05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 HAZİRAN 1996 CUMA • • • • SAYFA UBF BUF096 Teknik direktör Fatih Terim'in, Four Four Two dergisine özel açıklaması: Şampiyonaınn favorisi yok Mılli Takım Teknik Dırektoru Idtıh lerım LONDRA (Cumhumel)- Mıllı Tı kını Teknik Dırektoıu Fatıh Terım, In jıltere nın onık jckıı tııibol dtuıkrın den Four Four T\>o \ 11 Doıt Dort Ikı) \erdıgımulıkıtt \ • Eıı fazla oneımer- dığım şev o\ uıuularımdakı mutade- le ruhunu sıcak tutmak ' dı_dı Terım tutbolcularda zeka \arıtıulık \e Mirat gıbıozellıklerbulunmiM jeKktıgını an- ı.ak bunlardan bır tanesının eksık olabı letegını asıl onemlı olanın "mucadele- cılık' oldugunukavdettı A\rupa %on UM tınallere katılan 16 tıkımın teknik dırtktoru ıle a\rı a\rı mulakatlar \apan \e son saMMnda \a\ımla\an Four Four TuodergibinınsorularıvL Fatıh lerım ın vanıtları ozetle >o\le * Sızce şampı\on kım olacak' Bence herhangı bır takımı t ı\on ılan etmek \anlis Ingıltere e\ sahıbı antak dıger l"1 ulkede?orlu\e uzun bırelenK mucadı.le>ınden gtçerek bura\a geldı Benteher tıkımın sansi \ar W92 \ılın dakı tınalkr bunu gosterdı O zamm d ı hcrkesin kendıne gore bır ta\orısı \ardı Ama Danımarka tatılden çagrıldıgı tur nmada kupavı kazaııdı Turk takımının o\un duzenını an- latır nıısını/' Bız 3 4 l 2 Msumını kııll tnı\oruz L ı, o\uncu defanstı ıkı stoptr \e bır lı beıo Oria vihadı4 kiM lkrkeMna\rı bırgore\ı \aı Ikrıdı dt. ba/tiı 1 2 kısı ıle o\nu\oıuz l-or\et takımınende_is- kennu\kıı Bıztn2 1 vapı\oruz Bazen dt bu 1 kısı\t. t,ıkı\oı Sı/cc turnmanın tn fazla oneçıkan o\ uncuları kımler olaıak' Bui isin \erıiK\ı pek stMiıem Lmu\orum tumu\anınuidı.i:erlıovun _ ^ • Ha\lı çetın bıı gruptayız 1 %/ Hıı\atistan çok guçlu bıı f J takım I\ı \e goze hos gelen bıı futbol ovnmorlar Rakıplen ıçın sorun \aratı>oılar Eleme grubunda Italya\a karşı çıkardıkları o>un. herkesın hatırında" JfâL-^ • "Turkı>e, bugune kadar bu ye&t basarıyı gosterememıstı Neler ^Sâr® hıssettığımızı tahmın ^ ^ edersınız Bu. sadece Turk futbolunun değıl. kultur, sanat \e taraftarlarımızın da uluslararası alanda temsılı anlamına gelıyor'* LUİarı benım nkıınımdın ı,ıkar Grubunu/ ne kadar zorlu' Hı\lı vetın bır jruptı\ız Hınatıs taıı çok L.Uİ.İU bır t ıkıın l\ı \ı_ gozı. hos gtkn bır tutbol o\nu\orhr Rakıplen Kin %orun\ ırıtı\orlar Eknit .ırubunda ItaKa vakarvi çıkaıdıklarıoum lxrke sin hıtırındı Bır de -ı-ı,en urnın )nın sampı\onu Dmınnrka \ ır tabıı Porte kızde herzim ın bır tutbol akadenıiMol nıustur Onların ttıtbolu dı >.on \illarda kalıte olaıak h ı\lı .elıstı Turnu\a onıesı hcveıanlı nıısını/ ' Buı ı\ uelcbıldijiinıızıçıngururdu \u\orum Turkı\e buguın. kadar bu ba >arı\ı josteremeınıstı Neler hissettıjı ınızı tahmın edersınız Bu ->adı.ce Turk tutbolunundejıl kulturumuzun sanalı mızın\etarartarlarımızındı uluslarara- sı alında tcinsılı anlamına gelı\or Sa- deee Turk tutbolu ıle degıl ulkemle de o\unu\oruııı Eger haşka bır takınıdan bır fut- bokunun takımınızdaveralmasımıs- tese\dınız, bu kım olurdu ' Kendı tutbolcularımdan memnu nıım Onlirla jurur duvuvorum Lnıa rım baska teknik dırektorler benım ta kımımdan tutbolculan almak ısterler Bu takımı Fatıh Terım \arattı de- mek. doğru bır degerlendırme olur mu' Eleme grubunda o\ nadıgımız 8 ma- çın kadrolarını ıncelersenız 30 degiıjik o\uncu kullandıgımızı gorursunuz Ba- zıları •% 00 dakıkadan fazla ovnadı bazı ları > dakıkanın altında Anıa bu Mi o\ uncu arasında 24 u gençmıllt takım da dao\namıştır Bazı ınsanlardıvorlar kı "Fatıh şanslı \eteneklı bır kuşak \akaladı ve onlar Fatıh'ı başarılı \ap- tı" Bu o\uneuların vo_u benımle bır lıkte çaiı^an arkadaslarıııı taratından ke^fedıldı Enson K\eç ık o\ nadıgımız eleme grubu ma<,ındakı kadrodan sade eeOğuzÇetın,genç mıllı takımdan JL! medı Çunku bız gore\ı de\raldıgımız da Oğuz zaten o \a>ın uzerınde\dı Dun\ada bovlesıne bır istatistık bula mazbinız Sızhep mui.adelei.ilik tensozedı- \orsunuz.. - Bunu vanlıs. anlamaun Bu muca- dele \enılgı\ı reddetmek anlamına ge- lır Cagda^ tutbol \enıbırovuncutıpı\a rattı Buo\unLU\eteneklı ve\arıtiLi ol malı Buna ek olarak koşmalı \e muca- dele etmelı Bunların bır tanesı eksık ola bılır ama mucadele rulıu asla eksık ol nıamalı Futbolcul ınıııda bunu araıım Federasyon Başkanı "G.Saray kendine çalıştırıcı arasa iyi olur" dedi Erzik'ten Terim'e 4 kal' çağrısı LOINDRVD\IN VKVPMRIF 'Sertkadınlar'içinLONDRA -1 utboluıı telse- tesi uztrınt I ıt edtn unlu dı^u nurltrden Albert Camus ıııın >o\le bır sozıı \aı 'Futbol. na/ık oğlanlar i(,ın degıl. sert kadınlar ıçındır Fızıksel ko>ulljnnın ajırlıgınddiı dola\ ı ge- neliıkle "erkek o\unu" oiarak anıljn tutbo lun kadınlar taratından da gıderek \a\gın bı çımde OMiandiJi JCKCJ;I oruda ıken se\ıaı kıtlesi arasinda iKdense kddınlaıın ı,ok tazla bulunmamasi tek bır taktore bajlı Stıtlaı dakı ta^kınlık \\rupa 96 organızatorlen bırsındınbu taşkınlıklara kır^ı on lemler du>unurken bıı \andan da nutusiın kj baca \arisinı olıı^tu ran"cıns-ı latıf'ı stat lara ı,ekmenın sollarını amorlar Bu amaçla organızasvonun rek lamcıları bugunlerde harıl harıl kadınlara \o nelık bırdavet kampan \aM vurutu\or Turnu \a\ı ızlemesı beklenen \akla^ık 1 *>mıl\onfu' bolî>c\enn arasınj mumkun olduğu kadar fazla kadını katmak uzun \adede heın spor aı,iMndan heın de sponsorlaıın bıkıs a<,ısı ıle bu spora \atınm \apan tıcin kurulu>lann ken dı tıcarı ı,ıkarlan aı,wmdan onemlı gorulu\oı Bo\lete statlarda jenellıkle erkek sevıaı \e(vada mu^terı) \onelık bua tıra>bu, ıgı \ b reklanıların \erını bıından bovlesut\en paı fııın \a da "hıjvenık bağ" ıektamları alırsa kımse v^ırmasin BBC tele\ız\onunda \a\ımhnan bıı pıo_ ramda -.okakta gom^leııne bı^Minılan genı. kızlardan bızılarının so\ledıkleıı sovk "Futbolu tele\ ı/\onda da se\ redebılırı/ Anıa stada «ıdıp \tnndi "ormek «ıbı ol- nıa/ Bence daha la/la kadın statlara «ı- rebılmelı "Gu/el bıro\un l stelık trıbunler ha\- lı e»lenctlı Neden bı/ de bu eğlenme ka- tılma\alım' "Benım eşını. ouullarım bundan /c\k alı\orsa neden aıkı.ehırlıktebu /e\kı pa\- laşma\alım' "Ben tn ı,ok futbokuların haıaklarına ba\ılı\(trıını " Kadınl ırı statlanı,ekmekte kkandınav ul kelerı \e \lman\a mn ba^ı (.cktıklerı belırtılır- T«en lngilti.redi.ds. son zannnlarda lıoolıg ınl ı- rın îjirretlıgındtn dola\ ı >tatlardan ıız tk duıan kadınların gıderek da hdbuvuk sa\ılarda ını va gıtmeve ba^ladıkh- rını istatı>tıkler gosteı nıekte Egleııce de oK ı "futbokuların bacak- larınıgornıvk'"Kinde oKa dunvanın bu en populer sporun ı ılgı kadınlar aı îsinda mut- laka bır dereceve kadar \a\gın İMe bunu de gerlendırmek i(,ın \\rupa % organızatorle- rının çaba--ına rurnu\a sonrasmdi dı dıger tum ulkelerk ıtılmalı Statlardan "nıaço" go- runtukrı \erleretukurmeM "analara. baeı- lara"duzulen(,ırkınmanılen serserılıgı atıp hınınıı ııı da tnbunka ı,ekmtk her tederas- \onun \eherkulubun ımaçlanndan bırı olma- lı \\rupa % nın tutbol ı oldugu kadır tut- bolun topluııual isk\ ıne de bu ivid ın onem- lı bırkıtkı \apması herkcMn dılegı • Erzık G Sarav Terım ıçın bızden ızın almadı SozleşmeMnın bıtış tarıhınde goruseceğız dedı Terım ıse "C *-* "BenG Saray a soz verdım Sozum her sevden onemlı' vanıtını verdı NOTTINGHAM (Cumhu- tasarav \onetıcılerı. Fatıh Te- n\et) - Avrupa Şampıvonası tı nallerındeılkmaçını Hırvatıstan ıle o\na\acak |A) Mıllı Futbol Takımı nınkamp vaptıgı Belton \Voods Otelı nde :>ok bır gelıs mevasandı Futbol Federasvonu Baskanı Şenes Erzık, dun teknik adanı ve futbokularla bırtoplan- tı vaptı Erzık toplantı sonrasi ; r~ ~ vaptığıaçıklamada Mıllı Takım T e n m : DonUŞ \ok rımıçınbızdtn ızın almadı Bu nedenle Terım ı mıllı takımı bırakacak dıve gormuvoruz kendısı ıle goruştum M) ha/ı- randan sonra bır goruşme da- ha \apacagız Calatasarav kendısıne teknik adam arasa ıv ı olur' Mıllı takım antrenmanında Fatıh Terım futbolcuları sık sık u\ardı. Teknik Dırektoru Fatıh Terım'ı bırakmavacaklarını so\ledı Erzık tutbolculann Fatıh Te- rım e "Bızı bırakma" şeklınde baskı vaptıklarını \e kendısının de mıllı takımda kurulan duzenın bozulmaiinı ıstemedıgını de ka\dettı Erzık ijunları kıvdettı "(\) Mıllı Futbol Takımı Fa- tıh Terim'in başarılı çalışma- ları\la bu nokta\a geldı He- defekola\ ulaşmadık Planlne programlı çalıştık >e bu duze- nın bozulmasını ıstemı\oru/ Futbokularımızdan da Te- rim'in mıllı takımdan a\rıl- maması l>onusunda bu>uk haskı \ar Terim'in Galatasa- ra\ a \erdıgı bır soz \armış. \ncak mıllı takıma >erılen soz her şeMtı ustunde gelır Gala- Bu gelı^mekr uzı.nne bır at,ıklama \apan Mıllı Takım Tek- nik Dırektoru Fatıh Terım 'Be- nım Galatasara\ "a \enlmis, so- züm >ar O soz her şe\den onemlı Başkan'ıngoruşlerıne sadece sa\gı du\ u\orum" dedı Sıiper prinı Erzık mıllı takımın (,e\ rek tı nale sukselmesı hilınde tutbol culara 6 şar mılvır lın pnın \e rıleceğını a\rici \\rupiSampi vonası tınıllerıne katılnu pa\ı olarak kı^ı ba^ına i er mıK ır lı ra odeveceklennı ıtade etıı Şı- nes Erzık mıllı tıkımın \arı tı nale Likması halınde prmıın !•> mıKara kadar \ukselebıletegını de sozlerıne ekkdı Yıldızlar sönecek mi? IONDRV (Cunıhurıu't) -\ırın St ıdı ııdı c\ vihıbı lımılttre ık K\i(,rt arasında o\ naınu ık aı,ılıs maviNİa start al ıcak t l RO%da\ıldızlar sonetek mı' Futbol otoııtclcn ozellıkle \ası ılerlenıis ovuiKiılarııı A\ıupı Futbol Şanıpıvonası Fınılkrı ndc ne vapacagını meıakla beklıvor Gozler tutbolda son baharlannı \asa\an \aslı ama deiKvınılı ovuiKtılırda \lman Jurgen Klınsmann Romen Gheorghe Hagı Daııınıırkalı Mıchael 1 audrup bu sorunun \anıtını \ereı.ck tutbolcular Onlar salıalaıa sonen bırer \ıldız tutbolcu olarak mı \L dı ı.deı.ı.k \okvi orta\a ko\acaklan tutbolla belleklerde d ıha tazla mı \er alacaklar ' Hcmeıı belırtelım otorıtckrı. iiore dene\ınılı vaslılarEL~RO%da bas-arılı olacak Klinsmann fa>ori Zattn nıusten.k bahıs tutkunları paralannı gol kralı olmasına kesin jozu\le bakıl ın Jurgen klınsmann ın uzerıne vatırmıs durumda Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi, kupanın en büyük favorisi Ingîlizler kendi evinde aslan 8 Hazıran Cumartesı Açılış torenı Ingıltere Isvıçre TRT1 TRT3 TRT1 TRT3 13 00 16 50 21 00 22 00 16 50 18 55 22 00 23 30 (CANLI) BAN11 ICANLİJ (BANTı 9 Hazıran Pazar Ispanya Bulganstan Almanya Çek Cum Danımarka Portekız TRT 1 TRT3 TRT 1 TRT 3 TRT 1 TRT 3 16 00 1815 19 30 21 00 18 50 20 55 21 00 22 30 2100 2315 23 30 01 00 CANLI) IBANT) CANLI] BANTI (CANLI) BANT) 10 Hazıran Pazartesı Hollanda ıskoçya Romanva Fransa TRT 1 TRT 3 TRT 1 TRT 3 18 00 2015 2015 2315 21 00 23 15 23 35 01 00 (CANLI) BANT^B 'CANLI) (BANT) 11 Hazıran Salı Italya Rusya Turkıye Hırvatıstan Spor Serv ı- si - Futbolun ana\atanı In gıltere şampı \onluk ıçın kendıne çok gu\enı\or 1966 da kendı e\ lerınde du zenledıklen Dun\a kupa- sı nıhalabugundetartiMİan bır golle muzelenne gotur dukten tam 30 \ ıl sonra v ıne kendı e\ lerınde bır 4\rupa Şampıvonlugu ıstı\orlar 8 hazıranda başla\acak olan şampı\ona\a e\ sahıbı olması nedenı\ le eleme maçları o\ na madan katılan Vlalılar \aptık- lan ozel karsi laşmalarda ıse goz doldurmadı Ama \ıne de otorıteler onlara oldukça tazla şans tannorlar Ingılızlerı >3 vaşındakı Tern \enables çalı>- tırıvor l9h>\ılındaBarı.t-lo na \ı lıg sdiııpiNonıı \apan \enables ıkı vıldıı bıı JOIL \ı surduruvor Şampıvona sonrası ise takımı Glen Hoddle'a de\ redecek Kale- de Arsuial ın fıle bek(,isi Da\ıd Seanıan \ ıı Detansta sıvahı o\ 111x11 \\alker, sol taratın gedıkliM Stuart Pearce, zaman za • 8 hazıranda ba^la\acak olan şampı\ona\a e\ sahıbı olması nedenn le eleme maçları o> namadan katılan Adalılar \aptıkları ozel karsılasmalarda goz doldurmadı \ma >ıne de otorıteler onlara oldukça tazla şans tanıvorlar man ılerı ı^ıkı^ları \e sert sııt- lan ıletınınnor \1arn.hcsteı Lnıtedlı ISKısındakı Ne\ıl- le ıse mıllı takımın \em o\ unculaı ırıdın Fonrtunun zır\e;,ınd^ Orta sahisinda Paul. Inee. DaMd Platt. Lı \erpoolda top o\na\an ıkı îsim Redknapp \e Ste>e McManaman bulunuvor Hın,ınlıgı \<. dgresiflıeı ıle her zaman gundemde bulu- nııı Gası.oıgne ı>e \enables tciı gore\ beklıvor Ingıltere nın tonetı ıse ol- dukça zengın Terrv \ enab- les ın rahat ertıgı tek me\kı belkı de Toftenhamlı Anderton \e Sherıngham. Blackburnlu Shcarer, Mıdd lesbroughlu Nıck Barnıb\. Lı\erpoollu Fowler \L Ne\ castledaba^anlı bır sezon geçı rciı Besıktas ın eskı tııtool (.usu Less KrdınaiHİ \d 1 lılaı "ın gol NOI unuıuı guııdc me hıçbır zaman getırmese cek o\uncular gıbı gorulu \or Kısaeası Ingıltere A\rupa Futbol Şımpıvonasi nd 1 L\ sihıbı olm ıııın a\anta|inı kullanarak kupa\ı muzesıne uotunneve hazır 1MMF.L* Î^GlLTERE•^l \I\L\TTI 'Kupa Ada'da kabr' Mc Maoaman "itere'niB bfiyfik . larından bir t»nesi. Terry bies «na y." ç»k veaivor. Ingılteie evsahıbı avantajına sahıp oldugu îv,ın turnuvanın tavonleıınden Kupı adada k ıl ıbılır Takımın teknik dırektoru Terr\ Nenables hazırlık maçlannda takımı durmadan degi:>tırdı Ov uncuları <,esitlı kıdemelerde degısık \ar\asvonlarla ovnattı Ingılızlerın jerçek juelerını tahmın etmek çok gue (, unku dostluk ve h ızıılık mielarındı tutbolculann jerçek o\un karakterını jormek eok zor Ingıltere geıçek vıldızlııdan olu^in bır takım Paul Gascoıgne doıt dortluk bır tutbolcu \\nea Gaseoıgne nın trıbunle arası çok ıvı Onlaıı ıteslevebılıvor kısiea trıbıınun n ıbzını tutuvor dıvebılırız Bu arıda detmstı Paul Ince ı unutmamik jerek kılede ue «eeen vıl Ingıltere Super Lıgı nde -\rM_nil kılesınde en iz aol vı\en kıleei unv ınını eiınde tutan Davıd Seaman var (,ok ıvı bır çızgı kaleeisi kale sahasına çok hakım Ben Ingıltere nın dortlu defans zıncırı ıle o\na\ieagını tahmın edıvorum Hızlı ve uzun paslarla ılerı çikıp gol aravacakhı Hueumdı ıse \enableb ın alternatıtı çok \lan Shearer \e Les Ferdınand ıv ı bır ıkılı Bu ıkiM de ceza alanı ıçmde çok aktıt va bisarılı Golu ^, ^^ kokl ımasını bılen -5' J tutbokulaı Sheaier geven sezonu M) aolle kapıttı Bu da onun gol volundı ne kadar başarılı oldugunun bır costergesi \enables ın dıger ıkı gokıiMi ise jenç Robbıe Fow ler v e Tedd\ Sherıngham Bu ıkılı de Jenç ve hızlı olnıaları nedenıv le zo\ \oll ıııııdı eok etkılı {•k\ Fıke İmııiel (Manehester C ıtv kalecısı) TİT} TRT 1 TRT 3 B-891I21 00 23*5 23 30 01 00 İ6AW CANLI) [BANT) 13 Hazıran Perşembe Bulganstan Romanya Isvıçre Hollanda mıTRT 1 TRT 3 21 00 23 15 23 30 01 00 CANLI) BANTl 14 Hazıran Cuma Portekız Turkıye Çek Cum Italya mıTRT 1 TRT 3 2130 2315 23 30 01 00 ( lCANLIl BANT) 15 Hazıran Cumartesı Iskoçya Ingıltere Fransa Ispanya TRT 1 TRT 3 19 30 21 4o 23 30 01 00 CANLI BANT 16 Hazıran Pazar Rusya Almanya Hırvatıstan Danımarka ffifâTRT 1 TRT 3 mnm19 30 21 45 23 30 01 00 Î6W (CANÜ) tBANT) 18 Hazıran Salı Fransa Bulganstan Romanya Ispanya Iskoçya Isvıçre Hollanda Ingıltere TRT 1 TRT 3 TRT 1 TRT 3 TRT 1 TRT 3 TRT 1 TRT 3 18C0 2 3 İ O 22 0L 23 3C 18 C0 19 30 22 00 23 30 21 00 2315 23 30 01 00 21 00 23 15 23 30 01 00 CANLIı BANTı CANLI) (BANT) ıCANÜ) BANT CANLI (BANT, 19 Hazıran Çarşamba Turkıye Danımarka Hırvatıstan Portekız Rusya Çek Cum Italya Alrranya mı ffirâ TRT1 TRT 3 2100 2315 23 30 01 00 (CANLI (BANT) 22 Hazıran Cumartesı ÇEYREK FINAL 2 B 1 A) ÇEYREK FINAL 1 B 2 A) TRT 1 TRT 3 TRT TRT 3 16 30 18 45 22 30 00 00 20 00 23 10 00 00 01 30 CANLI) BANT CANLI (BANT 23 Hazıran Pazar ÇEYREK FINAL (1 C 2 Dj ÇEYREK FINAL (2 C 1 D) TRT 1 TRT 3 TRT 1 TRT 3 16 30 19 40 22 30 00 00 20 00 22 15 00 00 01 30 CANLI BANTı CANLI) (BANT) 26 Hazıran Çarşamba YARI FINAL YARI FINAL TRT 1 TRT 3 TRT 1 TRT 3 17 30 20 40 21 30 23 00 21 00 23 15 23 00 00 3C (CANLI) (BANT) CANLI) BANT 30 Hazıran Çarşamba FINAL TRT 1 TRT 3 20 30 23 45 00 00 02 00 ıCANLI) BANT Sounesstan milli takıma övgü The Sun ~Tmf ea z e t e M Galata^arav ın eskı teknik dırektoru Greame Souness ın açıklım îsindan ilıntı vaparık Turkkrbır tıkımı perisan edeeek nı.ınsetıvle vavımladıgı haberınde Turkler e kınise şiıis tanımıvor Ama bııvuk surprız vapabılır >urtdisinda ovnavibılecek bırçok veteneklı tutbolcuva sahıpler dedı Otevandan Total Dergisi mıllı tıkımın as tutbokusu Galatasiravlı tutbolcu Tugav ı •\\rupa nın en ıvı orta saha ov uneusu olarak gosterdı Dergı vorumunda •\vrupa nın hertakımında nhatlıkla ovnavabılecek bır tutbolcu olan Tugav ın çok çabuk ovnama ve orta al ında r ıkıp detans arabina gırerek goller bııl ıbılme ozellıgıne sahıp olduğunu kavdettı Klinsmannın iddiası Mu^terek bahisçılerm gol krallıgındakı bır numaralı tıvoıiM \lman futbolcu Jurgen klınsmann fınalı Mmanva ıle Ingıltere nın OMI ıvaeamnı ıddıa edıp •\neak Ingîlizler ıvı tutbol ovn ımıvorlar Fınale sevıieilerının destegı ıle gelııler dedı Turizm şirketleri zorda \e vazık kı ELRO% beklenen ~S( "*J> gormedı Durum bovle oluıica dı tılepleie v ınıt veiememekten koıkup tazlaea bılet satın ıl ın tuıızm ^ırketleıı zorda k ıldı Danımarka dakı tuıızm şirketleri iseearevı tur tıvatlarını vuzde 2^ dsam çekmekte buldular Bazı siıketlerde İngılız Futbol Federasvonu na basvurarak vardım istedıler Hakemler çekiniyor inmlız hakcin Davıd Ellera\ ılk kez LI RO Livgulanacak venı kuralın hakemlerı korkuttugunu saklamıvor ve sunl ırı sovluvor "L zıtma dakıkalaı ında gol atan ekıbın maçı kazameagını aoz onunde bulundıırursak bu dakıkada bır lı ıkem içın penaltı dudujuı e ılnıak çok zor olıe ık Hiddink'in motivasyonu ^ Bırsuıe s j % ( Fenerbahçe vı de çalıştıran Hollanda Mıllı Takımı nın teknik dırektoru Guıis Hıddınk tıkımının tınıllerde tavoıı gosteıılmesının tutbolculan olumlu vonde etkıledıgını belırttı H ddınk medvanın Hollanda va buvuk sans tınıdıgını bunıııı da tutbolculan motıve ertısıını sovledı Teknik adamların korkusu Otorıteler Italva Almanva Holhnda ve Fransa mıllı takımldiının teknik dırektorlerının ELRO 96 nın vukıınu omuzlarında hıssettıklerını belınıvoılar ^rııgo Saaehı Bertı \ogtb Guus Hıddınk ve Aıme I ıequet nın kırıverlennın \v rııp ı Futbol Şımpıvon isi na biglı olduğunu belırten otorıteler B isarılı olmazl ııl ıısa tmeklı olurlar vorumunu vapıvorlar Taraftarların ısyanı Londra da bır ıçıklama *~ \ îıuılteredekı ^ Futbol Taraftarlan Dernegı polısın onkıııleıı ıbarttıgını fanatık olmıv ın tııtbolseverlerın dıhı hoolıgan muanielesi gormeve basladıgını belırttı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle