03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7HAZİRAN1996CUMA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 Zaman yolculuğu fantezisi 7 )1 2035 Gunumuzden 39 yıl sonrasi Dunya nufusıınun ne- redeysetumunuolumculbırvı- nisun \ol açtığı bır salgın yok etmi!! 21 vuzvıhnbasinda ınsanoğlun- dan havattakalabıleıılerse veraltındata- kılıvorlar sıçanlar gıbı Uvgarlığın ın- sanlıgın kokunc kıbrıt suvu eketek bu salgın tehlıkesine karsı tek ıımut v ırusun ka>nağmı ortava çıkarmak ıçın bır ko- ba\ı geçmısegondermek Bukobav şid- dete yatkın geçmışıvle takıntılı, aklın- darızoruolan bırsuçlu-mahkum James Cole (Brucc \Viilis) Ana rahmınden ye- nı dognuisçasina cıscıbıl olarak. koca- man seftafbırprezervatıt >eklındekı bır füzey le zaman \olculuguna postalanan. kaderı başkalarınınelındekı usutuk so- runlu. hıızursuz ve gonulsuz Cole van- lıslıkla 1 Dunya Savasi donemıne \e 1990 yılına yollandıktan sonra nıhayet ınsanlığı kurtaracağı 1996'ya ula^ıyor zaman ıçınde Butun bu zaman volculu- gu seru\enının Cole un hastalıklı haval gucunun urunu mu voksa gerçek mı ol- duğunun bırbınne karıstırıldığı gıderek seyırcının kafasını da kanstıran karma- şık bır vapıva davandınlmıs "12 Mav- mun". kahramanımızın 1990dakı sefe- nnden tanıdığı kelıanet uzmanı psikı- yatr Dr Kathryn RaılK (Madelcine Sto- we) ıle genetık bılım adamı babasina (Christopher Plummer) karsı tnucadele \eren havvan lıaklarını sa\unan (Heret yemeğı bır unavetın sonucudur') çevre- cı, teronst bırçeteve (12 Mavmun ordu- su) komuta eden yaktsiklı çılgın Jeffer> Goınes'ın da (Brad Pitt) kanşacağı. fan- tastık \e fûtunstık bır heyecan ve mace- ra oykusunugoruntuluvor Fransız sınemasının 1950'lerden 1980"lı yıllara kadar kamerasıyla Çın"dcn Kuba'va Sıbırya"dan Japon- ya'ya yolculuklar vapan kendını ılerıcı davalara adanıı^ kendıne ozgu yaratıcı- lanndan sokuyazar totoğratçı gezgın- cı. araştırnıacı belgesel ustasi Chris Marker'ın Amerıkalı fılmelestırmenle- nnın sa\ jın kralıçesı Pauline kael tara fından bılımkurgu başvapitı olarak se- lamlanmiş 1963 vapınu "La Jetee - Mendin-k" fılmınden eMiılenılmıs "12 \la>mun*\ en son "Fhe Hsher king - Balikçı kralia (199] ıbegenılerek ken- dını Hollyvvood a kabııl etîırmis Terrj Cilliam'ın ımzasmı \e damgasını taşı- yor Terrv Gıllıam bılındığı gıbı 15-20 vıl kadar oncesının tngılız toplumunun tutucu yanlarını geleneksel değerlerını TV ekranıv la sınema perdesınde topa tu- tan Monthv P\thon grubunun 1940 do- SUNGU ÇAPAN 12Maymun 12 Monkeys Yönetmerr Terry Gıllıam / Senaryo" Davıd ve Janet Peoples Kamera: Roger Pratt / Müzık: Paul Buckmaster Yapım Tasanm: Jeffre\ Beecroft / Kostüm: Julıe Weıss ' Oyuncular Bruce Wıllıs, Madeleıne Stowe, Brad Pıtt, Chrıstopher Plummer, Da\ ıd Morse, Frank Gorshın, Jon Seda/ 1995 ABD(UIP) Beyoğlu Atlas, Etıler Akmerkez, Teşvıkıye AFM. İstanbul Pnncess, Kadıkcv Sureyya. Osmanbe> Gazı. Altunızade Capıtol, Bakırkov Renk, Aksaray Yıldız, Bakırköy Carousel, Ortakoy Pnncess, Pendık Guney sınemalannda. ğumlu. entelektuel bırıkıme sahıp tek Amenkalı uyesıv ken. delışmen bır ha\al gucunun fantezının engın sularına dog- ru yelken açtıgı zamanda yolculuk te- masına da yer \eren "Time Bandits" (1981) "Brazil" (1985), "The Athentu- resofBaron Munchausen" (1987) gıbı ılgınç ve okkalı tılmlerle solo uçuşjara başlayan. gunumuzun ılgınç yonetmen- lerınden bın kuşkusuz Havalgücünün enginlerinde Delışmen, Monthy P>thon"un sı\n yergılı uçuk mızahından yetışerek 1987'de. gışede tam anlamıyla yatan "Baron Munchausen** denemesıvle tu kaka edıldıgı Hollyvvood'da. 3-4 vıl on- ce sınemalarda sev rettıgımız \ apımcıla- rını ıh>aeden. duşmus, bır DJ-JefFBnd- ges ıle ortaçağdan kalma "kutsal kâse" koruvıiLUsu yersiz \urlsuz ıı^utıık ~-o- kak (.ocugu Duslin HufTman'ın dostlu- gunu i!şle\en guzelım "Balikçı kraPla savgın bıı konuma >ukseleıı çızer anı- mas\oiKiı ovuncu \azar \e \onetmen Terrv Gıllıam ın modcrnzamanlan tas- \ ıretmede kendıne ozgu \lman disa\ u- rıımLulugundan ızlertaMvan ve alı^ıla- gelenden tarklı uorsel ustulığı gonııez- den gelınır gıbı degıl Hinıkle\ıtı bır bı- lımkutguvıl m ıhson fan!<-/ı nıtelığın- dekı "12 MaMnun~da l>e kısa lılmler- de ba^lavıp çoktan smema tanhıne ge- çen klasikleşnın ba/ı belgesellerle un- lenmı> C hrıs Markcr ın butun engelle- melere karsın avakta kalma nun.adele- sını surdurnıeve ugraMrken belleğınden anılarından va/gC(,meven ııısan ustune çarpıcı vc çekı^ı kıldığı sabıt totoğraf- lann venı bır teknıkle harmanlandıüı 27 dakıkalık ^on derete ^a^ırtın totoro- manımsı kolaıımsı "La Jetee"klaMğın- den epevı etkılenen "Blade Runner*", "\ffedilmcjcn'* gıbı onenilı vapıtları vazmiN Da\id-,Janet Peoples çıftının ka- lemınden çıkan senarvodan çekılen "12 \la> mun", ^ev ırcırmı sureklı ofsaytta bı- rakıldığı bır tantastık genlım denemesı savılabılır pekdovurueuve v.ırsıcı olma- \a da Olanca >atatatına zengın vızvo- nunj kjrsin n,ıne zor gınlebılen "za- man \c kurtuluş ka\ramına. delilik >e ha>allere, nlume \e >eniden doğuma*1 ılıskın bu bılımkurgusal tantezı deneme- sınde sev ırcı hep >>ev rertığı ov kunun ger- ı,ek mı. voksa aklı dengesınden ku^ku- lanıljn Cole un takıntılı haval gucunun esen mı oldugu sarmalına dolanmı^ şaş- kın ve ağzı açık kalakalıvor Gerçek olanla kurgunun ve gerçek olnıavanın ust uste bındınldığı, cehennemı bır çız- gıde seyreden malum zamanda yolcu- luk, olumcul vırus tehlıkesı gıbı bıldık bılımkurgu temalannı arkalajarak "çıl- gın, zalim bir dumadaki kurtuluş ara> ı- şı"(,e^ıtlemesinı aktaran bu Terr> Gıllı- am u;>ulu. Alacakaranlık kuşağı urkutu- culuğune ve esranna sahıp. kaotık ve karmai>ık tantastık seruven fılmıne ılgı- sız kalmak ne mumkun' BUimkurgusal gerilim Ama "12 Ma>mun"un çok ba^anlı ve doyurucu olduğunu soylemek de pek ola- xi degıl Gelecekten gelerek annesıv le ba- basının arasını vapan bo\ fıkarası IVlicha- el J. Fox'u une kavuı>turan, 1985'ın olav- fılmı "Backto the Future-Geleceğe Do- nuş"le "Terminator" sensı fılmlerle ıcı- ğı cıcığı çıkanlmış zamanda yolculuk te- masının eskımışlığıne modern bır tat ge- tırmeye so\unmuş yonetmen yıne de >er yerhedefını vuruvor Alışılageldıkbılım- kurgu malzemesıne. keskın vergısel ba- kışıyla kendıne ozgu stılını harmanlavan Terry Gıllıam anlatımıyla Hayvanatbah- çesınden kente ->almmış fıl zurafa ben- zerı hayvanların caddelerde koşturduğu ya da adeta her yolculukta yenıden doğan Cole'un had safhadakı paranoya sahnele- rı gıbısınden ılgınç bolumlere karşın ka- fa kan^tırıcı klostrotobık ve karanlık "12 Maymun", boğucu, rahatsız edıcı boyut- lara ulaşıyor Al DS yuzunden belkı de en çok v ıruslerden korkulan günumuzde. za- mana-mekana. bılınçle-bılınç dışına, bo- lunen kı^ılıklere. geçmışe-geleceğe ba- karakçağınıalgılayan.teknolojınınayyu- ka çıktığı modern dunyaya ılışkın karaba- sanlarını goruntulere doken Gıllıam'ın "12 V1a>mun"u unlu oy unculanyla da ıl- gıçekıvor Geçmı> bugun ve gelecek ara- sında gıdıp gelen, vogun şıddetın, olum tehlıkesının. kargaşanın hukum surduğu bırtakım felaketlerın gobeğınden kurtu- lup ozgurlugune kavuşmayı hayal eden Cole'da. hep tozu dumana katan, sallapa- tı "action" kahramanı rollennın gedıklı- sı Bruce Wıllıs alı^ılmış pejmurde kılı- gı. kazınmı^ dazlak kellesı ve yumruk- larıylayıneortalıgı bırbınne katıyorba!>- tan sona En ıvı vardımcı aktorOscannı kazanan Brad Pıtt. genelde dıle getınl- mekten çekınılenlerı ıfade eden. tıklı, çevrecı hayv anseverteronst çılgın rolun- de ıvı Gerçekle kurgu arasında salınan Hitchcock klasıgı "Vertigo"ya da gonder- meyapan karma^ık flıtunstık vefantas- tık "12 Mavmun", mevsım bonu bıkkın- lığını yaşayan sınemaseverlere ılgınç ge- lebılırvıne de M e v s i m i n e n i y i l e r i Ulis'in Bakışı'Vla "Karanlık Sular"... 1995-96 sınema mevsımınde gösterılen yerlı ve yabancı fılmlerı değerlendırerek geleneksel mev sım sonu hbtesını saptamak uzere çaı>amba gunu Tursak"ta bır aravj gelen sınema yazarları mevsimınen ıyıle- nnı belırledıler 1970"lı vıllardan bu vana bır ıkı kesıntının dı^ında her mev sım ger- çekleitııılen bu geleneksel degerlendırmc ıçın toplanan >azılı ve goruntulu basınııı çeşıtlı >avın organlarında çalısan ve St- \ \D (Sınema Yazarlan Dernegı) ııve^ı olan vazar ve eleştırmenlenn değerlendır- mesı sonucunda Theo Angelopoulos Lin "Ulis'in Bakışı") la Kutluğ \taman m "Karanlık Sular"ı 1995-96 mevsımının en ıvı yabancı ve verlı fılmı seçıldı a<,ık aravla Mehmet-Vçar(Sınema) Turan \k- sov Tunca \rslan ( Avdınlık) Hüha Ars- lanbav (Antrakt) Engın Avça, Tamer Ba- ran(Antrakt) CumhurCanbazoglufCuiTi- hunvet) SunguÇapan(C umhurıvet) Sadı Çilingjr ( Antrakt) Coşkun Çokviğit (Tur kıve) Ersan Çongaıi Antraktı AtillaDor- sa\(Yenı \uz\ıl) BurçakEvren(\1ıllıvet Yayınlan) Huseyin Kuzu (Antrakt) Se\ın Ok\a> (Mıllıvet) Murat Ozer (Sınema). Agah Ozguçl sınema tanhçısı ara^tırmacı yazar). KamiSuverenfSon Havadısi Ne- catı Sonmez (Sınema) Uvgar Şırın ( Ant- rakt) MinTaşçıvan (Mıllıvet) RekinTek- sw(TRT) AüllviL>anık(MıllıvetSanat) Lgur Vardan (Aktuel) ve Saim \a\u/dan (Antrakt) oluşan sınema vazarlarınca 2~ Mavıs 1995"ten30Mavis 1996 akadarvız- şonaçıkanlantoplam 148 fılmmarasindan seçılen 1995-96 mevsımının en ıvılerı so- nuçta ^övlebelırlendı Yabancı filmler: 1 Ulıs m Bakışı (Standard Fılm) 116 puan 2 OlağanŞüphelıler(Medyavızvon)96 P 3 Cesur Yurek (Ozen Fılm) 94 p 4 Aşçı Hırsız Kaıisi ve Aşıgı (fFA) 88 p ^ Otomatık Poıtakal (\\ B) S~ p 6 Gune^\anmı |İFA)75p ^ Nedı (LIP)6öp 8 Bisikletçı (Belsıe Fılm) ^> p 9 Uke\eOzaur1uk(Bel«eFılm)S4p 10 Elveda Lat \eaas (\\ B) >^ p 11 FullMetalJacket(WB) 12 Postacı M Postınod IP) P Neraltı Lnderground(FılmPop) 14 Bulutlann Otesinde Al dı la Delle Nuvole (Fılma) 15 \lanıkDepre-.ıt 1 IVITIÜ ın Oblıvıon (V\B) 16 Seremonı (Standart Fıiıııl 17 Carrıngton(Standart Fılm) 18 Olum \olunda Dead Man \\alkıng (Pınema) 19 ^tasak İhskı Bııdges ot Madı>on C ountv (V\ B) 20 Apollo I M W B I Türk fîlmleri: 2 Bocek(2"p ) 3 Sokaktakı Adam (17 p ) 4 İstanbul kanatlaıırnın Altında (14 p ) 5 Yerçekımlı Asklar( 13 p ) En İyi Yönetmen: Kuttuğ Ataman (Karanlık Sular'la) * En ıvı senarvo l Iku Karaosmanoglu ( Attıla llhan ın ro- manından u\ arladıgı Sokaktakı Adam la) * En l\ı Goruntu N onetmenı Uğur Içbak (Ktanbul Kanatlarımın Al- tında vla) EnİviMüzik: 1 karanlık Sular (•'"' puan) Tuluv han L ğurlu (İstanbul Kanatlanmm Altında vla) * En Ivı Erkek Ovuncu Halil Ergıın (Boı.ek le) * En Ivı kadın Ovuncu Suna V ıldızoğlu (Sokaktakı Adam'la) * En Ivı 'Sardımcı Erkek Ovuncu Ali Surmeli, Mustafa Avkıran (Sokakta- Çağdaş Fransız Sinemasına Bakış" KulturSer\isi-H ABITAT II ıçınde veralan bır etkın- hk de "Çağdaş Fransız Sinemasına Bakış" adı altındakı tılmhartasi Fransız kulturMerkezı LnırranceFılm In- ternatıonal SAE Standan Fılmcılık Lmut Sanat Urun- len RenaultveBevoğluSınemasi nınişbırlığıyleduzen- lenen hatta 7 -1 ^ hazıran tanhlen arasında Bevoğlu'nda gerçeklestııılecek "Sefıller" (Le-* Miseıable--) ~\atanseverler"(Les Pat- rıotev) "Bır Fransız kadını" (Lne Femme Française) "Herkes kendi kedisinı An\or" (Chacun Cherche Son Chat) "\eniDunva"(LeNouveauMonde) "Oğretiler'* (Les Apprentis) ve "\IutlulukÇa>ıriardadır" (Le Bon- heur e^t dans le Pre) ısınılı tılmlerın gostenleceğı haf- tavla ılgılı olaıak Bevoğlu Sıneması fuayesinde vapılan basın toplantisına Fransız <\taselıgı adına François Ne- uviUe Lnıtıance Fılm Internatıonal adına EmileManti- ca. SAE adına Jean Marie Jegouv \e Beyoğlu Sınema- sı adına Pervın Tan katıldılar Son vıllarda ıçınde vennı ıvıce sağlamlaştıran çağ- das Fransız sinemasından en venı fılmlen barındıran bu haftada gosieıılecek fılııılerın hep--ı (Sefıller dişinda) henuz Fransada venı gostenmden kalkmış filmler Eti- enneChatiliezı Mutluluk Ça> ırlardadır) PierneSalvado- ri (Oğrctıleı) Cedric Klapisch (Herkes Kendı Herkes Kendi Kedisinı Anvor Arıvor)ve EncRochant(\atanse\erlcr)gıbı venı vonet- menlenn yanı sıra son yıllarda çagdas Fıansiz sinenıa- sınınbelkemıgınıolU!}turanClaudeLelouche (Setılleı I Regis VVargnier (Bır Fransız kadını) vc Alaın Corni'au (Venı Dunya)gıbı kendını kabul etiırmıs vonetmenlenn fılmlerının seçılmışolması ve son vıllarda FranMZ sıne- masında olııp bıtenlere daır tıkır vermesı aı,ismdan M- neıneseverleıın ıstahını kabartıvor bu hat- ta Fransız kultur Bakanlıgı'nın sononyıl ıçınde Avrupa --ınemavinı hatta tum dunva sınemasını etkısi altına alan Amenkan filnı- lerıne karsı kendı v.ırlıklarını korumak uze- re dıaer Avrupa ıılkelenvle ışbırlıgı voluna gıttıgını belııien Fıançoıs Neuvılle Turkı- ve ıle ortaklayi vaptıkları tum taalıvetler- dcn memnunıvetleıını bıldırerek halen Pa- ıis te George Pompıdou-Beaubourg Ş,anat MciKezı ndcMiren vealtı avı kapsavan 100 tılmlık Turk Sıneması toplugosterısının bu karsılıklı vardımlasmanın en buvuk orneğı olduğunu sovledı Fıansız Kultuı Merkezı nın HABITAT kapsamında gerçekle^tırdıgı bır başka et- kınlık de vıne "" - H hazıran tanhlen ara- sind»bu kez Alka/aı Sınenid-ı nda gostenme gırecek jehır temalı lılmler hattası J.Rnette nın "Paris Bizim- dir" l P ırıs noııs appartıent) "J.D. Doüet \e J. Rouch'un Gozunden Pans" (Parı-. \ u paı ID Dollet et J Rouch) J. Tatı nın "Pla\tıme" ve" Traftlc" ve Louıs Malle ın "Zazie Vletroda" (Zazıe dans le metıo) ısınılı tılnılerı- nın «joMeıılecek kı Adam la) * En Ivı Vardımcı Kadın Oyuncu Fusun Demirel (Bocek'le) Meksıkalı gent bır vonetmen. >ımdı ar- tık Quentin Tarantino'nun tayfası bır Hollvvvood unlusu olan Robtrt(o) Rodri- quez"ın sadece 7 bın dolara mal ertığı "El Mariachrsıyle avnıkonuvu AntonioBan- deras \e Hollvvvood sermayesıvle bırebır yenıden çektığı "Desperado"sunun bırkaç ay arayla gosterılmesı. Da>id Fincher'ın ozel hayranlar edınen şasırtn.1 ve ıista ışı kara fılm denemesı "\edi"nın sıralamada yedınLilıge oturması, Emir Kusnjrica'mn Altın Palmıvelı "Lnderground" basyapı- tınm ılk 10 arasına gırememesi "Llis'in Bakışı", "Guneş Vanıgı" v e "Bisikletçi" dı- şında. ılk 10'udolduran fılmlerle Amen- kan sıneması egemenlıgının bır kez daha kendını hıssettırmesi VIartinSeorsese"nın " Casıno" Andre Techıne nın "Sevdigim Me>sim" Tim Burton ın "Ed \\ood", Atom Egovan ın "E\otica", Otar losseli- ani'nın "Kelebek \\ı". V\ood\ Allen'ın -Mightv \phrodite-Sevimli Fahişe", Ro- bert Redford un "Bizı \>ıran Nehir", Kathrvn Bigelo»'un "Strange Days-Tuhaf Gunler"ı> le "Tro Ston ", "Babe" benzen. yenı deneysel ve sıcak bazı fılmlenn ılk 20"deyeralmaması gıbısınden ılgınçlıkler ıçeren sınema yazarlarının bu 20 fılmlı mevsımlıkseçımı Fransız Italyan Rusya- pımı 6 tılmle. Amenkan- Ingılız yapımı 14 fılmden oluştu sonuçta 1995-96 mevsımınden "Sinema Yazar- lannın SeçtikJerT. y ıne her y ıl alışıldığı gı- bı 14 hazırandan ıtıbaren Beyoğlu Beyoğ- lu Sınemasf nda gosterılecek Bızım kı^ı- sel lıstemızç göre mevsimin en ıvılerı de sunlar 1 Ulıs ın Bakışı Theo Angelopoulos 2 Underground Emır Kustunca 3 Aşçı. Hırsız. Karısı ve Aşığı Peter Greenavvav 4 Breaveheart Mel Gıbson 5 Olağan Şuphelıler Brvan Sınger 6 Manık Depresıf Tom Dı Cıllo 7 Bulutların Otesınde Mıchelangelo Antonıonı 8 Cyclo Bisikletçi Tran-Anh-Hung Ang 9 Seven Yedı / Dav ıd Fıncher 10 Camngton Chnstopher Hampton 11 Casıno Martın Scorsese 12 Kelebek Avı La Chasse Au\ Papıl- lon Otar Iosselıanı 13 Exotıca Atom Egoyan 14 Exıl Surgun Paul Cox 15 Guneş Yanığı Nıkıta Mıkhalkov 16 Ed \\ood Tım Burton 17 Full Metal Jacket ve Otomatık Por- takal Stanley Kubrıck 18 Llke ve Ozgurluk - Land and Fre- edom Ken Loach 19 Postacı Mıchael Radford 20 Sevdıgım Mevsım Ma Saıson Pre- feree Andre Techıne Biket İlhanın Sokaktakı Adam'ıyla Lmit Elçfnın Böcek'ını goremedığımız yerlı filmler kategorısındekı değerlerdır- memızse şoyle sıralandı 1 Karanlık Sular Kutluğ Ataman 2 Istanbu! kanatlarımın Altında Mus- tafa Altıoklar 3 Aşk Ölümden Soğuktur Canan Gerede YENİ BAŞLAYANLAR... Serçe Yopetmenlığını Franco Zeffirelli nın vapımulığını ıse Mario E \ itorioCecchi Gori nın vaptıjı "Serçe'nin (Sparrovv) senaryosu Allan Baker ve Franu> Zeftırellı ıkılisincaıt Ba>rollerdi. \ngcla Bortis, Jonathan Schaech. Sinead Cusack, Frank hinla\ ve misatır oyuncu \anesse Redgrave ıle \alentine Cortese yer alıvor \ ıl 18^4 Catanıada kolerı vilgıııına uğravan bırSıcılva kentı bosaltılmjktadır kotu kalplı zengın uvev anııcsı Mathılde taıatından 12 vıi once bır manastıra kapatılan 19 va^ındakı guzel Marıa ^ımdı serbest kalmis bovlece Mathılde nın uvev kızmın rahıbe olup baskaları tarafıııdan vonetılmcsını saglama planlan altust olmustur \ncak bu Marıa nın duygularını ozgurluğe kavu^turan vokuluğun başlangıcıdır Pırıltılı Dünyalar 1995 V'enedık Fılm Festıvalı "\\ind(w of/mages' Resmı Seçım Odullu "Pı •'Itılı Dumalar' moda tutkunları KIII en ılgınç ve bır numara olan Amerıkan modacılarını tanıma tırsatı verıvor kate Moss. l.inda Evanjjelista. Cind> Cra«ford. Vaomi C amphell ve Christ> Turlington gıbı top modelleıın rol aldığı fılm moda tasarımcısı Isaac Mı/rahı nın 1994 \ew \ork sonbahar koleksivonuıuın nasil ortava çiktıüını anlatan eğlencelı heveLanlı bır vapını Moda tutkunlan podvumların ardında nelerın yaşandığına tanık olma saıiMiıı Pırıltılı Dunv ıkırda bııkıbılırler Man/aralan" HABITART ta BL'GUN Kultur Semsı- HABITART pıogı ımı dahılındc bugun gerçeklestırılecek etkmlıkler sov le Genco hrkal m yonetıp ovnadığı vc Du\«u Sağırnğlu nun ı.isanmını gerçekleştırdıgı 'İnsan Man/araldrı' Fransizea olarak saat 19 00da AkM A717 \esın Sahnesi nde sergılenırken İstanbul Devlet Opera ve Balesi nın 'Salome' operası L'do Holdorf ve Zehra Y ıldız ın katılımıyla saat 21 00 de AkM Buvuk Saloıı da ver alacak Saat 19 00 da ıse AylaAlgan ın 'PirSııltan Abdal \e Y unus Emre" konserı AkM konser Salonu nda ızlenebılır Saat 20 00 de Fatih Çimenli v e Reşat l ca grubuyla İstanbul Radyosu ve Dev let Konservatuvarı sanjtçılannın 'sufîmu/ık' konsen \ ıldız Saravı dis karakol bınasinda gerçekleştırılırken Galatasarav Lisesi I 1 Uluslararası Halk Dansları hestıvalı kapsamındakı Grup Laçin konserı lısenın bahçesınde vapılacak Taksını Mcvdanı konseılennde ıse bugun saat 2115 te "Turk halk muziğı" konserı ızlenebılır \erebatun Saınıu ndakı gosterıler kapsamında da Aslıhan Eruzun vc ÖzerOzel ın kemençe ve tamburdınletisi v<_r ılıvor Gunun gosterılerı ıçınde saat 1 s 00 de De-Se Doğaçlama Grubu nun 'İnsan \e \aşam Gosterisi' sergılenecek Sultanahmet Darphane ctkınlıklen kapsamındakı gosterılcrdc ise saat 19 30 da Cengiz Bektaş, Gulsum Cengi/ Akvuz ve Era\ Canberk ın katılacağı 'Kent \eŞiir'adlı soylesıy 1 dıa gostenlerıy le İsa Çelik. şıırlerıv le de Giılsün Çınar renklendırecek Akbank Sanat Galensi'nde jçıLn.ak '\kbank Kok'ksivonıında İstanbul Resimleri' ıle İFS\k ta acılacak N uksel Ersertel \ e Erman koparan ın 'Galata' fotoğrat sergisı gunun dıger| etk.inlik.len arasında ver alıvor "Bevazperdenin Ardındaki kentler" b.işlıkh j fılm testıvalınde saat 12 00 \e 19 00da'HiçDert DegıT saat I ^ 00 te 'Salome' 'Başkalannın \merikasi' saat 21 30da 'Tango Argentıno" ve saat 24 00 te Geceyarısı Sıneması nda "kent \aşjnıı'.ıdlı tılmler Alkazar Sıneması nda s ıat 12 00 \^ IV 1 ^ tı. 'BuluttanCennef saat 1 s 00 ve 21 30 da *Se\imli fahişe" tılmlerı Avrupa Sıneması nda saat 12 00de 'Yaşamın İçinden' saat I 5 00 1^ 'GuzcllikÇa0' saat 18 00de 'Se\diğim Mevsim' v^ saat 21 00do -lcuz Roman' adlı tılmler Fenve Sıneması nda gosterılecek Festıvalın belgesel ve kısa tılmlennın gosterıldıgı Alman kultur Merkezı nde ıse sajt 14 00 te *Anakara">ıÇokSe\i\orum' ve 'TekTekTarihe Gomulu\oruz* saat 19 OO'da *Ka\ako\. Tarlabaşı Tartabaşı* ve 'Bir Dakikalık Odullu kent Filmleri' ucretsi7 ızlenebılır YAZMADAN BASMAYA: MÜTEFERRİKA, MÜHENDİSHANE, ÜSKÜDAR 7 H A Z I R A N - 2 A Ğ U S T O S 1 9 9 6 YAPI KREDI K Ü L T Ü R MERKEZİ Yapı Kredl Sermat Çifter Kutuplunesf btıklâl Caa!-s 2B5 3»vo3 j 80C5T I J t ~n^ rş r> 2 5 ? , 5 252 47 00/260 YAPINTKREDi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle