anlatıyordu Çankaya'dan gelen bılgıler, Mesut Yıl- maz'ın ıstıfasının ya da gorevı gerı vermesı- nın oncekı akşam beklendığı yolundaydı Cumhurbaşkanı, bu yenı durum ıçın herhan- gı bır lıderı ve tabıı oncelıkle TBMM'dekı en buyuk partının başkanını gorevlendırmeden once, genel başkanların tumu ıle ve teker te- kergoruşerekduşuncealışverışındebulun- ma yolunu seçeceğını gostertyor Oysa, Refah lıderı Erbakan; -27 Mayıs 1960 sonrasının cumhurbaşkanı rahmetlı Cemal Gürsel'/n CHP Genel Başkanı İsmet inönü ıçın kullandığı bır deyış ıle" gerdeğe gırmeye hazır damat gıbı cumartesı gunu ken- dısıne gorev venlmesını beklemektedır Mesut Yılmaz, oyle anlaşılıyor kı parla- mentonun hem en kuçuk sayılı grubu olan hem de sosyal demokrat bır partı kımlığını taşıyan CHP'den ışe başlayacak ve bu amaç- la Denız Baykal'ı zıyaret ederek yenı bır oluşum ıçın nabızyoklayacaktır CHP dev- reye sokulursa o zaman DYP ıle de bır dır- sek temasına sıra gelecek ve mılletvekılle- rının başında erken seçım ıçın ışlemeye baş- layan kırk beş gunluk surenın başlarında ye- nı hukumetı kurmaya hazır olduğunu kamu- oyunada Cumhurbaşkam'nadaduyuracak- tır Zıra Ecevit her fırsatta partısının bır hu- kumet ortaklığına gırmeyeceğını ısrarlı bır bıçımde soylemektedır • • • Bu koşullar gerçekleşemezse, elbette go- rev Erbakan'a venlecektır Ulkenın onemlı bır kesımınde, Refah par- ttlı bır hukumete. hele bu partının lıderlığın- dekı bıroluşuma olan tepkının en çok bılın- cındeolanlargene Refahlılardır Bunu anla- mak ıçın Refah Partısı'nın, istanbul Beledı- yesı nın teknık olanaklarını kapatarak kurdu- ğu televızyon ıstasyonunu ızlemek yeterlı- dır Bu kanal bırkaç gun once RP'nın Pro- paganda İşlen Başkanı ve Ankara Mılletve- kılı Hasan Hüseyin Ceylan'ın partısının hukumet kurmasına ABD'nın nasıl sıcak baktığını anlatan haberlerıne yer verdı Yenı bır adıl duzen masalının temsılcısı partının sozcusunegore "CIA'nın da bıryan kuruluşu olan Rand Corparatıon", yaptığı araştırmalar sonucu Refah Partısı'nın ıktı- daragelmesınıngerektığısonucunavarmış Sozcu, o gun onemlı bır ABD'lı yetkılının. par- tı genel sekreterı Oğuzhan Asiltürk'u zıya- ret ettıgını de 'kamuoyuna sızdırma gore- vını yerıne getırme amacıyla' soyluyordu • • • Başkentte bu tur konularla yakından ılgı- sı olan çevreler bır sureden ben ABD lı kay- naklarla RP'nın ozellıkle belırlı bır kesımı ara- sındakı flortun altını çızıyor İstanbul Mıllet- vekılı Bahri Zengin'ın onculuğunu yaptığı bu kesıme, Amerıkalılar "Yenı Osmanlılar" adını verıyor Klasık Refah Partılıler vıtrınde henuz yerlerını saklı tutarken bu ıkıncı gru- bun, Turkıye'de bır sureden ben "ıkıncı cum- hurıyetçıhk" ruzgârını estıren çevrelere eş- değer duşunceler urettığı soylenıyor "Ikın- cı cumhurıyetçıler"m globalleşme ve çok ulusçuluk goruşlerı, Turkıye'mn, uç gun on- ce konuk BM Genel Sekreterı Butros Ga- li'nın de "yanlışhkla soyledığı yolunda tevıl- ler yapılan" HABITAT açış konuşmasında belırttığı "Turkıye Federal Cumhunyetı" de- yışını aratmayacak bır yaklaşımla, eyalet du- zenı ozlemını dıle getırdıklen vurgulanıyor Batılı olmamakla suçlanan Refahçılar ık- tıdara yaklaşmak ıçın yelkenlerının ruzgâr- larını bır suredır, Amerıkanofıl ruzgârlarla doidururken. bır kısım ış çevrelerınden ken- dılenne gondenlen sempatı selamları ıle ba- kalım hangı dırençlerı ne olçude kırabıle- cekler? Sadece bu karmaşa ve bu belırsızlık bı- le, Turkıye'de tabıı aklı başında olması ge- reken polıtıka çevrelen gerçekten akıllıca dav- ranmazlarsa, bunalımın buyuyeceğının ha- bercısıdır Ben. bu ulkenın sağlam yapısına guvenımı saklı tutuyorum Turkıye. bu bunalımı bır erken seçım ıle aşacaktır Tabıı, o sağlam yapı seçımın altyapısını ıvedı bır bıçımde hazırlarsa Yanı, once bır genel nufus sayımını sağlayacak yasa Son- ra seçmen kutuklerını bılgı ışleme bağlamak gıbı bugunku Turkıye ıçın çok onemsız ha- le gelen bır teknığı yasal ve kalıcı hale ge- tırmek Adıl bır seçım sıstemı Hele hele, partılere yapılan bağışları, dolaylı yollardan da meşruluk dışına çıkaracak hukuk dışı hı- lelen onleyecek bır şeffaflık Yanı seçmenın ıstedığı partının ve adayın malı durumunu oğ- renme hakkı Dun bunalımın ılk gunuydu Bugun onumuzde kırk uç gun var BIR BAKIMA SERVER TANtLLİ Kuptıılıış'tan'KüTuluş'a... Hay Allah, nereden gozume çarptı'? 4 hazıran gunlu Hurrıyet te bır resım Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel le Kenan Evren tokalaşıyor Yanındada "Nereden Nereye7 " başlığıyla, gazetenın açıklaması "Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'ın Çankaya Koşku'ne davet edıp eğıtıme katkılanndan oturu plaketle odullendırdığı kışıler arasında bır za- manlar kendısını başbakanlıktan ındıren eskı Genel- kurmay Başkanı Kenan Evren de vardı Torenın en onemlı anı, Demirel'ın 12 Eylul Askerı Harekâtı ıle kendısını başbakanlıktan ındırıp, Zıncırbozan'da go- zetım altına aldıran donemın Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'e Cumhurbaşkanı olarakplaket verışıy- dı " Açıklamadaşudavar "7yıllıkmucadeleden son- ra siyasi haklanna kavuşup Çankaya 'ya kadaryukse- len Demırel askerı mudanalenın lıderı olan eskı Cum- hurbaşkanı Evren'e plaketı venrken. bazı konuklar 'Şu ışe bakın neydıler ne oldular' dıye konuştu " Donup kaldım Donup kalmam, bır çete başının Çankaya'ya çağ- rılıp "fa/f/redılmesınden çok, bınbır "seyyıat"\ arasın- da, lıselere değın zorunlu dın derslennı sokup anaya- salaştırarak laık eğıtıme son ve oldurucu darbeyı vu>-- mak da olan bırının, "eğıtıme katkılanndan oturu" odullendırılen kışıler arasında sayılmasından ılerı ge- lıyordu Paradoksun bıle bır ıncelığı vardır, başka bır şey bu1 • Okuyuculara hatırlatmaya gerek yok "Kurtuluş "un hemen arkasından ya da onunla ıç ıçe başlayan "Ku- ruluş"un en onemlı reformlarından bırı de ışte bu "la- ık eğıtım'd\ "Kurtuluş", "Kuruluş" Bunlar, Prof Bülent Ta- nör'un terımlerı Saygın sıyaset bılımcılerımız arasın- da apayrı bır yerı olan Tanor son bırkaç yıldır, Cum- hurıyet Turkıyesı nın doğuşu ve temellendırılışını ko- nu edınmış durumda 'Kurtuluş" derken. 1918'den baş- layan buyuk donuşum ıçınde, Ulusal Kurtuluş Sava- şı nın arkasından bağımsızlığın yenıden elde edıldığı bır surecı. 1918-1923 yıllarının Turkıyesı'nı anlıyor, "Kuruluş" derken de 1923ten başlayıp 1940'lara de- ğın uzanan bır sureçte, cumhurıyetın kurumlaşması- rn ve ıdeolojık butunluğunu kazanmasını kastedıyor Aslında. bırbırınden kopuk ıkı donem değıl bunlar Iç ıçe doğup gelışen ıkı sureç ve dıyalektık bağlar- la bırbırıne bağlı Sayın Tanor. geçen yıl Der Yayınları'nda çıkan Kur- tuluş Uzenne 10Konferans adlı eserıyle, bırıncı sure- cı anlatmıştı bıze, bu yıl da yıne aynı yayınlarda çıkan Kuruluş Uzenne 10 Konferans'ıyla ıkıncı surecı ser- gılıyor Açık ve aydınlık bıçemıyle ve alabıldığıne cıddılık ıçın- de Saltanatın kaldırılması, Cumhunyet'ın ılanı, Hilafet'ın kaldırılması, hukuk devrımı, uluslaştırma, laıkleştırme, Kemalıst rejım, Turk Devrımı'nın etkılen/serpıntılerı, Turk Devrımı'nın yorumları, çarpıtıp bozmadan, nes- nel olarak okuyucuların onune konuyor Bır şeyı "aşılamak ve benımsetmek" ıçın değıl, "an- lamak ve tartışmak" ıçın yapılanlar Kıtabın sonundakı "BırBılançoDenemesı" bolumu- nu, herkesın okumasını ne kadar ısterdım! Hele hele şu gunlerde Dışran bakılcfığında, "Ortadoğu'da uluslaşma ve laıkleşme konusunda onden davrananlar, demdkra- tıkleşme parkuruna da avantajlı gırmektedırler Turk Devrımı bu konuda, yol açtığı bırtakım sorunlara kar- şın, esasta başarılı bır ornektır, hatta tektır" dıyor Ta- nor haklı olarak içerden bakıldığında, kımı alanlarda başansı tam olan devrımın sorunları da yaşadığı alanlar yok m u ' Sayın Tanor uluslaş(tır)ma ıle laıkleşme alanlarını, bu sorumlu alanların başına alıyor Demokrası teme- lınde yenıden tanımlama, yenıden yapılandırma, -ne denlı çetrefıl olursa olsun- gorunuşe bakılırsa bu ko- nularda başlayacak, başlamalı da Şoyle bağlıyor Tanor "Bugun Turk Devrımı'nın ka- zanımlan ve ana duşuncesı, antıfanatızm, aydınlan- ma. çağdaşlaşma, ılerleme ve laıkleşme gıbı çağrı- şımlarla yuklu bır "kuvvet fıkır' (ıdee-force) durumu- na gelmektedır Bu mtelığıyle de ulkenın duşunce ve sıyaset yaşamının, asıl onemlısı de sıvıl toplum guç- lerının ortak ve merkezı buluşma alanı olmaktadır" Sayın Tanor'un bu onemlı saptamasından çıkanla- cak dersler yok mu^ Bu ıkı kıtabı. başta gençlere bu arada polıtıkacıla- ra hararetle oğutlenm Sorduğumuz sorunun yanrtı, on- ları okuduktan sonra daha da kolaylaşacak sanıyo- rum Çillerin değerlendirmesi 'Aflah üç aydan fazla nasip etmedi' ELAZIĞ/AlSkARA (Cumhuriyet)- Ortak oldu- ğu AN AYÖL azınlık huku- metını gensoruyla duşur- mek ıçın grubuna bağlay ı- cı kararaldırtan D\'PGenel Başkanı Tansu Çiller. hü- kumetın ıstıfasını değerlen- dınrken "Gidecek dedim. gitti. Allah 3 aydan fazlası- nı nasip etmedi" dedı Cum- hurbaşkanı Suleyman De- mirerın hukumet kurma go- rev ını ılk olarak RP lıderı Necmettin Erbakan'a ver- mesı gerektığını soyleyen Çıller. seçım koşuluyla RP ıle koalısyona sıcak baktı- ğı mesaıı verdı D\ P lıden Çıller. dun par- tısının Elazığ ıl kongresıne katıldı Çıller. burada yap- tığı konuşnıada. "Mesut^ ıl- maz dediniz de aklınıa gel- dLBuMesut^ ılmaz">agı- decek. ya gıdecek'dedim. İştegittidivorum. Bugüniş- te gitti. Allah, uç aydan faz- lasını nasip etmedi" dedı D^ P lıderı Ankara'ya donuşunde gazetecılenn so- rulan uzerıne. >'ılmaz'ın ıs- tıfa ederek geç ama doğru bır karar v erdığını so> ledı Turkıye sıyasetıneyenı stan- dartlar getınlmesı gerektı- ğını belırten Çıller. "Bupar- lamento kendi devrimini kendisi v apacaktır ve önun- dekitıkanıklığı kendisi aşma- lıdır. Butun kri/lerden veni lırsatlar çıkar, zaten kri/in anlamı bu" goruşunu dıle getırdı Çıller'ın Bılkent'tekı ko- nutunda toplanan DYP Baş- kanlık Dıvanf nda da yenı hükumetın azınlık hukume- tı ve Mesut Yılmaz'ın baş- bakanlığında olmaması ko- nusunda goruş bırlığı sağ- landı Ç\]\er"ın kurmaylan. çok sayıda mıllenekılının RP ıle koalısyona gıdılme- si durumunda ıstıfa edecek- lennı açıkladıklan DYT gru- bunun. RP-DYP koalısyo- nunun "seçim hükümeti" koşuluy la kurulmasına tep- kı gostermeyeceklennı sa- v undular Çıller'ın de, RP ıle koalısyona, "Bugünkü ko- şullar farkbdır" dıyerek ye- şıl işık yaktığı belırtıldı Başkanlık Dıvanı uyele- rının de. ANAP-DYP ve CHP ya da DSP'nın katılı- mıyla oluşturulacak hüku- metın oncelıklı olarak değer- lendınlmesı gerektığını be- lırtırken. Yılmaz'ın başba- kanlık suresını tamamladı- ğını. bu nedenle Çıller'ın başbakan olması gerektığı- nı soyledıklen oğrenıldı Çıllerın de. "Bizliderlerin içinde olacağı bir çoğunluk hukümetini oncelikle kur- malıyız" dedığı belırtıldı Çıller'ın 3 kışının başba- kanlığı formulune "ara re- jim modeli" dıyerek karşı çıktığı. bu tormulun, ancak bır seçım hukumetınde kabul edılebıleceğını soy- ledığı bıldınldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle