05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 HAZİRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Temsilciler Meclisi'nin dış yardım kredilerine Ermeni koşulu getirmesine tepki ABD \aıtlnıu reddedüdiV%ÂSHINGTON (AA)- ABD Tem- silc iler Meclısi. 199a mali v ılı bütçe- si çerçe\esınde Türkıye'ye verilecek dış yardım krediJerinı görüşürken "Ermeni" koşullan getirdı. Türki- ye'nın \\ashıngton Büyükelçısı INüz- het Kandemir, ABD yönetımıne \e konüreye. Türk hukümetının 199"7 mali >ıfı bütçesı çerçevesındekı Eko- nornik Destek Fonu'nu (ESF) reddet- tığini bıldirdi. Temsikıler Meclısı üenel Kuru- lu'nda dı^ yardımlar görüşülürken Türkiye aleyhine çeşıtlı konuşmalar yapıidı \e ıkı değişiklık önergesi su- nuldu. ABD Temsılcıler Meclisi. ABD Başkanı'nın. Türki>e'ye ESF yardımının kesilmesını ulusal çıkarla- ra aykırı bulması halinde engelleme- sı yetkisını kaldırdı. Temsilcıler Meclisı. ikinci değişik- • Temsilciler Meclisi'nin karannın ardından Dışişleri Bakanı Emre Gönensay'ı arayan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nüzhet Kandemir, Türk hükümeti adına Amerikan Ekonomik Destek Fonu'nu reddetti. lik önergesinde de Türkıye'nin Erme- ni katliamlannı kabul etmesıni. aksi takdirde ESF yardımında kesinti ya- pılmasını öngören bir karan kabul et- tı. Türkiye aleyhtan üyelertarafından yapılan konuşmalarda. soykırımın ka- bul edilmesıistendi \eTürkiye'>eyö- nelık suçlamalardabulunuldu. Büvii- kelçi Nüzhet Kandemir. her iki degi- şiklik önergesinin kabul edilmesinden ve Dışişleri Bakanı Emre Gönensay ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra Türk Hükümeti adına. ESF yardımı- nın reddedildiğini. ABD Dışişleri Ba- kanı \\arren(fhristopher, Temsilciler Meclisi Tahsisler Komitesi Başkanı BobLhingston ve Temsilciler Mecli- si Tahsisler Alt Komitesi Başkanı Sonny CaUahaıTa bildirdi. Kandemir. ESF yardımının redde- dıldiğinı resmen ABD'ye bildirirken "Tarihte ilk kez bu tepkiyi gösterdik" dedi. Kandemir. asken yardım kredı- lennin de (FMS) koşula bağlanması olasılığı için •*Kendileribüir'*ifadeM- nıkullandı. Askerikredileredokunul- madıfını hatırlatan Kandemir. kong- re üyelerının sanayı çevreleri konu- sunda daha duyarlı olduğunu belırtti \e Türkiye'nin ABD'den üç fırkatey- ni hâlâ teslim alamaması konusunda ise şunlara belirttı:"Firkatevnler ko- nusu Pentagon'u umursamamak olu- yor bence. Çünkü bu gemiler hizmet- ten kaidınlmış ve bugiin için iki tane- si sadece mali külfet getiren gemiler. Bu durum savunma sana> ine bü> ük bir yükgetirmiyor." Türkiye, fırkateynle- ri kongredekı Rum-Yunan lobisinin girişimleri sonucu teslim alamıyor. Kandemir. Amerıkalı yetkililer \e kongre ü>elen ile özel görüşmelerin- de Türkiye'nin yardımı reddedebile- ceğini kişisel bir görüş olarak ıfade ettiğini de söyledi. Türkive, yardım- lar yasalaştıktan sonra koşula bağla- nan bölümü alma> ı iki y ıl önce reddet- mişti. Ancak bu kez Türk hükümeti ESF yardımını tümüyle almayı red- dettığini bıldirdi ve Kandemir, burıun tarihfe ilk kez yaşandığını söy ledi. As- keri yardım kredilerinin tıcarı bir iliş- ki vepiyasafaiziylealınanborçlarol- duğunun altını da çizen Kandemir "Onu da şarta bağlariarsa kcndileri bilir" dedı. Kandemir, kararın Çekiç Güç'ün uzatılmasınaetkıleriyleilgilıbirsoru- yu yanıtlarken buna Türk hükümeti \e TBMM'nin karar vereceğıni söy- ledi ve sözlerini şöyle sürdürdü^L'za- tılmazsa. anlaşmalar sona erdiği za- ınan ne oluyorsa o prosedür geçerlilik kazanır. Mü'ttefiklerimiz kuvvetlerini çekerler. Büvük bir olay çıkacağını tahmin etmiyorum. Sadece, Türkiye topraklan bizi Ugilendirir. 50 bin kişiy- le kuzey Irak'a girerlerse onu da Sad- dam ile konuşurlar." Kamboçyakasabı sıtmaya yenildi• Üç yıl içinde bir buçuk milyon insanı insafsızca öldürten Maocu lider Pol Pot. 68 yaşında öldü. Pol Pot'un ölümünün, lideri olduğu Kızıl Kmerler'in de sonunu getireceği öne sürülüyor. Dış Haberler Sen isi- Kamboçva'da ıktıdarda bulunduğu 1975-1978 yılları arasında en az 1.5 milyon ınsanın ölümünden sorumlu olan Kızıl Kmerlerın lideri Pol Pot'un sıtmadan öldüğü açıklandı. Tayland'daki Kızıl Kmer kampından AFP'nın muhabinne yapılan açıklamada. 68 yaşındakı Pol Pot'un öncekı gün öldüğü belırtıldı. Pol Pot'un cenaze törenının dün yapıldığı bıldırıldi Halen Pekin'de kısmı felt, tedavışi gören Kral Norodom Sihanuk Pol Pot'un ölüm haberi üzerıne AFP've yaptığı acıklamada "Kamboçva en büyük suçludan kurtuldıTdedı. Sihanuk şövle devam ettı: "Pol Pot'un ölümünden sonra arfık Kızıl Kmerlerin önemi kalmadı. Kı/ıl Kmerier bundan bövle ideolojisi olmayan eşkıvagrubuna dönüşecektir. A> nca kendi aralarında bölünmeleri beklenebilir. Böylece Kamboçya tarihindeki en korkunç trajedi sona ermektedir." Marksist olduğunu sö>lü>ordu. İkridara geİir gelmez acımasız bir katliama girişti. Ama öidürülenler "burjmazi ve işbirlikçilerT değil, gözlüklü ve elleri nasırsız insanlardı. köylüler, kentlileri yok etmişti. Pol Pot eziyeti ö> le korkunçtu ki, Kamboçvalılar, ezeli düşman Metnam ordusunu kurtancı gibi karşıladı. Dış Haberier Servisi - Tayland'dakı Kızıl Kmer kampında öncekı gün ölen Pol Pot. 2ü YüzvıldaHitler \ e Stalin'den sonra en çok kan döken lider olarak tamnıyor. Pol Pot'un 1975-197 8 yılları arasında Kambocya'da uyguladığı kanlı polıtikalar 1.5-2 mılyon ınsanın ölümüne yol açtı. 1975te iktida- ra gelen Kızıl Kmerier. ışe başkent Pnom Penh'i boşaltmakla başladılar. Yüz bınlerce kı§i. yaşlı. hasta.kadın. çocuk demeden çalışmak üzere kır- sal alanlara surüldü. Hastalık. açlık \e vorgun- luktan >üz bınlerce msan can verdı. Bınlere kışı karşı de\ rinıcı oldukları gerekçesıyle kurşuna di- zıldı. Bu ınsanlarbazen kurşundan tasarrufetmek ıçın sopa>la dö\ülerek öldürüldü. Genellıkle 15- 19 vaşındakı kövlü çocuklarından oluşan Kızıl Kmergerıllaları. sehırhleri sadist bir zevkle öldü- Pol Pot: Güleryüzlü ölüm meleği rüyorlardı. Bu ıgrenç katliamlann mımarı Pol Pot, Kamboçya'nın ıçlerınde Kompong Thom eyaletinde. varlıklı savılabilecek bırçiftçı aılesı- nın çocuğu olarak 1928 yılında dünyaya geldı. Pol Pot'un kardeşı Sok>tuNeap,Kambocya'nın en korkunç katılının çocukluğunda "sakin veyu- nıuşak" karakterlı olduğunu söyluyor. Pol Pot okulda parlak bir öğrencı degıldı. Ama yıne de I949'da bir burs kazanarak Fransa'ya radyo ve elektronik konulannda eğıtım yapmaya gıttı. An- cak Paris'te Marksizm'e merak sardı. Tüm zama- nını devnmci öğrencı gruplannda geçiren Pol Pot, sınıflara devam etmediğınden bursunu kaybetti ve 1953'de Pnom Penh'e döndü. Kamboçya'da yasadışı Komünist Partisıneüye olan Pol Pot. I962'de Partı Genel Sekreterlığı'ne seçıldı. Yakınları, Pol Pot'un başansını, y umuşak nazik tav ırlanna ve yanmdakılere her zaman gü- ler yüzlü muamele etmesıne borçlu olduğunu be- lirtiyorlar. Ancak Pol Pot'un birözellıgı daha var- dı. Kendı görüşlenni kabul etmeyenlen de güler yüzle ölüme göndenyordu. Pol Pot ve arkadaşla- n. Prens Norodom Shanok'un gızlı polisınden kurtulmak için 1963'te kırsal bölgeye kaçtılar Kamboçya'nın kuzeydoğusundaki dağlık ve or- manlık bölgede, Pol Pot'un sıyasi görüşlen de şe- kıllendı. Pol Pot, dağ köylennde komünlerde ya- şayan. kendi kendılerine yeterli. ekonomik yapı- ya sahip ve para kullanmayan Kmerlerden etkılenmışti. Bu Kmerier'de özel nıülkiyetyok- tu. Pol Pot 1975'te ıktıdara gel- diğinde Kamboçva'da aynı modeli uygulamaya çalıştı. Kızıl Kmer lıderının bilimsel denemesi (!) en az 1.5 milyon ınsanın hayatına mal oldu Ken- di halkma karşı en büyük ıhanetı gerçekleştıren güler yüzlü insan kasabı. 1978'de Kamboçya'nın V'ıetnam tarafından işgal edümesi üzerine Tay- land'a kaçtı. Pol Pot'un komutasındakı Kızıl Kmerier, Vjetnam'a karşı denge unsuru olarak yıllarca Çın ve ABD tarafından desteklendı. Vi- etnam'ın 1989'da Kamboçva'dan çekılmesınden sonra Pol Pot'a ıhtiyaçlan kalmayan ABD ile Çın de Kızıl Kmer liderini terk ettıler. Pol Pot son yıl- larını Tavland'daki Kızıl Kmer kampında genç gerillaları egiterek geçırdı. TBMM tepki gösterdi Temsilciler Meclisi karan düşmanca'ANKARA(Cumhuri>etBürosu) karşısında Amerikan Temsilciler -Türkiye, ABD Kongresi Temsilcı- Meclisi'nin takındığı hasmane tavır ler Meclisi 'nin aldığı Türkiye'nin \e alınan kararian kabul etmek dü- Ermeni sovkınmı iddiaiannı kabul şünülemez. İttifak \e dostluğa bü- etmesi durumunda 3 mihon dolar- v ük bir darbe indirilmiştir." lıkekonomikyardımınserbestbıra- Dışişleri Bakanlığından dün ya- kılmasına ve krmenistan'a vapılan pılan >azılı acıklamada da Temsil- yardımın topraklanndan geçmesi- ciler Meclisı'nde alınan kararlar neizinvermeyenülkelereyardımya- üzenne ABD Dışişleri Bakanı VVar- pılmaması" kararlanna büyük tep- ren Christopher ve Temsilciler kı aösterdi. Meclısı Bu^kanı Nevvt Gingrich'e TBMM. Temsilciler Meclısı"nın bırer mektup göndenidıgı belirtil- tutumunun "düşmanca" olduğunu dı. vurgularken Dışişleri Bakanlığı da. Acıklamada. Türkıye'ye verılme- ABD'nin Türkiye'ye yapması ön- sı öngörülen 25 milyon dolarlık görülen 25 milyon dolarlık ekono- ekonomik destek vardımını almak- mikdestekyardımınıalmaktanvaz- tanvazgeçıldiğı kaydedılerekşunlar geçtigini bıldirdi. kav^dedıldı: Sıyasal parti gruplarının f|jTı,"jUr dpâprlpnHiriİPOPk^ TBMM'dedünyapt.kianortakya- ü!$h»eraegenengiJTieceK_ zılı acıklamada, Amerikan yardım- "ABD'de iç politika dinamikleri lanyla ilgili olarak Temsilciler Mec- ile dış politika çi/gilerinin birbirleri lisi'ndeyapılan görüşmelersırasın- ile daha fa/la kanştınlmanıası için da Türkıye alevhine ıleri sürülen gereken basiretin gosterileceğine ağır iddia ve ithamlardan büyük elan inannıak Lstiyoruz. ABD'nin üzüntü duyulduğu belirtılerek şu içinde İMilunduğu secim >ılında o> görüşlere yer verildi: hırsıUehareketettiklerişüphegötür- "Türldye'yeyönelikbumuameie- me>en baa Temsilciler Aleclisi ü>e- yi ittifak ve dostlukla bagdaştirmak lerinin ABD çıkarlanna ne derece mümkün degildir. Soğuk Savaş dö- körkalabildikkrini\ebö>lesineesef neminde memleketinizin ortak sa- verici bir davramşa girebildiklerini Minma>olunda\aptıgı büyük feda- görmeküzücüdür.lürkiu'.ABDile kârhk.Âmerikailesürdürdüğümüz ilişkilerinin geniş bovutları içerisin- >akın işbirtiği bugün dahi kuvAetle- de bu jjelişmelerin değerlendırmesi- rinin topraklanmızda bulunması niyapacaktır." Kıbrıs Butros Gali iyimser Dış Haberier Servisi-BM Genel Sekreteri Butros Gali Kıbns'la ilgı- li görüşmelerin yeniden başlamasi konusunda iyimser olduğunu söy- lerken KKTC Cumhurbaşkanı Raiıf Denktaş ise "L'manm Klerides ma- sajıa gelir, tek çö/üm budur" şeklin- de konuştu. Gali ile Denktaş dün Çırağan Sa- rayı'ndabırarayagelerekKıbnsko- nusunu görüştüler. Birsaat20dakı- ka süren görüşmenın ardından But- ros Gali, Kıbns sorununa çözüm bulmak için BM çerçevesınde yapı- lan görüşmelerin yeniden başlama- sı konusunda "himser" olduğunu söyledi."Göriişmenin\apıcıgeçti0- ni" bildiren Gali. I994'de kesilen görüşme sürecinın yeniden başluyıp başlamayacagına ilişkın bir soru üzerine "Ben h imserim, Denktaş da Kimserdir umanm. görüşmeler de- \»ın eder" diye konuştu. Gali. Ce- nevre'de Kıbns Rum kesımi liden Glafkos Klerkks ile bir araya gele- ceğıni, aynca BM'nin yeni Kıbns Temsilcisi Hang Sung-Joo'nun da atandığını hatırlatarak "Umanm, Denktaş \e Klerides arasında diva- logsağlanz''dedı. Denktaş da "Göriişmenin çok va- pıcı geçtigini" söyledi. Kıbns soru- nunun, taraflann ıyi niyeti ileçözü- leceğıni vurgulayan Denktaş. " L manm Klerides masa>a gelir. Tek çözüm budur" dıye konuştu. Denk- taş. Kıbrıs sorununun BM çerçeve- smdekı çözüm çabalarına son gün- lerde üçüncü taraflann gıderek artan miidahalesınden "çok endişeli" ol- duüıınu da belırtti Klerides ABD yolcusu \VASHL\GTON (AA) - Kıbrıs Rum yönetimı liden Glafkos KJerides'in. 18haziranda Washıngton'a gideceği ve Beyaz Saray"da~ABD Başkanı BUI Clinton ile bir araya geleceği bildinldi. Beyaz Saray 'dan dün yapılan acıklamada. Klerides ve Clinton göriişmesınde. Kıbrıs'taki iki toplum arasında kalıcı ve banşçı bir düzen sağlanmasına ABD'nin nasıl katkıda bulunabileceği üzerinde durulacaûı belirtildi. Görüşmede aynca dogu Akdeniz'deki genel durumun da ele alınacağı kaydedıldi. Simitis.Pangalos ve Arsenis ile görüştü Atina'da Gavdos toplantısı ATİNA (AA) - Yunanıstan Başbakanı Kostas Simitis. Gavdos adası konusunda. dün Dışişlen ve Savunma Bakanları Theodoros Pangalos ve Gerasimos Arsenis ile görüştü. Toplantıda, Gavdos adası konusunda Yunan tarafının Türkiye aleyhınde yurtiçi ve yurtdışında yürüteceği kampanyanın ana hatlannın ele alındığı ögrenildi. Aynca. konunun, Pazartesi günü yapılacak Hükümet Savunma ve Dışişleri Konseyi'nde görüşûleceği belirtildi. Yunan Dı^ı^lerı Bakanlığı Sözcüsü Konstantinos Bikas. Napolı'de. Gavdos adacığının Nato tatbıkat planlanna dahıl edılmemesı için Türkiye'nin yaptığı gırişımi. "Vunanistan'a vönelik bir tehdit" olarak nıtelendırdı. Patra kentınde bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Pangalos ise. "Bundan böyle. Türki>e'>e AB'dan herhan.gi hir para vardınıı \apılması \e bölgede Türkiye'nin herhangi bir işleme dahil edilmesi sözkonusu olamaz" diye konuştu. 3363170-33667161 345 48 27 Tursao 885 ıznı KARADENIZ-YAYLALAR UZUNGOL - ÇAMLIHEMŞIN - AYDEft YAYLA5» DAHİ > 22-29 Haziran. 6 -13 Temmuz, 20 - 27 Temmuz, 5-12,12-19 Ağustos Gece Yolculuğu YOK SAFRANBOLU - ÇORUM - SAMSUN ÇARŞAHBA - TERME - ÜNYE • OROU - GIRESUN - TIBEBOLU GOHELE BEŞIKDJZU - AXÇM8AT - 1MZZ0H - SUtKLA MANASTIRI • RIZE • ÇAYELI - AROEŞEN • HOPA Görülecek Dığer Yerler: Unye Parkı Gıresun Kalesı Trabzon da Ayasotya Kılısesı Rıze Zıraat Bah^esı Ça/kara ^e unutu.mai guîellıkteflc dolu Ûnye Hopa sahıl yotu ÛCRET. KahvaKı akşam yemekierı 7 gKeajşlu iuvaleilısıcak sulu otellerdekoııaklama Uzuıgöl Çamlılıemşın • Aydeı Yaylası ve Mlıriıılen gtzıler ozel olobûs dahıl 22-29Haziran 25.8OO.OOO T L . ÇEVİRMEN Büroda tam gün çalışacak, deneyimli Almanca çevirmenler aranıyor. Tel: (0212) 288 01 49 Hürriyet ve Cumhurivet gazetelerinin iJan sayfalannın yapımında görev alacak, Quarkxpress, Freehand ve Photoshop progıamJannı iyi derecede biJen Operatörü anyoruz. Deneyimli olmasını tercib ettiğimiz adaylartn randevu alarak başvurmalan rica olunur. PERA Reklamcılık ve Halkla İlişkiler İstıUal Cad. Meşelik Sok. Dünya Han 18-20 Kat 3 80060 Beyoglu-İST Tel. 293 89 78 (Pbx) Faks. 293 7931 ÇA\TRALAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosva \o: 1994 118 Duruşması: 31.7.1996 Davacı Çayıralan Ornıan lşletme Müdürlüğü temsılcı- sı Muzaffer Yeşıl tarafından davalı Vbzgat ılı Çayıralan ılçesı A. Tekkeköyü nüfusuna kayıtlı Ahmet Adamcıl ve 18 arkadaşı alevhine açılan tespıte ıtirazdavasımn yapı- lan açık yargılaması sonucu venlen ara karan gereğınce: Dava konusu yer olan A. Tekke köyü Mahyaboğazı mevkiihudutlarıdahılındeki 120ada 129parsel sayılıye- re ılışkın olarak açılan davaya dahilı dava edılenlerden Nursel Adamcıl. Ismaıl. Orhan. Güler. Asuman ve Salıh Adamcıl'ın tüm aramalara rağmen açık ıkâmet adresleri tespıt edıiemedığınden kendılerine duruşma gün ve sa- atınıbıidinrdavetiye ile dahıli dava dilekçelerı teblıgedı- lememiş olup. davanın duruşması 31.07. 19% günü saat 09.00'a bırakılmakla adı geçen şahıslann bellı gün ve sa- attebızzat veya bırvekille kendılennı temsılettınnelerı. aksi haide yokluklannda karar verileceğı hususu teblıgat kanunun ılgılı maddelen gereğınce teblığ yerıne kaım ol- mak üzere ılanen teblıg olunur. Basın: 87768 İ1TJTİIKİ İDüSİİflCE İDEIIEfil. KADIKÖY ŞUBESİ HAZİRAN AYI ETKİNLİKLERİ 1. Şube yönetimi ve komisyon çalışmaları (söyleşi) {Tüm üyelerin katılımıyla) Gün: 8 Haziran 1996, cumartesi, saat: 10.30 Yer: Şube Merkezi 2. Devletçifik ve Özelleştirme (panel) Gün: 15 Haziran 1996, cumartesi, saat: 10.30 Yer: Caddebostan Kültür ve Sanat Merkezi Konuşmacılar: Prof. Dr. Bülent Berkarda, İnanç Işıklar 3. Amasya Genelgesi Gün: 22 Haziran 1996, cumartesi, saat: 10.30 Yer: Caddebostan Kültür ve Sanat Merkezi İSTANBULLULAR VE ÖZELÜKLE KADIKÖYLÜLER! GÜCÜMÜZ BİRÜKTE OLMAKTAN GEÇİYOR. 8EK- ÜYORUZ. PAZARCIK KADASTRO MAHKEMESI'NDEN DosyaNo: 1991 184 Davacı Süleyman Gürler ile davalılar Alı Güzelkay a \ e müştereklen arasındakı Sal- manlı köyü 103 ada 52 parselm tespıtıne ıtirazdavasının yapılan açık yargılaması sı- rasında: Davalılardan Ali Güzelkaya mırasçısı Pazarcık ılçesi Kızkapanlı köyünden Hatıce Gözüdok mirasçıları Pazarcık ilçesi Kızkapanlı köyünden olup. ancak adları- na tebligat yapılmayan Yeterey, Gözüdok. Salman Gözüdok. Anf Gözüdok. Sultan Gö- züdok'un tüm aramalara rağmen adresleri tespıt edılemey ıp dav J dılekçesı tebîığ edı- lemedığinden ılanen teblığe karar venlmış olmakla. adı geçen M'terey. Salman. Arıf ve Salman Gözüdokun duruşmanın bırakıldığı 10.7.1996 günü saat 09.00"dd mahke- memizde hazırbulunması veya kendilerine bir \ekıl ile temMİ ettırmelerı. akM takdir- de yokluklannda karar verileceği dava dılekçesı ve duruşma giinii teblığ yerıne geçer- lı olmak üzere ilan olunur. 24.4.1996 Basın: 87025 İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK FLÂKİMLİĞİıNDEN DAVALINEDRET AKDAMAR'A DLTLRU Davacı Orman Genel Müd. izafeten tstanbul Orman tşletnıesı Müdürlüğü \ekılı Av. Birsen Ayan tarafından davalı Nedret Akdamar alevhine açılan tapu ıptalı. mü- dahalenin men'i, kâl, tescil davası sebebiyle: Davacı vekıli tarafından tapu ıptal.- müdahalenin men'i. kâl. tescil davası ikame edilmiş. davalı Nedret Akdamar'ın. zabıta tahkikatına rağmen tebligata sarih adresı tespit edılememesi nedenı ile dava dılekçesininve duruşma günününkendisinegazetemanfetiyleıianentebhSme karar verilmişolup, 25.6.1996 gün üsaat 10.35'temahkememizdekiduruşmada hazır bu- lunmadıfı, kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde HUMK'nın 213-377. maddelen uyannca duruşmaya yokluğunda devam olunacağı. da\a dilekçesinin özeti yerine İcaim olmak ve ilan tarihinden 7 gün sonra tebligat yapılmış say ılacacı üzere'ilanen tebliğ olunur. 29.5.1996 Basın: 89644 X Oğlumuz TURKAN GALlPŞE^'in dünyaya gelişini tüm memleket kızlarına duyururuz. • 02.06.1996 ŞERÎF-NERMİN ŞEN İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK HÂKEVILİĞİ'NDEN DAVALI FİLİZ ÇİĞDEM'E DUYURU Davacı SSK Genel Müdürlüğü vekıli Av. Refik Hansoy tarafından davalı Fılız Çığdem alevhine açılan alacak davası sebebiyle: Davacı vekıli Av. Refik Hansoy tarafından. ala- cak davası ıkameedılmış. davalı FilizÇigdem'ın adresının zabıta tahkikatına rağmen teb- ligata sanh adresı tespit edılememesi nedenı ile dava dılekçesinı ve duruşma gününün kendısıne gazete manfetıyle ılanen teblığıne karar verilmış olup. 5.7.1996 günü saat: 9.30'da mahkememızdekı duruşmada hazır bulunmadığı. kendisini bir vekil ile temsil et- tınnediğı takdirde HL'MK'nın 213-377. maddelen uyarınca duruşmada yokluğunda de- vam olunacağı dava dilekçesinin özeti yerıne kaim olmak \e ilan tarihinden 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı üzere ılanen teblığ olunur. Basın: 90P0 Ehliyetımi ve nüfus cüzdanımı kaybettım.Hükümsüzdür. SAZMİYE GÜZİS AKTLLGA KAYSERİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995'41 Karar No: 19% 339 Davacı Aysel Sönmez tarafindan davalı Tuncer Sönmez aleşhıne açılan boşanma da- \asmda davalınm adresi tespit edıiemedığınden dava dılekçesı ılanen teblığ edılınis olup. mahkememızin 2.4.1996 tarih ve 1996 339 sayılı kararı ile Elazığ ılı. \1erkez ılçesı. Atık- saray ınahallesı. cilt: 003,01. sayfa: 11. kütük: 5 te kayıtlı Şıh VÎehmet ve Fatına'dan ol- ma 1957d.lu Aysel Sönmez ile Ahmet Bahrı veCevrıye'denolma 1944D UıTuncerSon- mez"ın boşanmalanna karar venlmış oldugundan davalı Tuncer Sonmez'ın ilan larıhın- den itibaren yasal süresinde kararı temyız etmesı veya bir sekılle tem\ız ettımıesı. aksi takdirde karann kesınleştirileceği hususu mahkeme karannın teblığı verıne neçerlı olmak üzere ilan olunur. 9.5.1996 Basın ^'196 Z£VTL\BUR 1 VU SULH HUKUK »MAHKEMESİNDEN HÜKÜM ÖZETİ Esas No: 199604 vası Karar No: 199637 vasi Hâkim: Kemal Güzel 20998 Kitıp: Zarif Nalbantoğlu Mahkememize ait 13.5.1996 tarih 1996-34 vasi esas 1996/37 vasi karar sayılı ilamla Ahmet Menlik vesayetaltınaalınarak kendısıne oğlu Mehmet Menlik vasi tayın edılmiştir. 13.5.1996 Basın: 88819
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle