27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 7 HAZİRAN 1996 CUMA 18 SPOR İsviçreli yıldızla sözleşme imzalanırken Trabzonsporlu fütbolcunun transferi için 'hülle' yolu denenecek Knup G. Saray'da, AbduDah da yolda MISTAFAERSOV Galatasaıav Fenerbahçe ııın dc pe- sındekostuğu Adrian knup uıenkle- nne bağladı Menajerı Tom Preaus ıle bırhkte dunlstanbul agelen unlurutbolcu ge- cegeçsaatlerdeHıltonütelfndeGala- tasaray ıle ıkı \ ıllık sozksine ımzaladı Ikı sezondur Almanva nın Kaılsruhe takımında oynav an knup butıanster- den lmılyon 100 bın dol.ıı alırken ku- lubunede 1 mıKon maık veııle».t.k Galatasarav a toplam malıvetı 140 mılyar lıra olan Knup KaıKruhe toı- ması altında ovnadığı 104 resını vnaçta toplam 104 gol attı 42 kez de N\n,re mıllı takıını tormasını gıven Knup 16 gol kavdettı *) ıldız tutbolcunun tckmk dırektor ıle anlaşamaınasi nedenıv le ls- uçremıllı takımı kadıosundaıivikaııl- dığı aı,ıklandı Knup un sakat oldugu yolundakı habeıler ıse \alanlandı Sırada Abdullah\ar Galatasarav ın Abdullaht,alımı vı n-Kırmızılı kulubun Trabzonsporlu Abdullah ın pesinı bırakmadığı Bas- kan\ardımciM ErgunGursoy un mıllı futbolcuyla Avrupa ŞamptyonaM son- rasında venıden goruşeceğı sizan bılgı- lerarasında Galatasaraylı yonetıcılenn Abdullah"ı almak ıç\n bırçok yol dene- dıklen bunlann başında da Abdullah'ın Trabzonspor'dan değıl Avrupa dan transfer edılmesı gelıyoı Abdullah ı Trabzonspor'dan transfer edemeyen Sarı-Kırmızılıların pkınını Tıabzonspor un eskı yonetıusi Salih AlpasUn aukladı Salıh Alpaslan on- cekı gun >aptıgı açıklamada Boıdo- \1a\ılı vonetıulerın Abdullah ı Avru- pa'vagondereteklennısovledı Alpas- lan "Abdullah'ıGalatasaray'avermek- ten kurktular. Taraftarın baskısından korkrular. Abdullah'ı şinıdi A\rupa'ya gondereceklerini soviuyorlar. Plan gun gıbı tırtada. Abdullah'ı buradan alama- yan Galatasaray gidip A\ rupa'dan ala- cak. Galatasaray bu işi ocak auna ka- dar bitirecek. Zaten Trabzonspor'un Azerbavcan'dan transferettiğı futholcu da bunu gosteriyor. Trabzonspor, utke- sindesolkanatoyuncusu Lıçkm'ineden aldı?" dedı Bu açıklamaların ardından Abdul- lah'ın. mıllı takınım Fınlandıva kaın- pındakı soyledığı şu sozler gelıvor "Kesinlikk Trabzon'a donmeyeceğim. Futbol ha>atımı A\ rupa'da surdurmek isthorum.* Ersan Doğu imza atuor Gaianisarav transteratagını gurbetçı Ersan Doğu'vla suıdurecek Oncekı gun t-ıntracht Franktuıt tan Burhanet- tin Ka\mak ıle sozlesme ımzalayan Sarı-Kırmızıhiarbugunde V.eıderBre- men den Ersan Doğu ıle 2 v ıllık sozles- me ınızalayacaklar 23 yaşındakı Frsan Doğu. \\erder Bıcmen'lc bu sezon bırçok nıat,a çıktı L EFA kupası ınaçlarında \er aldı Er- san Doğu her \kı ayağını da kullanabı lıyor \e ıkı kanatta bırden o\na\abıh vor Bu arada tıt\k teshısı konan Feti. dun Alman\ada amelı\at oldu Knup, iki \ ıllık sözleşmeje imza atarak ırsmcn Galatasaray lı oldu. Abdullah.Trabzon'a dönmek istemi\or. Burhanettin Kaymak 'Gittiğim adres doğru' • Galatasarav "ı teıcıh eden gurbetçı tutbolcu Burhanettin. "Kııçuk va^tan berı Galatasaray. lı\ ım imza attım dıve boyle konuşmujorum Doğru bıldığımı vaptım" dedı Sarı-Lacivertliler, gurbetçi Mustafa ile Galatasaraylı Benhur ve Sedat'ı renklerine bağladı F. Bahçeli Engin DardaneFde Spor Senisi- Adı Burha- nettin Kay mak. O da bır çok gurbetçi çouığu gıbı Alınan- ya'da kendısinı tutbola ada- mı> OftenbJch takı tutbol okuluna basladıgında Tuı kı- yede transter gergınlığı va- rataeagını bıl- mı>oıdu On- cekı gun Gala- tasarav ıle soz- le^me ınızala- varak Feneı- bahçe ıle Gala- ta>arav araNin- dakıgeıgınlıge katkfda bıılu- nan Burhanet- tin Kauııak ı- kı kulup ara- !>ındakı sıkıntı- nın menaıerler >uzunden ka\- naklandıgını so>lu\or Lıg bıtme- den once Fe- nerbahçe ıle goru^tuğunu ancak anla^ mamak ıçın elınden gelenı \aptığını so\le\en nettın Ka\mak "Fenerbah- çe ile Galatasara^ arasında- ki rekabtt] bılı\orunı. \ncak futbolcu kaçırmak gıbi ola\- larııı olduğunu tahmin etmi- \ordum. Ben Galatasara\İH \ım. İmza attım di\e so\le- mi\orum. Fenerbahçe ile bu- nun ı<,in anlaşnıadım. Ancak benım her /aman goruştu- gum menajer Fenerbahçelı\- miş. Benim ura\a gitmem için elinden gele- ni \apti. Ergun Ağabev (Gursro) hi'nım akrabam olur.Kendisionce benımlt' ilgileıı- medi. \ncak da- ha sonra bana Galatasara\'age- lır mısııı dıvt'sor- du. koşa koşa Galatasara>'a gittim. Btnim ueak biletimi Fe- nerbahçe" nin al- dığı doğru. Onu menajerler almış. Ha\aalanında ben>inebildiğimi okudum. İ\i de vaptım. Bana so- rarsanız ortada gerginlik falan >ok. Fenerbahçe- li menajerler Fe- ç e . Galatasara>lı ntenajerler de Galatasara\'a tutbülcu goturmek isri\orlar. Kuluplerde menajeıieri ara- dançıkartmakisti\or.sonun- da ka\ ga çıknor" dedı • Sarı-Lacı\ertlıler. bugün de gurbetçi Müjdat Karagöz ıle sözleşme ımzala>acak. Ayrıca Kocaelisporlu Saffet de Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Fenerbahçe'nın kalecı Engın'den sonra A>gün. Mustafa Ozer. Serkan ve Fukan'ı da Dardanelspor'a vereceğı öğrenıldı HİLMİTL'RKAV Fenerbahçe'de Sedat'tan sonra bır surpnztransterddha E\et Sarı-Lacı- \enlıler. Sedat gıbı geçen sezon Eskı- sehırspor"da top ko;>turan Galatasarav - lı forvet ovuncusu Benhur Babaoğ- lu'nu da renklenne kattı Sarı-Kırmı- zılı \onetıcılenn bonservısbedelı ola- rak2l)mıl>arıstedıklen futbolcma Fe- nerbahçe. 20 mıKarda transter paıasi odevecek Aşnca Kocaelı;>porluSaffetdevenı- den Fenerbahçe'nin gundemıne geldı Oncekı gece geç \akıtlere kadar suren \onetım kurulu toplantısında alınma- si istenılen tutboleular arasında baş sı- ra\ ı çeken Satlet ıçın r ııtbol Şube So- rumlusu Vefa Kuçük'un kocaelıspor Ba^kanı SefaSinnen'le goru^melerını BASKET YORUM / \HMET KIRT Değişim... Aman tanrım ' Gozlerıme ınanamıyorum Beşık- taş'ın bır yonetım kurulu uyesı (Aydın Ayaydın) top- lantı duzenleyerek, anlaştığı basketbol antrenorunu (Çetin Yılmaz) basına tanıtıyor Beşıktaş basın soz- cusu ıle bırlıkte, antrenorun ve anlaştıkları lyı bır oyun- cunun (Nihat Mala) boy boy fotografları gazeteler- de yer alıyor 'Kısa kısa"lardan kurtuluyor Beşıktaş basketbolu haberoluyor Altıncılığı hedeflemıyor ar- tık,' Iddıalıyım' dıyor Ne var bunda demeyın ? Buyuk degışıklık bunlar Daha doğrusu Beşıktaş yonetımındekı anlayış de- ğışıklığının basına yansıyan yonlerı olduğu ıçın onem- lı şeyler bızce Bu gune kadar Beşıktaş yonetım ku- rulu yalnızca futbol şubesının sorunlarını konuşur. dığer sporları ıse yonetım kurulunun dışından bınle- rının sırtına yukler ve unuturdu llk kez bu yıl yone- tım kurulundan bırılerı (Ahmet Hamoğlu, Turgay Cinerve Abdullah Ataman) basketbolu yuklenmış- ler. transferlerle salonla sponsorlukda ılgılenıyor- larmış Yonetım kurulunda basketbol konuşuluyor, basketbol tartışılıyormuş Buyuk değışım ' Şampı- yonluk yılında bıle (74/75) basketbol sporu Beşıktaş yonetım kurulu kapısından ıçen gırmeyı başarama- mıştı Toplantı çıkışlarında ayak uzerı konuşulurdu sorunlanmız Geleneğıydı bu Beşıktaş'ın Goreceksınız' Bu değışıklığın basketbol takımına nasıl yansıyacagın' hep bırlıkte goreceksınız Çetın Yılmaz'ın hırsı ve deneyımı ıle yonetımdekı bu olum- lu hava bırleşmce Beşıktaş basketbol takımı sıradan bır takım olmaktan çıkacaktır Şampıyonluk mu ? Yok canım ' O kadar da deme- dık Bır yılda şampıyonluğa oynayabılecek kadroyu kurmazsınız Bu yalnızca lyı nıyetle olabılecek bır şey değıldır Efes Pılsen ı Ulker ı ve TOFAŞ ı yakalamak şımdılık kolay degıl ama Fenerbahçe ve Galatasa- ray'ı gozunuze kestırebılırsınız Ne mı yapar Beşık- taş 9 Eh' Çetın Yılmaz ın çıtası şımdılık altıncılıkta du- ruyor Bu sezon lıgı bıraz daha lyı bır yerde bıtırıp play off'ta aşagıdan gelen takıma elenmemek çıtayı aş- maktırama bu yetmez Bızım Çetın Yılmaz dan bek- ledığımız oncelıkle Beşıktaş ı sıradan bır takım ha- vasından çıkarmasıdır Hıç bır takım Beşıktaş maçı- nı çantada keklık gormemelı artık Taraftar hıç bır maça peşınen kaybedıimış gozuyle bakmamalı Ko- lay iokma olmamalı Beşıktas Savaşmalı' Yenılse bı- le alkışlanacak kadar çok savaşmalı Haydı bakalım Çetın ' Gorelım senı Orhun- Ha- run lu takımlar ve sınırsız butçeler yok artık Beşık- taş'ın koşullarında yapabılecegının en lyısını yapma- nı beklıyoruz senden Bekhyor ve merak edıyoruz Mıllı takım antrenorluğu yaptın sen Fenerbahçe ve Ulker e şampıyonluklar kazandırdın Avrupa da tur- lar atlattın takımlarına Pırıl pırıl bır antrenorluk karı- yerın var arkanda Goster kendını Beşıktaş'ta ya- pacaklarını gerçekten çok merak edıyoruz dostum . Fenerbahçe dün Mustafa Doğan'ın vanı sıra Benhur \e Sedat'ı renklerine bağladı. (Fotoğraf ÇETİN ARSL ANC AN \\) surdurduğu tranbfenn gerçeklesmesı halınde tutbolcu>a 75, kulubune de 225 mılvar lıra bonsems, ucretı vere- ceklerı ogrenıldı Engin, Dardanel'de Fenerbahçe'de dun uç imza torenı \ardı Gurbetçi tutboleu Mustafa Do- ğan'ın \anı sıra Galatasarav 'dan trans- ter edılen Sedat Balkanlı ve Benhur Babaoğlu ıle ıkı > ıllık sözleşme ıntza- la\an\onetıcıler dığer bır gurbetçi fut- bolcu Mujdat Karagoz ıle de bugun anlaşma >apacaklar Anlaşma sağla- nırsa kocaelisporlu Saffet Sancaklı da onumuzdekı gunlerde kadrova dahıl edılecek Ote \andan Fenerbahçe. ka- lecı Engin İpekoğlu'nu da I lıgın ye- nı takımı Çanakkale Dardanelspor'a \erdı Sarı-Lacı\ertlılerın Serkan. hıırkan. Mustafa Ozer \e A\gün u de bu takıma \ereceklen öğrenıldı Kulup basın sozcusu Orhan Keçeli ıse \aptıgı açıklamada. vabancı o\un- cu trans.tennde BrezıKalı tutbolcu al- mavacaklarını so\ledı Teknık dırek- tor Lazaroni'nın >onetım kuruluna verdığı transter lıstesınde 4 BrezıKalı fütbolcunun adının bulunduğunu. an- cak Brezıha mıllı takımının Atlanta Olımpı\at Oyunlan'na katılrrmsı ne- denıv le bu ulkeden tutbolcu almamak- ta kararlı olduklarını ıtade ettı Fenerbahççlı vonetıcı ve teknık he- >et 10 hazıran gunu vabancı ovuncu- îar konusunda temaslarda bulunmak uzere Ingıltere've hareket edecek Ku- lup başkanı Ali Şen'ın vanı sıra yone- tım kurulu u\elen Seta Kuçuk. Orhan Keçelı, Ba\ram Aslan, Ertuğrul Ha- ta>lı, Cem Pehli\an \e menajer Zafer Gonculer'ın Avrupa Futbol Şampı>o- nasi fınallerı suresince vabancı ovun- culan ızleverek transfer gırı^ımlennde bulunacakları bıldınldı Basketbola 100 milyar ayırdı Beşiktaş büyük düşünüyor Spor Senisi - Basketbol takımının başina L Ikeıs- por un eskı çalıstınciM Çetin \ılmaz't getıren ve Ovak Renaıılt'nun forvet ovuncusu Nihat Mala'vı renklenne bağlavan Beşıktaş. potada hedet buvuttu Sıvah-Bevazlılar ın basketbolda lOOmılvarhrahar- cama\!a guçlu bır takım olusturmavı amaçladıkları öğrenıldı Basketbol Şube Sorumlusu Abdullah \taman "Beşiktaş. futbuldan sonra. basketbolda da adını Turk SporTarihi'ne altın harf1erle>azdıracaktir" dedı Beşıktaş'ın L Ikersporve Etes Pılsen gıbı sade- ce basketbol >ubesı bulunmadığını hatırlatan Ataman şoyledevamettı "Biz. futboldan \ole\bola. basketboldan \elke- ne kadar birçok branşta mucadele edi\oru/. Bu nedenle basketbola avırdığımız butçe, bu kulup- lere oranla daha az. Bu sezon basketbol takımı- mız için a>ırdığımız 100 milvar lira ile daha çok genç \e \etenekli sporcular transfer edeceğiz. Bunlann \anina da çok ıyi ıkı ABD'li oyuncu ala- cağız. \lt\apı\ı da guçlendirerek her vıl takıma veni \etenekler kazandıracağız." NBA finalinde Seattle Supersonics'i 107-90 yendi Chicago Bulls 1-0 önde Michael Jordan 28 sav ı atarak takımını sırtlavan o> uncu oldu. CHİCAGO (Cumhuri\et) - Amerıka Profesvonel Basketbol Lıgı NBA'ın 7maçlık fınal sensın- de C hıcago Bulls Seattle Superso- nics'i 107-90 venerek I-Oonegeç- tı NBAotontelentaratmdan sam- pıvonluğa daha vakın gosterılen taıat olan Bulls rakıbını 1" sayı farkla veneıken zorlanmadı Bull- s'ta Michael Jordan 2!> Scottie Pippen21 lıgınen ı>ı 6 adamıse- çılen HırvatToniKukoçda 18sa- v ı kavdettı Maçın en skoreı o> un- cusiı ıse Seattle'den çıktı Bu ta- kımdan Shvsan Kemp 32 sa\ı at- masına ragmen takımını mağlubı- \erten kurtaranıadı Kaişilasma sonraM Pıppen kendı detanslanna ovguyağdırarak "Oyunaçokiyi konsantre olduk. Ancak maçın anahtarıdefansımızoldu.Onla- rın hucumlarını çok i\i erittik \e sa\ı bulmalarına i/in \erme- dik" dedı Bu tıp fınal maçlarında ılk kar- silasınanın en zorolduğuna dıkkat vekeıı \1K1UC1 Jordan"-«a "'İlk a\anlajı eline geçıren daha şans- lı olur. Biz bunu \aptık. Bundan sonra daha rahat olacağız. 2. maçı da alırsak her şey bizim ıçın daha kolay olur" seklınde konustu Heı ık\ takım arasındakı ıkın^ı maç cumaıtesi sabahı 04(K)de canlı olarak. bant vayın ıse 16 30'dals.analD'deya>\nlana- cak v eSeattle da ov nanacak Devlet Bakanı Ersin Taranoğlu 4 Herkes biraz daha sabretsin' DENİZDERİNSl Hentbol Federasyonu'nun "ma- lı ozerklık" ıstemıne Spordan So- lumlu Devlet Bdkanı ErsinTara- noğlu'ndan olumlu yaklasım Tum tederasyonlaraherturiu>ar- dımı yapmaya hazır olduklannı soyleyen Taranoğlu. "Ancak bi- raz sabır la/ım. Biz bugiıne ka- dar yaptlan yanlı^ uygulamala- rı kokunden duzeltmek istiyo- ruz" dedı Devlet Bakanı Ersin Taranoğlu. sporda her zaman malı ve ıdan yonden ozerklıkten yana olduğu- nu hatırlatarak. ~Tum federasvon- lardan sıkıntılarını \e isteklerini içeren raporlarını istedik.Tum bu raporiann 8 mayısa kadar hazır olacağını sanıyorum. Zaten belli konularda dertleri olan vetkililer hep pcsiım/dt. Ancak biz, bugune kadar spora vermeve çalıştığımız hizmetlerle bakjş açunızı gosterdi- ğimize inanıyoruz. Raporiann ta- mamlannıasını bekliyorux.Ondan sonra oturacak. bunları inceley ece- ğiz.\ardım bekleyen federasyonla- ra, sporculara eî uzatmaya hazı- nz"dedı Sporun bakanlığınınol- mayacağını herverde vurguladık- lannı ıtade eden Taranoğlu şoyle devamettı "Durumagöresırasıy- la spor yasası. federasyonlar yasa- sı ve sponsoıiuk yasasının çıkma- sını sağlayacağız. Ozellikle spon- sorluk konusunun spor için ne ka- dar onemli olduğunu biliyoruz \e bu konuda sponsor fırmalara da yardım etmek istiyoruz. Sponsor sayısı ne kadar çoğalırsa amator sporların da o denli desteklenece- ği ortada. Bi/den beklentisi olan tum federasyonların biraz daha sabretmeleri lazım." KAR.ATECİLER LMLTLU - 4\rupa Kulupler Kupası'nı kazanan İstanbul Büy ükşehir Belediyesi KarateTakımı.ga/etenıi/i ziyaretet- ti. Beledi> e Spor Danışmanı Mehmet Atalay "la biriikte sen isimize ge- len şampiyon karateciler, başanlannı surdureceklerini açıkladılar. Düma Şampivonu Haldun \lagaş,~karate sporu 2004'ten itibaren olimpik spor olacak O zaman daha çok ilgi çeker" diye konus.ru. Trabzonspor'dan eşya piyangosu • TRABZON (Cumhuriyet) - Trab/on»por\ onetım Kurulu kulube gelır sağlamak amacıy la eşya piyangosu duzenledı Genel Sayman Alı Zafer Ozdemır. 50 bın adet olarak bastınlan esya piyangosu bıletlennın 500 bın lıradan bu a> ıçınde satısa sunulacağını açıkladı Ford. Dogan ve Şahın olmak uzere uç otomobıl. 10'ar adet 55 ekran T\ buzdolabı \e çamasır makınesi ıle bırlıkte 100 adet de futbol topunun hedıye olarak dağıtılacagı eşya pıyangosunun çekılışı. 31 Aralık 1996 tarıhınde yapılacak Ankara'da atletizm • Spor Senisi- Kuluplerarası Turkıye Atletizm Lıgı 2 Kademe Yanşmaları. yarın Ankara'da ba^lıyor Naılı Moran Atletizm Sahası'nda yapılacak vanşlara. bayanlarda 6. erkeklerde 13 takım katılacak 4-5 mayısta İzmır'de yapılan 1 kademe yariştnalan, bayanlarda ve erkeklerde Fenerbahçe'nın ustunluğu ıle tamamlanmışt) Sezon başı olmasına ragmen, 1 kademe musabakalarında. 800 metrede Oznur Dursun, 2 05'lık derecesiyle yenı Turkıve rekorunu kırmış, 100 metre bay anlarda ıse Aksel Gurcan, 11 77'lık eskı rekorunu 11 74 ıle gende bırakmıştı Aksel Gurcan, geçen gunlerde. Istanbul'da yapılan bolge müsabalannda, 100 metreyı 11 64'tekoşarak yenı Turkıye rekoruna da ımzasmı attı Cimnastikte hedef 2000 yılı • ADANA (Cumhuriyet)- Cımnastık Federasyonu Baskanı Atılla Orsel. olımpıyat barajını bır puanla asamadıkları ıçın Atlanta'da yapılacak olımpıyatlara gıdenıedıklennı belırterek "Bunun ezıklığını vaşıvoruz" dedı Cımnastık Egıtım Merkezf nın açılı^ı dolavısıvla Adana'da bulunan Orsel. tum hazırhklarını 2000 yılı olımpıyatlanna gore vaptıklannı sovledı Japonvada yapılan Dunya Şampıvonası'nda, olımpıyat barajını bır puanla kaybettıklerını hatırlatan Orsel bu nedenle 19% Olımpıvatlarf na katılamadıklarını. ancak 2000 yılı olımpıyatlanna kadar kendılerını kanıtlayacaklarını bıldırdı HABITAT Tenis Turnuvası • Spor Senisi- HABITAT Tenıs Turnuvası dun başladı Ye^ılyurt Spor Kulubü kortlannda ABD. Azerbaycan Romanya Almanya ve Guney Kore'den 242 tenısçının katıhmıyla yapılan turnuva. 15 hazırana kadar devam edecek VTB-HABITAT Tenıs Turnuvası'na Hulya Avşar, Hakan Lral ve Selçuk Lral gıbı ünlu sanatçılarda katılarak renk katacak HABITAT koşusu • Spor Serv isi- HABITAT-ll Uluslararası Kent Zırvesı çerçevesınde Kadıkoy BeledıveM'nce vapıtan yan maraton ve halk kosusu. 9 hazıran pazar gunu kosulacak \arısa ozurlu maratoncu Yav uz Şap da katılacak milyar vepdi H Spor Senisi- Dun kosulan at y arıslannda altılı ganvan. 2 5 - 4 - 3 - 4 - 3 6 - 4 kombınesını bılenler. 1 192 460 7001ıra kazandılar 1. KOŞL: F Fant Summer (1 I P Shatush (4) 2. KOŞL: F \efasiz Alem (4) P Okılan (2). PP Ne- v a k ( l ) S Okşan 1 (7) 3. KOŞL: F Mr Chıco (5). P Pretty \Voman (6). PP Sultan l'(ll). S Çakırağa 1 (1) 4. KOŞU: F Ferıstah (9). P Berke (12) PP Dunya (2), S Katıp 1(1) 5. KOŞL: F Karapus (5), P Hımalava (1). PP Kum- ru 1 (3) S Şenfebacı (6) 6. KOŞL: F Kınas Road (5) P Zırve 1 (3)>P Ka- zak Bevı (2). S Alpboru C) SS TosTosTuran(9) 7. KOŞL: F \azanve (10). P Gulbeaum (1) PP Hu- cum 12(6). S Fıyaka2(2) Gunün Ikilisi: 3 Koşu 5 6 Tabela Bahıs: 5 3 2 7 9 ALTILI GANYAN 5 9 6 12 2 5 10 1 6 2
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle