05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHUBlYET 7HAZİRAN1996CUMA HABERLERIN DEVAMI Zonguldak PB 21 Antalya Yurdun kuzeydoğu kesımlerı çok bulut- lu.OrtaveDoğu Ka- radeniz, Iç Anado- lu'nun kuzeydoğu- su ile Doğu Anado- lu'nun kuzeyi sağa- nak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, di- ğer yerler az bulutiu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı art- maya devam ede- cek. Londra Paris Roma Berlin Amsterdam Madrid Sofva Brüksel PB A B A PB A A PB 22 30 32 29 17 30 29 18 Atına Milano Oslo PB 20 Helsinki PB 21 Stockholm A Belgrad A Viyana A Bonn A Budapeşte A 26 Münih 24 31 culutiu i Sisli , Buiutlu L Çok buiutlu ı Yağnuriu Karlı c. . ? Sulu kar > Gök gürültüKJ_ GÜNDEM MI:STAFABALBAY | Mahkeme, Metin Göktepe'nin ailesinin samklann tutuklanması istemini reddetti Perşembenin Gelişi... ARDEVDAKI I Buştarufı 1. Sayfada 4 o polıs 15temmuzda yargı onunde GERÇEK Pek çok kesimin dileği, üçüncü bir "adam "la ANA- YOL'unyaşaması... Ancak "adam" bulmak o kadar kolay değil... Siyasi partilerde. birinci adam var. 2'yle 20 arası boş. Birinci adamdan sonra, 21. adam başlıyor... 21. yüzyıla hazırlanırken bıze de bu yakışır zaten... Kaldı ki. parti liderleri dışında "üçüncü adam" li- deriiğinde hükümet kurmanın adı, düpedüz "ara re- jim"d\r. Demek ki, siyaset normal sürecinde işleye- miyor, buna ara verip "bir başkasıyla" yürütmek ge- rekiyor... Her neyse, ANAYOL karakola gerek kalmadan bit- ti. Ben RP'nın yerinde olsam. bu hükümetın sürme- sıni sağlar, bir süre daha seyrederdim... Hem RP'li- ler eğlenirdi, hem biz... Bir düzlük bir kriz. bir düzlük bir kriz... Yılmaz, dün sabah erkenden saat 11.30'da parti grubuna geldi. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı ve DYP grubunun gensoruyu destekleme ka- rarı ışığında hükümetin istifasını Demirel'e verece- ğini söyledi. Ardından Köşk'e çıktı. Köşk çıkışında da. anaya- sal sürecin işlediğini, yeni hükümet kuruluncaya ka- dar göreve devam edeceğini söyledi. Yılmaz'ın bağ- lama tümcesini şöyle özetleyebiliriz: "Babam öyle diyooo..." Anamız ne diyooo?.. DYP'nin Elazığ kongresinde konuştu: "Bu hükümet gidecek dedim, gitti..." Genel olarak birleşilen tarih o ki, yeni hükümetin kurulması için gerekli olan 45 günlük süre dün baş- iadı. Bu süre içinde hükümet kurulamazsa seçım var... Demirel bugün parti liderlerini Köşk'te kabul ede- cek, birazterapıyapacak, "Türkiye Cumhuriyeti, par- lamentosu açık, yargısı işleyen. demokratik bir hu- kuk devletinin adıdır" diyecek... Görüşmelerden sonra bu akşam ya da yarın, yeni kriz hükümetini kurması için büyük olasılıkla en bü- yük partinin liderini görevlendirecek... Kısacası neredeyiz? 25 Aralık 1995 sabahmda... Polis, DYP, İstiklal Marşt... Yazıyı tümüyle hükümet krizine ayırmak fazla olur. Burada keselim, Ankara'daki "polisiye" olaylarage- leüm... Önceki gün Çiller'in alkış korosu TBMM'deydi. Her zamanki gibi. DYP grup toplantısına katılacak, Çil- ler'i atkışlayacaklardı. Ancak bu kez durum farklıydı. Grup, basmâ ve zlyaretçilere kapâhydı. Bunun üzerine poüsler de, alkış korosuna durumu anlatmaya çalıştılar. Vay sen misin bunu diyen? Ama farklıydı bu kez dayak yiyen... Polis, DYP'lileri değil, DYP'liler polisi tartakladı... Bir başka polisiye durum... Ankara'da servis ara- cı sahiplerinin bir süredir devam eden eylemi var. Bu kişiler, servis aracı plakası alabilmek için yüklü para- lar ödemişler. Plaka da zaten "smır/ı". Şimdi bu sınır kaldırılmak isteniliyor. Araç sahiple- ri de karşı çıkıyor, "O zaman biz niçin bu kadar para ödedik?" diyorlar. Servisçiler seslerini duyurmak için ister istemez sokağı seçtiler. Doğal olarak da karşılannda polisi buldular... Polis. dağılmalarınıistedi. Coplardahazırdıhani... Demokrasilerde çare tükenir mi? Tam polis hare- kete geçecekti ki. eylemciler başladı İstiklal Marşı'nı söylemeye... istiklal Marşı'nı duyan polis ne yapar? Hazır ola ge- çer... Servisçiler, çukurlu yolda gider gibi de söyle- • seler. polisi hazır ola geçirdiler... Marş bitince, marş marş dağıldılar, ama işi de "tatlıya" bağladılar. Bu iki olay ışığtnda eylemcilere şu öğütleri verebi- liriz: - Zor durumda kalınca. "DYP'liyiz, amacımız Tan- su Hanım'ı alktşlamaktı" deyin... - Eğer polis copu yemişseniz ve küçük de olsa bir karşılık vermek istiyorsanız, TBMM'ye gidin... "Ora- sı dağ başı mı" diyeceksiniz, ama değil... Yüce Mec- lis... - "DYP'liyiz" ya da 'Tansu Hanım 'ın alkış korosun- danız" gibi şeyler söylemek istemiyorsanız, eylem gerginleştikçe İstiklal Marşı'nı okuyun... Bunlardenenmiş ve başanlı olmuş yöntemler. Eğer polisi de arkanıza alıp yürümek istiyorsanız bir de "Polis Marşı"r\\ söylemeyi deneyin... Dün, Polis Koleji'nden Polis Marşı'nın sözlerini is- tedim. "Yazılı başvurun" dediler. Bunun üzerine Em- niyet Müdürlüğü'nden istedim. Faksladılar. Işte Po- lis Marşı: "Yurtta sulh, cihanda sulh, amacımız her işte. I Türk, öğün, çalış, güven, bekleyenin var işte. I Hu- dutta ordu bekler, dahilde biz bekleriz. I Biz, kanu- nun, rejimin timsali polisleriz. Halkm hizmetindedir bizim bütün varlığımız I Doğ- rulukta incelik aynlmaz şianmız I Hudutta ordu bek- ler, dahilde biz bekleriz I Biz, kanunun, rejimin tim- sali polisleriz..." Yanlış okursanız durum daha kötü olabilir. Sorum- luluk kabul etmem... TBMM Başkanvekili Kamer Cenç HIİLYATOPCT Evrensel gazetesi muhabiri Metin Gökte- pe'nin dövülerek öldürülmesiyle ilgili 4K polis hakkında açılan dava. 15 temmuzda görülmeye başlanacak. Davanın görüleceği îstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yavuz Abbasoğlu. ilk oturuma kalabalık ol- maları ncdeniyle samklann bir kısmının çağrılacağını söyledi. Mahkeme. Gökte- pe'nin ailesinin samklann tutuklanması yo- lundaki istemlerini de reddetti. Danıştav 2. Dairesi'nin Göktepe'nin öl- dürülmesinden sorumlu göstenlen polisler- le amirleri hakkında İstanbul il Idare Kuru- lu'nun verdiği liizum-u muhakeme kararı- nın ardından İstanbul 6. AğırCeza Mahke- nıesi. davaya bakmakla görevlendirilmişti. Dosyanın oldukça kapsamlı olduğunu. bu nedenle titizlikle incelendiğini söyleyen 6. Ağu Ceza Mahkemesi Bas.kanı Abhasoğlu. ilk oturumun 15 temmuzda yapılacağını be- liıtti. Samklann kalabalık olması nedeniy- le ilk celseye bir kısmının çağnlacağını söy- leyen Abbasoğlu. "Duruşmasalonunun kü- çük olmasL samklann sayısının fazla olma- sı nedeniyle hepsinin bir günde dinlenileme- yeceğini düşündük. Bu nedenle samklann bir kısmı çağnlaeak. Dava ileilgili olarak ile- ride hangi tanıklann dinlenmesi gerektiği- ne 15 temmuzda karar vereceğiz" dedi. Tutuklama istemine ret istanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Gök- tepe ailesinin sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesi yönündeki istcmlerini de samklann ikametlerinin sabit olması ve haklannda istenen hapis cezasının alt sını- nnın 3 yıl olmasını gerekçe göstererek red- detti. 15 temmuzda yapılacak ilk duruşmada iddianame okunduktan sonra samklann sor- gusu yapılacak, avukatlann görüşleri dinle- necek. İlk oturumda Göktepe için ailesinin davaya müdahil olarak katılma konusunda- ki istemi hakkında da karar verilecek. Danı^tay 2. Dairesi'nin onama kararına göre da\ada Emniyet Amiri Seydi Battal Köse. Şuayip Mutluyer. Saffet Hızarcı, Fe- dai korkmaz. Murat Polat. Burhan Koç. İl- han Sanoğlu. Selçuk Ba> raktaroğlu. Metin Kuşat. Tuncay L'zunve Fikret Kayacan- ların TCK'nin 452 1 ve 463. maddelerini içeren "kastı aşma suretiyle adam öldürme- faili belli olmayacak şekilde adam oldürnıe" suçlanndan 5 yıldan 15 yıla kadar ağır ha- pis eezasına çarptırılmaları isteniyor. tddiananıede. Göktepe'nin gözaltına alınması emrini veren Çevik Kuv\et Şube Müdürlüğü emniyet amirlerinden Mehmet İşbitiren hakkında "görevi kötüye kullan- mak" suçundan TCK'nin 228. nıaddesine göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iste- niyor. Aynı iddianamede Cmraniye Ceza- e\ i'nde olaylar sırasında ölen Rı/a Boybaş \e Orhan Özen'in cenaze törenlerı önce- sinde gözaltına alınarak Eyüp lCapalı Spor Salonu'nda tutulan kisileri cop. tekme \e sopayla dövdükleri. kötü muamele ertikle- ri öne sürülen E> üp llçe Emniyet Müdürlü- ğü Çevik Kuvvet'inde görev li poüsler Meh- met Akköse. Ali Dağtekin. Fazlı Şen. Sadık Orhan, Yusuf Kulmaç. Şenol Öztürk. Ön- der Onıç. Nalçın Aydenu. Ergün Akbalık. İbrahim Özçelik. Şükrü Keskin. Barış, .\k- taş. İbrahim Kılınç. İsmail Akgül. \'ücel Ka- ramızrak. Doğan Aslan. Alpa> Torun. Ah- met Başkurt. \blkan Katar. Erkan Yakın- lar. Mehmet \a\uz. Erkan Öz. \ . Atilla GüngÖr. Salih Sırlı. Osman Dağh Nedim N ılmaz. TanerÖzdil. İsmailGüneysu. Meh- met Ayhan, Mustafa Duru ve Coşkun Öz- türk ile Emniyet ilçe bürosiındaki göre\li polislerden Recep Adıgüzel'in TCK'nin 245. maddesi uyarınca "görevi kötüye kul- lanmak" suçundan cezalandırılnıaları ön- görülüyor Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda görevli Emniyet Amiri Korkmaz Karaşıhoğlıı ile olayları görüntülemek ıste^en at\ muhabi- ri Mustafa Erdoğan ile kameraman Tuncal Alpı'ya darp eden komiser yardımcısı Memduh Uysal'a da "görevi kötü>e kullan- nvak" suçundan 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. !l tdare Kurulu'nca hakla- nnda "görevi kötüye kullandıklan" gerek- çesiyle lüzum-u muhakeme karan verilen polis memurlan Emin Aksoy ve Mustafa Ba>rak da aynı suçtan yargılanacaklar. liderlerîn hükümet arayışları başladıAdana Mffli Eğithn mahkûm oldu IFLKTEKİN ADANA - Adana Mobil Ticaret Lisesinde üç yıl ön- ce okurken "sınıfta mastur- basyon yaptığı" iddiasıyla okuldaıı atılan Özkan Yıİdı- rım adlı öğrencıye haksızlık yapıldığı belirlendi. Adı ga- zetelerde "masturbasvonce- zalısf" diye geçen Yıldınm. açtığı davayı kazandı v e de\- let "'manevi tazminat" öde- meye mahkûm edildi. Mo- bil Ticaret Lisesi Müdürü Ömer Akyıldız ileyardımcı- sı İsmail Kısacık tarafından "sınıfta ders sırasında mas- turbasyon yapmakla" suçla- nan öğrenci Ozkan Yıldınm, üç yıl süren yargılavnanın ar- dından temize çıktı. Adana 2. İdare Mahkemesi'nde avukatı MustafaCinkıhçara- cı hğıyla da\a açan öğrenci Yıldınm. 1995 885 esas sa- yılı dosya ile is,lem gören \e yetki sorunu nedeniyle üç yı- la sarkan dava sonunda ak- lanmayı bas,ardı. Selma Ber- ker ba^kanlığında Bayram Orhan ve Selbi Koca'dan olu^an 2. İdare Mahkemesi heyeti, okuldan sürekli uzak- las,tınlan. puanı düşürülen öğrenci Özkan Yıldırım'la il- 2İli kararında özetle şöyle dedi: 15 mihon ödenecek ~...da>acı>a yüklenilen e\- iemin,ortada maddidelilinin bulunmaması ve tanık ifade- lerinin de birbiri ile çelişkili olması karşısında. gerçekles- tiğinin ispat edilemediği anla- ş.ılmış.tır. Davacının üzerine atılan ve ispat edilemeyen derssırasında masturbasyon yapmak eyleminin niteliği ve olavın basına yansıması da dikkate alındığında elem ve ü/üııtü duyarak manevi za- rar gördüğü kuşkusu/ olup bu zararın davacıya 15 mil- yon lira ödenmek suretiyle tazmin edilmesi gerektiği so- nucuna \anlnııştır_." Yargılama ve avukatlık gi- derlerinin de Milli Eğitim adına Adana Valiliği'neyük- lendiği mahkeme kararında öğrenci Özkan Yıldınm'ın "telafisi imkânsız sıkıntılar yaşadığı" da belirtıldi. Dava- lı Adana Valiliği'nin mahke- meye savunma gönderme- mesi de dikkat çekti. 'Mahkeme kararı yanlış' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Baş- bakan Mesut Yılmaz'ın istifa etmesiııden sonra da Anayasa Mahkemesi kararıyla il- gili tartışmalar sürdü. TBMM Genel Kuru- îu'nda konu gündeme gelirken Başkan\eki- li Kamer Genç. Anayasa Mahkemesi kara- rının yanlış olduğunu söylediğinde tartış- ma çıktı. TBMM Genel Kurulu'nda dün hüküme- tin istifa ettiğine ilişkin Cumhurbas.kanlığı tezkeresi okundu. RP Grup Baskaınekili Oğuzhan Asiltürk, "İstifa etmiş sa>ılmaz. Anayasa Mahkemesi karan ortada1 * diye itiraz edince Genç. "Anayasa Mahkemesi karan zaten yanlıştır" dedi. Tartışmalar uzarken Genç. RP'lüere. "Cunıhurba^kanlığrnın tezkeresi böyle. Bir itirazınız varsa Cumhurbaşkanrna yapın" diye seslendi. C H P Grup Başkam ekili Oya Araslı. Baş- kanvekili Kamer Genç'i. "sürekligöriişbe- lirttigi. vetkilerinin dışına çıktığı" gerekçe- siyle eleştirdi. Kamer Genç de bu eleştiriye "Ağzıma beton mu vurayım?"* karşılığını vcrdi. Genel kurulda daha sonra Bakanlar Ku- rulu istifa ettiği için dün yapılması öngörü- len gensoru önerucsi üzerindcki görüşme- lere gerek kalmadığı. önergenin işlemden kalktığı bildırildi. Genel kurul. daha sonra toplantı yeter sa- yısı bulunamadığından toplanamadı. ANKAR,\ (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut \ ılmaz'ın. 53. hükümetin istifasını verme- sinin ardından yeni hükümet arayışları çerçeve- sinde temaslan başladı. Yılmaz. dün CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve DSP Genel Başkam BülentEcevitilegörüştü. RP Genel Başkanı Nec- mettin Erbakan da Ecevit'i ziyaret etti. Yıl- maz'ın. ilk temaslan sırasında ANAP-DSP- CHP-DYP ya da DYP'den kopacak ?0 milletve- kilinin katılımıyla 4'lü bir koalisyon modeli üze- rinde durduğu öğrenildi. ANAP cephesinden. Yılmaz'ın "Mechyteanri-RPcephe" olarak de- ğerlendirilen bu girişimine DSP \e CHP'nin olumlu baktığı habcrleri yayıldı. Baykal. buna- lunın. parlamentodaki 124 sosyal demokrat mil- let\ekilinin ortak hareket etmesiyle aşılabilece- ğini belirterek Ecevite yaptığı çağrıyı yineledi. Fxe\ it ise. "Ufukta bir erken secim görünüyor. Hazıriıklı olmak lazım" dedi ve Yılmaz'dan se- çim hazırlıklan konusunda yardım istedi. DSP'nın, RP dışmdaki partilerin oluşturacağı bir seçim hükümetine dışandan da destek verebile- ceği bildirildi. Erbakan da. "Cumhurbaşkanh- ğfnın 'çoğunlugu bul. geP şeklinde bir görev len- dirme pazariığına giremeyeceğini" söyledi. 3. kişinin başbakanlığında CHP veya DSP'nin desteğiyle ANAP \e DYP'nin bir çoğunluk hü- kümetı kurması formülü yeniden canlandınlma- ya çalışıhrken. RP'nin ANAP ya da DYP ile ko- alisyon kurması da eskisinden daha güçlü bir ola- sılık olarak gündeme geldi. Karşılıklı suçlama- larla yeni bir ANAYOL hükümetini güçleştiren ANAP ve DYP yöneticilennin. RP ile koalisyon kurmalan durumundaçok sayıda nıilletvekilinin istifa etmesinden kaygı duyduklan bildırildi. DYP ya da ANAP'ın. erken seçim koşuluyla RP ile koalisyona yanaşabileceği dilc getirildi. Yılmaz. hükümetin istifasını Köşk'e sunduk- tan sonra Baykal'la 1 saat45dakikagörüştü.\'ıl- maz. Baykal'la olumlu bir görüşme yaptığını be- lirterek. "Demokrasimiz, bu hükümet krizlerin- den güçlenerek çıkacaktır. Kuralların uygulan- ması konusunda Sayın Baykal'la tam bir muta- bakat içindeyiz" görüşünü dile getirdi. Baykal da yaptığı açıklamada. yeni hükümet oluşumu için DSP milletvekilleriyle ortak hare- ket ctme önerisıni yinelerken. Ecevit'i, "kişisel inat içinde olmak"la suçladı. Sosyal demokrat milletvekillerinin. birbirine sırtını dönen ve Tür- kiye'ye sahip çıkmayan bir anlayış içinde olma- larından yakınan Baykal şunlan söyledi: "Bu adını atılmazsa, daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalınnıasım kaçınılma/ görüyorum. Bu paıiamentoda herkes birbiriyle temas edecek, ama sosyal demokratlar temas etmeyecek. RP ile nıalvarlığı konusunda işbirligi yapılarak soruştur- ma açılması engeüenecek. ama sosyal demokrat müiefvekilleri bir aray a getirilmeyecek. Buna de- vam ettneye kımin ne hakkı var? Herkes kendini aşsın, inadı bıraksın. kişiselliği aşsın." Ecevit: Erken seçim görünüyor ^'ılmaz. Ece\ it'le de yaklaşık bir saat görüştü. Ece\it. görüşmeden sonra yaptığı açıklamada. "Lfukta bir erken secim olasılığı görünüyor. Se- çimin altvapı eksiklikleri giderilmeli. Biz nüfus tespiti ve seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi için yasa önerisi verdik. Bu yasanın bir an once görüşülmesi konusunda görüş birüğine vardık. Güner, film yasağma teşekkür etti KAYSERİ(AA)-Kültür Bakanı Agâh Oktay Gü- ner'in. "İstanbul Kanatlan- mın Altında" adlı filmin Kayseri'de gösterilmemesi konusunda devreye gıren RPIı BüyükşehirBelediye Başkanı Şükrü Karatepe'vi telefonla arayarak. bu girişi- minden dolayı teşekkür etti- ği bildirildi. Belediye Basın Yayın Mü- dürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Karatepe'yi arayan Güner. "Bu hareketi- niz milli şuıırunu/un bir ifa- desidir**dedi. Açıklamada. Kayseri Bü- >ükşehir Belediyesi Beyaz Masa Müdürlüğü'ne ait 'Alo 153 BaşkanımHattı'na. fil- min gösterimi engellendiği için çok sayıda kutlama me- sajı iîöndenldiöi de belirtil- di. Y e n i s e n a r y o l a r 1- DYP-RP formülü: 24 aralık mıtlet- vekili genel seçimleri öncesinde ve hükümet kurulması sürecinde "RP ile kesinlikle koalis- yon kurmam" diyen Çiller, Yüce Divan'a git- mekten kurtulmak için. partisinden istifalan da göze alarak, RP ile koalisyon yapmayı dener. Ancak RP ile bir koalisyondan yana olma- dıklannı her fırsatta dile getiren DYP yöneti- cileri, Yılmaz'ın istifasının ardından ANAP'a karşı pazarlık güçlerini de artırmak amacıyla, "ülkenin hükümetsiz kalmaması için TBMM çatısı altında tüm oluşumlara açık olduklannr belirtmeye baijladılar. Bu modelin gerçekleş- mesi durumunda. çok sayıda DYP milletveki- linin istifa edebileceği ve kurulacak hüküme- tin güvenoyu alamayabileceği de kulislerde di- le getirilen olasılıklar arasmda yer aldı. 2- RP-ANAP formülü: ANAP, RP ile anlaşır ve çoğunluk hükümeti kurar. Y'ılmaz, RP ile birlikte sağda liderlik kavgasındaki ra- kibi Çiller'i Y'üce Divan'a gönderir. Yılmaz, RP'li bir hükümetin rejim açısından bir sakınca yaratacağını düşünmediğini dile getirdi. Yılmaz'm tek korkusu, Erbakan'la uyumlu çahşarhamak. ANAP'lı milletvekille- rinin büyük bölümü de RP ile koalisyonun de- nenmesi gerekliğini dile getirdiler. RP ile ku- rulabilecek koalisyonda. DYP-ANAP proto- kolünün genel hatlarıyla benimsenebilecegi kaydedildi. Bu olasılığa göre RP-ANAP ko- alisyonu Yılmaz'ın başkanlığında yıl sonuna kadar sürecek, daha sonra Erbakan 2 yıllığına basbakan olacak, ardından I yıl yeniden Yıl- maz hükümet ba$.kanlı|ını üstlenecek. 3- ANAYOL'a 3. Ortak: Bozulan ANAP-DYPkoalisyonu. 3.birortaklave3.bir isitnle yeniden kurulur. DSP hükümete girme- me yanlısı oldugundan. bu konuda istekli ol- duğu işaretleri veren CHP koalisyona alınır. Olası birerken seçimde barajı aşamama kor- kusu yaşayan ÇHP yönetimi bu doğrultuda mesajlar verdi. 4- 4'IÜ koalİSVOn formülü: Başbakan Yılmaz, DYP'dekı ıç huzursuzluktan dolayı kopacak olan miiletvekilleri ve sol partilerin desteğiyle yeni bir hükümet kurar. Bufornıülüngüçlüğünün. DSP ve CHP'nin ayru hükümette yeralmasını sağlamaktan kay- naklandığı bildirildi. Yılmaz ilk temaslann- dan sonra yakvn çevresine. ANAP'ın da için- de yer alacağı 41ü koalisyona DSP ve CHP'nin de olumlu baktığı izleniminı aktardı. Bu for- mülün. DYP ya da DYP'den kopacak 30 dola- yında milletvekili ile gerçekleştirilebileceği kaydedildi. 5- Azinllk hükümeti: Bunahrrun aşı- lamaması durumunda, kurulacak herhangi bir azınlık hükümetine diğer partilerin destek ve- rebüecekleri de, dile getinlen olasıhklaî ara- sında yer aldı. **» Ecevit'in, RP dışında oluşturabilecek ANAP-DYP-CHP hükümetine erken seçim koşuluyla dışandan destek olabileceği bildiril- di. ANAYOL'un yeniden kurulması durumun- da da. erken seçim koşuluyla DSP'nin dışan- dan desteğini sürdürebilece&i kaydedildi. 6- Erken Seçim: DYP lideri Çiller. RP ile koalisyon konusunda anlaşamaması duru- munda erken seçimi zorlar. Çiller. "Kimseumutsuzluğakapılmasın.M- n« aynı şekilde. inançla doğruyu buluruz. Eğer olma/sa milletin bağrına gjderiz'" diyerek er- ken seçim işareti verdi. Ecevit de. erken seçi- me dönük olarak hazırlıklannı yoğunlaştırdı. ANAP'ın da. içinde yer almayacağı bir hükü- met oluşumuna hiçbir biçimde destek olmaya- cağı. bu durumda erken seçimi gündeme geti- receği bildirildi. Erken seçim tarihi üzerinde anlaşıp güveno- yu alacak bir hükümet kurulamaması duru- munda, 45 günlük süre sonunda Cumhurbaş- kanı. TBMM Başkanı'na danışarak seçimle- rin yenilenmesine karar verir ve bir Başbakan atayarak ülkeyi seçime götürür. Bu yasanın göriişülmesi için Meclis'e başvurma- ları konusunda Sayın Yılmaz'dan yardım iste- dim" dedi. Ecevit, erken seçim olasılığının orta- ya çıkmasıyla seçim hükümetinin kurulmasının gündeme geldiğini belirterek. "Bu seçim hükü- meti kalıcı hükümetten daha kolay kurulabilir belki. Bu olasılıklar üzerinde ön görüşme \aptık" diye konuştu. Ecevit. çeşitli formüller üzerinde durduklannı v urgularken. RP'li bir hükümete gi- rilmemesi için tavsiyede bulunup bulunmadığı sorusuna da. "Bizim o konudaki görüşümüz bi- liniyor zaten. RP'li bir hükümeti doğru bulmu- yoruz" yanıtını verdi. Yılmaz da. Ecevit'le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada. hükümetin istifasından son- ra ortaya çıkan olasılıklan değerlendirdiklerini söyledi. Yılmaz. Ecevit'le. Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşmenin ardından yeniden bir ara- ya geleceğini bildirdi. Alınan bilgiye göre Ecevit. görüşmede Yıl- maz' a." Eğer gensoru görüşmeleri gündeme gel- seydi çıkıp konu^acaktım ve "aranızdaki sorunla- rı askıya alın. seçim tarihini belirleyin. biz de destek olmaya devam edelım. Eğersorunları çö- zerseniz de hükümet devam eder' diyecektim" görüşlerini aktardı. Erbakan-EceNİt görü^mesi Erbakan da. Ecevit'le yaklaşık yarım saat sü- ren bir görüşme yaptı. Erbakan. Ecevit'e kendi- siyle ilgili malvarlığı soruşturma önergesine ret oyu kullanmasından dolayı teşekkür ziyaretinde bulunduğunu. görüşmede hükümet konusunun gündeme gelmediğini söyledi. Erbakan. "Cum- hurbaşkanlığTnın Çoğunlugu bul. gel" şeklinde bir görevlendirme pazariığına giremeyeeegini" belirterek. "Demokratik kurallar içinde görev len- dirme yapüacaktır" dedi. Erbakan. erken seçim olasılığının bulunmadığını savunurken. "Halka 'bir 6 ay daha ne halin varsa gör' demek olmaz. Seçimi nıeçimi bırakalım. hi/nıet vapalım" di\e konuştu. Sıvas davasında protesto A y ş e T o P r a k -•- H Ra<itarafı I. Sııvfada ANKAR.A (Cumhuriyet Bürosu) - Sı- vas "ta gericilerin 2 Temnuız 1993'te 37 ki- şiyi katletmelerine ilişkin davanın Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde dün başlayan temyiz duruşmasmda. müdahil avukatlar ile mü- vekkilleri. heyeti ve sanık avukatlannın sa- \ unmalanm protesto edip salonu terk etti- ler. Katliam mağdurlan ile avukatları. Anka- ra Devlet Güvenlik Mahkemesi"ndeki (DGM) yargılamalarda olduğu gibi Yargı- tay"da da çeşitli engellemelerle karşılaştt- lar. Erken saatlerden itibaren Yargıtay'ın gi- rişinde ve çevresinde güvenlik önlemi alan polisler. duruşmayı izlemeye gelen ölenle- rin yakınlannı sıkı aramadan geçirdi. Polis- lerin. müdahi 1 avukatlan da aramak i steme- si üzerine zaman zaman tartışmalar yaşan- dı. Savunma yapma istemleri reddedilen müdahil avukatlar ile duruşmanın yapıldı- ğı 9. Ceza Dairesi'nin Başkanı DemirelTa- vil arasında da tanışma çıktı. Sanık avukat- lannın konuşmalarına. -gerçekleri çarpıt- tıklarr gerekçesiyle yaptıkları müdahale- - ler üzerine sık sık uyan alan mağdur yakın- ları. daha sonra avukatlan ile birlikte duruş- ma arasmda salonu terk ettiler. Duruşmaya müdahil olarak katılan avukatlar Şanal Sa- ruhan. Yeli Devecioğlu, Mehdi Bektaş. Ha- san Basri Özbey, Ali Kalan ve İlknur Kalan, sırasıyla söz alarak karan temyiz eden ta- raflardan birisi olmalan nedeniyle. savun- ma yapmak istediklerini bildirdiler. Başkan Tavil. bu istenıin Türk Ceza Yasası'nın (T- CY) 319. maddesine göre mümkün olma- dığını belirtti ve bu durumda müdahil avu- katlann duruşma salonunda ancak ciippele- rini çıkanpdinleyici sıfatıylaotıırabilecek- lerini söyledi. Sıvas katliamı davasımn dünkü temyiz duruşmasına. davalı taraf olarak sadece sa- nık avukatlan katıldı. Tavil. müdahil avu- katlarcüppelerini çıkanp yerlerine oturduk- tan sonra savunma yapması için ilk sözü sa- nık avukatlanndan Tayfun Karaali've ver- di. Davanın en önemli sanıklarından Cafer Tayyar Soykök, Muhsin Erbaş ve Harun Gülbaş'ın avuklığını yapan Karaali'nin sa- \ unmasına. duruşmayı izleyen ölenlerin ya- kınlan zaman zaman müdahale ettiler. Özel- likleyazar.\ziz.\esin'le ilgili sözleri karşı- sında sanık avukatına laf atan müdahillere. başkan Tavil sık sık uyarıda bulundu. Baftarafı 1. Sayfada Halis Toprak'ın. eşine 5 trıl- yon lira maddi. lOOmiiyarli- ra nıaııev i tazminat ödemesi- ne ve ayrıca çocuklann vela- yetinin de anneye \ erilmesine karar verdiğini belirtti. Halis Toprak'ın avukatı Turgut Tavşanoğlu, mahkemece be- lirlenen maddi ve manev i taz- minat miktannın çok yüksek ve Toprak Holdıng'in serma- yesine eşdeğerde olduğunu belirterek kararı temyiz ede- ceklerini bildirdi. Ayşe Toprak'ın avukatı Burhan Apaydın iseboşannıa davasında belirlenen rekor tazminat için. bunun dünya- daki en yüksek boşanma be- deli olduğunu öne sürdü. Baro tarafından belirlenen a\ ukatların asgarı iicret tarıfe- sinegöre. Burhan Apaydın'ın avukatlık bedeli 4 milyon li- ra. Ancak ınüvekkilivle ozel sözleşme yapmış olması ha- linde Apaydın'ın oldukça yüksek bir ücret alması söz konusu. Başturufı I. Sayfada kan, herpartiyle koalisyon kurabileceklerini yineledi. Yılmaz. DSP Genel Buş- kam Bülent Eceviı ve CHP Genel Başkunt Deniz Bar* kal la gö'rüştü. * Demirel, hugiin siyast parti liderleriyle göriişe-i cek. Hükümet bunalımm- dan kısu sürede çıkmak güç. Ancak bu durum ka-, ramsartığa neden olma- malı. Anayasal kurallar çer- çevesindeyeni hükümetin kurulması için tüm parti- ler çubu harcayacak. 4$ gün içinde hükümet kuru-, iamazsa, gündemde yeni- den sandık var. ' İtalya'nın iki yıldan az bir sürede, üç kez genel seJ . çinı yasudığını dikkate al- ınuktu yarar var. İtalya, son seçimde tüm sol partilerin birl/eşmesiy* le düzlüğe çıktı. Önemli olan, krizlerden çok siyasilerin yaşanan- lardan ders alması ve ku- ralların eksiksiz islemesi. Anayasa Mahkemesi bir karar aldı. Hükümet bu- nun gereğini yaptı. )âja- nanların genel özeti bıı- dıır. Ortuklar arasmdaki unlaşmazlığın buna etkisi, katkısı ayrı bir konudur. Demokratik sisteme i- nandığımız ve bağlı kaldı- ğınuz sürece, çıkıs yolu mutlaka bulunacaktır. • •• Muıı Çayı zur I Bastarafı 1. Sayfada kaya mezarlann bulunduğu bölgenin dinamitlerlc hava- ya uçurulduğunu. çok sayı- da tarihi eser ve lahit parça- sının Munzur Çayı'na dö- küldüğünü. gerıye kalanla- nn da parçalanarak üzerle- rinin toprakla örtüldüğünü anlaftılar. Olayın duyulması üzeri- ne Tunceli Vali Yardımcısı Efkan Alatarafından bölge- ye gönderilen İl Kültür Mü- dürü Hasan Aksoy ile Dev- let Su İşleri Tunceli Şube Müdürü Ali Sançiçek inşa- at alanında incelemelerde bulundu. tki kurum müdü- rü. vali vekilinin "Gerekir- seinşaaUdurdurun" şeklin- dcki talimatına karşın böl- gede bulduklan çok sayıda küp. çanak ve çömlek par- çasını alarak valilige geri döndüler. Tunceli Vali Yardımcısı Efkan Ala. olayla ilgili ince- lemelerin sürdüğünü belir- tirken bölgede define bu- lunduğu ve yağmalandığı iddialarıvla ilgili konuşma- dı.İl Küİtür Müdürü Hasanl Aksoy kazı çalışmasından haberdar olmadıklannı söy-' ledi. "Eserier yok ediliyor'1 Baraj alanı içinde çalışan bazı işçiler hafriyat sırasın- da bölgede çok sayıda tari- hi eser bulunduğunu doğru- ladılar. İşçiler. bölgenin SİT' alanı ilan edilmenıesi içinl baraj inşaatını sürdüren Öz- eür İnşaat'ın sahibi Cemil Ozgür'ün talimatıyla tarihi eserlerin yok edildiğini öne sürdüler. Barajın bulunduğu Ça- nakçı Köyü'nde oturari yurrtaşlar. bölgede çok sa- yıda tarihi mağara bulundu-; ğunu. 1960'ta yapılan arke- olojik kazının da yanm bn rakıldığına dikkat çektiler.' Kazı alanında 5 metre" yüksekliğinde. 2 metre ge- nişliğınde küpler bulundu- ğunu. bunların tamamının da parçalandığını \e büyük bölümünün Munzur Ça- \ ıııaatıldığını anlatan köy- İüler. hafriyat alanında sa- dece, içinde taştan oturma bölünılerinın yer aldığı bir mezarın sağlam kaldığını belirttiler. L'zunçavır'da define çık- tığı ve askerlerin yağmala- dığı iddialan üzerine baraj inşaat alanına giden gazete- cilerin kazı alanına girmesi ve fotoğraf çekmesi jandar- malar tarafından ensjellen- di.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle