30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 7HAZİRAN1996CUMA 10 DIŞ HABERLER Arafat ikinci kez baba oluyor • GAZZE (AA)- Filistm Dev let Başkanı Yaser Arafat ve eşi Süha'mn. bebek bekledikleri bildirildi. Arafat ailesının yakınlannın \ erdişi bilgiye göre. 32 ynşındaki Süha Arafat. ikinci bebeğine hamile. 1W1 yılında evlenen çiftin Zah\a adlı ilkbebeklen. 1995 Tenımuz ayında Paris'te dünvaya gelmişti. IFOR'a yeni komutan • UASHINGTON (AA) - NATO Giiney Avrupa Müttefik Güçler ve Bosna'da Banşı Uysiulama Gücü(IFOR) komutanlığına Amiral Leighton Smith'in yerine Koramiral T. Joseph Lopez'in getirildiği bildirildi. ABDSa\unma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Michael Doubleday. NATO üyesi müttefik ülkelerin durumdan öncelikle haberdar edıldiginı belirtti. IFOR'un Amerikalı Komutam Amiral Leighton Smitlı. daha önce yaptığı açıklanıada. istifa ettiğine dair haberı yalanlarken. Pentagon. Amiral Smith'in emekliyeavnldığını bildırmişti. Rus-Çeçen görüşmeleri • MOSKOVA (AA) - İnguş Özerk Cumhuriyeti'nın Nazran kentinde de\am edilen Rus- Çeçen göriişnıelerinde tıkanıklığa yol açan en önemli askeri -iorunlardan birinin gıderılnıekte olduğu bildirildi. Görüşmelere vaktn kaynakların Jîar- Tass'a \erdiği bilgiye göre. göriişmelerde. "Rus birliklerınin çekilnıesine paralel olarak. Çeçenlerin de silahsızlanması' önerisi gündenıe geldi. Çeçen tarafınm bu öneriyi kabul ettığini belirten bir yetkili. önerinin. bu uygulamanın AGlT'ın gözetiminde yapılmasını içerdiğıni kaydetti. Şam'da yenı zırve • KAHİRE(AA)-Mısır. Suriye \e Suudi Arabistan liderlerinin Israil seçimlerini sağcı Likud paıiisınin lıderi Benjamin Netanyahu'nun kazanmasıyla ortaya çıkan durunıu görüşmek üzcre bugiin Şam'da bıraraya aelecekleri bildirildi. Suriye'deki patlamalardan çok önce Türkiye, Şam yönetimine verdiği notanın ardından ilk sıcak takibi gerçekleştirdi Operasyonlar ocaktabaşladı• Ankara'nın, 52'nci hükümetin son günlerine rastlayan 23 ocakta Şam'a verdiği uyarı içerikli notanın ardından Suriye'ye ilk kez sınır ötesi operasyon düzenlediği bildirildi. ABD, Ankara"nın uyarısı üzerine Türkiye'nin çizgisine geldi. LALE SARlİBRAHtîVÎOĞLlJ ANKARA - Ankara'nın. 52. hükü- metin son günlerine rastlayan 23 ocak- ta PKK'ye desteğınden dolayı Şam'a verdiği uvan içerikli notanın ardından Suriye've ilk kez olduğu bıldirilen sı- nır ötesi biroperasvon düzenlediği bil- dirildi. Türk güvenlık güçlennin, Sun- ye sınırını \akla^ık 5 ile 10 kilometre kadar geçip teröristlen takip ederek yaptıklan operasyonlann zaman zaman de\amettiğı behrtildı. Diplomatik kay- naklar, Türk ve Surıyelı gü\enlık güç- leri arasında bir süre önce sınırda çatış- ma olduğunu doğruladılar. Suriye'de bir süredir meydana geldığı bi'dirilen ve Şam çıkışlı haberlerde Türk ajanlarının gerçekleştirdiğı savlanan bombalama olayları ıle sınır ötesi operasyoniar ara- sında ılınti kurulduğuna da dikkat çe- kildi. Türkiye, 23 Ocakta PKK'yi barındıran Suriye'yi sert bir dille uyarmıştı Notanın ardından operasyoniar geldiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Detıiz Bavkaİ'jn dışişleri Bakanlığı döneminde Suriye'ye verilen "23 ocak notasTnda sert ifadelere yer verildi. Notada şu noktalara dikkat çektı: • Suriye, PKK'yi ve lideri Abdullah Öcalan'ı topraklânnda banndırdığı siirece Türkiye. Suriye'ye karşı karşı ber türlii önleıne başvurmâ hakkına sahiptir. Tiirkhc, bu hakkını uygun gördüğü zamanda kuflanacakbr. 9 Suriye. ülkesindekı veya denetimindeki topraklanndaki bütün PKK faaliyetlerine derhal son verdirmeli, suçlulan yargılamalı ve Abdullah Öcalan ile yardımcılannı Türkiye'yi iade etmelidir. # Suriye, Fıratsularına ilişkin soruna kendi tehine bir çözümii Türkiye'ye empoze için PKK'yi kutlanarak 1983ten bu yana Türkhe'de bir örtttlü savaş siirdürmektedir. Bu savaş nedeniyle Türkiye'nin maruz kaldtğı çok agırcan ve mai kaybının sorumlusu. PKK'yi ve liderini iilkesinde ve denetimindeki topraklarda banndıran ve destekleven Surhe'dir. BM Yasasrnın 2. maddesine göre Suriye. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasal özgürlügüne karşı kuvvet kullanmıştır. BM'nin "SaJdırının Tarifi"ne ilişkin karanna göre de Suriye, Türkiye'ye karşı fiilen saldında bulunmuştur. BM'nin "Terörle Mûcadete" karanna göre Suriye, banş ve güvenliğe karşı ağır suç tşîemiştir. • Türkiye. PKK faaüyetleri nedeniyle uğradığı tiim maddi ve manevi zaraıİar için Suriye'dcn tazminat Ğteme hakkını saklı tutar. rüldüğünü anlayanınoruz. Özellikle ABD'nin. bir \arıdan bu ülkeyi terörist addettiği ülkeier listesinde tutarken di- ğer yandan İsrail ile banş anlaşnıası yapnıası için bir ön şart olarak bu faali- \etlerini durdurması «erektiğini niçin ilerisürmediğini kendi kendinıi/e soru- yonız." Karar MGICden çiktı Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcı- sı Nurettin Nurkan.Cumhuriyet'in ko- nuyla ilgili soru»u üzerine Türk ajanla- nnın Suriye'de bombalama olaylanna kanştığı yolundakı ıddıalannasılsızol- duğunu söyledi. Ancak Dışişleri Ba- kanlığı yetkilileri. bir süre önce Türk güvenlik güçlennin. Suriye sınırından Türkiye'ye sızanPKK'literöristleretop ateşiaçtığını vebuolayın hemen ardın- dan Türk \e Sunyeli gü\enlık güçlerı arasında çatışmalar olduğunu doğrula- dılar. Diplomatik kaynaklar, ABD'nin, ön- cekı gün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Glyn Davies aracılığıyla Suriye'de bombalama olayları olduğunu belirte- rekgüvenlı olmadığını bildırdığı buül- kede yaşayan yurtta^larını dikkatli ol- masaçağırmasiııı. U'3>hington'unterö- re destek \eren Şam'a karşı eskisine göre daha sert bir politika izlediğinin önemli bir göstergesi olarak değerlen- dirdıler. Bir diplomatik kaynak ~ABD, artık Suri>e'nin teröre desteği konusunda es- kisine göre sertleşerek bizim çizgimize doğru gelmeyebaşladı" yorumunu yap- tı. Türkive'nin. ocak ayında Suriye'ye yönelik sertleşme politikasını yalnızca kâğıt üzerınde bırakmadığını arazide eyleme geçerek gösterdiği sıralarda "Türkiye'nin sırtından İsrail-Suriye ve ABD arasında bir su pazariığı yapıldığı yolunda endişelerin" yaşandığına da dikkat çekildi. Türkiye'nin bu endişe- si, dönemin Dışişleri Bakanı DenizBay- kal tarafından Suriye'ye \erilen ve "Şam'ın PKK'ye verdiği desteğin so- nuçlanna katlanacağı"yolunda uyarı içeren notasından bir süre sonra 12 şu- batta ABD'ye iietıldi. Türkiye. ABD'nin Ankara'daki Bü- yükelçisi Marc Grossman ile 12 şubat- ta öğlen yemeğinde buluşan üst düzey bir Dışişlerf Bakanlığı vetkilisi aracılı- ğıyla ABD'ye şu mesajı ilettı: "Suri- ye'nin teröre verdiği destekden ciddi şe- kilde rahatsıaz. Suriye terorizmi des- teklemekten, yani bir terörist ülke şek- linde davranmaktan vazgeçmeden. na- sıl oiupda banş müzakerelerinin siirdü- eri Bakanı DenizBavkal'ın.23 ocakta Surıyeve verdiği vazılı nota ile Ankara. ülkesınde banndığını yalanla- >an Şam'dan PKK lideri AbdulİahÖca- lan'ı ilkkezresmen ladeetmesınıdeta- lep ettı. Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) ocak ayındaki toplantısında, Suriye'ye verilen sert içerikli notanın ardından gerçekleşen sınır ötesi ope- rasyonlarınyapılması için karar alındı- ğı belirtıldi. Istihbarat kaynaklan. Suriye'nin bu sınırötesi operasyonlan o tarihlerde ba- sına sızdırmaktan kaçındığına da işaret ederek şövle dedıler- ** Şam. Türk gü- venlik güçlennin, Suriye sınırından ağıriıklı olarak Hatay 'a sızan teröristle- ri kovalama şeklinde gerçekleşen bu operasyonlannı basına stzdırsa ya da Türkiye'ye şikâyette bulunsaydı PKK'yi banndırdığı ortaya çıkardı. Öy- sa Suriye. PKK \e liderini ülkesinde ba- nndırdığtnı yalanlıvor." 2 FİLİSTİNLİ OLDl RLLDU İsraiPde kuşku infaz nedeniDış Haberler Servisi-Gazze ve Dogu Kudüs'te ikı Filıstınli öldü- rüldü. bınağırikı Fılistınliyaralan- dı. İkı olayda da İsrail güvenlik kuvvetlennın. Fılistinlilerın saldı- rı hazırlığında olduğu korkusuyla ateş açtığı bildinldı. Netanyahu CKnton ile görüşecek Dış Haberler Ser\isi-Clinton-Ne- tanyanugörüşmesinin tarihi 25 hazi- ran olarak belirlendi. İsrail'in yeni lideri Benvamin Netamahu. ABD Başkanı Bill Clinton ile Washing- ton'da bir araya gelecek. Sağcı Li- kud Partisi'nin iktidara gelmesi ha- linde OrtadoSu banşının olumsuz et- kiieneceğini düşünen Clinton, bilin- diği üzere îsrail seçimlen öncesindc eski başbakan Peres'e açık destek vermişti. İsrail seçim yasalarına gö- re Netanyahu'nun oluşturacağı hü- kümeti pariamentova sunmak için önünde 44 günü bulunuyor. İsrail a^kerlerinın. Gazze'de lsra- il askeri karakoluna doğru koşar- ken "Dur' ihtarına uymayan bir Fi- listinli'yi vuraraköldürdüklen bil- dirildi. tsrail Askeri Sözcüsü yap- nğı açıklamada. Fılistinlilerin as- kerlerin 'Dur' ihtarına ve uyarı ate- sine uymayarak karakola doğru koşmayadevamettigini.buneden- le v urulduğunu belirtti. Sözcü, ola- vın soruşturulduğunu kaydederken Israil'in Itim Haber Ajansı. 18 ya- şmdaki Filistınlı'nin intihar ko- ınandosu olmasından korkulduğu için vurulduğunu iddia etti. Doğu Kudüs'tebugiin İsrail polisinin ateş açmasi sonucu bir Filistinli öldü, dığen de ağır yaralandı. Polis kay- naklan. şüpheli görülen 3 Filistin- li 'yiızlemeyebaşlay an polis ekibi- nin. Filistinlilerden bîrinin cebin- den silah çıkarmak istedığini sana- rakateşaçtığını belirtti. Polisinateş açması üzerine korkup kaçmaya başlayan diğer iki Filistinlinin de yakalandığı. ancak birinin ağır ya- ralı olduğu kaydedildı. Olaydan sonra Filistinlılerın üzerindeyapı- lan aranıada sılah bulunamadığı belirtıldi. İsrail polis yetkililennin olay la ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi. Hizbullah saldırılarını arttırıyor Dış Haberler Servisi - Iran destekli Hizbullah genllalan dün Güney Lübnan'da Israıl birliklerine saldırdılar. İsrail güvenlik kaynaklan üst üste düzenlenen 3 ayrı saldırıyla ilgili can kaybı ya da yaralı olmadığını belirtirken Hizbullah birkaç İsrail askerinin öldüğünü iddia ettı. Hizbullah açıklamasında gerillaların makineli tüfek ve roket saldınlan ile Beit Yahun'daki tsrail merkezlerıni hedef aldıklarını belirtirken saldınlann Israil'in II ve 27 nisan tarihleri arasında düzenlediği Gazap Üzümleri Operasyonu'na misilleme olduğunu ileri sürdü. Israil'de başbakanlık seçimlerini sağcı Likud lideri Benvamin Netanyahu'nun kazanmasından sonra Hizbullah gerillalarının israil askerlenne karşı saldınlannı ırttırdığı belirtilivor. Suriye'ye karşı ABD desteği • Beyaz Saray Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olduğunu hatırlatma ihtiyacı hissetti. HASHINGTON (AA) - ABD yönetımının. Türkive'ye yönelik Suriye kaynaklı terörden endışeettıği bildinldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burnsyaptığı açıklamada. Turkiye'ye yönelik Suriye kaynaklı terörden endişe ettiklerini \e ikı ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirılmesı çağrısında bulunduklannı söyledi. Burns. iki ülke arasında yaşanan gerginliğe ilişkin bir soruya "Bu konudaki endişelerimizi Suriye hükümetine bildirdik"yanıtını verdi. Nicholas Burns "Türkiye'nin müttefiğimi/olduğunu. bu ülkeyi desteklediğimizi \e aramızda mıikfiıııııel ilişkiler bulundugunu harıriatmakta favda var" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burns, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normal olmasını arzu ettiklerini ve iki ülke arasında yaşanan anlaşrrıazlıklann çözümü konusunda yardımcı olmaya hazır olduklannı sö\ ledi. Ülkemizde lnsanlar Inglllzce öğrenmek için artık binlerce kilometre yol katetmiyor. INTERLANG, öğretmenlik formasyonuna sahip Ingiliz ve Amerikalı ögrettnenterl Ile » Inglttere'deki dil okullarına Türklye'de alternatlf oluşturuyor. Gelln, bu yaz küçük ama dev bir adım atın, geleceğinize birlikte yön verellm. INTERLANG'de Ingllizce ögrenmenln kolay ve zevtdi yanlarını görecek, Ingillzce'yi hayatınızda ilk defa dllinizin ucunda, avuçlarınızın Içlnde hissedecekslniz. Aynntılı bilgi İçin, hemen 543 99 15 veya 543 57 97 no'lu telefonlardan Yesim Hanım'ı arayın, yerinizi ayırtın. Istanbul Cad. Halkçı Sk. (Merkez Postanesi Karsıaı) Yalçınlar Han No: 4 BAKIRKÖY *KADKÖY Şubenâ 1996 güz döneminde homete gireceJdir. INTERNATIONAL LANGUAGE CENTRE "TÜRKİYE'NİN KE.NT SORUNLARI VE GERÇEKLER" MİMARLAR ODASI / HABITAT - II TAŞKIŞLA FORUMLARI 8-9-10-11 Haziran 1996 i) "İ.M \R POLİTİK AL \RI\DA CE\ RE \e Ht Kt h." X Haziran 19961 umartcsı Saat 15110-191)0 (TAŞKIŞLA 1 W no "lu sdlonl 2) "KORl MA KİMİN İCİN. KİMLE BERABER?' IİZRY-\P-İ7mıt E\lermı Va>;ıtma Projcvı) 9 Haziran !996 Pazar Saat: 11.«0-13.00 (T-\ŞKIŞLA-217 A no.'lu salon) 3)"tLl'SALP.AN E\ RE.NSELE K Î L T İ R E L KİMLİK" 9 Haziran 1996 Pazar Saat. 13.00-17.00 |TAŞK!SLA-2I4rtO.'lu salon) 4( "BOĞAZİCİ PETROL KANALI OLMASIN!" 9 Hazının 1996 Pjzar Boğaziçı'nde nıolor gezı>ı \e c>lenı iHarckct Emınönü \lolor UkeleM. Saaı IX.00) S)-Mİ\İARADAVLARIVLA l'VGARLIKLARIN İZİNDE" (üalata Grubu Çalı^malan - Anadolu Kültür V1jra.sı \c Ya^atma Projclen) 1(1 Haziran l996Pazanesı Saal: 13.00-15.00 tTASKISLA-213 no'lu.vilon) 61 "KENTLEŞMEDE GÖÇ. KL'LTf R \e DEMOKRASİ" 11 11 • ıran 19% Salı Saat 13.00-17.00 (TASklŞLA- I25no'lusalon) Not. H-VBITAT-II Taşkı^la forumianmız üyelenmıze \c lüm kaiılnncııarj açıktır. Günübırlik gın^ ıçın Atatürk Kültür Merkezı'nden 3(MI IKHI - TL kar^ılıgında Konfcran> Vadısı'nc giri> kartı alınmaktadır. CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılki başarılı organizasyonumuza devam ediyoruz. 6u yıl Kuşadası Güzelçamlı'da denize sıfır Otel Eva'dayız. Ozel plajı, iki ayrı çocuk havuzu, deniıle sonlanan yeşil afanıyla ve odanızdaici telefon, müzik yayını, siirckli sıcak su olanaklarıyla, aile ortamına sahip otelimtzde çolc rahat edeceksiniz. Sizlere 10 gün-10 gecelik paket tatil proğ- ramı hazırladık. Akşamları sazımız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. Efes-Meryemana-HamzaBaba, Priene-Milet-Didim, Pamukkale, KusadasıMavi tur, Milli park gezileri proğrama danil olacak. 10 gün-10 3eceyatak+Kahvaltı + Ak|am yemesi+ Geziler+Ozcl geceler+ Oğle yemekleri (Gezilerde)= 6 0 0 D M (KDVdahil) Telebnla Aynntılı bilgi ve brosür isteyiniz. AMASVA ASLİYE 1. HLKUK HÂKİMLİĞt'NTJEN Do>ya No 1995 394. 453 Da\acı Mannahat Kuçükaş Davaiı: Nüfus Müdürlügü-Amasva Dava- Isımtashihı Dava tarihi: 18.10.1995 Karar tanhı 13 12.1995 Da\acı Artun Aıtıavi Yolgeçen kövü. cılt No. 036 02. >a>- fa-65.kütük- 7 3'tenütusakavıtlı. Abba^ Alı SevvıdeBegik'ten olnıa. 2S.5.I956 Iran Kha> D.lu Marhamat Küçükay'ın ısmı Merhamet Kucükav olarak mahkememızın 13.12.1995 tanh. 1<W5 W4. 453 i^şılı kararı. 5.2. i995 tarıhlı kesınle^mış ılamı ıle düzeltılmıstıı. M K. 'nin 26. maddeM gereğıncc üan olunur. Ba.Mn: 88745 EKIN Sosyal HizmetlerTic. Ltd. Şti. Tel: 0.256.518 36 20 - 512 43 38 0.256.646 10 80 - 646 19 16 TATİL KÖYÜ BODRUM TURGUTREİS Özel plaj, yarı olimpik havuz, restaurant, market, barlar Türk mutfağından seçme \'emekler. 2 kİSİ Y.P. 3.000.000.- 0-6 yaş ücretsiz, 7-12 yaş %50 Rez.: 0.212 587 42 31- 587 44 39 Hollanda^S i Ingiltere j Beyaz Rusya Polonya Slovakya Isviçre Avusturya "Macari Rusya Ukrayna Karademz ispanya İYunan) İT ^ * - y ^ - V » Türkiye Akdenız Suriye Uyuşturucu kaçakçısı banş yolu gözlüyor TATİL KÖYÜ BODRUM- TURGUTREİS Özel plaj, yarı olimpik havuz, restaurant, market, barlar Möbleli, deniz manzaralı, mutfak ve mini barlı 4 kişilik APARTLAR V ALVAÇ SULH HUKLK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: N85 345 Davacılar Yalvaç Hüvüklü kasabasından Ahmet Çalkar \e müşterekleri tarafındarı da\alılar Gelendost Çaltı kö>ün- den Ömer Yılmaz ve Selahattın \'ılmaz aleyhine açmış ol- duklan tespite ıtıraz ve senet ıptalıne ilişkin dava dosyasın- da. davayı takip eden Ahmet Çalkar \ekih Av. Mehmet Se- nırkentli vekıllığinızden çekılmtşolup. bu durum tüm araş- urmalara rağmen adresı bulunup tebliğ edilemedığinden ılanen teblıgat > apılmasına karar v erilmekle. ışbu ıııetnın ga- zetede ılanından sonradavavı uelıp bızzat kendinıztakipet- meniz veya kendinizı birve'killetemsıl ettirmenız. aksi tak- dirde HUMK'nın 409. maddesi uvannca dosyanızın i>lem- den kaldınlacaeı hususu bılgılennize ılanen tebliğ olunur. Basın: 81491 Gruplara özel indirim'. Rez.: 0.212 587 42 31 -587 44 39 MESEN OTEL AKÇAKOCA Orman-Deniz-Sessizlik Yazlık- Kışlık havuz-sauna Y.P. 2.500.000 Rez.: 0374 611 44 36 611 36 78 Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 Dış Haberler Servisi- Interpol, eski Yu- goslavya'daki savaşlar nedeniyle değişen uyuşturucu yollarının. barışın sağlanması nedeniyle yeniden Balkan rotasına dönebi- lecegi uyansında bulundu. Budapeşte 'de 29 Av rupa ülkesinden gelen Interpol yetkilileri ve gümrük müdürlerinin katıldığı üç günlük konferansta konuşan In- terpol Uyuşturucu Bölümü Başkanı lan Ba- in,son yıllardaTürkiye"den Batı Avrupa'ya giden uvuşturucu yollannın banşla birlikte önemini kaybedeceğini ve yeniden Balkan rotasına dönüleceğini öne sürdü. Bain. şu anda kullanılan yollardan biri olan Macaris- tan'ın gözden düşeceğini belirtti. Konferansta polis vegümrükçülerarasın- da bölgesel ve uluslararası işbirliğinin art- tınlması kararlaştınldı. Konferansta Türki- ye'den Batı Avrupa'ya kaçınlan uvuşturu- cu miktarı hakkında bilgi verilmedi. ancak Avrupada eroın fiyatlarının artmasının uyuşturucuv la mücadelede başarılı olundu- ğunu gösterdiği kavdedıldı. Konferansta konuşan Dünva Gümrük İdareleri Federasvonu Teknik Müdürü Do- uglas Tweedle. ^orunun uyuşturucu ele ge- çirmek değil. u> uşturucu kaçakçılığı yapan çetelerin ele geçirilmesı olduğunu söyledi. EMRE KONGAR BENMÜSTEŞARKEN yasamın arJamı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle