01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 7 HA2İRAN 1996 CUMA 12 DIZIYAZI CUMA1TEŞİ A N N E lM£J BERAT -%-**, GÜNÇIKAN FOTOĞRAFLAR: EW • EmineOcak. Hangi dil yeter onun acılarını anlatmaya. Hasan'ı balıklarla gelecek biliyordu eve, amagelmedi. Karakol nedir öğrendi, on dokuz gün hapis yattı. Sonunda buldu oğlunu. Kimsesizler Mezarlığı'ndaydı Hasan, telie boğulmuştu, sigara söndürülmüştü bedeninde, yüzünün yarısı parçalanmıştı. İnsanlığından utandı... Bır yıl geçtı aradan hâlâ kanıyor Emine'in yarası. Hâlâ ayaktaysa, bu acıyı başka anneler yaşamastn dıye... Başkaydı Hasan'ımın Cumartesi Anneleri Gı ı bu !>ııbcıh Snleı ı\ımk Golgıleule hıızıın Islctk kaldıı ımlcıı ıle \k:aı ta^laıı tanık Bu bebıçın Sııt akan memıleıden kopaıılı^ı di.nlı lunıat )a hıı ç,aınulunda ışkencenın \a hıı kaUeşluzınde koı kuışunun )tiiiimdün bu \ ıldı: gtbı akıp sonsiizhıkhııda ka\ boldıdtiı Tıiitdı \icdunı t\tenın tıtıtdı da% Puskuıdu \olkan Akitp ktndııu soktıı hııdı dılını en^eıek Llandt açat, lu\betmden GUM.ILın ho\nıınu buktıı It \uskitn u dınaısız Bu oyle bır acı kı anlatılmaz. Oğlunun parçalanmış cesedını gor- duğunde duyduklarını anlatmaya hıçbır dılde, hıçbır kelıme yet- mez. Ya dığer çocukları... Onlara da bır şey yaparlar mı, onları da kaybederler mı? "Hâlâ çocuklarımı takıp edıyorlar" dıyor, "Rahat bıraksınlar bızi, bır canımı aldıkları yetmedı mı?" na\ıı kapaıtı çuzkıını tıkadı kulakku ııu Sıısiu sıı\!iı lıdo bozımtusu \ıtstıı polıtıka a\ma:ı Paıa \un\an \u\tu A\dııum dı\en bılınt, \aşanu sauınan sanat^ı sıtstıı O\ SÜ <,ı°ltk <; ı°lıÇa\dı unakıı ııı ı (»tsj< Çımku onlaı \aıatuı\dıtaı Çımku emeğm \ e oz\ eı ıııın Gıızel olan heı $e\ ın Ç ıınku onlaı \ ayımııı (, ıınku onlaı Lunıaı lc\ı Liıuiikı ndtlcı L mıt K.4RD4Ş rim dı "Bu akşam nc pışırsem" dıve dusunuvordu Emıne Ocak.telefon ç ıldı Hasan'dı aravaıı "Anne vemek pışırnıe" dıvoTdu "Bugun Assel ın dogum gıınıı Ben balık alaıagım Saat dortte ev de olurum " H ıs ın \ ıııe ımdadın ı vetışmıı, hem duşunmekten hem de vemek vapm ıktın kurtırmıştı Emıııe \ı Ha\aguzeldı torununu gezmeve ^ıkardı kapının onunde komsıılarnla lafiadı Evedondu nıuttak tezgahının uzcnne gazete \a\dı uııu tuzla\ıp bilık getırteek Hasan ı beklenıe\e h ışl ıdı Saat beş oldu gelmedı Hasan Altı altı buçuk vedı Gelmedı Bır çorba \apıp sotrav ı hazırhdı Dığer çocukları Nursel, Mehmet, \\sel. Masıdc. bmzdan çahrlardı kipıvı Mehmet daha a\akkabılarını e.ıkarmıdan başıru nuıtfağa uzatır soraıdı "Ne var bakaiım bu akşam'" Bırlıkte oturıırl ırdı mısıv ı Baba Ouik baş koşede verıııı alir gule o\na\a \erlerdı vemeklerını Ama o akşam vcmeğı tarklıvdı Hasan voktu Bır daha da gelme\eeektı Onun çok sevdıgı "7erıfet"ı pişinneve elı \arnıa\acaktı Emıne nın Masıde Mırselı nın a\ ıklannı tekmelemeveeektı masanın altından bırlıkte Hasan ın bibasinın vemek vıvişinı taklıt etmesine sîulmeveceklerdı Ğunlerden21 \tart tı \ ıl 199S Oülundın \ ızııeçmeveeektı Emıne Sa\eıv ı "Benoğlumu arrtorum" dedıgı n,ın gozaltına alınaeak on dokuz gun hapis \ataeaktı kufurler ısıtecek davakljr vıveeektı Ta kı 16 Mavıs a kadar O gun dun\a tersıne donmeve ba^lav ıcaktı Emınt ıçın Hıı, kapanmavaeagını bıldıgı bırvara kanavacaktı ıçınde ü gun Hasan ın olduğunu oğrenecektı Iskence gordugunu tellc boguldııgunu vuzunun sol taratının parçalandıgını gunlerce morgda bekledıgını sonn da Kimsesizler Mezarlığı na gomulduğunu duvaeakti O gun se\ mekten korkacaktı Chsa onca voksiılluga ragmen sevgıvle sarmiştı çoeukhnnı kendı bedenını kendı vuregını se\ergıbı se\mıştı katışıksız beklentısız Onları dogururken çektıgı acıvı kutsavarak sevmıştı Cukur diye bir yer... vıl once TuiKelı nın Me\ı ko\u Nazımıvede doğdu Emıne Babası \\ı Guzel. •\le\ ı Dede M\ dı Fatma. sekız çocuk dogurdu \h \e Emıne tek kızıvdı Bu \uzden gozu gıbı sikındı onıı tzın \ennedı oglanlar hırpalasın Alı bır soz sovlesın Amiut ce\ız elma \etıstırdıklerı bahçelerı vardı Bahargehpde aga(,larnıewelendı mı ılk me\\e Emıne nındı sııtun kavmağı pe%nırın \agliM \ ıne de okul \aktı geldığınde hakkı >enen o oldu kızdı oku\up da ne >apacaktı Emıne' 7 Hos okutalım deseler okul neredeydı 0 Nazımıve nın kan bol olurdu kasaba çokuzaktasdı On beşıne geldığınde Çukurda oturan Baba Ocak la e\ lendınldı Emıne On yaş buvuktu ondan Baba \krabasıydı K.ımse sormadı Emıne ve e\lenmek ıster mı>dı' Sevmı> mıydı' A.ma ıyı adamdı dogrusu Baba ^etımdı \oksulduama o\le hırçınlıklan voktu ka>ın\alıdesı Almanyadakı kaynının karibi çocuklan Emıne y ıne kalabalık ıçındeydı Tarlada çalıştı, buğday ektı hayvanlan suvagoturdu >emek\aptı On altısına basmamıştı daha Husnı\e\ ı doğurdu Onu bırer \ıl aravla dığer çocuklan ızledı Mehmet Mı Hu^eyın, Hasan Nursel Bırsel Aysel Masıde Butun dogumlannı evde vaptı çocuklannın gobeğını komşulan kestı lkı kızı da \aslannı dolduırnadan ıshalden öldü Hasan ın bır başka çocuk olduğu daha o zamanlardanbellıydı Beşyaşında Noktu "Bundan bovle havTanlan ben otlatacağım"demı>tı Ondan once bırılen kalkıp da çobanlık ısını elınden ahr dıye guneş doğmadan uykuyu çekmıştı gozlennden Ocaklar Elazığ'da Bırdanayla kuzu \ardı kı en çok onlara duşkundu Hasan Danasına Doğan adını takmıştı kuzusuna da Nergıs. Her şe\ ı\ı>dıde çobanlık yapmaya ba^ladı başla\alı za\ıflamıştı Oncelen bılemedı nedenını Emıne Çobanlığı v asaklamava kalktı Işte o zaman anlattı Hasan annesının yola çikarken vanına verdığı yıyeceklen danasıvla kuzusuna yedınvordu Çocuk sayısı arttıkça genç kızlık duşlennı bır yana bıraktı Emıne Istemı^tı kı zengın olsun moralı hıç bozulmasın gıttıgı kapıda guzel \aşasın kocasınm dızının dıbınden avnlmasın gezsın eğlensın Oysa hangı«ını vedırsın hangısını doyursun bılemıyordu şımdı Toprak onca mıdevı besle\emı\ordu Babanerede ı> bulursa oraya gıdıyor bazen a\ larca gelmıyordu Buvukler ılkokulu bıtırdığınde "Bu bo\le olmavacak dedı Baba Sık sık okula çagnlıvordu Bır Hasan ın bırHuseyın ın bır Nursel ın oğretmenı t *Hanım"dı\orlardı u Çocuklann hem akıllı hem de zekı Onlan okutman lazım." Emıne okutmak ıstenıez mı çocuklannı ama neyle' Mehmet A.lı Hasan Aysel bır tekdetterı kullanıvorlardı bır kalemı bır sılgıv 1 Bır kez bıle ka\ ga çıkmamı^tı aralarında Mehmet Hasan a uzatıvordudetterı -\\sel Alı ye "Once sen bıtır ode\ınr dıyorlardı bırbırlenne "Ben sonra da ^apsamolur." Hasan la Husevın jazları ıns.aatlarda çalı^masalar bu tek defter kalem ve sılgı de olmavacaktı Hasan olmasa donacaktı Yaşlarbuyuvor sınıflar geçılıvor Emıne nın çaresızlığı artıvordu keban Barajı nın ınş>ıatı bıtmı^ bu kez Karakava Barajı nda çalısmava başlamı^tı Baba Husnıve buvumus genç bır kadın olmu^tu e\ lendırdıler Huseyın le Mehmet \nkarada Hasan da Sıırt te unıversıtevı okuyorlardı >ımdı Hasan oğretnıen olacaktı O kış, karhıç eksılmemıstı Elazığ ın uzennden Masıde ılkokul bei>te\dı Okul çıkişı eve donerken karın ortasında kaldı Ellen av aklan uyuştu Komşu çocuklarından bın gorup eve haber vermese orada donacaktı Somestr tatılı ıçın evde olan Hasan vetı>tı ımdadına kucaklavıpese goturdu ellennı avaklarını ovdu sıcakbır ^evler ıçırdı Bu vuzden daha bır bağlanacaktı Masıde abısı Hasan a Okulu bıtırır bıtırmez Utanbul a geldı Hasan va şarap içıvorl ırdı H ısan la Masıde avnı odavı pavl ısıvordu En gee. sabah beş buçuk altıda v ıtaktan çıkardı Hasan kui.uk bır el tenerı almıştı Saatın kaç olduguna onunla bakar Masıde uvanmasin dıve işigı vakmazdı Bır sabah oNun v ıtıgını toplamadan e.ıktı_nnı ne kardeslerı gormuştu ne de Fmıne Sokusdu Hasan Turkıve dv solun parç ı parça olmasına uzuluvoıdu Sol bırksmelı bır guç olusturmalıvdı Bıınun ie.ın çaba hareıvordu Isten sivasetten kalan zamanlarında mahallelı çotuklara ders verıvordu Akşam vemegınden sonra bır ko^eve çekılıp sazını alıvordu elıne "Kırmızı gul demet demet"tı en çok se\dıgıturku Oçilıvor Masıde sovluvordu Artık rahattı Emıne Çocuklan portak ıl ıstevıp de alanıavınea "Onların K,I donmus.tur. suvu çekılmıştır Nenme/" demekr gende kalmı^tı Portakal ne demek sımdı muzla gunun sabahı "Senı serbest bırakıvoruz"dıve Husnıye vı vanından aldıklanndı kıv ımetlen kopardı "Onu nereve goturuvorsunuz' Ona ışkence vapaıak sonra Hasan'ım gıbı onun ıçın de\okdıveceksınız. "Onu sdkınleştırmeve çalışan kadın pohsı vere ıttı kımse Emıne vı susturamadı Mahkemeden onee doktora goturduler Muıvene ettı doktor "Sana v urdular mı" dıve sordu "Vok" dedı Emıne ıtıp kakmışlar kutretmışlerdı ıma do\ memışlerdı Hakımın karşısına çıkarıldı O gun oglunu kavbettığını soyleverek 30'undaydı Hasan Ocak. Bır gun annesının gonlunu arkada koyup çıkmamıştı evden. Buyuyunce farkına varmıştı annesının portakal yalanlarının. Bu yuzden ne zaman portakal yese, annesı duşerdı aklına. Gulerdı.. "Madem okusunlar ıstı\oruz, şehre taşınalım, Elazığ'a." Taşındılar \lmanva da çalışan kaynının vaptırdıgı eve yerleştıler Baba Keban Barajı ınşaatında bır ış buldu Ama y ıne yalnızdı Emıne Şantıvede vatıp kalkıyordu Baba, bazen ıkı ayda bır gun gelebılıyordu eve Nasıl kalkacaktı Emıne bunca v ukun altından'1 O ağzını açıp bır kez olsun bıle so> lememıştı "Bu gece de kannlan aç vatacak çocuklanm...*" 'kma komşulan akrabalan farkındavdı va>adıklarının Bır akşam bırı sonrakı akşam dığen bır kap vemek getınvordu Çocuklannın kuçulenlen Emıne nındı artık eskıyenlen, en azından ıkı kez yama geçırenlen \lmanyadakı amca Gedıkpa^a da bır ışhanı satırl almıştı \mcası kıraları onun toplamasını îstedı Hasan dan bır de ça> ocagı açar kendını kurtanrdı Huse> ın bır burs kazanıp Almanva vagıtmıştı Alı vle Mehmet de dıplomalarını alınca uç kardeş Istanbul da buluştu Elazıg da da Emıne uç kızı\ la başbaşa kalmıstı Madem kızlarda okumak ıstıvordu neden onlar da Istanbul a gıtmesınlerdı "Olur" dedı Baba "Çocuklar bır e\ bulsunlar bıze." Ev bulundu Avularda gole kar^ı bır apartmandı Mehmet le Alı bırkaç \ıl aravla evlendıler Nurselı unıversıtedevdı Bırsel \vselve Masıde lısevı bıtınnce sınavlara gırecek kazanamavınta bırer ış bulacaklardı Artık voksulluk gunlerı bıtmıştı Emıne nın Elektnkh supurgesı de \ardı otomatık çamaşır makınesi de Ha^an oğretmenlıge başvurmuş tavını Agrı yaçıkınca gıtmekten vazgeçmıştı Çav ocagının gelırı ıvıvdı hem amtasına ışhanına sahıp çıkaeagına daır sozu vardı Istanbul dakı on v ıl bov le geçtı ışte Bırlıkte sınemaya gıdıvorlardı pıknıge Pazarlan Ocaklar ıçın şenlık gunuvdu Masıde odasını temızlerken Hasan gole bakan balkonu vıkıyor mangalı kuru\ordu Butun karde^ler gelınler torunlar toplanıvor yemek yıyor va çav bcslenıvordu torunları îjmidı vorgun bcdenının dınlenme zamanıvdı Duılenemedı Hasan ın pesme dıismelı onu arımalıvdı karıkollarda •mnıvet mudurluklerınde Ankarada Hasan ın gozaltına ılındıgını goreııler \ardı ıtn 1 gorevlıkr "\ok" dı\ordu "Bız almadıkTHüsin ın kavbolnnsindın uı, dort jiun sonrı tımdıklan bırpolis "Ben Hasan"ıgordum"denııstı -Çok penşan haldedır" Ertesi sabah siat altı buçukta Baba v 11 bırlıkte gıtmisler avnı sanıtı dlmisl \rdı "Burada vok. " Valılıge gıttı >anında kızlan vardı bır de Hısan ın bulımmasinı ısteven baskıları ken\ı. ılınmadı Polıs dagılmalannı sovledı Da^ılmadılar CopUr dejdı bcdenıne Emıne nın "Neden" dıve sordu "Neden bana bovle davranıvorsunu/'" Kt ınbul dakı butun kapıhrdan "vok" \ ınıtını ılınca sıra Ankaradavdı \lıllet\ekıllenvle bakanlarla goru^&.ı.ktı Buvuk kızı Husnıve vı de aldı vaııını Çıçekler vaptırdı mılletvekıllenne \ermek uzı_re "Bunlar Hdsan'ınıın çıçeklerı" dedı kımse almadı Ankatada u^uneu gunuvdu Insan Hakları Dı.rnegı vonetıcılennden Akın Bırdal ın duruşması vardı O d 1 gıttı Duru^ma sonuçlanınea avıga kalktı Emıne "Hâkım Bev" dedı "Benım oglum kavboldu Onuarıvorum Kıme sordmsanı bılmıvor Ben kıme soracagım şımdı'" H ıkını kızdı kımdı bu mahkemenın huzurunu bozan densız kadın' Polislerın kolunda çıkarıldı salondın Emıne Durıişmıvı ızlevenler gozıltına ılınmasını engellenıeve çalistı Bır komiser "Gel" dedı "Ogluna gotureceğım hen senı" "Sag mı" dı\e sordu BaMnı Nalladı komiser sagdı Itıı ız etnıedı Husnıve v le bırlıkte bındı polıs arabasina Emnıvtt Mudıırlugıı ne gotıınılduler * Hadı" dedı komiseıe "(.(ıster oglumu Noksa kendımı camdan ataeağım." Emıne vı dıger gore\ lıleıe teslım edıp gıttı komiser lkı =un ^ubede k tldı FMIIIK Ikııiei mahkemenın huzurunu bozdugu gerekçesivlebırav N^ ^^Lf hapis cezasına , j j j ^ y \ a r p t ı n l d ı Emıne ' ^ * F^ulıvordu kapıda onu bekleven Husnıve de Mehmet one atıldı "\ğiama anne" dedı "korkma.budagec.er" Geçtı de On dokuz gun Ankara Cezaevı nde kaldı Hasan kavbolana kadar ne polıs ne karakol ne de hapishane kapısı ^ormustu korktu \e vemek vedı ne kımselerle konuştu "Geçmış olsun" dıvenlere ba^ıvla teşekkur ettı Aklı disardavdı Hasan dan bır haber var mıvdı' Baba kalp knzı geçırmıştı >ımdı ne haldevdı' Mehmet ın kansı dogurdu doguracaktı oneolmuştu' Salı\erılınee Istanbul a dondu Gelını bır kız dogurmuştu Baba ıv ıleşmıştı ama Hasan' Ondan hala bır haber voktu Emıne vı e\detutamıvorlardı oglunu aravaeaktı "Ama" dedı Mehmet "Bızarı\oruz,sene>dekaL vollarda bır şe\ olacaksana." Hasan kavbolalı ellı be^ gun olmuştu M mavısta çaldı Oeaklar ın teletonu Tanımadıklan bır ses Hasan ın eesedının Adlı Tıp ta olduğunu haber \erdı Gıttıler Onlerıne konulan totograflara baktılar \ uzunun sol yanı Iilet \ 1 dı bıçakla parçalanmış sol omuzuvanmı> koltuk altlannda morluklar olu^mus telle bogulmuş bınne aıt totografı gorunee bır çıglık attı Mehmet Bu Hasan dı \a vanıldıvsa' Testler vapıldı 16 mavısta 0 cesedın Hasan 111 olduğu saptanmıştı Emıne bır sev ler oldugunun tarkındavdı Ama ne1 Sovledıler Inanamadı onee kezlerce sordu neden neden neden1 Agladı ağıtlar vaktı Onlar anrken her vere adreslennı telefon numalannı bırakırken kımsesızler Mezarlığı na gomıılmuştu Hasan Mezarı açtılar Emıne uzerıne kapandı oglunun Ama şımdı aglamanın sirası değıldı kınasını vaktı elıne ketenlenışını ızledı uzerıne toprak atılışını 1 ~ mav ista Emıne nın Hasan ını kendı ellenvle gomuşunun uzennden bır yıl geçtı Yarası hala açıkta kanıvor Onun oglu ınsanlan havvanlan seven çocukları se\ecen bakı^ıvla peşınden koşturan oglu artık vok Buna ınanamıvor Bıldıgı ne kadar nesne varsa hepsi Hasan 1 taşıyorona Işte şu ma^ada tav la ovnadı ışte $u koltuğa oturdu ışte şu kıtaplan o dızdı rafa \atagını bozdurmuvor uzerıne kımsevı oturtmuvor Masıde de vatamıvor aıtık o odada Balkona çıkıp da Ha^an ın gozlenvle (,ekmece Golu ne bıktı mı Emıne butun mavıler siv ıhd kesısor Yarın:Hasene Turkoğlu'nun ' bitmeyen arayışı ANKARA... ANKA... MÜŞERREF HEKİMOĞLU Yanlışı Yakalamak GerekiyorGenel ya da yerel tum ulkede ya da bellı yerlerde bır ılde ılçedeyadabırbeldedeseçımlenumutla merak- la ızlenm Halkımızın nabzı nasıl atıyor dıye gozlerım Katılım ne olçude sıyasal partılerle yandaşlan arasın- dakı ılışkıler hangı duzeyde oylarda artış mı var gerı- leme mı sorularına yanıt ararım Ozel TV sayısı gıderek artıyor ama TRT'nın ozellığı var habercılıgı de agır basıyor Otekı ekranlarda konuk- lar yorumlar oturumlar yarışlar ama laf uretılıyor ço- gu kez bellı programlar kurgu ızlenımı verıyor kımı za- man Hızlı ve yaltn habercılıgı TRT gerçekleştırıyor Dev- lerarası yarışın dışında kalmaya ozen gosterıyor yalın habercılığe oncelık venyor Çagdaş teknolojıyı de ıyı de- ğerlendırıyor Seçım gecesı de hızlı ve sağlıklı bır tab- lo oluştu TRT 1 de Sayılar konuştu sıyasal partı lıder- lerı susmadılar şaşırtıcı gerekçelerle oy yıtırmedıklerı- nı de savladılar ama ekrandakı goruntuler onları yalan- lıyor1 Bırkaç ılçe bırkaç belde olçu olamaz yerel se çımde gerıleyen oylar genel seçımı etkılemez demek de polıtıkada zugurtleyenlerın avuntusu ancak D- SP nın Zonguldak ta oy yıtırmesını nasıl yorumlayaca- ğız9 Ya da CHP nın genel başkanının seçım bolgesı An talya da oy yıtırmesıne nasıl bır gerekçe bulacağız^ Seçım kazanılmasa da oylarda bır artış seçmenden sı- cak bır selam olmaz mı9 Rıze de ANAP lı bır başkan seçılmesıne sevındım elbet Ancak ANAP oylarında da onemlı gerıleme var1 Başkanlıgı kazanmasına karşın Bakırkoy dekı oyları da gerılemış durumda ANAYOL hukumetıne umut baglayanların orta sağ partılerın ışbırlıgınden olumlu urunlerbekleyenlerın duş kınkhğını kanıtlıyor seçım sonuçları Umutları neydı ne buldular'? Ister ılde ılçede ya da beldede olçegı ne olursa olsun seçım seçımdır sonuçları halkın eğılımı- nı belırtır değıl mı'' Son seçımler de sıyasal yaşamda- kı yozlaşmayı tukenmeyı sergılıyor her şeyden once Demokratık tıkanıklıgı aşmaya gucu yetmeyen polıtı- kacıları sergılıyor Sıyasal sahnedekı oyunda rol alan- ların becerıksızlığını de sahne dışında kalmayı yegle- yenlerın davranışını da onaylamıyor seçmen DSP den soz edıyorum Sahne dışında kalmasaydı ANAYOL hu- kumetını çekıngen oylar yerıne gorev alarak destekle- seydı hukumet ıçınde etkenlığını belırtseydı en azın- dan bır deney bınkım kazanırdı Sıyasal kulturden yok- sun deneysız bırıkımsız polıtıkacılarla devlet yonetı- lemıyor Orneklerı ortada 1 Şımdı yenı yapılanmalardan, yenı hukumet bıçımlerınden soz edılıyor ama DSP nın onca degerh uyesıne karşın devlet yonetımtne katılıp katılmayacağı yıne bellı degıl Pekı sıyasal bır partı nı çın var neden secımlere gırer? Yalnız muhalefet ıçın mı'? Ote yandan sosyal demokrat bır partı halkın bek- lentılen dogruttusunda polıtıkalar uretemezse bır soy- lem oluşturamazsa nasıl muhalefet yapar halka ters duşen sag oyları nasıl sola çevırtr? Çevıremeyınce oze- leştırıye yonelmesı ıç yapısına çevırmesı gerekmez m\f Partı ıçı demokrası gıderek onem kazanıyor sıya- sal yaşamda Kışısel hesapları aşmayanlar çokseslılık- ten hoşlanmıyor tekseslı polıtıkalar uyguluyor Son se- çım herkese bır uyarı aslında Cumhurbaşkanı ya da başbakan demokrasının ışlerlıgmden soz edıyor ama tıkanıklık ortada Yapay degıl gerçekçı çozumler gere- kiyor kışısel çıkarları amaçlayan pazarlıklar çopçatan- lıklar degıl demokratık bır uzlaşma zorunluğu var RP nın polıtıkası da bana ters dahası haylı çelışık ge- lıyor doğrusu Duzene ters bakıyor fakır edebıyatıyla seslenıyor halkımıza neredeyse sol sloganlarla. ama bırdearsalar katlar kılolarca altın var 1 Demokratıkgo- runtuyle oluşan oyunlar anayasanm doğrultusunda tum olanaklar zorlanıyor mahkemeye başvuruluyor onergeler verılıyor ama amaca gıden yol ıçın araçbun- lar Yoksa dıncı polıtıkanın egemenlıgı gelecek gunde me geçmışe ozlemle oluşacak her şey Refah ıle or- taklık kurarken bu gerçekler gozden uzak kalmamalı Yoksa bır seçım hukumetı donemınde de atı alan Us- kudar 1 geçebılır Bugunku ortamın vaktıyle kurulan ortaklıklar donemınde bılerek ya da bılmeyerek verı- len odunlerle oluştugunu unutmamak gerekır Bakın Mıllı Eğıtım Bakanlığı kadrolarma 1 Aynca bakın Kultur Bakanlıgı ndakı yenı kadrolaşmaya Yalnız orta sol par- tılere değıl tum demokratık kuruluşlara sıvıltoplumor gutlenne gorev duşuyor bu yolda Laık cumhurıyetımı- zı yaşatan ılkeler çagdaş uygarlıgı amaçlayan devnm- lerdoğrultusunda sesımızı davranışımızı belırtmek zo- rundayız Mutlu bır olay bu gorevın bılıncıne uiaşanlar da az değıl ulkemızde Tekseslılığe saglıksız kamuoyu oluş- masına karşın sesını duyuruyor sagltgını koruyor Ozu- ne ozlemıne yabancılaşanları da daha ıyı tanıyor Bu tanının urunlen de boyverecek elbet Golge edıl- mezse hızla yeşerebılır Yarım yuzyıla yaklaşan gazetecılıgımde sayfa sayfa ızledım demokrası tarıhımızı Ne guzel donemler var umudun tırmandıgı guzel gunler mılyonların soluguy- la damgalanan mıtıngler emegın sesmı duyuran partı- ler 1961 Anayasası nın guvencesınde sendıkalar or gutler ortanın solunda çıçeklenen duşler Sonra da kan gozyaşı emek de yargılanıyor banş da1 Guney- kuzey Alevı Sunnı Kurt Turk dıye kutuplar oluşuyor, ınananlar-ınanmayanlar laıkler-laıklık karşıtları ulku- culer mıllıyetçılerdıyeayrımlaryapılıyor barışı degıl sa- vaşı yaşıyor ulkemız Gerıye donup duşunmek gerekiyor şımdı Nereden nereye nasıl geldık hangı polıtıkalarla ıtıcı guçîer ıçer- demı dışarda mfî Tarıhı yenıden yazamayız amayan- lışlıgı bır yerde yakalarız kışıler de kuruluşlar da doğ- rulara yonelebılır o zaman Yitık yıllara uzuluruz ama, umudu yıtırmemenın koşullarını ogrenebılınz B U L M A C A SED\T UMUN 1 2 3 4 5 6SOLD\NS\GA 1/ \asa kural \e mantık olçulerıne davanmayan II Içel ılınde bır ıl çe Magnezvum 3 elementıntn bim- gesı V lkı va da daha çok kolaavrı lan degnek ka- badavı 4/ Akla \e aerçeae avkırı Sahıp 5/Ebkı Mı sırda gune^ tann- 8 sı Bır çeşıt et va g dacıgervemegı 6/ Bılınen va da dogru kabul edılen belırlı onermeler den ba^ka onermeler ç> karma II Pır Suitan \b- dal'ın dogum ven olan kov 8/ kuvulan \e doga- dakı kavnakları besleve cek kadar su ıletebılen je olojık vapı Fas ın plaka ° ışaretı 9/ Bır renk Bır s- por araeı MK.ARIDANAŞAĞIVA 1/Saplı tencere 2/Akarsu kıvılanndakı agaç \e valıların uzennde de \a>ı\ibılen bır balık \kım>rddetıb\nmıkı!oampennkısavdz\lışı VTur- lu nedenlerleba^anlı olamavan kımse Dın ışlennı devlet ışlennekan^tırmavan 4/Bır ılımız 5/ Nazlı varkolenola- \ım kıbule\le \erııie (karıeioglan) Avnııdlıba- lıktan çıkarılan guzel kokulu bır madde 6/ Tumor Ak>a- rav ılındekı unlu \adı II Abkerlık çagı 8/ Lluslararası Pa- ra Fonu nun simgesı Dın adamlannın simgesi sa\ ılan baş- lık 9/ Yer olçmeve varar dugumlu ıp Serbest bırakma
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle